Titta

UR Samtiden - Inspirerande matematik

UR Samtiden - Inspirerande matematik

Om UR Samtiden - Inspirerande matematik

Två tusen lärare och skolforskare möts för att prata matematik och pedagogik. Utmaningen ligger bland annat i "att hjälpa eleverna att hitta in i matten, att väcka deras lust och intresse". Några av landets bästa föreläsare står på scenen. Några av landets mest entusiastiska mattelärare delar med sig av sina erfarenheter. Föredragen spelades in på Matematikbiennalen på Umeå universitet i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Inspirerande matematik : Vilka elever behöver särskilt stöd i matte?Dela
 1. Välkomna till Aula Nordica.

 2. Vi ska ha dagens sista föreläsning.

 3. Då vill jag först hälsa Helena Roos
  välkommen.

 4. Hon är längst bortifrån.
  Ända från...Växjö.

 5. Och så Anette Bagger.
  Hon är härifrån. Hon är hemma.

 6. Men bägge har ett gemensamt intresse.
  Det är...

 7. ...elever i särskilda behov.

 8. De är forskarstuderande med
  många gemensamma frågeställningar.

 9. När man läser den här boken
  stod det så här: "Vem är eleven"-

 10. -"i behov av särskilt stöd i
  matematik och vilket stöd behövs?"

 11. Varsågoda. - En sak till!

 12. De håller nog på i en hel timme.

 13. Så om ni har frågor får ni kanske
  en liten stund på slutet.

 14. Men de berättar om sina erfarenheter
  och reflektioner rakt av.

 15. -Tack.
  -Tack, tack.

 16. Helena Roos heter jag
  och jobbar på Linnéuniversitetet.

 17. Dels som forskarstuderande-

 18. -dels som adjunkt
  i matematikdidaktik.

 19. Jag jobbar mest
  med särskilda utbildningsbehov.

 20. Vi ska prata om särskilda
  utbildningsbehov i matematik.

 21. Vem har det
  och vad behöver vi lärare tänka på?

 22. Anette Bagger heter jag
  och jobbar på det här universitetet.

 23. Jag utbildar framför allt
  på speciallärarprogrammet-

 24. -och grundskoleprogrammet en del.
  Jag har jobbat på Spsm innan-

 25. -med synskadade elever.

 26. I dag kommer vi att prata om
  och resonera kring-

 27. -vem som är i behov av
  särskilt stöd i matematik.

 28. Vi använder begreppet SUM. Särskilda
  Utbildningsbehov i Matematik.

 29. Vi ska prata om specialundervisning
  ur ett helklassperspektiv.

 30. Både i och utanför klassrummet.

 31. Varför är vi här? Jag och Helena har
  ett gemensamt intresse.

 32. Både i vår forskning
  och undervisning.

 33. Ingen har missat
  att Margareta nämnde Pisa-rapporten.

 34. Nu igen visar det sig att likvärdig-
  heten är det inte så väl ställt med.

 35. Allt fler elever
  har svårt med matematiken.

 36. Allt färre når den högsta nivån.

 37. Det har gjorts mycket insatser
  på det här området i Sverige.

 38. Det är fler timmar nu i läroplanen.
  Läroplanen för förskolan har stärkts-

 39. -på matteområdet.
  Projektpengar har tillsatts.

 40. Nationella proven är en insats
  som har satts in-

 41. -för att höja resultaten.

 42. Vad kan det bero på?

 43. Rapporterna fortsätter komma
  att eleverna inte klarar matematiken.

 44. Kanske har vi inte upptäckt
  alla elever.

 45. Kanske behövs ett annat stöd.

 46. Och det beror ytterst på
  vilken definition...

 47. Vem är den här eleven?

 48. Det ska vi prata om i dag.
  Vad man sätter in för stöd-

 49. -och vad man iakttar i klassrummet
  och på organisationsnivå.

 50. Vår utgångspunkt är dels
  ett inkluderande perspektiv-

 51. -men SUM-eleven
  är så klart vår utgångspunkt.

 52. Det handlar den här föreläsningen om.

 53. Och ett relationellt perspektiv
  på lärandet. Vi ska gå igenom-

 54. -vad vi menar med det här.

