Titta

UR Samtiden - Jämställdhet 2.0

UR Samtiden - Jämställdhet 2.0

Om UR Samtiden - Jämställdhet 2.0

Vilka är de viktigaste utmaningarna just nu för att nå jämställdhet? Föreläsningar och diskussioner med framstående genusforskare om klass, rasism och myter om den moderna mannen. Inspelat den 6 november 2014 vid Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg. Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning.

Till första programmet

UR Samtiden - Jämställdhet 2.0 : I normens ögaDela
 1. Tack för den introduktionen.

 2. Och tack för att jag har fått
  förtroendet att under 45 minuter-

 3. -få reflektera
  över vad norm och normkritik är-

 4. -inför denna kunniga och
  välinformerade konferensförsamling.

 5. 45 minuter går fort. Har man mycket
  att säga gäller det att ha ordning.

 6. Så jag kommer inte att gå runt
  på scenen och känna mig fri.

 7. Så gör man när man undervisar.
  Men jag håller mig till ett manus.

 8. Jag ber om överseende för det.
  Det blir min lott just nu.

 9. Varför ska vi tala om normkritik?

 10. Vi har jämställdhetsmål och
  en bra diskrimineringslagstiftning.

 11. Flera av er arbetar säkert med
  att påverka och förändra värderingar-

 12. -attityder och normerande
  strukturer och beteenden.

 13. Sedan tjugo år har vi en framgångsrik
  jämställdhetsintegrering.

 14. Allt detta arbete handlar såklart
  om normer, att förändra attityder-

 15. -om normer som rör kvinnor och män,
  manligt och kvinnligt-

 16. -eller maskulint och feminint.

 17. Parallellt pågår även forskning. Inte
  minst genusvetenskaplig forskning-

 18. -som har påverkats
  av poststrukturella-

 19. -postkoloniala
  och posthumanistiska strömningar.

 20. Normkritik uppfattas därför ibland
  som kritik av jämställdhetsarbetet.

 21. I vissa sammanhang kan det
  vara att beträda minerad mark.

 22. Jag har hört frågor som: "Gäller
  inte jämställdhetsmålen längre?"

 23. "Ska vi inte ha några normer alls?"
  "Ska vi bli värderelativister?"

 24. "Ska vi, likt filosofen Nietzsche,
  omvärdera alla värden?"

 25. Eller: "Är ett normkritiskt
  förhållningssätt bara en ny norm?"

 26. Nej, normkritik och ett normkritiskt
  förhållningssätt är inget av detta.

 27. Det gäller snarare en utveckling av
  jämställdhets- och jämlikhetsarbetet.

 28. I dagens heterogena samhälle
  måste vi på ett helt annat sätt-

 29. -räkna med att allt fler grupper
  som tidigare varit marginaliserade-

 30. -stigmatiserade eller helt tystade-

 31. -själva kräver respekt
  och utrymme för sin annanhet.

 32. Jag läste nyligen en omdiskuterad bok
  av en tysk psykiater och terapeut-

 33. -som heter Lütz.

 34. På baksidan av boken så läser jag:

 35. "När man som psykiater
  tittar på nyheterna"-

 36. -"blir man som regel irriterad."

 37. "Här är det fråga om krigshetsare,
  terrorister, mördare"-

 38. -"ekobrottslingar, iskalla
  revisorstyper och skamlösa egoister."

 39. "Och ingen behandlar dem. De
  betraktas till och med som normala."

 40. Boken heter:

 41. "På Tok! Vi behandlar fel människor;
  vårt problem är de normala."

 42. Författaren riktar fokus
  på normer och normalitet.

 43. På det sättet är han normkritisk.

 44. Med ett normkritiskt förhållningssätt
  granskas just normer och normalitet-

 45. -och inte de eller det
  som är normbrytare.

 46. För att kunna tala om kritik
  av normer och normativitet-

 47. -för att undvika
  allt för många missförstånd-

 48. -eller att vi
  hamnar i total tankeoreda-

 49. -så vill jag inledningsvis
  säga något allmänt-

 50. -om normer och normiskt förhållande
  till begrepp som makt och rättvisa.

 51. Därefter ska jag försöka säga
  något om vad normkritik är-

 52. -och varför normkritik behövs.

 53. Frågan om normkritik kan som ni
  förstår inte besvaras på ett enkelt-

 54. -eller entydigt sätt.

 55. Min förhoppning
  är att min korta inledning-

 56. -genererar
  både frågor och konflikter.

 57. Jag kommer att tänka
  på en dikt av poeten-

 58. -och frälsningssoldaten
  Majken Johansson.

