Titta

UR Samtiden - Sveriges nationella minoriteter

UR Samtiden - Sveriges nationella minoriteterDela
 1. Jätteroligt att få vara här.

 2. Min bakgrund är att jag under tre år
  ledde arbetet i Regeringskansliet-

 3. -med den lag som sedan 2010
  styr minoritetspolitiken.

 4. Sen satt jag som chef
  på den enhet på Länsstyrelsen-

 5. -som tillsammans med Sametinget
  kollar att kommuner och myndigheter-

 6. -efterlever lagen.

 7. Minoritetspolitik
  är ett folkrättsligt åtagande.

 8. Sverige har gjort många åtaganden
  internationellt.

 9. Mest känd är FN:s barnkonvention.

 10. Vi är noga med hur andra länder
  lever upp till sina åtaganden.

 11. Vi har dem också. Minoritetspolitiken
  bygger på det arbete-

 12. -som Europarådet bedriver. Det
  kom till efter andra världskriget-

 13. -när mänskliga rättigheter
  hade suttit trångt.

 14. Inte minst minoriteter som judar
  och romer fick påtagligt uppleva-

 15. -dess konsekvenser.

 16. Europarådet ska säkerställa respekten
  för mänskliga rättigheter.

 17. Redan i Europakonventionen
  om mänskliga rättigheter från 1950-

 18. -som ligger till grund
  för Europarådets arbete-

 19. -stadgas att medlemsstaterna
  har en skyldighet-

 20. -att värna nationella minoriteter.

 21. Sen i början på 90-talet
  togs två nya konventioner fram.

 22. Språkstadgan -92 och ramkonventionen
  -95. Där reglerar man-

 23. -hur medlemsstaterna
  ska arbeta med frågorna.

 24. Sverige hade ingen minoritetspolitik
  tidigare.

 25. Förmodligen för att kunskapen
  om minoriteter har varit begränsad.

 26. Det har ändå gjorts några saker
  som har haft bäring.

 27. Redan 1977 uttalade en enig riksdag
  att samerna är ett urfolk i Sverige.

 28. Det anknyter till FN-konventioner
  om urfolkens ställning.

 29. Innebörden är att samerna som folk
  fanns på det geografiska område-

 30. -som i dag är Sverige långt innan
  nån hade tänkt begreppet Sverige.

 31. Det var bara
  ett principiellt ställningstagande.

 32. 1993 inrättades Sametinget,
  ett folkvalt parlament.

 33. Dit de samer
  som finns med i röstlängden-

 34. -kan välja sina företrädare.

 35. De sysslar
  med språk- och kulturfrågor-

 36. -och har vissa
  självstyrelseuppgifter-

 37. -som har tagits över från andra
  myndigheter. Framförallt rennäring.

 38. 1994 gick regeringen till riksdagen
  och förklarade att finska språket-

 39. -har en historisk särställning
  i Sverige vid sidan om svenska.

 40. 1999 beslutade en enig riksdag
  över alla partigränser-

 41. -att ratificera
  minoritetskonventionerna.

 42. Man sa att det fanns
  fem nationella minoriteter.

 43. Judar, romer, samer, sverigefinnar
  och tornedalingar.

 44. Och fem nationella minoritetsspråk.
  Finska, jiddisch, meänkieli-

 45. -romani chib och samiska.
  Meänkieli är tornedalsfinska.

 46. Vad är en nationell minoritet?
  Vi använder ordet om allt möjligt.

 47. De flesta anser sig vara minoritet
  i nåt avseende.

 48. Men nationell minoritet
  enligt Europarådet-

 49. -och enligt svensk politik
  bygger på tre kriterier:

 50. Det ska vara en grupp som skiljer sig
  språkligt, kulturellt-

 51. -från majoritetsbefolkningen.
  Det betyder att dialekter-

 52. -inte är minoritetsspråk.
  De kan man satsa på ändå.

 53. För det andra ska det vara en grupp
  som har funnits här av hävd.

 54. Som har haft
  en historisk närvaro i landet.

 55. Och för det tredje, som finns i dag
  och har en samhörighet-

 56. -och vilja att behålla sin identitet.

 57. Det var de tre kriterier
  som man använde när man 1999-

 58. -fastställde Sveriges nationella
  minoriteter och minoritetsspråk.

 59. Minoritetsrättigheter
  är individuella.

 60. De är inte kollektiva. Det gäller
  generellt för mänskliga rättigheter.

 61. De är individuella. Minoritetspolitik
  bygger på självidentifikation.

 62. Jag själv avgör om jag vill
  göra anspråk på rättigheterna-

 63. -och tillhöra en nationell minoritet.

