Titta

UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Om UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Föreläsningar som behandlar mäns våld, destruktiva manliga förebilder och vad vi kan göra för att påverka dessa. Kända debattörer från USA, Kanada och Sverige belyser ämnet från olika perspektiv. Moderator: Nisha Besara. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Till första programmet

UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det? : Våldspreventivt arbete med föräldrarDela
 1. Jag, som heter Kristina Gustavsson,
  och min kollega Annika Rosén-

 2. -kommer från Linnéuniversitetet
  i Växjö och Kalmar.

 3. Vi befinner oss på institutionen
  för socialt arbete-

 4. -och den ingången har vi valt
  för dagens föredrag.

 5. Det blir ytterligare en pusselbit
  inom i arbetet med våldsprevention.

 6. Det hakar i det Anja sa om att vända
  blicken mot sin egen profession.

 7. Vi har valt att särskilt prata om
  tre teman: juridik, makt och etik.

 8. Vi har arbetat länge som lärare
  vid högskola och universitet-

 9. -och utbildat lärare, sjuksköterskor,
  militärer och poliser-

 10. -och nu då socionomer.

 11. En utgångspunkt har alltid varit
  att vi arbetar-

 12. -i ett pluralistiskt, mångkulturellt,
  flerspråkigt, mångreligiöst samhälle-

 13. -och att det ställer höga krav
  på det som vi nyss tog del av.

 14. Det finns strukturer som ger
  mer makt vill vissa grupper.

 15. Det handlar om makt mellan könen,
  mellan svenska och invandrare-

 16. -rika och fattiga samt föräldrars
  makt över barn, som vi ska prata om.

 17. Utgångspunkten för vårt föredrag...

 18. Jag ville se
  vad som hände när jag klickade.

 19. ...är att vuxna i vardagen
  är de ungas normgivare.

 20. Vi utgår från en utvärdering som vi
  gjorde av två föräldrastödsprogram-

 21. -under vintern 2014 och våren 2015.

 22. Föräldrastödsprogrammen är
  en sorts utbildning.

 23. Ett preventivt arbete
  där man ska stötta föräldrar.

 24. Ofta vänder sig såna utbildningar
  till alla föräldrar.

 25. Många här har kanske gått på
  ABC, Komet eller Incredible Children.

 26. Vi har tittat på två program som
  särskilt har utlandsfödda föräldrar-

 27. -eller det vi kallar föräldrar med
  migrationserfarenhet, som målgrupp.

 28. De genomfördes i studiecirkelform
  vid Hässelby-Vällingbys socialtjänst-

 29. -och av Unizon, Sveriges
  kvinno- och tjejjourers riksförbund-

 30. -under flera års tid.

 31. Vår utvärdering
  finns att läsa i en rapport-

 32. -som kan laddas ner på länsstyrelsen
  i Stockholms läns hemsida.

 33. Den ligger också på andra våningen,
  bland allt annat material.

 34. Det är en kortversion
  av en längre rapport-

 35. -som också finns länkad på läns-
  styrelsen i Stockholms läns hemsida.

 36. I dag ska vi inte i första hand
  berätta om utvärderingarnas resultat-

 37. -utan att försöka lyfta blicken
  och se-

 38. -utifrån vår roll som forskare
  och lärare för socialarbetare-

 39. -vad man bör ta ställning till
  när man jobbar med förändringsarbete-

 40. -och våldspreventivt arbete
  med utlandsfödda föräldrar.

 41. Vi ska fokusera på socialarbetaren-

 42. -och på vad som kan vara
  ett gott och rättssäkert arbete-

 43. -med våldsprevention i allmänhet-

 44. -och med utlandsfödda föräldrar
  i synnerhet.

 45. Vi valde att ta med den här bilden.

 46. Den finns på framsidan
  på en SOU som kom 2005-

 47. -och handlade om diskriminering
  på grund av etnicitet och religion.

 48. Den heter "Det blågula glashuset".
  Flera av er har kanske läst den.

 49. Bilden har jag använt många gånger
  i undervisning.

 50. Den visar bra det som vi har berört
  i dag.

 51. Vad som händer i samhället
  och hur ojämlika relationer ser ut.

 52. Vi har en man,
  det kan vara socialarbetaren-

 53. -som sitter på en trave lådor
  och tittar ut över ett hav av folk-

 54. -som inte går att få ut i arbete och
  på olika sätt avviker från normen-

 55. -som vi hörde innan.

