Titta

UR Samtiden - Filosofiska perspektiv på hatbrott

UR Samtiden - Filosofiska perspektiv på hatbrott : Filosofiska perspektiv på hatbrottDela
 1. Jag ska prata om min forskning om
  filosofiska perspektiv på hatbrott.

 2. Jag heter David Brax, och jag forskar
  vid institutionen för filosofi.

 3. Jag är också postdok
  och har ett postdok-projekt-

 4. -som baserar sig på
  Centrum för Europaforskning, CERGU.

 5. Projektets titel är "Hatbrott
  och hatbrottslagstiftning i Europa".

 6. Det jag tittar på i projektet
  är lagstiftning kring hatbrott-

 7. -forskningsåtgärder och statistik
  kring hatbrott-

 8. -och olika policyåtgärder.

 9. Det finns policyåtgärder som handlar
  om hur man förebygger, motverkar-

 10. -förstår och bekämpar hatbrott.

 11. Det är de här fenomenen
  som jag granskar i min forskning.

 12. Jag tittar på
  nationella lagar i europeiska länder.

 13. Hur de är formulerade, tillämpade och
  vilka åtgärder som implementerats.

 14. Jag tittar på relevanta rättsfall
  i de olika länderna-

 15. -och på europeiska överenskommelser,
  för det finns såna på detta område-

 16. -som handlar om hur man ska
  bekämpa hatbrott och samla in data.

 17. Framför allt handlar det om
  ett "framework decision".

 18. Det kallas nu direktiv, men förr
  kallades det "framework decision".

 19. Ett sånt som fattades 2008 hette-

 20. -"on combating racism
  by means of criminal law".

 21. Här slår man fast att alla EU-länder
  ska ha en särskild lagstiftning-

 22. -för att bekämpa
  rasistisk och xenofob brottslighet.

 23. Det här beslutet har implementerats
  och utvärderas nu.

 24. Jag tittar på
  hur de olika länderna har lyckats-

 25. -och vilket tolkningsutrymme de har
  för att implementera såna här beslut.

 26. Rent allmänt kan man säga att
  hatbrott i Europa och västvärlden-

 27. -betraktas som
  särskilt allvarlig brottslighet.

 28. En brottslighet
  som kräver särskilda åtgärder.

 29. Hatbrott ses
  som det tydligaste uttrycket-

 30. -för ett samhällsproblem,
  nämligen rasism och xenofobi.

 31. Ett tydligt exempel
  vad gäller bekämpning-

 32. -är att man kan använda
  straffrättsliga åtgärder.

 33. Man är överens om att hatbrott för-
  tjänar hårdare straff än andra brott-

 34. -d.v.s. samma typ av brott
  som saknar hatkomponenten.

 35. Det här är en av sakerna jag granskar
  i mitt pågående projekt.

 36. Då kan man undra varför en filosof
  sysslar med de här frågorna.

 37. Det låter som ett projekt för nån som
  jobbar med jämförande rättsvetenskap.

 38. Man måste närma sig problemen
  också från rättsvetenskapligt håll.

 39. Men det finns ett antal frågor
  som filosofer är väl lämpade för.

 40. Framför allt är det två frågor.

 41. Den första är en begreppslig fråga:
  Vad är ett hatbrott egentligen?

 42. Hur ska hatbrott räknas? Hur vet vi
  vad som ska räknas som hatbrott-

 43. -och därför införas i statistiken och
  härröras till rasism och xenofobi?

 44. Den andra frågan är normativ: Vad gör
  hatbrott allvarligare än andra brott?

 45. Vad gör att hatbrott
  förtjänar hårdare straff?

 46. De två frågorna passar filosofer-

 47. -för att de berör begreppsanalys
  och normativa frågeställningar.

 48. Okej.

 49. Den första frågan är begreppslig.
  Vad är ett hatbrott egentligen?

 50. Ett hatbrott är en brottslig handling
  som är oberoende-

 51. -den är brottslig
  även utan koppling till hatmotiv-

 52. -eller till negativa inställningar
  till en grupp.

 53. En oberoende brottslig gärning
  som har en viss koppling-

 54. -till gärningsmannens negativa
  inställning till en skyddad grupp-

 55. -till vilken offret är knuten.

 56. Det är den mest allmänna formulering
  jag har kommit fram till.

 57. Men det finns olika tolkningar
  av innehållet i det här begreppet.

 58. Det är viktigt vilka tolkningar man
  använder i lagtext och i rättspraxis.

 59. Det är avgörande för
  vilka brott som uppfyller rekvisiten-

 60. -för vad som är ett hatbrott,
  vilka ska hanteras på ett visst sätt.

