Titta

UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

Om UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

Föreläsningar från konferensen Flerspråkighet i fokus. Inspelat 13-14 mars 2014 i Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning.

Till första programmet

UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus : Språkutvecklande arbeteDela
 1. Jag heter Hanna Stehagen
  och är lärare i svenska-

 2. Jag har kompetens för
  högstadiet och gymnasiet.

 3. Jag är nu på ett gymnasium, men jag
  har jobbat åtta år i grundskolan.

 4. Jag ska tala om språkutvecklande
  arbetssätt med digitala verktyg-

 5. -och tänker lägga mest tid
  på det förra-

 6. -för att verktygen
  ska komma till sin rätt-

 7. -och kunna utnyttjas fullt ut.

 8. Det handlar inte om att bara lägga in
  digitala verktyg i undervisningen-

 9. -och tro att det ska förändra allt.
  Det är ju ingen "quick fix".

 10. Jag har jobbat som språkutvecklare
  i mina arbetslag.

 11. Det gäller två arbetslag
  på de skolor där jag har arbetat.

 12. Jag har haft förmånen
  att handleda SO- och NO-lärare-

 13. -i språkutvecklande arbetssätt.
  En del exempel-

 14. -kommer från min tid där.

 15. Jag har också fått lov att auskultera
  och handleda mycket.

 16. Det har varit givande.

 17. Okej...

 18. I dag vill jag berätta varför vi
  måste jobba språkutvecklande-

 19. -vilket återknyter till
  det föregående föredraget-

 20. -och varför det måste ske i alla
  ämnen, inklusive idrott och hälsa.

 21. Jag har många exempel på
  klassrumsaktiviteter-

 22. -som är språkutvecklande-

 23. -och på hur digitala verktyg
  kan stötta-

 24. -elevernas språk-
  och kunskapsutveckling.

 25. Okej.

 26. Nu bråkar mamma.

 27. Varför måste då alla lärare undervisa
  språkutvecklande?

 28. Jag är hemskt ledsen,
  men jag måste ta upp PISA.

 29. Det är lite jobbigt och smärtsamt.

 30. Hur man än tolkar PISA,
  man kan kritisera utformningen-

 31. -så är det ändå
  en indikation på någonting-

 32. -i ett samhälle
  som kräver hög kompetens-

 33. -när det gäller
  läs- och skrivförmåga.

 34. Samhällslivet är onekligen komplext.

 35. I dag präglas hela samhället av
  en snabb förändringstakt-

 36. -mångkulturalitet
  och ett massivt informationsflöde.

 37. Det kräver en hög nivå
  av läs- och skrivförmåga.

 38. Att kunna tänka kritiskt
  kring allt det som ramlar över mig.

 39. Det blir
  en demokratifråga av det hela.

 40. Att utveckla elevers läs-
  och skrivförmåga-

 41. -är en demokratisk uppgift.

 42. För en bristande förmåga
  blir ett handikapp.

 43. Det leder till
  att man blir utesluten ur samhället.

 44. Skolan måste ta ansvar
  och utveckla alla elevers språk.

 45. Därmed blir det
  alla lärares ansvar.

 46. NO- och SO-lärare vittnar om-

 47. -att eleverna har svårt att läsa
  och skriva ämnesspecifika texter.

 48. I skolan möter ju eleverna
  vitt skilda språk.

 49. Ämnesspråk med sin terminologi och
  sina språkliga och strukturella drag.

 50. De ska lära sig att laborera
  och ställa hypoteser-

 51. -och att dra slutsatser
  utifrån experiment.

 52. Därför menar jag och många andra-

 53. -att språkutvecklingen
  inte enbart gäller svenskalärare.

 54. Det är en större
  och mer komplex uppgift än så.

 55. Den vill inte ändra.

 56. Nu kommer det.
  Nej...nu gick jag för långt.

 57. Vari ligger då
  vårt uppdrag i skolan?

 58. Nu svarar den.
  Effekterna i samhället-

 59. -ska inte skiljas
  från skeenden i skolan.

 60. Det vi ser i skolan är en negativ
  spiral som består i att eleverna-

 61. -utan ett välfungerande språk - har
  svårt att inhämta, resonera kring-

 62. -och bearbeta kunskap, samt
  att använda den i nya sammanhang-

 63. -eller kommunicera
  vad de har lärt sig.

 64. Vi bedömer eleverna
  utifrån språklig förmåga-

 65. -och utifrån förmågan att kommunicera
  sina kunskaper i respektive ämne.

