Titta

UR Samtiden - Barn och ungas röster

UR Samtiden - Barn och ungas röster

Om UR Samtiden - Barn och ungas röster

Vilken roll spelar barns röster i samhället? Har de en röst och lyssnar vuxna i så fall på den? Dessa frågor belyses både från filosofiskt och historiskt håll samt rent konkret i skolor och förskolor. Inspelat på Malmö högskola den 16 april 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn och ungas röster : Barns röster i historisk belysningDela
 1. Hej, allihop! Jag ska börja med
  ett par grandiosa citat.

 2. Herakleitos, filosofen, sa så här:

 3. Ni känner nog igen det. "Man kan inte
  två gånger stiga ner i samma flod."

 4. "I samma vatten stiger vi och stiger
  vi icke. Det är vi och icke vi."

 5. Vi fortsätter med filosoferna och
  citerar Platon också. Han sa så här:

 6. "Vårt vara är ett ständigt bliva."

 7. Båda citaten sätter ljuset på
  tillvarons föränderlighet.

 8. Att den hela tiden
  blir nånting annat.

 9. Men vi lever så nära den, så vi tar
  det mesta som självklarheter.

 10. Citaten
  syftar specifikt på individer.

 11. Att vi som individer
  hela tiden blir nånting annat.

 12. Det kan även tillämpas på samhället-

 13. -som också är stadd
  i ständig historisk förändring.

 14. Barndom, som står i fokus här-

 15. -precis som allt annat i tillvaron,
  har en historisk dimension.

 16. Dess innebörder förändras hela tiden,
  fast vi inte märker det-

 17. -för vi lever så nära det och i det.

 18. De flesta av oss kanske känner igen
  Philippe Ariès berömda tes-

 19. -om att barndomen
  är en relativt sen uppfinning.

 20. En lite provokativ tes
  som han lanserade på 60-talet.

 21. Ariès hävdade att barndomen
  som vi tänker på den i dag-

 22. -inte fanns under medeltiden, att den
  växte fram i samhällets överskikt-

 23. -under 1700- och 1800-talen.

 24. Den blev en solid konstruktion, som
  vi känner den i dag, på 1900-talet.

 25. Det ligger en hel del
  i Ariès iakttagelse-

 26. -även om den har nyanserats på många
  sätt av historiker sen dess.

 27. Utgångspunkten för mitt föredrag-

 28. -är att sätta in det här med barns
  röster i ett historiskt perspektiv.

 29. Det är en ganska stor uppgift.

 30. Jag gör inte anspråk på
  att gå till botten med det här.

 31. Jag vill peka på
  några historiska linjer-

 32. -som synes vara viktiga
  när vi försöker förstå detta.

 33. Mycket mer kan sägas
  ur andra perspektiv.

 34. Men syftet är att förstå nåt om
  hur detta med barns röster-

 35. -har blivit
  en viktig angelägenhet för oss i dag-

 36. -som vi känner starkt för
  på olika sätt.

 37. Jag fokuserar inte på
  hur det borde vara-

 38. -och hur vi ska arbeta-

 39. -utan bara på hur det har blivit
  möjligt att prata om barns röster.

 40. Jag har några frågor som jag har
  arbetat med, som det kretsar kring.

 41. Den första frågan är:

 42. När började man med det
  och hur gick det till?

 43. Den andra frågan är: Hur har
  uppmärksammandet av barns röster-

 44. -blivit nåt eftersträvansvärt och
  viktigt, som man kan göra politik av-

 45. -och som man
  kan ha konferenser om?

 46. Det har inte alltid varit självklart.
  Tvärtom.

 47. Framhållandet av barns röster
  förutsätter nämligen en hel del-

 48. -som inte på nåt sätt
  är historiskt bestämt och naturligt.

 49. Det förutsätter att vi betraktar
  barnet som en individ-

 50. -som ett självständigt subjekt,
  skild från föräldrar och familj.

 51. Det förutsätter också att vi
  betraktar barn som medborgare-

 52. -i samhället, och därmed
  som bärare av vissa rättigheter.

 53. Och det är en ännu nyare
  konstruktion. Allt har en historia.

 54. Det har inte ramlat ner från himlen
  som självklarheter.

 55. Jag vill peka ut
  några historiska linjer-

 56. -som har gjort barns röster
  möjligt att prata om.

 57. Min pedagogik är att försöka gå
  från det stora till det lilla.

 58. Fem linjer ska jag peka på.

 59. Den första linjen är:

 60. Fram till 1600-talet fokuserades
  det vetenskapliga intresset-

 61. -primärt på naturen.

 62. Sen kopplades det samman med tekniken
  och dess utveckling.

 63. Natur och teknik.

 64. Matematik, astronomi, fysik
  och det som sen kallades för mekanik-

 65. -var de viktiga vetenskaperna
  man ägnade sig åt.

 66. Att förstå
  hur världen egentligen fungerar.

 67. Det upptecknades lagar och
  regelbundenheter. Det var intressant.

 68. Genom lagbundenheter och strukturer
  som man upptäckte i naturen-

 69. -försökte man skapa teknik
  för att effektivisera produktionen-

 70. -och förbättra och förenkla livet
  på alla möjliga sätt.

