Titta

UR Samtiden - Kvinnlig könsstympning

UR Samtiden - Kvinnlig könsstympning

Om UR Samtiden - Kvinnlig könsstympning

Föreläsningar och diskussioner från konferensen Könsstympning av flickor och kvinnor. Det handlar om behovet av kompetens i frågan inom landsting och kommuner. Inspelat den 5 februari 2015 på Elite Palace Hotel i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Länsstyrelsen Östergötland.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinnlig könsstympning : Arbete mot könsstympning i NorgeDela
 1. Jag ska prata om arbetet i Norge
  med detta. Jag ska presentera mig.

 2. Jag arbetar på Barne-, ungdoms
  og familiedirektoratet-

 3. -och är representant i samverkans-
  gruppen mot tvångsäktenskap-

 4. -och könsstympning.

 5. Jag ska säga lite om
  samverkansgruppen först.

 6. Vi är nationella och ger råd
  och vägledning till vårdapparaten-

 7. -i ärenden om tvångsäktenskap,
  könsstympning-

 8. -eller hedersrelaterat våld.

 9. Det kan vara en myndighet som
  tar kontakt, eller privatpersoner.

 10. 2012 började vi arbeta med
  könsstympning. Det var nytt för oss-

 11. -och gruppen upprättades 2004.

 12. Vi jobbade länge med hedersvåld
  och tvångsäktenskap-

 13. -men könsstympning är ett lite nyare
  fält för samverkansgruppen.

 14. Vi består av olika myndigheter.

 15. Wolela Haile
  är från Helsedirektoratet.

 16. Om ni vill fråga nåt mer detaljerat,
  så kan hon svara på det.

 17. Gruppen är förankrad i Integrerings-
  og mangfoldsdirektoratet.

 18. Två representanter är från Barne-,
  ungdoms- og familiedirektoratet-

 19. -en från Utlendingsdirektoratet,
  en från Politidirektoratet-

 20. -och en från
  Arbeid- og velferdsdirektoratet.

 21. I gruppen har vi olika roller
  utifrån våra expertområden.

 22. När det kommer en fråga till gruppens
  telefon, så fördelas frågorna-

 23. -eller vägledningen som behövs, uti-
  från våra respektive expertområden.

 24. När det gäller könsstympning, arbetar
  flera av oss med den problematiken.

 25. Det ligger ett speciellt ansvar på
  Wolela Haile på Helsedirektoratet-

 26. -men även hon som är representant
  för Utlendingsdirektoratet-

 27. -har ett särskilt ansvar när det
  gäller att vägleda vid risk för-

 28. -könsstympning vid återresa
  till hemlandet.

 29. Om man får avslag på asylansökan
  och ska resa tillbaka-

 30. -så är det hon
  som vägleder hjälpinstansen.

 31. Jag vägleder ofta socialtjänsten
  rörande frågor om könsstympning.

 32. Jag ska säga lite om de arbets-
  uppgifter samverkansgruppen har.

 33. Vi sysslar inte bara med rådgivning,
  utan även med kompetenshöjning.

 34. Vi har också ett koordinerande ansvar
  när det gäller s.k. utlandsärenden-

 35. -d.v.s. när nån
  ber om hjälp utomlands-

 36. -eller när en hjälpinstans är orolig
  för nån som redan är utomlands.

 37. Då samarbetar gruppen tätt med
  ambassaderna i det aktuella landet-

 38. -medan gruppens roll är
  att koordinera vårdapparaten i Norge.

 39. Man försöker få barnet
  som behöver hjälp, hem till Norge.

 40. Det är mycket svåra ärenden.

 41. Intressant att höra från England,
  hur man jobbar där.

 42. Ni har kanske kommit lite längre där.

 43. Vi har också...

 44. I Norge finns en hemsida
  som heter ung.no.

 45. Där finns all möjlig information
  till unga, och även om våld.

 46. Det finns en tjänst, dit ungdomar
  kan skriva anonymt och ställa frågor.

 47. Om nåt de undrar, eller berätta
  om sin situation och få råd.

 48. Här svarar gruppen på frågor
  om tvångsäktenskap-

 49. -hedersrelaterat våld
  och könsstympning.

 50. National kompetansesenter mot vold-
  og traumatisk stress svarar också-

 51. -på frågor om könsstympning.

 52. Vi kan även ordna bostad för de
  under 18 år, som är utsatta-

 53. -för tvångsäktenskap
  och hedersrelaterat våld.

 54. Det kan hända att nån som haft
  sånt boende, har varit utsatt för-

 55. -könsstympning, eller varit
  i riskzonen, men då har det inte-

 56. -kommit fram att det är anledningen
  till placeringen. Det är våld-

 57. -eller risk för tvångsäktenskap
  som föranlett placeringen.

 58. Så lite om det generella arbetet
  i Norge mot könsstympning.

 59. Arbetet började...
  Före 1990-talet var det...

 60. Man såg på könsstympning som nåt
  utdöende, en internationell fråga.

 61. Man pratade inte
  så mycket om det i Norge.

 62. Men med invandringen på 90-talet,
  kom det många från länder-

 63. -där man praktiserar det,
  och det blev fokus på det i Norge.

 64. Man fick en lag om könsstympning
  i Norge 1995.

 65. År 2000 fick vi den första
  handlingsplanen mot könsstympning.