 55. Vi vill prata om inkludering.

 56. Det är ett modeord i dag.

 57. Men vad betyder inkludering?
  Det kan betyda många saker.

 58. I matematik pratar vi ofta om
  den spatiala inkluderingen.

 59. Alla är
  i matematik-klassrummet samtidigt.

 60. Betyder det att alla är inkluderade
  i matematik?

 61. Nej. Man kanske inte är
  didaktiskt inkluderad.

 62. D.v.s. man kanske inte förstår upp-
  gifterna eller lärarens förklaringar.

 63. Man är kanske inte socialt inkluderad
  och är inte en del av mattegruppen.

 64. Vi ska titta på olika aspekter
  av inkludering-

 65. -och lägga fokus på
  den didaktiska inkluderingen.

 66. Den behandlar matematikinnehållet.

 67. Vi vill visa
  vad vi menar med perspektiv.

 68. Jo, om man ska titta på
  hur andra forskare har gjort-

 69. -när de försöker beskriva hur
  specialpedagogiska insatser fungerar-

 70. -återkommer många till kategoriska
  och relationella perspektiv.

 71. Forskarna benämner dem olika. Vi har
  använt oss av Nilholm och Persson.

 72. Ett kategoriskt perspektiv
  på eleven i behov är-

 73. -att man ser en elev med svårigheter
  och som bär svårigheterna.

 74. Där blir fokus på hur man kan
  reparera elevens kunskaper.

 75. Man kan dels mäta kunskaperna
  och dels åtgärda dem.

 76. I ett relationellt perspektiv
  tittar man på lärmiljön.

 77. De olika delarna av inkludering
  kommer in där. Man analyserar dem.

 78. Där tittar man på
  vad vi kan göra med omgivningen-

 79. -för att det är kanske mer den
  som man reparerar då.

 80. För att bistå eleven.

 81. Vi försöker ta ett relationellt,
  inkluderande perspektiv.

 82. Då menar vi-

 83. -att alla elever ska kunna tillhöra
  och delta i matematikundervisningen.

 84. Att vi försöker se elevers olikheter
  och förmågor som tillgångar.

 85. Hur ser undervisningen i matematik
  ut? Vilka lärandeaktiviteter har vi-

 86. -och hur påverkar de
  elevernas lärande i matematik?

 87. Så fokus ligger på undervisningen
  i matematik i det här perspektivet.

 88. Med det här perspektivet ska vi
  diskutera vem den här eleven är.

 89. SUM-eleven, som sagt var.
  Vi har de här olika mätningarna.

 90. Vi får sammanställningar,
  betygsresultat o.s.v.

 91. Allt oftare används
  eleverna som inte klarar matematik-

 92. -som en sorts mått på
  utbildningens kvalitet.

 93. Man kan fundera på vad det innebär.
  Vi känner kanske igen den här...

 94. Nu ska vi ta ett exempel
  om jag kan komma på...

 95. Nej, nu avslutade du.
  Den presentationen gick fort...!

 96. Då får jag börja om där. Så där.

 97. Såna här nyhetsrubriker kommer
  i tidningarna med jämna mellanrum.

 98. "Så här bra är din skola." T.o.m.
  "Så här bra är din förskola."

 99. Då brukar man mer mäta hur många
  förskollärare man har o.s.v.

 100. Men här är det meritpoäng
  och andra värden man tittar på.

 101. Och fast vi använder
  den här elevgruppen som mått-

 102. -vilket också blir olyckligt-

 103. -är forskningen inte enig om
  vad det är att vara i behov.

 104. Det finns ingen teori som förklarar
  allt det här. Det är komplicerat.

 105. Vad är det för elev som har särskilda
  utbildningsbehov i matematiken?

 106. Är det för att vi ser att eleven
  presterar lågt i matematik?

 107. Eller ser man på betygskriterierna,
  och i nuvarande betygssystem E?

 108. Är man under E är man en SUM-elev.

 109. Men vi vet att det handlar om
  en mänsklig tolkning.

 110. Vi som lärare tolkar elevens kunskap-

 111. -och relationen
  mellan eleven och matematiken-

 112. -och det som omger matematiken:

 113. Undervisningen och allt som händer
  i vårt matematik-klassrum.

 114. Vi vet också att det här är relativt.

 115. Vad säger vi är önskvärt? Vad betyder
  det att kunna matematik i dag?

 116. Är det samma sak som för 30 år sen?
  Nej. Vi har andra kriterier i dag.

 117. Vad som är önskvärt och viktigt
  är det som gäller här och nu.

 118. Vi har också nationella skillnader.

 119. Det ser ut så här i Sverige, men
  England och USA har andra kriterier.

 120. Vi måste hela tiden värdera begreppet
  mot omgivning-

 121. -och hur vi tolkar det här.

 122. Och hur vi kan kommunicera sen
  med varandra om den här eleven-

 123. -har stor betydelse för-

 124. -vad vi sätter in för stöd
  och hur vi kan samordna det.

