Titta

UR Samtiden - Livräddning vid vatten

UR Samtiden - Livräddning vid vatten

Om UR Samtiden - Livräddning vid vatten

Föreläsningar och diskussioner om livräddning vid vatten. Hur ger man första hjälpen vid hjärtstopp till följd av drunkning? Vad vet vi om antalet fall av drunkningar? Hur ser det förebyggande arbetet ut för att förhindra drunkningar? Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Till första programmet

UR Samtiden - Livräddning vid vatten : Etik vid drunkningDela
 1. Ämnet för föreläsningen är etiska
  frågeställningar vid drunkning.

 2. Drunkning används ofta som exempel
  inom etiken-

 3. -för att tydliggöra den grundläggande
  moraliska plikten att rädda liv.

 4. Det fungerar bra som exempel eftersom
  det är en konkret, plötslig händelse-

 5. -som ställer den presumtiva
  livräddaren inför ett val-

 6. -som måste fattas omedelbart.
  Det är inte-

 7. -en bakomliggande etisk reflektion
  som ligger bakom beslutet.

 8. Åtminstone inte i stunden.
  Utan det som är till grund-

 9. -för den livräddarens agerande är,
  kan man säga-

 10. -dennas bakomliggande
  moraliska kompass.

 11. Och givetvis också
  en riskbedömning i stunden.

 12. Den här föreläsningen är delvis
  baserad på en föreläsning-

 13. -som Anders Bremer höll
  i Tylösand förra året.

 14. Det kan finnas upprepningar,
  men även för er som var med på den-

 15. -hoppas och tror jag att det kommer
  att finnas en del nytt här också.

 16. Jag kommer först att tala om
  etiska teorier och principer.

 17. Därefter går jag igenom några fall.

 18. Slutligen ska vi tala om
  överlevarperspektiv.

 19. Etiska värderingar kan vara omedvetna
  eller medvetna för oss själva.

 20. Och de kan vara kända eller okända
  för våra medmänniskor.

 21. Och det eftersträvansvärda torde ju
  vara då att de här värderingarna-

 22. -är både kända för oss själva
  och för omvärlden.

 23. Om vi tittar på några vanliga etiska
  teorier, säger konsekvensetiken-

 24. -att handlingens konsekvenser avgör
  om handlingen är rätt eller fel.

 25. Det här är väldigt korta definitioner
  av de här teorierna, givetvis.

 26. Ett problem med konsekvensetiken-

 27. -är att man kan ställa frågan: Är det
  konsekvenser på kort eller lång sikt?

 28. Det kan vara svårt att förutse-

 29. -vilka konsekvenser en handling
  kommer att få i förväg.

 30. Enligt pliktetiken
  ska man inte enbart ta hänsyn till-

 31. -handlingens konsekvenser,
  utan också till de plikter-

 32. -som den moraliskt medvetna
  människan formulerar.

 33. Såna plikter som skulle kunna
  upphöjas till allmän lag.

 34. Och problem kan uppstå
  när två plikter hamnar i konflikt.

 35. Dygdetiken är en strävan att utveckla
  positiva karaktärsegenskaper.

 36. S.k. dygder. Genom att handla
  medvetet och reflektera över-

 37. -hur vi handlar,
  kan man förvärva dygder.

 38. Exempel på dygder är
  måttfullhet, vishet och mod.

 39. Dygden ligger ofta mellan
  två ytterligheter.

 40. Mellan feghet och dumdristighet
  hittar vi modet-

 41. -som ju är centralt
  när det gäller livräddning.

 42. Det finns etiska principer som är
  genomgående i all form av sjukvård.

 43. De här fyra är hämtade från
  Appleton Consensus från 1989-

 44. -som är riktlinjer som gäller beslut
  att avstå från medicinsk vård.

 45. Autonomiprincipen säger att alla
  människor har en moralisk skyldighet-

 46. -att respektera varandras autonomi-

 47. -så länge denna inte inkräktar på
  andras rätt-

 48. -att bestämma över sig själva.
  Inom sjukvården kan det gälla-

 49. -fall där en patient
  väljer att avstå från en behandling.

 50. Då är det vår skyldighet
  att respektera patientens val.

 51. I en akut livräddningssituation,
  i en drunkningssituation-

 52. -är inte detta riktigt applicerbart.

 53. För även om det, mot förmodan,
  rör sig om en frivillig drunkning-

 54. -måste man utgå ifrån att det finns
  en allvarlig, bakomliggande sjukdom.