 64. Samhället bestämmer det inte.
  Och inte den nationella minoriteten.

 65. Jag avgör det själv.

 66. Vi har i Sverige ingen officiell
  registrering på etnisk grund.

 67. Ni känner till det som dök upp
  om Skånepolisen och romer.

 68. Det har varit tydligt
  ända sedan andra världskrigets slut-

 69. -att vi inte ska ha nån registrering
  på etnisk grund.

 70. Det är av integritetsskäl,
  av hänsyn till individen.

 71. Inte minst judar och romer har
  anledning att vara skeptiska mot det.

 72. Vi har inte någon exakt statistik
  på hur många som tillhör-

 73. -olika nationella minoriteter.

 74. Vi brukar hävda att vi har en god
  uppfattning om storleksordningen.

 75. Man brukar säga att det finns
  minst 700 000 invånare i Sverige-

 76. -med bakgrund
  i en nationell minoritet.

 77. Eller flera. Man kan ha samisk pappa
  och tornedalsk mamma.

 78. Var tionde invånare.

 79. Jag kan numera tala fritt och säga
  att det är en underskattning.

 80. Minoriteter har inte levt åtskilda
  under historiens gång.

 81. Man har levt sida vid sida.

 82. Man har gift sig och skaffat barn
  över gruppgränserna.

 83. Det har inte varit högstatus
  att tillhöra en nationell minoritet.

 84. Många föräldrar har avstått
  från att föra vidare till sina barn-

 85. -vad man har för rötter,
  för att de inte ska diskrimineras.

 86. Därför är det säkert så
  att många fler invånare-

 87. -har rötter i någon av de nationella
  minoriteterna utan att veta om det.

 88. Varför minoritetspolitik i Sverige?
  När den reformerades 2009-

 89. -sa man: "Det är ett senkommet
  erkännande av våra minoriteter"-

 90. -"och deras språk,
  och vårt gemensamma kulturarv."

 91. "Ett erkännande av grupper som
  osynliggjorts och förtryckts."

 92. Jag brukar när jag pratar
  om minoriteternas plats i Sverige-

 93. -utgå från det vi för sex år sen
  kallade för märkesåret 1809.

 94. Det var då som konungariket Sverige
  klövs på mitten.

 95. Sverige förlorade
  kriget mot Ryssland.

 96. Ryske tsaren la beslag på den östra
  rikshalvan. Det som i dag är Finland.

 97. När det uppmärksammades
  för sex år sen låg fokus på att 1809-

 98. -innebar starten av formandet
  av det moderna Sverige.

 99. Vi fick en ny grundlag
  och nya samhällsinstitutioner.

 100. Vi fick en ny karta. Sverige
  såg helt annorlunda ut än tidigare.

 101. Riksklyvningen hade minst lika stor
  betydelse för minoriteterna.

 102. Gränsen i norr längs Torne-Muonio älv
  delade inte bara riket-

 103. -utan också de fem minoriteterna.
  Efter det har de fem grupperna-

 104. -funnits både i Finland och Sverige.

 105. Framför allt, 1809 och åren därefter-

 106. -blev starten för formandet
  av en ny syn på Sverige.

 107. Synen på Sverige som svenskarnas rike
  där man talar svenska.

 108. Ett synsätt som inte fanns tidigare,
  men växte sig starkt efter 1809.

 109. Där är gränsälven i norr sommartid.
  Så här ser den ut vintertid.

 110. Gustav Vasa var den som grundade-

 111. -ett modernt kungarike i Sverige
  på 1500-talet.

 112. Modernt betydde
  att det kostade mer än tidigare.

 113. Gustav Vasa utvecklade en förmåga
  att hitta nya intäkter-

 114. -för att finansiera kungahuset.

 115. Med reformationen kunde han dra in
  katolska kloster och deras egendomar.

 116. Han brandskattade kyrkorna
  på kyrkklockorna.

 117. Han utvecklade ett system
  för att skattebelägga bönderna.

 118. Men hungern var omättlig och
  Gustav Vasa började blicka norrut.

 119. Det som då ännu inte var Sverige-

 120. -och konstaterade att där fanns det
  en handel i öst-västlig riktning.

 121. Det var nästan enbart samer
  som fanns i de nordliga delarna-

 122. -av dagens Sverige,
  och som stod i centrum av handeln.

 123. Gustav Vasa skaffade sig skattefogdar
  som kunde skattebelägga den handeln.

 124. Hans son Karl IX reglerade handeln
  uppe i norra delen av dagens Sverige-

 125. -till fem platser
  där handel fick bedrivas.

