Titta

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Om UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hur kan man som pedagog hjälpa elever i deras språkutveckling? Här samlas forskare och pedagoger för att ge handfast fortbildning för de som möter elever med språkstörning i sitt arbete. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress i september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015 : Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsningDela
 1. Det finns ett flerspråkigt
  kartläggningsmaterial-

 2. -och det är helt unikt.
  Det finns ingen annanstans i världen-

 3. -än här och i Norge,
  för det är de som har utvecklat det.

 4. Materialet finns
  på femton olika språk.

 5. Det ger möjligheter till samverkan
  och förståelse-

 6. -för flerspråkiga elevers läsning
  och skrivning.

 7. Jag är klasslärare
  och specialpedagog på grundskolan-

 8. -och på Hällsboskolan
  för elever med grav språkstörning.

 9. Jag har mött många med språkstörning,
  dyslexi och flerspråkighet.

 10. I mitt arbete som rådgivare på
  specialpedagogiska skolmyndigheten-

 11. -driver jag ett projekt tillsammans
  med Gunilla Salo, min kollega-

 12. -i att ge ut det här materialet
  i svensk version.

 13. Vi har utvecklat kurser i materialet
  för special- och modersmålslärare.

 14. Har vi några speciallärare här i dag?
  Upp med en hand! Ni är många.

 15. Har vi
  några modersmålslärare här i dag?

 16. Det var lite färre.

 17. Jag ska ge en bakgrund till området
  flerspråkighet, läsning & skrivning.

 18. Jag kommer att visa materialet
  och resultat från min mastersuppsats-

 19. -om de special- och modersmålslärare
  som har använt materialet.

 20. Vilka är huvudpersonerna?

 21. Jag kommer att prata om
  20 % av alla elever i grundskolan:

 22. De som har
  ett annat modersmål är svenska.

 23. När man pratar om grupper
  ska man alltid tänka på-

 24. -att det ofta råder heterogenitet.
  Det gör det inom den här gruppen.

 25. Eleverna har skilda förutsättningar
  som språk, kultur-

 26. -och hur det går i skolan.

 27. En del elever börjar skolan
  och har samma kompetens i svenska-

 28. -som sina jämnåriga kompisar
  med svenska som modersmål.

 29. Andra börjar skolan och kanske inte
  har kommit lika långt-

 30. -men har minst ett språk till.

 31. Och ytterligare andra har inte ens
  börjat tillägna sig svenska språket.

 32. Elevernas olika
  språkliga förutsättningar-

 33. -påverkar hur det går
  att tillägna sig skriftspråket.

 34. De flesta förväntas
  lära sig läsa och skriva-

 35. -på svenska, andraspråket.

 36. Hur ser kontexten ut, då? Jo...

 37. Undervisningen sker i olika kontexter
  och på olika språk samtidigt.

 38. Svenska har stort ansvar för att tal-
  och skriftspråksutveckling ska ske.

 39. Där sker läs- och skrivundervisning.

 40. Svenska som andraspråk,
  då träffar man kanske en ny lärare-

 41. -och jobbar med tillägnande
  av den nya kompetensen.

 42. Sen kanske man har modersmål-

 43. -som också har ett ansvar för att
  utveckla tal- och skriftspråk.

 44. Då träffar man en tredje lärare,
  kanske bara en lektion i veckan.

 45. Sen kan det hända att man träffar
  en speciallärare också.

 46. Man kanske möter fyra olika lärare
  som jobbar-

 47. -med läs- och skrivundervisning
  i olika kontexter, på olika språk.

 48. Då vill det till att man samverkar
  kring sin undervisning.

 49. Jag är ganska säker på
  att det inte alltid sker.

 50. Vad vet vi, då?

 51. Om vi tittar på Pisaundersökningen
  vet vi att...

 52. Den syftar till att undersöka
  hur väl rustade våra 15-åringar är-

 53. -för att möta framtiden,
  inte hur väl de klarar en kursplan.

 54. Där känner alla här till att
  läsförmågan hos svenska 15-åringar-

 55. -har gått ner
  under den senaste tioårsperioden.

 56. Våra 15-åringar presterar
  på en lägre nivå-

 57. -än genomsnittet
  för övriga OECD-länder.

 58. Man har tittat på olika grupper-

 59. -bland annat
  elever med utländsk bakgrund-

 60. -där man ser att det råder
  en stor skillnad-

 61. -mellan elever med utländsk bakgrund
  och infödda elever.

 62. Speciellt om man är född utomlands.

 63. Men att det råder så stor skillnad-

 64. -när man är född och har gått
  hela sin skoltid i Sverige...

 65. Här tycker jag
  att det är anmärkningsvärt.

 66. Här behöver vi tänka till.
  Eller vad säger ni?

 67. Språkbehärskning, läs-
  och skrivförmåga och skolframgång-

 68. -interagerar med varandra-

 69. -och beskriver det komplexa med
  flerspråkiga elevers skolsituation.