 56. Personen sitter på en massa lådor.

 57. Den sitter på sina fördomar,
  på sin historia, sin etnocentrism-

 58. -sin dolda rasism, självbild
  och förnekelse.

 59. En del av lådorna
  har vi börjat rota i i dag-

 60. -och de ska vi också rota i nu.

 61. Att vända blicken mot den egna rollen
  och se närmare på det.

 62. Vi har valt att ta upp fyra teman
  som vi ser som extra viktiga.

 63. Juridik, relationen
  mellan stat, familj och individ-

 64. -makt och etik.
  Vi börjar med juridiken.

 65. Utöver amerikanska och stockholmska
  vill jag se om ni klarar skånska.

 66. Juridik är nåt som man som
  socialarbetare och myndighetsperson-

 67. -måste förhålla sig till.

 68. Men egentligen handlar det om
  att se och tala om våld och heder.

 69. Kunskapen
  i många skikt är begränsad-

 70. -om våld och hedersrelaterad
  problematik och brottslighet.

 71. Hedersrelaterad brottslighet
  osynliggörs på många sätt-

 72. -men framför allt i statistiken
  kring brottslighet.

 73. Därför föreslår forskare i dag-

 74. -att man ska markera misstänkt
  hedersvåld i rättsprocessen-

 75. -på ett särskilt vis,
  man kan säga "flaggning".

 76. Flaggningen följer sen ärendet
  genom hela rättsprocessen.

 77. Idén med att flagga misstänkt
  hedersbrottslighet är god-

 78. -men även på ett symboliskt plan
  är det viktigt att flagga-

 79. -att synliggöra och intressegöra våld
  och särskilt hedersrelaterat våld.

 80. Man kan göra det på många sätt.

 81. Man kan jobba med att förändra
  attityder till våld och heder-

 82. -och det är faktiskt möjligt,
  framför allt med utbildningsprogram.

 83. Föräldrastödsprogram som tar sikte
  på det tidiga stadiet är ett exempel-

 84. -även om vi är medvetna om
  att det är en lång, mödosam process.

 85. Arbetet mot våld och heder-

 86. -handlar på kort sikt om kompetens,
  att öka kunskap.

 87. Men på lång sikt handlar det om
  mänskliga rättigheter-

 88. -och om ett jämställt samhälle.

 89. Då måste vi lägga fokus på att förstå
  våldets bakomliggande orsaker-

 90. -och verkligen kunna identifiera
  riskerna och riskfaktorerna.

 91. Juridik, då...

 92. Alla aktörer inom socialt arbete
  måste förhålla sig till juridik-

 93. -och då särskilt fundera över...
  Ska vi gå vidare, kanske?

 94. Vad bra med en liten assistent!

 95. Vad inom juridiken är begripligt?

 96. Vad är tolkningsbart
  och vad är kanske förhandlingsbart?

 97. Mycket samhällsinformation som ny-
  anlända får har med juridik att göra.

 98. Då gäller det att navigera
  i det juridiska landskapet-

 99. -och få en maggropsförståelse-

 100. -för vilka lagar som utgör
  frivilligt bistånd och insatser-

 101. -och å andra sidan vad som är
  det icke förhandlingsbara.

 102. Förbuden, till exempel mot aga
  och övergrepp.

 103. Vad är tvångslagstiftning-

 104. -och vad är
  till exempel anmälningsplikt?

 105. Vi kan prata
  om mycket inom juridiken-

 106. -men vi behöver särskilt
  titta på brottsbalken.

 107. Vi har i den svenska brottsbalken
  regler om misshandel.

 108. Här klarlägger man tydligt-

 109. -att den som tillfogar annan person
  kroppsskada, sjukdom eller smärta-

 110. -eller försätter honom
  eller henne i vanmakt-

 111. -döms för misshandel till fängelse.

 112. Det är helt oberoende
  av syftet med handlingen-

 113. -och av relationen
  mellan offret och förövaren.

 114. Vi har regler om grov fridskränkning
  och grov kvinnofridskränkning.

 115. Även här följer fängelse-

 116. -då förövaren utsätter närstående för
  upprepade kränkningar av integritet-

 117. -och när gärningarna har varit ägnade
  att allvarligt skada självkänslan.

 118. När det handlar om barn
  hänger det ihop med föräldrabalken.

 119. Vi pratar ibland om "aga-lagen"-

 120. -men i 6:e kapitlet, 1:a paragrafen
  i föräldrabalken framgår det-

 121. -att barn har rätt till omvårdnad,
  trygghet och en god fostran.