 59. En dikt som följt mig under många år
  som lärare. Hon skriver:

 60. "Felet med våra frågor är att de
  övergav oss för ja, för nej"-

 61. -"för rätta ordet."

 62. Så till frågan om normer.

 63. Först måste vi skilja
  mellan normer och normalt-

 64. -och mellan natur och naturligt.
  Människan är en naturvarelse.

 65. Men vi har bytt instinktsbeteende
  mot normbeteende.

 66. Normer är en ofrånkomlig del
  i all mänsklig gemenskap.

 67. Det kan vara svårt
  att tänka normkritiskt-

 68. -eftersom normer genom uppfostran
  och vanor också omedvetet påverkar-

 69. -i språkanvändning,
  i omgivning och i arbete.

 70. En norm kan beskrivas som ett
  godtagbart beteende i en viss grupp.

 71. I Nationalencyklopedin definierar
  filosofen Lars Bergström norm så här:

 72. Han talar om ett normsystem
  som anger det normala mönster-

 73. -som individens handlingar
  bör överensstämma med.

 74. Normer kan vara rättsliga,
  ekonomiska, moraliska, estetiska etc.

 75. Vi talar ju om byggnormer, som
  senare kom att kallas för standard.

 76. Det är naturligtvis också normer.

 77. Normer och normkritik ryms
  inom många akademiska discipliner.

 78. Men här är det nog
  moralfilosofi och sociologi-

 79. -som framträder mest.

 80. Det finns knappt en bok i sociologi
  som inte ger en definition av normer.

 81. Men normer beskriver inget,
  normer föreskriver vad som bör göras-

 82. -eller vad som bör ske. Vi är
  med andra ord sociala normvarelser-

 83. -och fäller omdömen
  utifrån olika värderingar.

 84. Våra värderingar och attityder leder
  till normskapande och normbeteende-

 85. -till regelföljande
  och regelbrytande-

 86. -men även till normöverskridande
  och normkonflikt.

 87. Normer och för givet tagna sanningar
  styr vårt sätt att tänka och handla.

 88. Med andra ord så utgör normer en
  grundpelare i individens människosyn-

 89. -värderingssystem
  och i tros- och livsåskådningsfrågor.

 90. Men vi kan även skilja
  mellan attityder och normer.

 91. Den gemensamma utgångspunkten
  är att normer direkt eller indirekt-

 92. -innehåller handlingsanvisningar.

 93. Man kan inta vissa attityder
  som inte behöver leda till...

 94. De behöver inte övergå till normer.

 95. Flera av handlingsanvisningarna
  blir så småningom-

 96. -genom riksdagsbeslut till lagar,
  regler eller förordningar.

 97. Seder, vanor, traditioner och
  beteenden är sådant vi mer talar om-

 98. -vad gäller normer. Attityder
  är således inte handlingsanvisningar-

 99. -men de säger något
  om inställning och hållning.

 100. Jag tänkte på Mikaels kunskapstrappa.

 101. Det finns även något
  som kallas informerat ointresse.

 102. Det handlar inte om kunskapsbrist.

 103. Det är privilegier
  som måste försvaras.

 104. Det är inte alltid fråga om att folk
  saknar kunskap och information.

 105. Attityder byggs genom erfarenhet och
  uttrycks när man är för eller emot.

 106. En underavdelning av negativa
  attityder kan vara fördomar.

 107. Jämställdhets-
  och jämlikhetsarbete berör-

 108. -samhällets
  och individens förhållningssätt.

 109. Kruxet i allt förändringsarbete
  handlar om attitydförändring.

 110. Det betyder att ett normkritiskt
  arbete rör om på djupet-

 111. -och därför stöter på
  mycket motstånd.

 112. Normer och handlingsprinciper
  upprätthåller kulturella värden-

 113. -genom att med sanktioner markera
  vad som är önskvärt och klandervärt.

 114. Normer förstärker
  därmed förväntningar-

 115. -knutna till ett visst beteende.

 116. Normer reglerar beteenden
  och skapar mönster-

 117. -som skiljer ett socialt system
  från ett annat.

 118. Normer
  upprätthåller därmed gränserna-

 119. -mellan det som tillhör och inte
  tillhör ett visst socialt sammanhang.

 120. Handlingsutrymmet kan vara politiskt,
  kulturellt, ekonomiskt och naturligt.

 121. Det finns alltså
  olika typer av normer.

 122. Normer finns
  på olika nivåer i samhället-

 123. -och de skiljer sig åt
  beroende på sammanhang.

