Titta

UR Samtiden - Lika eller olika?

UR Samtiden - Lika eller olika?

Om UR Samtiden - Lika eller olika?

Ett seminarium om aktuell forskning kring kulturell samexistens. Om varför människor med skilda bakgrunder lever ihop väl på vissa platser men inte andra, och hur ett ökat utbyte mellan den islamska världen och västvärlden leder till färre fördomar. Med bland andra Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria och Ida Bull, professor i historia. Arrangör: Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Till första programmet

UR Samtiden - Lika eller olika? : I hamnen möttes deDela
 1. Tack för det. Ja, hur kulturer möts-

 2. -och hur integrering
  av inflyttare sker-

 3. -är viktiga frågor i dagens samhälle.

 4. Vi lever i ett globalt samhälle,
  i en global värld.

 5. Folk med olika kulturbakgrund
  och olika ekonomiska intressen möts.

 6. Folk reser ständigt utomlands
  av olika skäl.

 7. Många flyttar och bosätter sig
  i länder med en för dem ny kultur.

 8. Utgångspunkterna kan variera,
  men en del problem och möjligheter-

 9. -har kanske ändå gemensamma drag.

 10. Jag kan inte besvara de här frågorna-

 11. -men historisk forskning
  om hamnstaden som mötesplats-

 12. -och internationell handel
  som förmedling kanske kan bidra till-

 13. -förståelsen av de mekanismer
  som visar sig i kulturmötena.

 14. En lärdom är: De globala
  sammanhangen är inget nytt.

 15. Människor har alltid rört sig
  utanför sitt samhälle och sin nation.

 16. Min forskning utgår från
  det långa 1700-talet-

 17. -det vill säga
  mellan ca 1650 och 1850-

 18. -då handeln i vår del av världen
  ökade-

 19. -vilket gjorde att folk från olika
  samhällen kom i kontakt med varandra.

 20. Sådana kontakter
  har flera dimensioner.

 21. Kultur, ekonomi, makt.

 22. Jag vill titta närmare på
  hur en hamnstad-

 23. -kan fungera
  som kulturell mötesplats-

 24. -och inkörsport för nya kulturella
  och ekonomiska impulser.

 25. När jag säger "by" på norska
  så betyder det "stad" på svenska.

 26. Jag vill särskilt titta på köpmännen
  som aktörer i en sådan här process.

 27. Mitt konkreta exempel är Trondheim-

 28. -som vid den här tiden
  var en liten stad europeiskt sett.

 29. När den här bilden gjordes,
  i slutet av 1600-talet-

 30. -var invånarantalet i Trondheim
  ca 4 700.

 31. Det är inte så mycket
  europeiskt sett.

 32. Men i Norge var det
  en av de största städerna.

 33. Vi ser redan tecken på att staden
  var en internationell mötesplats-

 34. -inte bara en lokal mötesplats.
  Det lokala ser vi i...

 35. ...de här båtarna
  som har dragits upp på flodbanken.

 36. De representerar sjöfarten
  på fjordarna och längs kusten.

 37. Medan det här segelfartyget-

 38. -representerar
  de internationella förbindelserna.

 39. Skeppet ägdes av någon av de köpmän
  som bedrev internationell handel.

 40. Det ligger här i hamnen
  i väntan på att lossas eller lastas.

 41. Från Bakklandet, som staden
  ses ifrån här, ser vi ut över floden-

 42. -till köpmansgårdarna och bryggorna
  längs med floden.

 43. De var lättillgängliga för skeppen
  som färdades upp längs floden.

 44. Nästa bild av staden, från 1813-

 45. -visar också en liten stad.

 46. Men folkmängden har nu ökat
  till ca 9 000.

 47. Alltså från knappt 5 000 till 9 000
  under lite drygt ett århundrade.

 48. En kraftig tillväxt
  under den perioden.

 49. Här är det inte flodhamnen vi ser,
  utan andra sidan av staden.

 50. Floden går i en slinga
  och kommer ut här.

 51. På den förra bilden var floden här.

 52. Men nu ser vi den andra sidan
  av staden, med allt virke.

 53. Här syns stora staplar,
  kanske lite överdrivet-

 54. -men här ligger i alla fall skeppen
  och väntar på-

 55. -att få lasta ombord virket-

 56. -och föra det
  till brittiska eller andra hamnar.

