Titta

UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Om UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Föreläsningar och diskussioner från konferens om skillnader mellan män och kvinnor. Finns skillnader och hur ser dessa i så fall ut? Vi får inblick i feminismens historia och i den senaste biologiska och genusvetenskapliga forskningen om skillnader mellan könen. Hur ska vi uppnå jämställdhet och varför? Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader? : Utbildning och familjebildningDela
 1. Jag beklagar att jag inte pratar
  svenska som jag skulle här i dag.

 2. Förlåt.

 3. Jag ska tala om det jag kallar
  könsgapet inom utbildning.

 4. Det är en enkel sak,
  men något teknisk.

 5. Jag talar i princip om detta.
  Det är svenska data.

 6. Den lägre kurvan visar män,
  och den högre visar kvinnor.

 7. Det gäller inskrivna
  i högre utbildning i Sverige.

 8. Jag har anpassat exponentiella kurvor
  till var och en.

 9. För männen är exponenten 0,265.

 10. För kvinnorna är den 0,33.

 11. Tillväxttakten för kvinnor
  är strax över 3 procent.

 12. För män är den strax över 2,5 procent.

 13. Det är viktigt, eftersom jag
  återvänder till de ekvationerna.

 14. Min poäng är att tillväxten
  inom högre utbildning-

 15. -bäst förklaras som exponentiell.

 16. Här är kurvor över
  Finland, Sverige och Island-

 17. -från 1900-talets början
  och till dess slut.

 18. Tillväxten är exponentiell.
  Jag går inte närmare in på det.

 19. Ni får lita på mig.

 20. Om man har två exponentiella kurvor...

 21. Tänk på ert bankkonto.
  Ni har tio kronor på banken.

 22. Räntesatsen är 10 procent.
  Det är den blå linjen.

 23. Eller så har ni en krona år 1900
  och en tillväxttakt på 6 procent.

 24. Det är den lägre kurvan. Är det klart?

 25. Den lägre kurvan har en högre
  tillväxttakt, men den förblir lägre.

 26. Från 1900 till 1960.

 27. Sedan anpassar jag
  en exponentiell kurva.

 28. Den högre har exponenten 0,296,
  alltså cirka 3 procent.

 29. Den lägre är 0,58,
  vilket är cirka 6 procent.

 30. Det är den tekniska motsvarigheten.

 31. Det här är från 1900 till 1960.
  Vilket konto skulle ni föredra?

 32. Om ni tog ut pengarna 1960
  skulle ni föredra den högre kurvan.

 33. Där blir det mer pengar. Men tänk om
  man går vidare till 2020, i 60 år till?

 34. Då ser det ut så här.
  Kurvorna är exakt lika.

 35. Nu föredrar ni nog den röda.
  Det blir mer pengar.

 36. Men min poäng är
  att det är en beskrivning av tillväxten-

 37. -av män och kvinnor
  inom högre utbildning.

 38. Den röda motsvarar tillväxten
  bland kvinnor och den blå bland män.

 39. Denna situation ser vi i många länder.

 40. I vissa fall har jag svenska data,
  men fenomenet är globalt.

 41. Det stämmer med i princip
  alla länder i världen.

 42. Här är det som vi i min generation
  är vana vid.

 43. Under 1960- och 1970-talen fanns fler
  män än kvinnor inom högre utbildning.

 44. Sedan når vi läget
  då jämställdhet uppnåddes.

 45. Många trodde att det var slutet,
  att när jämställdhet har uppnåtts-

 46. -kommer kurvorna att växa
  i samma takt hädanefter.

 47. Men så är inte fallet. Nu har vi
  faktiskt en motsatt divergens.

 48. Tillväxten är exponentiell. Saker
  växer inte exponentiellt för evigt.

 49. Man når en mättningspunkt.
  Jag visar inte den än.

 50. Jag ska kort behandla det senare.

 51. Det första är det
  man kallar det gamla könsgapet.

 52. Sedan ser ni det nya könsgapet,
  men jag menar-

 53. -att det inte finns
  ett gammalt och ett nytt könsgap.

 54. Utifrån tillväxttakten
  har gapet varit likadant-

 55. -under första delen av 1900-talet
  som den första delen av 2000-talet-

 56. -och det fortsätter så.
  Det är min fundamentala poäng.

 57. Könsgapet beskrivs bäst som
  en skillnad mellan två tillväxtkurvor.

 58. De startar på olika nivåer,
  och det bör vi förklara-

 59. -och de har olika tillväxtkoefficienter.

 60. Det senare gapet
  är det verkliga könsgapet.

 61. Det betyder att effekten inte
  beror på den absoluta nivån-

 62. -vilken givetvis är viktig.
  Skillnaden ligger i tillväxttakt.

 63. Tidpunkten då jämställdhet nås
  är inte särskilt betydelsefull.

 64. Det är efter 1980
  i de flesta nordiska länder.

 65. Kullkastandet av könsskillnaden,
  efter att jämställdhet har uppnåtts-

 66. -kan bara ske efter
  att nivån av kvinnor är mättad.

 67. Annars skulle det bara fortsätta växa.

 68. Självklart finns det många könsgap.
  Det är bara ett av dem.

 69. Här talar vi om det för inskrivning
  och examen inom högre utbildning.

 70. Finns det ett verkligt gap mellan
  könen för inskrivning och examen?

 71. Frågan nyanseras om vi frågar:
  Fanns det ett könsgap på 1900-talet...

 72. ...då män var överrepresenterade
  jämfört med kvinnor? Ja.

 73. Finns ett könsgap där kvinnor är
  överrepresenterade jämfört med män?

 74. Ja.

 75. Schofer och Meyer talar
  om ett nytt könsgap. Finns det?

 76. Nej. Jag hävdar
  att det inte finns ett nytt gap.

 77. Är den senaste situationen
  ett övergående fenomen?

 78. Kommer förändringen
  att jämna ut sig efter ett tag?

 79. Nej. Den fortsätter.

 80. Är situationen unik
  för de nordiska länderna?

 81. Nej, fenomenet är globalt.
  Det är min enkla berättelse.

 82. Mycket data är hämtade
  från nationella statistiksamlingar.

 83. Den svenska statistiken
  är troligen den bästa.

 84. Jag vill tala om det för er.

 85. Jag använder data
  om inskrivning eller examen.

 86. Jag kontrollerar mina data
  mot befolkningsmängd.

 87. Jag vill använda längre tidsserier.
  10-20 år intresserar mig inte.

 88. Här ser vi det Unesco
  kallar de utvecklade länderna-

 89. -och det är i princip OECD-länderna.
  Se på kurvorna.

 90. De fyllda cirklarna är kvinnorna
  och de ofyllda är männen.

 91. Se så regelbundna kurvorna är.

 92. De växer från 1970 till 2010
  och gör det med regelbundenhet.

 93. Jag har anpassat exponentiella kurvor
  till mina data.

 94. Exponenten för kvinnor är cirka 3,3
  och för männen ungefär halva det.

 95. Och det är standardskillnaden-

 96. -även om det varierar mellan länder.

 97. Se hur väl de följer
  de exponentiella kurvorna.

 98. Lägg märke till att efter uppnådd
  jämställdhet så ändrades det inte.

 99. De fortsatte i samma takt. Så
  illusionen att uppnådd jämställdhet-

 100. -särskilt i egalitära samhällen, får
  skillnaden att upphöra stämmer inte.

 101. Jag visar även grafen
  för utvecklingsländerna.

 102. De är lägre, men tillväxttakten
  är faktiskt högre i de länderna.

 103. De är låga, men de växer.
  Jämställdhet har nyss uppnåtts.

 104. Men de kommer att divergera-

 105. -det som redan har skett
  i de utvecklade länderna.

 106. Det här är Unescos olika regioner.

 107. I samtliga fall är kvinnornas
  tillväxttakt högre än männens.

 108. Jag är intresserad av proportionen
  efter att jämställdhet har uppnåtts-

 109. -och den är likadan i samtliga fall.