 125. Vilka beslut som fattas om resurser.

 126. Men också helt enkelt
  vad man lägger märke till.

 127. Vad forskningen uppmärksammar och
  försöker skapa mer kunskap kring.

 128. Det här är ganska viktigt.
  Definitionen förmedlar en värdering-

 129. -om vad det är
  att vara i lärandesvårigheter.

 130. Det spretar väldigt.
  Det här är exempel från pedagoger.

 131. Vi har intervjuat dem om elever
  som är i behov av stöd.

 132. Vi har intervjuat
  ett tjugotal pedagoger.

 133. Till exempel är det
  nån som inte kan delta.

 134. Nån som behöver särskilt stöd.

 135. Nån som inte riktigt ser matematiken.

 136. Eller river sönder sitt papper.

 137. Nån känner:
  "Matteboken är felkonstruerad."

 138. "Uppgifterna är konstiga."
  Och så vidare.

 139. Det finns väldigt många beskrivningar
  på vad det här kan vara.

 140. Och exempel från elever. Det kan vara
  så här: "Det är tråkigt."

 141. "Det kändes som om jag skulle få
  en hjärtattack."

 142. Det här är en tjej
  som gör ett nationellt prov.

 143. "Jag kunde inte tänka."
  "Det är fel på uppgifterna."

 144. Eller rätt och slätt:
  "Jag vill inte."

 145. Sen har vi begrepp från forskningen.

 146. Vi har gjort en överblick av
  forskningen från 2006-2012.

 147. Vi har tittat på vad man säger om
  särskilda utbildningsbehov i matte.

 148. Det här är bara några exempel
  som vi fick tag på i litteraturen.

 149. Det finns en skillnad på
  var man lägger svårigheten.

 150. T.ex. det röda längst upp.
  "Low-attaining students."

 151. Det är fel på individen.
  Det är skillnad-

 152. -mot den andra röda: "Difficulties
  encountered by students."

 153. Då ligger inte svårigheterna inom
  individen, utan är nåt man möter.

 154. Det finns olika sätt-

 155. -att beskriva särskilda
  utbildningsbehov i matematik.

 156. Vad säger lärare om
  särskilda utbildningsbehov?

 157. Hur beskriver man det här? Det är
  elever som behöver mer av nånting.

 158. Det handlar om-

 159. -att man ska få möjlighet
  att delta i matematikundervisningen.

 160. Och också kunna jobba självständigt.
  Inte ha nån som alltid stödjer en.

 161. Att man ska få tillgång till
  materialet som finns i matematik.

 162. Att det är nåt okänt för eleverna
  som vi måste hjälpa dem lära känna.

 163. Det handlar också om
  den osedda eleven.

 164. Vi vet inte elevens kunskaper. Därför
  hamnar de kanske i svårigheter.

 165. Och vi har en annan svårighet som
  manifesterar sig på ett annat sätt-

 166. -när vi pratar
  om matematiksvårigheter.

 167. Även om vi lärare inte ser
  att eleven har matematiksvårigheter-

 168. -kanske eleven uppfattar sig som
  att vara i matematiksvårigheter.

 169. Definitionen som vi har använt-

 170. -som också stämmer bra överens
  med läroplanen-

 171. -är eleven i behov av särskilt stöd
  i matematik.

 172. Då tänker vi att det inte bara
  handlar om prestation.

 173. Utan att man har andra behov
  i matematikundervisningen-

 174. -än de man har fått tillgodosedda.

 175. Och det här är som sagt inte samma
  i alla tider och på alla platser.

 176. Det varierar.

 177. För att utforska elevens behov
  kan man t.ex. använda Magnes modell.

 178. Det går att göra på olika sätt. Men
  det här är en faktorsamspelsmodell-

 179. -för att utforska det här.

 180. Det består av dels eleven,
  som är en av faktorerna.

 181. Matematiken och nätverket.
  Man behöver titta på alla tre-

 182. -för att kunna ta reda på
  vad behovet består av.

 183. Resultaten blir egentligen inte till
  när eleven jobbar.

 184. Resultaten blir till i sammanhanget.
  Det kan till exempel vara-

 185. -en elev som gör ett prov, är nervös
  och inte riktigt kan matematiken.