 122. Barn ska behandlas med aktning
  för sin person och egenart-

 123. -och får inte utsättas
  för kroppslig bestraffning-

 124. -eller annan kränkande behandling.

 125. Vad som är en god fostran
  måste rimligen kunna tolkas-

 126. -medan förbudet att utsätta barn
  för kroppslig bestraffning-

 127. -eller annan kränkande behandling,
  det är inte förhandlingsbart.

 128. Jag trycker mycket på detta, men
  en annan icke förhandlingsbar regel-

 129. -är anmälningsplikten,
  som vi hittar i socialtjänstlagen.

 130. Den riktar sig till myndigheter
  och deras anställda.

 131. Den inriktar sig också till
  privata aktörer-

 132. -när man arbetar inom skola, socialt
  arbete och hälso- och sjukvård.

 133. Den här plikten,
  att anmäla till socialnämnden-

 134. -den inträder direkt
  och oundvikligen-

 135. -när nån i sin verksamhet misstänker
  att ett barn far illa.

 136. Det här kan tyckas tolkningsbart,
  men det är det inte.

 137. Faktum är att myndighetspersoner-

 138. -även när de
  inte utför myndighetsutövning-

 139. -utan kanske arbetar
  i ett föräldrastödsprogram-

 140. -är bundna av anmälningsplikten.

 141. Detta trots att de har tystnadsplikt.
  Det bryts, det är oundvikligt.

 142. Man bör också vända blicken
  till våra konventioner:

 143. Europakonventionen
  och barnkonventionen.

 144. Europakonventionen om
  skydd för de mänskliga rättigheterna-

 145. -gäller redan som svensk lag.

 146. I det här sammanhanget är det viktigt
  att titta på artikel 3.

 147. Ingen får utsättas för tortyr-

 148. -eller omänsklig eller förnedrande
  behandling eller bestraffning.

 149. Men vi har också artikel 8,
  som säger-

 150. -att var och en har rätt till respekt
  för sitt privat- och familjeliv.

 151. Att utforma sin familjs liv.

 152. Här har vi också olika aspekter på
  tolknings- och förhandlingsutrymme-

 153. -men att ingen får utsättas för
  tortyr eller förnedrande behandling-

 154. -det är vi alla överens om.
  Det är icke förhandlingsbart.

 155. Men uttrycket, att alla har rätt
  till sitt privat- och familjeliv-

 156. -det lämnar ett visst utrymme
  för tolkning och mycket diskussion.

 157. Barnkonventionen är
  som vi alla vet ännu inte svensk lag-

 158. -men kommer sannolikt
  att bli svensk lag under 2016-

 159. -eller kanske 2017.

 160. Det kommer att innebära
  väldigt stora förändringar för oss.

 161. Det kommer att förändra våra rutiner
  och arbetssätt på många myndigheter.

 162. Artiklarna i barnkonventionen är en
  helhet, alla artiklarna är viktiga-

 163. -men det finns fyra grundläggande
  principer som vi måste ta upp här.

 164. Den första är att alla barn
  har samma rättigheter - alla barn.

 165. Det hittar vi i artikel 2.

 166. Nästa är att barnets bästa
  ska beaktas vid alla beslut.

 167. Barnets bästa.

 168. Det tredje är att alla barn
  har rätt till liv och utveckling.

 169. Det ställer vi upp på, men det sista,
  i artikel 12, är problematiskt:

 170. Att alla barn har rätt
  att säga sin mening-

 171. -och få den respekterad.

 172. Den här artikeln lär vi på
  myndigheterna få vända och vrida på-

 173. -för att landa
  i ett rimligt innehåll.

 174. Hur hittar vi hanterbara rutiner-

 175. -för att uppfylla
  barnkonventionens artiklar?

 176. Här finns en dynamik,
  eller möjligtvis en motsättning-

 177. -mellan att barnet har rätt att säga
  sin mening och få den respekterad-

 178. -och Europakonventionens artikel 8-

 179. -som säger att alla
  har rätt till respekt-

 180. -för sitt privat- och familjeliv.

 181. De här båda storheterna, alltså
  familjen och familjens juridik-

 182. -och barnets rättigheter-

 183. -de förhåller sig inte
  på ett självklart sätt till varandra.

