Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Föreläsningar och samtal från Specialpedagogikens dag 2015. Inspelat den 25 mars 2015 vid Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015 : Barns och ungdomars psykiska hälsaDela
 1. Tack för inbjudan.
  Roligt att få vara med i dag-

 2. -och prata om en fråga som tilldrar
  sig ett allt större intresse-

 3. -beroende på frågans betydelse.

 4. Vi har levt med en oro för barns
  och ungas psykiska hälsa i decennier-

 5. -och det märktes
  i och efter valrörelsen-

 6. -att det blivit
  en viktig fråga inom politiken.

 7. Den fanns med
  i Alliansens valmanifest-

 8. -och den fanns i statsministerns
  regeringsförklaring.

 9. I media har vi haft svarta rubriker-

 10. -om ungas psykiska hälsa
  ända sedan mitten av 90-talet.

 11. Ett återkommande tema har varit-

 12. -att allt fler unga mår allt sämre.

 13. Vi gjorde för några år sedan
  en skanning av allt-

 14. -som hade skrivits i media
  om den här frågan.

 15. Det var en doktorand
  som gjorde huvudjobbet.

 16. Vi fick fatt på
  närmare tusen artiklar i ämnet.

 17. De allra flesta handlade
  om oron och faran-

 18. -och den dåliga psykiska hälsan
  bland barn och unga.

 19. Det här är en fråga som...

 20. Diskussionen kring den
  tog fart i mitten av 1990-talet.

 21. Den här bilden ger, tror jag,
  den viktigaste förklaringen-

 22. -till varför ungas psykiska hälsa-

 23. -seglade upp som en jättestor fråga-

 24. -för många människor
  och i mediedebatten.

 25. Vi upplevde i början och mitten av
  90-talet-

 26. -den svåraste ekonomiska kris-

 27. -som vi har haft i Sverige
  under efterkrigstiden.

 28. Ni ser av diagrammet
  att ungdomsarbetslösheten steg-

 29. -väldigt brant-

 30. -till en nivå som var mångdubbelt
  större än i slutet av 80-talet-

 31. -för att sedan ligga kvar
  på en hög nivå.

 32. Det gjorde att många reagerade-

 33. -och frågan
  om ungas psykiska hälsa-

 34. -kopplat till arbetslösheten-

 35. -och de försämrade
  ekonomiska villkoren i samhället-

 36. -blev en viktig fråga för den barn-
  och ungdomspsykiatriska kommitté-

 37. -som jobbade under 90-talet under
  barnläkaren Claes Sundelins ledning.

 38. En viktig slutsats
  redan i det skedet-

 39. -var att vi har väldigt
  bristfällig kunskap i Sverige-

 40. -om hur barns och ungas psykiska
  hälsa har förändrats över tid.

 41. Det var ett konstaterande
  som många blev förvånade över-

 42. -som lever
  nära epidemiologisk forskning-

 43. -och är vana vid att Sverige
  tillhör de länder som vet allra mest-

 44. -om hur vår befolknings hälsa ser ut.

 45. Barnpsykiatrikommittén
  föreslog att man skulle genomföra-

 46. -nationella studier i frågan.

 47. Jag jobbar själv med det
  och förbereder såna studier-

 48. -Epidemiologiskt centrum
  på Socialstyrelsen.

 49. Men väldigt lite hände faktiskt.

 50. Jag anser att frågan
  forskningsmässigt tog en vändning-

 51. -när Kungliga Vetenskapsakademin
  gjorde det här-

 52. -till ett av sina
  tvärvetenskapliga satsningsområden.

 53. Man tillsatte en hälsokommitté-

 54. -och jag hade förmånen att få jobba
  som projektledare i det arbetet.

 55. Vi började att förbereda för-

 56. -State of the Science-konferenser
  med syfte att svara på frågan:

 57. Hur har barns och ungdomars
  psykiska hälsa förändrats över tid?

 58. Vi ställde även en annan fråga:

 59. Hur ser relationen mellan skola,
  lärande och psykisk hälsa ut?

 60. För att ge största möjliga tyngd
  åt de här frågorna-

 61. -och för en maximal slagkraft
  i det fortsatta arbetet och debatten-

 62. -valde vi att i upplägget
  för konferenserna-

 63. -följa den modell som används i USA
  vid National Institute of Health.

 64. Vi besökte deras organisationer-

 65. -och vi riggade
  ett upplägg på projektet-

 66. -som i hög grad
  efterliknade NIH:s arbete.

 67. Och i april 2010-

 68. -kunde vi genomföra
  två State of the Science-konferenser.

 69. Konferenserna var förberedda
  genom ett omfattande arbete-

 70. -där arbetsgrupper skannade
  all litteratur inom området...

 71. ...och presenterade resultaten-

 72. -i systematiska kunskapsöversikter.

 73. Till konferenserna hade vi bjudit-

 74. -ledande företrädare
  och experter inom områdena-

 75. -och vi hade dessutom-

 76. -två oberoende paneler
  med framstående forskare.

 77. De var själva inte
  involverade i forskningsområdet-

 78. -men de skulle bedöma
  det vetenskapliga underlaget-

 79. -för att dra slutsatser.