 55. Därför kan man inte ta hänsyn till
  den här önskan.

 56. Godhetsprincipen säger att alla har
  en viss moralisk skyldighet-

 57. -att vara till nytta för varandra.

 58. Det är väl pudelns kärna
  när vi talar om livräddning.

 59. Det är den kanske mest applicerbara
  och viktiga principen här.

 60. Inte skada-principen säger att alla
  har en moralisk skyldighet-

 61. -att inte skada varandra.

 62. Återigen är detta kanske, precis som
  autonomiprincipen, mer tillämpbart-

 63. -inom sjukvården, kan man säga.

 64. I icke-akuta fall.
  För när det gäller drunkning-

 65. -så visst kan det vara så att man
  livräddar en person till ett liv-

 66. -med låg livskvalitet och svåra men.

 67. Men eftersom inte detta går
  att förutse-

 68. -kan inte den ligga till grund för
  ett beslut.

 69. Den kan inte heller vara applicerbar
  när det gäller drunkning.

 70. Rättviseprincipen säger att alla har
  en moralisk skyldighet-

 71. -att handla rättvist när det gäller
  att fördela knappa resurser.

 72. Och respektera varandras rättigheter.

 73. Om vi tittar på rättviseprincipen ur
  ett svenskt perspektiv är det så-

 74. -att vi har obligatorisk
  simundervisning i skolorna.

 75. Men den håller inte samma kvalitet
  i alla skolor.

 76. Det finns ställen där man inte lyckas
  följa läroplanens mål.

 77. Där kan man tillämpa
  rättviseprincipen.

 78. Om vi lyfter frågan till
  en global nivå, kan man fråga-

 79. -vilket ansvar vi i Sverige har
  och kan ta-

 80. -för alla de fall av drunkning
  som sker i låginkomstländer.

 81. Det är ju så att en halv miljon
  dör årligen i drunkning.

 82. De flesta av fallen är givetvis
  möjliga att förebygga.

 83. Jag tycker att alla de här
  principerna i nån mån-

 84. -tillämpas inom sjukvården.

 85. Det kan röra sig om allt från en
  trötthetsutredning på vårdcentralen-

 86. -till att avstå aktiv medicinsk
  behandling hos en döende patient.

 87. Och ofta finns det nån form av
  betänketid inom sjukvården.

 88. Men det gör det i princip inte-

 89. -inte på samma sätt åtminstone -
  vid drunkningsfall.

 90. Vi fortsätter med centrala begrepp
  inom drunkning.

 91. Om vi utgår ifrån att det finns
  en moralisk plikt att rädda liv-

 92. -förutsätter denna plikt
  i fallet drunkning-

 93. -dessutom specifika förmågor.
  Förmågor i livräddning.

 94. Det kan vara förmågan att simma
  och hjärt-lungräddning.

 95. Utöver detta dessutom mod
  och självuppoffring.

 96. Självuppoffringen,
  eller livräddningsaltruismen-

 97. -kan bestå i ett grundläggande ideal
  att vilja göra gott.

 98. En medmänsklig pliktkänsla
  som baserar sig i-

 99. -att livräddaren kan identifiera sig
  med den nödställde.

 100. En riskbedömning där chansen
  att lyckas är större än 0.

 101. Och ett mod som undantränger
  eventuella risker med livräddningen.

 102. En stark, drivande kraft
  kan vara livräddarens självbild.

 103. "Kan jag leva med mig själv
  om jag inte ingriper?"

 104. Det finns ett begrepp som heter
  "the rule of rescue".

 105. Människans impuls att försöka
  rädda en identifierad person-

 106. -som riskerar en död som går
  att undvika.

 107. T.ex. en drunkning.
  Om man avstår från detta-

 108. -kommer det att leda till
  kritik från omvärlden.

 109. Även om räddningen skulle medföra
  stora faror för livräddaren.

 110. Å andra sidan accepterar samhället
  och omvärlden...

 111. ...i viss mån en gränslös mängd-

 112. -andra också förebyggbara, men icke
  identifierade dödsfall globalt.

 113. T.ex. död p.g.a. undernäring,
  infektionssjukdomar och annat.

 114. Det blir mer abstrakt. Just skill-
  naden mellan en identifierad person-

 115. -som svävar i livsfara och den mer
  diffusa, oidentifierade individen.