 71. Men med filosofen Descartes
  i mitten av 1600-talet...

 72. Jag använder honom symboliskt.
  En enda person ändrar inte historien.

 73. Men nånting i hans tänkande
  är viktigt att ta fasta på.

 74. Vi kan på ett filosofiskt plan
  säga att en vändning inåt sker.

 75. Han säger:
  "Jag tänker, alltså är jag."

 76. Han riktar sig inåt
  mot sin egen tankevärld.

 77. I tankevärlden börjar han konstruera
  "vad är sann, tillförlitlig kunskap?"

 78. Vändningen inåt
  är viktig att ta fasta på.

 79. Från att människan
  hade blickat utåt och uppåt...

 80. Där hade intresset varit fokuserat.
  Mot himlakropparna, mot naturen.

 81. Mot planeterna och dess banor.

 82. ...får vi en vändning inåt mot
  människans tankar, hennes funktioner-

 83. -betingelser och möjligheter.

 84. Det här vetenskapliga intresset
  för människan-

 85. -spiller också över i ett intresse
  för människan som kropp och som art.

 86. Descartes vändning inåt
  var inte den enda viktiga impulsen.

 87. Vi ser flera olika impulser
  kring den här tiden.

 88. En liknande vändning mot människan,
  både som individ och kollektiv-

 89. -växer fram inom de tidiga
  byråkratierna på 1600-talet.

 90. De vetenskapliga metoderna
  började tillämpas på människan-

 91. -som samhällsvarelse.

 92. "Med detta sätt att tänka, vad händer
  om vi tillämpar det på människan?"

 93. "Vad skulle vi kunna göra då?"
  Här växer statistiken fram-

 94. -i de tidigmoderna byråkratierna.

 95. Människan blir i statistiken
  en population.

 96. Man abstraherar
  det personliga och emotionella-

 97. -och får i stället
  en population som man kan räkna på.

 98. Som man kan utvinna saker av
  och kan kalibrera på olika sätt.

 99. Det mekanistiska, vetenskapliga
  tänkandet riktat mot människan.

 100. Man ville använda
  siffrorna och graferna-

 101. -för olika saker som nu blev viktiga,
  som till exempel att förebygga brott.

 102. "Kan man räkna på vilka
  som är mest benägna att begå brott?"

 103. "Kan brott förebyggas?"

 104. "Kan man skapa bättre sanitära
  förhållanden för människors hälsa?"

 105. "Kan man hindra smittspridning?"

 106. Den typen av intressen
  började man ägna sig åt.

 107. Det kan sammanfattas med
  Foucaults ord-

 108. -om att maximera
  livskrafterna i populationen.

 109. Det är hans sätt att sammanfatta
  vad det här projektet handlar om.

 110. Att maximera livskrafterna.

 111. I detta finns en väldigt tydlig
  maktdimension också.

 112. Som Foucault
  beskriver det i sina texter-

 113. -vänder sig makten
  liksom nedåt mot massan-

 114. -och individualiserar den
  genom diverse apparater och tekniker.

 115. Det handlar inte bara om att ha
  ett folk som man kan få skatter av-

 116. -utan nu är man intresserad av
  att kalibrera och utvinna saker-

 117. -och göra populationen,
  som man har, bättre.

 118. Då blir det intressant med
  individers likheter och olikheter-

 119. -möjligheter och problem. Nu behöver
  man mäta och kalibrera olikheterna-

 120. -på olika sätt
  enligt vetenskapliga metoder.

 121. Mot denna bakgrund börjar man också
  skapa journaler och aktmaterial-

 122. -över individer och deras önskvärda
  och icke önskvärda kvaliteter.

 123. Det är en individualiserande makt
  och en normaliserande makt-

 124. -och en disciplinerande makt.

 125. Så småningom kommer också barnen
  i blickfånget för det här intresset.

 126. De första barnstudierna
  som växer fram på 1800-talet-

 127. -handlar om specifika barn
  som man har singlat ut av olika skäl.

 128. Fabriksarbetande barn och
  barn som begår brott, till exempel.

 129. De nya problemen i industrisamhället
  leder till att de uppmärksammas.

 130. Här finner vi
  inte mycket av barns röster-

 131. -särskilt inte
  som vi intresserar oss för dem i dag.

 132. Men vi finner ett embryo till
  att barn börjar betraktas-

 133. -som ett segment i populationen-

 134. -som individer som kan utvecklas,
  och vi kan skapa förutsättningar för.

 135. Hela den grundläggande tanken
  är nödvändig-

 136. -för att skapa förskoleinstitutioner
  och skolor över huvud taget.

 137. Det är den första linjen. Ni ser,
  det är väldigt svepande och stort.

 138. Den andra linjen,
  då går vi till 1700-talet.

 139. Vi finner i 1700-talets diskussioner
  om barnets natur nåt intressant.

 140. Det var
  nåt man diskuterade en hel del.

 141. Huruvida barn har en särskild natur
  och vad den skulle kunna bestå i.

 142. Här finner vi en vändning i synen på
  barn och barndom-

 143. -jämfört med den syn som
  var förhärskande under medeltiden.

 144. Alltså, under väldigt lång tid.

 145. 1693 publicerade John Locke-

 146. -upplysningsfilosofen
  och liberalismens fader-

 147. -en bok som hette "Some thoughts
  concerning education".

 148. Där gick han till hårt angrepp mot
  den äldre föreställningen om arvsynd-

 149. -som innebar
  att människan är liksom bestämd-

 150. -på förhand och
  bestämd till nåt dåligt på förhand.

 151. En inneboende tendens till
  själviskhet och allsköns dåligheter.

 152. Locke hävdade
  att det inte alls är på det sättet-

 153. -utan människan föds som
  tabula rasa, ett tomt ark.

 154. Inte bestämd till nånting.

 155. Vi blir inte
  vad vi blir och vad vi är-

 156. -genom en inneboende natur som
  deterministiskt skapar detta hos oss-

 157. -utan genom den uppfostran
  vi utsätts för.