 110. Här är de nordiska länderna.
  Det ser rörigt ut.

 111. Den heldragna linjen
  är genomsnittet av alla länder.

 112. Island liksom Sverige behandlas som
  länder. Jag har tagit fram genomsnittet.

 113. Ni ser att jämställdhet nås runt 1980
  och sedan ser ni divergenserna.

 114. 1980 nås en platå, precis som nu,
  och jag tror att det ökar igen.

 115. Men ni ser hur de divergerar.

 116. Ni ser svenska data och att de
  liknar det nordiska genomsnittet.

 117. Här är för att påminna
  om kurvan jag visade tidigare.

 118. Jag har mycket data från olika källor.

 119. Jag ska inte visa dem, för det hinner
  jag inte, men jag har ett exempel.

 120. Här syns styrkan i svensk statistik
  och vad man kan göra med den.

 121. Jag har tagit data
  för varje åldersgrupp.

 122. De visar examen på olika nivåer.
  Här ser vi kandidatnivån i mitten.

 123. För varje åldersgrupp har jag data
  från 1978 till 2010.

 124. Det är korrekt för kohortstorleken.
  Sedan beräknar jag koefficienterna.

 125. För 25-åriga kvinnor
  är koefficienten cirka 5,1.

 126. Koefficienten för män är cirka 2,8.

 127. Det är koefficienterna
  för varje åldersgrupp.

 128. Och den här grafen
  visar koefficienterna.

 129. Cirklarna visar det ni redan sett.

 130. Lägg märke till två saker.

 131. Skillnaden mellan män ock kvinnor
  är väldigt jämn för alla åldrar.

 132. För 25-, 26- och 27-åringarna
  och så vidare får man samma skillnad.

 133. Det gäller även stabiliteten
  i åldersgrupperna, särskilt för män.

 134. Tillväxttakten är likadan
  för 25-, 26-åringar och så vidare.

 135. Stabiliteten är otrolig.
  Jag talar inte om nivåer.

 136. De är mycket lägre för 36-åringar
  än för 26-åringar-

 137. -men tillväxttakten är likadan.
  Det är det jag anser vara viktigt.

 138. Det andra är att se på stabiliteten
  för män och för kvinnor-

 139. -förutom för de yngsta.

 140. Jag har även data
  om olika etniska grupper.

 141. Jag har t.ex.
  studerat sådana data från USA-

 142. -och man ser samma mönster där.

 143. Nivåerna är olika,
  men överkorsningen är likadan.

 144. Vi pratar om när överkorsningen sker
  och vad det betyder.

 145. Men vi borde inse
  att vi närmar oss det här läget.

 146. Jag har ritat ut kurvorna
  för mättningen.

 147. Vi kommer att nå en mättning,
  men vi vet inte exakt när.

 148. Men det här är
  vad vi står inför de närmsta 30 åren.

 149. Det blir enorma könsskillnader
  inom högre utbildning.

 150. Lägg märke till att jag inte
  presenterar det som ett problem.

 151. Det är bara ett faktum.

 152. Att förklara gapet...

 153. Jag har inte tid för den intressanta
  frågan om var kommer gapet ifrån.

 154. Är det tydligare i vissa grupper?
  Nej, det finns i alla grupper.

 155. Hur kan vi förklara effekterna?
  Jag ska tala om det helt kort.

 156. Jag menar att det beror på meriter.
  Man strävar efter att skaffa meriter.

 157. Vissa talar om strävan efter utbildning.

 158. Det är inte riktigt samma sak.
  Och detta styrs av studenterna.

 159. Särskilt i de nordiska länderna
  väljer de om de ska gå universitet.

 160. Regeringen
  eller näringslivet bestämmer inte.

 161. Det påverkas av regeringen, eftersom
  man betalar för utbildningen.

 162. Det accepteras av näringslivet.
  Meriterna används i urvalet av folk.

 163. Men det styrs inte av de aktörerna.

 164. Vill människor handla
  för att minska gapet? Vissa vill det.

 165. Jag förespråkar inte det.
  Men frågan måste ändå diskuteras.

 166. Om man ska det, kommer det
  att fungera att uppmuntra männen?

 167. Vi skulle kunna reducera
  meriternas betydelse.

 168. Vill vi verkligen det?
  Det tror jag inte.

 169. Ändra meriternas natur
  så att de tilltalar män mer?

 170. Hur skulle det gå till?
  Vad skulle kvinnorna förlora då?

 171. Men det är frågeställningarna. Tack.

 172. Jón Torfi, kan du helt kort
  utveckla frågan om meriter?

 173. Menar du betyg eller något mer?

 174. Det kan vara en kandidatexamen
  eller en masterexamen.

 175. Människor skaffar sig fler examina.

 176. Den exponentiella ökningen
  betyder att det utvecklas gradvis.

 177. Systemet, andan,
  kulturen tillåter det.

 178. Kvinnor verkar välja det mer och mer.

 179. Därför är deras tillväxt 6 procent
  medan männens är 3 procent.

 180. Och det är otroligt hur stabilt det är.

 181. Det är väldigt intressant.
  Vi ska tala om vad som driver det.

 182. Nästa talare är Lena Gunnarsson-

 183. -genusforskare vid Örebro universitet
  som talar om kärlek och jämställdhet.

 184. Det blir nog tyvärr
  mer snack om ojämställdhet.

 185. Jag är lite deprimerande i dag.

 186. Jag ska prata om kärlekens
  osynliga ojämställdheter.

 187. Jag ska göra ett nedslag i min
  och andras forskning om det-

 188. -på den korta tiden.

 189. Jag kan börja med att säga-

 190. -att vi ofta tänker på
  kärlek och makt som motsatser-

 191. -där kärlek är bra
  och makt är dåligt-

 192. -i alla fall om vi tänker på makt
  som förtryck och maktasymmetrier.

 193. Men en impuls
  i feministisk forskning-

 194. -och praktik har alltid varit att det
  privata och personliga är politiskt.

 195. Man har velat visa
  hur de mest intima-

 196. -förment privata
  och naturliga områdena-

 197. -faktiskt också har med makt att göra
  och skapas i maktrelationer.

 198. I dag ska jag prata
  om heterosexuell parkärlek-

 199. -som är en viktig, central
  institution i vårt samhälle-

 200. -där kvinnor och män möts intensivt
  och som därför är relevant-

 201. -för könsmaktsordningen
  eller vad vi vill kalla den.

 202. Genusordning, och så vidare.

 203. Det finns en spänning
  i våra västerländska-

 204. -formellt jämställda samhällen
  mellan normer om jämställd kärlek.

 205. Det är inte okej att kvinnor
  ska vara underordnade.

 206. Kärlek ska vara området
  där det är ömsesidighet-

 207. -och ömsesidig tillfredsställelse.

 208. Gertrud pratade om kvinnan
  som jag inte minns vad hon hette-

 209. -som sa att det var bra att vara änka
  och då var det inbyggt i äktenskapet-

 210. -att kvinnor
  skulle vara underordnade.

 211. Och det finns fortfarande en faktisk
  ojämställdhet visar forskning.

 212. Då menar jag inte bara
  vem som gör mest hushållsarbete-

 213. -och vem som mest tar hand om barnen,
  utan själva kärleksutbytet.

 214. Kvinnor ger generellt mer och män
  får mer av kärleksbehoven mötta.

 215. Bekräftelse, omsorg,
  tillfredsställelse av erotiska behov.

 216. Kärlek som jag pratar om är att bli
  bekräftad och värderad som människa.

 217. Det får män lite mer av.

 218. Ett antagande utifrån det är
  att upplevelser av ojämställdhet-

 219. -torde vara i konflikt
  med upplevelsen av kärlek.

 220. Om jag upplever att min partner inte
  möter mina behov-

 221. -i samma utsträckning
  som jag möter hans-

 222. -så hotar det upplevelsen
  av kärlek till honom.

 223. Det borde göra det,
  enligt den logiken.

 224. Därför behövs mekanismer
  som osynliggör ojämställdheter-

 225. -för att kärleken ska kunna bestå
  i vårt specifika samhälle.

 226. Jag ska fokusera på osynligheter nu.

 227. Det är viktigt i våra demokratiska,
  formellt jämställda samhällen-

 228. -för att legitimera
  alla slags maktordningar.

