Titta

UR Samtiden - Etnisk profilering

UR Samtiden - Etnisk profilering

Om UR Samtiden - Etnisk profilering

Föreläsningar och diskussioner från konferensen Etnisk profilering. Inspelat den 21 november 2014 på Stockholm Waterfront Congress Centre. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Till första programmet

UR Samtiden - Etnisk profilering : Etnisk profilering och svensk rättDela
 1. Tack. Jag ska tala engelska,
  men frågorna kan vi ta på svenska.

 2. Jag tog fram ett kortfattat papper
  som delades ut ganska sent.

 3. Där finns de engelska termerna-

 4. -för några av de lagar och förordningar
  som jag tar upp.

 5. Jag fokuserar
  på frågan om etnisk profilering-

 6. -och tar upp utlänningslagen,
  inre gränskontroll-

 7. -och kortfattat även polisdatalagen.

 8. Som Nick och Vic nämnde
  finns det mycket att säga och göra-

 9. -rörande polisens befogenhet
  att genomföra identitetskontroller.

 10. Den liknar
  brittiska polisens befogenheter-

 11. -vid misstanke om innehav
  av narkotika, vapen och stöldgods.

 12. Det har gjorts en del forskning
  om det här-

 13. -av bl.a. kriminologiska institutionen
  vid Stockholms universitet.

 14. Det finns material.

 15. Men jag ska inte ta upp det,
  utan i stället gå igenom bakgrunden.

 16. Den svenska grundlagen har
  en viktig paragraf i första kapitlet-

 17. -regeringsformen 1 kap. 9 §.

 18. Domstolar, förvaltningsmyndigheter
  och andra offentliga organ-

 19. -ska i sin verksamhet beakta
  allas likhet inför lagen-

 20. -samt iaktta saklighet och opartiskhet.

 21. Bestämmelsen används bland annat av
  Justitieombudsmannen-

 22. -vid granskning av polisens agerande,
  så det är en viktig bestämmelse.

 23. Kapitel 2 i regeringsformen
  behandlar fri- och rättigheter.

 24. 2 kap. 12 § handlar om diskriminering.

 25. 2 kap. § 19 handlar om
  att Europakonventionen-

 26. -har en kvasikonstitutionell ställning.

 27. I 2 kap. 20 § återfinns de principer
  som togs upp tidigare-

 28. -alltså proportionalitet,
  legalitet och nödvändighet.

 29. Men i kapitel 2
  finns också en bestämmelse-

 30. -som rör möjligheten
  att genom lagstiftning-

 31. -ge utlänningar
  ett mindre omfattande skydd.

 32. Utlänningar har inte alltid samma
  rättigheter som svenska medborgare.

 33. En annan viktig bestämmelse-

 34. -rör utrymmet för att missbruka
  polisens befogenheter.

 35. 12 kap. 2 § slår fast
  att regeringen inte får bestämma-

 36. -hur polisen eller andra
  förvaltningsmyndigheter-

 37. -ska besluta i enskilda ärenden.

 38. Regeringen kan styra polisen,
  men alla förvaltningsmyndigheter-

 39. -verkar inom en "skyddad zon"
  som regeringen inte får påverka.

 40. Det är viktigt. Politikernas möjligheter
  att missbruka polisen-

 41. -är mindre i Sverige
  än i många andra länder.

 42. Europakonventionens artikel 14
  handlar om diskriminering.

 43. Det gör även protokoll 12,
  men Sverige har inte anslutit sig.

 44. Det innebär att om man anser sig
  ha blivit diskriminerad-

 45. -måste man åberopa sina rättigheter
  enligt konventionen.

 46. De viktigaste här är artikel 5,
  rätt till frihet och säkerhet-

 47. -artikel 8, skydd för privatlivet-

 48. -och artikel 2 i protokoll 4,
  rätten att röra sig fritt.

 49. Det är de mest relevanta rättigheterna
  inom det här området.

 50. Vi går till relevanta lagar, även om det
  inte blir en uttömmande genomgång.

 51. Diskrimineringsombudsmannen utövar
  tillsyn över diskrimineringslagen.

 52. Enligt 2 kap. 17 §-

 53. -gäller den även den som
  bistår allmänheten - "bemötande"-

 54. -eller har andra kontakter
  med allmänheten.

