Titta

UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Om UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Föreläsningar och samtal om tillit för ett socialt hållbart samhälle. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet.

Till första programmet

UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle : Förutsättningar för tillitDela
 1. Jag tänkte prata om en undersökning
  som vi har gjort där frågan var:

 2. Givet att Sverige
  är ett högtillitssamhälle-

 3. -går det ändå att finna variation
  i tillit runt om i Sverige-

 4. -och är den tillit man känner
  till andra beroende av var man bor?

 5. Det är ett tufft test-

 6. -dels för att Sverige
  är ett högtillitssamhälle-

 7. -men också för att man betraktar
  Sverige som ett homogent land.

 8. Det kanske inte finns så mycket
  variation runt om i Sverige.

 9. Samtidigt har vi en föreställning,
  om vi blickar utanför Stockholm-

 10. -att det kan vara skillnad
  att bo i Storuman eller Sorsele-

 11. -gentemot att bo i Sundbyberg-

 12. -och att de förutsättningar som finns
  lokalt kan påverka tilliten.

 13. När vi gjorde det här-

 14. -som en stor enkätstudie till
  människor i 33 kommuner i Sverige-

 15. -så kom vi fram till att tillit-

 16. -inte är ett begrepp
  med bara en dimension.

 17. Erik Blennberger var inne lite
  på olika dimensioner av tillit.

 18. Man kan säga att det finns
  en partikulär tillit-

 19. -som är tilliten till människor
  som man har en relation till.

 20. Den generella tilliten
  är språnget ut i det okända-

 21. -när vi gör oss sårbara inför andra-

 22. -som vi inte känner
  eller har någon större kunskap om.

 23. Det finns även en tredje dimension-

 24. -som inte placerar in vår tillit-

 25. -bara utifrån om vi känner varandra-

 26. -utan som bestäms
  av platsen där man bor.

 27. Det kallar vi
  för lokalsamhälletillit.

 28. Man kan tänka sig att olika former
  av tillit är bra för olika saker.

 29. Den generella tilliten
  är bra för att skapa förutsättningar-

 30. -för samarbete mellan människor
  som inte känner varandra så väl.

 31. Om det finns en hög grad
  av generell tillit-

 32. -anser man oftare att det
  är meningsfullt att betala skatt-

 33. -trots att man inte känner alla
  i samhället.

 34. Man litar på att de flesta andra
  också är pålitliga-

 35. -och då blir det meningsfullt med
  samarbete mellan okända, som skatt.

 36. Lokalsamhälletilliten är bra-

 37. -för att samarbete på platsen
  ska kunna uppstå.

 38. Människor
  som har hög lokalsamhälletillit-

 39. -uppger att de är mer benägna-

 40. -att ställa upp för att lösa problem
  som finns i lokalsamhället.

 41. Som vi tidigare har hört
  i olika presentationer-

 42. -så kan att bo i ett samhälle
  som präglas av hög eller låg tillit-

 43. -påverka andra faktorer,
  som till exempel bättre livskvalitet.

 44. Om man inte är så rädd-

 45. -och känner att det inte går att lita
  på människor i ens omgivning-

 46. -så har det,
  för de flesta, positiva effekter.

 47. Vi har också sett
  i de här undersökningarna-

 48. -att samhällen som präglas
  av en lägre grad lokalsamhälletillit-

 49. -också är samhällen där de boende-

 50. -uppfattar att det oftare
  förekommer vandalisering-

 51. -och förstörelse i form av klotter.

 52. Samtidigt ska vi vara medvetna om att
  för att skapa lokalsamhälletillit-

 53. -så är den också
  delvis beroende av social kontroll.

 54. Att det finns vakande ögon-

 55. -och som nån vid en presentation sa:

 56. En person som hade snattat en kola
  i ungdomen i ett litet samhälle-

 57. -fick bära med sig den
  stigmatiseringen även i vuxen ålder-

 58. -för det var något som den sociala
  kontrollen och minnet förde med.

 59. Många vill slippa
  den här sociala kontrollen-

 60. -och söker sig till större städer.

 61. Finns det då en variation
  i lokalsamhälletillit i Sverige?

 62. Ja, det finns en viss variation
  mellan de 33 kommunerna.

 63. Den variationen hittar vi inte på
  samma sätt i den generella tilliten.

 64. Den är mer jämnt fördelad
  oavsett vilken kommun man bor i-

 65. -men bor man till exempel
  i Sundbyberg eller Malmö-

 66. -så uppfattar man i genomsnitt-

 67. -att det i lägre utsträckning går att
  lita på människor i lokalsamhället-

 68. -än om man bor i Sorsele
  eller Storuman.