 184. Men åter till våra
  utvärderade föräldrastödsprogram.

 185. Detta att få möjlighet
  att sätta sig ner i en grupp-

 186. -och på sitt eget språk kunna tala
  om lagar och regler-

 187. -att tala om våld, om barn-

 188. -och om barns rättigheter
  och position i det svenska samhället-

 189. -det gör faktiskt att föräldrar
  med migrationserfarenhet-

 190. -får en inblick i det offentlig-
  rättsliga systemet i Sverige.

 191. Jag pratar om att det finns
  en möjlighet att kunna knäcka koden.

 192. Barnet blir en form av ingång-

 193. -för att förstå svenska myndigheters
  uppdrag och också hur relationen-

 194. -mellan offentligrättsliga myndig-
  heter och medborgaren ska fungera.

 195. I ett längre perspektiv
  kan det leda till-

 196. -att föräldrarna får redskapen
  i sin roll som föräldrar-

 197. -avseende rättigheter
  och skyldigheter på olika plan.

 198. Om vi lyfter upp...

 199. Nu har vi nästa bild, hoppas vi.

 200. Om lyfter blicken en nivå till-

 201. -och resonerar
  på planet det allmänna-

 202. -i förhållande till
  familjen och individen-

 203. -då kan man säga att vi har en privat
  arena och en offentlig arena.

 204. Att i det här sammanhanget inta
  ett genusperspektiv-

 205. -hänger ihop med synen på den andre.

 206. I ett vidare perspektiv handlar det
  om hur Sverige som mottagarland-

 207. -möter dem som kommer hit.

 208. En styrka i de utvärderade programmen
  som vi kan dra lärdom av-

 209. -är att de lyfter upp ett område-

 210. -som ofta förpassas
  till den privata sfären-

 211. -nämligen den om omsorgen
  om barn, familj och hem.

 212. Den där sfären som uppfattas som
  kvinnornas och mammornas arena.

 213. Den där arenan som drar till sig
  mindre intresse-

 214. -mindre forskningspengar
  och mindre mediautrymme.

 215. Men en utmaning är-

 216. -att synliggöra och intressegöra
  den här familjesfären.

 217. Och vilka möjligheter det finns
  i den här sfären att medvetandegöra.

 218. Att reflektera kring grundläggande
  resonemang och värden.

 219. Om genus, om pojkar och flickor.

 220. Och kunna fånga upp föreställningarna
  om våld, heder och jämställdhet.

 221. Att se potentialen
  i att arbeta med familjer-

 222. -på ett riktigt tidigt stadium.

 223. Det är viktigt att finna
  de här vägarna till integration-

 224. -som annars ses som
  det privata och det onåbara.

 225. Vi fokuserar ofta på den manliga
  och den offentliga arenan.

 226. Vi diskuterar straffrätt
  och radikalisering.

 227. Mycket integrationsarbete
  och satsningar på integration-

 228. -handlar om språkutbildning,
  utbildning och arbete.

 229. Vi resonerar kring migranten
  som en produktiv person.

 230. Men erfarenheterna
  från vår utvärdering-

 231. -är att det är lika viktigt att satsa
  på det som berör den privata sfären-

 232. -och också se migranten
  som reproducerande.

 233. Detta ger inte bara möjligheter
  att förändra attityder och beteenden-

 234. -när det gäller heder och våld.

 235. Det är också viktiga verktyg
  för hur man som förälder tar makt-

 236. -över sin egen situation-

 237. -och hur man kan navigera
  som förälder och familj i samhället.

 238. Dessa kunskaper är grundläggande-

 239. -för att man som förälder ska kunna
  stå upp för sina barns rättigheter-

 240. -och sina skyldigheter. Men tillbaka
  till juridiken, det är viktigt.

 241. Hur ska man
  som socialarbetare förhålla sig?

 242. Hur hittar jag min roll
  och mina möjligheter att arbeta?

 243. Att arbeta i rollen
  som representant för en myndighet-

 244. -för socialnämnden till exempel,
  det är en balansakt-

 245. -för att hitta var gränsen går.

 246. Vilket mandat och vilken position
  har jag som socialarbetare?

 247. Vad kan jag egentligen bidra med,
  och vad kan jag inte bidra med-

 248. -när det handlar om
  att hitta de lagliga möjligheterna-

 249. -enligt socialtjänstlagen
  och tvångsvårdslagarna LVU.

 250. Hur mycket kan vi intervenera
  i de här familjerna?

 251. Och att vara den här representanten
  för det offentligrättsliga Sverige-

 252. -vare sig man är representant
  för skolan eller socialtjänsten-

 253. -det innebär skyldigheter.