 124. Det finns normer i spel, fotbollsspel
  och annat. Alltså spelregler.

 125. Kompetensnormer
  och handlingsnormer.

 126. Det kan finnas konkurrerande normer
  inom samma normsystem.

 127. Man kan tala om normpluralism
  eller normkonflikt.

 128. Här fokuserar jag på handlingsnormer.

 129. Då görs vanligtvis en indelning
  mellan moraliska och sociala normer.

 130. Ganska ofta utgörs våra normer
  av oreflekterade förgivettaganden.

 131. Det skapar bilder av hur omgivningen
  ser ut och hur den bör fungera.

 132. Normer, särskilt inom det socio-
  kulturella området, är ofta dolda.

 133. De kan vila på outtalade premisser-

 134. -ofta stereotypa påståenden
  om kvinnligt och manligt exempelvis.

 135. Men även förväntningar, ett visst
  handlande som ska följa på detta.

 136. Kraven som omgivningen
  ställer på en person-

 137. -kan bli till ett krav
  personen ställer på sig själv.

 138. Normer blir därmed en del av ens eget
  normsystem och den egna moralen.

 139. Man kan säga
  att normen har internaliserats.

 140. Flera författare beskriver det
  med en stormmetafor.

 141. I stormens öga är det helt lugnt.
  Det märks inget av stormen.

 142. Tillämpad på normer kan man säga att
  i normens öga tas normerna för givna.

 143. Den normgrupp som har definierat
  det som är normalt för gruppen-

 144. -känner sig hemma och den sociala
  ordningen känns helt självklar.

 145. Personer i normens öga
  objektifierar ofta de som är utanför.

 146. De som befinner sig i normens öga
  kan skapa sanningar om de andra.

 147. Både medvetet och omedvetet.

 148. Objektifieringen av den andra,
  berövandet av hens möjligheter-

 149. -att agera som subjekt är ett
  av de viktigaste kännetecknen-

 150. -av den maktrelation
  som ligger bakom diskriminering.

 151. Normen är dels ett redskap-

 152. -för att styra individer och grupper.

 153. Men även ett redskap för integration,
  sammanhållning och gemenskap.

 154. Anpassning till normen
  eller identifikation med normen-

 155. -kan belönas
  med bekräftelse och tillhörighet.

 156. Normbrott och normavvikelse
  kan leda till negativa sanktioner.

 157. Det kan handla om skam, skuld,
  tystnad, uteslutning, stigmatisering-

 158. -diskriminering, exkludering.

 159. Eftersom normer
  skapas i olika maktrelationer-

 160. -handlar det i hög grad-

 161. -om identifikation
  och skillnadsgörande.

 162. Det handlar om tillhörighet,
  men även om skillnad och exkludering.

 163. Vilka normer skapas för den egna
  gruppen och vilka skapas för andra?

 164. Det har kallats symmetriska
  och asymmetriska normer.

 165. Symmetriska normer vänder sig
  till deltagarna i den egna gruppen-

 166. -och de asymmetriska normerna
  är de normer som skapas för andra.

 167. Då vi även skapar normer för grupper
  vi inte ingår i måste vi fråga oss:

 168. Vem är den andra?

 169. Vårt förhållande till annanhet,
  till skillnad och olikhet.

 170. Kanske är det även så att vi
  i dag utmanas av skillnader.

 171. Vi måste överskrida gränser
  på ett annat sätt än tidigare.

 172. Man ska även vara uppmärksam
  på att skillnad är vad identitet-

 173. -ständigt försöker utplåna,
  fixera eller hålla på plats.

 174. Det är en paradox. Skillnaden stör
  det identiteten vill hålla på plats.

 175. Samtidigt bekräftas identiteten
  av skillnaden.

 176. Så den fråga en lektion om normer
  och normkritik måste börja med är:

 177. Vem är jag?

 178. Ett unikt jag kan bara finnas
  genom den andra.

 179. Därför är det betydelsefullt att inse
  behovet av den andras annanhet-

 180. -för den egna identiteten.

 181. Att kritiskt granska sin position.
  Som filosofen Hannah Arendt säger:

 182. "Gå på besök
  i andras föreställningsvärld."

 183. Det är inte helt lätt.

 184. Vi har ofta problem
  med annanhet och skillnad-

 185. -eftersom det stör
  den egna självbilden.

 186. Två sätt att tänka
  kring problem med den andra-

 187. -är vad som kallas likhetsideologi
  eller närhetsideologi.