 70. Sambandet kan handla om-

 71. -att den sämre språkbehärskningen
  ligger bakom de andra problemen.

 72. Det kan också vara
  att läs- och skrivförmågan-

 73. -är orsak till
  att det går sämre i skolan.

 74. Läs- och skrivförmåga är särställda
  under de första skolåren.

 75. Man behöver tillägna sig
  läsning och skrivning-

 76. -för att utveckla ny kunskap.

 77. Man behöver använda
  alla språkliga resurser man har.

 78. De här tankarna är inte nya.

 79. 1953 samlade man dåtidens expertis
  i Unesco i Paris.

 80. De gav ut en rapport
  där de skrev att-

 81. -alla barn skulle få lära sig
  läsa och skriva på sitt modersmål.

 82. "It's axiomatic..."
  Det är självklart...

 83. "The best medium for teaching a child
  is his mother tongue."

 84. Det var efter kriget. Man hade
  goda tankar om hur det skulle se ut.

 85. Vi vet att det inte ser ut så,
  men det finns mycket man kan göra.

 86. Det tar tid
  att tillägna sig ett andra språk.

 87. Här är två amerikanska studier
  med några år på nacken-

 88. -om hur lång tid det tar
  att tillägna sig ett andraspråk-

 89. -så att man klarar av läsämnena,
  alltså skolspråket.

 90. Då säger man att om man är
  mellan fem och sju år-

 91. -när man startar
  andraspråksinlärning-

 92. -så tar det mellan tre och åtta år
  innan man behärskar läsämnena.

 93. Men om man är mellan åtta och elva år
  när man påbörjar tillägnandet-

 94. -så går det lite fortare,
  för då har man oftast lärt sig-

 95. -att läsa och skriva
  på sitt modersmål innan.

 96. Det går snabbare att överföra
  till ett nytt språk.

 97. Sen ställer skolan inte
  lika höga krav i den åldern.

 98. Men är man mellan tolv och femton år
  så tar det lång tid.

 99. Man ska både utveckla ett språk
  och utveckla kunskap.

 100. Mellan sex och åtta år.

 101. Då är det inte så konstigt
  att inte alla elever når målen.

 102. Det måste man ha i bakhuvudet.

 103. Vad behöver man tänka på,
  om läsningen sker på andraspråket?

 104. Det är vissa delar här
  som behöver fungera.

 105. Man pratar om att man behöver ha
  en språklig kompetens eller grund-

 106. -som man utvecklat på sitt modersmål-

 107. -där man kan använda tidigare
  kunskaper om språk och lärande-

 108. -så man kan bygga den nya kompetens
  som läsning och skrivning innebär.

 109. Man behöver
  ha språkbehärskningen, uttalet-

 110. -i det språk man ska lära sig
  att läsa på.

 111. Språklig medvetenhet.
  Det gäller alla elever:

 112. De behöver förstå-

 113. -att språk delas upp i ord,
  meningar och grammatisk struktur-

 114. -att man kan byta perspektiv från
  form till innehåll, och så vidare.

 115. Och man måste uppfatta skillnader
  i det nya språkets ljudsystem-

 116. -för att kunna få ihop det
  och förstå det man läser.

 117. Ett starkt ordförråd på modersmålet-

 118. -har en positiv påverkan
  på läsförmågan på andraspråket.

 119. Man behöver kunna associera de ord
  man ska försöka lära sig läsa...

 120. Då krävs det också bakgrundskunskaper
  kring det nya språket-

 121. -så att man förstår.

 122. Och en språklig socialisation,
  förhållningssättet till läsning...

 123. Det kan se lite olika ut
  i olika kulturer.

 124. Nåt som gäller alla:
  man måste ha lite motivation-

 125. -och tycka att det ska bli jättekul
  att lära sig läsa.

 126. Och framför allt:
  samverkan kring undervisningen.

 127. Ni kanske förstår
  vart jag vill komma.

 128. Det kan också handla om dyslexi.
  Det måste vi vara uppmärksamma på.

 129. Vad man säger, lite kortfattat,
  är att-

 130. -språkstörningar är lika vanliga
  hos enspråkiga som hos flerspråkiga.

 131. Det är ingen skillnad där.

 132. Man ska kunna uppmärksamma
  svårigheterna på alla språken.

 133. Det är svårt att ha en språkstörning
  på bara ett språk.

 134. Det slår igenom
  hela det språkliga systemet.

 135. Men när det gäller dyslexi
  kan det se olika ut-

 136. -beroende på vilket språk
  det handlar om.

 137. Skriftsystemet och ortografin,
  kopplingen mellan ljud och bokstav.

 138. Ni kanske har hört talas om att det
  finns djupa och ytliga ortografier.

 139. De ytliga är konsekventa,
  som finska eller turkiska.

 140. Djupa ortografier har många undantag
  och språkljud som ska representeras-

 141. -och kanske ett fåtal bokstäver,
  som engelskan.

 142. Det tar längre tid att lära sig läsa
  på engelska och danska-

 143. -och då kanske man uppvisar
  annorlunda svårigheter.