 55. Diskrimineringsombudsmannens
  befogenheter är begränsade här.

 56. Det är viktigt att betona att
  befogenheterna inte är långtgående.

 57. När det gäller polislagen finns det
  en rad relevanta bestämmelser.

 58. Det finns bestämmelser
  som täcker polisingripanden generellt-

 59. -och de finns i 8 §.

 60. En polisman ska under iakttagande
  av vad som föreskrivs i lag-

 61. -alltså andra juridiska regler
  som måste följas-

 62. -"ingripa på ett sätt
  som är försvarligt"-

 63. -"med hänsyn till åtgärdens syfte
  och övriga omständigheter".

 64. Tvång får användas i den utsträckning
  som behövs för att nå resultat.

 65. Här finns alltså
  en proportionalitetsprincip.

 66. Liknande uttryck för proportionalitet
  återfinns i rättegångsbalken-

 67. -som handlar om tvångsmedel.

 68. "Coercive measures" låter hemskt,
  men det är alltså "tvångsmedel".

 69. "Kronofogdemyndigheten" blir för övrigt
  "Execution authority" i översättning.

 70. "Om du inte sköter dig hamnar ärendet
  hos 'The execution authority'."

 71. Utlänningslagen har vi berört tidigare.

 72. Den viktigaste bestämmelsen
  är 9 kap. 9 §.

 73. Den reglerar polisens rätt - och här
  krävs inte alltid rimlig misstanke-

 74. -att be en person
  visa sina identitetshandlingar.

 75. Eller snarare kräva att en person
  visar sina identitetshandlingar.

 76. Det är viktigt att betona
  att det inte krävs rimlig misstanke.

 77. Men Rikspolisstyrelsen har föreskrifter,
  som ni har fått utdelade.

 78. Den viktigaste delen har jag översatt
  till engelska på sista sidan.

 79. Det gäller 5 §-

 80. -som slår fast att man först
  efter en helhetsbedömning-

 81. -har rätt att kontrollera en person.
  Helhetsbedömningen kan grundas-

 82. -på polismannens iakttagelser,
  spaningsuppgifter, tips-

 83. -eller annan tillförlitlig information.

 84. Även utlänningens "uppträdande och
  umgänge" kan föranleda kontroll o.s.v.

 85. Men den sista meningen är viktig:

 86. "Inre utlänningskontroll
  får inte genomföras"-

 87. -"enbart på grund av
  att en person har ett utseende"-

 88. -"som uppfattas som utländskt"-

 89. -"eller på grund av
  hans eller hennes språk eller namn."

 90. Befogenheterna
  i utlänningslagen 9 kap. 9 §-

 91. -begränsas alltså
  av de här föreskrifterna.

 92. Och de är välformulerade.

 93. Vissa tror att lagen är problemet-

 94. -men det tror inte jag.
  Föreskrifterna är välformulerade.

 95. Man kan förstås hävda att det här
  att tillåta kontroller av utlänningar-

 96. -är en dålig idé i sig.

 97. Men det är en konsekvens
  av Schengen.

 98. Man är skyldig
  att ha nån form av inre gränskontroll.

 99. Lagen och föreskrifterna
  är inte i sig dåligt formulerade.

 100. Man ska komma ihåg att poliser
  måste få göra bedömningar.

 101. Polisens arbete bygger på
  att poliser gör bedömningar.

 102. De ska förstås göra det klokt,
  men de måste få göra det.

 103. Jag är mycket skeptisk till
  att försöka "lösa" det här problemet-

 104. -genom att snäva in polisens
  befogenheter. Det kan man inte.

 105. Vad kan man då göra?
  Vi har fått höra en del bra förslag.

 106. Det första är utbildning
  för att öka medvetenheten.

 107. Nick Glynn sa
  att man måste förklara för poliser-

 108. -att det här
  är en integritetskränkande åtgärd-

 109. -och att den har ett pris,
  nämligen alienering.

 110. Man kan inte hitta illegala invandrare-

 111. -utan att åtgärderna drabbar svenska
  medborgare med utländskt utseende.

 112. Det kommer att hända om man
  använder de här befogenheterna.

 113. Man kommer att kontrollera
  medborgare med "utländskt" utseende-

 114. -vilket möjligen
  skulle kunna inkludera mig.