 57. Denna tillväxt hänger ihop
  med näringsutvecklingen-

 58. -särskilt handeln med produkter
  från områdena kring staden-

 59. -som fisk, virke och koppar. Närings-
  utvecklingen lockade inflyttare.

 60. Folkökningen berodde alltså på
  inflyttning, inte födelseöverskott.

 61. Mest från områdena runt staden,
  men också längre bort ifrån.

 62. Det är den minsta gruppen inflyttare
  som vi vet mest om-

 63. -nämligen köpmän
  från England, Holland, Tyskland-

 64. -och från gränsområdet
  mellan Danmark och Tyskland.

 65. Dessa invandare placerade sig snabbt
  i toppen av sitt nya samhälle.

 66. Därmed gjorde de sig
  starkare gällande i källorna-

 67. -som ekonomiska och politiska
  aktörer, än många andra.

 68. Ett exempel på dessa invandrare
  är Lorentz Mortensen Angell.

 69. Han kom från Slesvig,
  från området Angeln-

 70. -i närheten av hamnstaden Flensburg.
  Han började som fiskexportör-

 71. -men handlade sedan
  även med koppar och virke.

 72. Han är bara ett exempel
  på de många invandrare-

 73. -som följde fram till ca 1800,
  ofta kallade "flensburgarna".

 74. De är känt från mången invandring-

 75. -att folk från samma område
  reser till samma område-

 76. -alltså det vi kallar kedjemigration.
  De följer i andras fotspår.

 77. De frågor jag vill ställa
  är för det första:

 78. Hur kunde de få en sådan position?
  För det andra:

 79. Vilka förändringar bidrog de med
  i sina nya lokalsamhällen?

 80. Den platsen som de kunde inta-

 81. -berodde på flera typer av resurser.

 82. De som lyckades
  hade med sig kulturellt kapital.

 83. Den uppfostran och upplärning
  som de kom med var viktig.

 84. Invandrarna hörde till familjer
  och till en miljö-

 85. -där handel och förbindelser
  mellan hamnstäder var välbekant.

 86. Den tidens affärsverksamhet var
  integrerad i hushållets verksamhet.

 87. Det betyder att de tidigt,
  redan från barnsben-

 88. -fick intryck från tillresande skepp,
  sjöfolk och handelsmän.

 89. De visste hur man uppförde sig
  inom en sådan miljö.

 90. Som socialkapital
  medförde de därmed förbindelser.

 91. De hade nytta
  av sin närmaste familj-

 92. -av avlägsna släktingar,
  grannar, vänner och kontakter-

 93. -både i sin ursprungliga hemort
  och i andra handelsstäder.

 94. Några av invandrarna
  hade även med sig kapital i pengar.

 95. Antingen tjänade på handel
  eller kanske oftare i form av arv.

 96. Men det var ingen förutsättning
  för att lyckas-

 97. -att man hade
  ekonomiskt startkapital.

 98. Deras kontakter
  var däremot av största vikt-

 99. -för att kunna skaffa sig
  förtroende inom affärsvärlden-

 100. -och få kredit
  för att starta verksamhet.

 101. Deras kulturella och sociala kapital-

 102. -var alltså en förutsättning
  för att lyckas.

 103. Det visade att de var
  den sortens människor-

 104. -som kunde förväntas omvandla
  detta till ekonomiskt kapital.

 105. Utifrån sina resurser
  kunde de knyta nya kontakter-

 106. -och etablera nätverk
  på de platser de kom till.

 107. Ett exempel är igen
  Lorentz Mortensen Angell-

 108. -som både utnyttjade
  sina kontakter i Flensburg-

 109. -och skaffade nyttiga kontakter
  i sitt nya hemland.

 110. Det syns särskilt väl
  i hans äktenskapsstrategi.

 111. Han gifter sig sammanlagt tre gånger.
  Hans första fru, Margrethe Puls-

 112. -förde in honom
  i stadens redan etablerade elit.

 113. Hennes far och farbror var redan
  etablerade köpmän i Trondheim.

 114. Hans andra äktenskap knöt honom
  närmare till fiskhandeln vid kusten.

 115. Fisk blev hans viktigaste exportvara.
  Hennes far bedrev fiskhandel-

 116. -och dessutom fogde i Helgeland,
  ett viktigt fiskedistrikt.