 254. Skyldigheter att alltid definiera den
  legala ramen som jag befinner mig i.

 255. Det innebär också ett uppdrag
  att förmedla den här utgångspunkten-

 256. -om vad en svensk myndighet är-

 257. -och att en svensk myndighet finns
  till för medborgarna och människorna.

 258. På nåt sofistikerat sätt förmedla-

 259. -att en svensk myndighet
  både är stödjande och styrande.

 260. Men också att kunna hantera den här
  rädslan för svenska myndigheter.

 261. Rädslan för att nån
  ska komma och ta mina barn.

 262. Att kunna hantera, minska
  och förebygga denna rädsla.

 263. Det våldspreventiva arbetet
  handlar om en balans-

 264. -mellan information och dialog.

 265. Det är ett ställningstagande,
  att vilja arbeta förebyggande-

 266. -och att inom socialt arbete
  använda de här redskapen-

 267. -som vi nu far efter.
  De innebär att barnet får en röst.

 268. Vi gör våld talbart.

 269. Vi har ett inkluderande tilltal när
  vi arbetar i föräldrastödsprogrammen.

 270. Vi bygger helt enkelt föräldraskap.

 271. Detta innebär ett våldspreventivt
  arbete som stärker föräldrarna-

 272. -i det här fallet
  just med migrationserfarenhet.

 273. Vi ser dem också som aktiva aktörer,
  som vi hörde om under förmiddagen.

 274. Poängen med att göra föräldrar-

 275. -både kvinnor och framför allt män
  till aktiva aktörer-

 276. -i det våldspreventiva arbetet.

 277. Jag menar att det är konstruktivt
  att använda barnperspektivet-

 278. -barnet som ingång
  för att kunna samtala om våld.

 279. Och samtala om barn
  som utsätts för våld.

 280. Genom att utgå
  från barnens erfarenheter-

 281. -förflyttar vi fokus från föräldrarna
  och vad de har och inte har gjort.

 282. I stället finns möjlighet att
  med barnet i centrum tänka framåt-

 283. -och fundera över vad vi kan göra.

 284. Om vi kan möta människor
  i de vardagliga bestyren-

 285. -inom den privata sfären så skapas
  förutsättningar till förändring-

 286. -i syn på barnen,
  om omsorgen och om föräldraskapet-

 287. -och då kan vi på allvar förebygga-

 288. - våld, heder
  och radikalisering på sikt.

 289. Tack...

 290. Om man som socialarbetare
  med det här juridiska ramverket-

 291. -bestämmer att man vill intervenera
  i den privata sfären-

 292. -vilket föräldrastöd går ut på,
  att förändra föräldrars föräldraskap-

 293. -så finns det ytterligare saker
  att ta ställning till.

 294. En av dem handlar om makt.

 295. Inom utbildningen
  på socionomprogrammet-

 296. -talar vi mycket om den formella makt
  som man har som socialarbetare.

 297. Makten ligger
  i det som Annika beskrev.

 298. Man representerar och befinner sig
  i den offentliga sfären-

 299. -alltså en myndighet
  eller organisation.

 300. Det gör man alltid
  i mötet med föräldrar-

 301. -medan föräldrarna eller klienterna
  representerar sig själva-

 302. -i den privata sfären.

 303. Positionen som socialarbetaren har,
  den formella makten man har-

 304. -innebär att man
  många gånger äger rummet.

 305. Man är på den plats
  där socialtjänsten håller till.

 306. Man äger uppdraget,
  som att jobba med våldsprevention.

 307. Man äger kunskapen om lagen-

 308. -både för en själv
  och vad man ska lära föräldrarna.

 309. Och man äger makten
  att fatta beslut och utreda-

 310. -och även att anmäla,
  som Annika tog upp.

 311. I mötet med utlandsfödda föräldrar
  äger man också språket.

 312. Man behärskar det svenska språket,
  medan föräldrarna som deltar-

 313. -är från Somalia, Eritrea
  och arabisktalande länder-

 314. -och har inte det svenska språket
  på samma sätt.

 315. Man befinner sig i ett överläge
  hur man än gör.

 316. Man har den offentliga platsen, medan
  föräldern kommer som privatperson.

 317. Man är den aktive och ska ge nåt,
  medan föräldern ska ta emot.

 318. I detta finns det en dominans.

 319. Om man tittar på
  projektens beskrivningar-

 320. -står det explicit i ett av dem-

 321. -att vi ger kunskap om det svenska
  samhällets syn på barns rättigheter-

 322. -jämlikhet i uppfostran, och vi ger
  redskap för ett gott föräldraskap.