 69. Det beror inte enbart på storlek-

 70. -att man bor i ett stort
  eller i ett litet samhälle.

 71. Men till viss del.

 72. Hur kan man då förklara
  variationen i lokalsamhälletillit?

 73. Forskningen om tillit-

 74. -och hur det uppstår och kan raseras-

 75. -har bland annat pekat på
  behovet av nån typ av jämlikhet.

 76. När vi har ekonomisk ojämlikhet,
  till exempel-

 77. -finns det dels teorier som säger-

 78. -att människor överlag
  gillar och föredrar likheter.

 79. Om det är för olika i samhället
  drar vi oss undan sociala relationer-

 80. -eftersom vi föredrar att umgås
  med såna som liknar oss själva.

 81. En annan förklaring
  menar på att jämlikhet gör-

 82. -att vi tror
  att vi lever under samma spelregler.

 83. Finns det mycket ojämlikhet-

 84. -så kan människor få uppfattningen
  att reglerna inte är lika för alla.

 85. Hur mycket jag än kämpar tar jag mig
  aldrig till en viss nivå i samhället.

 86. De som lever på högre standard-

 87. -uppfattar att de förtjänar det-

 88. -och att de som inte
  lever på den standarden-

 89. -är mer opålitliga
  och själva förtjänar den nivån.

 90. Hur ser det ut i ett jämlikt samhälle
  som Sverige, ekonomiskt sett-

 91. -jämfört med de flesta andra länder?

 92. Vi kan se ett visst samband
  på kommunnivå-

 93. -där de kommuner som uppvisar
  högst grad ekonomisk ojämlikhet-

 94. -också har medborgare som i lägre
  utsträckning litar på varandra.

 95. Det gäller lokalsamhälletilliten.

 96. När vi vidare undersöker det här-

 97. -så håller sambanden även om man tar
  hänsyn till personliga egenskaper.

 98. Det verkar finnas ett samband-

 99. -mellan att bo i en ojämlik kontext-

 100. -och lägre grad av tillit.

 101. En annan fråga som har debatterats-

 102. -både innanför och utanför akademin-

 103. -väldigt intensivt den senaste tiden-

 104. -triggades i gång-

 105. -av den välkände amerikanske
  statsvetaren Robert Putnam-

 106. -när han fick ta emot ett fint
  statsvetenskapligt pris i Uppsala.

 107. När han skulle hålla sitt tal
  visade han data från USA-

 108. -som visar på att man i samhällen
  med en hög grad av mångfald-

 109. -i lägre utsträckning
  litar på sina grannar-

 110. -än i samhällen som är mer homogena.

 111. Det här triggar i gång europeiska
  forskare mot en lite annan bakgrund-

 112. -där mångfald, främst i Västeuropa-

 113. -handlar om invandring
  under senare tid än i USA.

 114. Stämmer de här sambanden även om vi
  undersöker dem även i Europa?

 115. Om vi ska stanna vid Sverige
  kan vi se att vi har...

 116. Här slutade vi 2009-

 117. -men man kunde se en stigande andel-

 118. -utrikes födda
  de sista tio och upp till tjugo åren.

 119. Samtidigt har vi, som Lars visade-

 120. -en stigande andel generell tillit.

 121. Vid första anblicken verkar det inte
  finnas något påvisbart samband-

 122. -mellan stigande mångfald
  och sjunkande generell tillit.

 123. Hur ser det då ut
  om vi går ner på det lokala planet?

 124. Stämmer detta
  om vi bryter upp Sverige?

 125. Om vi håller oss på nationell nivå
  talar vi om nationella genomsnitt-

 126. -men dessa speglar inte riktigt
  människors levnadsmiljöer-

 127. -om man jämför Storuman
  med Sundbyberg eller Malmö.

 128. Om vi bara tittar på genomsnitt
  fångar vi inte de lokala sambanden.

 129. Om vi går ner på det lokala planet
  kan vi se att det finns...

 130. Under graferna
  står det "Herfindahl index".

 131. Det är ett slags mått
  som nationalekonomer utvecklat-

 132. -som anger sannolikheten för att två
  slumpmässigt utvalda individer-

 133. -ska ha samma bakgrund, i Sveriges
  fall vara födda i samma land.

 134. Vi räknar de som är födda i Norden
  som att de kommer från samma land.

 135. Ju högre den siffran är,
  ju närmare 1 den blir-

 136. -desto mer homogent är samhället.

 137. Då är sannolikheten nästan 1-

 138. -att alla har samma födelseland.

 139. Ju närmare 0 vi kommer-

 140. -desto mer olika
  är de som bor i samhället.