 117. Han hörde till den högsta
  administrationen i distriktet.

 118. Hans tredje äktenskap
  förde honom närmare gruvdriften.

 119. Koppar hade då blivit
  hans nya satsning.

 120. Så det här med att knyta kontakter
  var något som de gärna ville göra.

 121. Och de var viktiga
  för att man skulle lyckas.

 122. Efter de första invandrarna
  på 1600-talet kom många fler.

 123. Unga pojkar från Flensburg
  gick i lära hos dem-

 124. -och fick i sin tur hjälp av dem
  att etablera nya nätverk.

 125. Förbindelserna gick åt flera håll.
  Köpmän tog emot lärlingar hemifrån-

 126. -och kunde själva skicka sina söner
  som lärlingar någon annanstans.

 127. Ett exempel är en annan
  1600-talsinvandrare-

 128. -Henrik Horneman,
  som skickade sin son-

 129. -till dåtidens viktigaste handels-
  centrum i Europa: Amsterdam.

 130. Och denne son blev ingift
  i ett av stadens handelshus-

 131. -och blev en viktig kontakt
  i Amsterdam för Trondheimshandlarna.

 132. Kulturellt och socialt kapital är
  alltså ett svar på min första fråga-

 133. -hur de kunde uppnå sin position.

 134. Trondheim fick en position, liksom
  många hamnstäder, som knutpunkt-

 135. -mellan regionen staden låg i och
  den internationella handelsvärlden.

 136. Möten mellan folk
  från olika nationer-

 137. -med olika bakgrund och social status
  medförde förändringar.

 138. På olika sätt så förändrade
  de invandrade köpmännen-

 139. -de samhällen som de kom till.

 140. Den verksamhet som de satte i gång
  eller bidrog till att öka-

 141. -lockade till sig fler invandrare.

 142. Både efterföljare till köpmännen
  och andra.

 143. Ekonomisk verksamhet,
  handel, medförde-

 144. -att folk från regionen
  sökte arbete i staden.

 145. Handeln ökade även
  behovet av hantverkare.

 146. De kom dels
  från andra städer och länder-

 147. -dels från landsbygden i närheten.
  Fattiga sökte sig också till staden.

 148. Där det fanns ekonomisk verksamhet
  fanns det också tiggare.

 149. Staden fick efterhand
  sociala institutioner och stiftelser-

 150. -som en följd
  både av den rikedom som skapades-

 151. -och den fattigdom som skapades.

 152. Staden lockade även till sig trafik
  på tillfällig basis.

 153. Bönder och fiskare
  som levererade varor.

 154. Tillresande skepp som kom med
  och som hämtade varor.

 155. Sjöfolk som uppehöll sig i staden
  en kortare eller längre tid.

 156. Det skapade mer liv och rörelse
  i hamnen och i staden.

 157. Och den ekonomiska verksamheten,
  handeln-

 158. -ledde till en ny klasstruktur-

 159. -eller en skarpare klassindelning,
  skarpare klasskillnader.

 160. Ståndssamhället blev mer utpräglat-

 161. -i och med denna verksamhet.

 162. Mot slutet av 1700-talet-

 163. -började de sociala och ekonomiska
  skillnaderna bli påtagliga.

 164. Det syns bland annat på husen.

 165. Vissa som hade blivit rika på handeln
  med fiske, virke eller koppar-

 166. -byggde stora trävillor som tydligt
  avvek från övrig bebyggelse.

 167. Vi kan se det på den här bilden.

 168. Vi ser en del hus som utmärker sig.

 169. Det här är ett av de största,
  men flera hus här utmärker sig-

 170. -både på grund av storleken
  men också taken.

 171. Importerad holländsk
  glaserad taksten-

 172. -som avviker från övrig bebyggelse-

 173. -där det i stort sett är...

 174. ...norskproducerade röda tegelstenar
  som täcker taken.

 175. Så klasskillnaderna börjar synas
  i stadsbilden.

 176. Den internationella handeln
  förde med sig nya produkter.

 177. En av dem är den holländska
  takstenen. Men det fanns andra varor:

 178. Importerade textilier var viktiga
  och fick stor utbredning.

 179. Lyxvaror som tobak,
  socker, kaffe och te-

 180. -som efterhand blev vardagsvaror,
  är andra exempel.

