Titta

UR Samtiden - Finsk språkvård

UR Samtiden - Finsk språkvård

Om UR Samtiden - Finsk språkvård

Föreläsningar från det finska språkvårdsseminariet som är en årlig träffpunkt för språkvetare, forskare, journalister och informatörer. Årets tema är språkpolitik, nyord och finsk språkvård. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Till första programmet

UR Samtiden - Finsk språkvård : Finsk språklagstiftningDela
 1. Tack till arrangörerna för inbjudan.

 2. Jag heter Maria Soininen och arbetar
  på det finska justitieministeriet-

 3. -på Enheten för demokrati, språk
  och grundläggande rättigheter.

 4. Specifikt arbetar jag
  med språklagstiftningen.

 5. Främst med uppföljning av
  hur språklagen tillämpas-

 6. -men även med
  att främja språkliga rättigheter.

 7. Jag är ombedd att tala om Finlands
  språkklimat och språklagstiftning.

 8. Jag börjar med att den lagliga grunden
  för språkliga rättigheter-

 9. -står i paragraf 17 i grundlagen-

 10. -där rätten till en egen identitet
  och kultur regleras.

 11. I grundlagen fastslås att
  nationalspråken är finska och svenska.

 12. Därtill fastslås i ett tillägg-

 13. -att var och en har rätt i domstol
  och hos myndighet-

 14. -att använda sitt språk,
  då antingen finska eller svenska-

 15. -och enligt lag få sina handlingar
  på det språket.

 16. Dessutom står det i grundlagen att
  den offentliga makten ska tillgodose-

 17. -landets finsk- och svenskspråkiga
  befolknings samhälleliga behov-

 18. -på samma grundval.

 19. Dessutom ingår det i paragraf 17
  i grundlagen ett särskilt moment-

 20. -som berör andra språk än national-
  språken men det återkommer jag till.

 21. Vi börjar
  med nationalspråkens ställning.

 22. Vi har ju två nationalspråk,
  finska och svenska-

 23. -och vi använder
  begreppet "nationalspråk".

 24. I många andra länder
  används begreppet "officiellt språk".

 25. Alltså det språk en person kan
  använda i kontakt med myndigheter.

 26. Finland är officiellt
  ett tvåspråkigt land.

 27. I rättslig mening är både finska
  och svenska jämbördiga språk.

 28. Utgångspunkten är att båda språken
  behandlas lika i lagstiftningen.

 29. Sedan har vi språklagen-

 30. -där rätten till kontakt med myndighet
  på båda språken regleras mer i detalj-

 31. -likaså myndigheternas skyldighet
  till att ge service på de båda språken.

 32. Den nuvarande språklagen
  trädde i kraft år 2004.

 33. Den är stiftad på grundval
  av paragraf 17 i grundlagen.

 34. Den berör faktiskt bara
  nationalspråken, finska och svenska.

 35. Språklagen är språkneutral.

 36. Nationalspråken är alltså jämbördiga.

 37. Målet för språklagen är
  att den i grundlagen reglerade rätten-

 38. -att använda sitt språk i domstol
  och i myndighetskontakt skyddas.

 39. Det är viktigt att den enskildes rätt
  till en rättvis rättegång-

 40. -garanteras, oavsett språk.

 41. I målsättningen ingår
  att språkliga rättigheter uppfylls-

 42. -utan att den enskilde
  ska behöva hänvisa till dem.

 43. Men språklagens bärande tanke
  är ändå-

 44. -att en myndighet alltid får ge bättre
  språklig service än lagen föreskriver.

 45. Språklagen fastställer alltså
  en lägstanivå för språklig service.

 46. Men om myndigheten vill
  får den ge service på andra språk.

 47. Till exempel på engelska,
  om förutsättningar finns-

 48. -men det är man inte skyldig till
  enligt språklagen.

 49. Sen tar jag upp
  två centrala paragrafer i språklagen.

 50. I paragraf 10 i språklagen-

 51. -fastslås rätten
  att använda finska eller svenska-

 52. -i kontakt med statliga myndigheter
  och med tvåspråkiga kommuner.

 53. Motsvarande rättigheter
  som en finsk medborgare besitter-

 54. -gäller även en utländsk medborgare-

 55. -om denne behärskar något
  av språken finska eller svenska.

 56. Paragraf 23 i språklagen
  är också viktig.

 57. Enligt den ska myndigheten själv
  se till att dessa rättigheter uppfylls.

 58. Utgångspunkten är-

 59. -att klienten inte ska
  behöva kräva service på sitt språk.