 66. Så det är kanske inte så konstigt
  att det ser ut som det gör.

 67. Innan jag går vidare ska jag beröra
  litteracitetsbegreppet.

 68. Det är ett begrepp
  som varje lärare bör ta till sig.

 69. Det är vårt uppdrag
  att utveckla litteraciteten.

 70. Det står för förmågan
  att använda språket i tal och skrift-

 71. -i så många situationer som möjligt-

 72. -för att lära,
  samarbeta och utvecklas-

 73. -samt kommunicera,
  fatta beslut, lösa problem-

 74. -navigera och delta i samhällslivet-

 75. -och kritiskt granska information.

 76. I vårt multimodala samhälle,
  där ljud och bild-

 77. -samverkar direkt
  eller indirekt med skriften-

 78. -betyder det att vi
  måste kunna tolka bilder och grafik-

 79. -och använda symboler, ljud och film.

 80. Det ska ske i en traditionell
  kontext, och digitalt på nätet.

 81. Eleverna ska med digitala verktyg
  söka efter information-

 82. -kommunicera, interagera och lära.

 83. Så...

 84. Därför är Lgr 11 skriven
  med ett språkligt fokus.

 85. Språkets betydelse för lärandet
  genomsyrar läroplanen.

 86. Det kommer tydligt fram
  i kunskapskraven.

 87. Det står så här i en text
  som kommer från Skolverket:

 88. "Skolformernas läroplaner
  är skriva med utgångspunkt i"-

 89. -"att språket är centralt i arbetet"-

 90. -"med att ge alla elever
  förutsättningar att utvecklas."

 91. Jag rekommenderar er att läsa
  denna skrift på Skolverkets hemsida-

 92. -för en bakgrund till tänket
  kring språket i alla ämnen.

 93. Läroplanen säger alltså
  att vi ska ansvara för att eleverna-

 94. -efter grundskolan ska använda
  svenskan i tal och skrift-

 95. -på ett rikt och nyanserat sätt.

 96. Om varje lärare tar sitt
  språkutvecklingsansvar-

 97. -och lär eleverna att resonera
  på ämnets specifika sätt-

 98. -så blir deras totala läs-
  och skrivförmåga rik och nyanserad.

 99. Där har man tänkt till.

 100. Jag nämnde kursplaneförmågor
  och kunskapskrav.

 101. Hur framkommer språket
  i kunskapskraven?

 102. Det syns tydligt
  om man har språkglasögonen på sig.

 103. Jag har strukit under de språkliga
  handlingarna i kunskapskraven.

 104. Då visar det sig att eleven
  på en historikers vis ska förklara-

 105. -hur människans villkor och
  värderingar påverkas av samtiden-

 106. -samt undersöka utvecklingslinjer-

 107. -och beskriva komplexa samband.

 108. I matte, då? Jo, eleven kan redogöra
  och samtala om tillvägagångssätt-

 109. -ändamålsenligt och effektivt-

 110. -med symboler, algebraiska uttryck,
  formler och grafer-

 111. -och funktioner, etc.

 112. Här är ju språket väldigt tydligt.

 113. Varje ämne har sina typiska
  terminologier, texter och strukturer.

 114. Detta ska varje lärare ta ansvar för.

 115. Mötet med ett nytt ämne
  är också ett möte med ett nytt språk-

 116. -och ett språkbruk
  som kanske är främmande.

 117. Det här citatet
  från Pauline Gibbons ena bok-

 118. -tycker jag är typiskt. Här ser vi
  också det biologiska språket-

 119. -som kan dyka upp i en lärobokstext
  som våra ungdomar läser.

 120. "Skogsröjning och bebyggelse
  resulterar ofta i ödeläggelse"-

 121. -"av de naturliga miljöerna
  för lokalt förekommande arter."

 122. Jag får läsa flera gånger
  för att förstå-

 123. -men det är det språk
  som ska läras in-

 124. -och som man ska använda
  och kommunicera via.

 125. Nu har jag argumenterat för att vi
  alla är språklärare, känner jag.

 126. Skolans språk är inget modersmål.
  Det har Monica Axelsson myntat.

 127. Våra elever
  har skilda förutsättningar.

 128. En del har tiotusen ord
  i sin vokabulär, andra inte.

 129. En del har läst mycket
  med föräldrarna, andra inte.

 130. Somliga har ett utbyggt ordförråd,
  andra har inget alls.

 131. Ju längre upp i åren
  eleverna kommer-

 132. -desto större
  blir de språkliga kraven.

 133. Därför stöter många på patrull
  när de hamnar i högstadiet.

 134. Agnes Edling undersökte NO-
  och SO-texter i årskurs 5 och 8-

 135. -och i ettan på gymnasiet,
  och hon såg en ökad progression-

 136. -i texternas abstraktionsnivåer.

