Titta

UR Samtiden - Ockultism och modernitet

UR Samtiden - Ockultism och modernitetDela
 1. Jag forskar om det vi kan kalla för
  alternativa religiösa traditioner-

 2. -och mer specifikt nya religiösa
  rörelser, slutna hemliga sällskap-

 3. -och det vi kallar för
  västerländsk esoterism.

 4. I dag ska jag tala om
  ockultism och modernitet.

 5. Det kan man se som en del
  av den västerländska esoterismen.

 6. Begreppet ockult och ockultism-

 7. -används i betydelsen
  att nåt är fördolt, hemligt.

 8. Det är en bra utgångspunkt för att
  förstå vad ockultism handlar om.

 9. Det finns grupper som tror att vissa
  aspekter i vårt inre är fördolda-

 10. -och att vissa aspekter i naturen
  är fördolda för de allra flesta.

 11. Men med hjälp av
  olika tekniker och initiationer-

 12. -kan man få en inblick i
  hur det "egentligen" ligger till.

 13. Strömningen ockultism växer fram
  under mitten av 1800-talet-

 14. -och är verksam än i dag.

 15. Det finns en mängd exempel
  på ockulta strömningar än i dag.

 16. Det här är nåt som
  vi inom religionsvetenskapen-

 17. -framför allt ser som en variant
  av västerländsk esoterism.

 18. Det är ett nytt forskningsfält-

 19. -som har växt fram de senaste
  10-15 åren inom religionsvetenskapen.

 20. Man kan nästan säga
  att det här nya forskningsfältet-

 21. -är ett av religionsvetenskapens
  mest dynamiska och nyskapande fält.

 22. Västerländsk esoterism
  är en benämning vi använder-

 23. -för att beskriva en mängd olika
  strömningar i västerländsk kultur-

 24. -från senantiken fram till i dag.

 25. Återigen är det bra att titta på
  begreppet i sig - esoterisk.

 26. Esoterisk ses ofta
  som en motsats till exoterisk.

 27. Det exoteriska är det yttre,
  det allmänna, det man kan se-

 28. -medan det esoteriska
  är den inre betydelsen av nåt.

 29. Det vi ser i religionshistorien är
  att nästan alla världsreligioner-

 30. -har haft idéer om att religionen
  kan delas in i två delar.

 31. Den yttre, allmänna delen,
  och den inre, esoteriska delen-

 32. -som är till för ett fåtal
  invigda initiander eller adepter.

 33. Den västerländska esoterismen
  handlar om att försöka förstå-

 34. -hur den här inre betydelsen
  har formulerats-

 35. -diskuterats, beskrivits och
  förståtts från senantiken till i dag-

 36. -inom ramarna
  för den västerländska kulturen.

 37. Det finns en rad definitioner
  för den här esoterismen.

 38. Det här handlar om
  en mängd olika typer av strömningar-

 39. -traditioner och läror
  såsom alkemi och astrologi-

 40. -renässanshermetism, rosenkreutza
  traditioner, paracelsism, mesmerism-

 41. -vissa aspekter
  av frimureriet från 1700-talet-

 42. -häxkonströrelsen,
  teosofi, antroposofi o.s.v.

 43. En mängd olika typer av strömningar.

 44. Då kan man fråga sig:
  Vad har de gemensamt?

 45. Här kommer vi religionsvetare in
  och försöker definiera esoterism.

 46. Jag ska inte gå in på
  den diskussionen, den är ganska torr-

 47. -men man kan se gemensamma nämnare
  som en form av-

 48. -idétradition -
  att man tänker på ett visst sätt-

 49. -eller som olika diskurser -
  hur man talar om nåt.

 50. Hur man talar om människans relation
  till det gudomliga och så.

 51. För att göra det enkelt kan man
  beskriva västerländsk esoterism-

 52. -som olika strategier för att nå fram
  till en absolut frälsande kunskap.

 53. Kunskapen man försöker
  nå fram till är-

 54. -både intellektuell, men kanske
  framför allt erfarenhetsbaserad.

 55. Man måste uppleva det högre jaget
  eller relationen till det gudomliga.

 56. Detta är i sin tur ofta förknippat
  med olika hemlighetsstrategier-

 57. -eller idéer om tystlåtenhet.

 58. Man ska inte tala om det,
  det är till för ett fåtal invigda.

 59. Det finns olika skäl till det.

 60. Dels finns det en föreställning om
  att det inte är till för allmänheten-

 61. -för att det är så avancerad kunskap
  att alla inte kan ta till sig av den.