 115. Så kommer det att bli, och
  det kommer att leda till alienering.

 116. Man kan alltså utbilda svenska poliser.

 117. De har redan en väldigt lång utbildning
  jämfört med i England och i Skottland.

 118. Den är på 18 veckor i Skottland
  och ungefär samma i England.

 119. Här är den 2,5 år.

 120. Poliser får alltså 18 veckors utbildning
  och en vapenkurs-

 121. -och sen tilldelas de ett skjutvapen.

 122. Det ska vi komma ihåg.
  Det är överraskande-

 123. -att England, Wales och Skottland
  inte har ett större maktmissbruk.

 124. Här är utbildningen 2,5 år.
  Poliserna är mycket välutbildade-

 125. -jämfört med andra länder.

 126. Man kan även ha sambandspoliser.

 127. Vi diskuterade det på en konferens
  om polisens ansvar.

 128. Det görs mycket forskning
  om anmälningar mot polisen.

 129. Jag såg Rolf Granér i publiken.
  Han har forskat om det här.

 130. Sambandspoliser träffar allmänheten,
  förklarar och lyssnar på folk.

 131. Det är viktigt. Man måste inte
  hålla med, men man måste lyssna.

 132. Det är viktigt.

 133. Dokumentering.
  Det är nödvändigt att samla in data.

 134. Men som Johanna påpekade-

 135. -så finns det många problem med
  att samla in etniska data i Sverige.

 136. Det är ett svårlösligt problem.

 137. När man ber
  svenska poliser rapportera-

 138. -att svenska medborgare felaktigt
  tvingats visa identitetshandlingar-

 139. -ber man polisen dokumentera
  att de har begått ett misstag.

 140. Det är vad man gör,
  och det kommer inte att bli lätt.

 141. Finns det andra sätt
  att komma åt problemet?

 142. Ett sätt bör vara att man
  inte automatiskt ser ett samband-

 143. -mellan kontroll av utlänningar-

 144. -och det mer övergripande målet-

 145. -som är att avhysa illegala invandrare
  från svenskt territorium.

 146. Jag vet inte om nån har forskat på-

 147. -hur effektiva kontrollerna är med
  avseende på det övergripande målet.

 148. Finns det andra skäl till att Sverige
  inte kan avhysa illegala invandrare?

 149. Som sagt så har det knappast
  gjorts nån forskning i ämnet.

 150. Men polisen bör inte fokusera
  så hårt på sifferexercis.

 151. Man fullgör inte sin uppgift bara
  för att man gör ett antal kontroller.

 152. Ett stort problem här
  är regeringens regleringsbrev.

 153. Polisen ska inte utföra
  ett visst antal kontroller-

 154. -utan man ska påtagligt öka-

 155. -antalet utvisningar som genomförs.

 156. Om polisen känner det trycket-

 157. -kommer den att svara med
  att utföra fler utlänningskontroller.

 158. Här behövs det forskning.

 159. Finns det ett samband mellan
  kontroller och det övergripande målet?

 160. Jag misstänker att svaret är nej.

 161. Förmodligen leder de
  framför allt till alienering.

 162. Polisen bör i stället
  använda sin intuition-

 163. -och vara mycket återhållsam när det
  gäller att använda sina befogenheter.

 164. Till sist... Jag hinner inte
  gå in på polisdatalagen-

 165. -men den relevanta bestämmelsen
  är 2 kap. § 10.

 166. Säkerhets- och integritetsskydd-
  nämnden fattade ett beslut-

 167. -som följdes upp av Justitiekanslern-

 168. -rörande registret över "kringresande"-

 169. -och som drabbade romer.

 170. Det har jag inte alls tagit upp,
  men strunt i det.

 171. Jag trodde att om jag väntar länge nog
  så slutar folk använda Powerpoint-

 172. -men det har man inte gjort,
  så jag måste lära mig. Där slutar jag.

 173. Tack så mycket, Iain.

 174. Idaver, välkommen fram.
  Vi har tid för frågor.

 175. Iain måste gå kl. 14.30
  för att hinna med tåget.

 176. Om nån har frågor till lain
  så kanske vi kan börja med dem.

 177. Vi har en mikrofon...

 178. Här borta.

 179. Robin Harms. Jag arbetar för
  Minoritetsombudsmannen i Finland.

 180. Du sa att utlänningslagen
  ger polisen rätt-

 181. -att kontrollera utlänningars
  identitetshandlingar och så vidare.

