Titta

UR Samtiden - Kvinnor skrivs bort från historien

UR Samtiden - Kvinnor skrivs bort från historienDela
 1. I dag tänkte jag börja med
  att säga några ord om-

 2. -varför det är intressant med
  kulturarvsforskning.

 3. Jag tänkte också säga några ord
  om intersektionalitet-

 4. -och presentera en analys av-

 5. -en del av
  den norska kulturminnesförvaltningen.

 6. Varför ska vi studera kulturarv?
  Om man tänker på kulturarv överlag-

 7. -kan det vid en första anblick verka
  lite perifert och lite gammaldags.

 8. Om man jämför med andra kulturaktörer
  på området-

 9. -har de mycket mindre storlek.

 10. De har färre antal besökare.

 11. Och spridningen av vad de gör
  har en mindre spridningsgrad.

 12. T.ex. film, teater och tv
  har större inflytande-

 13. -över sin publik och når många fler.
  Men vad kulturarvsinstitutioner har-

 14. -och som de andra kulturaktörerna
  inte har-

 15. -är att de har en stor trovärdighet.

 16. För de här kulturarvsinstitutionerna
  ses ofta som privilegierade platser-

 17. -för konstruktion av
  en sann historia.

 18. Besökare på ett museum tror inte
  att det är påhittat-

 19. -eller subjektiva upplevelser
  som nån museianställd vill förmedla.

 20. Utan det är en "sann" historia-

 21. -som utställningar
  ofta uppfattas vara.

 22. Det har att göra med den starka kopp-
  lingen till det moderna projektet.

 23. För institutionerna - museer,
  Riksantikvarieämbetet o.s.v.-

 24. -uppstod på 1800-talet och blev en
  förlängning av det moderna projektet-

 25. -att förverkliga idéer som fanns där.

 26. Bl.a. idén om att kunna skapa
  kunskap som var sann-

 27. -objektiv och universellt gällande.

 28. Men om man tittar på en utställning-

 29. -eller en webbpresentation
  av historiska skeenden-

 30. -vad som sker i den kontexten är
  i själva verket-

 31. -att vissa delar av historien
  materialiseras och får en mening.

 32. Den här meningen är inte bara giltig
  i historisk tid och rum-

 33. -utan den får också bäring i dag
  på de nutida besökarna.

 34. Många har funderat kring-

 35. -hur dåtid, nutid och framtid
  förhåller sig till varandra.

 36. En av tänkarna som jag tagit fasta på
  är Nietzsche.

 37. Han såg bl.a. relationen mellan
  historien, nutid och framtid-

 38. -som att det vi väljer att spara
  av historien-

 39. -sätter ramarna för hur vi kan tänka
  kring det här i framtiden.

 40. Det är viktigt att ha med sig.
  För kulturarvsinstitutionerna-

 41. -pekar ut vad som är viktigt i
  historien. Och i det som är viktigt-

 42. -finns gränserna och innehållet för
  vad som är feminint och maskulint.

 43. Vad som tillhör majoriteten
  och minoriteten.

 44. Man kan se det som instruktionsböcker
  för vad som är normalt eller inte-

 45. -i relation till det som visas.

 46. Den höga trovärdigheten som
  kulturarvsinstitutionerna har-

 47. -gör att det är extra viktigt
  att man funderar kring-

 48. -hur man skapar historien
  och vilka delar som man väljer ut.

 49. Vi har också sett att kulturarv har
  stark symbolisk potential-

 50. -att skapa, förstärka eller försvaga
  sociala identiteter. Vi har sett-

 51. -hur kulturarv har blivit - även nu
  i nära tid - slagträ i konflikter.

 52. Vi har sett det i Afghanistan,
  under Balkankriget.

 53. Vi har sett det i protestyttringarna
  i Nordafrika.

 54. Kulturarv har varit viktigt.

 55. Det är en stark identitetsskapande
  symbol och skapar föreställningar-

 56. -om vad som är samhälleligt
  hedervärt, minnesvärt och önskvärt.