 126. Jokkmokks marknad är den mest kända.

 127. Där byggde han också kyrkor. Efter
  reformationen var han dess överhuvud.

 128. Genom dem hölls allmogen i herrans
  tukt och förmaning. Så även samerna.

 129. Det var en tvångskristning av samer.

 130. Man förbjöd traditionella
  samiska kulturuttryck, som jojken.

 131. De samiska trummorna brändes på bål.

 132. De som vi brukar kalla
  för trolltrummor.

 133. Några överlevde, de fördes ner
  till Riksskattekammaren.

 134. De flesta brändes. Det är märkligt,
  jag förstår inte varför-

 135. -men överallt i världen
  där det har begåtts övergrepp-

 136. -har de som begått övergreppen
  varit noga med att dokumentera dem.

 137. Därför vet vi att man letade reda
  på undangömda trummor och brände dem.

 138. Och brände även ägaren på samma bål.

 139. Vi fick tvångsarbete
  i den tidiga gruvnäringen.

 140. Silvergruvan i Nasafjäll. Tvångs-
  arbete eftersom det bara fanns samer-

 141. -som man kunde anlita för
  att bryta och transportera malmen.

 142. Det var tvångsarbete,
  det är väldokumenterat.

 143. Man drog samer mellan två vakar under
  isen tills de ställde upp att arbeta.

 144. Eller inte kom upp levande,
  vilket hände inte så sällan.

 145. Eftersom man i Stockholm inte såg
  några städer eller byar i norr...

 146. Samerna lever inte så, de vandrar
  mellan vinter- och sommarbete-

 147. -över landområden.
  Så kungen såg ett tillfälle-

 148. -att skapa bondehemman
  som kunde betala skatt.

 149. Med löften om skattefrihet
  uppmuntrade han bönder-

 150. -att bege sig norrut och
  odla upp det som var samernas mark.

 151. Före 1809 var Sverige flerspråkigt-

 152. -och flernationellt. Det är
  inte konstigt om man tänker efter.

 153. Staterna var inga demokratier.

 154. Det var kungariken och biskopsdömen.

 155. Ett stycke land
  som någon sagt "det här är mitt".

 156. Givetvis levde det människor där,
  mest bönder.

 157. De talade inte sällan olika språk.
  De gick inte sällan i olika kyrkor.

 158. Det brydde sig ofta inte kungarna om.

 159. De var intresserade av två saker:
  Att de som bodde i riket-

 160. -skulle betala skatt
  och ställa upp med soldater.

 161. Sen fick de tala
  vilket språk de ville-

 162. -och ofta gå i vilken kyrka de ville.

 163. Så såg det ut i kungariket Sverige,
  och i de flesta kungariken i Europa.

 164. Om vi håller oss till den mark
  som i dag är Sverige-

 165. -har vi haft finsktalande invånare
  åtminstone sedan tidig medeltid.

 166. Går vi till norra Sverige så var
  det finska och samiska man talade.

 167. Svenskan är ett nytt språk
  i nordligaste Sverige.

 168. Förr var det några myndighetspersoner
  som talade svenska.

 169. Man talade finska och samiska.
  Även i Mellansverige-

 170. -i Bergslagens bergsbruk, var en stor
  del av arbetskraften finsktalande-

 171. -från den östra rikshalvan.
  Man sökte sig dit det fanns arbete.

 172. Människor kom österifrån
  till Bergslagen-

 173. -jobbade i bergsbruket, bosatte sig
  och levde vidare.

 174. Även i Stockholm, som har varit
  huvudstad sedan grundandet 1252...

 175. I Stockholm har det alltid
  funnits finsktalande invånare.

 176. Inte konstigt.
  Det var de två stora språken.

 177. Stockholm var rikets huvudstad.

 178. Det har funnits perioder när var
  fjärde invånare i stan talade finska.

 179. I dag är det kanske var tionde.

 180. Det var de två arbetsspråken
  i Gustav Vasas rikskansli.

 181. Återigen, det var
  de två stora språken i landet.

 182. Gustav Vasas tre söner Erik, Johan
  och Karl blev alla kungar.

 183. De talade givetvis svenska, men fick
  lära sig finska under sin uppväxt.

 184. De skulle bli kungar i ett land
  där man talade svenska och finska.

 185. Samiska och finska
  har talats i kyrka och skola-

 186. -i det som i dag är Sverige
  till långt in på 1800-talet.

 187. Det är inte så konstigt.
  Martin Luthers affärsidé-

 188. -var att prästen skulle predika
  på allmogens språk-

 189. -och inte på latin.

 190. Där man talade svenska
  predikade man på svenska.

 191. Där det talades finska
  predikade man på finska.

 192. Där det talades samiska
  predikade man på samiska.

 193. Det här är en karta
  från en doktorsavhandling.

 194. Slutet på 1500-talet:
  Hertig Karl, senare Karl IX-

 195. -var hertig över Sörmland, Närke
  och Värmland.