 158. Påverkan av föräldrar, lärare
  och auktoritetsfigurer av olika slag.

 159. Det är det som kommer utifrån
  som skapar detta som blir vi.

 160. Locke menade att det fanns anledning
  att reformera synen på utbildning-

 161. -och rota den i en mer positiv
  och förutsättningslös syn-

 162. -på barns utveckling och möjligheter.

 163. Men det unika med Lockes tankar om
  barnet och barnets natur-

 164. -låg inte i
  idén om uppfostran och utbildning.

 165. Det var ganska många som vid den här
  tiden förde fram liknande tankar.

 166. Han motsatte sig också traditionella
  fostransmetoder som exempelvis aga.

 167. Men flera andra gjorde det också.

 168. Det var snarast...

 169. ...hans framhållande av
  barns individuella olikheter.

 170. Det var det unika. Barn är olika.
  Över huvud taget, barn är individer.

 171. Barn var enligt Locke
  unika individer.

 172. De var inte bara avkomma, en del av
  familjen och blivande personer.

 173. De var från början
  individer i sin egen rätt.

 174. Det var ju en radikal tanke.

 175. Den liberala idén om
  människans individualitet-

 176. -omfattade också barnet.

 177. En viktig tanke och helt omistlig
  för framväxten av barns rättigheter.

 178. Att prata om barns rättigheter
  är beroende av detta sätt att tänka.

 179. Den liberala idén om en man, en röst
  och senare en människa, en röst-

 180. -kan sägas spilla över i synen på
  barnet i den här processen.

 181. Få förespråkar även i dag att barn
  ska ha rösträtt, en del gör det-

 182. -men där har vi inte hamnat ännu.
  Det känns idealistiskt än så länge.

 183. Men vi befinner oss också i
  en historisk tid-

 184. -där det känns idealistiskt.

 185. Barn är individer, de har en röst
  och ska försäkras vissa rättigheter.

 186. Grunden för tankarna
  kan bl.a. tillskrivas Locke.

 187. Han är, som jag använder Descartes,
  en symbol för ett sätt att tänka.

 188. Tredje linjen,
  då går vi till 1800-talet.

 189. Romantiseringen av barndomen
  och barnet, blir viktig där.

 190. Mot slutet av 1700-talet
  och under 1800-talet-

 191. -så mötte idéerna om barnets natur
  och diskussionerna som fördes-

 192. -som mycket också handlade om
  frihetlighet kontra lydnad...

 193. Kuva viljan eller skapa möjligheter
  för ett fritt växande.

 194. Det var en viktig sak
  i hela fostransdebatten.

 195. Men nu möttes idéerna av nya tankar
  och blandades upp och fick nya teman.

 196. Nu kom viktiga impulser dels från
  romantikens olika företrädare...

 197. Hela den romantiska rörelsen spiller
  över i konst och tänkande o.s.v.

 198. Också det utopiska tänkandet.

 199. ...dels från
  de evangeliska väckelserörelserna.

 200. De fortsätter den här lite mer
  hårdföra "kuva viljan"-synen.

 201. Den bärs av väckelserörelserna.

 202. Upplysningsidén - det frihetliga -
  fortsätter hos romantikerna.

 203. Det är romantikernas idéer
  som jag vill lyfta fram och peka på.

 204. Under romantikens påverkan
  kan man säga-

 205. -att två besläktade föreställningar
  om barnets natur växte fram.

 206. Gemensamt för de båda
  var fokus på barndomen-

 207. -som en tid av oerhört stor betydelse
  för livet i helhet.

 208. Hur vi har det som barn och
  hur tiden ser ut är avgörande för-

 209. -vad vi kommer att bli som vuxna.

 210. Här finns också en viktig bakgrund
  till Freuds senare intresse-

 211. -för
  barndomens påverkan på vuxenlivet.

 212. Men enligt romantikerna
  var barndomen-

 213. -en tid av oskuld, renhet och äkthet.

 214. Det stod i kontrast till
  väckelserörelsernas framhållande-

 215. -av arvsynden
  och en mer hårdför syn på uppfostran.

 216. De var inte hårdföra
  i allt de tog fram.

 217. Filantroperna kommer därifrån.

 218. Men just vad gäller barnuppfostran
  var de ganska hårdföra.

 219. Enligt romantikerna skulle barndomen
  vara en tid av vård och omsorg-

 220. -och beskydd från
  de utifrån korrumperande krafterna.

 221. Återigen är det tabula rasa-idén.

 222. Här finns det nåt, inte bara
  oskrivet, utan rent och oskuldsfullt.

 223. Det måste bevaras utifrån, där ute-

 224. -i det hårdare samhället som börjar
  växa fram med industrialiseringen.

 225. Barnet måste beskyddas från detta.

 226. Barnet som sådant hade
  inga inneboende, mörka krafter-

 227. -i dess natur eller tankevärld.

 228. Det var också en reaktion mot-

 229. -hur samhället började se ut då.

 230. Många barn hade kommit att ha ett
  ganska hårt liv i industristäderna-

 231. -under kapitalismens första faser.

 232. De arbetade under hårda förhållanden,
  i fabriker och så.

 233. Barndomen enligt romantikerna-

 234. -var ett tillstånd av naturlig och
  oförstörbar äkthet och omedelbarhet.