 182. För oss i Finland verkar det underligt
  att man kan gå ut på gatan-

 183. -och utifrån utseendet-

 184. -avgöra vem som är utlänning
  i ett mångkulturellt samhälle.

 185. Bedömer du att det här är möjligt-

 186. -i till exempel Sverige, med tanke på
  vad som är tillåtet och lagligt?

 187. Jag var kortfattad, men befogenheten
  regleras i utlänningslagen-

 188. -och begränsas inte av "rimliga tvivel".

 189. Men Rikspolisstyrelsens föreskrifter,
  som ni fick ut-

 190. -begränsar den här möjligheten.
  Bara utseende är inte tillräcklig grund.

 191. Men utseende
  plus ett misstänkt beteende-

 192. -som att undvika polisen eller
  att inte se polisen i ögonen...

 193. Men som Janne Flyghed sa till mig-

 194. -så är det även misstänkt
  att se polisen i ögonen.

 195. Det är svårt att avgöra
  vad som är misstänkt beteende.

 196. Men polisen måste
  göra såna bedömningar.

 197. Problemet kan inte lösas
  enbart med formuleringar.

 198. Man måste samla in data
  och analysera dem-

 199. -och det måste finnas mekanismer
  för att framföra klagomål-

 200. -och det måste finnas mekanismer
  för att anmäla för tjänstefel.

 201. Men det viktigaste är att inte kräva-

 202. -att polisen ska utföra
  ett visst antal identitetskontroller.

 203. Tack. Victor Olisa nickade.
  Var är mikrofonen?

 204. Iain, tror du
  att språk påverkar beteende?

 205. Här pratar vi om "The aliens act".
  Såna uttryck skippade vi på 70-talet.

 206. Det är som att prata om utomjordingar.
  Påverkar det vårt tänkande?

 207. Som jag sa...

 208. Det finns några fantastiska
  översättningar av olika begrepp.

 209. "The execution authority", till exempel.

 210. "The aliens act" är inte så lyckat,
  men det är så det översätts.

 211. Men visst konstruerar vi identiteter med
  hjälp av språket.

 212. Du pratade om vikten av utbildning.

 213. Språket kanske är viktigt här.

 214. Fler frågor? Javisst, Johanna.

 215. Två korta frågor.

 216. Du avfärdade 2 kap. 17 §
  i diskrimineringslagen.

 217. Jag känner till förarbetena-

 218. -men vore det inte bra
  att få paragrafen prövad-

 219. -för att ta reda på
  vilka begränsningar som finns-

 220. -när det gäller etnisk profilering,
  särskilt med hänsyn till registren?

 221. Det finns straffrättsliga bestämmelser
  om olaga diskriminering.

 222. Är de relevanta
  även för polisens arbete?

 223. Visst kan man pröva 2 kap. 17 §.

 224. Ifråga om registren har vi ju SIN
  - en annan lustig förkortning-

 225. -som agerar expertinstans.
  Expertinstanser är viktiga.

 226. Vi har Säkerhets- och integritets-
  skyddsnämnden och Datainspektionen.

 227. Dessutom anser jag, vilket kanske är
  impopulärt, att beslutet var korrekt-

 228. -men formuleringen
  var för svårbegriplig.

 229. Det är min åsikt.
  Men det här kan diskuteras.

 230. Romerna är marginaliserade
  i samhället-

 231. -och beslutet var obegripligt
  för många romer.

 232. Beslutet formulerades på fikonspråk.

 233. Men SIN gör ett ganska bra jobb,
  och vi har Datainspektionen.

 234. Vad gäller brottsbalken...

 235. Nej, jag tror inte
  att 16 kap. 9 § duger här.

 236. Den är tillämplig när det gäller
  statliga och kommunala verksamheter-

 237. -och är viktig för att förhindra
  diskriminering av minoriteter.

 238. Men den hjälper inte mot polisen.

 239. Tack. Fler frågor?

 240. Ja, varsågod. Nej?

 241. En fråga till dig, Idaver. Du nämnde
  flera gånger den djupa misstro-

 242. -som romer känner mot polisen.