 66. Det var stort fokus på att använda
  de grupper i befolkningen-

 67. -som hade erfarenhet av det, som var
  från länder där det praktiseras.

 68. Att använda dem i t.ex. grupp-
  rådgivning, vid individuella samtal-

 69. -och för kompetenshöjning.

 70. Men fokus låg på att ha en dialog
  med de som är i riskzonen-

 71. -eller de som har varit utsatta,
  och att man...

 72. Att även vård, skola och andra
  ska ha kompetens att kunna möta-

 73. -de som befinner sig i riskzonen
  eller har varit utsatta.

 74. Vi hade nåt som hette OK-projektet,
  som står för omsorg och kunskap.

 75. Det var ett projekt där de flesta
  åtgärder i handlingsplanen ingick.

 76. Vi fick en ny handlingsplan 2008-

 77. -där man hade ändrat fokus lite.

 78. Det skulle inte längre vara bara
  organisationer som fokuserade-

 79. -på det här, för många frivilliga
  organisationer jobbade med detta.

 80. Man ville att även myndigheterna
  skulle ta tag i problematiken.

 81. Att det var myndigheternas ansvar,
  som ett supplement-

 82. -till de frivilliga
  organisationernas arbete.

 83. Man ville införa samarbetsrutiner
  mellan olika myndigheter-

 84. -när det gällde det här.

 85. I handlingsplanen önskade man
  effektiv hantering av lagstiftningen.

 86. Man skulle öka kompetensen
  i vårdapparaten-

 87. -inte bara inom hälso- och
  sjukvården, men även andra instanser.

 88. Man skulle förebygga detta,
  och det skulle man göra genom att...

 89. Man skulle stödja de
  frivilliga organisationerna.

 90. Man skulle se till att hälso- och
  sjukvården, eller att vårdcentraler-

 91. -och skolhälsovård informerade
  eleverna i skolan-

 92. -och de kvinnor de pratar med-

 93. -om könsstympning
  och dess konsekvenser.

 94. Man skulle också gå vidare med
  arbetet som gjorts i hälsoregionerna-

 95. -med de här frågorna.

 96. Det skulle inte bara vara nationellt
  fokus utan kompetens i hela Norge.

 97. Det var viktigt att göra
  hälso- och sjukvård tillgänglig-

 98. -och informera om vilken
  slags hjälp man kunde få.

 99. Och förbereda sjukhusen, så de kunde
  utföra de operationer som behövdes.

 100. Vi fick en handlingsplan mot tvångs-
  äktenskap och könsstympning 2012.

 101. De två frågorna har slagits ihop
  i samma handlingsplan.

 102. Nu är det samordnat. Några åtgärder
  som kom var gemensamma-

 103. -för både tvångsäktenskap
  och könsstympning, medan andra-

 104. -var särskilt riktade mot köns-
  stympning respektive tvångsäktenskap.

 105. Men det mesta var en fortsättning
  av den tidigare handlingsplanen.

 106. Och så är det den handlingsplan
  vi har nu, som kom 2013.

 107. Där har man lagt till "allvarliga
  begränsningar i ungas frihet".

 108. Det som ingår där är extrem kontroll.

 109. Det som vi också kallar
  hedersrelaterat våld.

 110. Man vill använda ett annat begrepp
  som täcker en del av det-

 111. -som vi redan jobbar med
  i samverkansgruppen.

 112. Det gäller inte bara tvångsäkten-
  skap och könsstympning, utan nåt mer.

 113. Det diskuterades om man skulle ha
  med åtgärderna mot tvångsäktenskap-

 114. -och könsstympning, i samma plan
  som gällde våld i nära relationer.

 115. Det blev inte så
  när handlingsplanen kom.

 116. Regeringen ansåg att särskilda
  åtgärder måste sättas in-

 117. -mot just den problematiken. De ville
  ha en speciell handlingsplan för det.

 118. Vi har alltså även en handlingsplan
  mot våld i nära relationer som inte-

 119. -går in på det temat, utan hänvisar
  till den här handlingsplanen.

 120. Jag ser det som en övergång. Det
  tycks vara en utveckling där man-

 121. -vill se detta som nåt som
  hör till våld i nära relationer.

 122. Vi får se hur
  nästa handlingsplan blir.

 123. Det här är lagen
  mot könsstympning i Norge.

 124. Det står "fyra år,
  om man medvetet utför ingreppet".

 125. Medhjälp är straffbart på samma sätt-

 126. -och rekonstruktion av könsstympning
  är också straffbart.

 127. Och ingripandeplikten,
  som ni var inne på förut...

 128. I Norge är det straffbart att inte
  försöka ingripa när det händer.

 129. Om ett ingrepp har utförts,
  och man har vetat om det-

 130. -men inte försökt ingripa, så kan man
  straffas med böter eller fängelse.

 131. I Norge har man alltså både
  ingripandeplikten, för anställda-

 132. -i offentlig sektor, att ingripa
  så att det kan förhindras.

 133. Så har vi anmälningsskyldigheten
  till socialtjänsten vid misstanke-

 134. -om omsorgssvikt.

 135. Ingripandeplikten gäller inte
  när övergreppet har hänt.

 136. När nån redan är könsstympad
  gäller inte ingripandeplikten-

 137. -men anmälningsskyldigheten
  till socialtjänsten kan gälla.