 116. Vi går vidare till fallen. Det är
  fiktiva fall, men de är tänkbara.

 117. Första fallet handlar om Mattias,
  som är ute på kvällspromenad.

 118. Han går förbi badstranden
  och ser där ett par badtofflor-

 119. -en väska och en morgonrock,
  men han ser ingen som badar.

 120. Han går ut på bryggan,
  ser sig omkring-

 121. -och ser snart en person som ligger
  livlös en bit ut i vattnet-

 122. -strax under vattenytan.

 123. Till saken hör att Mattias
  aldrig lärt sig simma.

 124. Han är dessutom i nån mån
  rädd för vatten.

 125. Desperat tittar han sig omkring
  samtidigt som han ringer 112.

 126. Lyckligtvis är det en cyklist
  som passerar-

 127. -och Mattias lyckas tillkalla
  dennas uppmärksamhet.

 128. Cyklisten ger sig ut i vattnet. Med
  Mattias lyckas de få upp personen-

 129. -och starta hjärt-lungräddning medan
  de väntar på ambulansens ankomst.

 130. En central poäng i det här fallet är
  Mattias oförmåga att simma.

 131. Är det rätt att kräva att han ska
  utsätta sig för livsfara?

 132. Hade han agerat annorlunda
  om det hade varit en närstående-

 133. -som hade varit under vattenytan?

 134. Borde han ha agerat annorlunda?
  Och är det en moralisk skillnad-

 135. -i att rädda en främling
  jämfört med en närstående?

 136. Man skulle kunna hävda att det ligger
  en större självuppoffring-

 137. -i att rädda en främling eftersom
  den egna vinningen blir mindre.

 138. Att inte ingripa kan
  medföra skuldkänslor.

 139. Även om chansen att lyckas är
  i stort sett obefintlig.

 140. Och det är viktigt att inte glömma
  att det finns sätt att hjälpa-

 141. -som inte innebär att man ger sig ut
  i vattnet. Mattias ringer 112-

 142. -och söker efter hjälp. Skulle
  personen ha varit vid medvetande-

 143. -skulle Mattias ha kunnat kasta ut
  nånting till personen-

 144. -och dra in denne till bryggan.

 145. Om vi fokuserar på cyklisten-

 146. -så har han de nödvändiga förmågorna
  för att utföra en livräddning.

 147. Å ena sidan innebär den
  som sagt stora risker.

 148. Å andra sidan innebär den en belöning
  dels i form av självaktning-

 149. -men i första hand förhoppningsvis om
  fortsatt liv för den nödställde.

 150. Plikten att göra allt för den
  drabbade grundas i godhetsprincipen.

 151. Och huruvida den här räddningen
  grundar sig i osjälviskhet-

 152. -eller om det mer handlar om att
  upprätthålla egna värderingar-

 153. -och integriteten,
  det blir i praktiken egalt.

 154. Åtminstone för personen
  som i bästa fall räddas till livet.

 155. Nästa fall har jag lånat från
  Anders Bremer. På väg över en bro-

 156. -upptäcker en bilist en person
  i vattnet till synes livlös.

 157. Ambulans och sjöräddning tillkallas.
  Man får upp en kropp till land-

 158. -och ambulanspersonal påbörjar HLR.

 159. Den drabbade är en kvinna
  i 40-årsåldern.

 160. Polisen identifierar kvinnan
  som den person-

 161. -som anmälts försvunnen sen gårdagen.

 162. Man transporterar patienten
  till sjukhus med pågående HLR-

 163. -och strax efter ankomst
  till sjukhuset-

 164. -avbryts HLR
  och patienten dödförklaras.

 165. I Sverige är andelen bevittnade
  drunkningstillbud låg.

 166. Och ambulans är på plats senare vid
  hjärtstopp orsakade av drunkning-

 167. -än kardiellt orsakade hjärtstopp.

 168. Andelen yngre med hjärtstopp orsakade
  av drunkning är större än andelen-

 169. -vid kardiellt orsakade hjärtstopp.
  C:a en tredjedel av alla drunkningar-

 170. -är orsakade av självmord.

 171. När är det etiskt försvarbart
  att avbryta HLR vid drunkning?

 172. Ambulanspersonal kan avstå från HLR-

 173. -då det föreligger skador
  som inte är förenliga med liv.

 174. Eller om det finns tecken på
  att personen varit död en längre tid.

 175. När är det etiskt försvarbart
  att avbryta HLR vid drunkning?

 176. Det är inte aktuellt att avbryta HLR-

 177. -innan ankomst till sjukhus
  vid drunkning.