 181. Och dessa nya varor leder till-

 182. -en del problem.

 183. Att köpmännen importerade
  siden, bomull och finare ulltyger-

 184. -ledde ju till att de kunde
  göra sig rika på handeln.

 185. Men å andra sidan ledde det till
  att även vanligt folk-

 186. -kunde klä sig i fina sidenförkläden,
  som här-

 187. -och i mönstrade bomullsförkläden.

 188. Det skapade oordning i stånden
  om vanligt folk klädde sig för fint.

 189. Vi ser under den här perioden
  en mängd nya lagar-

 190. -för att reglera lyxen
  och försöka förhindra-

 191. -att vanliga bönder och arbetare
  använde för fina tyger.

 192. Man försökte upprätthålla de synliga
  klasskillnaderna genom lagstiftning.

 193. Det skedde förgäves,
  men man försökte.

 194. En av de nya importvarorna
  som spred sig snabbast-

 195. -särskilt längs kusten, var tobak.

 196. På 1600-talet försökte myndigheterna
  förhindra tobakens utbredning-

 197. -men på 1700-talet sågs den
  som en nödvändighetsvara-

 198. -även i bondsamhällena. Och då
  hade den länge varit allmänt utbredd.

 199. Hur folk lärde sig använda tobak
  är inte så lätt att svara på.

 200. Det kan vara genom påverkan
  från importörerna.

 201. Det kan vara genom smugglare.
  Tobak smugglades ofta.

 202. Sjöfolk längs kusten
  förde det med sig.

 203. Tobaken låg till grund inte bara
  för import genom handelshusen-

 204. -men även för mindre handel
  och produktion.

 205. Att förädla tobak var något
  som kunde göras i liten skala.

 206. Men det var en produktion och handel
  som myndigheterna ville reglera.

 207. Och regleringen av produktionen
  har gett oss den här källan.

 208. Producenterna skulle ha ett
  fabrikationsmärke på sina produkter.

 209. Här ser man tydligt att fabrikanterna
  har haft ursprunget klart för sig.

 210. Odlingen av tobak på plantager
  med afrikanska slavarbetare.

 211. Här till synes lyckligt rökande.

 212. Socker hade en långsammare
  utbredning än tobaken-

 213. -men knöts
  till en mer storskalig produktion.

 214. Danmark-Norge
  hade skaffat sig herravälde-

 215. -över tre av Jungfruöarna
  i Västindien med sockerplantager.

 216. Och även köpmän från Trondheim
  deltog i handeln på sockeröarna.

 217. Sockret fick stor utbredning.
  Köpmän använde raffinerat socker.

 218. De lägre stånden samt bönderna
  fick den billigare sirapen.

 219. Kaffe blev populärt först in på
  1800-talet. Först i städerna.

 220. Det blev inte bara betraktat
  som något som var av godo.

 221. Många såg det som en onödig lyx,
  som till exempel denna inspektör-

 222. -som menade
  att fattiga som fick bidrag-

 223. -slösade bort pengarna
  på bland annat kaffe.

 224. Förändringar i samhällsstrukturen
  medförde också-

 225. -nya umgängesformer
  och nya sociala arenor.

 226. En förändring i skolväsendet.

 227. Utbildningen skulle anpassas
  till det stånd barnen tillhörde-

 228. -och det stånd
  de förväntades tillhöra som vuxna.

 229. Alltså en klassindelad
  utbildningsstruktur-

 230. -som får en tydlig utveckling
  i slutet av 1700-talet.

 231. En ny social och kulturell praxis
  ser vi också-

 232. -genom bildandet av olika föreningar.

 233. Det övre borgerskapet, köpmännen
  och stadens ämbetsmän-

 234. -stod för utvecklingen.

 235. De bildade borgerliga klubbar
  och föreningar där män möttes.

 236. Där fick männen öva sig socialt,
  organisatoriskt och politiskt-

 237. -vilket fungerade
  som en förberedelse för att delta-

 238. -i de demokratiska organ
  som kom på 1800-talet.

 239. Dessa grupper bildade också
  nya arenor för musik och teater.

 240. En elitkultur
  där även kvinnorna var med.

 241. Organiseringen i föreningarna
  medförde även tydligare skillnader-

 242. -mellan mansaktiviteter
  och dem för bägge könen.

