Titta

UR Samtiden - Romska rättigheter

UR Samtiden - Romska rättigheter

Om UR Samtiden - Romska rättigheter

Föreläsningar och samtal från konferensen Romska rättigheter är mänskliga rättigheter. Romer, experter inom frågor om mänskliga rättigheter och myndighetsföreträdare samlas under en dag för att diskutera romers situation i Sverige i dag. Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter och Europas största minoritet. Forskning visar att en stor andel av romer i vårt samhälle än i dag drabbas av fördomar, diskriminering och social exkludering i det vardagliga livet och att det hänger ihop med Sveriges historiska syn och behandling av romer som grupp. Moderator: Domino Kai. Inspelat den 11 november 2014 på Clarion Hotel Gillet i Uppsala. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Till första programmet

UR Samtiden - Romska rättigheter : Arbetsförmedlingens uppdrag för romsk inkluderingDela
 1. Jag heter Mirelle Gyllenbäck
  och jobbar-

 2. -på Arbetsförmedlingens huvudkontor
  i Stockholm.

 3. Jag är nationell samordnare
  för ett regeringsuppdrag-

 4. -som vi fick för snart tre år sedan:

 5. Arbetsförmedlingens uppdrag
  för romsk inkludering.

 6. Det här uppdraget fick vi i samband
  med att förra regeringen tog beslut-

 7. -om en 20-årig strategi
  för romsk inkludering-

 8. -där det övergripande målet är
  att den rom som fyller 20 år 2032-

 9. -ska ha likvärdiga möjligheter
  i livet som en icke-rom.

 10. Förutom strategin beslutade man då
  också om en pilotverksamhet-

 11. -med fokus på fem pilotkommuner:
  Luleå, Göteborg, Linköping-

 12. -Helsingborg och Malmö.

 13. Inom ramen för den här pilot-
  verksamheten har Arbetsförmedlingen-

 14. -också fått ett särskilt uppdrag.

 15. Vi fick ju det här uppdraget
  i april 2012-

 16. -och i uppdraget
  står det ungefär så här:

 17. Arbetsförmedlingen
  ska sprida information-

 18. -om Arbetsförmedlingens stöd och
  service till den romska målgruppen-

 19. -säkerställa individuellt stöd-

 20. -samarbeta med pilotkommunerna
  och romska företrädare-

 21. -säkerställa kunskap inom myndigheten
  om romer som nationell minoritet.

 22. Erfarenheterna från pilotverksamheten
  ska också tas till vara-

 23. -inom myndighetens generella
  verksamhet när det gäller romer-

 24. -men också andra grupper som kan stå
  särskilt långt från arbetsmarknaden.

 25. När vi fick det här uppdraget
  i april 2012-

 26. -började vi titta på: "Nu har vi
  det här uppdraget i fyra år."

 27. "Hur kan vi
  på bästa sätt genomföra det?"

 28. Vi tittade då både på svenska
  och europeiska erfarenheter av-

 29. -hur man har jobbat
  med romsk inkludering.

 30. Det vi såg i ett tidigt skede, som
  också har varit en framgångsfaktor-

 31. -var just brobyggarfunktionen.

 32. Jag antar att ni som är här vet
  vad en brobyggare är-

 33. -men jag tar ändå
  en liten upprepning.

 34. En brobyggare är en person med
  romsk språk- eller kulturkompetens-

 35. -som kan fungera som en länk mellan
  romer och olika samhällsinstanser.

 36. Brobyggare kan också bidra till
  att minska-

 37. -den ömsesidiga förtroendeklyfta
  som kan finnas-

 38. -mellan romer
  och majoritetssamhället.

 39. Det vi gjorde då var att vi anställde
  brobyggare inom myndigheten.

 40. En brobyggare
  i respektive pilotkommun.

 41. Brobyggarna har då
  sin fysiska arbetsplats-

 42. -på en lokal arbetsförmedling
  i de här pilotkommunerna.

 43. Det som också är viktigt att säga är
  att i uppdraget som vi fick-

 44. -stod det aldrig att Arbets-
  förmedlingen ska anställa brobyggare-

 45. -utan det har varit vår tolkning
  av det här uppdraget.

 46. Brobyggarna har ju
  sin fysiska arbetsplats-

 47. -på ett arbetsförmedlingskontor
  som vi kallar för "pilotkontor".