 188. I likhetsideologi kan bara
  den som redan definierats som nära-

 189. -vara verkligt lik. De andra
  får nöja sig med att likna oss.

 190. Eller: Bara de som redan definierats
  som lika kan inkorporeras-

 191. -och därmed vara nära varandra.

 192. De andra får hålla sig borta.

 193. Dilemmat är hur en social och
  kulturell mångfald ska kombineras-

 194. -med politisk icke-dominans.

 195. I stället för
  en förenklad uppdelning i vi och de-

 196. -kan man inspireras av den post-
  koloniala teoretikern Homi Bhabha:

 197. Han föreslår att vi använder
  begreppet Den tredje identiteten.

 198. En både och-identitet. En hybrid
  identitet som är gränsöverskridande-

 199. -mångdimensionell,
  kontextuell och föränderlig.

 200. En sådan identitet skulle kunna
  kallas diversifierad normalitet.

 201. Alla är inordnade i olika sammanhang
  där vi bär på privilegier-

 202. -eller är underordnade.
  Frågor vi därför bör ställa oss är:

 203. Vem är bärare av skillnad?
  Vem tillhör och vem tillhör inte?

 204. När och i vilket sammanhang är klass,
  etnicitet, kön, sjukdomsdiagnos-

 205. -funktionsnedsättning,
  hudfärg etc viktigt?

 206. Och vilka
  är de centrala maktförhållandena?

 207. Vad är de beroende av?

 208. Ur ett normkritiskt perspektiv skulle
  vi ifrågasätta och problematisera-

 209. -tvåkönsnorm, maskulinitetsnorm,
  heteronorm, åldersnorm-

 210. -etnicitetsnorm, friskhetsnorm,
  hälsonorm, funktionsnorm etc.

 211. Det är normer som skapar avvikelser,
  avvikelser skapar inte normen.

 212. Kritiskt tänkande eller reflektion
  handlar om ett förhållningssätt-

 213. -där vi skärskådar
  det vi tar för givet.

 214. Man kan i princip skärskåda
  allt vi tar för givet.

 215. Även föreställningar som vi
  har blivit lärda eller fostrade in i.

 216. Våra föreställningar
  är inte nödvändigtvis fel.

 217. Det kan vara lika viktigt att inse
  att vissa föreställningar stämmer.

 218. Som filosofen Hannah Arendt säger:
  "Så snart vi undanröjer pluralitet"-

 219. -"så snart vi fjärmar oss
  från den andras särskildhet-

 220. -"i försök
  att kontrollera deras responser"-

 221. -"kommer vi att beröva oss möjlighet
  till handlande och subjektivitet."

 222. Så ni förstår att det inte
  är helt enkelt att vara normkritisk.

 223. Dels stärker olika maktstrukturer
  befintliga normsystem-

 224. -som vi antingen är inordnade i
  eller marginaliserade inom.

 225. Dels kan vi som individer
  också vara omedvetna-

 226. -om internaliserade
  normer och maktordningar.

 227. Men genom att våga utmana
  det invanda och självklara-

 228. -så kan en känsla av otrygghet
  uppkomma. Men den kan användas-

 229. -och ge skjuts åt ett förändrings-
  arbete. Många av er som är här-

 230. -har arbetat på ett bra sätt med
  ett normkritiskt förhållningssätt-

 231. -och ett normkreativt
  förändringsarbete.

 232. Ni är vana vid normativa
  och normerande begrepp-

 233. -som jämställdhet,
  jämlikhet och lika värde.

 234. Ord, termer och uttryck, men även
  begrepp som vi ger olika innebörd.

 235. När de används måste vi fråga oss
  vad vi menar när vi säger det.

 236. Det är politiska begrepp. Man
  är därför enig om att använda orden.

 237. Men innebörden varierar.

 238. De här begreppen
  rymmer uppfattningar om rättvisa-

 239. -makt och demokrati.

 240. Vad är det
  för innehåll vi ger begreppen?

 241. Politik handlar om hur makt fördelas,
  om inflytande, resurser och välfärd-

 242. -och hur vi på skilda värdegrunder
  prioriterar mellan olika behov.

 243. Det centrala att fundera över
  är makt och maktrelationer.

 244. Men vad menar vi med begreppet makt?

 245. Är det en egenskap? En relation?
  En förmåga? Och så vidare.

 246. Är det ens intressant
  att tala om vad makt är?