 235. Nyckelord kan vara autentisk.
  Spontan är ett annat sånt ord.

 236. Barn var det sannaste och
  mest autentiska liv som existerade.

 237. Det finns i vår tid också med "det
  gåtfulla folket". En romantisk syn.

 238. Det finns alltså två besläktade före-
  ställningar. Jag kan säga nåt om dem.

 239. En romantisk inriktning
  såg barndomen-

 240. -som källan till
  allt vad renhet och oskuld heter.

 241. Oskulden och renheten
  kom med födseln-

 242. -och var nåt som man sen
  skulle försöka bevara livet igenom.

 243. En god uppfostran handlade om att
  försöka skydda renheten och oskulden.

 244. Det var en god uppfostran.
  Det blir ett mer...

 245. ...tankfullt sätt
  att förhålla sig till barnen.

 246. En annan uppfattning gick ännu längre
  och såg barndomen som ett paradis.

 247. Det är paradiset.
  Ett ljuvt ursprungstillstånd-

 248. -där varje barn var välsignat av Gud-

 249. -och kännetecknat av
  idel goda kvaliteter.

 250. Att växa upp och bli vuxen innebar
  ofelbart att livet bara gick utför.

 251. Ni vet sloganen "vi föds som original
  och dör som kopior".

 252. Den är en fotostat av
  det här sättet att tänka.

 253. Livet går bara utför från barndomen.

 254. Allt det autentiska,
  spontana, underbara, omedelbara-

 255. -bara trubbas av.

 256. Barndomen blev... Jag sa paradiset.

 257. Men det blir det förlorade paradiset.

 258. Det romantiserades i litteratur.

 259. Alla moderna typer av exotisering
  och romantisering av barndomen-

 260. -har sin upprinnelse i
  1800-talets romantiska våg.

 261. Senare kommer den också att gälla
  det som kallas för adolescensen.

 262. Alltså, tonåren och ungdomen.

 263. Där är den också väldigt stark i dag,
  inte minst i populärkulturen.

 264. I ungdomen har du det här rena.

 265. Är det nån som känner till Broder
  Daniel, där Håkan Hellström spelade?

 266. De, och Håkan Hellström över huvud
  taget, romantiserar ungdomen.

 267. "You die when you're young."

 268. Du fortsätter att leva, men du
  har egentligen dött. 17 år gäller.

 269. Det finns mycket i rockmusiken också.
  Men en stark romantisk tanke där.

 270. I den romantiska strömmen-

 271. -kan tanken på barns röst
  som viktig, som autentisk-

 272. -som nåt man borde lyssna på,
  bli möjlig.

 273. Barn är
  de mest autentiska människorna-

 274. -så deras tankar och livsuttryck
  är viktiga att lyssna på.

 275. Det sättet att tänka blir
  ännu mer möjligt genom romantiken.

 276. Det är den tredje linjen. Den fjärde
  linjen är massutbildningen-

 277. -och den obligatoriska skolans
  framväxt-

 278. -i slutet av 1800-talet,
  början av 1900-talet.

 279. Ibland säger man att Sverige får
  obligatorisk skola 1842.

 280. Det vi får är en folkskolestadga, men
  det är inte en obligatorisk skola.

 281. Kommunerna var inte pliktiga
  att förse med det.

 282. Det fanns ingen skolplikt. Införandet
  av obligatorisk skola för alla-

 283. -under slutet av 1800-talet-

 284. -innebar att alla barn
  samlades på samma plats.

 285. Det är nånting nytt.
  Och i samma institution.

 286. Den utvecklingen har gått vidare.
  Förskolan är en del av skolan-

 287. -så institutionen är
  från när barn kanske är ett år-

 288. -till arton år,
  om man räknar in gymnasiet.

 289. Det är en ganska unik sak,
  historiskt sett, att barn är samlade.

 290. Det är liksom deras värld,
  i nån mening.

 291. Detta har också bidragit till att
  barn har kunnat framträda ännu mer-

 292. -som en särskild grupp,
  avskild från vuxna.

 293. Impulserna som man har sett tidigare
  koncentreras i just skolan.

 294. Nu är barnen
  ett eget segment i populationen-

 295. -med egna behov
  och särskilda, unika egenskaper.

 296. Innan skolan och skolplikten-

 297. -när barn arbetade
  tillsammans med de vuxna i hushållen-

 298. -och befann sig i närheten av hemmet-

 299. -deltog barn och vuxna i samma slags
  arbete, åt samma mat i samma rum.

 300. Då fanns inte förutsättning för dif-
  ferentiering mellan barn och vuxna-

 301. -på det sätt som har blivit fallet
  i den moderna barndomen.

 302. Det var inte möjligt
  att se det på det sättet.

 303. Men med skolans införande skapades
  möjligheter för en ny sorts barndom-

 304. -som är avskild från
  familjen och hushållet.

 305. Man kan också tala om en sorts
  standardisering av barndomen.

 306. Det ligger i massutbildningen. Alla
  måste underordna sig samma regim-

 307. -av koncentration, tystnad, lyssnande
  och titta rakt fram.

 308. Där sker nåt slags likriktning,
  om man vill använda ett negativt ord.

 309. Enhetlighet, om vi vill använda ett
  mer positivt ord. En standardisering.

 310. Barnen har genom skolan
  trätt in på en arena-

 311. -där deras liv kan formas
  på ett relativt enhetligt sätt-

 312. -utanför de enskilda familjerna.
  Det är en viktig utveckling.

 313. Där är förskolan
  en av de viktigaste institutionerna.

 314. Vi har förlagt en hel del av vård,
  omsorg och lärande-

 315. -just där,
  om man tittar på det historiskt sett.