 144. Då är det bra att skolan ska
  tidigt uppmärksamma problemen.

 145. Vi har haft en skärpning
  i skollagstiftningen-

 146. -att vi ska uppmärksamma jättetidigt
  och sätta in anpassningar direkt.

 147. Funkar inte det
  ska vi intensifiera stödet-

 148. -och också utreda
  om det finns behov av särskilt stöd.

 149. Ni kan skriva upp att på sidan 29-

 150. -i de allmänna råden för arbete med
  extra anpassningar, står att:

 151. "Om skolan utreder behov för elever
  med annat modersmål"-

 152. -"bör man samarbeta med
  en person som kan ge språkligt stöd"-

 153. -"för att få en så god bild som
  möjligt av elevens behov av stöd."

 154. Våra styrdokument uttrycker detta.

 155. Vi behöver få en helhetsbild av
  våra flerspråkiga elevers förmågor.

 156. Experten är modersmålsläraren-

 157. -eller handledaren
  som behärskar modersmålet-

 158. -som har lärt sig svenska
  och vet skillnader mellan språken-

 159. -och vilka fallgropar
  man kan ramla i, så att säga.

 160. Nu ska ni få vara lite uppmärksamma.

 161. Jag ska ge ett exempel från Norge,
  eftersom materialet är utarbetat där.

 162. Det är Liv Bøyesens exempel,
  hon som gjort jobbet från början.

 163. I Norge
  testar man alla barn på norska.

 164. Det är Stavangerprøvene,
  från Lesesenteret i Stavanger.

 165. Det flerspråkiga materialet är
  utvecklat från den norska förlagan.

 166. Det här är en flicka
  som har bott i Norge i två år.

 167. Hon är åtta år. I Norge
  börjar man skolan när man är sex år.

 168. Då gör man den här norska diktamen,
  bland annat.

 169. Läraren säger då "jul"
  och flickan skriver "yuul".

 170. Läraren säger "ny"
  och då skriver hon "ny"-

 171. -stryker över Y:et
  och tar ett I i stället.

 172. Sen säger läraren "kåpe", kappa,
  och då skriver hon "kåve".

 173. Sen säger läraren "prøve", pröva,
  och då skriver hon "pøve".

 174. Sen säger läraren "strev"
  och då skriver hon "sev".

 175. Ska vi vara oroliga för flickan?
  Har hon auditiva svårigheter?

 176. Vad tror ni? Prata en stund
  med kompisen bredvid.

 177. Får vi höra vad ni tänker?
  Vad säger ni?

 178. Ja eller nej:
  ska vi oroa oss för henne?

 179. -Nej.
  -Nej, tycker ni.

 180. Hade vi haft en somalisk lärare här
  hade han eller hon kunnat berätta-

 181. -för om vi tittar på lång vokal
  skriver man det med två vokaler.

 182. Den skrivs dubbel,
  som på turkiska och på andra...

 183. ...genomskinliga språk.

 184. Det är inget konstigt.
  Språken färgar av sig på varandra.

 185. J-ljudet skrivs med Y på somaliska-

 186. -så hon har uppfattat J-ljudet-

 187. -men tagit ett Y i stället.

 188. Somaliska skiljer inte på Y och I
  och hon har varit uppmärksam på-

 189. -att det nya landet skiljer
  på "ny" och "ni".

 190. Hon har tänkt:
  "Ska jag ta det första eller andra?"

 191. Hon är väldigt uppmärksam.

 192. Man har inte P eller V
  som eget fonem. Man har B.

 193. Det är det här med "kåpe" och "kåve".

 194. Sen har vi konsonantklustren,
  som vi brukar säga.

 195. Anhopning av konsonanter
  finns inte i alla språk.

 196. Det kommer säkert med tiden.
  När hon gjorde det norska testet-

 197. -standardiserat på enspråkiga elever
  som lär sig i en majoritetssituation-

 198. -fick hon alla fel.
  Det mäter inte vad det ska mäta.

 199. Då hade man behövt utveckla test
  på modersmålen-

 200. -så på det somaliska
  fick hon alla rätt.

 201. Då behöver man inte oroa sig för
  att hon inte uppfattar språkljud-

 202. -utan måste jobba mycket med norskan-

 203. -och bygga på
  hennes språkliga resurser.

 204. Då kommer vi in i materialet här.

 205. Och...det finns
  på femton olika språk.

 206. Än så länge har SPSM gett ut...

 207. Vi håller på. Det finns på arabiska,
  somaliska, spanska, polska...

 208. Turkiska och persiska är på ingång,
  så vi jobbar på.

 209. Det fiffiga är att det är tvåspråkigt
  på alla uppslag.

 210. Det inbjuder till samarbete.

 211. Det står på svenska på ena sidan
  och modersmålet på den andra.

 212. Det syftar till att upptäcka elever
  som riskerar att få lässvårigheter-

 213. -eller inte har kommit i gång
  med läsning och skrivning.