 178. Det pågår tills personen återfått
  cirkulation och andning-

 179. -eller tills ansvarig läkare bedömer
  det som utsiktslöst att det lyckas.

 180. Alternativt att HLR inte är till gagn
  för patienten, även om det finns-

 181. -en viss chans att spontan cirku-
  lation och andning kan återställas.

 182. Det här innebär-

 183. -att HLR nästan alltid påbörjas
  vid hjärtstopp orsakade av drunkning.

 184. Trots att vi som sagt normalt
  betonar patientens autonomi-

 185. -finns det goda skäl
  i det akuta skedet-

 186. -att i stället betona
  vårdpersonalens bedömning om-

 187. -vad som är till gagn för patienten.

 188. Hänsyn till patientens vilja
  att dö genom självmord-

 189. -skall inte ligga till grund för
  beslut om HLR. Beslutets giltighet-

 190. -kan ifrågasättas på goda grunder.

 191. Det är inte ett välgrundat,
  autonomt beslut.

 192. Utan en allvarlig psykisk sjukdom är
  bakomliggande, kan man utgå ifrån.

 193. Det tredje fallet handlar om
  ett kompisgäng som är ute och badar.

 194. Två pojkar bestämmer sig för
  att simma ut till en klippa.

 195. En tredje pojke är ingen van simmare,
  men övertygas att komma med.

 196. Kompisarna på stranden ser
  hur de tre pojkarna simmar i väg.

 197. När de tittar upp nästa gång,
  ser de hur två av pojkarna-

 198. -nästan nått fram medan den tredje
  stannat upp ute i vattnet-

 199. -och ser ut att nästan simma
  på plats. Lite stillsamt.

 200. Pojkarna som nu har nått fram
  till klippan vänder sig om-

 201. -och ser att den tredje killen
  är väldigt stilla.

 202. Den ena minns att han inte är en van
  simmare. De beger sig tillbaka.

 203. De lyckas få tag i honom
  innan han sjunker under vattnet.

 204. De lyckas få honom i land
  illa medtagen, men vid medvetande.

 205. Vilket ansvar har vännerna
  i detta fall?

 206. Hur stort är det egna ansvaret
  att känna sina gränser?

 207. Om vi lyfter frågan:
  Hur stort är ansvaret-

 208. -som föräldrar, skola
  och samhälle har?

 209. Vi talade förut om att
  simundervisningens kvalitet-

 210. -kan variera mellan olika skolor.

 211. Och det är inte ovanligt
  att unga faller för grupptryck.

 212. I detta fall med potentiellt
  livsfarlig utgång.

 213. Och drunkning ser som bekant ut...

 214. Det ser inte ut som det gör på tv.

 215. Det kan vara
  en ganska stillsam händelse.

 216. Och det finns fall när unga har
  drunknat intill badande vänner.

 217. Alkohol förekommer i upp emot
  40 procent av fallen-

 218. -när det gäller drunkningar
  i åldrarna 13-17 år.

 219. Och om vi tittar på alla barn är
  risken att drunkna ökad för pojkar-

 220. -för barn med ensamstående föräldrar,
  barn med ursprung i Mellanöstern-

 221. -och barn med neurologiska handikapp,
  i synnerhet epilepsi.

 222. Att överleva drunkning sen.

 223. Jag har skrivit "potentiellt
  livsförändrande upplevelse".

 224. Det borde nog stå
  "med allra största sannolikhet".

 225. "Reaktion varierar beroende på
  'grad av drunkning'."

 226. Jag menar om det är en fullbordad
  drunkning med hjärtstillestånd-

 227. -och nån räddas till livet med HLR
  eller om det är nåt strax där innan.

 228. Det finns forskning på att överleva
  hjärtstopp utanför sjukhus.

 229. Den kan också vara tillämpbar när
  man diskuterar tänkbara reaktioner-

 230. -av att överleva drunkning.

 231. Om man tittar på hjärtstopp utanför
  sjukhus under det första året-

 232. -så är det vanligt med oro, ilska,
  depression, stress och förvirring.

 233. Efter det första året är tacksamhet
  mycket vanligt-

 234. -och majoriteten av överlevarna
  känner att livet är värt att leva.

 235. Och händelsen,
  i det här fallet hjärtstoppet-

 236. -innebär ett plötsligt hot
  mot vardagen.