 229. Jag ska utgå från en studie
  av Karin Holmberg, sociolog.

 230. Hon intervjuar heterosexuella par-

 231. -som ansågs jämställda
  av andra och sig själva.

 232. Hon pratar om
  ett asymmetriskt rollövertagande.

 233. Det kan enkelt sammanfattas så här:

 234. "Kvinnor ser situationer
  från den andres perspektiv..."

 235. Det är rollövertagandet.
  "...i större utsträckning än män."

 236. Det gör att kvinnor anpassar sig
  till mäns behov och perspektiv-

 237. -i större utsträckning
  än det motsatta, omvända.

 238. Ett exempel från Holmbergs forskning,
  en kvinna säger:

 239. "Jag vet ju egentligen
  att han älskar mig"-

 240. -"så det är ju onödigt
  att jag vill höra det ibland."

 241. Det sätter fingret på en vanlig
  mekanism, där kvinnan har ett behov.

 242. Hon skulle behöva höra
  att han älskar henne lite mer-

 243. -för att känna att han älskar henne.

 244. Men det ses inte som legitimt
  av mannen och hon internaliserar det.

 245. Hon har en dubbel rörelse.

 246. Behovet finns och blir uttryckt,
  men en rörelse går tillbaka.

 247. Hon relativiserar legitimiteten
  i det behovet-

 248. -utifrån mannens erfarenhet av
  huruvida det är legitimt eller inte.

 249. Ett annat exempel.

 250. Det här med
  att få vara den man är.

 251. Det sägs ofta
  att det är väl ändå kärlek-

 252. -att vara två personer
  och bli accepterade som den man är.

 253. Men samtidigt,
  och jag använder Holmbergs studie-

 254. -men även annan forskning
  har liknande resultat.

 255. Och jag vill betona att jag
  i första hand är teoretiker.

 256. Min forskning om kärlek,
  makt och kön-

 257. -handlar om att begripliggöra
  på nya sätt de data som redan finns.

 258. Jo, ofta sker mannens rätt-

 259. -att vara den han är på bekostnad av
  kvinnans rätt att vara den hon är.

 260. Hon får anpassa sig för att han
  ska kunna vara den han är.

 261. Det finns en flexibilitet,
  och vi pratar generellt, hos kvinnan-

 262. -som mannen inte har,
  eller tar sig rätt att inte ha-

 263. -eller har makten att inte behöva ha.

 264. Ett exempel till.
  Det är vanligt i Holmbergs material-

 265. -att det finns en konflikt.

 266. Kvinnorna vill prata mer.
  Männen tycker inte så mycket om det.

 267. Då säger männen ofta: "Jag är en
  som inte tycker om att prata." Punkt.

 268. Och så finns det en kvinna
  som inte heller tycker om att prata-

 269. -men hennes kille eller man
  skulle vilja prata lite mer.

 270. "Jag har försökt förändra mig och bli
  bättre på att prata", säger hon.

 271. Det är väldigt illustrativt
  för ett mönster som finns.

 272. Osynligheten, då?
  Varför är det så här-

 273. -och varför accepteras det
  av kvinnorna?

 274. Då är det så att asymmetrin
  är inbyggd i könsidentiteterna.

 275. För kvinnlighet som det konstrueras
  i vårt samhälle-

 276. -definieras i termer av omsorgsfull
  orientering mot andras behov.

 277. Om man inte uppvisar de egenskaperna-

 278. -betraktas man ofta som inte
  så kvinnlig utan lite mer manlig.

 279. Medan manlighet i stor utsträckning
  definieras med självhävdelse-

 280. -och i förlängningen
  aggressivitet som vi har pratat om.

 281. Om man bekräftar sin könsidentitet-

 282. -ser man att det i sig själv
  upprätthåller asymmetrin.

 283. För där finns inbyggt att kvinnor
  bryr sig mer om andra-

 284. -och män mer om sig själva.

 285. En effekt av det här...

 286. När kvinnlig omsorg och manlig
  självhävdelse är normen-

 287. -och även erfarenheten...
  Det finns statistiska mönster-

 288. -av att kvinnor
  är mer omsorgstagande än män-

 289. -vilket kan förklaras på olika sätt.

 290. När en man då är
  mer som en kvinna, omsorgsfull-

 291. -tar hand om sitt barn
  och är omsorgsfull helt enkelt-

 292. -då uppfattas det ofta
  som generositet, en kärlekshandling-

 293. -i kontrast mot
  vad man förväntar sig av män.

 294. Det i sin tur leder till
  att han får mer uppskattning-

 295. -mer kärlek, om vi ser kärlek
  i bred bemärkelse.

 296. Men om kvinnor beter sig
  precis likadant är det "ja ja".

 297. Det är bara som det är, naturligt.

 298. Om kvinnor beter sig mer som män,
  hävdar egna behov och sin egen rätt-

 299. -så kan det,
  och det är tydligt i forskning-

 300. -blir hon anklagad för egoism
  och kärlekslöshet.

 301. Det är generella mönster, så klart.

 302. Det leder till att hon får mindre
  kärlek, uppskattning och bekräftelse.

 303. Givet att människan enligt mig
  har ett naturligt behov av kärlek-

 304. -för att bli en värdig människa-

 305. -så blir kvinnor
  lite mindre värdiga och starka-

 306. -på grund av den här obalansen
  som Anna Jonasdotter har pratat om-

 307. -i termer av exploatering
  av kvinnors kärlekskraft.

 308. Hanne Haavind säger:

 309. Nu har jag fokuserat
  på de trista aspekterna av kärlek-

 310. -och jag vill betona att kärlek
  är komplext. Allt är komplext.

 311. Men kärlek och mellanmänskliga
  relationer är komplexa.

 312. Det finns många lager,
  och det här är en aspekt.

 313. Men det är viktigt att lyfta fram
  detta tydliga mönster.

 314. Det påverkar inte alla vrår
  av vår erfarenhet-

 315. -men eftersom det så lätt osynliggörs
  är det viktigt att lyfta fram.

 316. Det deprimerande är att kvinnor måste
  älska mer än män för att bli älskade.

 317. Det menar jag är den strukturella
  kärnan i ojämlikheterna-

 318. -i just kärleksutbytet.

 319. För vad är en struktur?
  Det är precis det här.

 320. Att om två kategorier
  av människor gör samma sak-

 321. -så belönas och bestraffas de olika.

 322. Och män behöver ge mindre
  för att få mycket.

 323. Kvinnor behöver ge mer
  för att få lite.

 324. Det gäller för fler maktstrukturer,
  inte bara för kön.

 325. Jag tyckte jag var duktig här,
  men jag har en sista slide.

 326. Jag vill betona
  det här med osynligheten.

 327. Den finns inbyggd
  i könsidentiteterna.

 328. Vi vill gärna ha
  vår könsidentitet bekräftad-

 329. -och vi vill vara
  riktiga kvinnor och män-

 330. -bra kvinnor och män, attraktiva.

 331. Sexuell attraktion
  finns också med här.

 332. Man ska gärna vara kvinnlig
  och manlig för att bli begärd.

 333. Vi behöver vara riktiga kvinnor och
  män för att bli älskvärda personer.

 334. Det ännu lite mer deprimerande-

 335. -är att det inte räcker
  att bara se igenom det.

 336. För även om medvetenheten finns,
  vilket kan vara smärtsamt...

 337. ...så är det otillräckligt,
  eftersom vi är relationella varelser.

 338. Vi är beroende av andras kärlek,
  och i samhället struktureras kärlek-

 339. -av normerna kring vad som krävs
  för att kvinnor och män-

 340. -ska få känna kärlek.

 341. Därför är det inte lätt,
  givet att vi har de behoven-

 342. -att bli bekräftade och accepterade,
  att bryta med normerna.

 343. Tack, Lena. Hur vanligt är det
  när du pratar om din forskning-

 344. -att folk säger: "Tråkigt, men det
  går inte att göra mycket åt det."