 214. Det är huvudsyftet,
  men man kan se mycket mer.

 215. Liv Bøyesen är noga med att säga att-

 216. -det är inget språktest,
  utan rör avkodning och läsning.

 217. Egentligen skulle man kunna ha
  ett test som är på non-ord.

 218. Det är inte själva språket
  man undersöker.

 219. Det är viktigt att förstå
  att materialet är vägledande.

 220. Det är så mycket som beror sig på,
  som elevernas skolbakgrund.

 221. Hur mycket undervisning har de fått?
  Vad kan jag vänta mig?

 222. Jag måste jämföra med andra saker
  som eleverna läser på modersmålet.

 223. Det som är bra är att man kan jämföra
  med svenska också-

 224. -om eleverna haft nog undervisning.

 225. Det är tänkt för årskurs 1 och 2-

 226. -men ni kommer strax få veta
  att det funkar hela vägen upp.

 227. Ettan har sex delprov:
  bokstavsdiktamen.

 228. Skriva första och sista bokstaven.

 229. Alltså utgår de från
  nån fonologisk förklaringsmodell?

 230. Att det är lätt
  att höra första ljudet-

 231. -och sen det sista
  och sen "hur låter det i mitten?"

 232. Att koppla stora och små bokstäver
  och lite ordläsningsprov.

 233. Bild till ord och ord till bild.

 234. Sen i tvåan är det ett ordkedjetest.

 235. Mer meningsläsning,
  för man har kommit längre.

 236. Och två typer av textläsningsprov.

 237. Så här kan det se ut i ettan.

 238. Ni är säkert vana vid att screena
  fonologisk medvetenhet på svenska.

 239. Och här undersöker man
  om eleverna kan känna igen-

 240. -se och höra skillnad
  på bokstäver och ljud.

 241. Läraren säger bokstaven
  eller bokstavsljudet, egentligen-

 242. -och så ska eleven kryssa över.

 243. Det är också tidtagning,
  därför att en tidsmarkör visar att...

 244. Om det är en långsamhet i att koppla
  kan det vara tecken på nånting.

 245. Här är "första bokstaven".

 246. Läraren säger ordet
  och bilden beskriver ordet.

 247. Det här är alltså modersmålsläraren
  som utför-

 248. -tillsammans med speciallärare
  eller specialpedagog som stöd.

 249. Och i tvåan eller när man har
  kommit en bit i sin läsning...

 250. Det här med årskurser
  ska man inte hänga upp sig på.

 251. Här ser ni ordkedjorna och
  dem känner ni väl igen från svenskan.

 252. Då har man kommit längre...

 253. Vissa ljudar, men bör få ihop orden,
  och för många går det av sig själv.

 254. Här ska man göra streck
  där ett ord slutar och nästa börjar.

 255. Då ser man om avkodningen börjar bli
  mer automatiserad.

 256. Vad tror ni att det är för språk?
  Har vi nåt förslag?

 257. Nu har vi inte
  modersmålslärarna här...

 258. Somaliska. Jag valde det
  för att det är latinska bokstäver-

 259. -och det nedtecknades
  först på 1970-talet.

 260. Då har man undvikit krångligheter.
  Man är konsekvent.

 261. Vi håller kurser i det här...

 262. ...i många av våra regioner i landet.

 263. Då måste man komma modersmålslärare
  och specialpedagog tillsammans.

 264. Om modersmålsläraren gör det här
  kanske resultatet inte används.

 265. Specialpedagogen kan titta
  på svenskan och jämföra-

 266. -om man har tankar och idéer
  om elever som man funderar över.

 267. Man behöver inte gå nån utbildning.
  Det går att skaffa på vår webbsida-

 268. -och sen sätta i gång.

 269. Om man vill kan man gå en utbildning
  för att få grunden.

 270. Sen genomför man det på modersmålet
  eller på svenskan också.

 271. Just den gemensamma analysen
  och diskussionen om resultatet...

 272. Förhoppningsvis utarbetar man en plan
  på skolan hur man ska fortsätta.

 273. Nu är jag i slutskedet av
  att sammanställa min mastersuppsats-

 274. -kring användandet av materialet.
  Jag ska berätta om det.

 275. Det står "preliminära resultat",
  för det är inte riktigt färdigt.

 276. Då har jag 50 informanter:

 277. Modersmålslärare
  och specialpedagoger-

 278. -som har använt materialet
  i ungefär ett år.

 279. Jag har 27 modersmålslärare
  och 23 specialpedagoger.

 280. De finns från årskurs ett
  genom hela grundskolan.

 281. De har använt det på gymnasiet-

 282. -och på svenska för invandrare
  på Komvux.

 283. Det är användbart,
  för det rör nybörjarläsning.

 284. Man kan vara nybörjare
  i olika åldrar.

 285. De representerar
  sjutton olika enheter.

 286. På skolorna är det 50-100 % elever
  med annat modersmål än svenska.

 287. Det finns mellan 30-40 språk
  på varje skola.

 288. Det här är bara femton språk,
  men det är alltid nåt.

 289. Jag har alltså undersökt
  dels vad som påverkar samverkan-

 290. -och om användandet av materialet
  kan bidra till samverkan-

 291. -och förståelse
  för elevernas läsning.