 243. Tidigare var mötesplatserna
  i större grad de enskilda hemmen.

 244. Gården på den här bilden
  är en sådan halvoffentlig mötesplats-

 245. -där medlemmarna träffades.

 246. För att summera: Hamnstäderna
  var en speciell situation.

 247. Här möttes internationell handel
  och sjöfart-

 248. -stadssamhället
  och regionen utanför staden.

 249. Köpmän, skeppare och andra sjöfolk
  kom som invandrare eller på besök-

 250. -och kom i kontakt
  med stadens olika invånare.

 251. Handeln skapade ekonomisk tillväxt
  i städerna, med behov av arbetskraft-

 252. -till hantverk, bryggarbete,
  transport och förädling av råvaror.

 253. Handeln fordrade internationella
  förbindelser och nätverk.

 254. Folk med goda kontakter-

 255. -hade goda möjligheter
  att bli integrerade i samhället.

 256. Många av de invandrade köpmännen
  klättrade snabbt på samhällsstegen.

 257. Samtidigt bidrog den ekonomiska
  tillväxten till samhällsförändringar:

 258. Ökade klasskillnader,
  ändrade konsumtionsvanor-

 259. -och etablering
  av en tydligare elitkultur.

 260. Det här skeppet får symbolisera
  köpmännens verksamhet:

 261. Handeln och etableringen av
  fabriksverksamhet som medföljde.

 262. Skeppet var det första
  från Trondheims skeppsvarv-

 263. -som etablerades
  av stadens handelshus.

 264. Tack vare handeln fick staden kontakt
  med och impulser från omvärlden-

 265. -tätare nätverk till
  de närmaste delarna av Europa-

 266. -men också impulser längre ifrån-

 267. -som Västindien,
  Amerika och även Asien.

 268. Tack.

 269. Ja, nu är ju egentligen...

 270. Nästan alla städer i Norge
  ligger längs kusten-

 271. -och är i större eller mindre grad
  hamnstäder.

 272. Så någon stor skillnad
  kan vi antagligen inte se där.

 273. Det kan finnas många skäl.
  Att man har kontakt med andra-

 274. -behöver inte betyda att man
  vill vara med i EU, till exempel.

 275. Jag tror inte att man kan dra
  några raka paralleller där.

 276. Norges motstånd mot EU har ju funnits
  särskilt i fiskeriområdena-

 277. -som ju har långa traditioner
  av internationell handel.

 278. Det är mer en fråga om
  hur kontakterna ska föregå.

 279. När det gäller Schweiz,
  som är en inlandsnation-

 280. -så har väl kontakten föregått
  på ett lite annat sätt.

 281. Alltså inte så...

 282. Det är banker och finans,
  men kanske inte så mycket människor.

 283. Ja, när det gäller Bergen-

 284. -så var ju det
  Norges gamla stora handelsstad-

 285. -med längre handelstraditioner
  från Hansatiden.

 286. Där fanns det köpmän
  från hansastäderna-

 287. -som hade etablerat sig.

 288. Och när handeln
  började växa sig större-

 289. -i Trondheim på 1600-talet-

 290. -och flensburgarna
  började slå sig ner där-

 291. -så var utrymmet i Bergen
  redan fullt, kan man säga.

 292. Det fanns inte plats för dem där.

 293. I Trondheim däremot var det
  lite internationell handel då-

 294. -och där kunde de etablera sig.

 295. Från flensburgarnas sida-

 296. -så hade de en tradition
  av handel på norska kusten-

 297. -alltså fiskehandel,
  i Nordland och Finnmark.

 298. Det som hände på 1600-talet
  var dels att det var krig i Europa-

 299. -så det kunde vara en fördel
  att flytta på sig. För det andra:

 300. Den dansk-norska staten
  skärpte politiken-

 301. -om att handel
  bara skulle föregå i städer.

 302. De som reste längs kusten
  och handlade med fiskare och bönder-

 303. -de fick det svårare.

 304. De måste slå sig ner i städer
  eller samarbeta med köpmän.

 305. Det är en viktig orsak till
  att de etablerade sig i Trondheim.

 306. Man drog ju gränsen
  mot katoliker och mot judar.

 307. Så den religiösa kulturen
  i Trondheim-

 308. -förändrades inte av invandringen,
  i så fall i väldigt liten grad.

