Titta

UR Samtiden - Kvinnliga chefers arbetsförhållanden, karriär och hälsa

UR Samtiden - Kvinnliga chefers arbetsförhållanden, karriär och hälsaDela
 1. Jag ska prata om
  kvinnliga chefers arbetsförhållanden-

 2. -karriär och hälsa.

 3. Jag ingår i en projektgrupp
  vid Stressforskningsinstitutet.

 4. Det är ett treårigt projekt.
  Vi har börjat få resultat.

 5. Jag ska prata om bakgrunden
  och ett par av projektets studier.

 6. Varför är det då intressant
  att studera kvinnliga chefer?

 7. En bakgrund till projektet är
  att arbetslivet inte är jämställt.

 8. Vi vet att kvinnor och män
  väljer olika yrken-

 9. -och hamnar inom olika sektorer
  på arbetsmarknaden.

 10. Arbetsmiljön i de olika sektorerna
  ser olika ut.

 11. Män och kvinnor arbetar
  på olika nivåer inom organisationer.

 12. Män tenderar att arbeta högre upp och
  kvinnor lägre ner i organisationer.

 13. Män och kvinnor delar inte lika
  på ansvaret för hem och familj.

 14. Kvinnor gör en timme mer
  hushållsarbete om dagen än män-

 15. -och tar mer ansvar
  för vård av sjukt barn-

 16. -och för föräldraledigheten.

 17. Kvinnor och män har olika förut-
  sättningar att delta i arbetslivet.

 18. Kvinnliga chefer är en grupp kvinnor-

 19. -som i någon bemärkelse
  har kommit en bit i karriären-

 20. -och kan lätt definieras som en grupp
  som har kommit långt i karriären-

 21. -även om
  det finns olika karriärvägar.

 22. Tittar man på representationen
  av kvinnor på högre befattningar...

 23. Tittar man på var kvinnor är chefer-

 24. -så ser vi att 67 % av cheferna
  inom kommuner är kvinnor.

 25. Inom landsting är 73 % kvinnor,
  inom staten 44 %-

 26. -och inom privat sektor
  är 29 % av cheferna kvinnor.

 27. Här ser vi
  var de kvinnliga cheferna arbetar.

 28. Detta ger en bild av andelen kvinnor
  på högre befattningar.

 29. Professorer styr mycket av den
  vetenskap som produceras i samhället.

 30. Där är 24 % kvinnor.
  I Högsta domstolen är siffran 37 %.

 31. Inom dagspressen
  är 22 % av vd:arna kvinnor.

 32. 30 % av chefredaktörerna är kvinnor.

 33. Inom aktiebolag
  innehar kvinnor 14 % av VD-posterna-

 34. -och 13 % av
  styrelseordförandeposterna.

 35. Inom börsnoterade företag
  är 6 % av vd:arna kvinnor-

 36. -respektive
  5 % av styrelseordförandena.

 37. Det lyfts fram i media.

 38. Samtidigt har vi i Sverige en bild
  av oss själva som ett jämställt land.

 39. Vi har ju
  en hög andel yrkesarbetande kvinnor.

 40. Vi har god barnomsorg.

 41. Sett till antalet kvinnor på högre
  befattningar är vi inte jämställda.

 42. Flera andra europeiska länder
  och USA ligger bättre till än vi.

 43. Jag går vidare
  till hälsa och välbefinnande.

 44. Generellt sett har kvinnor
  sämre välbefinnande än män.

 45. Dessa data är tagna
  från vår egen studie SLOSH.

 46. Det är data från 2014.

 47. Det är ett representativt urval ur
  den svenska arbetande befolkningen.

 48. Bland kvinnor rapporterar 5 %
  att de har symptom på depression.

 49. Bland män är det 3 %.

 50. 10 % av kvinnorna och 5 % av männen
  har symptom på utmattning.

 51. 23 % av kvinnorna och 15 % av männen
  har symptom på sömnstörning.

