Titta

UR Samtiden - Ojämlik skrivundervisning på gymnasiet

UR Samtiden - Ojämlik skrivundervisning på gymnasietDela
 1. Man brukar säga att språk ger makt.
  Språket är vårt främsta tankeverktyg.

 2. Genom språket kommunicerar vi våra
  tankar genom att sätta ord på dem.

 3. Mäktiga institutioner som OECD
  understryker vikten av-

 4. -att samhällsmedborgare utvecklar
  sitt språk för att kunna delta-

 5. -i samhällslivet och i arbetslivet.

 6. Också i skolans olika styrdokument
  betonas vikten av att alla elever-

 7. -ges möjlighet
  att utveckla sin språkliga förmåga.

 8. Ändå ges alla elever inte alltid
  möjlighet att utveckla sitt språk-

 9. -och det gäller kanske framför allt
  skriftspråket.

 10. Denna ojämlikhet ska jag nu beröra-

 11. -genom att berätta om skriv-
  undervisning i svenska på gymnasiet.

 12. Men först några ord
  om den svenska gymnasieskolan.

 13. Den är och har varit präglad av en
  uppdelning mellan teori och praktik.

 14. Under åren 1994 till 2011-

 15. -var denna uppdelning
  något mindre framträdande.

 16. Visserligen delade man fortfarande
  upp programmen i teori och praktik-

 17. -man kallade programmen för studie-
  förberedande och yrkesförberedande-

 18. -men det som var unikt då var
  att alla program var treåriga-

 19. -och framför allt
  så gav alla program elever-

 20. -allmän behörighet till högskolan.

 21. Det gjordes genom att man läste
  vissa gemensamma kärnämnen-

 22. -med samma typ av kursplaner
  och samma betygskriterier.

 23. Denna omdaning av gymnasieskolan-

 24. -motiverades med att man såg
  att arbetsmarknaden var föränderlig-

 25. -så ungdomar behövde ett större djup
  och mer bredd i sin utbildning-

 26. -för att kunna byta karriär
  ett antal gånger under arbetslivet.

 27. Många gånger innebar ett karriärbyte
  just högskolestudier.

 28. En annan viktig faktor
  gällande gymnasieutbildningen-

 29. -är att elevers val av inriktning-

 30. -hör ihop väldigt mycket
  med elevernas sociala bakgrund.

 31. Generellt kan man säga
  att elever från medelklasshem-

 32. -väljer studieinriktade program-

 33. -och elever från det man kan kalla
  en arbetarklassbakgrund-

 34. -studerar företrädesevis
  på yrkesinriktade program.

 35. I min avhandling ville jag se på
  hur möjligheterna ser ut-

 36. -för elever som just studerar
  på olika slags gymnasieprogram.

 37. Vilka möjligheter har de
  att utveckla sitt skriftspråk-

 38. -som riktar sig mot
  de krav vuxensamhället ställer?

 39. Därför följde jag skrivundervisning
  i två år på fyra olika program.

 40. Två studieinriktade program -
  samhällsvetenskap och naturvetenskap-

 41. -och två yrkesinriktade -
  elprogrammet och handelsprogrammet.

 42. Det var på samma skola.

 43. Det jag fann var att det fanns stora
  olikheter i skrivundervisningen-

 44. -i de här fyra olika programmen
  och i de här fyra olika sammanhangen-

 45. -både kvantitativt och kvalitativt.

 46. Kvantitativt eftersom eleverna-

 47. -ägnade sig i ganska
  olika utsträckning åt skrivande.

 48. Men det som var mest intressant
  var de kvalitativa skillnaderna-

 49. -med vad elevernas texter
  och skrivande syftade till.

 50. För eleverna
  på de studieförberedande programmen-

 51. -var skrivandet riktat mot vad som
  komma skulle, d.v.s. högskolestudier.

 52. Eleverna skrev texter
  på de studieförberedande programmen-

 53. -där de analyserade, argumenterade
  och redde ut problem.

 54. Eleverna analyserade litteratur
  och redde ut frågeställningar-

 55. -och skrev det vi kan kalla
  vetenskapliga rapporter.

 56. Och de argumenterade också i
  samhällsfrågor genom debattartiklar.

 57. På naturprogrammet iscensatte läraren
  också oppositionsförfaranden-

 58. -när eleverna redovisade
  sina vetenskapliga texter-

 59. -precis som på universitetet.