 186. Och så är gruppen nervös samtidigt.

 187. Eller att det pratas innan om
  att provet blir svårt.

 188. Då kan det trigga nåt
  som blir till en svårighet.

 189. Vad behövs för att höja resultaten
  och för att vi ska se dessa elever?

 190. För det första behöver vi
  rätt insatser.

 191. Och vi behöver hitta rätt elev
  vid rätt tidpunkt.

 192. T.ex. vet vi att Kalle
  har svårt med likhetstecknet.

 193. Och snart
  ska vi in och jobba med algebra.

 194. Men har man svårt med likhetstecknet
  är det nästan dömt att misslyckas-

 195. -att jobba med algebra, som bygger på
  att man förstår ekvivalens.

 196. Därför måste vi just då
  identifiera Kalle-

 197. -och se till att Kalle förstår
  likhetstecknets innebörd.

 198. För att vi ska undvika att han får
  ytterligare svårigheter i algebra.

 199. Vad är det då som elevens stödbehov
  består i? Vad behöver vi tänka på?

 200. Vi har två kolumner. En för
  vardagssituationen i klassrummet-

 201. -och den andra
  är kopplad till provsituationen.

 202. I vardagen kan man tänka på
  matematikängslan.

 203. Man har sett i forskning och praktik-

 204. -att tycker man att
  matematik är obehagligt-

 205. -sprider det sig över
  hela klassrumssituationen.

 206. Det handlar till stor del
  om självförtroende.

 207. Hur man uppfattar sig i matematik.

 208. Det handlar också om hur vi väljer
  uppgifter för de här eleverna.

 209. Får man möta för svåra uppgifter
  hela tiden-

 210. -försöker man ens jobba
  med matematik sen? Nej.

 211. De kan också vara för lätta.

 212. Arbetsredskapen
  kan också kännas otillgängliga.

 213. Man kan ha en
  läs- och skrivsvårighet-

 214. -och svårt
  att ta till sig texten i uppgifterna.

 215. Att vi måste kompensera på nåt sätt.
  Det kan också vara-

 216. -att de grundläggande kunskaperna,
  som t.ex. likhetstecknet, fattas.

 217. Då är det svårt att gå vidare om vi
  inte kunnat hjälpa eleverna med det.

 218. Det kan också vara
  en stökig klassrumssituation.

 219. Eller att en elev ständigt får sitta
  själv och vantrivs med det.

 220. Men också våra metoder
  och arbetssätt. Hur tänker vi kring-

 221. -elever i särskilda utbildningsbehov?
  Men också alla elever.

 222. Vi vet att det som är bra för elever
  i särskilda utbildningsbehov-

 223. -är bra för alla.

 224. Vad kan det vara i en provsituation?
  Har man testängslan-

 225. -blir det extra svårt. Och den är
  kopplad till matematikängslan.

 226. Har man en oro inför matematik-

 227. -är det lättare att få oro
  under en provsituation.

 228. Om uppgifterna inte är anpassade,
  som i vardagssituationen.

 229. Att lärverktygen inte är anpassade
  eller tillgängliga.

 230. Jag måste ju kunna läsa texten.

 231. Eller på nåt vis ta till mig
  det som står.

 232. Om provtiden är för kort
  kan det också bli en svårighet.

 233. Eller att man har en dålig dag.
  Det gäller också i vardagen.

 234. Språket kan vara en svårighet.

 235. Då är det viktigt med
  handledning på modersmålet, o.s.v.

 236. Vardagsmässigt hjälper eleverna ofta
  varandra i klassrum med många språk.

 237. Men det kan de inte på provet.

 238. Då uppstår ett stödbehov
  som kanske inte fanns i vardagen.

 239. Att man inte får stödet man behöver
  i sig gör att man får ett behov.

 240. Att man inte känner till vad man kan.

 241. Om eleven inte vet vad den går för-

 242. -blir det också lite svårare
  att ta sig an provet.

 243. Eller om provet är
  en helt ny form för en.

 244. Att det är olikt boken, kanske.

 245. Det kan göra det lite svårare
  för vissa elever att hantera det.

 246. Vad kan vi göra
  för att identifiera det här?

 247. Hur kan vi jobba med det här?
  Vi har bl.a. tittat på kartläggning.

 248. Hur kartlägger vi elevers kunskaper?
  Inte bara individen-

 249. -utan vi tänker också på
  matematiken och nätverket.

 250. Alltså det runt eleven.

 251. Vi kan titta på individens kunskap-

 252. -men får inte glömma
  de andra delarna.

 253. Det man sett i forskningen är att
  identifierar vi vad eleverna kan-

 254. -och hur vi kan bygga vidare på det-

 255. -kan man reducera matematiksvårig-
  heter med upp till 70 procent.