 80. Det resulterade i två
  State of the Science-uttalanden.

 81. Om trender i psykisk hälsa och om
  skola, lärande och psykisk hälsa.

 82. Därutöver initierade vi med Statens
  beredning för medicinsk utvärdering-

 83. -ett arbete
  med att systematiskt kartlägga-

 84. -och utvärdera metoder för program-

 85. -med syfte att förebygga
  psykisk ohälsa hos barn.

 86. Konferensen,
  som skulle svara på frågan-

 87. -om hur barns och ungas psykiska
  hälsa har förändrats över tid-

 88. -konstaterade att det finns slående
  lite vetenskapligt grundad kunskap-

 89. -om förändringar i barns psykiska
  hälsa, speciellt för mindre barn.

 90. Och man slog dessutom fast
  att utifrån tillgängliga data-

 91. -så kan inte panelen uttala sig-

 92. -om hur barns psykiska hälsa
  har förändrats över tid-

 93. -barn under tio år.

 94. Den viktigaste slutsatsen
  vad avser trender-

 95. -som panelen kunde dra-

 96. -var att det för vissa typer
  av självskattad psykisk hälsa-

 97. -t.ex. nedstämdhet och oro-

 98. -har skett en ökning från mitten
  av 80-talet till 2000-talet.

 99. Två systematiska kunskapsöversikter
  producerades.

 100. En om trender och en om skola,
  lärande och psykisk hälsa.

 101. Och SBU gav ut en rapport-

 102. -om programmen för att förebygga
  psykisk ohälsa hos barn.

 103. Det här arbetet-

 104. -fick ett snabbt
  och mycket starkt genomslag-

 105. -hos forskningsfinansiärerna.

 106. Så redan 2012 utlyste
  Forte, Vetenskapsrådet-

 107. -Vinnova och Formas
  300 miljoner kronor-

 108. -till forskning
  om barns och ungas psykiska hälsa.

 109. Så i dag är vi i det skedet
  att många forskare-

 110. -och forskargrupper runtom i Sverige-

 111. -jobbar aktivt för att täppa till
  de uppenbara kunskapsluckor-

 112. -som vi har i Sverige
  när det gäller frågor-

 113. -om hur barns och ungas
  psykiska hälsa förändras-

 114. -men också viktiga frågor
  om sambanden mellan-

 115. -psykisk hälsa
  och skolprestationer, exempelvis.

 116. Jag och vår grupp i Karlstad-

 117. -arbetar ihop med Institutionen
  för pedagogik och specialpedagogik-

 118. -vid Göteborgs universitet-

 119. -med ett forskningsprogram
  som har stöd från Forte.

 120. Det pågår förhoppningsvis i sex år,
  men första etappen är tre år.

 121. Vi vill studera effekterna
  av förändrade livsvillkor-

 122. -på barns och ungdomars
  psykiska hälsa.

 123. När det gäller trender
  har vi två frågor vi ser på.

 124. Vilka förändringar och skillnader
  i samhällsförhållanden-

 125. -kan förklara trender i barns
  och ungas psykiska hälsa-

 126. -inom och mellan länder?

 127. Vi vill också studera skillnader
  mellan skolor och kommuner-

 128. -och variationer i Sverige.

 129. Vi är två forskargrupper-

 130. -och vi är lyckligt lottade
  som har stöd i vårt svåra arbete-

 131. -från en International Scientific
  Advisory Board.

 132. Där har vi medlemmar
  från Australien, Kanada-

 133. -och från England,
  däribland Sir Michael Rutter.

 134. Jag har i dag på temat trender-

 135. -i barns och ungdomars
  psykiska hälsa-

 136. -tänkt mig tre parallella ingångar.

 137. Det ena är,
  och det startar jag med-

 138. -hur ser trenderna
  i psykisk hälsa ut i Sverige?

 139. Jag ska göra en nordisk utblick-

 140. -och också ta upp om vi kan se-

 141. -att trender varierar beroende
  på sociodemografiska förhållanden-

 142. -och faktorer.

 143. Jag ska använda mig av tre-

 144. -olika datasätt.

 145. Det ena är vår egen värmländska
  undersökning, Ung i Värmland-

 146. -som vi har genomfört sedan 80-talet.

 147. Den andra är den WHO-undersökning-

 148. -som Sverige deltar i,
  Skolbarns hälsovanor, förkortat HBSC.

 149. Den tredje databasen-

 150. -hämtar jag från SCB:s
  levnadsnivåundersökningar-

 151. -de så kallade ULF-studierna.

 152. Ung i Värmland-undersökningen
  täcker bara åldersgruppen 15-16 år.

 153. Skolbarns hälsovanor
  omfattar utöver 15-åringar-

 154. -även 11- och 13-åringar.

 155. SCB:s undersökning ULF-studien
  täcker åldersspannet-

 156. -16 till 24 år.

 157. Alla undersökningar
  har det gemensamt-

 158. -att de har fokus
  på självskattad hälsa-

 159. -internaliserade besvär...

 160. ...och att de alla har styrkan
  att de går tillbaka-

 161. -ända till 80-talet-

 162. -alltså den tid som föregick
  de stora samhällsförändringarna-

 163. -som den ekonomiska krisen-

 164. -och den höga arbetslösheten
  är en spegel av.