 316. Det framväxande vetenskapliga
  intresset för människan...

 317. Det har gått vidare här nu.

 318. Nu har vi framväxten av psykologin,
  sociologin och antropologin-

 319. -och diverse olika
  människovetenskaper.

 320. Nu börjar de få barnet
  i sitt blickfång.

 321. Det blir möjligt i institutionen
  där alla barn är samlade.

 322. Nu blir det möjligt att studera
  barnen som en särskild grupp.

 323. Man har tidigare gjort
  vissa såna här barnstudier-

 324. -av speciella grupper av barn.
  Charles Darwin var en av de första-

 325. -med sitt vetenskapliga intresse.

 326. Fabriksarbetande barn och barn som
  ägnade sig åt brottslig verksamhet.

 327. Men nu kunde man studera
  stora delar av barnpopulationen-

 328. -utifrån en mängd
  olika intressen och vinklar.

 329. Stora systematiska studier av barn
  och barndom började nu genomföras.

 330. Det växte fram en vetenskaplig
  rörelse i den anglosaxiska världen-

 331. -som spillde över i det progressiva
  Sverige: "The child-study movement."

 332. Och nu så förekom barn allt oftare-

 333. -i olika undersökningar
  och enkätstudier-

 334. -gällande primärt hälsa. Psykiska
  och fysiska egenskaper och hälsa.

 335. Vi känner igen det i Sverige.
  Skolmognadstest, till exempel.

 336. När är man mogen? I början fäste man
  blicken mycket på det fysiska.

 337. Man hade bilder i tidningar
  på 40-50-talen-

 338. -på barnkropp, lekkropp, skolkropp.

 339. Man ser barn och kan beskriva. Är de
  knubbiga är de kvar i lekkroppen.

 340. Så man tittade på kroppen
  väldigt mycket.

 341. Sen har vi mätningarna.
  IQ-mätningar och språkmätningar-

 342. -och den typen av intressen,
  för att avgöra...

 343. Den vetenskapliga blicken finns.

 344. Man vill studera regelbundenheter
  och oregelbundenheter-

 345. -och inte minst frågor om
  det normala och det avvikande.

 346. Det blir ofelbart oerhört viktigt
  att ta reda på.

 347. Intresset för en normal utveckling
  tar fart.

 348. Den skulle nog inte vara möjlig
  utan skolan.

 349. I det tidigare samhället,
  innan den obligatoriska skolan...

 350. Om Kalle var, som man säger
  uppe i norr, lite eljest...

 351. Då är det inte troligt att man skulle
  göra nåt speciellt med Kalle för det.

 352. Jag vill inte romantisera
  social kontroll och så vidare-

 353. -men att sätta in åtgärder, tidig
  intervention, som det så fint heter-

 354. -är inte riktigt möjligt där.

 355. Det sättet att tänka blir möjligt
  först nu. Man kan nämna Darwin-

 356. -och andra viktiga personer
  som Stanley Hall och Arnold Gesell.

 357. Och Jean Piaget, så klart,
  med sina tankar om stadier.

 358. Man skulle kunna säga
  att det här är nåt slags våg-

 359. -där lärare, läkare,
  psykologer, sociologer-

 360. -pedagoger, vetenskapsmän
  och medelklassföräldrar-

 361. -var oroliga över barnpopulationens
  psykiska och fysiska kvaliteter.

 362. Ängslan kombinerades med
  ett intensivt intresse-

 363. -för den mänskliga utvecklingens
  olika delar.

 364. Den har också kommit att handla om en
  nästan vetenskaplig fostran.

 365. Den vill psykologin förse med.
  Det kom en bok här i Sverige 1946-

 366. -av Joachim och Mirjam Israel.
  "Det finns inga elaka barn."

 367. Det var en kritik mot den typ av
  fostran som pågår i hemmet.

 368. Det påminner om Myrdalarna också, den
  formen av social ingenjörskonst.

 369. Vi kan inte låta föräldrar
  ha hand om fostran-

 370. -för de har inte de psykologiska
  kunskaperna för att klara det.

 371. Utan det behövs experter
  och institutioner för barnens bästa.

 372. Sen sammanförs dessa upptäckter,
  kunskaper och intressen-

 373. -med välfärdsstatens framväxt och
  ansvar för barns uppväxt och välfärd.

 374. Så blir de här idéerna genomförda
  i samhället som helhet.

 375. Rådgivningskliniker på 30-talet kunde
  man gå till för alla möjliga problem.

 376. Nagelbitande, nervositet,
  koncentrationsproblem-

 377. -sängvätning... Vad som helst.

 378. Man kunde få råd
  enligt detta sätt att tänka.

 379. Barnavårdscentraler och liknande
  har också sin upprinnelse i detta-

 380. -med hjälpen man kan få där att mäta-

 381. -och se det normala eller avvikande.
  Kurvorna.

 382. Man är orolig att ens barn ska
  stoppa in den runda i den fyrkantiga.

 383. Här finner vi bakgrunden till
  alla de moderna institutionerna-

 384. -som byggs upp
  för att kontrollera och förbättra-

 385. -barns fysiska och psykiska hälsa
  på en rad olika sätt.

 386. Här är rötterna till socialtjänstens
  rätt att intervenera i familjen-

 387. -och avskilja barn som inte anses få
  den omsorg och vård som de behöver.

 388. Filantropiskt intresse
  har blivit en del av välfärdsstaten-

 389. -och genomförs
  på mer kraftfulla sätt.

 390. Här får barns röster också
  en större betydelse.

 391. De är inte bara ting,
  utan de blir alltmer delaktiga-

 392. -att få värdera sin uppväxt, sina
  föräldrars lämplighet och liknande.