 60. Paragraf 23 gör myndigheter skyldiga
  att uppfylla språkliga rättigheter-

 61. -i den dagliga verksamheten.

 62. Dessutom har språklagen som mål
  att främja språkliga rättigheter-

 63. -såväl nu som i framtiden.

 64. Ur den synpunkten
  är paragraf 35 viktig.

 65. I den fastslås att myndigheterna
  bör värna om språklig kulturtradition-

 66. -och främja bruket
  av de båda nationalspråken.

 67. Om omständigheterna förutsätter det
  måste makten vidta åtgärder-

 68. -för att trygga samhälleliga behov
  knutna till nationalspråken.

 69. Bakom den här paragrafen
  ligger en tanke om-

 70. -att bland annat engelskan håller på
  att ta över det vetenskapliga området-

 71. -och man upplever det vara av vikt
  att upprätthålla nationalspråken-

 72. -även i en värld
  som blir alltmer internationell.

 73. Språklagen är en allmän lag.

 74. Den innehåller alltså miniminivån för
  språkliga rättigheter och skyldigheter-

 75. -och myndigheten får ju ge bättre
  service än språklagen förutsätter.

 76. Dessutom kan vi konstatera att
  språklagen inte är en heltäckande lag-

 77. -utan det finns kompletterande
  bestämmelser på andra lagområden.

 78. Till exempel regleras undervisnings-
  språk i lagar om undervisning-

 79. -medan socialtjänst och vård har egna
  bestämmelser inom sina lagområden.

 80. För att språklagen ska realiseras
  är språkkunskapslagen central.

 81. Den reglerar alltså språkkunskaper
  som krävs av en statstjänsteman.

 82. Det ordar jag inte mer om nu-

 83. -mer än att kärnan i den lagen är-

 84. -att myndigheten ska ha
  språkkunnig personal på de tjänster-

 85. -där språkkunskaper krävs.

 86. Språkkunskapslagen
  och tjänstemännens språkkunskaper-

 87. -är ju en förutsättning
  för att språklagen ska kunna uppfyllas.

 88. Även språkkunskaper
  regleras i flera lagar.

 89. Även språkkunskapslagen
  är en allmän lag.

 90. Till exempel finns det bestämmelser
  som gäller domare och poliser.

 91. I språklagen utgår man
  från en indelning efter språk.

 92. Myndigheterna delas i enspråkiga
  och tvåspråkiga myndigheter.

 93. En tvåspråkig myndighets skyldighet
  att ge service på båda språken-

 94. -är mer omfattande
  än enspråkig myndighets.

 95. I praktiken innebär det
  att en tvåspråkig myndighet-

 96. -direkt måste kunna ge service
  på det av språken klienten önskar.

 97. En enspråkig statlig myndighet
  kan vid behov-

 98. -använda sig av tolk eller översättare
  i kontakten med klienten.

 99. Departementen och myndigheterna
  i centralförvaltningen är tvåspråkiga.

 100. Grundenheten i den språkliga
  indelningen är kommunen.

 101. Den kan vara enspråkig
  eller tvåspråkig.

 102. Kommunens tillhörighet beror på hur
  många med respektive modersmål-

 103. -som bor i kommunen.

 104. Det får man reda på
  genom modersmålsregistreringen.

 105. Den enskilde registrerar
  sitt modersmål i folkbokföringen.

 106. Den avgörs på så vis. Man kan bara
  registrera ett språk som modersmål.

 107. Kommunen är tvåspråkig
  om personer av båda språken bor där-

 108. -och den språkliga minoriteten
  uppgår till minst åtta procent-

 109. -eller minst 3 000 kommuninvånare.
  I annat fall är kommunen enspråkig.

 110. I enspråkiga kommuner
  används ett språk-

 111. -medan man i tvåspråkiga kommuner
  använder både finska och svenska.

 112. I år finns det 317 kommuner i Finland.

 113. Av dem är 260 är enspråkigt finska.

 114. Det finns 32 tvåspråkiga kommuner.

 115. I 18 av dem är majoritetsspråket
  finska och minoritetsspråket svenska-

 116. -medan majoritetsspråket
  är svenska i 14 kommuner.

 117. På det finländska fastlandet finns det
  just nu en enspråkigt svensk kommun.

 118. Det är Närpes i Österbotten,
  på västkusten, nära Vasa.

 119. Alla åländska kommuner
  är enspråkigt svenska.

 120. Åland har en särställning
  i att språklagen inte gäller där.