 48. Och det är ju
  hela det här pilotkontoret-

 49. -som ska bära det här ansvaret
  för romsk inkludering.

 50. Allt ansvar ska inte vara på
  den enskilda brobyggaren-

 51. -och det är vi noggranna med
  att poängtera.

 52. De här brobyggarna som vi har
  ska ju fungera som ett stöd-

 53. -mellan arbetssökande
  och arbetsförmedlare-

 54. -men också vara behjälpliga
  utifrån individuella behov.

 55. För som ni vet är romer inte
  en enhetlig grupp.

 56. Det finns olika behov
  och förutsättningar.

 57. Vissa inom målgruppen har ett
  större behov av ett fördjupat stöd-

 58. -medan det för andra räcker med
  ett motiverande samtal-

 59. -innan en arbetsintervju,
  exempelvis. Så det ser olika ut.

 60. Våra brobyggare ska också
  ha fokus på arbetsmarknaden.

 61. Det finns ju andra brobyggare
  inom pilotkommunerna-

 62. -som har fokus på bland annat skola.

 63. Men våra brobyggare
  ska ha fokus på arbetsmarknad.

 64. Även om vi är noggranna med
  att poängtera det här-

 65. -så är vi också medvetna om att den
  situation som många romer lever i-

 66. -och den problematik
  som många romer möter-

 67. -spänner ju över
  många samhällsområden.

 68. Och det gör att vi också måste vara
  noggranna med att poängtera-

 69. -att det fokus som våra brobyggare
  har är på just arbetsmarknaden.

 70. Sedan finns det ju andra brobyggare
  man kan vända sig till-

 71. -som har ett slags
  överlappande funktion inom det här.

 72. Ja, och...

 73. I och med att det här uppdraget är
  ett regeringsuppdrag-

 74. -återrapporterar vi en gång per år
  till Regeringskansliet-

 75. -och till Länsstyrelsen
  i Stockholms län.

 76. Och den senaste återrapporten-

 77. -lämnade vi in nu den 1 mars 2014.

 78. Så det är den vi utgår ifrån när vi
  pratar om resultat och siffror.

 79. Och vi kommer ju nu snart påbörja
  arbetet med nästa återrapport-

 80. -som avser 2014.

 81. Men i just den återrapporten
  som avser 2013-

 82. -beskriver vi just hur vi har valt
  att lägga upp uppdraget-

 83. -och hur det ser ut i pilotkommunerna
  där brobyggarna finns-

 84. -och hur man har valt att organisera
  det här arbetet.

 85. För arbetet ska ju också vara utifrån
  lokala förutsättningar och behov.

 86. Och vi på huvudkontoret följer ju upp
  det här arbetet också-

 87. -i och med att vi
  måste rapportera det vidare.

 88. Så vi har något som vi kallar för
  "kvartalsvisa statusrapporter"-

 89. -som brobyggarna och deras chefer
  inkommer med till oss-

 90. -en gång per kvartal.

 91. De här rapporterna innehåller
  både kvalitativ och kvantitativ data.

 92. Alltså en beskrivning av
  hur arbetet har sett ut-

 93. -men också kvantitativ data:

 94. Hur många romer
  man har kommit i kontakt med.

 95. Hur många man har bidragit till
  att skriva in.

 96. Hur många som har kommit ut i arbete.

 97. I det här är det jätteviktigt
  att betona:

 98. Vi gör ingen registrering
  baserad på arbetssökandes etnicitet.

 99. Så de här siffrorna som vi har
  är en uppskattning av-

 100. -det arbete brobyggarna gör.

 101. Brobyggarna räknar pinnar-

 102. -och det är ingen särredovisning
  som sker, utan de räknar pinnar.

 103. "Den här månaden
  har jag bidragit till"-

 104. -"att skriva in tio arbetssökande".
  Då är det pinnar man skriver.

 105. Det är den här informationen man
  skickar till oss på huvudkontoret.

 106. Den här uppföljningen som görs
  förutsätter också-

 107. -att brobyggaren har en kontinuerlig
  kontakt med de arbetssökande-

 108. -men också med arbetsförmedlarna.

 109. Det kan ju vara så att brobyggaren
  har varit på en romsk förening-

 110. -och informerat om sig själv och
  sitt uppdrag på Arbetsförmedlingen.

 111. Det betyder inte
  att det är någon garanti för-

 112. -att de skriver in sig på just
  det kontor där brobyggarna finns.