 165. Det är en stor styrka-

 166. -att vi har en utgångspunkt
  för trenderna-

 167. -som gör att vi
  kan också analysera-

 168. -påverkan och kopplingar
  till förändrade samhällsförhållanden.

 169. Det betyder att det är två frågor
  vi inte kan täcka av med våra data.

 170. Det ena är det som handlar
  om externaliserade besvär-

 171. -och den andra viktiga frågan
  som är delvis förbisedd-

 172. -i en hel del av vår forskning-

 173. -är att studera vilka konsekvenserna-

 174. -av besvären är och se
  också det i ett trendperspektiv.

 175. De två studierna Ung i Värmland
  och Skolbarns hälsovanor-

 176. -är för övrigt de enda
  två svenska studier-

 177. -som ingår i en nyligen gjord
  internationell litteraturöversikt-

 178. -över trender i barns
  och ungdomars psykiska hälsa.

 179. Översikten heter "Are child and
  adolescent mental health problems"-

 180. -"increasing in the 21th century?".

 181. Vår värmländska undersökning
  har genomförts åtta gånger-

 182. -och en ny datainsamling
  ska genomföras nästa år, 2016.

 183. Vi vänder oss
  till alla elever i årskurs 9-

 184. -under vårterminen, i alla skolor
  i alla kommuner i Värmland.

 185. Vi har genomgående
  över tid haft ett högt deltagande.

 186. Senast var det 83 procent
  av eleverna totalt som deltog.

 187. Vi täcker inte bara in
  frågor om självskattad hälsa-

 188. -utan vi har
  ett betydligt bredare perspektiv.

 189. Det jag kommer att fokusera på i dag-

 190. -är psykosomatiska besvär.

 191. Där använder vi ett mått-

 192. -en skala baserad på en summering-

 193. -av svaren på åtta olika delfrågor.

 194. Dem har vi vänt och vridit på.

 195. -och analyserat psykometriskt
  med Rasch-analyser och annat-

 196. -så att vi är säkra på
  att skalan fungerar bra-

 197. -och att det är okej att summera
  svaren på de olika frågorna.

 198. Framför allt med syftet
  att studera förändringar över tid-

 199. -så vet vi att frågesättet
  fungerar invariant-

 200. -det vill säga frågorna
  fungerar på ett likvärdigt sätt-

 201. -över den studerade tidsperioden.

 202. Utifrån den skalan identifierar vi
  högre grad av psykosomatiska besvär.

 203. Ni ser på bilden att över tid
  har det skett en ökning-

 204. -både bland pojkar och flickor,
  men framför allt bland flickor.

 205. Vid vårt senaste tillfälle
  skedde en liten nedgång.

 206. Men frågan är öppen
  om hur det ser ut 2016.

 207. Med den bilden i minnet...

 208. ...så tar vi oss över
  till WHO-studien-

 209. -om skolbarns hälsovanor.

 210. Som ni ser så är trenderna...

 211. ...ganska likartade dem vi visade
  från Ung i Värmland-undersökningen-

 212. -med den skillnaden att vid
  det senaste undersökningstillfället-

 213. -som var i januari 2010,
  så visade resultaten-

 214. -från det tillfället
  en kraftig ökning-

 215. -i förhållande
  till datainsamlingen 2009-

 216. -och 2010.

 217. Den här undersökningen
  genomförs i 43 länder.

 218. Som jag sa innefattar det
  11-, 13- och 15-åringar.

 219. På samma sätt som
  i Ung i Värmland-undersökningen-

 220. -så genomförs datainsamlingen
  med frågeformulär-

 221. -som besvaras anonymt i skolan.

 222. Även den här undersökningen
  har ett högt deltagande.

 223. De trendlinjer som vi har visat
  för den här undersökningen-

 224. -baseras på en skala som fångar-

 225. -mer begränsat
  det vi kallar psykiska besvär.

 226. Det är en summering
  av svaren på fyra frågor.

 227. Den här bilden låg uppe
  för en minut sedan-

 228. -och låter vi den fastna
  kan det vara intressant-

 229. -att se hur bilden ser ut-

 230. -för yngre barn och ungdomar.

 231. Vi kan se att i årskurs 7
  så är inte trenden identisk-

 232. -med den i årskurs 9,
  men den har likheter.

 233. Medan däremot trenden för barn-

 234. -i årskurs 5 ser helt annorlunda ut.

 235. Det är svårt att från den här bilden-

 236. -riktigt utläsa
  att det har skett en ökning-

 237. -i femteklassarnas
  psykiska hälsa över tid.

 238. Så sammanfattningsvis
  ser vi ett mönster här:

 239. Ökande psykisk hälsa
  i årskurserna 7 och 9-

 240. -framför allt för flickor-

 241. -medan vi inte
  ser motsvarande mönster-

 242. -för barn i årskurs 5.

 243. Om vi tar steget upp
  till 16-24-åringarna-

 244. -dem som Statistiska centralbyrån
  når i sina levnadsnivåundersökningar-

 245. -så ser vi
  att det mönstret liknar...

 246. ...mer det som är i årskurs 9
  i de två tidigare undersökningarna.

 247. Framför allt ser vi en tydlig ökning-

 248. -av unga kvinnors psykiska hälsa-

 249. -över den här 25-årsperioden.

 250. Frågan är hur typisk bilden
  som vi ser i Sverige är-

 251. -för andra länder.