 196. Han var lika ekonomiskt sinnad
  som fadern.

 197. Han sökte också hitta nya inkomster.

 198. Han såg att de här gränsskogarna-

 199. -mellan mellansvenska landskap-

 200. -ogästvänliga,
  ogenomträngliga, obebodda...

 201. Det var därför de var gränser.
  De kunde man göra pengar på.

 202. Med löften om skattefrihet
  uppmuntrade han svedjefinnar-

 203. -från trakterna kring Savolax att
  komma över till västra rikshalvan-

 204. -bosätta sig i skogstrakterna,
  svedjebränna och bebygga områden-

 205. -som fram till dess var obebodda.

 206. Den här kartan visar utsträckningen
  av den skogsfinska kolonisationen-

 207. -kring sekelskiftet 1600.
  Områden som alltså bebyggdes-

 208. -av finsktalande människor. I dag
  finns inte många finsktalande där-

 209. -men på kartorna ser man
  att många namn på berg och sjöar-

 210. -är finska eller har finskt ursprung.

 211. De namnsattes av människor
  som var finsktalande. Och så.

 212. Det sträckte sig från gränsskogarna
  mellan Svealand och Götaland-

 213. -Kolmården och Tiveden,
  ända upp till Västerbottens inland.

 214. Ni vet väl
  vad huvudstaden i Tiveden heter?

 215. Den är känd för sina jordgubbar.
  Varför heter den Finnerödja?

 216. Jag är själv uppvuxen i Dalarna.
  Jag brukar visa den här bilden.

 217. När vi i dag pratar om
  vad som är Sverige-

 218. -vad som är svenskt och kärnsvenskt-

 219. -är det många som associerar det till
  Dalarna, folkmusik och folkdräkter.

 220. Jag är folkmusiknörd,
  och är stolt över det.

 221. Det här är en bild från Bingsjö,
  en by i Rättviks kommun.

 222. I Bingsjö anordnas
  Sveriges största spelmansstämma.

 223. I Dalarna
  anser vi att det är den finaste.

 224. Här ser vi människomassor
  på väg mot Päckosgården i Bingsjö.

 225. Därifrån kom de legendariska
  spelmännen Päckos Olle och Gustaf.

 226. Varför heter gården Päckosgården?
  De första invånarna hette Pekkarinen.

 227. Svedjefinne från Savolax.
  Apropå vad som är kärnsvenskt.

 228. Hjort Anders, som kanske är
  den mest kände Bingsjöspelmannen-

 229. -har berättat hur han
  i början av 1900-talet kom till Mora-

 230. -där Anders Zorn
  kallade till spelmanstämma.

 231. Då hörde han hur de andra sa
  när han kom vandrande längs vägen:

 232. "Där borta kommer finnjäveln."
  Det betraktades som finnbygder.

 233. I dag är det det mest ursvenska
  man kan föreställa sig.

 234. Romer har vi också haft i Sverige
  sedan medeltiden.

 235. För tre år sedan uppmärksammade man
  i Stockholm att det var 500 år sen-

 236. -man hade de första uppteckningarna
  i stadens böcker om romska familjer-

 237. -bosatta i Stockholm.

 238. På den tiden kallades de tatarer.
  Det fanns nog romer långt tidigare-

 239. -men det här är första gången
  vi har det skriftligt. 1512.

 240. Det har inte varit enkelt
  att vara rom i Sverige.

 241. Vare sig historiskt eller i dag.

 242. 1642 fick vi ett tatarplakat
  utfärdat på slottet.

 243. De skulle till livet straffas.

 244. Det blev straffritt på 1600-talet
  att ha ihjäl romska män och pojkar.

 245. Det blev ingen rättslig åtgärd.

 246. Kring sekelskiftet 1700,
  under Karl XI-

 247. -fördrevs många av de romer
  som fanns kvar på västra rikshalvan-

 248. -över på den östra,
  bort mot gränsen till Ryssland.

 249. Det är de romerna som fördrevs
  från den västra rikshalvan-

 250. -som nu har kommit tillbaka
  och kallas för finska romer.

 251. De har klädedräkten
  som många tror att alla har-

 252. -men som bara finska romer har.

 253. Judar har vi haft i Sverige
  officiellt sedan 1774.

 254. Gustav III behövde yrkeskunnande
  och uppmuntrade judar-

 255. -i norra Tyskland att invandra hit-

 256. -och bo i Stockholm, Göteborg
  och Norrköping-

 257. -och strax därefter även Karlskrona.