 247. Vissa menar att den intressanta
  frågan är hur makt utövas.

 248. Olika teoretiker har förstås använt
  begreppet makt på många olika sätt.

 249. Här är några exempel:

 250. Foucault talar om en process-

 251. -Gramsci om hegemonier
  som bygger på ömsesidighet-

 252. -och Habermas, Latour och Iris Marion
  Young om asymmetrisk ömsesidighet.

 253. Begreppet används på många sätt.
  Det är kanske klokt att fråga andra:

 254. "Hur tänker du?" "Vad menar vi?"

 255. Makt för mig är att kunna
  definiera andras gränser-

 256. -samtidigt som
  de egna gränserna beskyddas.

 257. Det som är uteslutet eller som
  exkluderas är främst en markering-

 258. -av egna gränser exklusivt för mig
  eller för den egna gruppen.

 259. Genom utstötning av den andra sätter
  vi även gränser för oss själva.

 260. Makt handlar om gränser.

 261. Eftersom det politiska systemet ska
  representera ett kollektivt intresse-

 262. -ett allmänintresse
  i mellanmänskliga relationer-

 263. -är det särskilt
  inriktat på normproduktion.

 264. Det är kanske där de flesta av er
  kommer in i er dagliga gärning.

 265. Många av er har på något sätt
  arbetat med politiskt fattade beslut-

 266. -som handlar om integrering,
  jämlikhet, mångfald och lika värde.

 267. Politiska värderingar som utgår från
  föreställningen om allas lika värde.

 268. I normsystem som FN:s
  deklaration om mänskliga rättigheter-

 269. -i diskrimineringslagens sju grunder
  och i jämställdhetspolitiska målen.

 270. Mikael visade detta tidigare.

 271. Den maktlöse får inte möjlighet
  att utveckla sina talanger-

 272. -har inte makt över sitt arbete
  och blir ofta respektlöst bemött-

 273. -på grund av den sociala position
  han intar.

 274. Nu kom jag för snabbt bort.

 275. Jag ska säga något om det andra
  begreppet, alltså makt och rättvisa.

 276. Jag ska bara få ordning
  på mina papper.

 277. Så.

 278. Makt och rättvisa
  är relationella begrepp-

 279. -präglade av situationer,
  aktörer och strukturer.

 280. Om vi inte
  får syn på hur makt fördelas-

 281. -blir vi blinda för strukturella
  över- och underordningar som uppstår-

 282. -beroende på faktorer som kön,
  etnicitet, ålder och så vidare.

 283. Ser man inte på makt som en process
  snarare än ett fördelningsmönster-

 284. -är det omöjligt att se de dominans-
  förhållanden och det förtryck-

 285. -som verkar
  i samtida välfärdssamhällen.

 286. Vi blir blinda för den maktlöshet
  som drabbar andra.

 287. Den maktlöse får alltså
  inte utrymme och möjligheter.

 288. Diskriminering är då inte främst
  en fråga om mänskliga rättigheter-

 289. -utan om rättvisa.

 290. Filosofen Iris Marion Young
  lyfter fram betydelsen av rättvisa-

 291. -inte enbart som fördelningsfråga,
  något vi kan ha eller inte ha-

 292. -utan även som en relation.

 293. Hon talar om rättvisa på två sätt:
  Att ha men också något som görs.

 294. Det är inte ting,
  det är beroende av sammanhang.

 295. Hinder för rättvisa
  skulle då vara dominans och förtryck.

 296. Ur ett globalt perspektiv
  bör man fråga sig-

 297. -vilka som har rätt
  att göra rättviseanspråk.

 298. Vilken slags aktörer har rätt
  att framställa rättviseanspråk?

 299. Vems intressen bör beaktas?

 300. Och vem tillhör den krets
  som har rätt till lika behandling?

 301. Nu är vi tillbaka
  till de bilder jag visade förut.

 302. Flera av er är involverade i
  diskrimineringslagstiftningen.

 303. Vi argumenterar för normer,
  människors lika värde oavsett kön-

 304. -rätten till könsöverskridande
  identitet och så vidare.

 305. Vi måste även förhålla oss
  till de jämställdhetspolitiska målen.

 306. Vi kan vara överens om principen om
  allas lika värde. Men vad som menas-

 307. -och vilken betydelse som läggs
  i uttrycket är vi inte lika eniga om.

 308. Man måste även fråga sig:

 309. Jämlikt deltagande för vilka?
  Och i vilka sociala situationer?

 310. Vad ska jämlikt fördelas?

 311. Vem ingår i jämlikheten?
  Och hur ska jämlikheten genomföras?

 312. Lika behandling
  ger heller inte alltid lika värde.

 313. Och jämlikhet kan aldrig uppnås
  utan konflikt och oenighet.

 314. Själva yrkandet på jämlikhet är ett
  yrkande på erkännande av skillnad.

 315. Med ett normkritiskt förhållningssätt
  granskas och ifrågasätts normer-

 316. -som kan kopplas till maktmissbruk
  som kränkningar, trakasserier-

 317. -mobbning, diskriminering, vardags-
  rasism och negativ särbehandling.