 137. Det hade också sin grund i
  att texterna i de högre åren-

 138. -kommer att fjärma sig
  mer från här och nu.

 139. De beskrev saker som hände
  bortom elevernas närområde.

 140. Det präglar ju också språket,
  så klart.

 141. Utan språklig medvetenhet från vår
  sida blir skolan en sorteringsmaskin-

 142. -där möjligtvis barn med högutbildade
  föräldrar gör bra ifrån sig.

 143. Därför ska högstadie- och gymnasie-
  lärare arbeta språkutvecklande.

 144. Det ska fortlöpa under hela
  skolgången, även på universitetet-

 145. -och bygga broar
  mellan där eleverna befinner sig-

 146. -till det de ska lära sig.

 147. Man talar om "fourth"
  och "seven grade slump"-

 148. -och skillnaden är också markant
  mellan nian och gymnasiet.

 149. Det gäller
  att hela tiden bygga broar.

 150. Men vad är då
  språkutvecklande undervisning?

 151. Vad innebär det? Vad definierar det?

 152. Enligt Meltzer och Hamann
  bör lärare initiera diskussioner-

 153. -och låta eleverna interagera kring
  texter, samtala om texter.

 154. Samtala om det man läser.

 155. Tillåt en hög elevaktivitet
  och elevinflytande på lektionerna.

 156. Inte det klassiska arbetssättet
  med kontrollfrågor-

 157. -som föregående föreläsare
  var inne på.

 158. Eleverna ska inte bara läsa igenom
  och svara på frågor.

 159. Man ska bygga broar
  från det eleverna redan vet-

 160. -till det som de ska lära sig.

 161. Ge rikligt med exempel,
  mallar och strategier för att skriva-

 162. -men också genom att läsa.

 163. Integrera tala, lyssna,
  skriva och läsa i alla ämnen.

 164. De här förmågorna hör ihop, men de
  kräver vitt skilda saker av eleven.

 165. Skapa förståelse för texter och
  språk, och uppmärksamma ordförrådet.

 166. Så...

 167. Hur kan då detta se ut i klassrummet?
  Vad är det en lärare gör-

 168. -som undervisar språkutvecklande?
  Vilka aktiviteter förekommer?

 169. Jag försöker anlägga ett
  metaperspektiv i min undervisning-

 170. -och har gjort en modell.
  Mitt mål, enligt läroplanen-

 171. -är att utveckla elevernas kunskaper
  och litteracitet i mitt ämne.

 172. Jag behöver då jobba...

 173. ...väldigt.
  Det är många faktorer som samverkar.

 174. Jag behöver utgå från förförståelse.

 175. Var befinner sig mina elever i dag?

 176. Jag måste stötta dem
  så att de kan utvecklas.

 177. Jag måste modellera språket
  i mina ämnen-

 178. -och jag måste ha höga förväntningar
  på att de kan, för det kan de-

 179. -om jag ger det stöd som de behöver.

 180. Jag har redan pratat om
  att "lyssna, tala, läsa, skriva"-

 181. -ska integreras.

 182. Det kan vara kortskrivningar-

 183. -men skriften
  ska användas för tänkandet.

 184. Man ska "läsa med pennan i hand",
  "skriva för att lära."

 185. Bedömning, genrepedagogik,
  lässtrategier och SIOP-

 186. -är inget som jag går igenom i dag.
  En del av er har redan den kunskapen-

 187. -och i morgon ska ni gå på
  en föreläsning om lässtrategier.

 188. Men jag ska specifikt visa
  aktiviteter inom de här bubblorna.

 189. Konkret.

 190. Jag tänker börja med
  den viktiga förförståelsen.

 191. Man blir lätt stressad när eleverna
  inte kan det som står i kursplanen.

 192. Då blir man jättestressad.
  Det är otroligt kontraproduktivt.

 193. Alla kan känna sig stressade.
  Det är ju mänskligt.

 194. Men jag ska utgå från elevernas
  förförståelse och skapa aktiviteter-

 195. -så att jag kan hitta den. Många
  elever är duktiga på att gömma den.

 196. Men ställer jag rätt frågor
  kan jag dra det ur dem.

 197. Jag hade en pojke som...
  Ja, han hade nog F-

 198. -i vartenda ämne.

 199. Och han var så briljant
  på min aktivitet.

 200. Det gav honom en sådan styrka.

 201. Han blev så uppmuntrad av att känna
  att "Jag kan svara på en fråga".

 202. "Jag kan tänka kring det här ämnet."