 138. Särskilt om man misstänker att barnet
  inte får den hjälp det behöver.

 139. Jag ska säga lite mer
  om handlingsplanen vi har nu.

 140. Det är 22 punkter i handlingsplanen,
  men jag går inte in på alla.

 141. Det gäller även tidigare planer.
  Vi har haft många bra åtgärder-

 142. -som jag kunde pratat länge om,
  men tiden räcker inte till.

 143. Jag ska bara nämna några.

 144. I den här planen har man
  bl.a. fokuserat på att förebygga-

 145. -genom att öka skolans resurser.

 146. Man vill att information om problemet
  ska vara tillgängligt i skolan.

 147. För elever och för föräldrar.

 148. Vi har också minoritetsrådgivare
  i skolorna, dock inte i alla.

 149. Det finns mellan 25 och 30
  minoritetsrådgivare i Norge.

 150. De arbetar på skolor med en hög andel
  personer med minoritetsbakgrund-

 151. -eller där föräldrar eller de själva
  har minoritetsbakgrund.

 152. De arbetar främst på gymnasieskolan.

 153. Åtgärden startade för
  att förebygga tvångsäktenskap-

 154. -och hedersrelaterat våld,
  men har nu fått ett speciellt ansvar-

 155. -för könsstympning.

 156. Resurser gick även till grundskolan
  för att förebygga könsstympning.

 157. Det har inte varit så många fall för
  minoritetsrådgivarna som gäller...

 158. Alltså att de vet att elever i skolan
  riskerar könsstympning-

 159. -men de arbetar ändå förebyggande.

 160. Till exempel med grupper.
  Några har grupper med ungdomar-

 161. -från berörda länder.
  Det kan vara väldigt nyttigt.

 162. Det är ungdomar som i framtiden
  kan bli föräldrar.

 163. För att förebygga.

 164. Handlingsplanen fokuserar också på
  att fortsätta stödja-

 165. -de frivilliga organisationerna.
  Deras arbete behövs-

 166. -tillsammans med
  det offentligas arbete.

 167. Vi har Nordisk konferanse. Har ni
  hört om det? Det är för ungdomar.

 168. För att sätta problematiken
  med könsstympning-

 169. -hederrelaterat våld och tvångs-
  äktenskap, på agendan för ungdomar.

 170. Så de kan diskutera det
  sinsemellan i Norden.

 171. Det finns integreringsrådgivare
  på fyra ambassader.

 172. Det finns en på ambassaden i Amman-

 173. -en på ambassaden i Kenya-

 174. -och på den norska ambassaden
  i Pakistan...

 175. Nu har jag glömt en.

 176. Den har jag sagt, men Turkiet.
  Ankara.

 177. Och där...

 178. Där man fokuserat mest
  på könsstympning är i Kenya-

 179. -i Nairobi, där man även
  arbetar mycket mot Somalia.

 180. Så det finns en del åtgärder
  i den här planen...

 181. Jag la några exemplar där borta.
  Är de slut, finns den på nätet.

 182. Det står i den att vissa
  tidigare åtgärder fortsätter.

 183. Några tidigare åtgärder har inlemmats
  i det ordinarie arbetet-

 184. -och ingår i de vanliga rutinerna.

 185. Till exempel på sjukhus,
  vårdcentraler och så vidare.

 186. Andra åtgärder är avslutade.
  En del undersökningar, och så.

 187. Och viss forskning. Annat fortsätter,
  eftersom det är till nytta-

 188. -och så får man se om det så
  småningom leder till fasta rutiner.

 189. Ett exempel på nåt som fortsätter
  är föräldrarådgivningen-

 190. -som vi har haft i Norge en tid:
  ICDP-programmet.

 191. Temana könsstympning och tvångs-
  äktenskap ingår i det programmet.

 192. När man har grupper med föräldrar,
  är det teman man tar upp-

 193. -samtidigt som man pratar om vad
  som behövs för barnets utveckling-

 194. -och hur man förhåller sig på ett bra
  sätt till barnet, som förälder.

 195. Det har också funnits en tidigare
  åtgärd, som startade 2009.

 196. Den var inte en del av en
  handlingsplan, men det går ut på-

 197. -att man ska erbjuda
  frivilliga samtal-

 198. -och frivilliga underlivs-
  undersökningar, till vissa grupper.

 199. Till grupper
  som kan vara i riskzonen-

 200. -eller där man
  praktiserar det i hemlandet.

 201. Det är samtal som man ska ha när
  nyanlända kommer till Norge-

 202. -när de är på en asylmottagning,
  eller får boende i en kommun.

 203. Det är samtal som skolsköterskan
  ska ha när man börjar i skolan-

 204. -i fem- eller sexårsåldern, och sen
  i femte klass och i tionde klass.

 205. Men det är frivilliga undersökningar,
  och avsikten är-

 206. -att försöka förebygga och få en god
  dialog med ungdomar om det här.

 207. Så att de vet vart de kan vända sig
  och prata om det.

 208. Det har varit
  en del motstånd mot det.

 209. Enligt det första förslaget skulle
  det var obligatoriskt för alla-

 210. -som kom från länder
  där det praktiseras.

 211. Det rönte motstånd, och under arbetet
  med förslaget kom man fram till-

 212. -att det bröt mot privatlivets helgd.
  Så det gick man ifrån.

 213. Nu är det alltså
  ett frivilligt erbjudande.

 214. Man ser en viss efterfrågan
  på samtal-

 215. -men den frivilliga underlivs-
  undersökningen tackar många nej till.