 292. Då har jag använt mig av
  en kvalitativ metod.

 293. Jag har intervjuat i grupp
  och också skickat ut frågeformulär.

 294. Jag tog en fenomenografisk ansats.

 295. Det rör hur människor
  uppfattar omvärldsfenomen-

 296. -med distinktion mellan hur något är
  och hur något uppfattas vara.

 297. Avsikten med databearbetning är
  att jag ska fånga-

 298. -kvalitativt skilda kategorier
  som beskriver olika uppfattningar.

 299. En uppfattning är något en människa
  är väldigt övertygad om.

 300. Uppfattningarna jag har fångat in
  i det här ganska stora materialet-

 301. -har jag kunnat gruppera
  i tre huvudkategorier:

 302. Samverkan som situation,
  samverkan som relation-

 303. -och samverkan som ambition.
  Jag ska berätta lite om varje.

 304. Den första illustreras
  med två exempel.

 305. "Att ledningen verkligen går ut med
  att nu jobbar ni så här..."

 306. "Det står i programmet att man ska
  samarbeta med modersmålsläraren."

 307. "Men det blir det ständiga
  dåliga samvetet... 'Ja, visst, ja!'"

 308. "Men det blir i korridoren:
  'Hur går det nu?'"

 309. Säger en specialpedagog.
  Känner ni igen er?

 310. "Springa runt, planera i bilen
  eller på tåget, undervisa"-

 311. -"vidareutveckla oss, läsa på
  och sen samarbeta med skolorna."

 312. "Nånstans krävs en överenskommelse."
  Säger den här modersmålsläraren.

 313. Samverkan som situation har
  utkristalliserat tre uppfattningar-

 314. -och samverkan som situation
  handlar om förutsättningar-

 315. -för lärarnas arbetssituation,
  för att de ska kunna samverka.

 316. "En fråga om organisation" är just
  hur deras arbete är organiserat.

 317. Ofta har modersmålslärare
  ganska många skolor-

 318. -vilket kan försvåra.

 319. Specialpedagogen finns ofta
  på skolan, ingår i elevhälsan-

 320. -och har en viss närhet till rektor
  som gör att man kan påverka.

 321. Man kan ha olika chefer.
  Cheferna behöver samverka.

 322. I många kommuner köper man in
  modersmålslärarens tjänster-

 323. -och då räknar man minuter.

 324. När jag frågar hur det ser ut
  med samverkan-

 325. -är det många utsagor som går att
  placera i "samverkan som situation".

 326. Det handlar mycket
  om förutsättningar.

 327. Det handlar också om regelverk.
  Ett yttre, av förordningar-

 328. -och det inre i skolan.
  Då gäller att regelverken samverkar.

 329. Hakar det man har bestämt på skolan i
  det som är bestämt yttre-

 330. -och efterlevs det eller inte?

 331. Man ska prata med modersmålslärare
  och utreda behov av särskilt stöd...

 332. Då måste man ge modersmålslärarna
  möjlighet att delta i samarbetet.

 333. Organisation och regelverk
  kan man se som yttre förutsättningar-

 334. -medan den tredje uppfattningen,
  om synsätt-

 335. -handlar mer om inre förutsättningar.
  Attityder och värderingar.

 336. Det kan både vara hindrande
  och möjliggörande.

 337. Det är svåra frågor
  som inflytande, makt, identiteter-

 338. -diskriminering, mångfald...

 339. Det kan också möjliggöra,
  om man planerar-

 340. -ett interkulturellt arbetssätt
  på skolan.

 341. Nästa huvudkategori handlar om
  samverkan som relation.

 342. Det är också viktiga förutsättningar
  för att man ska kunna samverka.

 343. Det har man upplevt vara viktigt för
  hur det går.

 344. Här finns fyra uppfattningar:
  kollegial relation-

 345. -yrkesmässig relation, handledande
  relation och marginell relation.

 346. Jag har satt dem i en fyrfältstablå
  för att visa sambanden dem emellan.

 347. Jag har tittat på jämbördighet
  och över- och underordnad-

 348. -och nära och distanserat.
  Jag ska ge några exempel.

 349. Den kollegiala relationen präglas
  av en strävan efter varaktighet.

 350. Man önskar att jobba tillsammans,
  utbyta tankar och idéer-

 351. -och skapa arbetsformer ihop.
  Den är jämbördig och nära.

 352. I den yrkesmässiga relationen
  utbyter man information-

 353. -och drar i väg åt varsitt håll.

 354. Man behöver veta hur eleven
  ligger till på respektive språk.

 355. Modersmålsläraren undrar
  hur det går med svenskan-

 356. -och går och resonerar.

 357. Specialpedagogerna undrar
  hur det går på modersmålet.

 358. Sen utbyter man information.
  Relationen är jämbördig-

 359. -fast den är mer distanserad.
  Man finns en bit ifrån varann.