 121. I stället finns det bestämmelser
  om språken i Ålands självstyrelselag.

 122. Åland är ett svenskspråkigt landskap,
  med stöd av självstyrelselagen.

 123. Det var nationalspråken. Nu ska vi
  tala om andra språk i Finland.

 124. I grundlagen fastlås även-

 125. -att samer, i egenskap av ursprungs-
  befolkning, samt romer och andra-

 126. -har rätt att upprätthålla
  och utveckla sitt språk och sin kultur.

 127. Samernas rätt att använda samiska
  i myndighetskontakter regleras i lag.

 128. Dessutom fastslår man
  att de teckenspråkiga-

 129. -"samt de som på grund av handikapp
  behöver tolkningshjälp"-

 130. -i lag ska ha tryggade rättigheter.

 131. Utöver nationalspråken reglerar
  grundlagen andra gruppers rätt-

 132. -till att upprätthålla och utveckla
  sitt språk och sin kultur.

 133. Hos oss används i grundlagen
  begreppet "andra grupper"-

 134. -som åtminstone enligt dess definition
  betyder detsamma som "minoritet"-

 135. -men begreppet "minoritet"
  används inte i vår språklagstiftning.

 136. I grundlagen avser man med denna
  paragraf alla språkgrupper i Finland-

 137. -och tanken är att alla språk
  är lika viktiga.

 138. Dock nämner man särskilt samer,
  romer och teckenspråken.

 139. Den samiska språklagen reglerar
  rätten till att använda samiska.

 140. Man utgår då från samers hemort.

 141. Lapplandskommunerna Enontekis,
  Enare, Utsjoki och Sodankylä-

 142. -är de kommuner
  där den samiska språklagen gäller.

 143. Lagen är alltså geografiskt avgränsad.

 144. I Finland talas det nordsamiska,
  enaresamiska och skoltsamiska.

 145. De två senare är hotade språk-

 146. -och alltså mindre
  i den samiska språkgruppen.

 147. I språklagen fastslås-

 148. -att rätten till att använda andra
  språk än finska, svenska och samiska-

 149. -regleras
  i respektive förvaltningsområdes lagar.

 150. De bestämmelserna rör domstols-
  och förvaltningsförfarande-

 151. -och utbildning, socialtjänst och vård.

 152. I allmänhet handlar det om
  huruvida en person har rätt till tolk-

 153. -ifall denne inte kan finska, svenska
  eller samiska.

 154. Bland de i grundlagen
  omnämnda språken-

 155. -har man inte stiftat
  några lagar kring romani.

 156. Det förutsätts inte i grundlagen.

 157. Bestämmelser kring romani
  finns bland annat i utbildningslagarna.

 158. I kontakt med myndigheter använder
  romerna finska eller svenska.

 159. Sen vill jag lyfta fram-

 160. -den nya teckenspråkslagen
  som träder i kraft i maj.

 161. Den ska i dag
  skrivas på av presidenten.

 162. Riksdagen godkände den
  bland de sista lagar-

 163. -som sittande riksdag
  hinner godkänna.

 164. Vi har alltså riksdagsval om en vecka.
  Det är ju en spännande situation i sig.

 165. Teckenspråkslagen
  är en mycket smal allmän lag.

 166. Den består av endast fem paragrafer.

 167. Den kan konstateras
  vara en symbolisk ramlag-

 168. -men man har sett
  att den är viktig i det avseendet-

 169. -att teckenspråkiga uppmärksammas-

 170. -som en språklig och kulturell grupp
  och inte enbart som funktionsnedsatta.

 171. Avsikten med teckenspråkslagen
  är att främja de teckenspråkigas rätt.

 172. Myndigheterna ska i sin verksamhet
  främja teckenspråkigas möjligheter-

 173. -att använda och få information
  på sitt eget språk.

 174. Det ingår alltså
  en främjandeskyldighet i lagen-

 175. -även om inte rättigheterna
  regleras i den lagen-

 176. -utan
  i andra förvaltningsområdens lagar.

 177. Det finns rätt mycket bestämmelser
  bland annat kring tolkning.

 178. Det som är viktigt i den här lagen-

 179. -är att den uttryckligen nämner
  och berör de båda teckenspråken.