 52. När det gäller alkoholberoende
  har män däremot högre siffror.

 53. Om man ser till
  korttidssjukskrivningar-

 54. -vid minst två tillfällen
  under de senaste tolv månaderna-

 55. -är det 23 % av kvinnorna och 15 %
  av männen som rapporterar det.

 56. 4 % av kvinnorna och 2 % av männen
  har varit långtidssjukskrivna.

 57. Det här
  är en bild som vi ser i många länder.

 58. Kvinnors välbefinnande
  är alltså sämre än mäns.

 59. Vi vet inte säkert varför de har det.
  Det finns flera möjliga förklaringar.

 60. Biologiska och hormonella faktorer
  kan till viss del förklara det.

 61. Kvinnor riskerar psykisk sjukdom
  i högre grad än män-

 62. -på grund av saker som är relaterade
  till att de är kvinnor.

 63. Bland annat våld mot kvinnor,
  socioekonomisk utsatthet-

 64. -låg inkomst, låg social status och
  huvudansvaret för att vårda andra.

 65. I många delar världen är situationen
  för kvinnor värre än i Sverige-

 66. -men även i Sverige har det
  bäring på hur situationen ser ut.

 67. Frågan är om det finns något samband
  mellan kvinnors lägre inkomst-

 68. -och underordnade sociala status
  och deras välbefinnande.

 69. Vi vet inte, men en del forskning
  visar att det finns ett samband.

 70. Här är en bild över
  en organisationsstruktur.

 71. Den orangea individen
  är chef över nästa nivå-

 72. -som är chef över nästa nivå
  som är chef över lägsta nivån.

 73. En mängd forskning visar
  att det finns ett tydligt samband-

 74. -mellan plats i organisations-
  hierarkin och hälsa om du är man.

 75. För män finns det
  ett tydligt samband.

 76. Vi vet inte varför mannen längst upp
  har bättre hälsa än de längre ner.

 77. Det kan vara så
  att högre status ger bättre hälsa.

 78. Men det kan också vara så
  att folk med bättre hälsa-

 79. -har bättre chanser
  att avancera inom organisationer.

 80. Vi vet inte svaret.
  Det kanske går åt båda håll.

 81. Bland kvinnor
  finns inget tydligt samband.

 82. Arbetslösa kvinnor har sämre hälsa
  än arbetande kvinnor-

 83. -men någon tydlig koppling mellan
  position och hälsa är inte...

 84. Den finns inte
  på samma sätt för kvinnor.

 85. Vi ställer oss frågor
  om varför det är så.

 86. Hur ser dessa relationer ut,
  och åt vilket håll går de?

 87. Har män på högre nivåer bättre hälsa
  än de på lägre på grund av status-

 88. -eller har de hamnat på högre poster
  för att de har en god hälsa?

 89. Är kvinnors sämre hälsa
  en faktor som har betydelse-

 90. -för att kvinnor inte kommer lika
  långt upp i organisationer som män?

 91. Varför har kvinnor på högre nivåer
  inte bättre hälsa?

 92. Exponeras de i högre grad än män
  för stress på arbetet-

 93. -eller i skärningspunkten mellan
  arbete och familj-

 94. -som tar ut de goda hälsoeffekterna
  som kommer av högre status?

 95. Hamnar kvinnor med god hälsa
  någon annanstans i organisationer?

 96. Det är intressanta frågor
  som vi dessvärre inte kan besvara-

 97. -men som vi hoppas kunna beröra
  längre fram i projektet.

 98. Vad gäller kvinnliga chefer
  lyfter litteraturen ofta fram-

 99. -hindrande faktorer
  eller faktorer som påverkar hälsan.

 100. Kvinnor måste arbeta hårdare
  för att nå samma nivåer som män.

 101. Kvinnor kanske inte får samma stöd
  för att kunna avancera.

 102. Kvinnor kan bestraffas för bedrifter
  i traditionellt manliga sfärer.

 103. Jämför med att vara hög chef
  inom en traditionellt manlig sfär.

 104. Kvinnor i sådana positioner
  lyfts kanske inte upp så samma sätt.

 105. De kanske till och med blir socialt
  bestraffade eller trakasserade.

 106. Det kan påverka
  kvinnors möjligheter att avancera-

 107. -och förstås även
  deras stress och hälsa.