 345. Jag skulle gärna
  ha pratat mer med åhörarna.

 346. Jag tror att det kan vara vanligt,
  men jag har inget underlag.

 347. Man kan säkert hänvisa till
  hur kvinnor och män är av naturen.

 348. Men det finns nog ofta en spänning
  mellan å ena sidan indignation-

 349. -å andra sidan resignation.

 350. Intressant.
  Jag fördjupar mig gärna i det senare.

 351. Välkommen upp, Katarina Boye, lektor
  i sociologi vid Örebro universitet.

 352. Det gäller hur kvinnors och mäns liv
  förändras vid familjebildning.

 353. Det jag ska säga knyter nog ihop
  det Lena och Jón Torfi pratade om-

 354. -ganska väl,
  om vi tänker lite grann.

 355. Jag ska prata om hur kvinnors och
  mäns liv förändras när de får barn.

 356. Mer specifikt handlar det om hur
  föräldrar fördelar arbetet i hemmet.

 357. Det är första delen. Konsekvenserna
  på arbetsmarknaden är andra delen.

 358. Det knyter nog bra ihop
  med sektionen efter lunch.

 359. När det gäller vad som händer
  med omsorgsarbetet-

 360. -och vad som behöver göras
  när man skaffar barn-

 361. -nya uppgifter man behöver utföra-

 362. -så har vi t.ex. föräldraledigheten.

 363. Pappor tar ut ungefär en fjärdedel
  om vi ser på föräldrapenningdagarna.

 364. Alltså de dagar
  som Försäkringskassan ersätter.

 365. Då tar man ut ungefär 25 procent.
  När det gäller VAB-

 366. -alltså att vara hemma
  när barnen är sjuka-

 367. -tar pappor ut lite mer, som det
  varit sedan det infördes 1974.

 368. Pappor tar ut 34-35 procent
  av de dagarna.

 369. Kvinnor tar fortfarande ut mer,
  men det är jämnare fördelat här.

 370. Det är så att säga betald omsorg
  som sker när ett par får barn.

 371. Nu pratar jag främst
  om heterosexuella par.

 372. Det är typiskt
  att vi för det mesta pratar om det.

 373. Annan omsorg om barnen, då?

 374. Omsorg som föräldrar ägnar sig åt
  är väldigt svår att mäta.

 375. Jag utgår från statistik
  och kvantitativa undersökningar.

 376. Men det är svårt att mäta.
  Underlaget till den grafen-

 377. -är att vi bett föräldrar säga-

 378. -hur många gånger en vanlig vecka
  de ägnar sig åt konkreta sysslor-

 379. -saker man gör med och för barn.

 380. Hämta och lämna på förskola, skola,
  laga middag och lägga barnen.

 381. Grafen visar hur det ser ut
  en vanlig vecka för unga föräldrar-

 382. -sammanboende småbarnsföräldrar
  i åldern 19-30 år.

 383. Här ser vi att mammor och pappor
  hämtar och lämnar ungefär lika ofta.

 384. Den lilla skillnaden i grafen
  är inte statistiskt säkerställd.

 385. Det är ungefär lika. Däremot lagar
  mammor middag och nattar oftare.

 386. Det gör att kvinnorna
  ägnar sig åt de sysslorna oftare-

 387. -än män en vanlig vecka.
  Det kan man också gissa-

 388. -att de lägger mer tid
  på de sysslorna än pappor gör.

 389. Det finns annat
  som ska göras i hushållet-

 390. -utan att vara omsorg om barn
  men som hänger ihop med barn-

 391. -och som det blir mer av
  när man får barn.

 392. Man pratar om rutinartat
  hushållsarbete-

 393. -att städa, tvätta, diska,
  handla, laga mat, sådana saker.

 394. Jag börjar med att visa grafen
  för ensamstående utan barn.

 395. Kvinnor och män utan barn lägger
  ungefär lika mycket tid på det.

 396. 9-10 timmar i veckan.
  Det är ingen skillnad.

 397. Behåll den grafen
  i huvudet inför nästa bild.

 398. Här följer vi samma personer
  när de går mellan olika stadier-

 399. -i sin familj.

 400. Först är personerna singlar,
  sedan blir de sambo-

 401. -och de får sedan sitt första barn
  och barnet är under två år.

 402. Vi följer dem tills barnet
  är i förskoleåldern.

 403. På slutet är det staplar
  om när familjen får fler barn.

 404. Det vi ser är
  det rutinartade hushållsarbetet.

 405. Nollan står för de 9-10 timmarna
  som singlar gör.

 406. Sedan visar staplarna förändringar
  mellan de olika familjestadierna.

 407. Till vänster ser vi vad som händer
  när män blir sambo med en kvinna.

 408. Då minskar tiden de lägger
  på rutinartat hushållsarbete.

 409. Det gäller främst tvätten.

 410. Det minskar, men det händer inget
  med kvinnors hushållsarbetstid.

 411. Den lilla ökningen är inte
  säkerställd.

 412. Det vi ser är att bara män
  verkar dra nytta av skalfördelar-

 413. -när man flyttar ihop och behöver
  laga en middag i stället för två.

 414. Vi tänker att vi följer ett par
  som först är sambo-

 415. -och sedan får sitt första barn.

 416. Då händer något med kvinnornas
  hushållsarbetstid.

 417. Den dubbleras jämfört med
  hur mycket man gjorde som singel.

 418. Nu gäller det för dem med barn
  under två år.

 419. Så många av kvinnorna
  är sannolikt föräldralediga.

 420. Är man föräldraledig
  gör man lätt mycket hushållsarbete.

 421. Men ni ser i följande grafer
  hur kvinnornas tid minskar mycket.

 422. Sedan minskar det mer
  när barnen blir äldre.

 423. Men kommer det fler barn ökar
  kvinnornas hushållsarbetstid igen.

 424. För männen händer också något
  när första barnet kommer.

 425. Då ökar tiden de lägger på rutinartat
  hushållsarbete med några timmar-

 426. -som ni ser.
  Sedan händer inte så mycket.

 427. Det är när de får första barnet
  som de gör mer i hushållet.

 428. Fast inte alls lika mycket
  som kvinnorna.

 429. En sak ni inte ser
  är andra typer av hushållsarbete-

 430. -som kan kallas underhållsarbete.

 431. Det behövs göras mer sällan
  än det rutinartade hushållsarbetet-

 432. -och tar mycket mindre tid.

 433. Men om vi tar hänsyn till det
  ser vi något intressant.

 434. Vi tittar igen på vänstra delen.

 435. När männens rutinartade hushålls-
  arbete minskar när de blir sambo-

 436. -ökar tiden de lägger
  på underhållsarbete.

 437. Så det blir ungefär plus minus noll.

 438. Sedan när de nyblivna papporna
  ökar det rutinartade hushållarbetet-

 439. -minskar tiden de lägger
  på underhållsarbetet.

 440. Vi kopplar det till yrkesarbetstiden.

 441. Jag har jämfört par med olika
  kombinationer av hel- och deltid.

 442. Vi har par där båda jobbar heltid,
  par där båda jobbar deltid-

 443. -eller par där kvinnan jobbar deltid
  och mannen heltid.

 444. I alla konstellationerna gör kvinnor
  mer hushållsarbete än män-

 445. -och inte för att männen
  som jobbar heltid-

 446. -jobbar längre heltid
  än kvinnorna som jobbar heltid.

 447. Det är inte orsaken.

 448. Det enda par där jag ser
  att man delar lika-

 449. -på hushållsarbetet är par där mannen
  jobbar deltid och kvinnan heltid.

 450. När han lägger mindre tid
  på yrkesarbetet än kvinnan-

 451. -gör han hälften av hushållsarbetet.
  De paren är ganska få.

 452. Kontentan är att kvinnor
  justerar sin yrkesarbetstid-

 453. -alltså sin betalda tid till det
  obetalda arbetet som behöver göras.

 454. Till omsorgen om barnen
  och allt arbete som kommer med.

 455. Medan männen verkar omfördela tiden
  mellan olika typer av sysslor.

 456. Så när det behövs städas mer
  drar de ner på underhållsarbetet.

 457. Skotta eller laga bilen,
  eller vad det nu är.

 458. De justerar inte
  sin betalda yrkesarbetstid.

 459. Vi vet att småbarnsmödrar
  jobbar deltid i hög utsträckning-

 460. -medan småbarnsfäder jobbar deltid
  i väldigt låg utsträckning.