 258. Där fick de utöva sitt yrkeskunnande.
  De fick bo där-

 259. -och utöva sin religion.
  Det var den stora skillnaden.

 260. Tidigare var det förbjudet
  att utöva judisk religion.

 261. Det var periodvis dödsstraff.

 262. Vi vet att det har funnits judar här
  långt tidigare.

 263. Redan i början av 1600-talet
  finns judiska familjer dokumenterade.

 264. De lät sig döpas in i svenska kyrkan
  för att kunna vara verksamma här.

 265. Med invandringen i slutet av
  1700-talet fick vi en judereglering-

 266. -som reglerade var de fick vara
  verksamma, bo och utöva sin religion.

 267. Den luckrades upp under 1800-talet
  och försvann helt mot slutet.

 268. Så kom 1800-talet, tiden efter 1809.

 269. Nationalismens framväxt i Europa
  och i Sverige.

 270. Napoleonkrigen slog sönder Europa
  inte bara fysiskt-

 271. -utan även kungariken slogs sönder
  och fanns inte mer.

 272. Människor famlade.
  "Var hör vi hemma? Vilka är vi?"

 273. Det var då tänkesättet en stat,
  ett folk, en kyrka, ett språk-

 274. -växte sig stark runtom i Europa
  men också i Sverige.

 275. Riksklyvningen var ett trauma
  för många, framför allt i väst.

 276. Vad var det egentligen som var kvar?

 277. Det såg helt annorlunda ut på kartan.

 278. Geijer och Tegnér ägnade som vi vet
  betydande del av sina livsverk-

 279. -åt att skriva om de här sakerna.

 280. Vad är Sverige?
  Vad är det att vara svensk?

 281. Man funderade på vad vikingarna
  betydde för det moderna Sverige.

 282. Fanns inte tidigare. Nu behövdes
  nya rötter för det nya landet.

 283. Det beslutades om allmän folkskola
  på 1840-talet.

 284. Folkskolan
  blev ett väldigt viktigt instrument-

 285. -för att sprida den nya bilden av
  Sverige som ett svensktalande land.

 286. Det är nog ingen av er
  som har gått i den gamla folkskolan.

 287. Ni har gått i grundskolan. I
  folkskolan hade vi en orange läsebok.

 288. Den användes
  från Karesuando till Smygehuk.

 289. I den får man inte bilden
  av att det fanns nånting annat-

 290. -än blonda svensktalande svenskar,
  oavsett var i landet den användes.

 291. Efter 1809 kom de nationella
  minoriteterna att trängas undan-

 292. -och osynliggöras. Mest påtagligt
  för samer och tornedalingar i norr.

 293. 1884 är ett intressant årtal. Vi fick
  beslut om folkskola på 1840-talet-

 294. -men det gick långsamt med det
  vi i dag kallar för implementering.

 295. Kommunalmännen var snåla
  och ville inte betala lärarlöner.

 296. Det gick långsamt. 1884 hade
  statsmakterna i Stockholm tröttnat.

 297. Nu skulle det finnas en folkskola
  i varenda socken.

 298. Man införde nåt radikalt,
  statsbidrag.

 299. Det vet vi även i dag att
  då händer det saker ute i kommunerna.

 300. Men statsbidraget var förknippat
  med ett absolut villkor:

 301. I svenska skolor talar man svenska.
  Inte bara på lektioner-

 302. -utan i skolbyggnad, på skolgård,
  och under raster. Endast svenska.

 303. Först 1957 gick man ut med
  ett cirkulär till landets kommuner-

 304. -och talade om att det är tillåtet
  att tala finska i svenska skolor.

 305. På rasterna.

 306. Det betyder att uppe i norr där de
  flesta talade finska eller samiska-

 307. -fick den lilla sjuåringen
  från första skoldagen lära sig-

 308. -att i skolan talar vi svenska.

 309. Innan du talar svenska håller
  du tyst, även om du inte förstår.

 310. Många sjuåringar har fått smaka
  björkriset för att få klart för sig-

 311. -vad samhället anser om det språk
  de haft med sig hemifrån.

 312. Ett hemifrån
  som alltid legat i Sverige.

 313. Tornedalsförfattaren Gunnar Kieri
  har skrivit "Var som folk".

 314. Den är skönlitterär, men bygger
  på intervjuer med tornedalingar-

 315. -som gick i skolan
  på 40- och 50-talet.

 316. Vill man läsa en bok om hur det är
  att ha vuxit upp i moderna Sverige-

 317. -som minoritet,
  så rekommenderar jag den.