 57. Det är viktigt att vi reflekterar
  över vilka identiteter vi knyter-

 58. -medvetet och omedvetet-

 59. -till det som ett samhälle väljer
  att betrakta som värt att bevara.

 60. Vad som också gör kulturarv viktigt
  är-

 61. -kulturarvets demokratiska funktion.
  Det innebär-

 62. -allas rätt att kunna identifiera
  och tillgodogöra sig kulturarvet.

 63. Det här har grund i-

 64. -olika internationella deklarationer
  och konventioner-

 65. -som vi i Sverige bl.a.
  har skrivit under.

 66. Bl.a. FN:s deklaration
  om mänskliga rättigheter.

 67. Det finns med i UNESCO:s konvention
  för kulturell mångfald-

 68. -i Europarådets FARO-deklaration-

 69. -och i den europeiska
  landskapskonventionen.

 70. Det finns nedfällt i kulturpolitiska
  propositioner och mål.

 71. I statens offentliga utredningar
  finns det här poängterat.

 72. Det finns om vi tittar i Sverige
  på Riksantikvarieämbetet-

 73. -som är motsvarigheten till
  Riksantikvaren i norsk kontext-

 74. -tydligt artikulerat just den demo-
  kratiska funktionen av kulturarvet.

 75. Det saknas i hög utsträckning-

 76. -inom den norska kulturminnes-
  förvaltningens skrivningar.

 77. Jag har använt ett intersektionali-
  tetsperspektiv när jag undersökt-

 78. -den norska kulturminnes-
  förvaltningen. Man undersöker-

 79. -hur sociala kategorier samverkar
  och förstärker varandra-

 80. -i ett samhälle
  och vilka konsekvenser det får.

 81. Inte bara en social kategori avgör
  vilken samhällelig position vi har-

 82. -utan flera. T.ex. kön, klass,
  etnicitet, sexuell läggning.

 83. Funktionsvariationer som avgör-

 84. -vilken position vi har i samhället.

 85. Utifrån ett intersektionalitetspers-
  pektiv är den sociala verkligheten-

 86. -nånting som skapas i ett maktfält
  där skillnadsskapande finns inbyggt.

 87. I vårt samhälle finns det här-

 88. -och den skapas i ett maktfält
  där skillnadsskapande finns inbyggt-

 89. -och där olika sociala tillhörigheter
  samverkar-

 90. -mot överordning eller underordning.

 91. Med ett intersektionalitetsperspektiv
  ifrågasätter man grunderna-

 92. -för skillnadsskapandet.
  Det gör det viktigt att analysera-

 93. -hur sociala kategorier är
  konstruerade och sammanflätade.

 94. Perspektivet har sin bakgrund i
  black feminism.

 95. Teoretiskt ligger den
  i skärningspunkten-

 96. -mellan poststrukturalistisk,
  feministisk och postkolonial teori.

 97. Och i skärningspunkten mellan
  black feminism och queerteori.

 98. Internationellt har vi företrädare
  i form av Hooks, Crenshaw-

 99. -Collins och Young.

 100. I Sverige har vi t.ex. Nina Lykke,
  som forskar inom det perspektivet.

 101. de los Reyes, Molina och Mulinari
  är också viktiga företrädare.

 102. Jag har valt att undersöka hur vissa
  sociala kategorier privilegieras-

 103. -och andra underordnas inom norsk
  kulturminnesförvaltningsdiskurs.

 104. Jag har valt att titta på nånting
  som man i Norge kallar "fredningar".

 105. I Sverige skulle man kunna översätta
  det med kulturminnesförklaringar.

 106. När man väljer ut miljöer
  eller byggnader-

 107. -som särskilt bevaransvärda.
  De får inte röras eller ändras.

 108. Det här anses så viktigt
  för vårt kulturarv, så...

 109. ...man "fredar" dem, helt enkelt.
  På norska.