 243. Det finns historiska skäl för den.

 244. Hur ser du på utmaningen-

 245. -att bygga upp ett nytt förtroende
  visavi polisen?

 246. Det är en stor utmaning.

 247. Men det behövs rätt riktlinjer,
  rätt utbildning-

 248. -och ett ökat medvetande,
  även bland romer, om polisens roll.

 249. Det behövs en närpolisverksamhet
  i det romska samhället-

 250. -där polisen inte bara syns
  när det är problem.

 251. Polisen ska kunna bistå, till exempel
  om man behöver ett körkort-

 252. -eller andra id-handlingar.

 253. Då känner folk
  att de kan lita på polisen.

 254. Det är ett sätt att nå ut till romerna.

 255. Här är det också väldigt viktigt-

 256. -att romer ingår i poliskåren.

 257. Poliser som arbetar med romer
  bör lära sig språket-

 258. -och lära sig lite om kulturen.

 259. Då förstår de bättre
  hur de ska agera bland romer.

 260. Tack så mycket. - Nick, varsågod.

 261. Ett ögonblick. Du får prata efter Nick.

 262. Jag tänkte prata om nåt
  som jag inte tog upp i föredraget.

 263. I England lanserade vi "Best use of
  stop and search"-programmet.

 264. 43 poliskårer har skrivit på
  och det har fyra punkter-

 265. -bl.a. bättre datainsamling
  och förändrad misstankegrad.

 266. Men de två punkter som är relevanta
  med avseende på frågan är-

 267. -att alla poliskårer måste erbjuda
  allmänheten att följa med.

 268. Man kan följa med
  poliser som patrullerar-

 269. -för att bättre förstå
  hur polisarbetet går till.

 270. Vi har just infört det här-

 271. -och många har ifrågasatt säkerheten
  och såna saker.

 272. Men vi går vidare med det,
  och alla poliskårer är med.

 273. Det bryter ned en del hinder som finns
  hos många grupper i samhället.

 274. Det kan spräcka en del myter om
  vad polisen och vissa grupper gör.

 275. Intressant. Har ni redan börjat?

 276. Jag tittar på klockan...
  Från och med den 30 november-

 277. -ska alla poliskårer
  utom ett par stycken ha satt igång.

 278. Den andra punkten
  kallas "community complaint trigger".

 279. Knappt nån som har blivit kontrollerad
  anmäler polisen-

 280. -trots att vi vet
  att många är missnöjda.

 281. En anmälning kan föranleda
  allmänhetens representanter-

 282. -att bistå och övervaka
  utredningen av en anmälan.

 283. Det bygger förtroende.

 284. Tack så mycket.
  Två mycket tydliga strategier.

 285. Varsågod.

 286. Rosita Grönfors, Internationella
  romska och resande kvinnors forum.

 287. Vi har suttit i arbetsdepartementet
  som referensgrupp-

 288. -och gjort vitboken.

 289. Man pratar om diskriminering
  i Sverige-

 290. -och etnisk kartläggning av romerna.

 291. Det är inte historia,
  det har hänt i dag.

 292. En fråga:
  Vad tänker regeringen göra i dag?

 293. Romerna är en del av samhället.

 294. Man pratar om
  att de är diskriminerade.

 295. I Sverige har vi minoritetslagar,
  men bara på pappret.

 296. Vi blir slagna på fingrarna varje dag
  av diskriminering.

 297. Jag är blond och har blåa ögon-

 298. -men jag är stolt över att vara rom
  och över romsk kultur.

 299. Men jag blir diskriminerad varje dag,
  var jag än går.

 300. Ingen vill anställa romer.

 301. Det är inte romerna
  som inte är aktiva.

 302. I Sverige vill man assimilera
  romerna, inte integrera dem.

 303. Tack så mycket.

 304. -En kort kommentar.
  -Jag håller med om mycket av det.

 305. Förstå mig rätt angående Säkerhets-
  och integritetsskyddsnämnden.

 306. Rättsligt sätt
  var det ett korrekt beslut-

 307. -att registret var olagligt.

 308. Det är inget tvivel om detta.
  Registret var olagligt.

 309. Den enda tolkningen
  man kan diskutera-

 310. -är ordet "enbart".