 318. Nån kan tycka att 1957 är historia.

 319. Men så sent som 2012
  var det ett fall uppe i Lycksele-

 320. -där en lärare förbjöd två samiska
  pojkar att tala samiska på rasten.

 321. Det finns ingen rättslig grund,
  men det sitter i väggarna.

 322. I svenska skolor talar vi svenska.

 323. Med de nya gränsdragningar
  som drogs i norr-

 324. -kom samernas situation
  att bli mer ansträngd än tidigare.

 325. Vi fick i slutet av 1800-talet
  politiken "lapp ska vara lapp".

 326. Man ansåg att samerna var under-
  utvecklade. De skulle inte överleva-

 327. -utan ganska snart dö ut.
  De skulle hållas åt sidan.

 328. Inte integreras i samhället. Samiska
  barn fick inte gå i svenska skolor.

 329. Man inrättade särskilda nomadskolor.
  Det var internatskolor.

 330. Föräldrarna vandrade
  mellan vinterbete och sommarbete.

 331. Barnen befann sig i skolorna
  större delen av året. Och...

 332. ...man fick inte tala samiska.

 333. Det var svenska som gällde. Flera
  generationer har fråntagits språket.

 334. Skolorna fanns fram till 1960-talet.
  Lika länge rådde förbud för samer-

 335. -att bygga bostadshus. De skulle
  inte vänja sig vid det bekväma liv-

 336. -som majoriteten levde.
  Också fram till mitten av 1900-talet.

 337. 1928 fick vi en renbeteslag. Inget
  konstigt i sig med en sådan lag.

 338. Den reglerade också
  vem staten ansåg vara same-

 339. -med rätt till samiska rättigheter.

 340. Staten bestämde att en same är
  nån som är på fjället med sina renar.

 341. Många samer har under årens gång
  blivit av med sina renar.

 342. Dåligt väder, sjukdomar
  bland renarna, olyckshändelser.

 343. De hade förlorat renarna och hade då
  inte längre samiska rättigheter-

 344. -i gamla samiska marker.

 345. Det är en stor strid inom det
  samiska samhället fortfarande i dag.

 346. Vem som har rätt och inte rätt.

 347. Gränserna som drogs i norr
  var de första gränserna på riktigt.

 348. Den mellan Sverige och Finland.
  Från början var gränsen Ryssland.

 349. De bevakades.
  Man kunde inte passera utan vidare.

 350. Samerna som vandrade mellan beten-

 351. -fick inte längre passera gränserna.
  De stoppades.

 352. Eftersom samerna inte såg sig
  som svenskar eller ryssar-

 353. -bosatte de sig
  där det var minst ofördelaktigt.

 354. Det blev nordligaste Sverige,
  kring Karesuando.

 355. I slutet av 1800-talet
  ansåg man att de var för många.

 356. Man tvångsförflyttade dem
  längre söderut-

 357. -där man ansåg
  att det fanns mer plats.

 358. Det var en enkel order
  från Länsstyrelsen i Luleå:

 359. Antingen flyttar ni
  eller så slaktar vi renhjorden.

 360. Som ni vet, skogsavverkning,
  gruvor, vattenkraft, vindkraft-

 361. -trängde tillbaka samerna allt mer
  på deras traditionella marker.

 362. Romerna är den grupp
  som har stått mest utanför samhället.

 363. 1914 fick vi inreseförbud.
  Romer förbjöds att resa in i Sverige.

 364. Romer som bodde här men hade lämnat
  landet kanske inte släpptes in.

 365. Vi fick 1921 en ordningslag.
  På den byggdes lokal ordningsstadga.

 366. Den förbjöd romer att bosätta sig i
  kommuner. Man fick stanna tre veckor.

 367. Många äldre romer minns med fasa
  hur poliser kom och rev upp lägret.

 368. "Nu är det dags att ge sig iväg." Men
  eftersom rätten att gå i skolan...

 369. ...hängde ihop med att man var bosatt
  i en kommun, så hade romska barn-

 370. -oavsett hur många generationer de
  levt här, inte rätt att gå i skola.

 371. Det var först med Taikons kamp
  på 60-talet-

 372. -som romer fick rätt
  att bosätta sig i en kommun-

 373. -att bosätta sig i en fast bostad,
  och att gå i skolan.

 374. Det är bra att ha med sig. Det ger en
  förståelse för vilket tungt bagage-

 375. -av egna erfarenheter
  som många romer fortfarande bär på.

 376. Sen fick vi rasbiologiska institutet
  i början på 1920-talet i Sverige.

 377. Vi var ett föregångsland i det här
  området. Rasbiologisk kartläggning.

 378. Man var i Sverige,
  som man då ansåg upplyst och modernt-

 379. -fokuserade på att den svenska
  folkstammen inte skulle degenereras-

 380. -och blandas upp
  med lägre stående grupper.