 62. Men framför allt handlar det om
  att erfarenheten är så personlig.

 63. Den går inte att uttrycka i ord,
  därför ska man inte tala om den.

 64. Det kan vi se under 1700-talet
  när olika ordensväsenden växer fram-

 65. -där man inte talar om erfarenheten
  av att genomgå initiationerna.

 66. Var kan man då hitta esoterismen
  i vår kultur?

 67. Man kan säga att den västerländska
  kulturen kännetecknas av-

 68. -i huvudsak
  två stycken vägar till kunskap:

 69. Den grekisk-rationella traditionen-

 70. -som är den naturvetenskapliga
  världssynens grund-

 71. -och den dogmatiska tron-

 72. -som kommer till uttryck i judisk-
  kristen och muslimsk tradition.

 73. När vi studerar esoteriska grupper
  ser vi att de hamnar mittemellan.

 74. I dag talar forskare om
  en tredje strömning-

 75. -som kännetecknas av att man påverkas
  av både tro och vetenskap.

 76. Men man ser inte de huvudsakliga
  strategierna som exklusiva-

 77. -d.v.s. det räcker inte
  med bara förnuft eller med bara tro.

 78. Det måste vara en kombination.

 79. Och det här, då...

 80. Den tredje vägen
  kan man säga kännetecknas av-

 81. -att vi inom religionsvetenskapen,
  inom universitetsvärlden-

 82. -inte har studerat den
  då den faller mellan två stolar.

 83. Vi har religionsvetenskapen.
  Teologin har studerat-

 84. -den västerländska religionen-

 85. -och vetenskapshistoria har studerat
  framväxten av naturkunskapen.

 86. Gällande hur man har sett på
  alkemi, astrologi eller magi-

 87. -har det antingen avfärdats
  av vetenskapsmän som nåt oförnuftigt.

 88. Nånting som bygger på
  ologiskt tänkande.

 89. Eller så har teologer avfärdat det
  som nån form av irrlära-

 90. -heresi eller pseudoreligion -
  en oäkta form av religion.

 91. Alltså hamnar det här
  nånstans mittemellan.

 92. Vi som studerar det här menar på
  att det är-

 93. -ett problem för förståelsen
  av västerländsk kultur.

 94. Vi har missat
  betydande strömningar i vår kultur-

 95. -som av olika orsaker
  inte har studerats.

 96. Det finns forskare som talar om
  "rejected knowledge"-

 97. -kunskap som har blivit avfärdad och
  inte får plats i historieskrivningen.

 98. Vi som studerar esoterism vill se
  vilka funktioner strömningarna haft.

 99. Det är inte obetydliga individer
  som har sysslat med t.ex. astrologi.

 100. Under en lång tid var det här
  etablerade "vetenskaper".

 101. Det var ofta en del av kyrkans lära
  men har sen avfärdats.

 102. Ett exempel som man brukar nämna
  är Isaac Newton-

 103. -som anses vara
  naturvetenskapens fader.

 104. Vi vet nu att den största delen
  av hans bevarade handskrifter-

 105. -handlar om
  alkemi och renässanshermetism.

 106. Med andra ord har vi ignorerat
  en stor del av hans författarskap-

 107. -och valt att fokusera på
  de naturvetenskapliga texterna.

 108. För att kunna förstå
  hans naturvetenskapliga arbeten-

 109. -måste vi förstå den esoteriska
  kontexten och hans alkemiska arbeten.

 110. Han är bara ett exempel
  av en rad olika vetenskapsmän-

 111. -författare och konstnärer
  som tog till sig tankeströmningen-

 112. -vilka vi har missat eller ignorerat.

 113. Så det är en vit fläck på kartan,
  kan man säga.

 114. När det gäller ockultismen
  är det ett bra exempel att titta på-

 115. -för att försöka förstå
  hur vi ser på esoterism-

 116. -för fram till ganska nyligen-

 117. -var forskare överens om en sak
  gällande ockultism:

 118. Att ockultismen,
  som växer fram under 1850-talet-

 119. -handlar om en form av reaktion
  på moderniteten.

 120. Det är en flykt
  från rationellt tänkande.

 121. När det moderna samhället växer fram
  med ideal som naturvetenskap-

 122. -och att förnuftet
  blir slutinstansen för sanningar-

 123. -utan tro på det transcendenta...

 124. När det växer fram kommer ockultismen
  som en reaktion på det här.

 125. Men ny forskning visar på
  att det inte är så enkelt.

 126. Tvärtom. Det vi kallar ockultism
  ligger i framkanten av moderniteten.

 127. Många komponenter i den moderna
  världsåskådningen finns i ockultism-

 128. -exempelvis tron på den vetenskapliga
  metoden som vägen till sanning.