 113. Det finns ju många
  arbetsförmedlingskontor.

 114. Så det här är ju väldigt grova
  uppskattningar som vi har.

 115. Det vi ser också är
  att alla romer väljer inte-

 116. -att ta stöd av en brobyggare.

 117. Man är inte tvingad till det, utan
  det ska vara något man väljer själv-

 118. -om man anser
  att man har det behovet.

 119. Och alla romer väljer inte att vara
  öppna med sin romska identitet-

 120. -i kontakten med Arbetsförmedlingen.

 121. Och det vi har gjort
  på Arbetsförmedlingen...

 122. 2011-2012 var Arbetsförmedlingen
  projektägare till ett ESF-projekt-

 123. -som heter Jämlikhet för romer
  på arbetsmarknaden.

 124. Vad sa du? Ja, det är det här.
  Det är de bilderna som jag har.

 125. Arbetsförmedlingen var projektägare
  till ett ESF-projekt:

 126. Jämlikhet för romer
  på arbetsmarknaden.

 127. Inom ramen för det här projektet
  tog man fram en webbutbildning-

 128. -som handlar om just romer,
  romsk kultur, identitet, historia-

 129. -den diskriminering
  som romer kan bli utsatta för-

 130. -men också lite grann: Vad kan man
  göra för att eliminera det här?

 131. Man ville också visa i utbildningen
  att romer är inte en enhetlig grupp.

 132. Det skiljer sig väldigt mycket
  utifrån olika kontexter:

 133. Vilket land man är ifrån och
  vilken utbildningsbakgrund man har.

 134. Så det finns många olika faktorer
  som spelar in i helhetsbilden.

 135. Webbutbildningen finns tillgänglig
  på Arbetsförmedlingens hemsida-

 136. -arbetsförmedlingen.se-

 137. -där vem som helst har möjlighet
  att tillgå webbutbildningen.

 138. Den tar ungefär 90 minuter
  att genomföra-

 139. -och i slutet är det ett kunskapstest
  på tio frågor.

 140. För att klara utbildningen
  måste man klara åtta av tio frågor.

 141. Då kan man skriva ut
  ett certifikat på att man är godkänd.

 142. Så den rekommenderar jag varmt.

 143. Våra brobyggare är ju bärare av
  den här webbutbildningen-

 144. -genom att de sprider den
  både internt och externt-

 145. -inom myndigheten men också
  i pilotkommunerna där de finns.

 146. Sedan har de också
  anknytande seminarier till det här-

 147. -så det finns ett upplägg för hur man
  kan genomföra utbildningspaketet-

 148. -som består av webbutbildningen
  men också de här seminarierna.

 149. Under 2013 kan vi se
  att ungefär 3 970 personer totalt-

 150. -har tagit del av webbutbildningen.

 151. Cirka 500 av de här tillhör personal
  på Arbetsförmedlingen.

 152. Och det här är ju sådant
  som vi hoppas ska bli bättre siffror-

 153. -till nästa år.

 154. Men som sagt-

 155. -vem som helst kan gå in och
  genomföra den här webbutbildningen.

 156. Och till sist: erfarenheter
  som vi har av det här uppdraget.

 157. Vi har väldigt goda erfarenheter
  av det här uppdraget-

 158. -inom det som bedrivs
  inom ramen för uppdraget.

 159. Arbetet som vi nu gör inom pilot-
  verksamheten är också en viktig del-

 160. -i myndighetens
  generella förtroendearbete.

 161. Men vi är också medvetna om
  att det krävs-

 162. -ett långsiktigt arbete för att
  reparera den här förtroendeklyftan-

 163. -som kan finnas mellan romer
  och majoritetssamhället.

 164. Vi är också medvetna om att vi måste
  ha en historisk kontext i beaktande-

 165. -när vi pratar om det här.
  Vi måste ha det i beaktande-

 166. -att romer inte hade tillgång
  till skolan förrän på 60-70-talet-

 167. -och att man inte hade rätt att
  bosätta sig förrän på 60-70-talet.

 168. Och det är ju sådana aspekter
  som fortfarande spelar in-

 169. -i bilden som finns i dag.