 381. De lägre stående grupper
  som man fokuserade på-

 382. -var finnar, lappar, zigenare
  och judar.

 383. Som av en tillfällighet
  Sveriges fem nationella minoriteter.

 384. När märkesåret 1809
  invigdes i Sveriges riksdag-

 385. -höll Horace Engdahl
  från Svenska Akademien högtidstalet-

 386. -om den svensk-finska historien
  och minoriteternas.

 387. Han såg den som en omfattande
  kollektiv minnesförlust.

 388. Den svenska historiens blinda fläck.

 389. En del av vår historia, som vi aldrig
  tar del av i svensk skolundervisning.

 390. Utgångspunkten
  för minoritetspolitiken i Sverige är-

 391. -att de fem nationella minoriteterna
  har samma historiska hemortsrätt-

 392. -som majoritetsbefolkningen, och är
  en del av vårt gemensamma kulturarv.

 393. 2009 fick vi två nya lagar.
  Vi fick en språklag.

 394. De flesta länder har språklagar som
  säger vilka språk som är officiella.

 395. Det har man inte haft i Sverige.
  Vi talar ju svenska.

 396. 2009 har engelskan trängt sig på.
  Vi behövde en lag-

 397. -om att svenska är det officiella
  språket. Det säger språklagen.

 398. Den säger också att vi har
  fem nationella minoritetsspråk.

 399. Dessutom säger den
  att även teckenspråket är erkänt.

 400. Vi fick en lag om minoriteter och
  minoritetsspråk som styr politiken.

 401. 2011 fick vi en ny regeringsform
  i Sverige.

 402. Där har man stärkt skrivningarna
  om minoriteters ställning.

 403. Riksdagen valde mot bakgrund
  av att samerna är ett urfolk-

 404. -att särskilt lyfta fram det
  samiska folket med namn i grundlagen.

 405. Lagen om nationella minoriteter
  antogs av en enig riksdag.

 406. Den handlar i första hand om språk
  och kultur. Det är en rättighetslag.

 407. Kommunerna
  kan inte göra en behovsprövning.

 408. Den gäller i hela landet,
  i alla 290 kommuner.

 409. Den gäller för alla fem minoriteter,
  oavsett var man bor.

 410. Då talar vi om grundskyddet.

 411. Sen finns det ett förstärkt skydd
  för tre av språken-

 412. -som har hemvist i en viss del
  av landet eller som är stort:

 413. Samiska, finska och meänkieli.
  Där det högre skyddet gäller-

 414. -det är ett förvaltningsområde.
  Där ingår Stockholm stad.

 415. Det är finskt förvaltningsområde.
  Grundskyddet som gäller för alla fem-

 416. -oavsett var man bor,
  är framför allt tre paragrafer:

 417. Minoriteter
  ska informeras om sina rättigheter.

 418. Minoriteterna vet själva inte om
  att de har rättigheter.

 419. De har aldrig haft det.
  De måste informeras.

 420. Stat och kommun
  ska främja deras kultur.

 421. När det står främja
  så är det ett krav på aktiv handling.

 422. Man kan inte säga att ingen
  efterfrågar det. Man måste handla.

 423. Med hänvisning till FN:s
  barnkonvention har man skrivit in-

 424. -behovet att främja barns utveckling
  av en kulturell identitet.

 425. Man ska ge minoriteter inflytande och
  samråda med dem i aktuella frågor.

 426. Möjlighet till inflytande
  innan beslut har fattats.

 427. I regeringens proposition 2009
  utvecklade man hur man såg-

 428. -på de fem minoritetsspråken.

 429. Minoriteterna ska ges möjlighet att
  tillägna sig och bruka modersmålet.

 430. Ordet tillägna sig är viktigt
  med tanke på att statlig politik-

 431. -har berövat minoriteter deras
  modersmål. Man får ta tillbaka dem.

 432. Språk och kultur ska kunna överföras
  till nästa generation.

 433. Minoritetsspråken ska bevaras
  och utvecklas som levande språk.

 434. Man kan säga att det är kärnan
  i minoritetspolitiken.

 435. 2011 fick grundskolan en ny läroplan.
  Den räknar upp 14 kunskapsmål-

 436. -som grundskolan ska genomföra
  för varje elev. Ett av de 14 målen-

 437. -är att skolan ska ansvara
  för att varje elev får kunskap om-

 438. -minoriteternas kultur, språk,
  religion och historia.