 461. Det har konsekvenser för inkomsten då
  och för livsinkomsten-

 462. -och lite för pensionen.

 463. Det är indirekta effekter
  av omsorgsarbetet.

 464. Men det finns även studier
  som tittar mer konkret-

 465. -på kopplingarna mellan fördelning
  av olika typer av omsorg i hushållet-

 466. -och utfall på arbetsmarknaden
  gällande lön och karriär.

 467. Studier
  om just föräldraledighet visar-

 468. -att en lång föräldraledighet kopplas
  till sämre karriärmöjligheter-

 469. -och sämre fortbildningsmöjligheter
  och en sämre löneutveckling.

 470. Lönen efter föräldraledighetens slut.

 471. Det hänger inte ihop med en lägre
  inkomst under föräldraledigheten.

 472. På längre sikt finns det
  samband med lön.

 473. Sedan visar forskningen
  olika resultat gällande-

 474. -om kvinnor och män förlorar lika
  mycket per föräldraledighetsmånad.

 475. Flera studier visar
  att män förlorar mer än kvinnor.

 476. Men andra studier visar att kvinnor
  och män förlorar lika mycket.

 477. Men det alla är överens om är att
  kvinnor förlorar mer totalt sett-

 478. -eftersom kvinnor är hemma
  så väldigt mycket mer än män.

 479. Så det är för kvinnorna
  som det slår hårdast-

 480. -effekten på lön.

 481. Sedan ser vi att högutbildade
  förlorar mer än andra gör-

 482. -på föräldraledighet. Det hänger nog
  ihop med vilken typ av jobb de har.

 483. Det är jobb som kräver
  mycket engagemang och närvaro.

 484. Det är ett tema
  som återkommer i forskningen.

 485. Gertrud var också inne på det.

 486. Om vi inte bara
  analyserar föräldraledighet-

 487. -utan olika typer av omsorg,
  omsorg av barn, hushållsarbete.

 488. Kopplingen till karriär och lön
  ser olika ut-

 489. -i olika socioekonomiska positioner,
  olika skikt på arbetsmarknaden.

 490. I de lägre socioekonomiska
  positionerna har vi de låga lönerna.

 491. Vi har små karriärchanser
  och ett litet könslönegap.

 492. Den genomsnittliga skillnaden
  mellan kvinnor och män är liten-

 493. -på de positionerna.

 494. Här ser vi att betydelsen av familje-
  ansvar för lön och karriär är liten.

 495. Tittar vi på högre socioekonomiska
  positioner ser det annorlunda ut.

 496. Här finns de höga lönerna
  och karriärmöjligheterna-

 497. -och här finns de stora löne-
  skillnaderna mellan kvinnor och män.

 498. Vi ser också att föräldraledighet,
  ansvar för barn-

 499. -och hushållsarbete
  verkar ha betydelse här-

 500. -för chanserna och möjligheterna
  på arbetsmarknaden.

 501. Det vi ser i Sverige är framför allt
  att fäder drar ifrån.

 502. Vi ser inte mycket att kvinnor
  halkar efter i löneutveckling-

 503. -men fäder drar ifrån med högre löner
  och bättre karriärchanser-

 504. -än mödrar
  och än kvinnor och män utan barn.

 505. Det har kommit forskning
  som visar en delförklaring till det.

 506. Fäder har oftare
  tidskrävande arbetsuppgifter-

 507. -som hänger ihop med höga löner.
  De åker oftare på tjänsteresor.

 508. De är oftare chefer
  och har fler underställda än andra.

 509. De förväntas jobba obetald övertid.

 510. Det är svårt att kombinera med stort
  familjeansvar men ger högre lön.

 511. Några möjliga orsaker-

 512. -vi vet inte vad det beror på,
  med troliga förklaringar är-

 513. -att fäder har
  ett mindre föräldraansvar.

 514. Man tar ett mindre ansvar-

 515. -och då kanske man åtar sig
  uppgifterna i högre grad än andra.

 516. Man kanske försöker leva upp
  till idealet Markus pratade om-

 517. -att man känner
  ett försörjaransvar-

 518. -och blir extra benägen att ta på sig
  sådana uppgifter och positioner.

 519. Men det kan också vara så
  att arbetsgivare förväntar sig-

 520. -att fäder har mindre familjeansvar.

 521. De kan förvänta sig att de vill
  leva upp till maskulinitetsnormen-

 522. -och därför är mer benägna att ge
  fäder den typen av uppgifter-

 523. -för att man tror
  att de ska vara närvarande på jobbet-

 524. -och lägga stor energi på jobbet.

 525. Som sagt vet vi inte om någon
  av dem är viktigare än andra.

 526. Antagligen gäller båda.

 527. Kort sammanfattning.

 528. Om arbetet i hemmet fördelades
  jämnare kan vi få-

 529. -ett mer jämställt arbetsliv
  och en mer jämställd fördelning-

 530. -av de negativa konsekvenserna
  på arbetsmarknaden.

 531. Vi kanske skulle få
  mindre negativa konsekvenser-

 532. -för att arbetsgivare
  får mer lika förväntningar-

 533. -på kvinnor och män
  på arbetsmarknaden.

 534. Tack.

 535. Tack, Katarina.

 536. Finns det något i dina forsknings-
  resultat som överraskade dig?

 537. Var någon skillnad större
  eller mindre än du trodde?

 538. Jag tycker att skillnaden
  i hushållsarbetstid som uppstår-

 539. -när ett par får barn är så tydlig.

 540. Det är föräldraskapet som spelar
  roll. Det händer något då-

 541. -som säkert är kopplat
  till förväntningar.

 542. Vi har olika förväntningar på mödrar
  och fäder. Det finns mycket normer.

 543. Föräldrar vill så klart
  göra det som är bäst för barnen-

 544. -och då följer man lätt normerna
  för att det känns tryggt-

 545. -och verkar vara det som är bra.

 546. Tack. Ta gärna plats vid bordet.

 547. Jag bjuder upp de tidigare talarna-

 548. -Jón Torfi Jonasson
  och Lena Gunnarsson.

 549. Jag börjar vända mig till Lena-

 550. -för att fråga
  om det som Jón Torfi pratade om.

 551. Det som Jón Torfi beskriver,
  den ökande mängden kvinnor-

 552. -i högre utbildning, tror du att det
  kan påverka det du tittar på?

 553. Kan fler kvinnor med högre utbildning
  påverka hur man lever i en relation?

 554. Ja, absolut.
  Maktbalanser i en kärleksrelation-

 555. -en privat relation, påverkas av
  ens möjligheter utanför relationen.

 556. Ju större maktposition en kvinna har-

 557. -ekonomiskt och statusmässigt
  utanför relationen-

 558. -desto bättre förhandlingsmöjlighet
  har hon i relationen.

 559. Men själva kunskapsinhämtandet-

 560. -kan också påverka, beroende på
  vad man lär sig på universitetet.

 561. Frågan om innehåll i utbildning
  är spännande och viktig här.

 562. Men om man får lite kritisk...

 563. ...analytiska,
  gärna kritiska verktyg-

 564. -att titta på det vi tar för givet
  och ser att det kan vara annorlunda-

 565. -då har man bättre möjlighet
  att se asymmetrierna jag nämnde.

 566. Man vill gärna tro att
  det kritiska tänkande man lär ut-

 567. -eller utger sig för att lära ut
  skulle kunna ha effekter här-

 568. -men Katarina,
  hur ser det ut i din forskning?

 569. Kan man se skillnad?

 570. Om människorna är högre utbildade
  gör männen 50-50 då?

 571. Eller låter kvinnorna dem göra det?

 572. Ja.

 573. Lite det ser vi.

 574. Högutbildade fördelar
  föräldraledigheten mer jämnt.

 575. De fördelar hushållsarbetet
  mer jämnt.

 576. De har mer jämställda attityder.

 577. Så att det verkar hänga ihop,
  men annat spelar också roll.

 578. Som Lena sa hänger maktförhållanden
  ihop med hushållets resursfördelning-

 579. -och med inkomster och med
  de ekonomiska förutsättningarna.