 203. Det var härligt att se.
  Det vände honom.

 204. Vad vet mina elever? Det behövs
  ingen diagnos för att ta reda på det.

 205. Eleverna blir inte tryggare
  av att skriva en diagnos.

 206. Då känner de på förhand
  att de redan har misslyckats.

 207. Nej, jag röstar för
  informella aktiviteter.

 208. Kortskrivningar, brainstormingar och
  samtal kring bilder kan ge mycket.

 209. Varför är förförståelse viktigt?
  Enligt Vygotsky kan lärande bara ske-

 210. -när elevernas förförståelse-

 211. -sammanstrålar med den vetenskapliga
  kunskapen och dess begrepp.

 212. Det går inte att plantera
  naturvetenskapliga teorier-

 213. -i elever och kräva
  att de ska göra laborationer-

 214. -enligt de hypoteser eller
  den kunskap som står i böckerna.

 215. Hur detta kan ske rent pedagogiskt,
  pratar Jim Cummins om.

 216. -i sin fyrfältsmodell.

 217. Han utgår från fyra zoner.

 218. Uttråkningszonen med låg stöttning
  och en låg kognitiv nivå.

 219. Det har fallit ifrån.
  På linjen ovanför-

 220. -ska det stå "hög kognitiv nivå".

 221. Låg stöttning och låg kognitiv nivå
  är en uttråkningszon.

 222. Det händer inte mycket.
  Eleverna är i bekvämlighetszonen.

 223. De fyller i förenklade uppgifter
  av olika slag.

 224. Trygghetszonen:
  hög stöttning, låg kognitiv nivå.

 225. Där kan man börja.
  Där finns förförståelsen.

 226. Men man ska vidare upp
  till den höga stöttningen-

 227. -och den höga kognitiva nivån,
  för där sker lärandet.

 228. Det är den närmaste utvecklingszonen.

 229. Så det handlar om
  att möta eleven där den är.

 230. Att överbrygga och bygga broar
  till den teoretiska kunskapen.

 231. Ja, och hur
  kan det se ut rent praktiskt?

 232. Shakila är en NO-lärare
  som jobbade på min förra skola.

 233. I den här övningen
  praktiserade hon lite lässtrategi-

 234. -och i synnerhet
  reciprok undervisning.

 235. Hon hade problem med att få eleverna
  att förstå lärobokstexter.

 236. Hon vände upp och ned på det.

 237. Hon tog bilden i boken
  och kopierade upp den-

 238. -i färg, eller hur hon nu gjorde.
  Men texten var inte med.

 239. Sen lät hon eleverna studera bilden
  och samtala kring vad de såg...

 240. ...med sina vardagsbegrepp.
  De trevade sig fram-

 241. -och satte ord på tingen.
  Sen började de prata om pilarna.

 242. Många elever saknade ord
  för de konkreta sakerna-

 243. -och då fick de lära sig det
  i det senare samtalet.

 244. För att förstå vad
  som illustreras med pilarna-

 245. -krävdes den konkreta kunskapen.

 246. Allt gjordes på ett vardagsspråk...

 247. ...när man diskuterade bilden.

 248. Sedan skulle de med stöd av henne
  redogöra för bilden.

 249. "Vad ser jag? Vad betyder det?"
  Då gav hon dem vetenskapliga begrepp-

 250. -samtidigt som hon stöttade dem.

 251. Sen började de läsa texten
  och det gick väldigt mycket bättre.

 252. Förståelsen för texten höjdes.
  Så kan man jobba med förförståelse-

 253. -när man angriper en lärobokstext.

 254. Hon hade även jobbat utifrån
  konkreta mål för den här lektionen:

 255. "Ni ska förstå
  betydelsen av solenergi"-

 256. -"och förstå
  hur dess kretslopp ser ut"-

 257. -"genom att beskriva,
  förklara och redogöra för språket."

 258. Ett bra sätt
  är också att ge struktur-

 259. -och att ha förutsägbara lektioner.

 260. Många elever blir tryggare
  om de vet vad som ska hända-

 261. -och vad som väntar.

 262. Speciellt barn
  med neuropsykiska funktionshinder-

 263. -som kan inkluderas i klasser
  där det är strukturerat.

 264. Eleverna ska inte behöva gissa sig
  till vad som ska göras-

 265. -och vad som förväntas av dem.

 266. Jag upplever det som
  att trygga elever blir kreativa.

 267. De vågar mycket mer. De tar plats-

 268. -räcker upp handen
  och samtalar i klassen.

 269. Så här gjorde en kollega i samhälls-
  vetenskap när jag hade auskulterat-

 270. -och vi hade samtalat kring
  vad det var som inte riktigt funkade.