 108. Lägre lön lyfts fram
  liksom sexuella trakasserier-

 109. -där kvinnor
  utsätts i högre grad än män.

 110. Betydelsen av dubbelarbete
  lyfts också fram.

 111. Kvinnor lägger en timme mer om dagen
  på obetalt arbete-

 112. -vab, föräldraledighet
  och så vidare.

 113. Svenska kvinnor
  som är jämställda sina partners-

 114. -vad gäller
  inkomst- och yrkesmässig position...

 115. Man har tittat på 50 000 par som har
  fått barn ett visst år i Sverige.

 116. Kvinnor som är jämställda vad gäller
  inkomst och yrkesmässig position-

 117. -är inte jämställda i hemmasfären,
  alltså vad gäller att ta hand om...

 118. Vad gäller föräldraledighet
  och uttag av vab-dagar.

 119. Dessa kvinnor har sämre hälsa än de
  som inte är jämställda sina män-

 120. -vad gäller
  inkomst och yrkesposition.

 121. Dubbelarbete
  påverkar både män och kvinnor.

 122. Fler kvinnor dubbelarbetar, men även
  dubbelarbetande män påverkas.

 123. De blir i högre grad sjukskrivna.

 124. Åter till projektet.

 125. Vi ville få en bild av
  hur det ser ut i Sverige i dag.

 126. Hur är kvinnliga chefers
  arbetsförhållanden och hälsa ut-

 127. -jämfört med manliga chefer
  och kvinnor utan en chefsposition?

 128. Det är vår första deskriptiva studie.
  Vi har tittat på vad det är som gör-

 129. -att män och kvinnor
  får högre befattningar och högre lön.

 130. Är det samma faktorer för män och
  kvinnor, eller finns det skillnader?

 131. Jag ska visa några deskriptiva data
  över cheferna som ingår i projektet.

 132. Det här är alltså
  taget från vår studie SLOSH.

 133. Det är ett representativt urval
  ur den arbetande befolkningen.

 134. Det representerar alltså genomsnittet
  för kvinnliga och manliga chefer.

 135. Vi ska börja med
  att titta på taxerad inkomst.

 136. Där ser vi en stor skillnad
  mellan kvinnor och män.

 137. Inkomsten kan påverkas
  av vab-dagar och sjukskrivningar.

 138. Om vi tittar på de som arbetar
  mer än 50 timmar i veckan-

 139. -är det 12 % av de kvinnliga cheferna
  och 21 % av de manliga.

 140. Sett till hur många som lägger mer än
  tio timmar i veckan på hushållet-

 141. -är siffran 34 % för kvinnliga chefer
  och 18 % för män.

 142. Det visar hur den genomsnittliga
  manliga och kvinnliga chefen-

 143. -fördelar sin arbetstid
  och vad de tjänar.

 144. Det påverkas av att kvinnor
  jobbar mer i offentlig sektor-

 145. -medan män jobbar mer
  på högre nivåer i organisationer.

 146. Jag ska visa några skillnader-

 147. -mellan manliga
  och kvinnliga chefers arbetsmiljö.

 148. Kvinnliga chefer rapporterar högre
  krav och sämre påverkansmöjligheter-

 149. -att arbetet
  påverkar privatlivet negativt-

 150. -mer symptom
  på depression, sömnstörning-

 151. -och mer korttidssjukfrånvaro.

 152. Det här är alltså något som finns
  i hela den arbetande befolkningen.

 153. Det är inte specifikt för chefer-

 154. -utan det går igen
  när man tittar på hela befolkningen.

 155. Kvinnliga chefer är mer nöjda
  med livet än vad manliga chefer är-

 156. -vilket är ett intressant fynd.