 580. Men vi ser mer jämställda
  förhållanden hos högutbildade par.

 581. Jag tänkte fråga er alla,
  så jag börjar på engelska.

 582. Hur kan utbildning användas-

 583. -för att öka jämställdhet
  så att den inte bara är där?

 584. Hur kan utbildning användas för att
  öka jämställdheten i samhället?

 585. -Jón Torfi, vad tror du?
  -Som Katarina och Lena sagt...

 586. ...så har högre utbildning en effekt.

 587. Önskan om meriter som jag talade om
  drivs inte av näringslivet-

 588. -fastän många tror det.
  Den drivs även av-

 589. -en strävan
  efter status och självförtroende-

 590. -och en lust till utbildning,
  vilket förändrar människors attityder.

 591. Men du säger något intressant,
  vad ska utbildningen innehålla?

 592. Jag tror att innehållet bör flyttas
  från näringsliv till livet.

 593. Mycket som Lena och Katarina
  talade om-

 594. -borde på något sätt ingå
  i vår utbildning.

 595. Det finns inte nu,
  utom i samhällsvetenskapliga ämnen.

 596. Men det bör förmodligen
  införas i all utbildning.

 597. Jag hörde en fin presentation
  i USA i förra veckan-

 598. -som handlade om kvinnor från Qatar.

 599. De har inte tillgång
  till arbetsmarknaden.

 600. Men stora mängder av dem söker sig
  till högre utbildning av olika skäl.

 601. De är öppna om det,
  och det var spännande att höra-

 602. -för där har vi människor som
  verkligen söker sig till utbildning.

 603. Det handlar inte bara om meriter,
  och den historien grep mig.

 604. -Katarina.
  -Jag håller med.

 605. Men jag tror att vi lätt tror att
  utbildning löser alla problem-

 606. -och att allt blir bättre
  om alla utbildar sig.

 607. Men om vi ser det lite bredare-

 608. -så tror jag på att söka kunskap
  och tänka kritiskt som Lena sa.

 609. Att utnyttja sin hjärna och möjligheten
  att ta in information-

 610. -och att koppla ihop information-

 611. -gör att man reflekterar mer
  över sig själv och sin situation.

 612. Man kanske ser möjligheter
  som man annars inte skulle se.

 613. -Lena.
  -Jag tänker på forskningen jag gör.

 614. Hur kan man göra
  någonting politiskt kring det?

 615. Nu tänker jag på utbildning
  på lägre nivå.

 616. På tal om att ändra innehållet,
  och det kan verka radikalt-

 617. -men vi har gjort radikala förändringar,
  som könsneutralföräldraförsäkring.

 618. Men nu börjar vi få livskunskap.
  Först var det sex och samlevnad.

 619. -som sedan handlade mer om etik
  och mellanmänskliga relationer.

 620. Många forskare pratar om-

 621. -och visar på att intima relationer
  blir allt viktigare för människor-

 622. -i våra individualiserade samhällen
  där vi inte har de stora kollektiven-

 623. -att hänga upp identiteterna på.
  Samtidigt blir de allt svårare.

 624. Det handlar delvis
  om kvinnans emancipation.

 625. Nu ska två individer samsas.

 626. Förut anpassade sig den ena,
  och det lever kvar.

 627. Det är ju jättesvårt
  att leva i en relation-

 628. -tycker jag personligen, trots att
  jag har väldigt hög utbildning.

 629. Jag tror faktiskt att det...

 630. Jag tror att vi bör se det som
  en kompetens, något att lära sig.

 631. Då måste vi ha mer fokus, i utbildning-

 632. -grundskola, förskola,
  på de existentiella frågorna.

 633. Hur lever man i världen
  med andra människor?

 634. Jag kom på det för ett tag sedan.

 635. Men vem ska undervisa i det?

 636. Vi gick alla i den gamla sortens skola
  och lärde oss på det gamla sättet.

 637. Då får man komma bort
  från det auktoritära.

 638. "Nu ska jag transferera kunskap."
  Det krävs i stället nya former.

 639. Men vi har redan i sex och samlevnad
  och livskunskap-

 640. -och lärare som kan vägleda barn
  och ungdomar i sådant.

 641. Men det kan ju ske i kommunikativa
  och kollektiva former-

 642. -där man diskuterar de problem-

 643. -som barn och ungdomar
  upplever och stöter på.

 644. Jag tror verkligen att människan...
  Och på tal om natur och biologi-

 645. -så evolverar ju människan
  med historien.

 646. Vi är inte samma typ av människor
  som för 500 år sedan.

 647. Även om det nog finns
  naturliga begränsningar.

 648. Men det uppstår nya dilemman
  som kräver nya kunskaper.

 649. Och jag tror att det är ett område.

 650. -Jón Torfi?
  -Jag håller med Lena i allt.

 651. Jag tror att väldigt mycket
  bör förändras i vår utbildning.

 652. Inte bara i Norden utan överallt.

 653. Men vi har ett otroligt bra system.
  Kvaliteten beror på dess stabilitet.

 654. Och det kan inte förändras.
  Det har inte förmåga att förändras.

 655. Ett problem är det du påpekar.
  Vem ska göra det?

 656. Vem ska lära ut de kompetenser
  som Lena talar om?

 657. Det är ett problem.
  Vi har inget svar på det.

 658. Jag arbetar faktiskt på
  hur vi kan förändra systemet-

 659. -inom tre områden.

 660. Ett är det förflutna. Det klarar vi bra.

 661. Ett är nuet. Det ni talar om,
  det komplexa i det moderna samhället.

 662. Vi vet inte hur det ska göras
  eller vem som ska göra det.

 663. När det gäller framtiden
  gör vi ingenting.

 664. Det låter betryggande
  att du arbetar på det.

 665. Då kanske vi får en lösning
  i en nära framtid.

 666. Jag vill tala om drivkrafter-

 667. -om vad som ligger bakom
  det som vi kan se.

 668. Jag ber dig börja, Jón Torfi.

 669. Vi sa inte mycket om varför kvinnor
  strävar efter att skaffa meriter-

 670. -som din forskning visar.

 671. Kompenserar det för en underordnad
  och svagare ställning i samhället?

 672. Är det det som det handlar om?

 673. Jag borde veta svaret,
  men det gör jag inte.

 674. Det är givetvis komplext.

 675. Det finns många drivkrafter, men jag
  ser de främst hos studenterna själva.

 676. Kvinnor är mer drivna än män.

 677. Som för kvinnorna i Qatar
  kan skälen vara många.

 678. För näringslivet måste man ha
  kompetensen och examen.

 679. Men man vill också få ökat
  självförtroende och kunskap.

 680. Den exponentiella tillväxten
  förklaras av det systemet-

 681. -och kulturen tillåter det mer och mer.

 682. Det skedde tidigt på 1900-talet,
  och det sker nu.

 683. Som Lena och Katarina säger-

 684. -har kvinnor
  ett ständigt ökande självförtroende.

 685. Siffrorna ökar.

 686. De drivs av sin egen framgång.

 687. Problemet med utbildningssystemet,
  som Gertrud nämnde...

 688. Kvinnor är bra på det. De inleder sin
  utbildning och är inte så självsäkra-

 689. -men de känner att det går bra,
  och det driver dem vidare.

 690. Så på det sättet är de drivna,
  och ingen kan hindra dem.

 691. Katarina och Lena,
  känner ni igen beskrivningen?

 692. Är det en utveckling ni ser
  inom era fält?

 693. En utveckling där ökad säkerhet
  och självkänsla hos kvinnor-

 694. -kanske p.g.a. ökande utbildning,
  driver situationen-

 695. -mot minskad asymmetri i relationer-

 696. -eller ökad fördelning
  av hushållsarbetet. Syns detta?

 697. Jag kan inte se det direkt
  i min eller kollegornas forskning-

 698. -och som jag refererar till.

 699. Så jag kan inte basera mig på det-

 700. -för det har jag inga data på.