 170. Så när vi pratar om just romer som
  målgrupp måste vi ha helhetsbilden.

 171. Och just den här webbutbildningen
  vi har nu-

 172. -som brobyggarna sprider
  i pilotkommunerna-

 173. -men som vi också försöker sprida
  nationellt-

 174. -det är också ett viktigt verktyg
  för att öka kunskapen om-

 175. -romer som nationell minoritet-

 176. -bland annat för oss
  inom myndigheten.

 177. Det krävs mer kunskap
  om just den romska minoritetsgruppen.

 178. Men vi ser också så klart gärna att
  fler ska ta del av webbutbildningen-

 179. -både internt och externt-

 180. -och se det som en början till
  att lära sig mer-

 181. -och förstå helhetsbilden
  och helhetssituationen.

 182. Jag tänkte göra likadant med dig
  som med Lennart tidigare.

 183. Jag öppnar upp golvet för frågor
  till Mirelle-

 184. -angående
  Arbetsförmedlingens uppdrag.

 185. Ni har möjligheten här nu.

 186. Där var det en fråga.

 187. En fråga om webbutbildningen. Jag
  hittar den inte. Vad ska jag googla?

 188. Jämlikhet för romer
  på arbetsmarknaden.

 189. På Arbetsförmedlingens sida
  kan du hitta den också.

 190. Okej. "Jämlikhet för romer
  på arbetsmarknaden". Tack.

 191. Någon mer fråga?
  Där borta finns det en fråga.

 192. Och sedan tar vi där.

 193. -Så, varsågod.
  -Tack.

 194. Jag har en liten kort fråga.

 195. Hur många romer
  har vi i Sverige ungefär?

 196. Och finns det också romer i Sverige
  som inte är svenska medborgare-

 197. -och hur många är de, bortsett från
  de vi ser på gator och torg numera?

 198. I och med att man inte gör någon
  registrering baserad på etnicitet-

 199. -så vet man inte.
  Men den siffran som man har i dag-

 200. -när man pratar om hur många romer
  som finns är 50 000-100 000.

 201. Men det här är en uppskattning
  från Delegationen för romska frågor.

 202. De skrev det här i sin rapport.

 203. Man hade pratat med olika romska
  föreningar och romska företrädare-

 204. -där man gjorde en uppskattning på
  att det finns 50 000-100 000 romer.

 205. Sedan kommer ju det här med
  självidentifikationsprincipen upp:

 206. Att det är bara man själv
  som kan avgöra om man vill tillhöra-

 207. -den romska minoritetsgruppen.

 208. Precis som Mirelle säger
  har ju Sverige en lag-

 209. -där man förbjuder att räkna
  någon minoritet med etnisk grund-

 210. -vilket är ett fantastiskt bra skydd.
  Man kan göra listor ändå-

 211. -men man ska försvåra för
  destruktiva krafter att göra listor-

 212. -med tanke på det som hände
  under 2:a världskriget.

 213. Men jag vet också
  att de fyra sista regeringarna-

 214. -har vänt sig till de nationella
  minoritetsorganisationerna-

 215. -och frågat: Hur många uppskattar ni
  er själva till?

 216. Och där har man fått en siffra
  på cirka 50 000-100 000.

 217. Den innefattar
  de olika romska grupperna.

 218. Precis. I kategoriseringen man gjorde
  i och med minoritetspolitiken.

 219. Man kan heller inte se hur många som
  är medborgare eller icke-medborgare-

 220. -för då för man statistik.

 221. Det var en fråga där borta, Claudia.

 222. Tack. - Hör ni mig?
  Jag heter Inger Nilsson.

 223. Jag har varit lärare och skolledare
  här i Uppsala kommun.

 224. Numer är jag pensionär
  sedan 12 år tillbaka.

 225. Jag har en upplevelse
  från 50 år sedan.

 226. Jag tänkte börja med den för att
  sedan ställa en fråga kring språket.

 227. Jag var lärare på Gränbyskolan,
  som byggdes 1968.

 228. Då byggde man också bostadsområdena
  runt omkring.

 229. Då hade vi
  en arbetskraftsinvandring i Uppsala-

 230. -så det var många som kom från
  Grekland, Jugoslavien och Finland.

 231. Det var de tre grupperna
  vi huvudsakligen hade i skolan då.

 232. Ungefär 1970, 1971 var jag
  klassföreståndare i en klass-

 233. -och dit kom det
  en romsk flicka, Hanna.

 234. Och hon hade inget språk alls.
  Hon kunde lite tyska, lite romani-

 235. -några ord på polska.