 323. Det innebär att den andra parten
  är den som tar emot.

 324. Vi hade exempel på hur språket
  ger oss en aktiv eller passiv roll.

 325. Att tänka igenom
  den formella makten som man har-

 326. -att man är offentlig och aktiv,
  det är viktigt.

 327. Annars finns det en risk för
  paternalism inom socialt arbete.

 328. Det är en inställning om att
  socialtjänsten eller myndigheterna-

 329. -vet vad som är bra för föräldrar-

 330. -och att föräldrar har brister
  som måste kompenseras.

 331. Det leder in på
  en annan aspekt av makt:

 332. Det tolkningsföreträde man har
  som representant för en myndighet-

 333. -eller socialt arbete.

 334. Socialarbetaren definierar
  föräldrarnas behov.

 335. Man har bestämt att de har behov
  av våldspreventivt arbete-

 336. -och bör veta mer om barns
  rättigheter, våld och jämställdhet.

 337. Det betyder inte
  att behovet inte finns-

 338. -men tolkningsföreträdet kommer
  från det sociala arbetets håll.

 339. Målet med att definiera behoven är
  att förändra nåt hos föräldrarna.

 340. I det finns en normativ utgångspunkt.

 341. Det innebär att det finns
  en förutfattad mening-

 342. -om vad som är ett bra föräldraskap.

 343. Det gör att även
  ett normkritiskt arbete är normativt.

 344. I vårt fall handlar det om-

 345. -att skapa förutsättningar
  för ett gott föräldraskap.

 346. Socialarbetaren har alltså
  både makten att definiera behoven-

 347. -men också hur de ska mötas upp.

 348. Även det kan leda till paternalism,
  där socialtjänsten vet bäst-

 349. -och föräldrarna har brister
  som måste kompenseras.

 350. Vad skapar det
  för förutsättningar för ett möte?

 351. En tredje aspekt av makt är
  makten att bestämma vem som är vem.

 352. För socialarbetarna bestämmer inte
  bara behoven och vad som ska göras-

 353. -utan beskriver också
  vilken målgruppen är.

 354. Här handlar det om
  utlandsfödda föräldrar.

 355. I projektbeskrivningarna beskriver
  man att man påverkar värderingar-

 356. -som har sin grund
  i ett patriarkalt hederstänkande-

 357. -och en kollektivistisk familjesyn.

 358. Man tänker att den här målgruppen
  har ett patriarkalt hederstänkande-

 359. -och en kollektivistisk familjesyn.

 360. Det är inte så att de inte har det.

 361. Det är sprunget ur lång erfarenhet
  av arbetet-

 362. -men poängen är att se vad den här
  beskrivningen av målgruppen gör.

 363. Som Annika var inne på finns det
  andra ingångar att använda-

 364. -som att alla är föräldrar till barn.

 365. Det ska man kanske hellre lyfta fram
  än att föräldrarna är patriarkala-

 366. -för att skapa förutsättningar
  för ett möte.

 367. Dessa tre aspekter - den formella
  makten, tolkningsföreträdet-

 368. -och rätten att bestämma vem som är
  vem är viktig att tänka igenom-

 369. -när man ger sig in det här arbetet.

 370. Det leder också över
  till ett antal etiska frågor.

 371. Jag ska först stanna upp vid
  det här komplicerade begreppet etik-

 372. -så att vi har nån gemensam tanke
  om vad det handlar om.

 373. En beskrivning av etik är-

 374. -en medveten, välgrundad
  överenskommelse som vi har-

 375. -om vad som är bra, rätt,
  fel och inte så bra.

 376. Etik talar om hur nåt bör vara
  och vad som är rätt, bra eller fel.

 377. Det vi brukar kalla moral hänvisar
  mer till det vi gör i vardagen.

 378. Hur vi handlar och agerar, och det
  är inte alltid så väl genomtänkt-

 379. -och inte vara nåt som vi delar.

 380. Etiken är en teori om moralen.

 381. Etik omfattar också ett mycket vidare
  område än lagstiftningen.

 382. Socialarbetare
  kan inte bara utgå från lagen.

 383. Som Annika visade finns det alltid
  ett tolkningsutrymme.

 384. Som exempel
  kan vi ta förbudet mot aga.

 385. Vi har en lagstiftning
  som förbjuder aga i Sverige-

 386. -men om jag flyttar till ett land
  där det inte är förbjudet-

 387. -börjar jag inte slå mina barn.
  Där träder etiken in.