 61. Den första och mest bokstavliga
  tolkningen har att göra med motiv:

 62. Hatbrott är brott
  vars motiv eller skäl-

 63. -är gärningsmannens inställning
  till en viss grupp.

 64. När gärningsmannen har en
  viss inställning till offrets grupp-

 65. -blir brottet till ett hatbrott.
  Det är ett begrepp.

 66. Det andra begreppet
  är mer baserat på innehållet-

 67. -eller det uttryck
  som de här brotten har.

 68. Hatbrott uttrycker hat mot en grupp.

 69. Hets mot folkgrupp är ett yttrande
  som uttrycker förakt mot en grupp.

 70. På samma sätt uttrycker hatbrott
  förakt mot en särskild grupp.

 71. Är det vad ett hatbrott är? Då kan
  man begå ett hatbrott utan motiv.

 72. Det här är alltså olika begrepp.

 73. Begrepp tre
  handlar om diskriminering.

 74. Hatbrott är ett brott som innehåller
  ett val av offer ur en skyddad grupp.

 75. Jag väljer offer av vilket skäl
  som helst. Jag kan ge mig på-

 76. -en tiggare av romskt ursprung
  till exempel.

 77. Inte p.g.a. en attityd mot romer,
  utan för att de kanske inte anmäler-

 78. -därför att de kanske inte har
  ett högt förtroende för polisen.

 79. Om det är ett hatbrott behöver jag
  inte det här särskilda motivet-

 80. -en negativ inställning till gruppen.

 81. Jag har andra skäl,
  men det räknas som ett hatbrott.

 82. Det fjärde begreppet handlar om
  min avsikt när jag begår brottet.

 83. Ett hatbrott är ett brott som begås
  med en avsikt att kränka gruppen.

 84. Jag gick på nån
  för att jag vill att personens grupp-

 85. -ska bli rädd och känna sig utsatt.

 86. Om det här är avgörande kan det vara
  irrelevant vilket motiv jag har-

 87. -hur jag uttrycker mig
  eller hur jag väljer offer.

 88. Så avsikten
  är ytterligare ett begrepp.

 89. Det sista hatbrottsbegreppet
  handlar om brottets konsekvenser.

 90. Hatbrott
  är brott som gör särskild skada.

 91. Det är välbelagt att hatbrottslighet
  skapar större psykologisk skada-

 92. -för det primära offret
  och för offrets grupp.

 93. Kanske är det den här skadan
  som utgör hatbrottets natur-

 94. -och gör dem värre än andra brott.

 95. Det är fem begrepp. Det är otydligt
  i många länders lagstiftning-

 96. -och i överenskommelserna-

 97. -vilket av de här begreppen
  som avses med hatbrottsbegreppet.

 98. Det är viktigt i enskilda fall.

 99. Och brott som passar in
  på alla beskrivningarna-

 100. -är överrepresenterade
  bland fällande domar.

 101. Det var den begreppsliga frågan.
  Den andra frågan är normativ.

 102. Straffskärpningsregeln säger
  att hatbrott ska straffas hårdare-

 103. -så vi måste veta varför.
  Varför är det rättfärdigat?

 104. Det är den normativa frågan:
  Vad gör brotten särskilt allvarliga?

 105. Hatbrott betraktas som särskilt
  allvarliga. Det är fastslaget i lag.

 106. De ska straffas hårdare
  än andra brott.

 107. Det finns olika grunder
  att basera det på.

 108. Den första grunden är skadeprincipen.

 109. Om hatbrott gör en särskild,
  mer omfattande skada än andra brott-

 110. -har vi en sund bas
  för straffskärpning.

 111. Dels skada på primära offer,
  dels skada på offrens grupp-

 112. -men kanske också på samhället.

 113. Hatbrott sker ofta
  mellan grupper i samhället-

 114. -och relationer mellan grupper
  påverkar samhällets kvalitet.

 115. Så det kanske är den skadan
  som är avgörande.

 116. Den andra grunden
  handlar om diskriminering.

 117. Hatbrott bryter
  mot principen om allas lika värde.

 118. Att ge sig på nån ur en grupp
  är att betrakta dem som mindre värda-

 119. -och det strider
  mot likabehandlingsprincipen.

 120. Det kanske gör
  de här brotten värre än andra.

 121. Det tredje skälet har att göra med
  budskapet de här brotten uttrycker.

 122. Det är en ganska vanlig formulering
  i policydokument.

 123. Hatbrott skickar ett budskap om
  att alla inte är lika mycket värda.

 124. Straffskärpningsregeln
  ska då skicka ett motbudskap-

 125. -som säger att detta
  är ett förkastligt budskap.