 236. Hon hade inte gått i skolan.
  Hon var total analfabet.

 237. Det var ju ett problem. Men då fanns
  det i Sverige 25 speciallärare-

 238. -för analfabeter, så vi
  fick ställa oss i kö för en sådan.

 239. Under tiden
  fick Hanna gå på övningsämnen-

 240. -och så fick hon undervisning
  i svenska så gott det gick.

 241. Men en dag kom det en ung, snygg man
  till skolan och sökte henne.

 242. Då hänvisade de till mig.
  Jag hade ju hennes specialschema.

 243. Han kunde lite tyska,
  så vi kunde tala tyska han och jag.

 244. Jag frågade om han tillhörde
  familjen. Ja, det gjorde han.

 245. Och jag frågade om han var en bror.
  Ja, det var han.

 246. Han hade ett meddelande till henne
  från familjen som var viktigt.

 247. Jag talade dum som jag var om
  att hon skulle ha gymnastik-

 248. -så han skulle se henne på skolgården
  när hon var på väg dit.

 249. Men så ställde jag mig i fönstret
  för att se vad som hände.

 250. Hon blev väldigt glad när hon
  fick se honom och så gick de i väg.

 251. Han gifte sig med henne samma kväll,
  och sedan försvann hon från skolan.

 252. Och där stod vi då med vår lärare.
  Vad jag tänkte fråga nu är:

 253. Hur ser undervisningen ut för romer
  just nu? Finns hemspråk ordentligt?

 254. Jag har inte träffat på det
  senare i min lärarkarriär-

 255. -att det har kommit någon
  med stora problem.

 256. Jag vill veta
  hur man lär sig det hela.

 257. När jag går omkring bland tiggarna
  använder jag kroppsspråket.

 258. Jag kan många språk.
  Jag talar engelska, franska, tyska-

 259. -och lite italienska, och jag
  har läst gammal grekiska och latin-

 260. -men jag kan inte kommunicera
  med de språken med dessa människor.

 261. Kan man lära sig romani någonstans
  så att man kan få kontakt med dem?

 262. Ja, det finns nog väldigt många svar
  på det där-

 263. -beroende på vilket land man kommer
  ifrån och vilken grupptillhörighet-

 264. -som de här personerna har.

 265. Jag kan för egen del berätta att jag
  har träffat på några EU-medborgare-

 266. -som talar italienska, grekiska
  men också franska. Några få engelska.

 267. Det beror ju så klart på
  var de har varit någonstans.

 268. Jag tänkte också på det där...

 269. En reflektion kring det där
  att hon försvann-

 270. -och kom inte tillbaka till skolan.

 271. Det där var ju
  vid -70, -71 någon gång.

 272. Tänker man på den tiden
  och tar närhistorien från den tiden-

 273. -60-talet och dåvarande...

 274. Man brukar säga att i mitten på
  60-talet fick de första romerna-

 275. -flytta in i en bostad.

 276. Det var bara några år innan det där.

 277. Och precis som för romerna tidigare
  så är det också fortfarande-

 278. -för de allra flesta kulturer
  runt om i världen.

 279. Det är familjen som är trygghet
  där ofta samhället har svikit.

 280. Trots att man sedan
  har fått tillgång till samhället-

 281. -så tar det ju år
  att bygga upp förtroendet.

 282. Precis som man har byggt nu under
  40 år sedan 70-talet fram till i dag.

 283. Och så det som kom fram år 2013.
  De här Skåneregistren. Polisen.

 284. Jag kan säga att där gjorde vi
  flera steg bakåt i förtroendeklyftan-

 285. -mellan majoritet och minoritet.
  Så det tar ju tid.

 286. Precis som utbildning. Jag
  vill bara nämna ett perspektiv till-

 287. -när man säger att romer inte har
  så lång utbildningstradition.

 288. Det är väl inte så konstigt?

 289. Sverige införde allmän skolplikt
  för svenska flickor och pojkar 1842.

 290. Att romer fick tillgång till
  utbildning i mitten på 60-talet-

 291. -är en sanning med modifikation.
  Sista romska familjen-

 292. -flyttade in i en bostad i Göteborg
  från lägergettona 1970.

 293. Då först
  var samtliga romer i Sverige bofasta.

 294. Men i mitten på 60-talet
  har majoriteten i landet-

 295. -över 120 års försprång när det
  gäller utbildningstraditionen.