 252. Jag nämnde den internationella
  litteraturöversikten-

 253. -som kom ut i fjol
  och som granskade alla studier-

 254. -som möjliggjorde mätningar
  över tid av förändringar-

 255. -i ungas psykiska hälsa.

 256. Den studien baserades
  allra mest på studier-

 257. -från Europa,
  där hade studierna genomförts.

 258. I Sverige var det bara
  Ung i Värmland-studien-

 259. -och Skolbarns hälsovanor
  som fanns med.

 260. Dominerade gjorde
  studier från Europa-

 261. -men det fanns också studier från
  Nordamerika och från Kina t.ex.

 262. Men den gemensamma nämnaren
  för flertalet studier-

 263. -var att det skett en ökning
  av psykisk ohälsa över tid-

 264. -framför allt bland flickor.

 265. I det avseendet var den slutsatsen
  lik det mönster-

 266. -som vi ser specifikt för Sverige.

 267. Men ur vårt svenska perspektiv
  kan det vara särskilt intressant-

 268. -att se hur utvecklingen har varit
  i våra nordiska grannländer-

 269. -och om det svenska mönstret
  också återfinns-

 270. -i vår närhet.

 271. Där har vi gjort studier
  med data från-

 272. -undersökningen Skolbarns hälsovanor-

 273. -och där har vi nu studerat
  psykosomatiska besvär.

 274. Förutom de frågor vi hade enbart
  för Sverige på psykiska besvär-

 275. -har vi inkluderat fyra ytterligare
  frågor om somatiska besvär-

 276. -och vi har satt etiketten
  psykosomatiska besvär.

 277. Liksom tidigare har vi summerat
  svaren på olika frågor-

 278. -konstruerat en skala-

 279. -och den visar högre grad
  av psykosomatiska besvär.

 280. Om vi börjar med de yngsta-

 281. -pojkar 11 år,
  ser vi även här som tidigare-

 282. -att det är svårt att se
  ett tydligt trendmönster.

 283. Men vi ser ett annat mönster
  som återkommer i senare bilder.

 284. Vi ser att-

 285. -bland pojkar 11 år
  ligger Sverige högst-

 286. -följt av Finland, Norge-

 287. -medan Danmark ligger relativt lågt.

 288. Det mönstret kommer tillbaka
  också bland flickor.

 289. Även när vi ser på 13-åringar-

 290. -så ser vi att ordningen
  mellan länderna-

 291. -är ungefär den samma-

 292. -och att trendmönstret
  är lite svårt att urskilja.

 293. Det är först när vi kommer-

 294. -till flickor 15 år gamla-

 295. -som vi kan se en trend-

 296. -där psykosomatiska besvär
  ökar bland flickor-

 297. -i Sverige, i Finland och i Norge-

 298. -men inte till synes i Danmark.

 299. Det finns en grupp av ungdomar-

 300. -som inte är lika väl studerad
  i de nordiska länderna-

 301. -men där vi har gjort
  en undersökning vid ett tillfälle.

 302. Det är gymnasieeleverna
  i åldern 16-19 år.

 303. Den undersökningen gjordes 2009-2010-

 304. -och kallas Nordiska ungdomsstudien.

 305. Här använder vi samma frågor
  som i Ung i Värmland-undersökningen.

 306. Det är åtta frågor
  om psykosomatiska besvär.

 307. Den kanske mest intressanta bilden-

 308. -är för flickor under 18 år-

 309. -där även i den här åldersgruppen-

 310. -svenska flickor
  sticker ut i jämförelse-

 311. -med övriga nordiska länder.

 312. Den här gången är även Island med,
  som inte var med i tidigare diagram.

 313. Vi ser även i den här bilden
  att den lägsta andelen flickor-

 314. -med psykosomatiska besvär
  finns i Danmark.

 315. Här ligger Sverige, liksom
  i en del tidigare bilder, högt...

 316. ...även bland de äldre kvinnorna.

 317. Det tredje spåret
  som jag tänkte ta upp-

 318. -handlar
  om sociodemografiska skillnader.

 319. Finns det några data som kan spegla-

 320. -skillnader i trender
  i psykisk ohälsa-

 321. -mellan olika
  sociodemografiska grupper?

 322. Panelen vid Kungliga
  Vetenskapsakademins konferens 2009-

 323. -svarade nej på den frågan.

 324. Det fanns då enligt panelens
  uppfattning inte underlag-

 325. -för att uttala sig
  om hur psykisk ohälsa-

 326. -har fördelat sig
  i olika ungdomsgrupper.

 327. Startpunkten för
  den här presentationen-

 328. -är att ungdomar tenderar i media-

 329. -att presenteras
  som en tämligen enhetlig grupp-

 330. -när det gäller trender
  i psykisk ohälsa.

 331. Det speglar i hög grad
  bristen på data.

 332. Men som vi har kunnat se
  av den här presentationen hittills-

 333. -så kan vi se
  tydliga skillnader i trender-

 334. -inte bara mellan pojkar och flickor-

 335. -utan också mellan
  olika åldersgrupper.

 336. Jag tycker att
  det är viktigt att ha med sig-

 337. -att när vi pratar
  om ökad psykisk ohälsa-

 338. -när det gäller
  självskattade psykiska besvär-

 339. -så har vi stöd för det
  bland äldre ungdomar-

 340. -men inte bland de yngre ungdomarna.