 180. I Finland används finskt
  och finlandssvenskt teckenspråk.

 181. Särskilt det finlandssvenska
  teckenspråket har länge varit hotat.

 182. Problemet är att det finns så få tolkar
  i finlandssvenskt teckenspråk.

 183. Utbildning för yrket har inte anordnats
  sedan början på 1990-talet.

 184. Nu håller man faktiskt på att starta-

 185. -mycket tack vare den nya lagen-

 186. -en ny tolkutbildning
  i finlandssvenskt teckenspråk.

 187. En annan viktig sak
  med teckenspråkslagen är-

 188. -att den teckenspråkiga inte ska
  begränsas av sin hörselnedsättning-

 189. -utan att hon är en person
  vars språk är teckenspråket.

 190. Man utgår från de teckenspråkiga
  som en språklig och kulturell grupp.

 191. Sen ombads jag säga några ord
  om språklagens historia i Finland.

 192. På Finlands marker har man talat
  finska och svenska i minst 900 år.

 193. Finland var en östlig del
  av det svenska riket i 600 år.

 194. Svenskan var myndigheters och
  förvaltningens språk i århundraden.

 195. Även under det ryska styret,
  från 1809 och framåt.

 196. Under 1800-talet togs finskan i bruk
  även i förvaltningen.

 197. Genom språkförordningen
  utfärdad år 1902-

 198. -fick finskan status som officiellt
  språk och blev likvärdig med svenska.

 199. År 1906, efter riksdagsreformen-

 200. -blev finska även myndighetsspråk.

 201. Sedan dess har lagberedningen
  i huvudsak skett på finska-

 202. -även om lagpropositioner
  översätts till svenska.

 203. Propositioner och lagar
  ska ju finnas på båda språken-

 204. -men innan dess
  skedde lagberedningen på svenska.

 205. År 1917 blev Finland självständigt.

 206. I 1919 års regeringsform,
  alltså i den nuvarande grundlagen-

 207. -blev finska och svenska
  likvärdiga officiella språk.

 208. 1922 kom den första språklagen.

 209. Om ryskan kan vi säga-

 210. -att man försökte göra den
  till ett officiellt språk-

 211. -i början på 1900-talet-

 212. -men vi kan dra slutsatsen-

 213. -att finskan stärktes som officiellt
  språk under det ryska styret.

 214. Sen tog jag aktuell information
  om språkförhållanden i Finland.

 215. Finland är numera ett flerspråkigt
  land, inte bara tvåspråkigt-

 216. -även om landet
  har två officiella språk.

 217. I landet talas det 148 olika modersmål.

 218. Av befolkningen är 90 % finskspråkiga
  och 5,4 % svenskspråkiga-

 219. -och den övriga befolkningen
  har något annat modersmål.

 220. I landet har det länge talats samiska,
  romani, teckenspråk-

 221. -tatariska, jiddisch, ryska
  och karelska.

 222. De största språkgrupperna
  efter nationalspråken-

 223. -är ryska, estniska, somaliska,
  engelska och arabiska.

 224. Det speciella i Finland är att man
  registrerar ett språk som modersmål.

 225. De som har ett annat modersmål
  än finska eller svenska-

 226. -kan dessutom anmäla finska
  eller svenska som kontaktspråk.

 227. Det vill säga det språk som
  myndigheter kontaktar personen med.

 228. Hur uppfyller man språkliga rättigheter
  rent praktiskt? Lagstiftningen är bra-

 229. -men räcker den till att trygga att
  de språkliga rättigheterna uppfylls?

 230. Vi kan konstatera
  att de svenskspråkigas rättigheter-

 231. -uppfylls bristfälligt.

 232. Det gäller främst
  bristen på språkkunnigpersonal.

 233. Det har även Europarådet
  lagt märke till...

 234. ..i sina rekommendationer.

 235. I praktiken är problemet ofta-

 236. -att ansvaret för att rättigheterna
  uppfylls skjuts på klienten-

 237. -trots att myndigheten ska
  ta initiativet till att uppfylla lagen.

 238. I en språkbarometer år 2012
  framkom det-

 239. -att ju mindre andel
  svenskspråkiga i kommunen-

 240. -desto svårare är det
  att få service på svenska.

 241. Jag kan också konstatera
  att bristen på språkkunnig personal-

 242. -även gäller samiska
  i samernas hemorter.

 243. 2013 gav regeringen ut en berättelse
  om hur språklagstiftningen tillämpas.

 244. Där granskas språkförhållanden
  i Finland i allmänhet-

 245. -och tillämpningen av lagen-

 246. -men i den granskades även
  språkklimatet-

 247. -och medvetenheten och inställningen
  gentemot olika språkgrupper.