 256. Det är jätteviktigt
  att vi gör det här.

 257. Vi måste kartlägga elevers kunskaper
  och hur vi jobbar i klassrummet.

 258. Hur kan vi göra det?

 259. Tänk vad skönt det vore
  om nån kom och sa:

 260. "Här har ni ert test i matte."

 261. "Vi har det här staninevärdet
  och det är precis så här."

 262. Men det är inte så i matematiken. Den
  ser annorlunda ut än svenska språket-

 263. -där vi har värden att mäta med.

 264. Men vi kan titta mer kvalitativt
  på innehållet som eleverna kan.

 265. Några kartläggningsmaterial
  är "Förstå och använda tal".

 266. Där tittar man på
  den grundläggande taluppfattningen.

 267. Vill man titta bredare kan man titta
  på "Diamant" som Skolverket gett ut.

 268. Eller så kan man också...

 269. ...titta på helheten med
  "Bedömning för lärande i matematik."

 270. Skolverket har lagt ut det nya mate-
  rialet om "Bedömning för lärande"-

 271. -som ersätter analysschemat.

 272. Där får man med
  även de andra aspekterna-

 273. -och inte bara individens kunskap.
  Funderar man på hur läsningen-

 274. -hänger ihop med elevens svårigheter
  kan man använda Alp-testet.

 275. Där analyserar man läsförståelse
  kopplat till problemlösning.

 276. Det finns olika nivåer där man kan
  identifiera var eleven befinner sig.

 277. Det finns även materialet "Analys-
  schema över matematisk medvetenhet".

 278. Våra läromedel är inte heller dumma.

 279. Ni har säkert använt "Mattecirkeln".

 280. "Alla kan räkna"
  är också ett kartläggningsmaterial.

 281. För yngre barn finns materialet "Kön"
  där man diskuterar och resonerar.

 282. Det finns många kartläggningsmaterial
  att tillgå. Vilket ska jag använda?

 283. Vad ska jag göra för att identifiera
  eleven som jag vill titta på-

 284. -eller gruppen jag vill titta på?
  För det betyder:

 285. Vad har jag för syfte
  med min kartläggning?

 286. Är det för att komma åt individen
  Kalle, för jag undrar vad han kan?

 287. Eller vill jag titta på
  vad gruppen kan?

 288. Eller tycker ledningsgruppen-

 289. -att man måste titta på hur det ser
  ut med matematikkunskaperna?

 290. Det påverkar materialet man använder
  och hur man gör kartläggningen.

 291. Man behöver fundera på
  vad det är för matematik.

 292. Vill jag komma åt
  den grundläggande taluppfattningen-

 293. -som ofta är det som SUM-elever
  befinner sig i svårigheter med?

 294. Eller vilka vill jag
  rikta kartläggningen mot?

 295. Alltid alla eller vill jag titta på
  olika elevgrupper?

 296. Och i vilket sammanhang
  vill jag göra det här?

 297. I grupp eller individen?

 298. Allt det här behöver vi tänka på.

 299. Två exempel kan vara dels tjejen som
  är stressad inför att göra provet-

 300. -där vi har en grupp
  som också är nervös.

 301. Hon oroar sig och har mycket tankar.

 302. "Vad måste jag klara av
  och hur ser provet ut", o.s.v.

 303. Där kan det hjälpa att få veta
  och prata med henne i tid.

 304. "Nu ska vi göra prov.
  Hur kommer det här att se ut?"

 305. Det är kanske inte lätt
  att upptäcka henne.

 306. Det kan ju hända
  att det matematiska innehållet-

 307. -är nånting som gruppen
  och hon är bekant med eller inte.

 308. Att ta reda på vad som är vad.

 309. Eller killen som mår väldigt bra av
  att ha hörlurar med musik.

 310. Matematiken är kanske inget större
  problem innehållsmässigt.

 311. Men han behöver lugn och ro
  och få sitta för sig själv.

 312. Man får försöka kartlägga samspelet
  mellan de tre delarna-

 313. -och att med hjälp av materialen
  t.ex. eller observationer-

 314. -ta reda på hur det ser ut
  i de tre delarna.

 315. Vad är det för matematik,
  hur ser det ut i nätverket?

 316. Nätverket är också
  mina undervisningsmetoder.

 317. Eller lärmiljön i stort.

 318. Hur vi har organiserat det.

 319. Hur kartlägger och planerar vi
  undervisningen, för de hänger ihop.

 320. Att kartlägga
  och sen planera undervisningen.

 321. Vi vill kanske se:

 322. Nu har vi jobbat mycket
  med addition i talområdet 1-20.

 323. Nu vill jag se vilken effekt
  min undervisning har haft.

 324. Eller vill jag se att eleverna
  förstår vad jag vill förmedla?

 325. Att jag vill fokusera på det?

 326. Eller vill jag titta på om arbets-
  sättet är lämpligt för alla elever?

 327. Är det några som inte har hittat
  med det här arbetssättet?