 129. Det genomsyrar hela ockultismen.

 130. Med förnuftet ska man nå fram till
  hur det gudomliga verkar i oss.

 131. Man använder studier av elektricitet
  för att förstå hur magi fungerar.

 132. Det är inte en flykt
  från naturvetenskaplig metodik-

 133. -utan man använder det för att förstå
  det andliga och går ifrån tron.

 134. En annan komponent i moderniteten
  är tron på avslöjande strategier.

 135. Idén om frigörelse
  leder till individens frigörelse-

 136. -som leder fram till demokrati,
  kan man säga.

 137. Även detta är en
  grundläggande komponent i ockultism.

 138. Mycket av den ockulta...

 139. ...diskursen handlar om frigörelse.

 140. Den tar sig många gånger politiska
  uttryck. Som kvinnans frigörelse.

 141. Många teosofer, som är en del av
  ockultismen i slutet av 1800-talet...

 142. Många teosofer som exempelvis
  Annie Bessant i England-

 143. -var samtidigt förespråkare
  för kvinnans rösträtt.

 144. De förespråkade Indiens självständig-
  het från Brittiska imperiet.

 145. Det fanns en politisk frigörelse
  i detta också.

 146. Den bild vi har haft av ockultism
  som oförenligt med moderniteten-

 147. -har förändrats
  till en nästan motsatt syn.

 148. Nu säger man att ockultism
  är en del av moderniteten.

 149. Sanningen ligger nog mittemellan.

 150. Det finns gott om exempel på
  reaktionära krafter inom ockultismen-

 151. -alltså grupper
  som tar avstånd från modernitet.

 152. Vi kan exempelvis se detta inom
  italiensk och fransk traditionalism-

 153. -som ser moderniteten
  som en degenerering.

 154. Det moderna samhället
  är ett hot mot "eviga värden".

 155. Så jag vill påstå att ockultismen
  finns nånstans mittemellan i det här.

 156. Gällande hur det ser ut i Sverige
  från slutet av 1800-talet och framåt-

 157. -så vet vi rätt lite om ockultismen.
  Man har inte forskat om dess roll.

 158. Det finns forskning på små aspekter,
  men inte som en övergripande helhet.

 159. Det man kan säga om studierna
  om esoterism och ockultism-

 160. -är att fältet vill ge en fördjupad
  bild av den västerländska kulturen-

 161. -och ge en mer komplex bild av
  förhållandet mellan tro och vetande-

 162. -och hur det tar sig uttryck i mötet
  med exempelvis moderniteten.

 163. Detta fortsätter fram till i dag.

 164. Forskare säger
  att ockultism är en del av-

 165. -vår moderna populärkultur -
  "occulture".

 166. Att det här är relevant än i dag.

 167. På tv, i serietidningar, i film,
  musik o.s.v.-

 168. -ser vi exempel på ockulta
  företeelser, fenomen och traditioner.

 169. Man bör sätta in det i sin historiska
  kontext för att förstå ockultism.

 170. Tack.

 171. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Ockultism och modernitet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Forskaren Henrik Bogdan ger oss en inblick i det akademiska studiet av västerländsk esoterism, med speciellt fokus på ockultismens roll i det moderna samhället. Var återfinns ockultismen i förhållande till modernismen? Är den främst hemmahörande inom tro eller finns det mått av rationellt tänkande med vetenskapliga metoder? Henrik Bogdan ser en tredje väg som kombinerar det som tidigare var oförenligt, både inom förnuft och tro. Inspelat den 23 februari på Stadsbiblioteket, Göteborg. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Religionskunskap > Nya religiösa rörelser
Ämnesord:
Esoterism, Ockultism, Ockultism , Omstridda fenomen, Omstridda företeelser
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Separera religion och politik

Separera religion och politik

59 procent av alla amerikaner tycker att religion är mycket viktigt, enligt en undersökning. Här berättar Kjell O Lejon, professor i religionsvetenskap, om avgörande beslut i bildandet av den amerikanska nationen som präglar landet än i dag och hjälper till att förstå religionens betydelse inom den amerikanska politiken. Inspelat den 20 september 2016 på Vallabiblioteket, Linköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - feminist och troende

Kvinnan bakom gardinen

I Malmös ortodoxa synagoga sitter kvinnorna bakom ett draperi. Eller på balkongen. Inom judendomen pågår idag en kamp om hur de uråldriga lagarna som Gud gav till Israels folk ska tolkas. Är kvinnan oren när hon har menstruation? Har hon rätt att hålla i den heliga skriften?