 216. Man har utvärderat åtgärden,
  och man ser att...

 217. Man ser att många vill ha samtal-

 218. -trots att man inte tar emot
  underlivsundersökningen.

 219. Det är förebyggande, och man
  får chans att prata om tematiken.

 220. Vidare om handlingsplanen
  och dess åtgärder.

 221. Vi vill stötta... Det har varit fokus
  på att stötta hälso- och sjukvården.

 222. Det arbetet fungerar bra, men man
  måste också stötta socialtjänst-

 223. -och polis. Enligt punkterna
  i handlingsplanen som gäller det-

 224. -krävs kompetenshöjning
  inom dessa sektorer-

 225. -men även att tematiken måste in
  i både grund- och vidareutbildning.

 226. Det arbetar vi med. Man har haft
  undervisning på Polishögskolan-

 227. -men det måste bli
  en del i utbildningen.

 228. Det strävar vi mot.

 229. Så har man haft en lokal förankring
  genom regionala koordinatorer.

 230. Tidigare har man gjort insatser,
  där man försöker upprätta-

 231. -regionala nätverk,
  bl.a. regionala resurscenter-

 232. -mot våld och traumatisk stress.
  De har arbetat med detta.

 233. Det har även Bufetat,
  Barne-, ungdoms- og familieetaten.

 234. I handlingsplanen fanns en åtgärd
  om en regional koordinator-

 235. -som skulle koordinera nätverken,
  sörja för kompetenshöjning-

 236. -och se till att samarbetet
  fungerade väl-

 237. -mellan myndigheterna i regionerna.

 238. Vi har länge haft telefonjour om
  tvångsäktenskap och könsstympning.

 239. Det är Röda Korset
  som har haft den funktionen.

 240. Dit har de flesta kunnat vända sig.

 241. Till skillnad från samverkansgruppen
  som vänder sig till offentlig sektor-

 242. -så används Röda Kors-telefonen
  mycket av ungdomar-

 243. -som behöver råd och hjälp. De kan
  vara anonyma och få goda råd.

 244. Om man behöver gå vidare, så måste
  man förstås uppge sitt namn, men...

 245. Det är kravlöst,
  och nåt många använder sig av-

 246. -som en första kontakt
  med vårdapparaten.

 247. Vi arbetar också mycket
  med informationsmaterial-

 248. -och på tvärs över olika myndigheter.

 249. Man vill att informationsmaterialet
  kan passa både för asylsökande-

 250. -och att det finns särskild inform-
  ation till socialtjänst och polis.

 251. Så att det kan användas
  av alla myndigheter.

 252. NKVTS har arbetat mycket med
  att ta fram material.

 253. Vi har olika broschyrer
  med teman som: "Är du omskuren?"

 254. "Är det bra att bli omskuren?"
  "Bestämmer du över din kropp?"

 255. Och en speciell broschyr med inform-
  ation till pojkar om könsstympning.

 256. Vi har ett nationellt center...

 257. ...i Norge, Nasjonalt kunnskapssenter
  om vold og traumatisk stress-

 258. -förkortat NKVTS.

 259. De arbetar med forskning-

 260. -och har kommit med en vägledning
  mot könsstympning.

 261. De fungerar på ett nationellt plan
  och kan ge råd och vägledning.

 262. Man kan med fördel
  gå in på hemsidan för nkvts.no-

 263. -och titta på både vägledning,
  forskning och deras publikationer.

 264. Bl.a. undersöker de nu förekomsten av
  könsstympning bland irakier i Norge.

 265. Det har varit mindre belyst.
  I samverkansgruppen har vi inte haft-

 266. -irakier som varit i kontakt
  med nån hjälpinstans-

 267. -som i sin tur tagit kontakt med oss,
  på grund av könsstympning.

 268. Jag anser att vi måste
  titta mer på den gruppen.

 269. Är det ett problem
  när de hamnar i exil?

 270. Så har vi de regionala centren,
  som jag har nämnt några gånger.

 271. I sjukvårdsregionerna. De ansvarar
  för kompetenshöjning generellt.

 272. Och så har vi samverkansgruppen,
  som jag har pratat om.

 273. Vi överlappar lite, men när det
  gäller koordinering av ärenden-

 274. -där det är risk för könsstympning-

 275. -så bör man ta kontakt när en flicka
  inte kommer tillbaka till skolan-

 276. -efter att familjen åkt på semester,
  och hon inte har kommit hem.

 277. Om hon är i precis rätt ålder, eller
  om nån i närmiljön blir orolig.

 278. Då kan samverkansgruppen gå in
  och jobba med vägledning.

 279. Och koordinering,
  om man kan ordna hemresan.

 280. Jag ska säga lite
  om offentlig sektor i Norge.

 281. Och hur vi arbetar med tematiken.

 282. Innan jag säger nåt om asyl-
  mottagningarna vill jag nämna UDI.

 283. UDI kommer in väldigt tidigt
  när nyanlända kommer till Norge.

 284. Man ser på könsstympning
  som förföljelse-

 285. -eftersom det rör sig
  om kvinnor och om barn.

 286. Det sorterar under kategorin för-
  följelse som kan ge asyl i Norge.

 287. Under asylintervjun
  ska UDI ställa frågan-

 288. -huruvida det finns risk
  för könsstympning.