 126. Hatbrott riktar ofta in sig
  på mer utsatta offer.

 127. Det är utsatta grupper som sällan
  har förtroende för rättsväsendet.

 128. De kan ha svårt att klara sig
  på bostads- och arbetsmarknaden.

 129. De har inte samma skyddsnät
  som majoritetsbefolkningen.

 130. Det är det som gör brotten värre.
  Man sparkar på den som ligger.

 131. Den femte grunden-

 132. -som är en mer bokstavlig tolkning
  av vad som förvärrar hatbrotts natur-

 133. -handlar om motiv.
  Hatbrott begås av klandervärda motiv.

 134. Att betrakta nån som mindre värd,
  och därför som ett lämpligt offer-

 135. -är att ha ett särskilt klandervärt
  motiv, och det bestraffas.

 136. Grund sex handlar om onda avsikter.
  Om jag vill skrämma offrets grupp-

 137. -försöker jag begå ett
  större moraliskt fel i nån mening.

 138. Jag vill orsaka förändring
  i gruppens tillstånd.

 139. Hatbrott blir då
  en typ av terrorbrott.

 140. Den sista normativa grunden
  har att göra med dålig karaktär.

 141. Hatbrott är uttryck
  för en särskilt dålig karaktär-

 142. -och ett personlighetsdrag
  man inte bör ge uttryck för.

 143. Det är det som bestraffas
  om det är den grunden vi anför-

 144. -som det som
  rättfärdigar straffskärpningen.

 145. Det finns en uppsjö av svar
  på de två frågorna.

 146. Den normativa frågan är inte heller
  klarlagd vad gäller lagstiftning-

 147. -eller rättspraxis.
  Det är ett problem för tillämpningen.

 148. Då kommer frågan:
  Varför är detta viktigt?

 149. Varför är de filosofiska frågorna
  viktiga för tillämpningen-

 150. -och för
  hur hatbrottsbegreppet används?

 151. Den begreppsliga frågan avgör vad som
  räknas som hatbrott i statistiken.

 152. Ett klargörande är viktigt-

 153. -för att veta t.ex.
  om det blir vanligare eller inte.

 154. Vi måste veta
  att vi räknar samma sak nu som förr.

 155. Det är också viktigt för rättskedjan-

 156. -att polisen använder samma begrepp
  som domarna-

 157. -så att polisen samlar in just
  den bevisning som krävs i domstolen.

 158. Man vet att det finns problem med
  olika begrepp inom olika myndigheter.

 159. Den normativa frågan avgör
  straffskärpningens rättfärdigande.

 160. Är det acceptabelt att
  straffa människor för deras motiv?

 161. Eller vad man nu säger
  är den normativa grunden.

 162. Man måste avgöra
  om det människor straffas för-

 163. -stämmer överens
  med rättsliga grundprinciper-

 164. -och med den allmänna rättskänslan -
  om vi betraktar brotten som värre.

 165. Det är viktigt att samma principer
  gäller i alla länder.

 166. När vi harmonierar lagstiftningen
  mellan länderna-

 167. -är det viktigt
  att vi harmonierar samma principer-

 168. -så att länderna har samma skäl
  att särskilt straffa hatbrott-

 169. -och att vi rättfärdigar det
  på samma sätt.

 170. Annars ser tillämpningen olika ut
  i de olika sammanhangen.

 171. Min forskning har fyra delprojekt
  inom området.

 172. Jag gör en teoretisk översikt
  av europeiska hatbrottslagar.

 173. Jag tittar på de normativa grunderna
  för de lagar som finns.

 174. Jag tittar på vilka grupper
  som bör omfattas av lagstiftningen-

 175. -och på förhållandet mellan lag-
  stiftning, policy och monitorering.

 176. Tack så mycket för mig.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Filosofiska perspektiv på hatbrott

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur ska man bekämpa och bemöta hatbrott? Hatbrott ses som det mest extrema uttrycket för ett samhälsproblem - nämligen rasism och främlingsfientlighet. David Brax forskar om de filosofiska frågor som berörs av hatbrottslagstiftningen i Sverige och i Europa. Här talar han om vad ett hatbrott är och vad som gör hatbrott allvarligare än andra brott. Inspelat den 2 mars 2015 på Stadsbiblioteket, Göteborg. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Filosofi, Samhällskunskap > Lag och rätt
Ämnesord:
Brott, Hatbrott, Juridik, Kriminologi, Lagar, Rättsvetenskap, Straffrätt
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur mäter jag mina resultat?

Hur gör du för att läsa av ditt resultat när du har samlat information och är klar med din undersökning? Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och visar hur hon gör. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.