 393. De kan höras om hur det är hemma.

 394. Sen kommer vi till den sista linjen.

 395. Efterkrigstiden.
  Ni märker att det är de stora svepen.

 396. Om vi har några veckor kan vi gå in
  i detaljer, vid senare tillfälle.

 397. Det femte: efterkrigstiden. "Från
  objekt till subjekt" kallar jag det.

 398. Jag ska ta ett exempel från svensk
  lagstiftning när det gäller aga.

 399. Det har jag ägnat mig åt i min forsk-
  ning, så jag tar det som exempel.

 400. Efter andra världskriget går det mot-

 401. -att barn betraktas
  som subjekt med egna röster.

 402. Det som intresserar oss här i dag.

 403. En analys av lagtexten om agan...
  Jag tar den från 1966 till 1983.

 404. Det är ganska upplysande.

 405. Här ser vi en tydlig förskjutning.
  Intressant i en juridisk text så här.

 406. Från att föräldrar är subjekten
  och barn är objekten-

 407. -till en alltmer tydlig föreställning
  om barn som subjekt.

 408. Jag har en liten tabell här.

 409. Den visar hur relationen mellan
  föräldrar och barn omformulerades.

 410. Jag kan läsa det.

 411. 1966 års lag, som är kvar från en
  tidigare lag, därför valde jag den:

 412. 1979 års lag.
  "Vårdnadshavarna" ett nytt ord:

 413. 1983 års lag:

 414. Ser ni utvecklingen? Vi vet inte hur
  den går till i de juridiska texterna.

 415. Men först står föräldrarna och
  deras rätt att fostra i förgrunden.

 416. Det är föräldrarnas ansvar
  som nämns.

 417. Sen går det till att barnets rätt
  till omsorg och fysisk integritet-

 418. -hamnar i förgrunden.
  Det är det viktiga.

 419. Det är ett helt nytt sätt att tänka.

 420. Grundläggande för det här
  är barnet som subjekt.

 421. Man kan säga
  barnets egen röst också.

 422. Det är signifikativt att föräldrarna
  i lagtexten från -66 står först-

 423. -och framträder som
  enda handlande subjekt.

 424. "Föräldrar skola utöva" - föräldrarna
  är subjekt och de som handlar.

 425. Subjekt och predikat
  handlar om föräldrarna.

 426. Barnet är mer eller mindre
  ett osynligt objekt där-

 427. -för föräldrarnas självklara fostran.

 428. I lagtexten från -83
  har förhållandet kastats om.

 429. Barnet nämns nu först
  och står i förgrunden-

 430. -medan föräldrarna inte nämns.
  Det är väl en intressant utveckling?

 431. Utvecklingen har
  på ett konkret sätt samverkat med-

 432. -arbetet för att barn ska tillskrivas
  medborgerliga rättigheter-

 433. -som tidigare bara gällde vuxna. Vi
  ser en sån utveckling, en sån ström.

 434. Den här utvecklingen placerar barnet
  i en historiskt hel ny situation-

 435. -i relation till föräldrar,
  samhälle, auktoritetsfigurer-

 436. -när det gäller rättigheter och lag.

 437. Barns röster kan då på ett nytt sätt
  i denna historiska fas-

 438. -göra sig hörda i samhället.

 439. De ges möjlighet att ställa krav på
  sina föräldrar och lärare.

 440. Det hade varit helt otänkbart förut.

 441. Parallellt med de svenska för-
  ändringarna av barnalagstiftningen-

 442. -har det också skett en viktig
  förändring på internationell nivå.

 443. Vi ser nu diskussionen om att göra
  FN:s barnkonvention till lagtext.

 444. Så utvecklingen
  fortsätter på olika sätt.

 445. Vi befinner oss inte i en färdig
  historia utan en ständig ström-

 446. -där vi blir nånting annat.

 447. Det var vad jag hade att säga. Tack.

 448. Tack så mycket för en tankeväckande
  och relevant ingång till konferensen-

 449. -och som
  bakgrund för våra diskussioner.

 450. Nu vet vi varför vi har en konferens
  om barns röster i utbildning.

 451. Det finns lite tid för frågor om nån
  har nån att ställa. Nån fundering?

 452. Jag kan ju inte låta bli...

 453. Jag fastnade i det med att man hade
  barnkropp, lekkropp och skolkropp.

 454. -Vad har man sen, då?
  -Jag har ju inte skrivit texterna.

 455. Men det där upphör ju...

 456. Den typen av diskussion
  om barnets kropp upphör.

 457. Men vi ser den inte bara där.
  Linggymnastiken och hela idén...

 458. Hur man ska stå, hur man ska föra
  sig. Mycket sånt under -30-40-talen.

 459. Men vi ser en stor förändring
  under efterkrigstiden.

 460. Det förknippas också väldigt mycket
  med den auktoritära människan-

 461. -som man ser som ett stort problem
  efter diktaturer.

 462. Det fortsätter ju
  en del med testning och mätning-

 463. -men det möts av... Det som kommer
  i 1946 års skolkommission-

 464. -är oerhört viktigt för utvecklingen.

 465. Det är för övrigt första dokumentet
  på svenska där vi finner...

 466. ..."fri uppfostran". Det blir en
  diskussion sen med "Spiken i pianot".

 467. Det finns en stark betoning på
  delaktighet och en demokratisk idé-

 468. -som krockar med sättet att tänka.