 701. Däremot ser vi skillnader-

 702. -på olika grupper, utbildningsnivåer
  och inkomstnivåer i hur man gör.

 703. Och jag tror att när det sker
  förskjutningar i maktförhållandena-

 704. -på arbetsmarknaden får det
  återverkningar i familjen-

 705. -och i parförhållanden för hur man
  gör och reflekterar över sitt liv...

 706. ...i ett parförhållande.
  Det är komplexa frågor-

 707. -för det sker hela tiden en samverkan
  och ett utbyte mellan det som sker-

 708. -i familjen och på arbetsmarknaden.
  De går inte att skilja på.

 709. Om vi blir mer självsäkra
  och känner oss mer drivna-

 710. -och har mer makt på arbets-
  marknaden påverkar det familjen.

 711. -Lena.
  -Jag har inte jättesolid grund här.

 712. Men i min forskning
  har jag mycket fokuserat på-

 713. -stabiliteten i ojämställda mönster.

 714. Men det finns också en rörelse...

 715. Det finns en växande grupp kvinnor-

 716. -som kan göra val-

 717. -som man inte kunde göra
  för 30 år sedan.

 718. Man liksom...

 719. ...kanske lever promiskuöst-

 720. -och är inte beroende av en man
  för att hitta sitt värde o.s.v.

 721. Det finns ekonomiska förutsättningar
  för att inte vara beroende.

 722. För självklart är det viktigt
  att inte vara ekonomiskt beroende.

 723. Så det finns många olika lager-

 724. -och jag tror att alla kvinnor
  ändå stöter emot-

 725. -samma typ av könsmaktsstrukturer.

 726. Sedan finns det
  motverkande mekanismer.

 727. Men man kommer inte undan dem.

 728. Män som är på samma nivå
  som kvinnorna ekonomiskt-

 729. -och gällande psykologisk styrka,
  om man kan tala om det-

 730. -kommer generellt att ha det
  bättre förspänt än kvinnorna.

 731. De belönas mer än kvinnor
  när de gör samma sak.

 732. När Jón Torfi talade om drivkrafter
  konstaterade vi att de var många-

 733. -men en viktig kan vara
  att stärka sin position i samhället.

 734. Medan en annan kan vara att kvinnor
  är bra på att utbilda sig och forska.

 735. Och alla gillar
  att göra något de är bra på.

 736. Ponera att vi uppnår
  ett jämställt samhälle.

 737. Att det första läget
  där kvinnan är den svagare parten-

 738. -och behöver meriter för att stärka
  sin position upphörde att gälla.

 739. Skulle könsgapet då försvinna?

 740. Eller skulle högre utbildningar
  ändå fyllas av kvinnor-

 741. -eller mest vara för kvinnor
  för att vi är bättre på det?

 742. -Vad tror du, Jón Torfi?
  -Vet ej. Jag har tänkt mycket på det.

 743. Problemet
  är det som Germund nämnde.

 744. Vårt samhälle är fritt på det sätt
  att människor kan välja.

 745. Valen resulterar i enorma skillnader.
  Jag tror inte att det försvinner.

 746. Det enda negativa skulle vara
  om männen måste revoltera.

 747. Att skillnaden blir överväldigande.

 748. De kan säga att de inte vill
  att meriter ska räknas.

 749. För om ett sådant gap blir för stort
  kan det resultera i något sådant.

 750. Ni såg mina data från de nordiska
  länderna, utan att se alla detaljer.

 751. Men i egalitära samhällen
  som de nordiska är gapet enormt.

 752. Det må vara stabilt,
  men jag tror att det ökar.

 753. Det gäller egalitära samhällen,
  men det sker även på annat håll-

 754. -där det finns valmöjligheter.
  Jag svarar inte på frågan.

 755. Jag vet inte,
  men jag ser inga förändringar.

 756. Vissa drivkrafter är lätta
  att se och ta på.

 757. Andra är mycket större
  och mer komplexa.

 758. Som vad som driver till olika
  stort ansvar för hushållsarbetet-

 759. -eller till olika stort ansvar
  i en emotionell relation.

 760. Om vi tittar på de svåra frågorna-

 761. -finns det något sätt att angripa dem?
  Jag tittar främst på Lena och Katarina-

 762. -eftersom de svåra sakerna verkar
  ligga bakom det er forskning visar.

 763. Finns det ett sätt att komma
  tillrätta med asymmetrin-

 764. -i relationen till exempel
  som du ser det, Lena?

 765. Då tror jag att det måste till...

 766. Jag skriver en del om det, men det
  blir nog svårt att sammanfatta.

 767. Men förutom det här
  med ett nytt utbildningssystem-

 768. -som Gudrun kanske kan lansera
  som politiskt förslag-

 769. -så tror jag att kärnfamiljen
  är lite för central.

 770. Vi behöver öppna upp familjer.

 771. För som heterosexuell blir kvinnan
  väldigt beroende av en enskild man-

 772. -i den heterosexuella relationen.
  Det är en gammal tanke.

 773. Kvinnor behöver ge mer kärlek
  till varann.

 774. Man måste inte bli lesbisk,
  men kärlek i någon form.

 775. För att vi kvinnor... Det är det här...

 776. Jag menar att på grund av
  de positioner män och kvinnor har-

 777. -i kärleksutbytet, i kärleksflödet
  blir kvinnor lite mer försvagade.

 778. För att inte vara så beroende av män
  för att få styrka som person-

 779. -så behöver vi vända oss mer
  mot andra kvinnor.

 780. Det är en aspekt av det.

 781. -Katarina.
  -Det är en jättesvår fråga.

 782. Det är så komplext.

 783. Fördelningen av hushållsarbetet
  hänger ihop med massa saker.

 784. Det behövs nog konkreta,
  praktiska förändringar.

 785. Det finns kopplingar
  till inkomstskillnader i par.

 786. Vi vet att kvinnor genomsnittligt
  i befolkningen tjänar mindre-

 787. -men även i enskilda
  heterosexuella par-

 788. -är det oftast så
  att mannen tjänar mer än kvinnan.

 789. Det får konsekvenser för
  hur man lägger upp livet tillsammans.

 790. Vem som satsar på yrkesarbetet,
  vem som jobbar deltid-

 791. -hur mycket föräldraledighet man tar
  och hur hushållsarbetet fördelas.

 792. De konkreta sakerna,
  ekonomi, materiella resurser.

 793. -möjligheter på arbetsmarknaden
  spelar väldigt stor roll.

 794. Det behövs en jämställdhet där
  i det rent konkret praktiska.

 795. Hur svårt är det att få folk
  att välja med annat än plånboken?

 796. Vi vet att det finns en grupp
  där skillnaden är påtaglig.

 797. "Vi kan inte bo kvar här."
  "Vi kan inte äta tillräckligt."

 798. Men tänk bort den gruppen.
  Det finns rimligen ett mellansegment-

 799. -där man kunde ta ett ekonomiskt tapp
  för att en pappa ska få vara hemma.

 800. Men man gör det inte
  för det blir dyrt.

 801. Hur svårt är det att få folk
  att komma bort från det?

 802. Svårt verkar det vara.

 803. Det är klart att ekonomin
  också spelar roll som du säger.

 804. Det finns par som lever på marginalen
  och inte har råd.

 805. Och det är mycket annat
  som också spelar in.

 806. Normer om moderskap och faderskap.

 807. Vi ser att skillnaderna uppstår
  när man blir förälder.

 808. Normer kring föräldraskap
  tror jag spelar stor roll här.

 809. Vi förväntar oss olika saker
  av mödrar och fäder.

 810. Hur förändrar man sådant?
  Jag vet inte.

 811. Man kan till exempel
  skapa mer pappamånader.

 812. Eller individualisera.

 813. Idealt sett individualisera föräldra-
  försäkringen och förlänga den-

 814. -så att kvinnor kan amma
  lite längre än 6,5 månader.

 815. Samtidigt som lång föräldraledighet
  hänger ihop med-

 816. -negativa utfall på arbetsmarknaden.