 328. Jag vill kanske hitta
  den primära orsaken-

 329. -och kan göra det med hjälp av kart-
  läggningen och sen planera vidare.

 330. Men också att se vilka hinder och
  möjligheter som finns i klassrummet.

 331. Vad kan jag bygga vidare på?
  Vad har vi i vårt klassrum?

 332. Och att se
  elevernas aktuella kunskap.

 333. Var är eleverna just nu för att vi
  ska kunna göra en individualisering-

 334. -och optimering i klassrummet?

 335. För att just undvika
  att de hamnar i svårigheter.

 336. Om vi återigen går
  till de här två delarna.

 337. Hur ser det ut i vardagen?

 338. Vi planerar för att ha
  nån form av förståelse.

 339. Hur kan eleverna förstå
  det matematiska innehållet?

 340. Det viktiga med de här eleverna
  är också att vi kan kommunicera.

 341. Att också de får
  sätta ord på matematiken.

 342. Att vi tar med möjligheten att vi
  observerar när vi ska planera också.

 343. Att vi får tid till att observera.

 344. Fundera på innehållet också.

 345. Vad är det för matematiskt innehåll
  i det innehåll som vi väljer?

 346. Beroende på innehållet
  undervisar vi ju olika.

 347. Det betyder:
  Hur väljer jag mina arbetssätt?

 348. Vad tänker jag på just nu?

 349. Hur ska man planera provet?
  Det har en del gemensamt-

 350. -med vad man gör i vardagen.
  Att ta med självvärderingen-

 351. -som treorna gör, i början av
  provperioden är väldigt listigt.

 352. Där bedömer eleven själv
  hur den ligger till-

 353. -i de olika områdena
  som kommer på provet sen.

 354. Att man pratar om att göra prov.

 355. Eleverna ska få mycket instruktioner
  i en provsituation.

 356. Begrepp som de kanske inte
  har jobbat med nyligen.

 357. De ska också tänka på vad man behöver
  göra när man är en provtagare.

 358. Inte störa andra, räcka upp handen
  om man behöver hjälp o.s.v.

 359. De behöver alla de här
  hjälpledtrådarna till det.

 360. Att man pratar om
  hur ett prov kan se ut.

 361. Så att de
  vet vad de kan förvänta sig.

 362. Det kan finnas tolkningsbara symboler
  i provet.

 363. Eller delar som behöver förklaras-

 364. -så att eleven inte fastnar där
  i onödan.

 365. När man haft första provet har man
  lärt sig nåt om sin elevgrupp.

 366. Och om vissa individer
  och vad de behövde.

 367. Och vad gruppen skulle behöva
  lite mer input kring.

 368. Att man anpassar provet
  är jätteviktigt.

 369. Att dela upp tiden kan man inte göra
  i alla provsituationer.

 370. Men man kan det i vissa situationer.
  Hur länge en elev orkar jobba-

 371. -är högst relevant.

 372. Vi vill ju veta vad den klarar av.

 373. Inte bara hur länge
  den klarar av nåt.

 374. Där gäller det också
  att planera på organisationsnivå.

 375. Resursfördelning är en viktig fråga.

 376. Hur många vuxna finns tillgängliga
  och finns de det på provet?

 377. Och så vidare.
  Vad behöver vi för resurser?

 378. Hur gör vi
  när vi planerar undervisningen-

 379. -utifrån ett särskilt
  utbildningsbehov i matematik?

 380. Vad behöver vi tänka extra på?

 381. Egentligen gäller det all under-
  visning. Först måste vi analysera-

 382. -vad det är för matematiskt innehåll.

 383. Vi kan ta exemplet bråk. Det finns
  oavsett var vi befinner oss i skolan.

 384. Det är ofta ett problematiskt område
  för elever.

 385. Att vi innan vi börjar undervisa i
  bråk funderar på det svåra med det.

 386. Vad är specifikt för bråk?

 387. Vilka förkunskaper behöver man
  för att faktiskt förstå bråk?

 388. Man behöver förstå naturliga heltal,
  man behöver ha tallinjen.

 389. De här grundläggande kunskaperna.

 390. Och att man tänker på de här sakerna
  innan man väljer vad man ska göra.

 391. Så vi inte kastar oss rätt in i
  kapitlet om bråk.

 392. Utan att vi tänker:
  "Det här kan vara problematiskt."

 393. "Vi behöver kanske göra vissa saker
  innan vi börjar med bråk."