 318. Det är viktigt att få syn på makt-
  relationerna och fördelning av makt.

 319. Vinthagen och Zavalia
  talar i boken "Normkreativ"-

 320. -om betydelsen av vilka kroppar
  som finns på vilka positioner.

 321. "Organisationer och nätverk
  behöver få syn på vilka kroppar"-

 322. -"som finns på vilka positioner,
  vilka kompetenser som premieras"-

 323. -"hur underlag, protokoll
  och beslut delas och så vidare."

 324. När vi granskar maktrelationer
  får vi syn på vad som ingår i normen-

 325. -och vad eller vilka
  som blir normbrytare eller avvikare.

 326. Målet med att arbeta normkritiskt
  är inte att kompensera-

 327. -tills avvikaren uppträder normalt.

 328. Ett normkritiskt perspektiv
  handlar snarare om att avnormalisera-

 329. -det sätt på vilket regler formuleras
  genom att visa-

 330. -vilka olika variationer och behov
  som finns innanför institutionen.

 331. Normkritisk granskning handlar om att
  både granska individers relationer-

 332. -men även normerade maktstrukturer.

 333. Vi kan granska ekonomiska, rättsliga,
  politiska och kulturella strukturer.

 334. Vi kan tala om en struktur
  eller ur ett systemperspektiv-

 335. -och för individen.

 336. Genom att granska sociala
  och moraliska normer i ett samhälle-

 337. -och se vilka förutsättningar och
  förväntningar det har på individen-

 338. -så kan vi synliggöra integration
  och strukturell diskriminering.

 339. Genom att normkritiskt granska
  individers relationer till varandra-

 340. -kan vi synliggöra
  gemenskap och samhörighet-

 341. -men även stigmatisering,
  exkludering och trakasserier.

 342. Ek och Elmroth beskriver normkritisk
  granskning på ett annat sätt-

 343. -i "Normkritiska perspektiv -
  i skolans likabehandlingsarbete".

 344. De talar om diskriminering i kontrakt
  och diskriminering i kontakt-

 345. -för att skilja mellan diskriminering
  på strukturell och individuell nivå-

 346. -även om de är beroende av varandra.

 347. Normkritisk granskning handlar inte
  enbart om hur normer företräds-

 348. -utan även om hur de framställs.

 349. Värderingar och normer iscensätts i
  världen genom våra representationer.

 350. Det vill säga hur vi framställer dem
  i skrift, tal och bild-

 351. -och hur de representeras
  genom att på olika sätt företrädas.

 352. Det är en tanke
  som på ett intressant sätt utvecklas-

 353. -av teoretikern Gayatri Spivak
  i texten "Kan den subalterna tala?"

 354. Hon talar
  om representation som framställning-

 355. -och representation
  där man företräder någon.

 356. Hur den beskrivs, illustreras
  och hur maktutövandet ser ut.

 357. I båda fallen är det självklart
  fråga om maktutövning.

 358. Hur ojämlikhet, ojämställdhet och
  människors olika värde iscensätts-

 359. -finns det otaliga exempel på i text-

 360. -men även i representation
  genom stat och politik.

 361. I en nyutkommen rapport om HBTQ-
  personers livsvillkor i Göteborg-

 362. -granskas ett normbrytande liv.

 363. I rapporten ställer Maria Jacobson
  frågan om det finns möjlighet-

 364. -att leva ett gott liv i öppenhet och
  trygghet och känna sig inkluderad-

 365. -trots en stabil heteronormativitet
  i Göteborgssamhället.

 366. Rapporten är ett exempel
  på kritisk granskning av normerna-

 367. -om jämställdhet, jämlikhet och allas
  lika värde, inte av normbrytarna.

 368. En annan normkritisk rapport är
  "Afrofobi: en kunskapsöversikt"-

 369. -"över afrosvenskars situation
  i dagens Sverige".

 370. Där gör Hübinette, Beshir och Kawesa
  en normkritisk granskning-

 371. -av den västerländska självbilden
  och av vithet som norm.

 372. Hur vithet som norm representeras
  i ord och bild visas exempelvis-

 373. -i en så omtyckt och spridd bok
  som "Pippi Långstrump".