 271. Det var just strukturen, så vi gjorde
  tillsammans upp lektionsmål.

 272. "Vad är syftet med lektionen?"
  "Vad ska du förstå?"

 273. "Vilka förmågor ska vi använda?"
  "Hur ska du visa detta?"

 274. "Genom vilka språkliga texttyper
  ska du visa detta?"

 275. "Vad bedömer jag?"
  Och sen lektionsmoment.

 276. Den avslutande reflektionen
  kunde ske i form av-

 277. -att de lämnade in
  korta anteckningar-

 278. -om vad de hade lärt sig
  och om hur det hade gått.

 279. Om det var nåt de inte greppade
  eller ville veta mer om.

 280. Han jobbade också
  mycket med bilder och film-

 281. -för att förstärka.

 282. Texterna var hela tiden med
  i bakgrunden-

 283. -men bilder och film
  gav en ingång till texten.

 284. Han blev även hjälpt av det själv.

 285. Han kunde enklare strukturera
  lektionerna-

 286. -så alla blev nöjda.

 287. Interaktion och flerstämmighet.
  Vi lär genom att samspela.

 288. Ju fler sammanhang man
  är språkligt aktiv i-

 289. -desto fler språkliga register,
  alltså olika stilnivåer och genrer-

 290. -kan jag få, och då lär man sig mer.

 291. Jag kan tala med ett biologiskt
  eller historiskt språk.

 292. Jag kan tala i svenskan.
  Vi har alla de här ämnesspråken.

 293. Lärarens roll här
  är att följa upp eleverna.

 294. Har man fått igång
  en flerstämmig interaktion-

 295. -måste man följa upp elevernas tankar
  och bygga vidare på dem.

 296. Då blir det elevdrivet.
  Elevinflytande handlar inte bara om-

 297. -att de ska få bestämma,
  utan det kan även uttryckas så-

 298. -att de får diskutera
  det de tycker är intressant-

 299. -och att läraren
  spinner vidare på det.

 300. Det kan vara lite mer dolt.

 301. Dysthe pratar om detta
  i "Det flerstämmiga klassrummet"-

 302. -som är väldigt läsvärd.

 303. Ni ska få ett nytt exempel på vad en
  kollega gjorde - en historielärare.

 304. Han gjorde en övning-

 305. -som avslutning i ett ämnesområde
  kring den franska revolutionen.

 306. Han använde ett digitalt verktyg
  som heter Popplet

 307. Med det kan man bygga
  digitala tankekartor.

 308. De delas mellan eleverna, som kan
  jobba samtidigt med verktyget.

 309. Det förenklar
  logistiken kring tankekartor

 310. Man kan spara dem
  så att de finns på nätet.

 311. Sen kan man dela dem med läraren.

 312. Vad han gjorde
  var att dela in eleverna i par.

 313. Sen fick de utifrån filmer,
  texter, bilder-

 314. -och genomgångar
  sammanfatta den franska revolutionen-

 315. -utifrån bakgrund, förlopp
  och konsekvenser för framtiden.

 316. När de hade gjort detta,
  parade de ihop sig med två andra.

 317. Då hade de plötsligt
  två "poppletsar".

 318. Då skulle de enas om
  en gemensam popplet.

 319. "Det missade vi." Hur menade du här?"
  En språklig förhandling var igång.

 320. De samtalade kring den franska
  revolutionen på ett helt nytt sätt.

 321. Fler röster kom med.
  De kunde stötta varandra.

 322. Interaktion och flerstämmighet.

 323. Kontrollfrågor behövs ibland,
  men när man vill ha interaktion-

 324. -så ska man ställa öppna,
  autentiska frågor.

 325. Den här lektionen
  hade jag själv i svenska.

 326. Det handlar om språklig variation...

 327. ...som också finns i kursplanen
  för svenska och Sva i grundskolan.

 328. De fick ett antal frågor: "Varför
  tala man olika inom samma språk?"

 329. Då hade vi pratat kring dialekter-

 330. -och att jag inte pratade som de.

 331. Vad kunde det bero på?

 332. "Varför talar just du som du gör?"

 333. Det kunde bero på etniskt ursprung
  eller en dialekt.

 334. "Vilka har påverkat hur du talar?"
  Det var kompisar och föräldrar.

 335. "Hur tänker andra om hur du pratar?"

 336. Det ledde in på
  attityder kring språk.

 337. "Har du blivit negativt
  eller positivt bemött"-

 338. -"på grund av ditt sätt att tala?"
  Då kom personliga berättelser fram.