 311. De gjorde en sträng tolkning
  och man behöver inte hålla med.

 312. Man kunde ha sagt
  att även om kärnan av registret-

 313. -avsåg vissa romska brottslingar-

 314. -så kunde det inte motivera
  den enorma kartläggningen.

 315. Det är som sagt en tolkningsfråga.

 316. Om tjugo år ska romerna
  vara lika mycket värda-

 317. -men Skånepolisen har registrerat
  en månad gamla barn.

 318. Man har dubbelmoral här.

 319. Jag håller med,
  det är totalt oacceptabelt.

 320. Det finns svårigheter med
  att kommunicera det rättsliga-

 321. -med dem som inte är vana vid det.

 322. Då pratar jag om alla
  som inte har juristexamen.

 323. Om man säger så här:

 324. Man måste inse att vi har
  samma skyldigheter och rättigheter.

 325. Det måste man inse i Sverige.

 326. Vi är födda i Skandinavien och har
  varit i Sverige i århundraden.

 327. Vi blir mest diskriminerade.

 328. Som du säger finns det ett glapp
  mellan praxis och lagstiftning.

 329. -Jag vet att du...
  -Ja, jag måste gå.

 330. Jag vill inte stressa dig,
  men du sa att du måste gå.

 331. Jag försöker inte undvika frågor,
  men jag måste undervisa.

 332. Hur stort - du får svara medan du går-

 333. -är det här gapet
  mellan praxis och lagstiftning?

 334. Det är en svår fråga.
  Hur stort är gapet?

 335. För svår, faktiskt.
  Det behövs mer forskning-

 336. -precis som advokater
  och alla forskare säger.

 337. Det finns utan tvekan en omfattande
  strukturell diskriminering av romer.

 338. Tveklöst. Det behöver man
  inte vara geni för att förstå.

 339. Tack för att du kom, Iain.

 340. Vi har tid till en sista fråga.

 341. Varsågod. Mikrofonen kommer.

 342. -Får jag kommentera?
  -Javisst.

 343. Jag vill kommentera diskussionen
  om registrering i Sverige.

 344. Det är farligt att börja föra register-

 345. -där nyfödda barn ingår.

 346. Och om det är lagligt
  att upprätta såna register-

 347. -så borde man ändra lagen
  för att förhindra det i framtiden.

 348. Det blir inte mer rätt
  för att det är juridiskt möjligt.

 349. Det gjordes
  på ett juridiskt korrekt sätt-

 350. -men säkerhetsspärrarna
  var tydligen otillräckliga.

 351. I registret finns det människor som...

 352. Det är etniskt baserat, och vissa
  människor borde inte finnas med alls.

 353. Tack. - Varsågod.

 354. Fred Taikon, ordförande
  för föreningen Romani Glinda.

 355. Det var synd att professor Iain gick.

 356. Jag skulle vilja uttrycka min
  beundran för arbetet i England.

 357. De har kommit väldigt långt,
  och Sverige bör ta efter.

 358. Jag är lite ledsen över
  att det på konferensen-

 359. -och allra helst
  när vi pratar om romer i dag-

 360. -inte finns nån svensk rom i panelen.
  Det här gäller ju ändå oss.

 361. Jag är rom. Jag heter Taikon,
  ett mycket välkänt namn.

 362. Därför borde nån ha funnits med.

 363. Angående det som sades om SIN.

 364. Ja, det var ett klumpigt formulerat
  dokument de lämnade ut-

 365. -och de sa också
  att det inte var etniskt baserat-

 366. -på grund av att det fanns
  icke-romska namn med i registret.

 367. Då är min fråga till SIN,
  som vi inte får tala med:

 368. Hur vet ni vilka namn
  som är romska eller inte?

 369. Det finns i Sverige många romer-

 370. -som heter Eriksson, Johnsson,
  Andersson och så vidare.

 371. Det var jättedåligt uttalat av SIN-

 372. -och det går inte
  att få deras beslut omprövat.

 373. Det andra är, precis som Rosita sa...

 374. Jag visste inte att hon hade begärt
  ordet, men det hon sa är sant.

 375. När vi nu pratar om romer-

 376. -så talade vi också
  om den här tjugoåriga strategin-

 377. -när man ska ha möjlighet
  att framföra sina synpunkter.

 378. Man talar också om egenmakt,
  och den finns inte för romer.

 379. Man har planerat det här mötet-

 380. -Idaver kommer och det är jättebra,
  vi samarbetade redan innan.