 296. Det var inte så de första årtiondena
  när Sverige införde allmän skolplikt-

 297. -att bönderna hurrade när de
  skulle skicka sina barn till skolan.

 298. Det tog ju tid att bygga upp det där
  bland majoriteten av bönderna.

 299. Men vi håller just nu på
  att bygga upp det här.

 300. Och tro mig, det finns lärare
  fortfarande i dag som säger-

 301. -att romska barn inte vill
  gå i skolan-

 302. -utan att se till förutsättningarna.
  Föräldrarna kanske är analfabeter-

 303. -som inte kan hjälpa till
  med läxläsning.

 304. I stället för att fråga dem:
  Vad är problemet? Vad kan vi göra?

 305. Läxhjälp är en stor nyckel.

 306. Man har börjat införa det
  i vissa kommuner. Det funkar bra.

 307. Men de allra flesta kommunerna
  har inte det här.

 308. Man problematiserar återigen eleven.

 309. Till slut lyfts eleven bort
  till särskola eller andra åtgärder-

 310. -i stället för att ges
  samma chans som övriga.

 311. Det var ett långt utlägg.

 312. En fråga där borta.

 313. Sedan var det du, va?

 314. Lotta Wolgers heter jag.
  Jag jobbar i Eskilstuna kommun-

 315. -med de här frågorna.

 316. Jag tänkte lyfta
  det Lise Bergh sa om-

 317. -att attityden mot
  och synen på romer måste förändras.

 318. Ni gör ju satsningar nu
  med brobyggare och webbutbildningen.

 319. Har synen på romer förändrats
  på Arbetsförmedlingen?

 320. Det interna arbetet tänker jag på.

 321. Det är ett långsiktigt arbete-

 322. -där brobyggarna, genom att de själva
  är romer, är en del i det hela.

 323. Men det tror jag, och det kan vi
  också se genom återrapporten-

 324. -som vi lämnade in den 1 mars.
  Men det är ett långsiktigt arbete.

 325. Det är ingenting
  som förändras över en natt.

 326. Vi har en fråga här först
  och sedan där bakom.

 327. Det tangerar precis Lottas fråga här,
  men jag vill ställa den också.

 328. Helene Löwgren heter jag. Jag arbetar
  med Emilia Huczko sedan augusti i år.

 329. Emilia är anställd i Uppsala kommun
  som romsk brobyggare-

 330. -och jag jobbar som samordnare
  för nationella minoriteten romer.

 331. Och Emilia, du går ju också
  brobyggarutbildningen på Södertörn-

 332. -som är inriktad mot social omsorg.

 333. Som Lotta tar upp så vet vi ju alla
  att det är ett långsiktigt arbete-

 334. -och det handlar om
  attitydförändring.

 335. Så jag var lite nyfiken på
  brobyggarna i pilotkommunerna.

 336. Alltså resultatet av det
  och vad de gör lika-

 337. -eller vad som skiljer deras arbete
  åt, om du kan säga något om det.

 338. Det vi kan se utifrån rapporten
  som vi lämnade in-

 339. -och det här är bara uppskattningar-

 340. -det är att 300 romer har skrivit in
  sig med hjälp av brobyggarna-

 341. -att 90 har kommit ut i arbete
  och att 70 har kommit ut i praktik.

 342. Sedan vet vi också att i de olika
  pilotkommunerna som valdes ut-

 343. -var det ju olika förutsättningar
  redan innan de blev utvalda.

 344. Malmö hade jobbat ganska aktivt för
  romsk inkludering redan innan 2012-

 345. -och de har bland annat Romskt
  informations- och kunskapscenter.

 346. Och det är klart att det arbetet
  som har bedrivits innan-

 347. -också gör avtryck
  i det fortsatta arbetet.

 348. I Luleå-

 349. -har man inte något etablerat samråd,
  eller har inte haft i alla fall.

 350. Eller man har väl haft
  någon romsk förening där.

 351. Det är klart att sådana
  yttre faktorer och omständigheter-

 352. -påverkar också vårt arbete
  på Arbetsförmedlingen.

 353. Där bakom.

 354. Apropå långsiktigheten...

 355. Efter det här uppdraget är slut,
  har ni några signaler?

 356. -Ja, hur går det?
  -Det är det som vi ser över nu...