 110. Jag har undersökt Riksantikvaren,
  den högsta myndigheten i Norge-

 111. -som utövar myndighet på det här
  området. Deras fredningar-

 112. -under en elvaårsperiod
  mellan 1997-2008.

 113. Jag har dels tittat på
  den populärvetenskapliga versionen-

 114. -som de lägger ut på sin hemsida-

 115. -och jag har tittat på de officiella
  besluten, eller "vedtaken".

 116. Jag har också tittat på
  inominstitutionellt-

 117. -och utominstitutionellt material-

 118. -för att titta på dokument
  som styr deras verksamhet.

 119. Just i dag har jag inte tid att gå in
  i detalj på just den undersökningen.

 120. Men ytligt sett är de här
  skrivningarna väldigt neutrala.

 121. Man skriver inte in
  vare sig kön eller klass...

 122. ...explicit.

 123. Däremot implicit så länkar man
  sociala och etniska identiteter-

 124. -till de här skrivningarna. När man
  granskar dem finns det även där.

 125. Varför har jag valt att titta på
  de här fredningarna?

 126. Det är den här myndighetens
  starkaste juridiska verkningsmedel-

 127. -för att skydda det som betraktas som
  särskilt värdefullt i ett samhälle.

 128. Och man kan säga att det är en indi-
  kator på de... Som de offentliga...

 129. På det som de offentliga kulturarvs-
  aktörerna anser särskilt vägledande-

 130. -för vad som är önskvärt
  att inkludera i kulturarvet.

 131. Det ställer frågor om
  vems historia som inkluderas.

 132. För att synliggöra människorna och de
  sociala sammanhangen i materialet...

 133. Jag har tittat på de elva årens
  olika fredningar och försökt utröna-

 134. -vilka kombinationer av sociala
  identiteter som man kan finna.

 135. Jag har provat olika ingångar
  för att få syn på de här aktörerna-

 136. -som fyller texterna. Jag började med
  att kombinera klass och genus-

 137. -för att kunna knyta det
  till olika yrkesgrupper.

 138. Därför att det finns flera olika
  arbetsplatser som är fredade-

 139. -men det sägs inget explicit om att
  man fredat de här arbetsplatserna-

 140. -p.g.a. att en viss yrkesgrupp
  jobbade där.

 141. Det är inte därför man vill bevara
  de här.

 142. Men man kan se i materialet
  att det finns många arbetsplatser-

 143. -som varit traditionellt
  mansdominerade som man fredat.

 144. T.ex. kraftstationer, polisstationer-

 145. -brandstationer och stationshus finns
  med. Det är ingenting man markerar.

 146. Vare sig att det är för att de som
  jobbat där har jobbat där-

 147. -eller för att det har varit
  mansdominerat. Utan det bara...

 148. ...åker man över.
  Man säger ingenting om det.

 149. Det finns arbetsplatser som man
  skulle kunna ana bland fredningarna-

 150. -att kvinnor kan ha jobbat på.
  T.ex. finns det en plats-

 151. -som är Engene gamla dynamitfabrik.

 152. Det vet jag från andra källor-

 153. -att här har kvinnor
  haft olika roller-

 154. -i kedjan där man har producerat
  dynamit. Så det har funnits kvinnor-

 155. -på de här arbetsplatserna.
  Men det är ingenting man nämner.

 156. Vad som blir problematiskt
  om man inte nämner det-

 157. -är att det som inte sägs,
  det tenderar man ofta att tolka-

 158. -enligt den rådande norm
  som finns inom det här området.

 159. Om vi tänker historiskt på
  hur det officiella rummet-

 160. -och arbetsplatser o.s.v.-

 161. -har varit manligt kodat
  i en väldigt hög utsträckning-

 162. -traditionellt sett, blir det lätt
  att den tolkningen även går vidare-

 163. -på arbetsplatser som inte skulle be-
  höva vara så svart/vit-konstruerade-

 164. -utan där det finns många nyanser.
  Män och kvinnor-

 165. -och människor med olika
  etnisk bakgrund som jobbat där.