 309. Det fanns nog vissa invandrare-

 310. -som hade en främmande religion,
  men inte så väldigt främmande.

 311. När det gäller det här med språket.
  Jag förstår att du inte förstår mig-

 312. -men det är en poäng
  när det gäller de här invandrarna.

 313. De var ju tyskspråkiga-

 314. -de som kom från Flensburg.

 315. Vissa försökte ursäkta sig med
  att de var utlänningar-

 316. -för att slippa påta sig borgerliga
  plikter i det nya samhället.

 317. Men de avvisades med att de kom
  från en plats så pass nära Danmark.

 318. De förstod danska.
  De måste kunna anpassa sig-

 319. -och delta i det här.
  Det var ingen orsak att få slippa.

 320. Och i detta europeiska hamnnätverk-

 321. -opererade de nog med många språk.

 322. De var duktiga på
  att operera både på-

 323. -danska, tyska, holländska...

 324. Ja, på de språken
  som var aktuella i området.

 325. Mer eller mindre.

 326. Pilgrimslederna är ju något som man
  har försökt återuppliva i modern tid.

 327. Man har nästan försökt
  gå tillbaka till Olavskulten-

 328. -och ser det som en viktig del
  av Trondheims historia.

 329. Men jag tror nog
  att den har legat nere-

 330. -i flera hundra år däremellan,
  men det är något som man nu-

 331. -har tagit upp igen
  och lagt stor vikt vid.

 332. Pilgrimslederna gick inne i landet,
  som du sa.

 333. Men de gick även längs kusten.
  Folk kom också...

 334. ...med skepp eller med båt.

 335. Det sker bägge vägar,
  men det sätter ju inte samma spår.

 336. Det är inget man märker av
  i terrängen, som pilgrimslederna.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

I hamnen möttes de

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ida Bull, professor i historia vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) i Trondheim: Hamnen har i alla tider fungerat som kulturell mötesplats och inkörsport för nya kulturella och ekonomiska impulser. Det gäller också den nordliga hamnstaden Trondheim, som från 1600-talets mitt involverades i ett internationellt handelsnätverk. Med fokus på köpmännen och deras position som invandrare och nätverksbyggare har Ida Bull granskat hur staden utvecklades från en provinsiell liten ort till ett kulturellt differentierat samhälle. Arrangör Vetenskapsrådet.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Europa, Geografi, Historia, Köpmän, Norden, Norge, Socialhistoria, Trondheim
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Lika eller olika?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lika eller olika?

Inledning

Göran Collste, professor i tilllämpad etik vid Linköpings universitet, inleder seminariet Lika olika eller olika lika? Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lika eller olika?

Leva ihop trots olikheter

Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, ringar in några av de faktorer som förenklar respektive försvårar för olika folkgrupper att leva bra tillsammans. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lika eller olika?

Ju mer vi är tillsammans

Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, talar om hur den islamska världen och västvärlden ser på varandra och sig själva. Hur fördomar och motsättningar minskar i takt med att utbytet ökar.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lika eller olika?

I hamnen möttes de

Ida Bull, professor i historia, har granskatt den nordliga hamnstaden Trondheim som utvecklats från en provinsiell liten ort till ett kulturellt differentierat samhälle. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lika eller olika?

Kanske äkta samer?

Peter Sköld, föreståndare för Centrum för Samisk forskning, Umeå universitet, menar att det är inte bara renodlade svenska norrlänningar som är svåra att finna. Inte heller samerna är någon enhetlig grupp. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lika eller olika?

Hellre minoritet än invandrare?

Vilken betydelse får det för en persons självuppfattning och möjligheter om hon ser sig själv som en del av en minoritetskultur respektive invandrarkultur? Med Satu Gröndal, föreståndare för Centret för multietnisk forskning, Uppsala universitet. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Ett samtal om antisemitism

Folkpartisten och före detta integrationsminister Erik Ullenhag samtalar med moderatorn Willy Silberstein. De samtalar om antisemitism, världsläget och om regeringens erkännande av Palestina samt om flathet och rädsla för att stöta sig med politiker. Inspelat den 15 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.