 388. Det är också det som är problemet
  i våldspreventionsprogrammen-

 389. -att många föräldrar från länder
  där det inte är förbjudet-

 390. -inte slutar slå sina barn
  bara för att det är förbjudet här.

 391. Etik är
  ett väldigt omfattande område.

 392. Det finns många olika grenar
  och filosofiska inriktningar-

 393. -som leder fram till etiska paradigm
  om vad som är rätt och fel.

 394. Ett exempel på en etisk grundregel
  är den gyllene regeln.

 395. Den kan ni.

 396. Behandla din nästa
  så som du själv vill bli behandlad.

 397. Mycket bra inom barnuppfostran.

 398. Men kanske lika bra
  är Bernard Shaws omvända regel.

 399. Behandla inte din nästa
  så som du vill bli behandlad-

 400. -för den vill kanske ha nåt annat.

 401. En annan grundregel
  har varit gångbar runtom i världen-

 402. -och handlar om största möjliga lycka
  åt största möjliga antal.

 403. Några får fara illa
  så länge det stora antalet mår bra.

 404. Sånt som nationalekonomer kan mycket
  om. Nej, jag ska inte dra in dig.

 405. Det var bara för att ge några exempel
  på etiska grundprinciper.

 406. Om man återvänder till oss som ska
  arbeta med våldspreventivt arbete-

 407. -så har vi i dag
  en grundläggande etik-

 408. -som de flesta liberala demokratier
  utgår ifrån.

 409. Den finns nedlagd i lagstiftning och
  inom alla offentliga verksamheter.

 410. Vi utgår från
  ett antal liberala värden.

 411. En etisk grundprincip
  att varje människa är autonom-

 412. -och att varje människa
  är lika mycket värd-

 413. -och värd lika respekt.
  Den känner ni igen, hoppas jag.

 414. Det är ett rättesnöre
  som vi såg exempel på-

 415. -när Annika tog upp den första
  principen i barnkonventionen.

 416. Det leder till en människosyn...

 417. ...som bygger på att alla människor,
  oavsett bakgrund-

 418. -och maktstrukturerna
  som vi pratar om-

 419. -oavsett kön, klass, etnicitet,
  ålder, förmögenhet eller hudfärg-

 420. -så är man värd samma respekt
  och har lika värde.

 421. Några nyckelord i denna etik, som
  man benämner som en rättighetsetik-

 422. -är att vi utgår från likhet.

 423. I abstrakt mening
  är vi alla lika värda.

 424. Och den är universell
  och omfattar alla.

 425. Du är inte mer värd än vad du är.
  Alla ska behandlas lika.

 426. Det är en väldigt respektfull-

 427. -och framgångsrik människosyn,
  har det visat sig i världen.

 428. Den möter vi hos socialarbetare
  och bland lärare.

 429. Det är utgångspunkten
  för hur vi ska jobba.

 430. Men i det här fallet och i andra
  fall när man arbetar med människor-

 431. -i det här fallet med föräldrastöd
  och våldsprevention-

 432. -är det lika viktigt att utgå
  från ett annat etiskt paradigm-

 433. -som inte finns nedlagt
  i lagstiftningen-

 434. -eller i...
  Möjligtvis i mänskliga rättigheter.

 435. Det utgår från skillnad och att vi
  människor kan vara lika mycket värda-

 436. -men också är olika.

 437. Vi har olika syn på
  vad som är grundläggande värden-

 438. -som jag exemplifierade
  med den gyllene regeln.

 439. Vi har olika syn på
  vad som är ett gott föräldraskap.

 440. Det kan kallas en värdighetsetik-

 441. -som erkänner skillnader
  mellan människor.

 442. Den erkänner också att även om alla
  är lika värda på abstrakt nivå-

 443. -är vi inte alls lika mycket värda
  i praktiken.

 444. Inte i hur vi behandlar varandra
  eller vår tillgång till resurser.

 445. I stället finns det stora skillnader
  i hur människor värderas.

 446. Kanske har i dag präglats av en tanke
  om att män är mer värda än kvinnor-

 447. -och det är grunden
  för mycket våld och dominans.

 448. Men även andra kategoriseringar
  skapar över- och underordningar-

 449. -och ger oss olika värden: svensk
  eller invandrare, rik eller fattig-

 450. -svart eller vit och gammal
  eller ung, när det gäller barn.