 439. Jättebra! Men det är i få klassrum
  som man berör de här frågorna.

 440. Vad är det här? 21 december 1956.

 441. Rosa Parks, ja. Det vet
  de flesta svenskar och skolelever.

 442. Rasdiskrimineringen i USA är viktig.
  Hur många vet att samer-

 443. -inte hade rätt att ta in på hotell
  i norr under samma tid?

 444. Vi vet mycket mer om de här sakerna
  i andra länder än i vårt eget land.

 445. I dag är det 75 kommuner
  som ingår i förvaltningsområde.

 446. Den högre ambitionsnivån. 75 av 290.

 447. Där ska service ges
  på minoritetsspråk om nån begär det.

 448. Jag avgör
  om jag vill ha det på mitt språk.

 449. De flesta som tillhör minoriteterna
  har aldrig fått lära sig modersmålet.

 450. Därför blir det på svenska. Men man
  har rätten att få det på modersmålet.

 451. Förskola och äldreomsorg
  ska erbjudas på minoritetsspråket.

 452. Det utgår statsbidrag
  för merkostnader.

 453. Ala har rätt till äldreomsorg
  och förskola.

 454. Det är att få det på modersmålet
  som är merkostnaden.

 455. Förvaltningsområde gäller språket.

 456. De flesta finska romer har finska
  som modersmål, och inte romani chib-

 457. -så de inkluderas
  i finskt förvaltningsområde.

 458. När minst en kommun i länet ingår-

 459. -så gör länets landsting
  eller region det också.

 460. Så här ser minoritetskartan ut i dag.

 461. Det röda är kommuner
  i samiskt förvaltningsområde.

 462. Det blå är finskt förvaltningsområde.

 463. Och det gula
  är förvaltningsområde för meänkieli.

 464. Den här kartan växer och växer.

 465. Just nu ansöker åtta kommuner
  hos regeringen-

 466. -om att få ingå
  i ett förvaltningsområde.

 467. Ett genombrott är Sundsvall, som vill
  ingå i samiskt förvaltningsområde.

 468. Den första kommunen
  utanför traditionellt samiskt område-

 469. -som ser sina historiska sammanhang.

 470. Tack! Det här är framsidan
  på en tidningsbilaga-

 471. -som vi gav ut på Länsstyrelsen
  ihop med Sametinget.

 472. Den gick ut med DN:s riksupplaga.

 473. Där beskrev man minoritetspolitiken.
  Vad den går ut på.

 474. Vi var glada att Charlotte Kalla
  ville fronta på förstasidan.

 475. Charlotte är tornedaling. "Jag blir
  glad när jag hör meänkieli på radio."

 476. Kalla är en typisk företrädare för
  den unga generationen minoriteter.

 477. Hon har inte språket.

 478. Hennes föräldrar
  tyckte sig inte kunna det bra nog.

 479. Och hon har inte fått det i skolan.
  Hon är uppvuxen i en kommun-

 480. -där minoriteten är i majoritet.

 481. Det illustrerar en vardag för många
  familjer i nationella minoriteter.

 482. Svårt att prata
  över generationsgränser.

 483. Far- och morföräldrar
  är dåliga på svenska-

 484. -eller, vilket är vanligt för äldre,
  de tappar inlärda språk.

 485. Tack så mycket.

 486. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Sveriges nationella minoriteter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sveriges nationella minoriteter har en bakgrund som sträcker sig mycket längre tillbaka i tiden än idén om nationalstaten. En gång var det till exempel en självklarhet att det på vissa platser i Sverige inte talades svenska, utan enbart finska och samiska, och Gustav Vasas tre söner fick alla lära sig finska. Lennart Rohdin, tidigare politiker som arbetat länge med minoritetsfrågor, bjuder på en historisk exposé över våra nationella minoriteter och beskriver övergrepp som har skett mot människor i dessa grupper. Han berättar om de fem nationella minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Inspelat hos Utbildningsradion den 30 oktober 2015. Arrangör: Utbildningsradion.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Minoriteter, Minoritetspolitik, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Roboten och den svenska modellen

Panelsamtal om arbete och arbetsmarknaden i framtiden. Den svenska modellen var välanpassad för stora teknikföretag, men framtidens företag tycks kräva mindre antal anställda. Framtidens industri tycks dessutom kräva allt färre mänskliga arbetare. Hur bör den svenska modellen förändras för att tillgodose dessa omständigheter? Medverkande: Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, Åke Svensson, VD Teknikföretagen och Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Moderatorer: Gustaf Arrhenius och Helle Klein. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Vem är rasist?

De senaste åren har flera debatter om påstådd rasism blossat upp. Men vad menas egentligen med rasism? Det finns olika svar på frågan och i programmet sätter forskare och aktivister begreppet i en historisk kontext och resonerar kring dagens definition.