 339. Detta gjorde jag inledningsvis
  i det här temaområdet.

 340. Det var en uppgift
  som jag lade ut på vår blogg.

 341. När de sen skulle reflektera-

 342. -var de väldigt aktiva på bloggen.
  De fick lägga in kommentarer.

 343. Jag fick över 50 kommentarer.
  Det var skitfräckt.

 344. Det är också ett sätt att hitta
  förförståelsen - det personliga.

 345. Det här med stöttning
  var ju en bubbla.

 346. Tydliga mål och instruktioner
  ger den känsla av kontroll-

 347. -som eleverna behöver
  för att läroprocessen ska fungera.

 348. Jag brukar köra med
  det här med lektionsmål-

 349. -och språkmål som jag var inne på.

 350. Man benar upp
  vad eleverna ska förstå-

 351. -och hur de ska visa att de förstår.

 352. Då måste jag skapa
  rätt förutsättningar-

 353. -men det ger mig också
  en bra bild av-

 354. -vilka aktiviteter som behövs.

 355. Jag måste ha en aktivitet där de
  resonerar, diskuterar och redogör.

 356. Här kommer ett annat digitalt verktyg
  som visualiserar nyckelbegrepp.

 357. Det kallas för Wordle.

 358. Det kan göras på texter
  eller på diskussioner-

 359. -om man har en kollega
  eller en elev som kan anteckna.

 360. Det är ju svårt att moderera en
  diskussion och anteckna samtidigt.

 361. Detta är just en sammanfattning eller
  visualisering av nyckelbegrepp-

 362. -i diskussionen
  om språklig variation.

 363. De största är "språk",
  "påverka", "talar"-

 364. -och sen kom "makt".

 365. Diskussionen
  handlade mycket om maktspråk-

 366. -och om att deras språk
  inte alltid räcker till-

 367. -och att de har känt sig kränkta.

 368. Någon har känt sig dåligt behandlad
  på grund av sitt språk.

 369. Då kom nästa lektion
  att handla om det.

 370. För det här är ju också
  ett slags elevinflytande.

 371. Modellering var en bubbla.
  Jag måste på nåt sätt visa-

 372. -hur språket ser ut i texter
  i just mitt ämne-

 373. -och vilken språklig nivå de ska nå.

 374. Jag och mina kollegor
  har jobbat med skrivmallar.

 375. Jag tycker
  att det stöttar skrivprocessen-

 376. -hos de elever
  som har svårt att skriva.

 377. Just på gymnasiet,
  där man har mycket mindre tid...

 378. Man har en kurs
  som ska göras på ett år-

 379. -med jättemycket centralt innehåll.

 380. Då kan skrivmallar
  vara bra initialt-

 381. -när de ska skriva, för att
  visa på texttypernas struktur.

 382. Här är en till uppgift
  rörande franska revolutionen.

 383. Det är ett prov
  som min kollega gjorde.

 384. Jag hjälpte till med skrivmallarna-

 385. -som jag ursprungligen har hämtat
  från Maaike Hajer och Meestringa-

 386. -och anpassat till
  en svårare uppgift.

 387. De skulle beskriva
  hur revolutionen gick till.

 388. De skulle nämna två personer var
  viktiga och varför de var viktiga.

 389. Jag spaltar upp det.
  "Jag vill beskriva hur"-

 390. -"revolutionen gick till,
  samt nämna två..."

 391. Det blir en liten metainledning.

 392. "Först händer detta...
  därefter...sedan...slutligen."

 393. "Dessutom anser jag
  att följande personer..."

 394. "...har störst betydelse för...
  eftersom." Beskriva, förklara.

 395. Jag ger dem inte svaren,
  utan stöttar deras skrivprocess-

 396. -så att de kan spalta upp
  och strukturera sina tankar.

 397. Det är ett sätt.

 398. Nu är vi inne på
  momentet med digitala verktyg.

 399. Och det här är...

 400. Detta är de givna digitala verktygen
  som jag använder.

 401. Dem som jag inte kan vara utan.
  Jag jobbar med bloggar.

 402. Dels för
  att jag kan bygga en kunskapsbank.

 403. Jag lägger upp mina lektioner där
  i förväg, med språk- och lektionsmål-

 404. -och en plan för lektionen:
  "Detta ska hända..."

 405. Jag kan infoga länkar,
  bilder och klipp från Youtube.

 406. Jag kan även bädda in
  Powerpoint-presentationer

 407. Jag kan förstärka texter
  med bilder och filmer.

 408. Just nu håller vi på med
  ett projekt om dystopier.

 409. Då ska de läsa "Brave New World"
  och andra extremt svåra texter.

 410. De får också se filmen,
  som finns på Youtube-

 411. -och en animerad sammanfattning,
  också den på Youtube.