 237. Detta leder till en känsla av
  förlorad kontroll och utsatthet.

 238. Många söker en förklaring
  varför just de har drabbats.

 239. Det väcker många
  existentiella frågor.

 240. De som lyckas hitta tillbaka
  till sitt vardagsliv-

 241. -till rutiner, och bemöta
  eventuella, sannolika dödsrädslor-

 242. -har bäst prognos att uppnå
  en känsla av begriplighet-

 243. -och hanterbarhet och meningsfullhet
  i tillvaron.

 244. Vi ska fortsätta tala om
  att överleva drunkning.

 245. Men nu ska vi ha ett riktigt fall.
  Jag skulle vilja be-

 246. -att Anders Waldvik
  och Håkan Söderlund kommer upp här.

 247. Den står där. Bra.

 248. Så där.

 249. Anders, kan du berätta vad som hände-

 250. -i maj förra året? Vad du var med om.

 251. Jag heter Anders Waldvik. Jag kör
  taxibåt i Stockholms norra skärgård.

 252. På påskafton förra året
  hade jag en körning-

 253. -från Rådmansö till Gräskö,
  som ligger söder om Kapellskär.

 254. Två personer. Jag hämtade dem.
  Det var tät dimma den dagen.

 255. När vi kom ut mot farleden -
  man korsar den-

 256. -tittade vi förstås på radarn
  och tyckte att det var fritt fram.

 257. Inga fiender i farten. Så vi åkte ut.

 258. Vi hann inte långt förrän det small.

 259. Det bara small
  och det krossades saker.

 260. Jag pressades mot och klämdes fast
  mellan stolen och ratten.

 261. Benen klämdes fast
  under instrumentbrädan.

 262. Sen fortsatte det att krasa.

 263. Jag förstod att vi var framför
  en finlandsbåt.

 264. Den hade tagit oss mitt i sidan
  och sköt oss framför sig.

 265. Så småningom vräktes vi åt sidan
  ner under vattnet.

 266. Jag försökte förtvivlat
  slita mig loss.

 267. Jag vred mig och drog-

 268. -och hade ont i benen och i bröstet.

 269. Jag lyckades ändå komma loss
  och upp till vattenytan.

 270. Det var ingen kul stund,
  kan jag säga.

 271. Jag var ganska säker på
  att jag inte skulle komma upp.

 272. När jag kom upp, hade energin gått åt
  till att göra mig loss-

 273. -så jag var helt slut. Det var fem
  grader i vattnet. Jag var nedkyld.

 274. Jag upptäckte att jag knappt orkade
  hålla mig över ytan.

 275. Plötsligt fick jag en kallsup och
  tänkte: "Vad är det frågan om?"

 276. Sen var det tungt, och jag upptäckte
  att jag plötsligt blev så tung.

 277. Skorna kändes tunga.

 278. Jag funderade om jag skulle ta av mig
  dem. Men jag skulle inte orka det.

 279. Jag hade sett att de två passagerarna
  hade kommit upp.

 280. När jag var nästan färdig att ge upp-

 281. -dök livräddaren upp. Det var Håkan.

 282. Han hade hört smällen, kastat sig
  i en båt och hittade oss.

 283. När han kom fram till mig,
  lade jag handen över relingen-

 284. -och hängde där som en död sill.

 285. Han sa: "Kom igen, du måste upp."

 286. Då sa jag: "Jag måste vila."
  Ovanligt korkat sagt.

 287. Att vila i femgradigt vatten är ingen
  höjdare. Men jag var nästan apatisk-

 288. -så jag tänkte inte klart.

 289. Men Håkan slet upp mig och de övriga
  passagerarna i båten.

 290. Sen åkte vi till Marö där Håkan bor
  och blev ompysslade.

 291. Så småningom ambulans till Norrtälje.

 292. Jag hade 34 grader i kroppen då,
  så jag var nedkyld ordentligt.

 293. Men vi blev räddade.

 294. Det är huvudsaken.

 295. Håkan, kan du berätta
  ur ditt perspektiv?

 296. Hur erfor du att det här ägde rum?
  Kan du berätta från början?

 297. Ja, det kan jag göra.
  - Hej på er, förresten.

 298. Jag stod på vår tomt. Marö är
  ingen stor ö. Fyra tomter bred.

 299. Sjötomt, två innertomter och sjötomt.

 300. Jag har en innertomt
  och en bit ner till vattnet.

 301. Jag stod på baksidan av kåken.
  Som Anders sa: Det small nåt så...

 302. Väldigt mycket. Utifrån havet.
  Mycket tät dimma.

 303. Det jag visualiserade...
  Jag sprang ner mot framsidan.

 304. Jag såg två hyggligt stora fartyg
  som hade åkt ihop.

 305. Jag möts av en jäkligt overklig syn.

 306. Man har itutats från barnsben att du
  aldrig blir påkörd av en färja-

 307. -för du trycks bort av bogvågen.
  Det jag ser är precis tvärtom.