 374. Så vi vet att även om hatbrotten
  generellt sett har minskat i Sverige-

 375. -så visar brottsstatistiken-

 376. -att afrofobiska hatbrott har ökat.

 377. Det är en ganska anmärkningsvärd
  diskrepans mellan -6 och +24.

 378. Dessa exempel
  visar med full tydlighet-

 379. -att den västerländska självbilden
  och vithetsnormen behöver granskas.

 380. "Ur ett normkritiskt perspektiv är
  det den västerländska självbilden"-

 381. -"samt vithet som norm som är
  föremål för kritisk granskning."

 382. För att uppnå diskrimineringslagens
  intentioner måste normerna granskas-

 383. -inte normbrytarna.
  Genom normkritisk granskning-

 384. -kan vi synliggöra inte bara medveten
  eller internaliserad diskriminering-

 385. -utan även hur dessa samverkar
  med den rådande samhällsstrukturen.

 386. Vi kan tala
  om det strukturella förtrycket.

 387. Ett sådant förtryck kan vi upptäcka
  om vi normkritiskt granskar-

 388. -hur till exempel heterosexualitet
  som norm tas för given i vår kultur.

 389. Från vaggan till graven är livet
  präglat av binär heteronormativitet.

 390. Jag skulle kunna tala
  om varornas hemliga sexliv.

 391. Hur tingen runt oss ser ut
  är heteronormativt präglat.

 392. Hemligheten består i
  att vi inte tänker på det.

 393. Det är ett mönster
  de flesta av oss tar för givet.

 394. Det kan gälla varierande företeelser
  såsom pojk- och flickleksaker-

 395. -pojk- och flickcyklar-

 396. -det är redan i tidig ålder viktigt
  hur de här paren hänger ihop-

 397. -färger, platser,
  boenden, inte minst byggnormer-

 398. -blommor, begravningar,
  ja, till och med choklad-

 399. -och Systembolagets varor
  skrivs in i en heteronormativ matris.

 400. Vem köper vad, och så vidare.

 401. Vad är vit choklad,
  mörk choklad och ljus choklad?

 402. Här finns könskodade varor
  på löpande band.

 403. I vår närmsta omgivning
  ser man hur kompakt heteronormen är.

 404. Med detta kritiserar jag inte
  människors val av sexualpartner.

 405. Jag talar om ett strukturellt mönster
  som präglar våra liv.

 406. Jag vill därför avsluta med en ganska
  schematisk normkritisk granskning-

 407. -av de jämställdhetspolitiska målen-

 408. -ur ett heteronormativt perspektiv.

 409. Vad säger normerna?

 410. Mattias Lundin föreslår i texten
  "Heteronormativitet, vad är det?"-

 411. -som även finns i boken "Normkritiska
  perspektiv" följande system:

 412. Upprepande av önskvärdhet,
  dikotomisering av kön-

 413. -differentiering av sexualitet,
  positionernas hierarki-

 414. -marginalisering, problematisering
  och personifiering.

 415. Om jag tillämpar detta
  på de jämställdhetspolitiska målen-

 416. -vad kommer jag att kunna
  dra för slutsatser? Jo, följande:

 417. Tvåkönsnorm.

 418. Två kategorier.
  Kvinnor och pojkar, flickor och män.

 419. Alla andra möjligheter
  är inte närvarande där.

 420. Det är en heteronormativitet som
  bygger på en heteronormativ matris.

 421. Det finns normer
  om feminint och maskulint-

 422. -en monogam familjenorm,
  inga andra möjligheter-

 423. -samt en upprepad önskvärdhet
  av tvåkönsnorm, heterosexualitet-

 424. -femininitets- och maskulinitetsnorm
  och familjenorm.

 425. Ett normkritiskt förhållningssätt
  gör oss medvetna om våra normer.

 426. Normkritik synliggör även normerna.

 427. Ett normkritiskt förhållningssätt
  gör oss medvetna om våra normer.

 428. Ett normkritiskt förhållningssätt
  synliggör privilegier.

 429. Genom normkreativitet-

 430. -kan vi undersöka vilka normer
  som inte fungerar exkluderande.

 431. Min inledande fråga var: Vad
  är normkritik och varför normkritik?

 432. Det leder mig till frågan:

 433. Hur kan vi kombinera olikhet
  med jämlikhet?

 434. Kan vi vara olika och ändå jämlika?

 435. Med ett normkritiskt arbete hoppas
  jag vi kan underlätta för människor-

 436. -att få vara jämlika
  i en ojämlik värld.