 360. Den tredje uppfattningen
  är en handledande relation.

 361. Där får specialpedagogen
  en handledande, stödjande funktion.

 362. Modersmålsläraren uttrycker
  att det är bra att få kontakt-

 363. -och kunna få ta del av
  specialpedagogens kompetens.

 364. Den blir över- och underordnad,
  samtidigt som den är nära.

 365. Nåt som sticker ut lite
  är den marginella relationen.

 366. Den kännetecknas av att den sker
  sporadiskt och sällan.

 367. Det är de yrkeskategorier
  på skolan som har mest inflytande-

 368. -som styr relationen.

 369. Modersmålsläraren kallas in.
  Relationen är långt borta.

 370. Den är över- och underordnad
  och samtidigt distanserad.

 371. Det blir ett par exempel här.

 372. "Jag saknar att utbyta information."

 373. "Jag vet inte om mina elever
  har lätt eller svårt med svenskan"-

 374. -"eller hur det funkar."

 375. "Om jag ser om det är nåt
  som inte stämmer frågar jag läraren."

 376. "Man blir en partner
  i ett pedagogiskt samtal."

 377. "Vi är inte bara människor,
  utan också lärare."

 378. "Vi har vissa kunskaper
  som vi behöver ha dialog om."

 379. Säger den här modersmålsläraren,
  som har den kollegiala relationen.

 380. Den sista huvudkategorin,
  samverkan som ambition, ger energi.

 381. Här har man, trots förutsättningarna-

 382. -och kategorierna
  där de flesta utsagor placeras...

 383. Den här är mindre,
  men här har jag frågat om materialet.

 384. Det är här det kommer fram.

 385. Här har man en motivation
  och vill göra nånting tillsammans.

 386. Man har sökt en kurs
  och skaffat ett material.

 387. Man har en idé om vad man vill-

 388. -trots förutsättningarna,
  som inte alltid är så bra.

 389. Där utkristalliserar sig
  tre uppfattningar:

 390. Att koordinera, som liknar
  den yrkesmässiga relationen.

 391. Man vill bygga på
  och få bra tankar och idéer-

 392. -och man säger:
  "Du gör det, jag gör det."

 393. Man koordinerar sina insatser.

 394. Den i mitten, att söka svar,
  är väldigt drivande-

 395. -för att man har en idé
  och vill veta hur det går för eleven.

 396. Det är en drivkraft,
  att få ett svar.

 397. När då man kanske kan få ett svar...

 398. Det är inte alltid man får,
  för det är vägledande-

 399. -men man drivs av en känsla av
  att man vill veta.

 400. Och att skapa nytt,
  då vill man skapa förändring.

 401. Att sätta sig in i nya sätt att tänka
  och bygga nånting tillsammans.

 402. "Jag har fått ökad förståelse
  för arabiska bokstäver."

 403. "Det var en helt ny värld
  som öppnade sig, väldigt intressant."

 404. Den här specialpedagogen var med
  vid själva kartläggandet-

 405. -och får syn på så mycket.
  "Jag ser så mycket!"

 406. "Jag ser att eleven koncentrerar sig
  mycket bättre."

 407. "Jag ser hur eleven håller pennan,
  hur eleven strukturerar..."

 408. "Och det är stora förväntningar
  runt det här. Lite för stora."

 409. "Nu ska man få veta
  hur det är med alla elever."

 410. Jag vet när man har varit på kurs
  och "nu har man svaret".

 411. De här farhågorna är...så är det.

 412. Man kanske inte alltid kan få svar.

 413. "Vi har haft mycket diskussioner"-

 414. -"om hur vi kan fortsätta."
  Säger specialläraren.

 415. Det tycker jag är spännande.
  Ibland behöver man en spark.

 416. "Bra att jämföra
  svenska och somaliska."

 417. "Det har jag aldrig gjort förut.
  Äntligen nåt nytt!"

 418. "Och det bygger på det jag kan."
  Säger specialpedagogen.

 419. Det är också spännande,
  att det är nånting konkret.

 420. Det är lättanvänt.
  Speciallärare känner igen-

 421. -sättet att lyssna på
  fonologisk medvetenhet.

 422. Det är kul att göra nåt nytt
  och det bygger på ens kompetens.

 423. "Jag är mer medveten nu,
  när jag ser elever stava fel."

 424. "Kan det vara dyslexi?
  Jag har en lampa som blinkar."

 425. Säger modersmålsläraren.
  Jag ser en saftblandare på huvudet.

 426. När modersmålslärarna går kursen
  får de öka sin kompetens-

 427. -kring läsning och skrivning.

 428. Jag har också tittat
  om materialet kan få funktionen-

 429. -att vara en länk mellan
  de två olika praktikgemenskaperna.

 430. De har olika utbildningar
  och språkliga bakgrunder-

 431. -och anställningsform.
  Kan materialet länka samman dem?