 157. Manliga chefer upplever sämre stöd,
  mer konflikter med överordnade-

 158. -och mer konflikt
  från privatliv till arbetet.

 159. De tycker alltså att privatlivet
  inkräktar negativt på arbetet.

 160. Det är intressant att jämföra
  dessa fynd med dem på förra bilden.

 161. Män tillbringar ju mer tid
  på jobbet och mindre tid hemma.

 162. Ändå upplever de att privatlivet
  inkräktar negativt på arbetet.

 163. Det är tvärtom för kvinnorna.
  Det säger något om var-

 164. -manliga och kvinnliga chefer
  har sitt främsta engagemang-

 165. -eller känner det största ansvaret.

 166. Den här krav-kontroll-stöd-modellen
  har ni kanske sett tidigare.

 167. Den är väl undersökt i litteraturen.
  Därför tänkte jag visa den.

 168. Har man höga krav på sig
  och samtidigt stor kontroll-

 169. -så hamnar man i en aktiv kvadrant.
  Då har man en god arbetsmiljö.

 170. Höga krav och hög kontroll
  ger en aktiv arbetssituation.

 171. Där hamnar många manliga chefer
  och kanske även många kvinnliga.

 172. Men kvinnliga chefer
  med höga krav men lägre inflytande-

 173. -hamnar i en situation med högre risk
  för fysisk och psykisk ohälsa.

 174. Det här är inte specifikt för chefer-

 175. -utan vi ser det i hela
  den svenska arbetande befolkningen.

 176. Kvinnor har en högre risk
  att befinna sig i den kvadranten.

 177. Det som skyddar kvinnor är ett gott
  socialt stöd i arbetet och hemmet-

 178. -som utgör en buffert.

 179. En spänd arbetssituation med dåligt
  stöd ger den sämsta situationen.

 180. Där är kvinnor smarta
  och skaffar stöd i arbetet.

 181. Jag tänkte säga några ord
  om offentlig och privat sektor-

 182. -för det är stora skillnader mellan
  var kvinnor och män befinner sig.

 183. Kvinnliga chefer i offentlig sektor
  upplever högre krav i arbetet-

 184. -än kvinnliga chefer i privat sektor.

 185. De tycker att processerna
  i organisationen är mer orättvisa.

 186. De upplever att de inte får
  lika mycket för sin arbetsinsats-

 187. -vad gäller lön, utvecklings-
  möjligheter och uppmuntran.

 188. Vad hände nu? Vi ska se.

 189. Manliga chefer i offentlig sektor
  upplever också högre krav-

 190. -än manliga chefer i privat sektor,
  men inte alla sorters krav.

 191. De tycker också att den
  organisatoriska orättvisan är sämre.

 192. De har mer konflikter med överordnade
  men upplever bättre stöd.

 193. För manliga chefer i offentlig sektor
  är vissa förhållanden bättre-

 194. -än i privat sektor,
  vilket vi inte ser bland kvinnor.

 195. Det kan ha att göra med att män
  jobbar i en kvinnodominerad miljö.

 196. Även i offentlig sektor arbetar
  kvinnor och män med olika saker.

 197. Män arbetar
  i högre utsträckning inom staten-

 198. -medans kvinnor arbetar i vården
  eller inom utbildningsväsendet-

 199. -och närmare barn eller patienter.

 200. Jag har även jämfört
  chefers situation-

 201. -med personer som inte har
  en chefsbefattning.

 202. Jag har jämfört
  män och kvinnor separat.

 203. Resultaten är så lika att jag
  kan slå ihop dem i presentationen.

 204. Chefer har högre krav i arbetet
  och mer konflikter med medarbetare.

 205. De har mer konflikter
  mellan arbete och privatliv.

 206. De har mer inflytande-

 207. -och tycker att ledarskap och den
  organisatoriska rättvisan är bättre.

 208. De upplever en berikning
  mellan arbete och privatliv.

 209. De får energi av arbetet
  som de sen tar hem till privatlivet.

 210. De är mer tillfredsställda
  med arbetet och livet som helhet-

 211. -och är sjukskrivna mindre.