 341. Med hjälp av data
  från Ung i Värmland-undersökningen-

 342. -så tänker jag visa några bilder-

 343. -som differentierar trenderna-

 344. -med avseende på
  ungdomarnas studieinriktning-

 345. -födelseland
  och typ av familjeboende.

 346. Inom all epidemiologi
  är frågan naturligtvis-

 347. -om hälsans jämlika
  eller ojämlika fördelning-

 348. -med avseende på olika
  sociodemografiska grupper-

 349. -väldigt central och väldigt viktig-

 350. -också ur ett politiskt
  och ett policysammanhang-

 351. -och för interventioner
  och så vidare.

 352. När det gäller psykisk hälsa-

 353. -så är läget det-

 354. -att vi har
  väldigt begränsat med data.

 355. Det har också inneburit att det
  har kunnat föras över lång tid-

 356. -en diskussion
  om det är möjligtvis är så-

 357. -att de sociala skillnaderna
  i hälsa och psykisk hälsa-

 358. -är mindre bland ungdomar
  än bland barn-

 359. -och unga vuxna,
  där vi vet och där vi har data-

 360. -som visar att det är
  stora klasskillnader i hälsa.

 361. De här kunskapsluckorna
  beror delvis på-

 362. -att med den typ av undersökningar
  som vi använt oss av-

 363. -för att samla in information
  om ungas psykiska hälsa-

 364. -i den typen av undersökningar
  som genomförs i skolor-

 365. -storskaligt med frågeformulär-

 366. -har det varit väldigt svårt
  att från eleverna samla in-

 367. -uppgifter och information
  om deras föräldrars yrke-

 368. -och utbildningsbakgrund.

 369. Alltför ofta har man
  efter genomförda datainsamlingar-

 370. -sett att en stor del av svaren inte
  har gått att klassificera-

 371. -eller kategorisera.

 372. I Värmland bestämde vi oss tidigt
  för att ta ett annat spår.

 373. Det var att
  i våra undersökningar ställa frågor-

 374. -som hade
  med studieinriktningen att göra.

 375. Så sedan 1995
  har vi alltid haft en fråga-

 376. -i våra undersökningar:

 377. "Vilket förstahandsval
  har du gjort till gymnasieskolan?"

 378. Vi har ända sedan 1995 urskilt-

 379. -två huvudgrupper: Ungdomar
  med teoretisk studieinriktning-

 380. -och ungdomar
  med icke-teoretisk studieinriktning.

 381. Med den
  nya gymnasieskolans terminologi-

 382. -alltså skillnader
  mellan yrkesprogram-

 383. -och högskoleförberedande program.

 384. Men vi har gjort det
  utifrån vilket val man har gjort.

 385. Vi har också genomfört liknande
  undersökningar i gymnasieskolor.

 386. Där har vi kunnat se att mönstren
  som vi ser redan i årskurs 9-

 387. -med avseende på psykisk hälsa-

 388. -när vi delar upp eleverna
  i elever med teoretisk-

 389. -respektive
  icke-teoretisk studieinriktning-

 390. -samma mönster,
  nästan identiska mönster-

 391. -ser vi
  när ungdomarna är i gymnasiet-

 392. -och går på högskoleförberedande
  eller på yrkesprogram.

 393. På gymnasiet har vi
  haft möjlighet att studera-

 394. -den intressanta och viktiga frågan:

 395. I vilken grad speglar
  de skillnader vi ser-

 396. -i hälsa mellan olika
  studieinriktningar-

 397. -i vilken grad speglar de skillnader
  i föräldrarnas utbildningsbakgrund?

 398. Vi vet nämligen
  att man gör sina studieval-

 399. -väldigt mycket
  utifrån föräldrarnas utbildningsnivå.

 400. Men det intressanta när vi har fått
  tillgång till bredare typ av data-

 401. -och inkluderat data om föräldrarnas
  utbildningsbakgrund i våra analyser-

 402. -är att frågan
  om elevernas egen studieinriktning-

 403. -är den fråga som har
  den relativt största betydelsen-

 404. -och är den fråga som överskuggar.

 405. I förhållande till psykisk ohälsa-

 406. -överskuggar den föräldrarnas
  utbildningsbakgrund.

 407. Självfallet har den betydelse
  men den påverkar indirekt-

 408. -medan den direkta påverkan-

 409. -är relativt större från elevernas
  egen studieinriktning-

 410. -än föräldrarnas utbildningsbakgrund.

 411. Med den introduktionen
  till frågan om studieinriktning-

 412. -så visar den här bilden trenderna-

 413. -i psykosomatiska besvär
  från 1995 till 2011-

 414. -bland värmländska elever
  i årskurs 9.

 415. Trendlinjen för
  den begränsade perioden 1995-2011-

 416. -visar att...

 417. ...att flickor
  på icke-teoretiska program-

 418. -flickor
  på yrkesförberedande program...

 419. ...hade en väsentlig ökning
  i psykosomatiska besvär-

 420. -från slutet av 80-talet
  och in på 2000-talet-

 421. -och sedan har det skett en nedgång.

 422. Vi ska analysera det närmare
  och se i hur hög grad-

 423. -det beror på förändringar
  i studerandegrupperna-

 424. -som har sökt de olika
  programinriktningarna.