 166. Men det är ett problem
  när det inte artikuleras.

 167. En enda arbetsplats
  där jag tydligt kan se-

 168. -av alla under de här elva åren,
  finns där kvinnor har jobbat-

 169. -och det är Haldens sjukhus,
  som de har fredat.

 170. Men det är inte därför att det har
  varit en kvinnodominerad arbetsplats-

 171. -utan det är därför att man ville
  upphöja arkitekten-

 172. -som hade konstruerat
  det här sjukhuset. Och man gör det.

 173. Arkitekter blir i
  många av de här skrivningarna-

 174. -även när det gäller polisstationer
  o.s.v.-

 175. -de centrala aktörerna
  som för berättelsen vidare.

 176. Det är de som ges
  både förnamn och efternamn.

 177. Man beskriver deras livsverk ofta och
  byggnaderna som de har konstruerat.

 178. Den här bilden förstärks när jag
  går igenom materialet en gång till-

 179. -och koncentrerar mig kring
  det senaste året som jag undersökte-

 180. -för att se vad som hade hänt.

 181. 2008 hade ändå många perspektiv
  inom akademin kommit in.

 182. Man skulle kunna tänka sig att det
  hade spillt över i hur man skriver-

 183. -inom kulturminnesförvaltningen.
  Det hade det inte.

 184. Det blir mer tydligt att inte bara
  arkitekterna lyfts fram regelmässigt-

 185. -utan det är också andra män.
  De är framför allt vitnorska-

 186. -välutbildade och tillhör
  ett samhälleligt elitskikt.

 187. Finansmän, affärsmän, skeppsredare
  t.ex. finns bland de här.

 188. Och arkitekter och konstnärer-

 189. -som finns bland de här männen
  som lyfts fram.

 190. Nån gång lyfter man fram män från
  ett lägre socialt samhällsskikt.

 191. Men det görs ofta anonymt.

 192. De får inga för- och efternamn
  utan det är som grupp.

 193. Olika hantverkare kan man omnämna,
  men man bara nämner-

 194. -att här bodde det
  förr i tiden...murare.

 195. Men ingenting mer om dem.

 196. Om man ska sammanfatta...

 197. ...de här elva åren kan man säga
  att ju högre samhällsklass-

 198. -desto mer utvecklade
  personrelaterade narrativ-

 199. -lyfts fram kring personerna.

 200. Ju lägre samhällsklass,
  desto större anonymitet råder.

 201. Vad som utmärker är
  att estetik, arkitektoniska-

 202. -och konsthistoriska värden
  har premierats.

 203. Vad som också kännetecknar
  fredningarna-

 204. -är att texterna är framför allt
  dränerade på kvinnors liv.

 205. Det finns nästan ingenting om det.
  Men det finns faktiskt ett undantag.

 206. Det är en fredning som gjordes
  i januari 2008.

 207. Det är en fjällgård och en
  skjutsstation som heter Gressåmoen-

 208. -där man ser en annan berättelse.

 209. Den här berättelsen skapar
  en spricka-

 210. -i en i övrigt etniskt vitnorsk,
  maskulint centrerad berättelse.

 211. Vad man gör i den här berättelsen
  bl.a. är att man för fram-

 212. -kontakten mellan samer
  och bosättare.

 213. Det är nånting som inte förekommer
  i nån annan fredning-

 214. -under den här elvaårsperioden
  som är ganska nära nutid.

 215. Men när jag granskar texten närmare-

 216. -visar det sig ingenting särskilt...
  Den populära webbversionen-

 217. -handlar om kontakten
  mellan samerna och bosättarna.