 141. Då ser vi att det finns ett samband
  mellan generell tillit och mångfald.

 142. Men sambandet på kommunnivå
  beror på de här extremerna.

 143. Om vi tar bort de med högst värden
  på mångfald - Malmö och Sundbyberg-

 144. -har vi inte längre nåt samband.

 145. Då grötar resten av kommunerna
  ihop sig ganska slumpmässigt.

 146. Där verkar det inte finnas nåt
  samband med den generella tilliten.

 147. Om vi i stället undersöker
  lokalsamhälletillit och mångfald-

 148. -så ser vi
  ett starkare statistiskt samband.

 149. Det håller när man kontrollerar
  för individegenskaper och annat.

 150. Det håller även om vi tar bort
  Sundbyberg och Malmö.

 151. Sambandet finns kvar.

 152. Vad är det då som kan förklara
  mångfald och tillit-

 153. -och sambandet där emellan?

 154. Vissa pekar på att mångfald,
  som jag sa tidigare-

 155. -gör att man inte hittar så många
  som liknar en själv.

 156. Det skulle då inte främja sociala
  kontakter människor emellan.

 157. Andra pekar på konflikter om resurser
  mellan olika grupper.

 158. Eftersom det finns
  begränsade resurser i samhället-

 159. -leder mångfald till splittring-

 160. -och större konflikter
  kring de gemensamma resurserna.

 161. Vissa forskare
  menar att det är paradoxalt-

 162. -och att om tillit är så känsligt
  för förändringar i omgivningen-

 163. -vad är den då värd?

 164. De pekar på att det egentligen inte
  handlar om mångfald i sig-

 165. -utan om avsaknaden
  av sociala kontakter.

 166. Områden som präglas av mångfald-

 167. -eller, som i Sverige,
  hög andel utrikes födda-

 168. -tenderar att präglas av avsaknad
  av sociala kontakter mellan grupper.

 169. Vi försökte undersöka det här
  genom att jämföra.

 170. Givet att samma person,
  som är utrikes född-

 171. -bor i områden med ingen mångfald,
  genomsnittlig mångfald-

 172. -och högsta graden mångfald...

 173. Givet att de personerna sällan eller
  aldrig har kontakt med sina grannar-

 174. -eller väldigt ofta kontakt med
  grannarna, har man då olika tillit?

 175. Det visade sig,
  givet att man bor i samma område-

 176. -att de som oftare har kontakt
  med sina grannar-

 177. -också uppger att man har
  en högre grad av lokalsamhälletillit.

 178. Även om man inte kan säga
  att det är kausala samband...

 179. Vad är hönan och vad är ägget?

 180. Kanske tillitsfulla människor
  har mer kontakt med andra?

 181. Det pekar i varje fall inte på
  att kontakter skapar konflikter-

 182. -i så stor utsträckning.

 183. Det är snarare så att kontakter-

 184. -faktiskt skulle kunna bidra till-

 185. -att öka tilliten människor emellan.

 186. Lars har redan varit inne på
  den utveckling vi ser-

 187. -där områden som är socialt utsatta-

 188. -tenderar att ha många
  av de här faktorerna samtidigt.

 189. Jag pratade tidigare om ojämlikhet.

 190. Områden med en hög grad mångfald-

 191. -präglas ofta av lägre grad
  av ekonomiskt välstånd-

 192. -och högre arbetslöshet.

 193. Det är en rad faktorer
  som samvarierar-

 194. -så det kan vara svårt att isolera-

 195. -vilken enskild faktor som bidrar.

 196. Hur ska man, i ett samhälle som går-

 197. -mot en högre grad av mångfald...

 198. Det är nånting som händer
  i praktiken i hela västvärlden.

 199. Vi går mot högre mångfald,
  men också högre grad av segregering-

 200. -boendesegregering mellan områden-

 201. -större ekonomisk ojämlikhet-

 202. -och minskad social rörlighet.

 203. Ens föräldrars bakgrund
  avgör i större utsträckning i dag-

 204. -vilken position man får i framtiden-

 205. -än vad det gjorde
  i min generations barndom.

 206. Då var den sociala rörligheten
  och jämlikheten som störst.

 207. Ett problem man brukar tala om
  inom den klassiska statsvetenskapen-

 208. -är om vi tänker oss
  att vi har grupper i samhället-

 209. -som har olika politiska intressen.

 210. Om vissa grupper
  har intressen som är olika-

 211. -men som de delar
  bara med sig själva-

 212. -så får man politiska konflikter och
  skiljelinjer mellan olika grupper.

 213. De kan vara mycket svårlösliga-

 214. -eftersom man inte delar de politiska
  intressena med så många i samhället.

 215. Och...

 216. Den ideala lösningen vore-

 217. -att så många som möjligt
  hade egenskaper och kontakter-

 218. -som man delade med så många
  andra grupper som möjligt.