 212. Kvinnliga chefer har samma fördelar
  jämfört med kvinnor utan chefsposter-

 213. -som manliga chefer har i relation
  till män utan chefsposter.

 214. Vi har klumpat ihop
  de tre översta nivåerna.

 215. Man ser att det är samma förhållanden
  för män och kvinnor.

 216. Skillnader i arbetsförhållanden
  mellan kvinnliga och manliga chefer-

 217. -följer samma mönster
  som hos befolkningen som helhet.

 218. I den sista studien
  är resultaten preliminära.

 219. Vi har tittat på vilka som
  är befordrade mellan 2008 och 2010.

 220. Det ser vi ingen större skillnad
  mellan män och kvinnor.

 221. Däremot har fler män fått en stor
  inkomstökning mellan 2008 och 2010.

 222. Det som predicerar befordran
  för kvinnor mellan 2008 och 2010-

 223. -är att vara delaktig
  i beslutsfattandet.

 224. -att ta konflikter med chefer,
  att vara angelägen om att avancera-

 225. -och att arbeta
  många timmar i veckan.

 226. För män: att vara del av besluts-
  fattandet, konflikt med chefer-

 227. -att vara angelägen om att avancera
  och använda en öppen coping-strategi-

 228. -som handlar om
  att agera aktivt i konflikter-

 229. -snarare än att gå och älta eller
  ta ut frustrationen på någon annan.

 230. I den förra bilden såg vi inga
  skillnader mellan män och kvinnor.

 231. Skillnaden ligger i
  vad som predicerar en inkomstökning.

 232. För kvinnor lönar sig en hög
  utbildning och att vilja avancera.

 233. Män bör ha en universitetsutbildning
  och jobba 51-60 timmar.

 234. Varken mer än 60 timmar
  eller mindre än 51 timmar.

 235. Sen lönar det sig att vara del av
  beslutsfattandet på arbetsplatsen.

 236. Vi ser signifikanta könsskillnader
  vad gäller forskarutbildning.

 237. Kvinnor bör ha forskarutbildning
  och vara angelägna av att avancera.

 238. Det belönar kvinnor mer än män.

 239. Män bör använda en öppen
  coping-strategi vid konflikter.

 240. Det är viktigare för män
  än vad det är för kvinnor.

 241. Det var det jag tänkte säga.
  Projektet pågår i ett par år till.

 242. Är ni intresserade av ämnet får ni
  gärna höra av er på denna adress.

 243. Tack så mycket, Anna.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Kvinnliga chefers arbetsförhållanden, karriär och hälsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilka är skillnaderna mellan män och kvinnor i karriären och vilka olika prioriteringar kan man se? Stressforskaren Anna Nyberg har studerat kvinnliga chefer och kartlagt jämställdheten i Sverige, yrkesval utifrån kön och ansvarsfördelningen i hemmet mellan män och kvinnor. Inspelat den 26 mars 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Stressforskningsinstitutet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Arbetspsykologi, Chefsarbete, Företagsekonomi, Företagsorganisation, Kvinnliga chefer, Ledarskap, Psykologi, Tillämpad psykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Lawen Mohtadi om Ett gott hem för alla

Författaren, journalisten och regissören Lawen Mohtadi berättar om kärnan i utställningen Ett gott hem för alla. Bilderna av fotograferna Anna Riwkin och Björn Langhammer fångar sin samtid. I dem går det att se en viss förändring när svenska politiker under 1950-talet börjar inse situationen. Reformer genomförs och romerna får medborgerliga rättigheter. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Personlig assistent, också till sex?

Som förlamad kan det vara svårt att be om hjälp med de mest privata behoven. Arbetsterapeuten Stefan Balogh har specialiserat sig på rådgivning till personer med funktionsnedsättning. Han tycker att Sverige bör följa Danmarks exempel och utbilda speciella sexvägledare.