 469. Egentligen är diskussionerna...
  Det kanske är att gå lite långt.

 470. Men ni vet,
  "kunskapsskola" och "flumskola".

 471. De är lite avstickare av sättet att
  mäta, väga och titta vetenskapligt.

 472. Och det mer
  delaktighets-sociala perspektivet.

 473. Jag vet inte
  om det besvarar din fråga.

 474. Det blir inte riktigt möjligt
  på samma sätt.

 475. Men man ska aldrig säga aldrig.
  Det finns ju ändå mätningar-

 476. -med barnen, på barnavårdscentraler,
  med vikt och annat.

 477. Där finns nåt liknande.
  Det finns en normalkurva.

 478. Men skolmognadstester
  fortsatte man inte med.

 479. Man bestämde
  att det var sju år för alla.

 480. Där pratade man om
  fysisk ålder och intellektuell ålder.

 481. Att det var skillnad på dem.
  Då kunde man se det på kroppen.

 482. Jag vill ha en fortsättning.
  För mig gör du en:

 483. "Hade jag levt då och varit sju år
  hade jag blivit sån."

 484. Jag hade setts som en skolkropp,
  och antagligen sett mig själv sån-

 485. -och inte uppfyllt normen.

 486. Jag vill försöka begripa mitt utrymme
  i dag när jag går mot pension-

 487. -och blir betraktad som
  en pensionärskropp.

 488. Vad finns det för utrymme att utmana
  sättet att betrakta människor nu-

 489. -i en viss ålder, i en viss grupp?

 490. Det måste finnas en sorts... Jag är
  ute efter att du gör det begripligt.

 491. Hade jag varit då hade jag varit
  fångad i det. Nu är jag i nåt annat.

 492. Finns det utrymme till förhandling?

 493. Det är en stor fråga, tycker jag.

 494. Man frågar Foucault
  vad han är för nånting.

 495. Om han är filosof eller historiker.

 496. "Jag vet inte
  om det är viktigt att veta."

 497. "Det intressanta i livet
  är ju alltid att bli nån annan."

 498. Sen pratar han om
  att hans skrivande handlar om-

 499. -att försöka skriva sig fram till nya
  möjligheter för att vara på nya sätt.

 500. Bara genom att på nåt sätt...

 501. Det tycker jag är en fin sak
  med historia och de stora svepen.

 502. I ljuset av detta får vi en möjlighet
  att se oss på ett annat sätt.

 503. Andra saker kanske är möjliga. Detta
  är bara en tidsbunden konstruktion.

 504. "Då är väl det jag lever i nu
  också det."

 505. Vi kan nog aldrig kliva
  utanför oss själva och bli objektiva.

 506. Men genom historiserandet-

 507. -tror jag att det finns möjlighet
  att kunna se saker på ett annat sätt-

 508. -och se sig själv på ett annat sätt.
  Då har man redan på nåt sätt-

 509. -förändrat sig själv.
  Ja, så tänker jag, i alla fall.

 510. Vi är inne i Deleuze-tankegångar här.

 511. Tack så mycket för
  en jätteintressant genomgång.

 512. Som du beskriver...

 513. Det är ingen självklar harmonisk
  övergång mellan de fem stadierna.

 514. Det är också innehåll
  som konflikt, kamp och så vidare.

 515. Det vore intressant om du
  kunde kommentera det sista stadiet-

 516. -det vi nu befinner oss i,
  utifrån konflikt och kamp i det.

 517. Den är ju inte harmonisk nu heller.

 518. Det är bra, då får jag tillfälle
  att säga att det är godtyckligt.

 519. Man gör ett urval ur olika historiska
  linjer från ett perspektiv.

 520. "The proof of the eating
  is in the pudding."

 521. Man får titta på det. Kan det finnas
  nånting som kan vara tankeväckande-

 522. -som man kan ha hjälp av?

 523. När det gäller
  synen på barn och fostran-

 524. -i förhållande till skola i dag-

 525. -tycker jag mig se två linjer.

 526. Vad gäller det normala har vi från
  90-talet ett neuropsykiatriskt sätt-

 527. -att se på barns problem.
  "Problembarnet."

 528. Man har gått från
  en mer moralisk förståelse-

 529. -alltså "vanart" är 1800-talsordet-

 530. -till diagnoserna som vi nu har.
  ADHD och så vidare.

 531. Jag vill inte säga
  att det är samma sak-

 532. -men vi har den linjen.
  Det blir fler och fler som har detta.

 533. De här diagnoserna.

 534. Å andra sidan har vi nåt
  som är en mer neo-moralistisk linje.

 535. Man ska avskilja barn. Man
  ska kunna sparka ut dem från skolan.

 536. Det som den tidigare skolpolitiken
  har drivit ganska hårt.

 537. De två
  ser för mig ut som en konflikt.

 538. Pratar vi om en diagnos?

 539. Eller riktar vi oss till
  den tredskande viljan igen?

 540. Det ser jag som en konflikt,
  mellan en moralisk diskurs-

 541. -och
  den medicinska, neuropsykiatriska.

 542. Man kan
  nästan vilken tid som helst hitta-

 543. -liknande figurer och linjer.

 544. Men de verkar viktiga i dag.

 545. Med tanke på det du sa
  att vissa figurer i historien...

 546. ...för fram de här tankarna-

 547. -i de olika linjerna
  som du pratar om.

 548. Och det är inte bara de som gör det.

 549. Vad är det som gör
  att det kommer fram nya tankar?

 550. Varför kommer det fram nya tankar?

 551. Ursäkta. Det känns som en stor fråga.

 552. Lite filosofisk ingång, kanske.

 553. Om man tittar historiskt...
  Förändring är inte alltid-

 554. -men vid många tillfällen, farligt.