 289. Man ska även tänka i de banorna,
  när det gäller aktuella länder-

 290. -även om föräldrarna inte säger
  att det är nån fara.

 291. Det kan finnas föräldrar
  som inte vill prata om det.

 292. De som intervjuar ska tänka på det,
  och om misstanke väcks-

 293. -så ska de anmäla detta
  till socialtjänsten.

 294. Asylmottagningarna är skyldiga
  att ge information.

 295. Både UDI, polisen, alltså
  polisens utlänningsavdelning-

 296. -och på asylmottagningarna, är man
  skyldiga att informera nyankomna-

 297. -om könsstympning,
  att det är förbjudet i Norge.

 298. De ska få information
  om hälsoriskerna, av sjukvården-

 299. -eller av den vårdinstans
  som är knuten till mottagningarna.

 300. Man ska bli tillfrågad om hälsan,
  och erbjudas underlivsundersökning.

 301. Om man ser att de är omskurna eller
  att de säger sig ha hälsoproblem-

 302. -så ska de erbjudas behandling.

 303. På asylmottagningarna arbetar man
  förebyggande med det här.

 304. Lite om sjukvården nu. - Wolela, om
  du har nåt att tillägga, så bara...

 305. Vi har vårdcentralerna och skol-
  hälsovården, som har ett speciellt-

 306. -förebyggande ansvar,
  eftersom de pratar-

 307. -med mödrar och fäder
  om barnens hälsa.

 308. Skolhälsovården har direktkontakt
  med unga om deras hälsa.

 309. Och så är det erbjudandet jag har
  nämnt tidigare om frivilliga samtal-

 310. -och underlivsundersökning.
  Det är deras ansvar.

 311. Så har vi den fasta läkaren,
  som ska ha kompetens-

 312. -om både fysiska och psykiska besvär
  och komplikationer.

 313. De ska kunna planera en förlossning
  för könsstympade gravida-

 314. -och hänvisa dem till rätt instans
  vid behov av behandling-

 315. -öppnande under operation,
  och så vidare.

 316. Och så har vi sjukhusen.
  Vi har åtta sjukhus...

 317. Vill du ta över
  och berätta om sjukhusen?

 318. I Norge måste alla sjukhus-

 319. -kunna erbjuda underlivsundersökning-

 320. -eller för kvinnor som är
  könsstympade och behöver hjälp...

 321. De har rätt att få den hjälp
  de behöver, och det är gratis.

 322. Under oktober har vi ringt runt
  till alla sjukhus-

 323. -för att ta reda på
  hur mycket information-

 324. -som nått de kvinnor som behöver den.

 325. Vi upptäckte, att även om det är
  ett krav att alla sjukhus-

 326. -ska erbjuda könsstympade flickor
  och kvinnor den undersökningen-

 327. -så råder brist på information
  på en del av sjukhusen.

 328. Därför ändrade man det till
  ett standarderbjudande till alla.

 329. Alla ska få samma vård, och...

 330. Kvinnor och flickor måste upplysas om
  att de kan få vård.

 331. Det är en av utmaningarna,
  att kvinnor och flickor inte vet-

 332. -att den möjligheten finns.

 333. Det är väldigt viktigt att sprida
  den informationen i miljöer-

 334. -där könsstympning praktiseras.

 335. Vi arbetar både på sjukhusen
  och inom frivilliga organisationer-

 336. -för att informera sjukvårdspersonal-

 337. -och annan hälsovårdspersonal om
  att detta erbjudande finns.

 338. Jag kanske kan säga
  att vi har gjort en undersökning-

 339. -där vi har intervjuat...

 340. Jag arbetar för Helsedirektoratet,
  så därför säger jag "vi".

 341. Helsedirektoratet har gett i uppdrag-

 342. -till NAKMI, Nasjonal kompetanseenhet
  for minoritetshelse, att ta reda på-

 343. -om kvinnor och flickor
  har fått tillräcklig information-

 344. -om hälsoriskerna vid könsstympning,
  och vilken vård som erbjuds.

 345. Vi fann att väldigt många kvinnor
  och flickor har fått information-

 346. -om att det är i lag förbjudet
  att utföra könsstympning-

 347. -men att information saknas
  om vården som erbjuds-

 348. -och hälsoriskerna vid könsstympning.

 349. Så vi har tagit fram informations-
  material som jag ska lägga där borta.

 350. Om hälsokonsekvenser av köns-
  stympning och vilken vård man kan få.

 351. Mer information finns i broschyrerna
  som jag lägger där. Tack så mycket.

 352. Den vård som erbjuds på sjukhusen-

 353. -har vi haft i ca tio år i Norge.

 354. Det är nåt NKVTS
  ska börja forska på för att se-

 355. -vilka resultat som uppnåtts, och
  hur vårderbjudandet har tagits emot.

 356. Så småningom kan ni ta del av den
  forskningen på NKVTS hemsida.

 357. Då går jag över till socialtjänsten.

 358. Du kan välja.

 359. Socialtjänsten har
  en central roll i arbetet-

 360. -eftersom det är dit
  andra myndigheter ska anmäla.

 361. Alltså ingripandeplikten
  och anmälningsskyldigheten.

 362. Anmälningsskyldigheten rör social-
  tjänsten, medan ingripandeplikten-

 363. -blir antingen en polisanmälan-

 364. -eller så kan den gå via
  socialtjänsten, eller båda instanser.