 425. Men oavsett trenden
  ger bilderna ett tydligt besked-

 426. -av hur mycket vanligare
  psykosomatiska besvär-

 427. -är bland elever med
  en icke-teoretisk studieinriktning-

 428. -jämfört med de elever som har
  en teoretisk studieinriktning-

 429. -och att det förhållandet
  gäller både pojkar och flickor.

 430. Jag visar två diagram
  där vi har försökt differentiera-

 431. -utifrån födelseland,
  och i det fallet-

 432. -har vi gått lite vid sidan
  av den traditionella definitionen-

 433. -och definierar en grupp
  med röd trendlinje-

 434. -barn med en förälder-

 435. -som inte är född i Sverige.

 436. Sedan är...

 437. ...data för födelseland,
  utländsk bakgrund...

 438. ...i Värmland en spegel
  av närheten till Norge-

 439. -och att det är pendling
  och utflyttning fram och tillbaka-

 440. -mellan gränskommunerna
  i Sverige och Norge.

 441. Men vi kan se
  att psykosomatiska besvären-

 442. -är högre bland elever-

 443. -som har åtminstone
  en förälder född utanför Sverige.

 444. Nu tänkte jag sätta ner fötterna
  en lite längre stund-

 445. -i en fråga som handlar
  om familjestrukturen.

 446. Det finns ju en rad
  olika antaganden och hypoteser-

 447. -om vad som kan ha påverkat
  och orsakat...

 448. ...den ökande psykiska ohälsan
  bland unga i Sverige-

 449. -i alla fall den vi kan se
  bland äldre ungdomar.

 450. Bland de faktorer och förklaringar-

 451. -som förekommer är ju den förändring-

 452. -i familjebildningen
  och familjestrukturen-

 453. -som har pågått under lång tid-

 454. -och där vi kan se
  att en ökad andel-

 455. -barn och ungdomar bor-

 456. -med bara en förälder-

 457. -och att andelen som bor
  med båda föräldrarna-

 458. -över en lite längre tid
  har sjunkit ganska kraftigt.

 459. Parat med den allmänna,
  generella linjen-

 460. -så har vi ett,
  inte ett urtypiskt svenskt fenomen-

 461. -men ett fenomen
  som är mer påtagligt i Sverige-

 462. -än i något annat land
  som jag känner till.

 463. Nämligen ökningen
  av det växelvisa boendet-

 464. -det vill säga att barn
  bor ena veckan hos en förälder-

 465. -och den andra veckan
  hos den andra föräldern.

 466. Det är en utveckling
  som man kan säga speglar-

 467. -förändrade attityder,
  men inte minst-

 468. -är en förändring av den
  familjerättsliga lagstiftningen.

 469. Men som sagt, 43 procent av de barn-

 470. -som inte bodde med båda föräldrarna-

 471. -bodde 2010...

 472. ...i ett växelvis boende, ena veckan
  hos mamma, andra hos pappa.

 473. Jag har använt data
  fån den nationella studie-

 474. -som SCB genomförde 2009 på hösten-

 475. -bland alla elever
  i årskurs 6 och 9.

 476. Där ställdes frågor om familjetyper.

 477. Där hade vi också frågor
  om psykosomatiska besvär.

 478. Jag tänkte redovisa några bilder-

 479. -och se hur vanligt förekommande
  psykosomatiska besvär-

 480. -är i det
  jag kallar intakta familjer-

 481. -i ett delat boende,
  ett växelvis boende-

 482. -och hos den grupp barn
  som bara bor hos en förälder.

 483. Den här bilden ska läsas
  på det sättet-

 484. -att hur mycket ökar-

 485. -sannolikheten
  för psykosomatiska besvär...

 486. ...i olika typer
  av intakta familjer-

 487. -jämfört med att bo
  hos båda föräldrarna?

 488. Man kan se att överlag
  så är den ökningen-

 489. -risken för psykosomatiska besvär
  ganska liten-

 490. -framför allt bland de barn
  som har bättre föräldrarelationer-

 491. -men också bland de barn
  som har sämre föräldrarelationer.

 492. Men vi kan se i gruppen barn
  med sämre föräldrarelationer-

 493. -att även det växelvisa boendet-

 494. -är mindre fördelaktigt än att bo-

 495. -med båda föräldrarna när det gäller
  förekomst av psykosomatiska besvär.

 496. Bilden förändras dock
  betydligt i årskurs 9-

 497. -där det i praktiken
  inte finns några skillnader-

 498. -med avseende
  på psykosomatiska besvär-

 499. -mellan gruppen
  som bor i växelvis boende-

 500. -och den grupp som bor
  med båda föräldrarna.

 501. I de analyser vi har gjort
  så har vi som framgår-

 502. -indirekt av bilderna inte bara
  inkluderat typ av familjeboende-

 503. -och hur det relateras
  till psykosomatiska besvär-

 504. -vi har också inkluderat frågan
  om barnen anser-

 505. -att man har bättre eller sämre
  relationer till sina föräldrar.

 506. Vi har också tagit hänsyn
  till barnens uppfattningar-

 507. -om familjens ekonomi.

 508. Men om skillnaderna mellan-

 509. -olika familjetyper
  är relativt små...