 432. Då finns det teorier om gränsobjekt.

 433. Om ni blir intresserade kan ni läsa
  när jag har skrivit klart.

 434. Det man kräver utifrån de teorierna
  är att objektet-

 435. -som rör sig över gränserna
  och kan binda samman-

 436. -ska vara robust, hållbart,
  plastiskt och anpassningsbart.

 437. Det går att använda årskurs 1 och 2
  för nybörjarna-

 438. -men också för vuxna
  som läser SFI på Komvux.

 439. Det betyder att kärnan i materialet
  är väl känd och robust-

 440. -och kan användas av olika aktörer-

 441. -men det är också plastiskt-

 442. -eftersom det måste anpassa sig
  till de lokala behoven.

 443. Sammanfattningsvis...

 444. Vi har modersmålslärare
  och specialpedagoger.

 445. De sitter och pratar tillsammans.

 446. De har en gemensam frågeställning
  kring sina gemensamma elever.

 447. Det rör läsning och skrivning.
  Oftast elever man funderar kring.

 448. De har bestämt att titta
  på båda språken-

 449. -så de kanske har gått en kurs,
  skaffat ett material...

 450. Materialet gör
  att bådas kompetens behövs.

 451. Det startar diskussioner och samtal.
  Man blir lite klokare.

 452. När en gemensam frågeställning
  står i centrum-

 453. -skapas en annan sorts samverkan
  än den som vanligtvis sker-

 454. -när man bara utbyter information
  och instruerar modersmålslärare.

 455. Samverkan kring materialet gör
  att man fördjupar sina diskussioner.

 456. Att man sätter sig ner
  och samtalar...

 457. "Vad har vi fått syn på?
  Vad kan det handla om?"

 458. "Kan det vara dyslexi?
  Behövs en utredning?"

 459. Det skapar många diskussionsfrågor.

 460. Det ger också en gemensam bild
  av elevens hela situation.

 461. En ömsesidighet i arbetet-

 462. -och vi-känslan som leder till
  en insikt om varandras betydelse-

 463. -och varandras perspektiv.

 464. Framför allt en insikt
  om modersmålslärares betydelse.

 465. Det vill jag verkligen skicka med.

 466. Åter till huvudpersonerna.
  Vad tycker eleverna?

 467. Det är ju de som blir utsatta
  för kartläggningen.

 468. I elevhäftena får de kryssa i-

 469. -glada gubbar, mittemellangubbar,
  och sura gubbar.

 470. De allra flesta av småttingarna
  tycker det är jättekul-

 471. -även om det inte går så bra.

 472. De tycker det är toppen.
  För de flesta är det lätt.

 473. De som inte har så lätt för sig,
  dem upptäcker man.

 474. Det är roligt, för modersmålsläraren
  kommer med specialpedagogen.

 475. Det är viktigt
  att modersmål uppmärksammas.

 476. Är man nyanländ och har haft
  läsundervisning på sitt modersmål-

 477. -så kan man visa att man är kompetent
  i nånting.

 478. Då visar man att man kan nånting
  och det är jättekul.

 479. De som har misslyckats i skolan
  med läsning och skrivning-

 480. -där blir det ledsna gubbar.

 481. En grupp gjorde mittemellanstrecken
  och då undrade modersmålsläraren:

 482. "Ni såg koncentrerade och nöjda ut.
  Varför gjorde ni ett sånt streck?"

 483. "Det är vårt modersmål,
  det kan man inte skoja bort."

 484. Det tyckte de. Det är bra.

 485. Så gå in på vår webbsida,
  läs igenom lärarhandledningen-

 486. -grabba tag i en modersmålslärare
  och sätt i gång och jobba.

 487. Jag tänkte avsluta med ett citat...

 488. ...från en av modersmålslärarna
  som är med i studien.

 489. Mycket med tanke på
  den flyktingkatastrof som råder-

 490. -och de diskussioner som pågår
  kring främlingsfientlighet.

 491. "Olika språk är bra.
  Många språk berikar landet."

 492. "Olika variationer, olika kulturer,
  olika mentalitet."

 493. "Språk är kultur."

 494. "Det är identitet och kärlek
  och känsla. Allt."

 495. Tack för mig.

 496. Text: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det är viktigt att specialpedagoger och modersmålslärare har ett nära samarbete, menar Elisabeth Lindén, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det krävs också en stor förståelse för hur flerspråkiga elever tillägnar sig skriftspråket. Ofta släpar stavningen efter utan att det kräver speciella insatser eller oro. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik, Svenska som andraspråk och sfi > Svenska som andraspråk
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Flerspråkighet hos barn, Läs- och skrivsvårigheter, Specialpedagoger, Specialundervisning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

En tillgänglig lärmiljö

Barn med funktionsnedsättning, exempelvis språkstörning, känner sig dubbelt så ofta som andra barn mobbade i skolan. Lena Hammar som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten föreläser om det. Tyvärr är det många barn som inte får det stöd de behöver och har rätt till. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 15 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språklig sårbarhet i skolan