 357. ...och sådant som vi också ska ta upp
  till vår nästa återrapport.

 358. Nu är det sista året, 2015,
  och nu är det skarpt läge.

 359. Nu måste vi se vilka
  av erfarenheterna vi kan ta in-

 360. -i den ordinarie verksamheten.

 361. -Så.
  -Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Arbetsförmedlingens uppdrag för romsk inkludering

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Mirelle Gyllenbäck är nationell samordnare för Arbetsförmedlingens arbete för romsk inkludering och berättar här om projektet. Pilotprojektet har satts igång i fem kommuner där så kallade brobyggare ska hjälpa romer att komma in på arbetsmarknaden. Orsaken till att romer i dag har svårt att få jobb är den historiska diskrimineringen och utestängandet från arbete. Inspelat den 11 november 2014 på Clarion Hotel Gillet i Uppsala. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Ämnen:
Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Arbete, Arbetsmarknad, Diskriminering på arbetsmarknaden, Romer, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Romska rättigheter

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

Romska rättigheter är mänskliga rättigheter

Uppsala läns landshövding Peter Egardt säger i det här talet att det i Sverige fortfarande inte är en självklarhet att romska rättigheter är mänskliga rättigheter. Här berättar han att Länsstyrelsen har tagit fram en antidiskrimineringsstrategi och en handlingsplan. Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

Lika rättigheter och möjligheter

Lise Bergh är före detta statssekreterare med ansvar för frågor kring nationella minoriteter. Hon går här igenom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Varför är det lättare att prata om dem än att praktisera dem? Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

Den nationella minoritetslagen

Lennart Rohdin (fp) var tidigare statssekreterare för flykting- och invandringsfrågor. Han berättar här om vilka krav den nationella minoritetslagen ställer på samtliga kommuner och landsting i Sverige. Den finns för att skydda Sveriges nationella minoriteter och ge dem inflytande över frågor som berör dem. Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

Romernas historia

Domino Kai berättar om romernas historia och om förföljelserna från land till land. Hur många romer kunde ha blivit räddade under andra världskriget om Sverige inte hade haft ett totalt inreseförbud för romer fram till 1954? Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

Arbetsförmedlingens uppdrag för romsk inkludering

Mirelle Gyllenbäck är nationell samordnare för Arbetsförmedlingens arbete för romsk inkludering. Hon berättar om pilotprojekt som har startats i fem kommuner där så kallade brobyggare ska hjälpa romer att komma in på arbetsmarknaden. Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

Vitboken och kommissionen mot antiziganism

Gunno Gunnmo ledde utredningen kring regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar av romer och resande i Sverige under 1900-talet. Han berättar att en av de stora utmaningarna i dag är att överbrygga den ömsesidiga misstron mellan myndigheter och romer. Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

Nationell strategi för romsk inkludering 2012-2032

Majlis Nilsson är samordnare på länsstyrelsen Stockholm. Hon berättar om hur arbetet med regeringens strategi för romsk inkludering ska gå till. I strategin står bland annat att ”den som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom”. Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

EU-medborgare i Sverige och i Europa

Sunita Memetovic är jurist och romsk aktivist. Apropå tiggeriet på gatorna i Sverige berättar hon vad som gäller för EU-medborgare i Sverige och i Europa. Är det en rättighet att få tigga? Hur länge gäller fri rörlighet inom EU? Hur länge får man uppehålla sig i Sverige? Inspelat den 11 november 2014 på Clarion Hotel Gillet i Uppsala. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Romska rättigheter

Goda exempel

Under de senaste åren har flera goda exempel på arbetet med att belysa romers situation i Sverige uppvisats. Representanter från Forum för levande historia, Föreningen Unga romer, Upplandsmuseet, Svenska kyrkan, Uppsala kommun samt Enköpings kommun berättar om sina projekt. Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Säkerhet och ekonomisk utveckling i MENA-regionen

Hur ser befolkningen i Mellanöstern på säkerhetsläget? Vilka är riskerna och möjligheterna ur ett nordiskt perspektiv? Vad säger statistiken oss om det som kallas MENA-regionen? Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, berättar genom siffror. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Det pirrar i kroppen

Många med intellektuell funktionsnedsättning har liten eller ingen erfarenhet av sex vilket skapar osäkerhet vid intimitet. Samtidigt är omgivningen ofta överbeskyddande. Sexologen Lotta Löfgren Mårtensson talar om problemet.