 248. I berättelsen framkom
  att det var få som ansåg-

 249. -att förhållandet mellan
  olika språkgrupper var direkt dåligt-

 250. -även om det i politiken
  och i sociala medier-

 251. -har framförts olika åsikter om
  svenskans och andra språks ställning.

 252. Majoriteten av finländarna
  ser positivt eller neutralt-

 253. -på svenska
  och på att studera svenska-

 254. -fastän det under det gångna året
  livligt har diskuterats-

 255. -huruvida det ska vara frivilligt
  att delta i svenskundervisningen.

 256. Detta grundar sig på
  ett medborgarinitiativ i frågan-

 257. -som riksdagen i mars trots allt
  tydligt gav avslag på.

 258. Riksdagen ansåg-

 259. -att studier i svenska
  ska förbli obligatoriska.

 260. Under de senaste åren-

 261. -har språkbruket
  mot olika språkgrupper hårdnat-

 262. -på nätsajter och i sociala medier.

 263. Det syntes särskilt under
  de senaste allmänna valen år 2011.

 264. Då diskuterades de här sakerna
  i stor omfattning-

 265. -och det var inte alltid
  den trevligaste läsningen.

 266. Men just nu kanske dessa ämnen
  inte är lika framträdande.

 267. Åtminstone inte i samma grad.

 268. Hur följer och bevakar man
  att språklagen följs?

 269. Regeringen följer frågan hos
  kommuner och andra myndigheter.

 270. Ett centralt verktyg är regeringens
  berättelse som jag nyss visade.

 271. För varje valperiod ges en berättelse
  ut om tillämpningen av språklagen.

 272. I den behandlas utöver förhållanden
  för finska och svenska-

 273. -även förhållanden för samiska,
  romani och teckenspråk.

 274. I den nyaste berättelsen
  behandlades bland annat-

 275. -de ryska, estniska, jiddisch
  och karelska språken i egna stycken.

 276. Föregående berättelse
  gavs ut 2013 och nästa kommer 2017.

 277. Berättelsen sammanställs
  på justitieministeriet.

 278. Berättelsen är stadgad i lag,
  enligt språklagen.

 279. Regeringen är skyldig
  att ge ut en sådan vart fjärde år.

 280. Dessutom kan myndigheter och
  kommuner göra egna utvärderingar-

 281. -men det är de inte skyldiga till
  enligt lag.

 282. När det gäller bevakning,
  bevakar varje myndighet för sig-

 283. -huruvida språklagen
  följs inom verksamheten.

 284. Som princip,
  om man tar kontakt med oss-

 285. -för att ens språkliga rättigheter
  inte respekterats-

 286. -ger vi rådet att ta kontakt med den
  myndighet som orsakat klagomålet-

 287. -och lösa problemet
  genom direktkontakt-

 288. -eftersom ansvaret att följa språklagen
  ligger hos myndigheten.

 289. Men det är möjligt att i vissa fall
  ta kontakt med länsstyrelsen-

 290. -eller med en minoritetsspråksnämnd
  eller kommunens patientombudsman-

 291. -om frågan gäller utbildningsväsendet,
  socialtjänst eller vård.

 292. Och som sista utväg-

 293. -finns de högsta instanserna
  för myndighetsövervakning-

 294. -justitiekanslern
  och riksdagens justitieombudsman.

 295. Riksdagens justitieombudsman
  har avgjort många besvärsmål-

 296. -som har gällt att språkliga
  rättigheter inte uppfyllts.

 297. Ofta gäller de att en person
  inte har fått service på svenska-

 298. -trots sina rättigheter.

 299. I Finland finns det
  ingen specifik språkombudsman-

 300. -även om en sådan har diskuterats.

 301. Sen ska jag berätta lite om
  vad vi gör på justitieministeriet.

 302. Vår uppgift är i första hand att följa
  efterlevnaden av språklagstiftningen-

 303. -särskilt att språklagen uppfylls
  och tillämpas.

 304. Vi ger rekommendationer
  och framlägger motioner-

 305. -som rör språkliga rättigheter
  och hur de kan främjas.

 306. Vi ger råd till myndigheter
  och organisationer-

 307. -och svarar på frågor
  från medborgarna-

 308. -om språklagstiftningens tolkning
  och tillämpning.

 309. Vi hjälper även myndigheter med
  lagberedning och praktiska lösningar.

 310. Vi sprider information
  om språklagstiftningen-

 311. -och kan utbilda myndigheter
  och ge kommentarer.