 219. Då kan man vara kvinna,
  låginkomsttagare eller akademiker-

 220. -och dela intressen grupper emellan-

 221. -beroende på vilken fråga det rör-

 222. -så att man inte får skiljelinjer
  som går mellan grupper-

 223. -utan skär på tvärs mellan grupper.

 224. När man får politiska konfliktlinjer
  mellan grupper-

 225. -och man då också tänker sig
  att de här grupperna fysiskt-

 226. -och geografiskt
  bor på olika ställen-

 227. -kan det vara svårare
  att hitta lösningar.

 228. Lars var inne på behovet av att skapa
  nya, gemensamma institutioner-

 229. -som skapar möjlighet till kontakt-

 230. -och överbryggar
  den här avsaknaden av kontakt-

 231. -olika grupper emellan.

 232. Jag slutar där. Tack så mycket.

 233. Textning: Gabriella Eseland
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Förutsättningar för tillit

Avsnitt 5 av 9

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vem litar vi på och vilka faktorer påverkar vår känsla av tillit? Sverige anses vara ett "tillitsland": vi litar på stat och strukturer i samhället. Hur påverkar miljön din tillit? Forskaren och statsvetaren Susanna Wallman Lundåsen berättar. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper
Ämnesord:
Förtroende, Individen och samhället, Samhällsvetenskap, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Tillit från cell till samhälle

Avsnitt 1 av 9

När ska man lita på andra människor och vad innebär det? Erik Blennberger är professor i etik och har länge använt ordet tillit i sin forskning. Här berättar han om hur folk känner och använder sig av begreppet. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för Social Hållbarhet vid Karolinska Institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Den svala svenska tilliten

Avsnitt 2 av 9

Lars Trägårdh, professor i historia, berättar om Sverige, svenskar och tillit. Han presenterar lite av forskningen kring hur strukturer och tillit fungerar här. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

När vi känner tillit

Avsnitt 3 av 9

Walter Osika är stressforskare vid Karolinska Institutet och berättar om vad tillit är psykologiskt och fysiologiskt. Hur reagerar och agerar kroppen och hjärnan genom känslor? Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Medkänsla för att skapa tillit

Avsnitt 4 av 9

Psykologerna Christina Andersson och Katja Bergsten föreläser om betydelsen av ordet medkänsla. Många forskare önskar använda det engelska ordet "compassion" för att berätta om medkänsla eftersom det svenska ordet inte har samma betydelse, men det råder delade meningar om detta. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Förutsättningar för tillit

Avsnitt 5 av 9

Vem litar vi på och vilka faktorer påverkar vår känsla av tillit? Sverige anses vara ett "tillitsland": vi litar på stat och strukturer i samhället. Hur påverkar miljön din tillit? Forskaren och statsvetaren Susanna Wallman Lundåsen berättar. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Tre ord om tillit

Avsnitt 6 av 9

Jan Mewes är forskare i sociologi och föreläser om innebörden av social tillit. Det handlar om många saker i vårt samhälle. Hur är det att leva i ett samhälle, med eller utan tillit? Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Förändra företag med tillit

Avsnitt 7 av 9

Tillit inom företag skapar både bättre samarbeten och affärer. Det menar Miia Paakkanen, forskare i positiv psykologi. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Att lära ut tillit

Avsnitt 8 av 9

Hur kan man använda tillit i undervisning? Julia Romanowska har en konstnärlig master i musik och pedagogik och intervjuas av Eva Bojner Horwitz som är hälsoforskare. De samtalar om huruvida tillit är en känsla eller om det är något annat och om hur musik påverkar tillit. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Olika syn på tillit

Avsnitt 9 av 9

Panelsamtal om tillit och medkänsla. Barn ska kunna känna sig trygga och förstå vad medkänsla är redan på förskolan. Sociologen Jan Mewes menar att det skapar bättre tillit. Han samtalar med Christina Andersson, psykolog; Miia Paakkanen, forskare, positiv psykologi; Erik Blennberger, professor i etik. Moderator: Kattis Ahlström. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Från Osmanska rikets fall till idag

Per Jönsson är journalist och Mellanösternanalytiker på Utrikespolitiska institutet. Här berättar han om Osmanska rikets uppkomst och fall, vilka stater som kom att upprättas då riket föll och om deras utveckling under det senaste decenniet. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Det pirrar i kroppen

Många med intellektuell funktionsnedsättning har liten eller ingen erfarenhet av sex vilket skapar osäkerhet vid intimitet. Samtidigt är omgivningen ofta överbeskyddande. Sexologen Lotta Löfgren Mårtensson talar om problemet.