 365. Socialtjänstens roll är
  både förebyggande...

 366. Man ska skydda flickor
  som befinner sig i riskzonen.

 367. Man ska också se till
  att man får den hjälp av sjukvården-

 368. -som man som omskuret barn
  kan behöva.

 369. Jag arbetar mycket med
  kompetenshöjning inom socialtjänsten-

 370. -rörande detta,
  och även tvångsäktenskap.

 371. Det är stor personalomsättning
  i socialtjänsten.

 372. Många känner sig osäkra, också för
  att man inte har så stor erfarenhet.

 373. Det behövs en ständig kompetens-
  höjning, i hela socialtjänsten-

 374. -så att de är beredda på
  ett sånt ärende.

 375. Även om det inte känns relevant, så
  kan de plötsligt få ett sånt ärende.

 376. Vissa socialkontor får
  ganska många anmälningar-

 377. -och måste bedöma risken.

 378. Bedöma hur stor risken
  för könsstympning är.

 379. Hur tillförlitlig misstanken
  som t.ex. skolan har är.

 380. Det bedömer socialtjänsten.

 381. Det hjälper samverkansgruppen till
  med när hjälpinstanserna är osäkra-

 382. -i ett ärende. Hur stor är risken?
  Vad ska man göra i olika situationer?

 383. Då kan vi i samverkansgruppen ge
  vägledning, när man vill ta reda på-

 384. -om misstanken
  är tillräckligt underbyggd.

 385. Lite om polisens roll.

 386. Polisen är de... Som jag har nämnt:
  ingripandeplikten.

 387. En del åberopar ingripandeplikten
  och anmäler till socialtjänsten-

 388. -men om det är bråttom, så ska man
  även anmäla till polisen.

 389. Om socialtjänsten inte hinner
  göra en utredning-

 390. -kan snabba åtgärder krävas.
  Det polisen bl.a. kan göra är-

 391. -att dra in pass och resedokument
  för en resa.

 392. Så att man inte kan åka i väg med en
  flicka, eller skicka henne utomlands.

 393. För övrigt tar polisen emot
  anmälningar om misstanke om-

 394. -att könsstympning ska ske,
  och även från andra myndigheter-

 395. -eller från
  bl.a. barnomsorg och skola.

 396. De har större möjlighet att anmäla,
  också vid genomförd könsstympning.

 397. Inom hälso- och sjukvården
  är tystnadsplikten så sträng-

 398. -att man inte har möjlighet att
  anmäla när omskärelse har utförts.

 399. Tystnadsplikten förhindrar det.
  Och i socialtjänsten-

 400. -har man sträng tystnadsplikt.
  Det ska vara till barnets bästa-

 401. -att man anmäler
  genomförd omskärelse.

 402. Fokus ska inte ligga på att sätta dit
  den som har utfört det-

 403. -utan på att rätt vård ges.
  Tystnadsplikten värderas högt.

 404. Men barnomsorg och skola har
  större möjligheter att anmäla-

 405. -vid misstanke om
  att könsstympning har utförts.

 406. Det är en anledning till att polisen
  inte får så många anmälningar...

 407. ...när det har utförts. Det finns
  inte heller några domar i Norge-

 408. -gällande utförande av könsstympning.

 409. Polisens uppgift är också
  att utreda det här.

 410. Jag ska prata lite om
  vilka utmaningar som finns.

 411. Brist på kompetens
  kan vara en stor utmaning.

 412. Just för att man inte upptäcker det,
  man uppdagar det inte.

 413. Och man ställer inte rätt frågor
  för att uppdaga det.

 414. Det finns de som inte blir sedda
  och hörda, med den problematiken.

 415. Kompetens handlar också om att veta
  vad man ska göra i en situation-

 416. -där man möter nån som varit utsatt,
  eller som befinner sig i riskzonen.

 417. Man möter andra utmaningar
  när flickorna är utomlands.

 418. Det är nåt samverkansgruppen
  arbetar med.

 419. Vi ser att socialtjänsten
  ofta lägger ner ärenden-

 420. -vid risk för könsstympning
  eller tvångsäktenskap utomlands.

 421. När den utsatta är utomlands,
  eftersom lagen om vård av unga-

 422. -gäller för barn
  som uppehåller sig i Norge.

 423. Polisen kan utreda saken, men det
  kan också vara lätt för polisen-

 424. -att lägga ner ärendet
  när barnet är utomlands.

 425. Det kan hända trots att föräldrarna
  befinner sig i Norge.

 426. Jag säger inte
  att alla tänker likadant.

 427. En del tolkar lagen
  om vård och unga på ett annat sätt-

 428. -och påbörjar en utredning,
  trots att barnet är utomlands.

 429. Då kan de kalla in föräldrarna för
  samtal, vilket är mycket viktigt.

 430. När det gäller misstanke om tvångs-
  äktenskap eller hedersrelaterat våld-

 431. -är det ofta åldern
  på den hjälpsökande...

 432. De är ofta lite äldre än de
  som riskerar könsstympning.

 433. I många fall
  ber ungdomarna själva om hjälp.

 434. De säger att de kommer från
  t.ex. Irak eller Pakistan-

 435. -och att de behöver hjälp.
  Och det vet man.