 394. "För vissa saker i den grundläggande
  taluppfattningen har vi inte befäst."

 395. Så man tänker på det innan man väljer
  undervisningsaktivitet.

 396. Det handlar om matematiken,
  men också om individerna-

 397. -och hur det ser ut i gruppen,
  i nätverket-

 398. -för att vi ska kunna hitta
  rätt undervisning för de flesta.

 399. Det handlar om att vi vill-

 400. -att våra elever
  ska ha en matematisk förståelse.

 401. Det kan man få på många sätt.

 402. Men vad är matematisk förståelse?

 403. Vi har ett exempel här. Det är
  en gammal referens, Skemp 1976.

 404. Men man brukar referera till att
  matematisk förståelse är två saker.

 405. Jag brukar säga att det är
  som två ben. Det ena benet-

 406. -är den relationella förståelsen.

 407. Jag vet vad bråk är
  och varför de ser ut så här.

 408. Det är vad och varför.

 409. Den instrumentella förståelsen,
  det andra benet-

 410. -där vet jag hur jag jobbar med bråk.

 411. Med det ena benet har jag förståelsen
  och med det andra har jag proceduren.

 412. Om jag har dem parallellt-

 413. -kan jag jobba med båda mina ben
  och jag kommer framåt i matematiken.

 414. Men är det så att jag jobbar mycket
  med att lära mig saker utantill-

 415. -blir jag väldigt enbent.

 416. Till slut orkar jag inte släpa benet.
  Då faller det.

 417. Eller så jobbar vi
  så mycket med förståelse-

 418. -att vi missar att vi behöver
  en del procedurkunskap.

 419. I den matematiska förståelsen
  måste man jobba med båda benen.

 420. Hur kan vi göra det?
  Ur ett SUM-perspektiv-

 421. -behöver vi beakta representation.

 422. Representationer i matematik.

 423. Det har ni säkert hört på många sätt.

 424. Det är viktigt, för man har sett
  i forskning att för elever-

 425. -i matematiksvårigheter
  är det viktigt-

 426. -att vi lär dem vandra från
  det mer konkreta mot det abstrakta.

 427. Så att vi inte glömmer
  omvärldssituationerna-

 428. -och kopplar det
  till vad eleverna har med sig.

 429. Om vi återigen tar exemplet bråk.

 430. Det kan eleverna
  när de går i förskolan.

 431. Vi tar med oss den kunskapen här
  och tittar på-

 432. -om det finns laborativa modeller.
  Ja, det finns tårtor-

 433. -och massor av laborativt material
  att jobba med.

 434. Sen jobbar vi med bilder
  där vi visar en del av helheten-

 435. -sen med skrivna och talade symboler.

 436. Det här är bra matematik för alla,
  inte bara för SUM-elever.

 437. Vi gör det med alla representationer.

 438. Allt här är matematik. Det är inte
  bara att skriva och tala symboler.

 439. Det är också att laborera
  och koppla till omvärldssituationen.

 440. Det handlar om
  att vi kan jobba med förståelse-

 441. -och inse hur viktiga vi lärare är
  i klassrummet för de här eleverna.

 442. Som jag sa, vi går från det konkreta
  mot det abstrakta-

 443. -och använder olika representationer.
  Men att vi tänker på-

 444. -när vi gör det här
  att ni är så viktiga.

 445. Vad använder jag för samtal och be-
  grepp när jag pratar om matematiken?

 446. Vad har jag för bilder
  och material att tillgå?

 447. Det finns olika material att tillgå
  för att eleverna ska förstå-

 448. -och hamna i
  den mer abstrakta matematiken.

 449. Förstå symbolspråket och annat.

 450. Men då tänker ni så här:

 451. "Vi gjorde ju det.
  Vi hade det konkreta materialet"-

 452. -"och vi gick över
  den här bron tillsammans."

 453. "Men sen när vi träffades tre dagar
  senare kom han inte ihåg nånting."

 454. Nej, för de här eleverna behöver ofta
  gå över den här bron många gånger.

 455. Första gången tar vi dem i handen.

 456. Andra gången
  kan vi kanske gå jämte dem.

 457. Tredje gången kan vi kanske säga:
  "Du ska gå däråt."

 458. För att de till sist
  kan gå över bron själva.

 459. Jag vill med bilden säga
  att ni är oerhört viktiga.

 460. Vad väljer vi för material
  och bilder?

 461. Vad väljer vi för ord
  hur vi talar om det här-

 462. -för att jobba över den här bron?