 412. Och, ja... Allt finns på Youtube.

 413. Det är deras värld,
  så de tycker att det är fräckt.

 414. Man kan även lägga in tankekartor.

 415. De har fått brainstorma
  kring sin syn på framtiden.

 416. I en inledande uppgift
  skulle de diskutera-

 417. -hur samhället ser ut om 200 år.

 418. De tyckte
  att det var en hisnande uppgift-

 419. -men det gick bra.

 420. Sen fick de ta del av
  författarnas framtidsvisioner.

 421. Och så vidare.
  Och framför allt...

 422. I Johans lektionsplanering
  såg ni många avslutande reflektioner.

 423. Dem kör jag på min blogg. De skriver
  sina reflektioner som kommentarer-

 424. -som jag läser och kommenterar.

 425. Det behövs inte så mycket text. De
  får även läsa varandras kommentarer.

 426. När de har skrivit texter
  på kanske en sida-

 427. -får de själva lägga ut dem.
  Här använder jag t.ex. Google Docs.

 428. Det är som ett Word-dokument,
  fast det finns på nätet.

 429. Där kan jag gå in och läsa texterna-

 430. -under processens gång,
  eftersom de delar texten med mig.

 431. Efter min feedback
  känner de sig trygga.

 432. "Det här stycket
  tyckte Hanna var jättebra"-

 433. -"och hon berättade varför,
  så det vågar jag lägga på bloggen."

 434. Man kan jobba på olika sätt
  för att göra eleverna trygga.

 435. I en del grupper
  funkar det inte alls inledningsvis.

 436. Jag har en elevgrupp
  som inte alls har kommit dit än.

 437. Men man kan börja med
  att ge dem en mening-

 438. -som de har fått feedback på och låta
  dem lägga upp den. Sen växer det.

 439. En del elever har inget emot
  att kommentera på bloggen.

 440. Alla är olika.

 441. Jag visade er Popplet,
  den digitala tankekartan-

 442. -som eleverna kan samarbeta kring
  och dela med varandra.

 443. Det bästa är att Popplet
  är multimodalt.

 444. Man kan lägga in bilder,
  filmklipp och ljudfiler.

 445. Det är också väldigt bra
  som förstärkningsmedel.

 446. Man kan även sammanfatta texter-

 447. -eller brainstorma
  för att fånga förförståelsen.

 448. Wordle, verktyget för ordmoln-

 449. -applicerar jag ofta
  på texter och elevdiskussioner.

 450. Dels får man se vad som framträdde,
  för när man håller i diskussioner-

 451. -och samtidigt försöker lyssna,
  går hälften en förbi.

 452. Då är det bra att ha nån
  som antecknar, eller att spela in-

 453. -och sen låta ett ordmoln visualisera
  vad eleverna pratade mest om.

 454. Podcaster är
  ett inspelningsverktyg på nätet.

 455. Jag jobbar med Soundcloud.
  Jag tänkte försöka visa er det.

 456. Alla flikar låg uppe, men
  det gick inte att koppla in datorn-

 457. -så jag måste tyvärr stänga ned
  och logga in på nätet-

 458. -och hämta upp för att kunna visa.

 459. Jag hoppas att det går som det ska.

 460. Soundcloud.

 461. Man kan logga in med Facebook, men
  jag tar Google där jag redan är inne.

 462. Då ska vi se om det vill sig.

 463. Så ser det ut.

 464. Nu vet jag inte... "Godkänn."

 465. Nu ska vi se.

 466. Vet ni vad - jag får visa er efteråt.

 467. Det bästa med det här verktyget-

 468. -är att jag kan kommentera i filen.

 469. -Hur gör jag nu?
  -Gå upp till höger.

 470. -Längst upp till höger.
  -Ja.

 471. Jag är ingen PC-människa.

 472. -Tack.
  -Det är lugnt.

 473. -Den försvann.
  -Jag vill ju ha den stora. Så.

 474. Man kan kommentera-

 475. -i ljudfilen som skapas
  när eleverna spelar in.

 476. Man kan också låta dem spela in
  sina diskussioner.

 477. Sen kan du kommentera det,
  varefter de utifrån din feedback-

 478. -själva lyssnar igenom och ändrar.

 479. Det är också ett fantastiskt verktyg
  för själv- och kamratbedömning.

 480. Jag jobbar mycket med Google Docs.

 481. Då delar man en text-

 482. -med mig direkt, så jag
  följer skrivprocessen i realtid.