 308. Det är Anders båt som sitter på
  bulben på Viking Grace-

 309. -och trycks framåt i 20 knops fart.

 310. De skriker för fullt. Vad kan det
  vara från Marö och ut? 300 m.

 311. Så vi hör deras kamp där ute.

 312. Så jag springer så fort jag kan
  ner mot vattnet.

 313. Min minnesbild var att den enda båt
  som låg förtöjd mot farleden-

 314. -låg en bit bort. Jag tänker:
  "Hoppas att den finns kvar."

 315. Det ligger inte ofta båtar där.
  Finlandstrafiken omöjliggör nästan-

 316. -bryggförtöjning där.

 317. Men den låg kvar.
  Så jag börjar göra loss den.

 318. Han som bor på tomten kommer också.

 319. Det var tur, för det är som vanligt
  stökigt att starta en utombordare.

 320. Sen börjar vi åka utåt.
  Det var upptakten.

 321. På vägen mot båten
  har Anders båt släppt bulben-

 322. -och driver bakåt styrbordssidan.
  Sidan mot Marö.

 323. Direkt efter att den har släppt
  sjunker båten.

 324. Och då blir det tyst där ute.

 325. Så det vi möts av när vi åker ut...
  Vi ser lite bråte.

 326. Dimman har blåst isär lite,
  så vi har riktningen. En jäkla tur.

 327. För det small där borta,
  men de ligger där.

 328. Det är förhållandevis tyst där ute-

 329. -så det är vår känsla när vi åker ut
  att det nog inte gick så bra.

 330. Och när ni kom fram, vilka tankar
  gick genom ditt huvud då?

 331. Hur tänkte du kring det här?

 332. Jag hade dåliga tankar på vägen ut,
  i och med att det blev så tyst.

 333. Jag fick av mig kängorna,
  jag fick av mig jackan.

 334. Jag hade förberedelse på
  att kanske hoppa i.

 335. Men när vi kommer ut får vi kontakt
  med en av passagerarna.

 336. Han simmar. Anders ser jag ligger
  och flyter på ett däck eller nånting.

 337. Så jag gjorde bedömningen
  att Thomas måste vi ha upp först.

 338. "Hur många är ni ombord?" "Tre."

 339. Vi ser tre, så det var inte
  så dåligt som vi trodde.

 340. Vi fiskar upp Thomas
  och åker mot Anders.

 341. Han säger samma sak: "Vi är tre."
  Så då kändes det:

 342. "Då ror vi nog i land det här."

 343. Är det nånting du tänker på nu
  som du inte tänkte då i stunden?

 344. Du agerade ju väldigt instinktivt.

 345. Ni gav ju er ut ganska genast.

 346. Är det nåt annat
  som du reflekterar över i efterhand?

 347. Både ja och nej. Jag tyckte
  att det flöt på fantastiskt bra.

 348. Att båten låg på plats
  var hela framgången.

 349. Det vi har fått reda på i efterhand-

 350. -var att det skulle lika gärna ha
  kunnat vara sex barn med på båten.

 351. Det hade kunnat bli
  en helt annan historia.

 352. Men det är ju information
  som har dykt upp senare.

 353. Nej, det tycker jag inte.

 354. Anders, vilka tankar har det här
  väckt hos dig?

 355. Att vara med om nåt sånt här är
  garanterat, kan jag föreställa mig-

 356. -nånting som sätter djupa spår.
  Hur tänker du kring det här i dag-

 357. -med nästan ett år sen det skedde?

 358. Jag tror
  att människor är väldigt olika.

 359. Jag har alltid haft en förmåga
  att se positivt på saker och ting.

 360. Jag tänker nog helt enkelt så här:

 361. Jag har lärt mig av det här...

 362. Det har gett mig nånting positivt.
  D.v.s. man ska skita i småsaker.

 363. Man lever. Det är huvudsaken.
  Det är de tankar jag har.

 364. Är det nånting
  som nån av er vill säga?