 60. Man utsåg
  opponenter och respondenter.

 61. Eleverna som studerade på
  det yrkesförberedande elprogrammet-

 62. -där alla elever utom en
  var unga män-

 63. -skrev texter
  som syftade till reproduktion.

 64. El-eleverna reproducerade texter...

 65. ...som byggde på
  fakta om författare...

 66. ...och litterära verk.
  De skrev också rapporttexter...

 67. ...men texterna
  kallades för praktikrapporter.

 68. Där återberättade eleverna om
  vad de hade gjort på praktiken-

 69. -och beskrev sina praktikplatser.

 70. Men de kom aldrig till att
  reda ut problem eller göra analyser.

 71. De hade ju till exempel kunnat göra
  jämförelser-

 72. -med vad utbildningen hade givit dem
  och vad som krävdes på arbetsplatsen-

 73. -men det gjordes inte.

 74. De texter som el-eleverna skrev
  blev också kortfattade-

 75. -och inte alltid självständiga-

 76. -utan ibland blev det
  kortare textfragment.

 77. Man kan säga
  att el-elevernas skrivande liknade-

 78. -det som elever skriver
  under mellanstadiet i svenska skolan.

 79. Skrivundervisningen
  krävde inte mycket av dem-

 80. -och ibland verkade det som
  att el-eleverna skrev texter-

 81. -för att hållas produktiva,
  för att få dem att göra saker-

 82. -och inte främst
  för att utveckla deras skrivande-

 83. -mot vad som sedan väntade
  i samhället utanför.

 84. Man skulle kunna säga att det jag
  har berättat om de tre programmen-

 85. -de studieförberedande programmen
  och elprogrammet-

 86. -följer ett nästan förväntat mönster.

 87. Det är vanligt att lärare som
  undervisar i "teoretiska ämnen"...

 88. ...på yrkesinriktade program...

 89. ...går vi sidan av de styrdokument
  som bestämmer undervisningens nivå...

 90. ...och sänker nivån.

 91. Handelsklassen var också
  ett yrkesinriktat program.

 92. Handelseleverna
  skrev vetenskapliga rapporter.

 93. De skrev debattartiklar och krönikor.

 94. När de skrev om litteratur-

 95. -räckte det inte
  med att reproducera som el-eleverna-

 96. -utan de förväntades också
  kunna analysera det lästa.

 97. De instruktioner
  som handelseleverna mötte-

 98. -var specialutformade
  för just den elevgruppen.

 99. De var väldigt explicita.

 100. Jag menar att dessa tydliga
  instruktioner hjälpte eleverna-

 101. -att strukturera de lite längre
  och rätt så komplexa texter-

 102. -som lärarna krävde
  att de skulle jobba med.

 103. Som svensklärare vet jag
  att alla elever behöver stöttning-

 104. -när de ska konstruera längre texter.

 105. Men man kan anta
  att elever som har en bakgrund-

 106. -i det vi kan kalla arbetarklass -
  en icke-akademisk bakgrund-

 107. -behöver mer stöttning
  än till exempel kamrater-

 108. -på studieförberedande program.

 109. Man skulle kunna säga
  att elever med en medelklassbakgrund-

 110. -har under hela skoltiden
  ett försprång-

 111. -vad gäller undervisningen i skrift.

 112. Och därför är det så viktigt att
  undervisningen för olika elevgrupper-

 113. -just matchar
  elevernas utgångsläge och bakgrund-

 114. -för och när eleverna
  ska nå ungefär samma mål.

 115. Det finns nämligen ingen forskning
  som tyder på-

 116. -att människor
  har olika kognitiva förmågor-

 117. -alltså olika förmågor att tänka,
  på en strukturell nivå-

 118. -beroende på vilken samhällsklass
  man kommer från eller mellan kön.

 119. Det är skillnad mellan individer,
  men inte på en strukturell nivå.

 120. Så hur kan man då förstå att
  undervisningen ibland blir ojämlik?

 121. På ett mer övergripande plan-

 122. -beror det på
  att många tänker i banor-

 123. -som att antingen föds vi
  teoretiskt begåvade-

 124. -eller så föds vi
  med en praktisk begåvning.