 312. Det ska påpekas att vi
  inte tar ställning i enskilda fall-

 313. -för vi är varken polis eller domstol.

 314. Myndigheter
  bestämmer om sin verksamhet-

 315. -och i sista hand kan
  de högsta instanserna ingripa i den.

 316. Sen tänker jag kort berätta
  om aktuella språkfrågor-

 317. -som vi på justitieministeriet
  behandlar nu.

 318. Nuvarande regering,
  som alltså snart avgår-

 319. -gav 2012 ut ett principbeslut
  om strategin för nationalspråken.

 320. Det dokumentet ser ut så här.

 321. Den så kallade nationalspråksstrategin
  har sin grund i regeringsprogrammet.

 322. Målsättningen är att bevara livskraften
  hos de två nationalspråken.

 323. Jag tog med publikationens logotyp-

 324. -å-ä-ö-logotypen,
  som jag tycker är rolig.

 325. "Nationalspråksstrategin"-

 326. -innehåller regeringens åtgärder
  för innevarande regeringsperiod.

 327. Därtill innehåller den långsiktiga mål-

 328. -och praktiska verktyg-

 329. -för att främja språklagens åtlydnad
  i myndigheternas egen verksamhet-

 330. -och hur de bättre
  skulle kunna beakta sina skyldigheter.

 331. Till exempel finns det
  kommunikationsrekommendationer.

 332. De är riktade till myndighetens
  kommunikatörer och informatörer.

 333. Man kan läsa hela strategidokumentet
  på en egen nätsajt-

 334. -som jag har skrivit upp länken till,
  här på bilden.

 335. Vi har arbetat för frågan i ett nätverk
  där olika ministerier medverkar.

 336. Nätverket har på sitt sätt
  verkställt strategin-

 337. -under regeringsperioden.

 338. Målet är att nätverket ska fortsätta
  med sin verksamhet framöver.

 339. Som jag nämnde,
  är nästa utgivningsår 2017-

 340. -för regeringens berättelse
  om språklagens tillämpning.

 341. Vi har börjat förbereda den
  genom att samla in material.

 342. Denna vår har vi grundat
  en samarbetsgrupp för teckenspråk-

 343. -vars första möte är nästa vecka.
  Jag är dess sekreterare.

 344. Vi ska öka myndigheters informations-
  utbyte i teckenspråksfrågor-

 345. -eftersom teckenspråksfrågorna
  är uppdelade på olika ministerier.

 346. Ofta på
  undervisnings- och kulturministeriet-

 347. -och social- och hälsovårdsministeriet.

 348. Utöver ministerierna finns även
  finska Finlands dövas förbund-

 349. -och Finlandssvenska teckenspråkiga
  RF representerade i arbetsgruppen.

 350. Tanken är
  att arbetsgruppen även följer-

 351. -hur den kommande
  teckenspråkslagen efterlevs.

 352. Tanken är att om man vill utveckla
  lagstiftningen på andra områden-

 353. -så kan man i arbetsgruppen ta upp-

 354. -vad som kan behöva utvecklas
  och förnyas.

 355. Sen kan jag konstatera
  att vi ska starta en utredning-

 356. -om förnyelsebehoven
  av den samiska språklagen.

 357. Nu under våren.

 358. På den sista bilden
  skrev jag kontaktuppgifterna...

 359. ...till vår enhet.

 360. Just nu är vi två tjänstemän
  i teamet för språkliga rättigheter-

 361. -som arbetar med språkfrågor.

 362. Vi har en tredje person
  som snart ska ansluta.

 363. Vi har varit tre personer som handhar
  de här arbetsuppgifterna.

 364. Här är kontaktuppgifter
  direkt till oss-

 365. -ifall det uppstår frågor som ni
  vill ha en djupare förklaring på.

 366. Våra sidor på nätet är omfattande.

 367. Här är länkar till språksidorna,
  som finns på finska och svenska.

 368. Där kan man bland annat läsa-

 369. -"Statsrådets berättelse
  om tillämpningen av språklagen"-

 370. -och "Nationalspråksstrategin"-

 371. -och även andra broschyrer om
  språklagen och språkliga rättigheter.

 372. Där var min presentation
  till ända. Tack, alla.

 373. Jag svarar gärna på frågor,
  om det finns.

 374. Tack, Maria Soininen.

 375. Det var verkligen intressant
  att höra ömsesidiga presentationer-

 376. -om språklagens bakgrund
  och framtid i Finland-

 377. -respektive Kaisa Syrjänen Schaals
  berättelse-

 378. -om språklagens historia
  och nuvarande situation i Sverige.