 463. Så för att sammanfatta...

 464. ...vad vi har pratat om är det elever
  i behov av särskilt stöd.

 465. Försökt ge er exempel på
  vad det kan handla om.

 466. I vardagen, i testsituationer,
  i olika matematiksituationer.

 467. Vi har också berört kartläggning
  och undervisningsplanering-

 468. -i ett relationellt perspektiv.

 469. Vi vill också skicka med er
  en fråga hem.

 470. Man vet ofta vilka som är i behov av
  extra hjälp i sin grupp.

 471. Så är det ofta. Men fundera på
  vem SUM-eleven kan vara.

 472. Vem är det på skolan? Hur beskrivs
  den och hur pratar vi om den?

 473. Hur hittar vi den?

 474. Hur jobbar vi på organisationsnivå
  och individ- och gruppnivå?

 475. Med det vill vi tacka så mycket för
  oss och för den här stunden med er.

 476. Tack så mycket.

 477. Textning: Jussi Walles
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Vilka elever behöver särskilt stöd i matte?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad behöver man tänka på när man har en elev med särskilda behov i klassrummet? Inkludering socialt och didaktiskt är särskilt viktigt. Helena Roos, lärare vdi Linnéuniversitetets speciallärarprogram, och Anette Bagger, lärarutbildare vid Umeå universitet, berättar om sina erfarenheter. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Matematikundervisning, Personer med synskada, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Inspirerande matematik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Bedöma kunskaper med diagnosverktyget Diamant

Diagnosmaterialet Diamant spänner från årskurs 1 till 9. Det är tänkt som ett stöd att hjälpa lärarna bedöma eleverna, men också som en hjälp att planera undervisningen. Madeleine Löwing, konstruktör av Diamant och Maj Götefelt, undervisningsråd vid Skolverkets enhet för prov och bedömning, förklarar hur materialet är uppbyggt. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Att laborera med matte i datorn

Med hjälp av datorn kan eleverna aktiveras och begripa matematiken från ett annat håll. Bengt Aspvall, professor i datalogi, visar hur det går att arbeta praktiskt och lekfullt med matten i klassrummet. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Detta krävs för bra, formativ bedömning

Man kan alltid bli bättre, hur bra man än undervisar. Det säger matematikforskaren Torulf Palm. Men vad ska man utveckla? Hans förslag är formativ bedömning, som enligt många forskare är ett av de mest effektiva sätten att öka elevernas kunskaper. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Resonera och kommunicera i matte

Matematik är ett språk man utvecklar hela livet. Lär man sig ett nytt språk får man ett ökat självförtroende. Pernilla Tengvall och Hanna Almström, båda NO- och mattelärare, talar om fem strategier för ett formativt förhållningssätt där ett gott gruppklimat och delaktighet är några av hörnstenarna. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Vilka elever behöver särskilt stöd i matte?

Vad behöver man tänka på när man har en elev med särskilda behov i klassrummet? Inkludering socialt och didaktiskt är särskilt viktigt. Helena Roos, lärare vdi Linnéuniversitetets speciallärarprogram, och Anette Bagger, lärarutbildare vid Umeå universitet, berättar om sina erfarenheter. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Att lära sig matte med huvudräkning

För att kunna räkna i huvudet måste man lära sig en mängd strategier och välja den som passar bäst för situationen. Det säger Wiggo Kilborn, lärarutbildare. Men det är inte säkert att samma metod passar alla individer. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Från formativ till summativ till formativ bedömning

Något som diskuteras flitigt inom skolvärlden just nu är bedömning och betygssättning. Det finns flera metoder och det är lätt att känna sig förvirrad som lärare. Här försöker Anders Jönsson, professor i naturvetenskapernas didaktik att reda ut begreppen. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Språklärare utan språk

Det saknas ett språk för själva undervisningen i språk och många lärare kan själva inte sätta ord på vad det är de gör. Det här är en av orsakerna till att läsförståelsen sjunker bland svenska elever. Det menar Barbro Westlund som doktorerat i just hur svenska skolan undervisar i läsförståelse. Dessutom anser hon att kunskapsmålen är luddiga vilket bidrar till att det blir än svårare att prata om både framgångar och problem. Men lugn: Barbro har en plan och hon är hoppfull. Programledare: Natanael Derwinger.