 436. När det gäller könsstympning,
  har vi vid några tillfällen fått...

 437. En 17-åring kan riskera både
  tvångsäktenskap och könsstympning.

 438. Men oftast rör det sig om barn som
  skickats hem till mormor i hemlandet.

 439. Föräldrarna är kvar i Norge,
  och man är bekymrad.

 440. Det går inte att prata med barnet.

 441. Det finns inte möjlighet
  att få kontakt på telefon.

 442. Man måste prata med föräldrarna
  och överbevisa dem om att barnet-

 443. -har det bäst i Norge, eller att det
  är stor risk för könsstympning.

 444. Att släkten där nere kanske gör det
  trots att föräldrarna är emot det.

 445. Man måste jobba med föräldrar,
  så att de kanske ändrar inställning-

 446. -och tar hem barnet igen till Norge.

 447. Att anmälningar läggs ner
  har jag nämnt som en utmaning.

 448. Om en flicka är borta från skolan,
  i en stadsdel eller en stad-

 449. -och socialtjänsten lägger ner
  ärendet för barnet är utomlands-

 450. -och polisen också lägger ner utred-
  ningen för att barnet är utomlands...

 451. Då har man en skola som har gjort
  det den kan, den har ingripit-

 452. -men man har inte resurser vidare
  att kunna förhindra det.

 453. Det måste man jobba med.
  Det handlar mycket om kompetens.

 454. Har socialtjänst och polis till-
  räcklig kompetens för att se risker-

 455. -se vad man kan göra, och hur
  man kan samtala med föräldrar-

 456. -så att de ändrar sina hållningar.

 457. Till slut lite om omfattning.

 458. Det har diskuterats i Norge huruvida
  omfattningen av könsstympning-

 459. -är stor eller liten.

 460. Det har varit stora rubriker
  under årens lopp-

 461. -som hävdar att det
  är väldigt vanligt.

 462. Nån har åkt ner och intervjuat folk
  som utför könsstympning-

 463. -och som har sagt
  att de omskurit många från Norge.

 464. Å andra sidan finns forskning i Norge
  som säger: "Ja, det händer."

 465. "En del är för skicket,
  men de som är för"-

 466. -"har ofta varit kort tid i Norge."

 467. De som varit längre tid i Norge
  har ändrat inställning.

 468. Det ser man nog i Sverige också,
  att det att vara i exil-

 469. -och möta ett samhälle
  där man har lagstiftat emot det-

 470. -det är inte stigmatiserande
  att inte könsstympa, o.s.v...

 471. När omgivningen säger att så får man
  inte göra, så ändras inställningen.

 472. Det visar forskningen.

 473. En del anser att åtgärderna i Norge,
  alla resurser som har satts in-

 474. -är överdrivna,
  eftersom det inte är så utbrett.

 475. Andra anser att det är nödvändigt
  för att få slut på det helt.

 476. Precis som i Sverige, och även
  i England, så har man beräknat-

 477. -hur många som har kommit
  till Norge från länder-

 478. -där könsstympning förekommer.

 479. Det är 56 232.

 480. Av dessa så ser man att...
  Man har räknat utifrån-

 481. -omfattningen i hemlandet.

 482. Man har sett på ålder när de kom
  till Norge och hur gamla de är nu.

 483. Det är så de har sett på siffrorna.

 484. De ser att 17 306 kvinnor i Norge-

 485. -troligtvis har varit könsstympade
  när de kom till Norge.

 486. De behöver få vård om
  de har komplikationer eller besvär.

 487. Så har man 2 862 flickor
  som har invandrat i ung ålder.

 488. Innan könsstympningen antagligen
  skulle utförts i hemlandet-

 489. -utifrån ålder, när det görs i
  hemlandet och när de kom till Norge.

 490. De är yngre i dag,
  d.v.s. risken är inte stor just nu-

 491. -men det kan finnas en risk framöver.

 492. Därför måste man arbeta förebyggande
  med föräldrar i den gruppen.

 493. Samtala med föräldrarna
  om barns hälsa-

 494. -och konsekvenser och besvär
  när man är könsstympad.

 495. Så har man 5 922 flickor som är yngre
  när de kommer till Norge-

 496. -och i dag är i rätt ålder, eller
  lite äldre, för könsstympning.

 497. I den ålder man brukar
  göra det i hemlandet.

 498. Detsamma gäller siffran 7 488.
  Barn födda i Norge-

 499. -med utländska föräldrar från länder
  där man praktiserar detta.

 500. Insatserna i den sista gruppen,
  eller de två sista grupperna är-

 501. -att en undersökning kan behövas
  för att se om det har utförts-

 502. -och om behandling bör sättas in,
  men även förebyggande samtal.

 503. I de här siffrorna
  har man inte tagit med-

 504. -en förändrad inställning
  när man kommit till Norge.

 505. Har föräldrarna fått information? Har
  de haft möjlighet att ändra attityd?

 506. Det här är på sätt och vis kanske...

 507. När det gäller de som är i riskzonen
  är det kanske en hög siffra-

 508. -men man kan anta att en del har
  ändrat inställning även i Norge.

 509. Här har vi lite lägre siffror.
  Det är samverkansgruppens.

 510. Antal rådgivande samtal vi har haft
  under 2013 och 2014.

 511. Här är det halva årets siffror.
  Nu är det ungefär som 2013.

 512. För samverkansgruppen är det
  ett ganska nytt tema.

 513. För vårdapparaten i övrigt
  har det inte varit...

 514. De har mindre kunskap om att de
  kan använda oss för vägledning-

 515. -som när det gäller tvångsäktenskap
  och könsstympning.