 218. Men 85 procent av texten ringar in
  ett vitnorskt territorium.

 219. Och det här sker på
  ett ganska självklart...

 220. Med små ord sker det här på ett
  självklart och nästan obemärkt sätt.

 221. Jag kan ge ett exempel:
  De beskriver fjällstationen-

 222. -som det naturliga stoppet halvvägs
  på fjället. Och det är klart-

 223. -om man bor på ena sidan och ska
  över fjället till andra sidan dalen-

 224. -där nybyggarna bodde,
  då är det här halvvägs.

 225. Men om man som samerna bor
  mitt i området-

 226. -då blir det inte halvvägs.
  Det blir en del av deras vardag.

 227. Så det sker genom små vändningar
  i orden. Man beskriver det här-

 228. -som ett ingenmansland som tas i
  vitnorsk, rättmätig besiktning.

 229. Den första nybyggaren
  koloniserar och får olika brev-

 230. -på rättigheter på området.

 231. Det samiska blir isolerade öar
  i en stor, vitnorsk berättelse-

 232. -om ett vitnorskt,
  kolonialiserat landskap.

 233. Det ser man framför allt
  i de officiella besluten-

 234. -som ligger till grund för det hela.
  Man skulle kunna säga att samerna-

 235. -får spela en motsats som... En
  motsats till majoritetsbefolkningen.

 236. Nån som de kan spegla sig i för att
  försäkra sig om vad de inte är.

 237. Om man ska vara lite spetsig.
  Men i de officiella besluten-

 238. -finns det ändå en sak som gör
  att det här kanske ändå kan ses-

 239. -som en alternativ berättelse:
  Här tar man upp den samiska kvinnan-

 240. -Malena Thorkelsen. Hon omnämns och
  får födelseår och dödsår inskrivet.

 241. Hennes för- och efternamn
  omnämns i texten.

 242. Det är den enda kvinnan under 2008
  som omnämns.

 243. En av de få kvinnor som omnämns
  i hela materialet jag gick igenom.

 244. Men när man går djupare in i texten-

 245. -ser man att det är framför allt
  två saker-

 246. -som är problematiska. Dels tappar
  hon sitt efternamn efter några rader.

 247. Man börjar att bara nämna henne
  vid förnamn.

 248. Som om skribenten kände henne.

 249. Det här är nånting som aldrig sker
  med nån av männen i texterna-

 250. -för de övriga fredningarna.

 251. Det är också ett vanligt sätt
  att beskriva kvinnor-

 252. -särskilt om de uppfattas tillhöra
  de lägre samhällsskikten.

 253. En annan sak är att hennes viste -
  för hon bodde där på fjället-

 254. -alldeles intill skjutsstationen -
  inte ingår i fredningen.

 255. Det läggs utanför.
  Så gränsen för fredningen dras-

 256. -så att hennes viste inte ingår
  i det man valt att bevara-

 257. -och se som särskilt värdefullt.

 258. Om man vill, kan man se henne som
  ett alibi för "den etniska andra".

 259. Ett försök till en alternativ
  berättelse finns-

 260. -men man kan inte säga
  att den når hela vägen fram.

 261. Det är ett smalt skikt av de norska
  samhällsmedborgarnas kulturarv-

 262. -som finns representerat
  i fredningarna.

 263. Hur ska vi förstå det här?
  Hur kan man uppfatta det här?

 264. Det finns flera ingångar
  till att förstå.

 265. Dels kan vi se det som ett uttryck
  för de estetiseringsprocesser-

 266. -som dominerade kulturminnesfältet
  i början-

 267. -och även efter det har varit
  starkt dominerande av hela fältet.

 268. De arkitektoniska och konsthistoriska
  stilarterna lyfts fram.

 269. Det var i början framför allt
  arkitekter och konsthistoriker-

 270. -som yrkesmässigt dominerade
  det här området.

 271. De har lyft fram
  den egna gruppens värden-

 272. -och har lyfts fram och skapats
  till kulturarv.