 510. ...så är skillnaderna
  väsentligt större-

 511. -när det gäller jämförelsen
  av barn-

 512. -med sämre respektive bättre
  relationer till sina föräldrar.

 513. Barnen har alltså skattat
  relationerna.

 514. Här kan vi se att det är-

 515. -i årskurs 6
  och även i årskurs 9-

 516. -att sannolikheten ökar med 0,1,
  alltså tio procent-

 517. -för psykosomatiska besvär
  om man jämför gruppen-

 518. -med bättre relationer-

 519. -med den grupp som har sämre
  relationer med föräldrarna.

 520. Poängen med bilden
  är väldigt mycket-

 521. -att denna starka koppling
  mellan barnens upplevda relation-

 522. -till sina föräldrar
  och psykosomatiska besvär-

 523. -den kopplingen är stark
  i alla fyra typer-

 524. -av familjeboenden
  som vi har studerat.

 525. Återvänder vi
  till Ung i Värmland-data-

 526. -och tittar på hur trenderna
  ser ut bland elever i årskurs 9...

 527. Trender i psykosomatiska besvär
  för olika familjetyper-

 528. -så ser vi att det bland pojkarna
  har skett en ökning-

 529. -i gruppen med en förälder
  och med delat boende-

 530. -medan i gruppen ungdomar-

 531. -med växelvis boende eller
  som bor med båda föräldrarna-

 532. -kan vi inte se den ökningen.

 533. Det är motsvarande bild för flickor.

 534. Jag ska ge er två exempel-

 535. -på trender som bryter mönstret.

 536. Vi har ända sedan -88
  i Ung i Värmland-undersökningen-

 537. -haft frågor som speglar vad man
  skulle kunna kalla självuppfattning.

 538. Kanske finns något bättre namn.
  Här har vi summerat svaren.

 539. Det intressanta
  är att den här trenden-

 540. -pekar också uppåt,
  som psykosomatiska besvär-

 541. -men det är en positivt
  uppåtgående trend.

 542. Under samma tid
  som vi har sett en ökning-

 543. -av psykosomatiska besvär
  bland pojkar-

 544. -men framför allt bland flickor
  så har vi också sett-

 545. -en tydlig ökning av gruppen
  elever som upplever sig ha-

 546. -en bättre
  eller god självuppfattning.

 547. Som säkert alla av er är bekanta med-

 548. -så har vi under den här tiden-

 549. -också haft en stark nedgång-

 550. -av alkoholkonsumtionen bland unga.

 551. Bilden är inte lika positiv
  för narkotika-

 552. -men för alkohol är det så
  att vi vid senaste tillfället 2011...

 553. ...uppmätte de lägsta nivåerna-

 554. -i meningen andelen ungdomar
  som dricker alkohol-

 555. -sedan undersökningen startade 1988.

 556. Det är en trend som bekräftas
  av CAN:s undersökningar-

 557. -som visar att man numer
  har de lägsta siffrorna-

 558. -när det gäller ungdomars
  alkoholkonsumtion på 40 år.

 559. Även på samma sätt
  som för psykosomatiska besvär-

 560. -så ser vi att alkoholkonsumtionen-

 561. -är väsentligt högre
  bland pojkar och flickor-

 562. -med en icke-teoretisk
  studieinriktning-

 563. -jämfört med en teoretisk
  studieinriktning.

 564. Men vi ser att för båda grupperna
  är trenden fallande.

 565. Ett liknande mönster
  också för flickor.

 566. En intressant fråga är
  om det starka samband-

 567. -som vi vet finns mellan psykisk
  ohälsa och alkoholkonsumtion...

 568. ...på individnivå
  också återspeglas i trenderna.

 569. Här kan vi se att för pojkar,
  men inte för flickor-

 570. -så är ökningen av
  psykosomatiska besvär över tid-

 571. -högre i den grupp av pojkar-

 572. -som dricker alkohol
  minst en gång i månaden.

 573. Det förklaras nog delvis
  av att alkoholkonsumtionen-

 574. -som helhet har minskat.

 575. Det mönstret ser vi inte
  bland flickorna.

 576. Utanför dagens tema men ändå-

 577. -för att ge en bredare bild
  än den bild som jag har gett-

 578. -som enbart bygger
  på självskattad psykisk hälsa-

 579. -tänkte jag lägga upp två bilder-

 580. -som speglar utvecklingen
  och trenden i självmord.

 581. 15-19-åringar, pojkar och flickor.

 582. Pojkar ligger som ni vet högre
  när det gäller självmord.

 583. Och en bild för den äldre
  åldersgruppen, 15-24 år.

 584. Data hämtade från
  Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

 585. Frågan som ställdes
  på KVA-konferensen-

 586. -och som är en berättigad fråga,
  är varför vi inte ser en minskning-

 587. -i unga mäns
  och unga kvinnors självmord.

 588. Vi ser ju i befolkningen som helhet-

 589. -under flera decennier-

 590. -en nedåtgående trend
  i självmordstalet.

 591. Det finns ett stort gap att täcka-

 592. -när det gäller kunskapen
  om ungas psykiska hälsa.

 593. Ett gap som är större
  än de flesta andra kunskapsluckor.

 594. Och det
  är epidemiologiska data för barn-

 595. -under tio år.