 516. Vi har uppgift om
  en utförd könsstympning.

 517. En 17-årig flicka. Det visar att det
  kan hända högre upp i åldrarna-

 518. -som förberedelse inför äktenskapet.

 519. Här är vägledaren hos NKVTS.
  Nederst ser ni en länk dit.

 520. Jag har inte tid att gå in på det,
  men det liknar webblösningen-

 521. -ni har i Sverige, men den används
  inte så mycket till utbildning.

 522. Här kan hjälpinstanserna gå in
  inför samtal med föräldrar, t.ex.

 523. Vilka frågor bör man ställa?
  Och vad frågar man en flicka?

 524. Man kan klicka sig fram beroende på
  om man arbetar vid polisen-

 525. -socialtjänsten,
  skolhälsovården, o.s.v.

 526. Det som är fint med den här är
  när man ska bedöma risken-

 527. -särskilt innan en flicka
  eventuellt åker utomlands...

 528. Om en familj ska åka på semester,
  och socialtjänsten är bekymrad-

 529. -så kan man gå in
  och se på det landet.

 530. Inte bara för att se hur stor procent
  det är i landet som utför ingreppet-

 531. -utan även för att se etniska
  grupper. Det kan variera i ett land.

 532. Man måste se på etnisk grupp också.

 533. -Ja...det var det.
  -Tackar.

 534. Text: Louise Hjorth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Arbete mot könsstympning i Norge

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Janne Waagbo är rådgivare i kompetensteamet mot könsstympning i Norge. Hon berättar om hur man i Norge sedan år 2000 har arbetat med en handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Handlingsplanen omfattar bland annat en nättjänst där kvinnor anonymt kan ställa frågor och få hjälp. Arbetet startade redan på 1990-talet då många människor kom till Norge från Somalia, Eritrea och Etiopien. Inspelat den 5 februari 2015 på Elite Palace Hotel i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Länsstyrelsen Östergötland.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Gynekologi, Hälsovård, Kvinnlig könsstympning, Medicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kvinnlig könsstympning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnlig könsstympning

Webbutbildning om könsstympning

Malin Ahrne är projektledare på Socialstyrelsen. Hon föreläser om en webbutbildning som skapats för att motverka könsstympning. Hon poängterar vikten av att inte förstärka fördomar om de kulturer där könsstympning förekommer. Inspelat den 5 februari 2015. Arrangörer: Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Länsstyrelsen Östergötland.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnlig könsstympning

Film och vägledning om könsstympning

Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram ett material som är tänkt att komplettera Socialstyrelsens material om könsstympning. Projektledaren Juno Blom föreläser om materialet och presenterar två kvinnor som valt att dela med sig av sina erfarenheter av könsstympning. Inspelat den 5 februari 2015. Arrangörer: Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Länsstyrelsen Östergötland.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnlig könsstympning

Arbete mot könsstympning i England

Chaz Akoshile arbetar vid Forced Marriage Unit i England. Han berättar här om hur den engelska regeringen arbetar för att förhindra könsstympning av kvinnor och hur statliga och frivilliga organisationer samarbetar. Inspelat den 5 februari 2015. Arrangörer: Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Länsstyrelsen Östergötland.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnlig könsstympning

Arbete mot könsstympning i Norge

Janne Waagbo är rådgivare i kompetensteamet mot könsstympning i Norge. Hon berättar om hur man i Norge sedan år 2000 har arbetat med en handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Inspelat den 5 februari 2015. Arrangörer: Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Länsstyrelsen Östergötland.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnlig könsstympning

AMEL hjälper könsstympade

Bita Eshraghi är gynekolog vid AMEL-mottagningen på Södersjukhuset i Stockholm. Hon föreläser om deras verksamhet med att hjälpa kvinnor med problem orsakade av könsstympning. Inspelat den 5 februari 2015. Arrangörer: Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Länsstyrelsen Östergötland.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnlig könsstympning

Plastikkirurgi mot könsstympning

Plastikkirurgen Hannes Sigurjónsson berättar om vad man kan göra för att rekonstruera kvinnliga könsorgan som blivit utsatta för omskärelse. I Sverige är en stor del av befolkningen drabbad, därför är det väldigt viktigt att utbilda och forska kring ämnet här. Inspelat den 5 februari 2015. Arrangörer: Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Länsstyrelsen Östergötland.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnlig könsstympning

FN utbildar om könsstympning

Linda Nordin från FN-förbundet föreläser om projektet ”Flicka” som handlar om att motverka tvångsäktenskap och könsstympning. Inspelat den 5 februari 2015. Arrangörer: Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Länsstyrelsen Östergötland.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnlig könsstympning

Frågor och svar om könsstympning

En panel med representanter från olika organisationer svarar på frågor och reder ut begrepp som handlar om könsstympning av flickor och kvinnor. Inspelat den 5 februari 2015 på Elite Palace Hotel i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Länsstyrelsen Östergötland.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Introduktion - Ett gott hem för alla

Fredrik Liew är intendent och curator på Moderna museet och berättar om utställningen Ett gott hem för alla. Han har skapat den tillsammans med journalisten och regissören Lawen Mohtadi. I utställningen beskrivs villkoren för romerna i Sverige under 1950- och 1960-talen. Utställningen konfronterar bilden av ett Sverige präglat av begrepp som solidaritet och gemenskap. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.