 365. Nånting som... Den här händelsen
  ni har varit med om...

 366. Är det nånting ni skulle vilja
  förmedla till dem som är här i dag?

 367. Krocka aldrig med finlandsbåtar.

 368. Ni har säkert kunskap,
  och det är väl ingen erfarenhet.

 369. När jag kom ut på plats-

 370. -hade jag ingen känsla av att Anders
  varit halvvägs till botten och vänt.

 371. Jag upplevde
  att han hade dålig kondition.

 372. Och så hade han en sån här kurva
  på vägen in.

 373. Jag kopplade inte förrän jag förstod
  att han hade varit fastklämd-

 374. -och var en bra bit på väg ner.

 375. För när vi kom i land sen är det
  en resa på en minut. Det går fort.

 376. Jag upplevde dig som spelklar
  på en gång.

 377. Det var fantastisk uppställning
  från ön.

 378. Alla på ön hade ju hört samma smäll.
  De ska också ha sin lilla stjärna.

 379. Torra kläder, varma duschar o.s.v.
  Det var många som var engagerade.

 380. Bara en positiv resa rakt igenom.

 381. Jag kan tillägga att jag blir
  förvånad när jag tänker efteråt på-

 382. -att jag blev så snabbt nedkyld
  och kraftlös.

 383. Det var inte så många minuter jag var
  i vattnet. Tio minuter max.

 384. Det är också kanske en lärdom.

 385. Jag sa att det är
  en livsförändrande upplevelse-

 386. -för den som varit med om
  en drunkning, men också för nån-

 387. -som faktiskt har räddat ett liv,
  kan jag föreställa mig.

 388. Att det är stort.

 389. Jo, det är det verkligen. Det är
  kanske extra skönt i det här fallet.

 390. Hade det varit nån på besök, hade jag
  kanske inte känt på samma sätt.

 391. Nu blir jag glad varje gång jag ser
  Anders på telefonen.

 392. Vi bor på öarna bredvid. Jag har hört
  Anders namn sen jag var liten.

 393. Hans namn nämns med respekt i norra
  skärgården. Det är en stekare.

 394. Man paddlar hem till Anders
  och fikar lite.

 395. Jag har aldrig sett dig förut.
  Också ett första sammanträffande...

 396. Inget ont som inte har nåt gott
  med sig.

 397. Jag har inga fler frågor,
  men jag är säker på-

 398. -att åhörarna har frågor.
  Jag kanske ska tacka för mig-

 399. -och tacka er framför allt
  för att ni kunde komma hit.

 400. Jag tackar för att ni har varit här
  och lyssnat på det här föredraget.

 401. Tack så mycket för det.

 402. Då tror jag att Karin Brand,
  SLS generalsekreterare-

 403. -också skulle vilja säga nånting.

 404. Med tanke på det vi just nu
  har fått oss berättat.

 405. -Vill du ha en mick?
  -Ja.

 406. När jag lyssnade...

 407. Det är inte första gången jag förärar
  både en livräddare-

 408. -och den räddade
  från en fantastisk händelse-

 409. -som förhoppningsvis bara sker
  en gång i livet...

 410. Jag blev otroligt berörd.

 411. Det kanske är när jag målar upp
  bilden av finlandsbåten-

 412. -som kommer mot
  en hyggligt liten båt.

 413. Och förskräckelsen
  som ni måste ha känt-

 414. -när ni satt i den här... Som en
  liten tändsticksask, i förhållande.

 415. Och att det fick
  ett så lyckligt slut.

 416. Det är verkligen berörande.

 417. Det jag också tänker på
  är nånstans att båda ni...

 418. När jag lyssnar till er, har ni båda
  en fantastisk sinnesnärvaro-

 419. -och ett "här och nu"-relaterat
  förhållningssätt.

 420. Som jag tror är ovanligt, eller att
  det är just den stunden av allvar-

 421. -som får den att bli väldigt
  här och nu och agerande.

 422. Mycket imponerande av er båda två,
  skulle jag vilja säga.

 423. Svenska Livräddningssällskapet
  delar ut plaketter-

 424. -för förtjänstfulla insatser
  vid räddande av liv.

 425. Det är en stor ära att i dag och här-

 426. -på temat HLR och drunkning
  få dela ut-

 427. -mod- och rådighetsplaketten
  till dig, Håkan.

 428. För din fantastiska insats, ditt
  snabba agerande, ditt coola lugn.

 429. -Stort grattis.
  -Tack, snälla.