 379. Jag har en egen fråga.

 380. Du nämnde att det
  finns en- och tvåspråkiga myndigheter.

 381. Vet du om det finns någon
  enspråkigt svensk myndighet?

 382. Det kan jag inte svara på,
  på stående fot.

 383. De enspråkiga kan tänkas vara finska.

 384. Kommunen Närpes
  är ju enspråkigt svensk-

 385. -men hur det är med statliga
  myndigheter kan jag inte säga.

 386. Har ni frågor att ställa till Maria?

 387. Här är mikrofonen.

 388. Sirkka Husso. Jag vill först
  bara kommentera en sak.

 389. I Sverige och i Finland
  ingår teckenspråket i språklagen-

 390. -men jag som har en synskada
  som funktionshinder vill säga-

 391. -att punktskrift inte ingår
  i någondera av ländernas språklag.

 392. Men sen har jag tre frågor.

 393. Du sa att det finns 32 tvåspråkiga
  kommuner. 18 respektive 14.

 394. Hur har man ordnat skolan?

 395. Har man gymnasium och grundskolor
  för respektive språk?

 396. Den andra frågan är
  vad en språkombudsman är.

 397. Och den tredje frågan...
  Nu har jag redan glömt vad den var.

 398. Jo, FN-konventionen.

 399. Är den förankrad i lag i Finland?
  Det är den ju inte i Sverige.

 400. Jag kan ju säga-

 401. -att undervisningsspråken i skolan
  regleras i undervisningslagarna.

 402. Utgångspunkten är att skolorna
  antingen är finska eller svenska.

 403. När det gäller språkombudsman-

 404. -är det, som sagt,
  något man övervägt-

 405. -men man har inte beslutat
  anta en sådan-

 406. -eftersom språkfrågor
  inte kan få en särskild ställning.

 407. De liksom språkliga rättigheter-

 408. -bevakas av justitieombudsmannen
  och justitiekanslern.

 409. Men i strategin hänvisar man bara till
  att man diskuterat saken.

 410. FN-konventionen
  om rättigheter för funktionshindrade-

 411. -har behandlats i riksdagen.

 412. Jag måste säga att jag inte
  har följt diskussionens utgång-

 413. -men ärendet har
  nyligen behandlats i riksdagen.

 414. Under våren.

 415. Det kan jag kontrollera.

 416. Tack. Här finns ännu en fråga.

 417. Tiina Mauritzell.
  Jag jobbar på Finspångs kommun-

 418. -med förvaltningsområdet för finska.

 419. Du talade mycket om rättigheter
  för svenskspråkiga i Finland-

 420. -och det har ni ju 700 år erfarenhet
  av. Alltså 700 års försprång.

 421. Dessutom har svenskan gått från
  huvudspråk till ett likställt språk.

 422. Men hur ser ni till
  att anordna undervisning på samiska?

 423. Alltså verksamhet på minoritetsspråk.
  Det är ju det vi håller på med här.

 424. Ursäkta, kan jag få frågan på nytt?

 425. Samiskan
  är ju ett minoritetsspråk i Finland.

 426. Inget nationalspråk.

 427. Hur ser man till
  att samer får sin rätt-

 428. -till utbildning och undervisning
  på samiska i Finland?

 429. Undervisning i samiska
  regleras i undervisningslagen.

 430. -Och...
  -Ja, men in praktiken.

 431. I praktiken... Ja, vad ska jag svara?

 432. I praktiken finns det brister. Till
  exempel är det ont om läromaterial-

 433. -och även ont om
  kompetent samisk personal.

 434. Men visst är målsättningen-

 435. -att alla som vill
  ha undervisning i samiska ska få det.

 436. Till exempel har man i Helsingfors
  startat ett "språkbo" i höstas.

 437. Tack. Problemen i länderna är alltså
  lika när det gäller minoritetsspråken.

 438. Att det är brist på läromaterial
  och lärare.

 439. Det får vi höra mer om senare i dag.
  Finns det fler frågor?

 440. Paula Ehrnebo. Du sa att det ibland
  råder brist på språkkunnig personal.

 441. Jag tolkar det som
  att det gäller svenskspråkig personal.

 442. Hur gör man med dem som inte kan
  finska, såsom äldre demenspatienter?

 443. Hur tryggar man deras rättigheter?
  Använder man till exempel tolk?

 444. Man strävar efter
  att det ska finnas någon-

 445. -som kan ta hand om
  de äldres ärenden på svenska-

 446. -på deras eget språk, men...