Forskaren och logopeden Barbro Bruce vill ersätta begreppet grav språkstörning med språklig sårbarhet. Det nya begreppet är tänkt att ge starkare signaler till skolan som måste ta sitt ansvar för alla som har en sen, långsam eller annorlunda språkutveckling. Lusten till språk kan både väckas och släckas i skolan och vi pedagoger måste se till att elever med språkstörningar får mycket stöd, menar Barbro Bruce. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Underlätta för barn med språkstörning

Vad händer om man möter en elev med språkstörning som inte reagerar som man är van vid och som man inte förstår? En risk är att man tappar sina vanliga redskap och blir en otydlig guide och pedagog menar psykologen Anna Liljestrand, som här ger råd om hur hindren kan överbryggas. Hon poängtar vikten av att bevara elevens självständighet och självkänsla och att lyfta fram det som fungerar när det handlar om språkstörning. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språkstörning och autism

Vad är det för likhet och skillnad mellan språkstörning och autism? Logopeden och specialpedagogen Ulrika Aspeflo reder ut begreppen och tittar närmare på vilka insatser vi måste fokusera på inom förskola och skola för att hjälpa barn med speciella behov. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hjälpa elever att lyckas

Den medicinska diagnosen är sällan svaret på de pedagogiska utmaningar en lärare ställs inför i arbetet med elever med språksvårigheter, menar psykologen Gunilla Carlsson Kendall. Här gäller det istället att hitta konkreta lösningar för hur man kan jobba i klassrummet. I utredningar av elever fokuserar vi ofta på saker som de inte kan istället för att se vad de faktiskt klarar av. Hur påverkar den negativa blicken vårt förhållningssätt till eleverna? Inspelat den 15 september på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Arbetsminne och språk

Logopeden Hanne Uddling föreläser om arbetsminnet. Hon berättar om sina iakttagelser om hur arbetsminne, språkinlärning och språkstörning samverkar. Hon berättar också om hur det går till att lära sig ett nytt språk och hur språkinlärningen fungerar då man har ett nedsatt arbetsminne. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 15 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Exekutiva funktioner och språkstörning

Att börja träna de exekutiva förmågorna vid så tidig ålder som möjligt är jätteviktigt, menar forskaren och psykologen Cecilia Wåhlstedt. Hjärnans plasticitet är betydligt större hos yngre barn jämfört med tonåringar och vuxna och träningen bör sättas in redan under förskolan. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Det är viktigt att specialpedagoger och modersmålslärare har ett nära samarbete, menar Elisabeth Lindén, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det krävs också en stor förståelse för hur flerspråkiga elever tillägnar sig skriftspråket. Ofta släpar stavningen efter utan att det kräver speciella insatser eller oro. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Perceptionens betydelse för lärande

Perception handlar om hjärnans förmåga att tolka både yttre och inre synintryck. När denna förmåga inte fungerar som den ska får eleven ofta problem med inlärningen, berättar psykologen Annika Flenninger. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Dyskalkyli och språkstörning

Matematik är inte ett språk. Men nästan alla barn med grav språkstörning har också stora matematiksvårigheter, berättar logopeden och specialläraren Markus Björnström. Hur hänger det ihop och vad innebär det att få en diagnos dyskalkyli? Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språkstörning och flerspråkighet

Hur kan man göra en korrekt bedömning av flerspråkiga barn så att överdiagnostisering undviks? Logopeden Eva-Kristina Salameh föreläser om sina erfarenheter av att arbeta med barn från Rosengård i Malmö där det talas minst 120 olika språk. Barn växer idag upp under mycket olika villkor och det måste man ha med sig när man bedömer dem. Få studier har gjorts i områden där många barn inte har personer i sin närhet som har god kompetens i svenska språket. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 16 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hjärnan sätter villkor för pedagogiken

Motivation är den viktigaste faktorn för inlärning. Hjärnforskaren Martin Ingvar föreläser om att skolan är uppbyggd efter antagandet att alla som kommer till skolan är motiverade att lära. Han menar att dålig kunskap om hjärnans motivationssystem leder till en segregerad skola där de motiverade eleverna drar ifrån och de mindre motiverade får det riktigt kämpigt. Elever måste få med sig verktyg från början för att få chans att känna sig lyckade. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 16 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Inkludering

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Staten ger första hjälpen till problemskolor

Med sina 21 vitesförelägganden om totalt drygt 14 miljoner kronor utmärker sig skolkoncernen Praktiska Sverige AB bland de skolor Skolinspektionen har granskat. Koncernen är nu en av de skolhuvudmän som Skolverket har inlett en dialog med inom den statliga satsningen Samverkan för bästa skola. Satsningen är ett uppdrag från Regeringen och ska erbjuda hjälp och stöttning till skolor med problem. Skolutvecklaren och debattören Per Kornhall är kritisk till att staten går in och håller skolföretag under armarna på det här sättet. Han menar att man lappar och lagar ett system som är felbyggt i grunden och att staten istället borde ta över skolor som inte fungerar.