 430. Ett litet diplom
  och en livräddande lina.

 431. Kanske kan komma väl till pass.

 432. Och...

 433. ...ett stycke blommor. Varsågod.

 434. Och till dig, Anders. Den här kanske
  kan komma väl till pass i en båt.

 435. Oj, oj, oj. Får jag blommor också?
  Tack.

 436. Sen hoppas jag
  att ni två tillsammans-

 437. -tar många fikastunder i framtiden.

 438. Stort grattis till er båda två.

 439. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Etik vid drunkning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Drunkning används ofta som exempel inom etiken för att tydliggöra den grundläggande moraliska plikten att rädda liv. Vilka etiska principer är det som gäller vid drunkning? Och vad har vi för moraliskt ansvar att förebygga och att försöka rädda liv vid drunkning? Ska man ingripa även om man utsätter sig själv för stora risker? Hur mycket hinner man fundera på de möjligheter man har i en sådan akut situation? Möt livräddaren Håkan Söderlund som räddade Anders Waldvik, skeppare på en taxibåt, från att drunkna. Föreläsare: Samuel Sandboge, specialistläkare samt doktorand vid Helsingfors universitet. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Ämnen:
Idrott och hälsa > Rörelse och friluftsliv > Bad och simning
Ämnesord:
Akutvård, Civilkurage, Drunkningsolyckor, Hälso- och sjukvård, Idrott, Livräddning, Medicin, Simsport, Sport
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Livräddning vid vatten

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Riktlinjer vid första hjälpen

Lars Adamsson från Röda korset berättar om Svenska Första hjälpen-rådet som utbildar och ger ut riktlinjer gällande första hjälpen. Målsättningen är att fler personer ska ges en omedelbar och korrekt första hjälp vid sjukdom och olycksfall, vilket kan rädda många liv. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Vad händer när hjärtat stannar?

Annelie Strömsöe, anestesisjuksköterska och lektor vid Högskolan Dalarna, berättar vad som händer vid ett hjärtstopp. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Utbildning i hjärt- och lungräddning

I Sverige finns register över alla som har fått utbildning i hjärt- och lungräddning samt alla som fått hjärtstopp vilket gör att man kan få information om vad livräddarinsatserna har haft för effekt, berättar Annelie Strömsöe, anestesisjuksköterska och lektor vid Högskolan Dalarna. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Etik vid drunkning

Samuel Sandboge föreläser om etiska principer vid drunkning. Vi möter livräddaren Håkan Söderlund som räddade skepparen Anders Waldvik från att drunkna. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Kommuner och livräddning

Bo Jensen, säkerhetsstrateg i Haninge kommun, och Carina Kiejstut, koordinator hjärt- och lungräddning på Svenska livräddningssällskapet, berättar om kommunalt risk- och säkerhetsarbete. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Hur många drunknar varje år?

Jan Schyllander, utredare på myndigheten för samhällsskydd och beredskap, föreläser om drunkningsolyckor och drunkningstillbud. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Så jobbar en livräddare

Åsa Jansson, livräddare och brandman, berättar om livräddningsverksamheten på svenska stränder. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Hjälp vid drunkning och nedkylning

Hjärtstopp vid drunkning är bara en liten del av den totala mängden hjärtstopp som inträffar i Sverige, berättar Andreas Claesson, verksam vid HLR-rådet och Hjärtstoppscentrum vid Karolinska Institutet/Södersjukhuset. Men vad vet vi om drunkningsolyckor? Hur många överlever och hur många drunkningsolyckor sker? Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - KI 200 år: Populärvetenskapliga föreläsningar

Ett friskare och längre liv

Prisbelönta föreläsaren, docent Carl Johan Sundberg talar om vikten av fysisk aktivitet. Populärvetenskaplig föreläsning arrangerad av Karolinska Institutet som fyller 200 år.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna UR Samtiden podd - Spräng gränserna

Idrottare som spränger gränser

Maja Reichard har en fantastisk karriär som simmare bakom sig. Hon är synskadad och har lyckats med konststycket att utbilda sig till civilingenjör samtidigt som hon har tävlat i simning på elitnivå. I Paralympics 2012 tog hon guld i 100 m bröstsim. Oliwer Rönnelin är också synskadad och drömmer om en liknande framtid. Han är i början av sin karriär som utförsåkare. Här möts de båda i ett samtal inspelat på Stockholm Waterfront den 4 maj 2019. Arrangör: Sytskadades riksförbund.