 555. Men ändå förändras det
  väldigt mycket.

 556. Det är ju, som du också förstår...

 557. Det är väl inte ett svar du söker,
  det är mer ett slags intresse.

 558. Jag är också intresserad av det.

 559. Men jag väljer att sätta citations-
  tecken kring "de viktiga gubbarna".

 560. Jag kallar dem för symboler.
  Det gjorde jag här, i alla fall.

 561. Annars "diskursiva effekter" för
  att göra dem ännu mindre personliga.

 562. Ja, vad är det som... Det är
  nån form av orsak-verkan-diskussion.

 563. Vad jag försöker göra i stället och
  vad jag ägnar mig åt i min forskning-

 564. -är att se bort ifrån
  kausalitetstänkandet.

 565. Vad orsakar vad?
  I stället kan man säga-

 566. -att det finns relationer
  och kopplingar mellan saker.

 567. Inte säga "det orsakar det".
  Det försöker jag undvika-

 568. -för jag tror inte att vi vet det.

 569. Men vi kan konstatera att det finns
  relationer mellan ett sätt att tänka-

 570. -och nån utveckling.
  Det försöker jag göra här.

 571. Att i nån mening försöka frilägga
  lite mönster och figurer.

 572. Hur saker
  ändå relaterar till varandra-

 573. -utan att förklara
  vad som ger upphov till vad.

 574. Fick du svaret? Ja.

 575. Nån mer fråga?

 576. En till.

 577. Nu blir du en guru.
  "Viktig gubbe", var det så?

 578. Jag får sätta mig själv
  i citationstecken.

 579. Jag tänkte på
  att du identifierade nutida poler.

 580. Du pratade om en romantisk syn på
  barn samt väckelserörelsens aga-

 581. -och att styra viljan.

 582. Det tycks hela tiden finnas val.

 583. Utifrån en pedagog som jobbar
  på golvet med barn och ungdomar...

 584. Vad tänker du kring att man ibland
  lånar det hårda sättet att tänka?

 585. Vid ett annat tillfälle lånar man
  det mer romantiska "din vilja styr".

 586. Att det inte blir
  en sån polarisering i handlingen-

 587. -utan
  mer sammansatt och komplicerat.

 588. Vad tänker du om det?

 589. En sak är när man kan stå i upphöjd
  ironi och titta ut över saker-

 590. -och se mönster.

 591. En annan sak
  är att vi lever i den här världen-

 592. -med dessa sätt att tänka och handla
  som existerar.

 593. Jag vore mer rädd för att man hade
  en modell som är helt konsekvent.

 594. Det skulle vara mer problematiskt.
  Jag tror att det liksom är så.

 595. Det går inte att kräva den typen av
  konsekvens hos människor.

 596. Jag är inte heller konsekvent
  och försöker inte eftersträva det.

 597. Men...

 598. Det är väl just det
  som har varit människovetenskapen.

 599. Då försöker man se "vad är modellen?"

 600. Jag förespråkar samtalet om det.
  Att försöka lyfta fram frågorna.

 601. Det skapar möjligheter för
  en ödmjukhet inför det man själv gör.

 602. Sin praktik och sin maktutövning.

 603. Inte minst i förhållande till barn.

 604. Jag tror
  att det är bra med ett visst tvivel-

 605. -över oss själva
  och det vi håller på med.

 606. Så det kan vara positivt. Jag är mer
  rädd för den absoluta övertygelsen-

 607. -som skapar en institution.
  Så tänker väl jag.

 608. Textning: Helena Lindén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barns röster i historisk belysning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Jonas Qvarsebo på Malmö högskola gör nedslag i barnens historia. Han menar att barndomen är en relativt sen uppfinning som inte existerade under medeltiden. Från 1600-talet och framåt försöker han urskilja när barn setts som individer skilda från familj och samhälle. Inspelat på Malmö högskola den 16 april 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Ämnesord:
Barndomen, Förskolepedagogik, Historia, Kulturhistoria, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barn och ungas röster

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn och ungas röster

Barns röster i historisk belysning

Jonas Qvarsebo på Malmö högskola gör nedslag i barnens historia. Han menar att barndomen är en relativt sen uppfinning som inte existerade under medeltiden. Från 1600-talet och framåt försöker han urskilja när barn setts som individer skilda från familj och samhälle. Inspelat på Malmö högskola den 16 april 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn och ungas röster

Barn och subjektivitet

Johan Dahlbeck, lektor på Malmö högskola undersöker ur ett filosofiskt perspektiv vad vi menar när vi säger att barn har röster, har inflytande och makt att påverka. Har de makt att påverka? Inspelat på Malmö högskola den 16 april 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn och ungas röster

Vilken roll spelar rösten?

Varför ställer vuxna frågor till barn och hur förvaltas deras svar? Vill vuxna egentligen ha reda på vad barnet tycker om något eller är det bara en skenbar delaktighet? Detta diskuterar Maria Olson, professor i Pedagogiskt arbete på Högskolan Dalarna och biträdande professor i pedagogik på Högskolan i Skövde. Inspelat på Malmö högskola den 16 april 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Lärande, utbildning och samhällsengagemang

Kan man utbilda någon till att bli en förändringsbenägen person? Forskarna Fredrik Björk och Helene Hasslöf samtalar om hur man med social innovation kan bidra till ökad social och miljömässig hållbar utveckling. Exempelvis är idag förhållningssättet för miljöproblemen intressekonflikter mellan människor snarare än en kamp mellan natur och människa. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.