 817. Fast om den blir samma
  för män och kvinnor...

 818. Men hur mycket man kan styra?
  I fjol presenterades en utredning-

 819. -som hette "Män och jämställdhet".

 820. Man konstaterade att
  en individualiserad föräldraförsäkring-

 821. -utan möjlighet att överlåta dagarna
  skulle vara det enklaste sättet-

 822. -att få till ett mer jämställt uttag.

 823. Men då pekade
  utredaren Niclas Järvklo på-

 824. -att det spelar stor roll hur mycket
  man tar ut den första tiden-

 825. -upp till det att barnen är två år.

 826. Siffrorna vi ser i dag där män tar ut
  25 procent av föräldradagarna-

 827. -är skevt fördelade. Dels män emellan:

 828. Ungefär 25 procent
  tar inga föräldradagar.

 829. Dessutom är de ofta förlagda
  till när barnen är något större.

 830. Om man antar att man gjorde
  det här ganska stora-

 831. -ingreppet och individualiserade
  föräldraförsäkringen-

 832. Hur skulle det påverka
  era respektive fält?

 833. Lena och Katarina,
  vad skulle hända rent konkret?

 834. Jag tror att det skulle göra saker
  bättre och mer jämställda.

 835. Att utveckla de förmågor
  som krävs som förälder-

 836. -vilket man behöver öva lite på,
  det är inget som bara finns där-

 837. -inte hos mödrar heller.

 838. Det borde kunna överföras på
  hur man relaterar till andra.

 839. Vi skulle komma bort
  från den abstrakta maskuliniteten-

 840. -som en forskare pratar om,
  till att mer vara i fas med-

 841. -livets konkreta rytmer
  och ta hand om en annans behov.

 842. Det tror jag är utbildande
  eller uppfostrande för en människa.

 843. Man formas starkt av det.

 844. Det påverkar så klart ens relation
  till partnern och till andra.

 845. -Katarina.
  -Det skulle nog leda till...

 846. ...att arbetsgivare får mer liknande
  förväntningar på kvinnor och män.

 847. Därför skulle de inte förvänta sig
  så olika saker-

 848. -olika engagemang och olika frånvaro.

 849. Sedan börjar det komma forskning
  som tyder på-

 850. -att män som har varit föräldralediga-

 851. -kanske får en annan relation till
  sina barn och det kan gynna barnen-

 852. -att ha en nära relation
  till båda sina föräldrar.

 853. Och det kan få konsekvenser
  på längre sikt.

 854. Jag vill även bjuda in Jón Torfi.

 855. En förändrad föräldraledighet som
  "tvingar" män att vara hemma mer...

 856. Det kan låta bakvänt då utbildning
  ofta äger rum före föräldraskap-

 857. -men tror du att det skulle
  påverka könsgapet-

 858. -inom utbildning nu eller senare?

 859. Som jag sa så finns det flera
  könsgap, men jag vet inte-

 860. -hur mycket den typ jag talar om
  skulle förändras.

 861. Jag kan inte svara på alla frågor.

 862. Ingen fara.
  Vi ber er inte att ha alla fakta.

 863. Men det var intressant att höra
  både Lena och Katarina.

 864. Utifrån deras beskrivning
  försökte jag urskilja-

 865. -det som inte förändras
  och det som faktiskt förändras.

 866. Det är fascinerande att tänka på
  det som förändras-

 867. -och det är delvis svar på din fråga:
  Är det allt som förändras?

 868. Normer förändras gradvis
  och enbart gradvis.

 869. Det är vad jag berättar om.
  Men vad förändras inte-

 870. -i de mönster Lena talar om?

 871. Eller i de mönster Katarina talar om?

 872. Finns det delar av det
  som inte förändras?

 873. Det är inget svar, men det är
  det enda svar jag kan ge.

 874. Det är en bra fråga.
  Vad förändras inte?

 875. Det kan vi alla ta med oss.
  Det får tiden utvisa.

 876. Jag vill knyta ihop samtalet
  genom att be er-

 877. -nämna en sak ni önskar kunde ske.

 878. Det kan vara något vagt
  eller något väldigt konkret-

 879. -som nya regler
  kring föräldraledighet.

 880. En sak ni vill ska genomföras
  för ökad jämställdhet i samhället.

 881. En sak ni skulle vilja se förändrad
  för att få ökad jämställdhet.

 882. -Jón Torfi.
  -Jag vill nämna det Lena sa.

 883. Att på allvar diskutera många frågor-

 884. -som könsskillnader, kommunikation,
  hur vi interagerar-

 885. -inom utbildningssystemet.

 886. Tack. - Katarina.

 887. En lika delad föräldraledighet,
  som du tog upp.

 888. Men jag vill också se
  småbarnspappor jobba deltid.

 889. -Tack.
  -Jag fortsätter på mitt spår.

 890. Mer livskunskap i utbildningssystemet-

 891. -där man får öva på att hantera
  den grundläggande spänningen-

 892. -mellan att vara en individ
  och en del av en samhörighet.

 893. Och hålla det i spänning
  i stället för att tänka-

 894. -att enhet bara kan ske på bekostnad
  av en persons individualitet.

 895. Hur kan två personer
  vara individer med varandra?

 896. Det tror jag vi behöver öva på.

 897. Tack, Lena Gunnarsson,
  Katarina Boye, Jón Torfi Jonasson.

 898. Översättning: Katarina Pellijeff
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Utbildning och familjebildning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Föreläsningar och panelsamtal. Går det att kombinera familjebildning och kärlek med jämställdhet? Jón Torfi Jónasson är professor i pedagogik på Islands universitet och redogör för utbildningsgapet mellan kvinnor och män. Genusforskaren Lena Gunnarsson berättar om att kärlek och jämställdhet sällan går hand i hand. Och sociologen Katarina Boye berättar om hur allt förändras när vi får barn. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Familj och samlevnad, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Arbete och familj, Familjer, Familjesociologi, Genusfrågor, Jämställdhet, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Biologi eller social konstruktion?

Föreläsningar och panelsamtal. Gertrud Åström är ordförande i Sveriges kvinnolobby och redogör för innebörden av genus. Germund Hesslow är professor i neurofysiologi och berättar om biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Författaren Marcus Priftis dissekerar mansideal och manskris. Slutligen möts de tre i en debatt. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Utbildning och familjebildning

Föreläsningar och panelsamtal. Går det att kombinera familjebildning och kärlek med jämställdhet? Jón Torfi Jónasson är professor i pedagogik på Islands universitet och redogör för utbildningsgapet mellan kvinnor och män. Genusforskaren Lena Gunnarsson berättar om att kärlek och jämställdhet sällan går hand i hand. Och sociologen Katarina Boye berättar om hur allt förändras när vi får barn. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Arbetslivet och karriären

Föreläsningar och panelsamtal. Nationalekonomen Anna Sjögren resonerar kring om man måste välja mellan karriär och barn. Caroline Nord är projektledare vid stiftelsen Allbright och berättar om deras arbete med jämställdhet. Per Johansson är professor i statistik och är kritisk till hur kvinnor och män i arbetslivet framställs i jämställdhetsdebatten. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Feminism igår, idag och imorgon

Christina Carlsson Wetterberg är professor i historia och berättar om kvinnokampens historia i Sverige, från första vågens kvinnorörelse och framåt. Partiledaren Gudrun Schyman talar för jämställdhet och säger att vi ännu inte är jämställda. Sociologen Roland Paulsen berättar om sina förhoppningar om framtiden. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Vad är jämställdhet och hur når vi dit?

Debatt om jämställdhet. Hur når vi jämställdhet och hur ser det ut i andra länder? Här framförs bland annat kritik mot genusdebatten i sig. Medverkande: Gudrun Schyman, partiledare (Fi); Anna Sjögren, nationalekonom; Per Johansson, statistikprofessor; Roland Paulsen, sociolog. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

De finska romernas invandring och deras kamp

Diana Nyman är sakkunnig i romska frågor och föreläser om de finska romernas historia. Finska romer kom som socialpolitiska flyktingar till Sverige i slutet av 1950-talet och har fått kämpa hårt för sina rättigheter. Nyman ger en kronologi över viktiga händelser. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.