 437. Till sist några tänkvärda ord
  från Michel Foucault:

 438. "Det finns tillfällen då frågan
  om man kan tänka på annat sätt"-

 439. -"och se på annat sätt
  är nödvändig att ställa"-

 440. -"om man vill fortsätta
  att betrakta och fundera."

 441. Tack så mycket för er uppmärksamhet.

 442. Så här blir det ofta när man lyssnar
  på en kunnig och intressant person.

 443. Jag trodde jag visste
  vad normkritik är.

 444. Nu är jag mer förvirrad
  men även inspirerad.

 445. Det är så många bitar man
  måste pussla ihop. Hur gör man det?

 446. Hur får man in
  alla vida begrepp i sin vardag?

 447. Du återkom ett par gånger-

 448. -till att man
  ska ifrågasätta begreppen.

 449. Vad menar vi med begreppen
  jämlikhet, makt och rättvisa?

 450. Borde vi göra det oftare
  i ett jämställdhetsintegrerat arbete?

 451. Ja, det tror jag.
  Men om ni nu är tjänstemän-

 452. -man använder ju det uttrycket, så
  ska ni effektuera politiska beslut.

 453. Begrepp är ofta politiska, det vill
  säga man kan ge dem olika innehåll.

 454. Ordet frihet
  betyder olika saker för oss.

 455. Oberoende av partitillhörighet-

 456. -så använder man samma ord.
  Men man menar olika saker.

 457. Det är samma sak med begreppen
  demokrati, kärlek etc. Vad menar man?

 458. Man får de här begreppen
  på sitt bord-

 459. -och ska effektuera något.
  Men vad betyder det egentligen?

 460. Vem ska ge begreppen
  mening och betydelse?

 461. Det får inte bli så att politikerna
  gömmer sig bakom tjänstemännen-

 462. -så det blir en avpolitisering.

 463. Begreppen måste återföras
  till sin rätta plats.

 464. Men där blir man inte enig.
  Frågan är om det är själva poängen.

 465. Kan man använda hållbar utveckling
  utan att behöva definiera det-

 466. -fast man är överens om ordet?

 467. Jag har träffat folk som jobbar
  med just detta inom sjukvården.

 468. De får många begrepp i sitt knä.
  "Det får ni lösa", säger politikerna.

 469. Men man måste sända det
  till rätt adress, menar jag.

 470. Annars göms det politiska
  bakom tjänstemännen och tvärtom.

 471. Det blir en ohelig allians.

 472. Så tillbaka
  med politiken till politikerna.

 473. Ja, det tror jag.

 474. Vi är väldigt oroliga
  för just politik som konflikt.

 475. -För normkritik som konflikt.
  -Det kan man nog säga.

 476. Tack så jättemycket, Berit.

 477. Textning: Elisabeth Enström
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

I normens öga

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Berit Larsson är genusforskare och föreläser här om normer och normkritik. Hon menar att det är viktigt att studera och ifrågasätta det som ofta anses vara normalt, snarare än det som rör sig utanför normerna. Hon säger att normer inte nödvändigtvis beskriver något utan föreskriver hur något bör vara. Det svåra med förändringsarbete är att förändra attityder och beteenden. Inspelat den 6 november 2014 vid Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg. Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning.

Ämnen:
Samhällskunskap, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genus (socialt kön), Genusfrågor, Jämställdhet, Normer, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Jämställdhet 2.0

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet 2.0

Normer som måste brytas

Mikael Almén är projektsamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning och föreläser om hur vi ständigt reproducerar normer. Han menar att genusmönstren finns på alla plan i samhället och att de måste brytas. Inspelat den 6 november 2014. Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet 2.0

I normens öga

Berit Larsson är genusforskare och föreläser här om normer och normkritik. Hon säger att det svåra med förändringsarbete är att förändra attityder och beteenden. Inspelat den 6 november 2014 vid Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg. Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet 2.0

En mer mänsklig maskulinitet

Lucas Gottzén är forskare inom socialt arbete vid Linköpings universitet. Här berättar han om begreppet hegemonisk maskulinitet och resonerar kring att vi i Sverige har en självbild av att män och kvinnor är jämställda. Han menar att den bilden är felaktig. Inspelat den 6 november 2014. Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Ett samtal om antisemitism

Folkpartisten och före detta integrationsminister Erik Ullenhag samtalar med moderatorn Willy Silberstein. De samtalar om antisemitism, världsläget och om regeringens erkännande av Palestina samt om flathet och rädsla för att stöta sig med politiker. Inspelat den 15 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.