 381. Det är synd att man inte har
  nån svensk romsk representation-

 382. -i ett samtal som gäller romer.
  Vi har en policy här i Sverige-

 383. -att inte arbeta för romerna
  utan tillsammans med dem.

 384. -Jag efterlyser en plats vid podiet.
  -Tack så mycket.

 385. Victor och Johanna, bara mycket kort...

 386. Victor, hade du...? Varsågod.

 387. Den forskning som har gjorts
  om polisen, särskilt i Storbritannien-

 388. -tar upp hur polisen agerar
  mot olika kategorier människor-

 389. -så att politiker ska kunna
  påverka polisens arbete.

 390. Det finns en kategori
  som kallas underklass.

 391. Med tanke på allt som har sagts här-

 392. -skulle du säga att romerna behandlas
  som en underklass internationellt?

 393. Romer anses i alla europeiska länder-

 394. -vara en mycket sårbar
  och marginaliserad grupp.

 395. De blir diskriminerade
  på många olika sätt.

 396. Flera fall har hamnat
  i Europadomstolen-

 397. -när det exempelvis gäller utbildning.

 398. Europadomstolen klandrade Tjeckien-

 399. -i ett fall från 2007,
  som visade att romer...

 400. Här handlade det också om profilering.

 401. Romska barn
  placerades i specialskolor-

 402. -för barn med särskilda behov.

 403. Enligt den organisation
  som tog fallet till Europadomstolen-

 404. -var det 30 gånger mer sannolikt
  att romska barn hamnade där.

 405. De var överrepresenterade där.

 406. Det är en typ av diskriminering
  som finns i hela Europa.

 407. Tack.
  Kort från Rachel och sen Johanna.

 408. Sen har vi två...

 409. Jag håller inte med om-

 410. -att inskränkningen "enbart"
  på grund av ras är adekvat.

 411. Det finns starka belägg-

 412. -för att poliser alltid
  kan anföra andra skäl än ras.

 413. Jag tror
  att internationell rätt slår fast-

 414. -i Europadomstolen faktiskt,
  i fallet Timisjev mot Ryssland-

 415. -att man inte enbart eller ens
  huvudsakligen kan använda sig av ras.

 416. Rättspraxis är komplicerat-

 417. -men poliser ges ändå stort utrymme
  för egna bedömningar.

 418. Tack. Johanna.

 419. Jag håller med Rachel.
  Svensk lag är otillräcklig.

 420. Det finns inget förbud
  mot etnisk profilering.

 421. Det här är vad vi har,
  och det är väldigt svagt.

 422. När det gäller brottsbekämpning
  finns det inget uttalat förbud.

 423. -mot etnisk profilering. Det nämns
  i grundlagen, som Iain nämnde-

 424. -men hur ofta använder polisen
  grundlagen i sitt dagliga arbete?

 425. Det juridiska ramverket
  behöver stärkas.

 426. En kommentar
  angående polisregistret i Skåne.

 427. Det är oschyst att gå i polemik
  med nån som inte är här-

 428. -men det finns problem
  med de beslut som fattades-

 429. -av SIN och Justitiekanslern.

 430. De sa att registret var olagligt-

 431. -så det finns spärrar. Man får inte
  registrera folk hur som helst.

 432. Det var olagligt, men man duckade
  för frågan om etnicitet.

 433. Registret var olagligt på så sätt att
  för många hade tillgång till dem-

 434. -registrets syfte var inte tillräckligt
  konkret formulerat och så vidare.

 435. Men man undvek elefanten i rummet,
  alltså etnicitet.

 436. Det var ett register på etnisk grund.

 437. Ingen av instanserna lyckades
  hantera det på ett adekvat sätt.

 438. Vi hoppas kunna utmana detta juridiskt
  inom en snar framtid.

 439. Tack.

 440. En sista kommentar,
  sen måste vi avsluta.

 441. Om man i en sån här situation
  inte får veta vem som är ansvarig-

 442. -eller lär sig läxan
  från det här fallet-

 443. -skapar man en atmosfär av straffrihet,
  och det kan få konsekvenser.