 273. Men man kan också förstå det
  som ett uttryck för-

 274. -ett vitt, västerländskt tänkande
  med rötter i det moderna projektet-

 275. -där man har kultur och natur
  på ena sidan.

 276. Under kultur återfinner vi
  maskulinitet och vitnorskhet.

 277. Natur, femininitet och etniska
  minoriteter hamnar utanför.

 278. Ett klassiskt tänkande
  som man kan se det här utifrån.

 279. Men det finns också
  samtida förklaringsfaktorer.

 280. T.ex. att omedvetet sätts
  mentala kartor i spel.

 281. Och det här att tänka om kulturarv-

 282. -som maskulint och vitnorskt är
  en så självklar del av vårt tänkande-

 283. -därför att det alltid varit så.

 284. Det är svårt att tänka
  utanför ramarna.

 285. Särskilt genuskonstruktioner är så
  naturliga att de sällan ifrågasätts.

 286. Det är ett sätt att förstå det här.

 287. Vi har också institutionella
  förklaringar. De som jobbar på-

 288. -kulturarvsinstitutionerna har
  ingen genusvetenskaplig kompetens.

 289. Det kan också vara så
  att ledningen är ointresserad-

 290. -eller okunnig om de här frågorna.

 291. Sen finns det utominstitutionella
  faktorer. T.ex. att det inte finns-

 292. -nån systematisk granskning av
  kulturarvsinstitutionerna-

 293. -som systematiskt tittar på det här.

 294. Det finns heller ingen starkt
  pådrivande extern aktör.

 295. Vi kan se det utifrån
  ett intersektionellt perspektiv-

 296. -som ett strukturellt uttryck för
  identiteter som skapas i en korsväg-

 297. -mellan olika maktordningar.
  Samhällen premierar ofta omedvetet-

 298. -vissa kombinationer av sociala och
  etniska kategorier framför andra.

 299. Och om en kunskapsregim
  inte premierar kvinnor-

 300. -urfolk/minoriteter eller lägre
  samhällsskikt, blir det naturligt-

 301. -att den samiska kvinnans kulturarv
  faller utanför det som ska bevaras.

 302. Då blir det lika naturligt
  att vitnorska, välutbildade män-

 303. -hamnar innanför
  en kunskapsregim som premierar-

 304. -de här sociala kategorierna, och
  tillsammans skapas de till en symbol-

 305. -för det nationella.

 306. Det här är inte unikt för Norge. Det
  här är en återkommande berättelse-

 307. -med liknande mönster i många länder.
  Man skulle kunna säga-

 308. -att på nåt förunderligt vis
  verkar varje nation producera-

 309. -eller forma sina egna säregna
  nationella historier-

 310. -enligt snarlika matriser
  där bara de yttre...

 311. ...attributen varierar, medan
  i grunden är det samma historia.

 312. Det var allt för mig. Tack.

 313. Textning : Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Kvinnor skrivs bort från historien

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kulturarvsinstitutionernas berättelser saknar ofta skildringar om kvinnors liv och arbete. Det säger Wera Grahn som forskar kring genus och kulturarv vid Linköpings universitet. Vilka konsekvenser får urvalet av kulturarv för historiens officiella berättelser? Här berättar hon om de resultat hon kommit fram till när det gäller samer i en norsk kontext. Inspelat den 20 januari 2015, Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Historia > Historieanvändning, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genus (socialt kön), Genusfrågor, Intersektionalitet, Kulturarvsskydd, Kulturminnesvård, Samer, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Tänka rätt och tycka lämpligt

Fredrik Alvén forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola och undersöker vad som är syftet med undervisning i historia. Är det medborgarfostran för en kollektiv förståelse? Eller handlar det om medborgarkompetens och att utveckla kritiskt tänkande, argumentationsteknik och källkritik? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Människan och könet

Under 1800-talet var mannen norm, kvinnan avvikande och den manliga blicken förhärskande. Om kvinnligt, manligt och Sveriges första kvinnliga gynekolog.