 596. Det som KVA:s trendkonferens 2009-

 597. -sa var
  att här har vi inga data alls-

 598. -som gör att vi kan uttala oss
  om huruvida ungas psykiska hälsa-

 599. -har förändrats över tid.

 600. Det är naturligtvis
  helt oacceptabelt-

 601. -och nu pågår ett arbete
  där vi vid vårt centrum samarbetar-

 602. -med forskare bland annat
  i Australien och i Kanada-

 603. -för att se om vi kan introducera
  ett "early development instrument"-

 604. -som man har gjort i de länderna.

 605. Det bygger på
  att förskollärare skattar-

 606. -barnens, i det fallet 5-åringars,
  utveckling och välbefinnande.

 607. I Australien genomför man i år
  en nationell studie-

 608. -som innefattar alla barn
  i hela landet.

 609. Man gör det för tredje gången
  och har kunnat se i tidigare studier-

 610. -att de data man har samlat in
  har gett resultat-

 611. -på det sätt att det har riktat
  ljuset mot grupper av barn-

 612. -och främst områden i Australien
  där man behöver kraftsamla-

 613. -för att förbättra
  den psykiska hälsan bland barn.

 614. Avslutningsvis-

 615. -de sista sekunderna, vill jag säga
  att vi har en kort historia.

 616. Vårt centrum bildades 2009.

 617. Men vi har ambitionen
  att kunna vara med och bidra-

 618. -till att fylla de kunskapsluckor
  som finns inom det här området.

 619. Vi jobbar internationellt
  och nationellt-

 620. -tillsammans
  med andra forskargrupper.

 621. Vi är i dag elva disputerade forskare
  i gruppen och fyra doktorander.

 622. Vi har en styrelse för vårt centrum.

 623. Några bekanta ansikten-

 624. -bl.a. tidigare chefen för SBU,
  Måns Rosén.

 625. Vi har också Lennart Levi, tidigare
  professor i psykosocial miljömedicin-

 626. -som aktivt bidrar till
  att vi kan staka ut kursen.

 627. Det får bli sista ordet.
  Tack för att jag fick komma.

 628. Textning: Katarina Pellijeff
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barns och ungdomars psykiska hälsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Curt Hagquist är professor i folkhälsovetenskap och berättar om kopplingen mellan ungdomars psykiska hälsa och en stigande arbetslöshet bland unga. Hälsan följer på många sätt konjunkturen i samhället. Inspelat den 25 mars 2015 vid Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa
Ämnesord:
Arbetslöshet, Barn, Barn och ungdom, Psykiatri, Psykisk hälsa, Samhällsvetenskap, Sociologi, Ungdomar
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Stress hos pojkar och flickor i tonåren

Professor Petra Lindfors berättar om ett femårigt projekt där man har försökt mäta ungdomars upplevelse av stress. Har stressen hos ungdomar ökat och vad beror det på? Vilka fysiska uttryck visar sig hos ungdomar som upplever sig stressade? Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Barns och ungdomars psykiska hälsa

Curt Hagquist är professor i folkhälsovetenskap och berättar om kopplingen mellan ungdomars psykiska hälsa och stigande arbetslöshet bland unga. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

En historia om asperger och självförtroende

Konstnären Anders Wettler har Aspergers syndrom och berättar med hjälp av sina texter om en smärtsam resa för att passa in. Idag har han en ateljéplats i ett kooperativ för konstnärligt begåvade personer med funktionsnedsättning. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Historiskt om barns och ungdomars hälsa

Barnläkaren Carl Lindgren berättar om Sveriges barnmedicinska historia. Han säger att det sannolikt aldrig funnits en barnpopulation som haft bättre hälsa än den barnen i Norden har idag. Samtidigt minskar känslan av välbefinnande. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Hälsan hos nyanlända flyktingbarn

Överläkaren Anders Hjern berättar om sina erfarenheter av att i mer än 30 år ha jobbat med flyktingbarn. Han säger bland annat att skolan är den viktigaste faktorn för barnens hälsa. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Elevsamtal vid utredning

Barbro Johansson forskar vid Specialpedagogiska institutionen och föreläser om hur man kan bygga upp förtroende i samtal med ungdomar. Hon menar att det viktigaste är att lyssna. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Stöd till pojkar med skrivsvårigheter

Dr Murray Gadd, gästforskare från Nya Zeeland, berättar om vikten av att entusiasmera den unga kämpande eleven. Oftast handlar det om pojkar med skriv- och lässvårigheter. Ett knep Dr Gadd införde bland sina elever för att få loss skrivandet är så kallad "speed-writing", då tävlar barnen om vem som skriver flest ord på en minut. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Snabbspår och långspår

Det sitter en bildlärare och kör taxi på Stockholms gator. Och i Kista galleria står en geografilärare och skakar en påse med sallad. Det snabbspår för nyanlända med lärarexamen som nyligen lanserades är tänkt att ge kortare vägar till jobb och samtidigt bidra till att lösa lärarbristen i Sverige. Men hur bra har vi varit på att ta till vara den lärarkompetens som finns bland de många människor som kommit till Sverige under lång tid? Vi hör tre berättelser som handlar om hinder på vägen, slocknade drömmar och om mödan och tålamodet som krävs av den som ändå lyckas ta sig fram.