 444. Inte bara för romer,
  utan även för andra etniska grupper.

 445. De kan också hamna i register.

 446. Tack så mycket för att du var med.

 447. Översättning: Niclas Balinder
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Etnisk profilering och svensk rätt

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Iain Cameron är professor i juridik vid Uppsala universitet. Han går igenom vad Polismyndigheten får göra i sitt arbete med identitetskontroller och vilka skyldigheter de har att inte diskriminera civilbefolkningen. Inspelat den 21 november 2014 på Stockholm Waterfront Congress Centre. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Rasism och främlingsfientlighet, Samhällskunskap > Lag och rätt
Ämnesord:
Diskriminering, Juridik, Polisarbete, Polisväsen, Rättsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Etnisk profilering

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Etnisk profilering: en diskrimingeringsfråga

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg föreläser om etnisk profilering och diskrimineringslagen. Broberg säger att diskrimineringslagen inte är tillräcklig, utan att det krävs en aktiv dialog mellan myndigheter, forskare och civilsamhället. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Etnisk profilering: från USA till dagens Europa

Rachel Nield från The Open Society Justice Initiative berättar om bakgrunden till etnisk profilering i USA och Storbritannien. Hon resonerar kring vad som utgör rasism och vad som är rättvist och effektivt polisarbete. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Etnisk profilering i Storbritannien

Nick Glynn från Polishögskolan i England föreläser om hur man arbetar med att motarbeta etnisk profilering inom polisen i Storbritannien. Han menar att man har fördomar även om man vill vara god, men att man måste erkänna dem för att komma åt problemet. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Hur kan polisen jobba utan etnisk profilering?

Victor Olisa är polischef i stadsdelen Haringey i London. Han berättar om hur polisen i London arbetar med att stoppa och undersöka enskilda individer. Han ger en bakgrund, talar om hur polisen arbetar i dag, och hur man kan förbättra arbetet i framtiden. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Ur ett svenskt polisperspektiv

2013 avslöjades att polisen i Skåne hade fört register över svenska romer. Här diskuteras hur man i Sverige kan genomföra kontroller utan etnisk profilering. Medverkande: Hans Nordin, Polismyndigheten i Skåne; Johanna Westeson, Civil Rights Defenders; Abby Peterson, professor i sociologi. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Polisen och romer inom OSSE

Idaver Memedov arbetar vid enheten för romska frågor inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Hon berättar om rekommendationer för hur medlemsstaterna kan bekämpa rasism och diskriminering inom polisen och andra rättsliga myndigheter. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Etnisk profilering och svensk rätt

Iain Cameron är professor i juridik vid Uppsala universitet. Han går igenom vad Polismyndigheten får göra i sitt arbete med identitetskontroller och vilka skyldigheter de har att inte diskriminera civilbefolkningen. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Svensk polis och likabehandling

Jenny Sjökvist är HR-strateg på Rikspolisstyrelsen och berättar hur Likabehandlingsplanen blir en central del i polisens verksamhet. Stefan Martinengo är chef för polisens utlänningsenhet i Uppsala. Han förklarar hur en inre utlänningskontroll går till och berättar att polisen ska inventera sitt arbetssätt. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Kritiken mot svensk polis

Diskussion om svensk polis och etnisk profilering. Medverkande: Rolf Graner, polisforskare vid Linnéuniversitetet i Växjö; Michael McEachrane, nätverket Fight Racism Now; Stefan Martinengo, chef för polisens utlänningsenhet i Uppsala; Jenny Sjökvist, HR-strateg på Rikspolisstyrelsen. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Etnisk profilering

Röster från civila samhället

Samtal om vad det kan innebära att utsättas för ras- och etnisk profilering. Medverkande: Marian Wydow, Romskt informations- och kunskapscenter; Fatima Doubakil, Muslimska mänskliga rättighetskommittén och Samson Beshir, Antirasistiska Akademin. Moderator: Gabriella Ahlström. Inspelat den 21 november 2014. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Är flyktingkris undantag eller ny norm?

Anders Danielsson är generaldirektör på Migrationsverket och berättar om flyktingsitutionen och hur den uppkommit. Han berättar om arbetet på Migrationsverket och situationen sådan den är nu och hur det kan komma att se ut längre fram i tiden. Karolina Lindholm Billing som är biträdande regionchef för Nordeuropa på UNHCR berättar om deras bild av situationen och hur de jobbar. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.