 447. Men det går inte alltid.

 448. Det händer
  att de blir tvungna att använda finska.

 449. Sådana fall har jag hört talas om.

 450. Tyvärr kan det gå så.

 451. När det gäller tolkanvändning vet jag
  inte hur det går till i praktiken.

 452. Men egentligen
  ska det finnas någon i personalen-

 453. -som talar svenska och är tillgänglig

 454. Tack. Här fanns en fråga till.

 455. Vi har gott om tid för frågor,
  så se till att ta tillfället i akt.

 456. Helena Kivisaari. Här i Sverige
  diskuteras en länsreform.

 457. I Finland har man genomfört en sådan,
  och har numera regionförvaltningsverk.

 458. Jag är intresserad av hur de fungerar
  när det gäller minoritetsspråken.

 459. Jag är ofta i Österbotten
  och där gick diskussionerna höga...

 460. Jag minns inte vilket verk det var
  som skulle finnas för svenskspråkiga.

 461. Hur fungerar regionförvaltningsverken
  när det gäller minoriteter?

 462. Har man personal
  som talar minoritetsspråk-

 463. -och vilka ärenden
  kan man ta upp med dem?

 464. När det gäller svenskan kan jag säga-

 465. -att man har centraliserat frågor
  till ett visst verk.

 466. Verket i Vasa har hand om
  svenskspråkig undervisning.

 467. Det är meningen att även förskole-
  och daghemsfrågor ska till det verket.

 468. Vad gäller andra språk,
  är åtminstone romani...

 469. Det finns romanitalande personal
  på bland annat verket i Uleåborg.

 470. Och då ett par personer...

 471. ...som sköter romska frågor.

 472. Tack. Fler frågor?

 473. Inga fler frågor.
  - Kan du vänta ett ögonblick, Maria?

 474. Tack så mycket för att du kom hit.
  Här, en liten sak som minne.

 475. Översättning: Cecilia Holmberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Finsk språklagstiftning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Maria Soininen från justitieministeriet i Finland berättar här om språklagstiftningen i Finland, där både finska och svenska har ställning som nationella språk trots att det idag endast finns en enspråkig svensk kommun. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Ämnen:
Svenska > Språkbruk
Ämnesord:
Finland, Språkvetenskap, Svenska språket
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Finsk språkvård

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Svensk språklagstiftning

I Sverige finns det 59 kommuner som ger service på finska till kommuninvånarna. För 15 år sedan var det bara fem som tillhandahöll den här tjänsten, berättar Kaisa Syrjänen Schaal från Svenska kyrkans enhet för flerspråkighet. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Finsk språklagstiftning

Maria Soininen från justitieministeriet i Finland berättar här om språklagstiftningen i Finland, där både finska och svenska har ställning som nationella språk trots att det idag endast finns en enspråkig svensk kommun. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Finska som modersmål

Det råder stor brist på finska modersmålslärare i Sverige. Sari Pesonen, studierektor vid Stockholms universitet, menar att en möjlighet för att få fler behöriga till utbildningen är att eleverna får genomgå ett språktest. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Nya finska ord

Vet ni vad nättroll, smarta byxor eller ananashår betyder? frågar Riitta Eronen publiken. Hon jobbar som forskare vid Institutet för de inhemska språken och har tittat närmare på nya finska ord från 2000-talet. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Nyheter inom språkvården

Språket lever och förändras och vår uppgift är endast att ge rekommendationer, berättar forskaren Riitta Eronen från Institutet för de inhemska språken i Finland. Institutet arbetar med nya låneord, lexikon och språkforskning och omfattar språkråd både inom finska och svenska språket. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Hemsida för språkvård

Henna Leskelä från Språkrådet guidar i hur man använder språkvårdens finska sökmotor. Tjänsten är ett användbart redskap för till exempel journalister och lärare i finska och ger förslag på stavning, grammatik och låneord på finska. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Kommunens finska hemsida

Flera svenska kommuner har översatt sina hemsidor till finska med hjälp av Google translate eller liknande gratisprogram. Det blir oftast helt fel, menar Miina Salokannas på Tammerfors universitet som här berättar om sin utredning. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Formulering i vetenskaplig text

Att använda vetenskapliga termer är inte alltid så lätt. Men det finns tips och metoder för att underlätta så att din uppsats blir mer lättarbetad. Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap tipsar och går igenom olika metoder tillsammans med Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.