 483. Vi kan vara
  inne i dokumentet samtidigt.

 484. Det är schyst. Då behöver man inte
  nödvändigtvis sitta i klassrummet.

 485. Med skärminspelningsverktyget Jing
  ger jag respons på elevers texter.

 486. Ibland kan man behöva läsa
  elevernas texter högt-

 487. -för att de ska förstå
  att nåt låter konstigt-

 488. -och att jag inte förstår.

 489. Då brukar jag spela in
  en liten filmsnutt i texten-

 490. -eller en röstsnutt,
  där jag läser högt-

 491. -och berättar vad eleven
  behöver jobba med.

 492. Det är också ett trevligt verktyg.

 493. Bloggen kan ju användas...

 494. Jag gick igenom
  språkutvecklande arbetssätt först-

 495. -eftersom verktygen
  kan användas monologiskt-

 496. -men de har även
  en oerhört stor dialogisk potential.

 497. På bloggen kan man exempelvis
  bara skriva upp sina...

 498. ...lektionsplaneringar,
  och sen händer inget mer.

 499. Men utan kommentarsfunktionen ut-
  nyttjar man inte bloggen till fullo.

 500. Man ska kunna läsa
  varandras kommentarer.

 501. Många elever
  får stöttning av varandra.

 502. Kanske ska inte alltid jag stötta.

 503. Att successivt jobba med bloggar
  vänjer dem vid att dela med sig.

 504. De gör sitt lärande synligt
  för sig själva och andra.

 505. Vi lär också eleverna
  att hantera verktygen.

 506. De får ett lärande syfte-

 507. -utöver det sociala utbytet
  mellan kompisar.

 508. Just när det gäller bloggar, Popplet
  och Wordle är det ju en oerhörd...

 509. ...möjlighet att jobba multimodalt-

 510. -med bild, film och ljud
  för att förstärka.

 511. Så...

 512. Jag har skrivit en bok-

 513. -där jag har samlat fler exempel-

 514. -på språkutvecklande aktiviteter-

 515. -och på digitala verktyg.

 516. De som jag har nämnt här finns med-

 517. -men jag förklarar dem
  mer djupgående i boken.

 518. Är man twittrare heter jag @stehagen
  och min blogg heter hannalar-

 519. -alltså "Hanna lär"...

 520. ...för jag är en lärande person.

 521. Blogspot.se. Bloggen i sig heter
  "Mitt språkutvecklande klassrum".

 522. Tack för mig.

 523. Textning: David Lind
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Språkutvecklande arbete

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hanna Stehagen visar olika klassrumsaktiviteter som är språkutvecklande och varför det är viktigt och måste ske i skolans alla ämnen. Avslutningsvis demonstrerar hon hur digitala verktyg kan fungera som stöd för elevers språk och kunskapsutveckling. Inspelat 13 mars 2014 på Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Svenska
Ämnesord:
Datorstödd undervisning, Grundskolan, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Språkundervisning, Språkutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

Metodiken Reading to learn för alla

Metodiken Reading to learn, R2L, går ut på att påverka elevers läs- och skrivkunnighet. Läraren och kompetensutvecklaren Ann-Christin Lövstedt berättar om olika undervisningsstrategier i R2L. Inspelat 13 mars 2014 i Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

Språkutvecklande arbete

Läraren Hanna Stehagen pratar om vikten av att språkutvecklande klassrumsaktiviteter måste ske i skolans alla ämnen. Hon visar även hur digitala verktyg kan fungera som stöd för elevers språk- och kunskapsutveckling. Inspelat 13 mars 2014 på Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

Läs- och lärstrategier för alla

Läraren Josefin Nilsson berättar om metoder för att inkludera fler elever i skolarbetet genom språk och kunskapsutvecklande arbete. Hon visar sambandet mellan språk, tänkande och lärande. Inspelat 14 mars 2014 i Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nyanlända elever

Det finns en stark motivation till att lära sig svenska och komma in i det nya samhället som nyanländ elev. Det säger Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Här berättar han hur skolan ska ta vara på detta och ge bästa förutsättningar. Inspelat på Kulturhuset i Farsta den 16 september 2015. Arrangör: Stockholms Universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Den svenska patienten

Christine Holst och Riikka Tilja är lärare på sfa-medicin i Södertälje. Det är en intensivutbildning i yrkessvenska för personer med utländsk akademisk examen i medicinska yrken. Flera tusen personer från länder utanför EU har en examen från någon vårdutbildning och vill börja jobba i Sverige. Ett viktigt led i processen är att lära sig språket. Men det handlar inte bara om det - många av diskussionerna i klassrummet berör också samhälleliga normer och svensk sjukvårdskultur. Vad behöver man veta om svenskar för att kunna möta dem som patienter?