 125. Alltså att det är medfödda egenskaper
  som därför blir svåra att utveckla.

 126. Jag menar
  att det är sådana föreställningar-

 127. -som kan leda till att skolan själv
  ibland skapar underprestationer-

 128. -hos vissa kategorier av elever.

 129. Det kan gälla, som jag visade i min
  avhandling, elever på yrkesprogram-

 130. -men också till exempel pojkar.

 131. Ni kanske har läst om
  pojkkrisen i svensk skola.

 132. Det kan också handla om elever
  med ett annat förstaspråk än svenska.

 133. Men det handlar förstås också om
  varje lärares syn på elevgruppen-

 134. -och hur läraren ser på undervisning-

 135. -som i det här fallet
  på skrivundervisning.

 136. När svenskläraren i elklassen talar
  om hur hon ser på skrivförmågan-

 137. -säger hon att den utvecklas
  när man läser och skriver själv.

 138. Hon berättar att hon anser
  att det el-eleverna behöver-

 139. -är att lära sig att utveckla sin
  förmåga att stava och sätta punkt-

 140. -och att el-eleverna generellt sett
  nöjer sig med ett godkänt betyg.

 141. Därför menar jag att elevernas
  skrivande blir så icke-krävande-

 142. -och att de skriver ganska lite
  under svensklektionerna.

 143. Man kan jämföra elklassens lärare
  med vad handelsklassens lärare säger-

 144. -när hon resonerar om undervisning.
  Hon säger så här:

 145. "Att vara en god skribent
  är en färdighet."

 146. "En del har visserligen gåvan, men
  det finns knep som jag kan lära ut."

 147. Hon har också tänkt mycket
  på elevernas bakgrund-

 148. -och berättar att de ofta har...

 149. Att de sällan litar på
  att det de tänker är bra.

 150. Hon berättar att de brukar fråga
  i början av årskurs ett:

 151. "Vad menar du egentligen med analys?"

 152. Det är därför hon konstruerar
  så genomarbetade instruktioner.

 153. Och eleverna får också skriva mycket.

 154. Minst hälften av lektionstiden
  ägnas åt skrivande.

 155. "Alla kan inte bli akademiker",
  sa ofta vår förre skolminister.

 156. En av hans reformer var att ta bort
  högskolebehörighet för yrkesprogram-

 157. -och återigen göra klyftan större-

 158. -mellan yrkesinriktade
  och samhällsinriktade program.

 159. Men den nya gymnasieskolan,
  som gäller från 2011-

 160. -har inte blivit
  vad Björklund tänkte sig.

 161. Allt färre söker
  till yrkesprogrammen-

 162. -och mycket tyder på att det beror på
  att högskolebehörigheten är borta-

 163. -och att många ser den typen
  av utbildning som en återvändsgränd.

 164. Mitt exempel med undervisningen
  på handelsprogrammet-

 165. -menar jag visar två viktiga saker:

 166. Dels att yrkeselever mycket väl
  kan lyckas i sitt skrivande-

 167. -när de ges rätt förutsättningar-

 168. -dels att skrivundervisning
  på gymnasiet-

 169. -inte behöver vara ojämlik.

 170. Tack.

 171. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Ojämlik skrivundervisning på gymnasiet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Forskaren Pernilla Andersson Varga har jämfört skrivundervisningen på teoretiska och praktiska utbildningar inom gymnasiet. Skolan betonar vikten av att alla elever ges möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga. Den möjligheten blir dock ojämlik, menar Pernilla Andersson Varga, då skrivundervisningen skiljer sig åt mellan olika utbildningar. Inspelat den 20 april 2015 på Stadsbiblioteket i Göteborg. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Svenska > Skrivande
Ämnesord:
Pedagogik, Pedagogisk metodik, Skriftspråk, Skrivinlärning, Skrivundervisning, Skrivutveckling, Språkundervisning, Språkvetenskap, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Läromedel på Jiddisch

Paula Grossman är lärare i svenska för invandrare och berättar om hur viktigt det är att jiddisch talas och lärs ut. Här berättar hon tillsammans med läraren Ricky David om kursplan, läromedel och ett filmmaterial de har tagit fram. På länk från New York berättar läraren Kolya Borodulin om en framgångsrik distanskurs på jiddisch. Inspelat den 14 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.