 451. Det är grunden för
  en sorts diskrimineringsproblematik.

 452. Som socialarbetare är det viktigt att
  tänka igenom dessa etiska paradigm-

 453. -och inte bara utgå från
  att behandla alla lika-

 454. -utan också från att vi är olika.

 455. Det kan leda till ett av nyckelorden
  inom värdighetsetiken:

 456. En ödmjukhet för skillnader.

 457. Det leder över till en annan
  dimension av etik-

 458. -som också är viktig.

 459. Det handlar om människosyn.

 460. Uppfattningen om vad
  som är ett bra föräldraskap.

 461. Är ett rätt föräldraskap
  när man följer lagen?

 462. Är ett gott föräldraskap
  när man följer etiken?

 463. Utmaningen för föräldrastöds-
  programmen är att hitta en balans-

 464. -där man hanterar
  vad som är förhandlingsbart.

 465. Föräldrar ska ej förändras i grunden,
  men man måste veta var gränsen går.

 466. När man har arbetat i programmen
  med utlandsfödda föräldrar-

 467. -så har man utgått
  från att föräldrar är olika.

 468. För att förstå skillnaderna
  har man använt en modernitetsteori.

 469. Den bygger på en linjär uppfattning-

 470. -om att i förmoderna,
  agrara samhällen-

 471. -har traditioner, familj
  och kollektiv ett stort inflytande.

 472. Vem du gifter dig med är familjens
  och kollektivet angelägenhet.

 473. I senmoderna, urbaniserade samhällen-

 474. -har betydelsen av familjen och
  ansvaret för kollektivet förändrats.

 475. Individ och frihet
  har väldigt högt värde.

 476. Vem du gifter dig med
  är din egen angelägenhet.

 477. Den här tanken har använts
  väldigt ofta och mycket-

 478. -för att förstå
  kulturella skillnader.

 479. Det är också utgångspunkten
  i föräldrastödsprogrammet.

 480. Det är ett sätt att fråga
  vad som gör oss olika.

 481. Det hänger ihop med våra samhällen.

 482. Ett auktoritärt föräldraskap där
  man kanske daskar till sina barn-

 483. -hänger ihop med ett större
  sammanhang. Det är inte individuellt.

 484. Programmet uppmuntrar till att se
  sig själv i ett större sammanhang-

 485. -och jämföra sin egen barndom
  med nutid och Sverige med hemlandet.

 486. Teorin är bra för att förstå
  skillnader mellan människor-

 487. -och att ställa
  en diagnos på olikhet-

 488. -men ett problem är
  den linjära utvecklingstanken.

 489. När vi utgår från den här teorin
  placerar man inte bara föräldrarna-

 490. -som har beskrivits som patriarkalt
  hederstänkande kollektivister-

 491. -som annorlunda, utan man placerar
  dem också bakåt i tiden.

 492. Det är ett etiskt problem-

 493. -som man måste vara noga med
  att tänka igenom.

 494. Jag menar att de här sakerna
  är viktiga att ta upp-

 495. -när det handlar om program
  för utländskfödda föräldrar.

 496. I dag har vi pratat om genus, kön
  och jämställdhet-

 497. -och där är terminologin
  och metoderna välutvecklade-

 498. -men vi är sämre på att hantera
  makt, etik och diskriminering-

 499. -när det handlar om etnicitet,
  religion och migranter.

 500. Det är svårare att närma sig,
  och risken för paternalism-

 501. -eller att man förpassar människor
  bakåt i tiden är så stark.

 502. Avslutningsvis vill jag återvända
  till mannen på lådorna.

 503. Inom mitt område, som är etnologi
  och migrationsforskning-

 504. -har postkolonial teori,
  som vi brukar kalla det-

 505. -en teori sprungen ur kolonialismen
  och avkoloniseringen-

 506. -bidragit med just det
  som vi har försökt göra här.

 507. Att inte bara se på den andre
  som bristfällig-

 508. -utan även att rikta blicken
  mot dem som har makten-

 509. -som vi aldrig ser
  och problematiserar-

 510. -och försöka se vad vi håller på med
  och vilka lådor vi sitter på.

 511. Först när man börjar packa upp dem
  och tittar över makten-

 512. -är det möjligt att göra
  ett våldspreventivt arbete-

 513. -som kan ske på mer jämlika villkor-

 514. -och kan leda till "empowerment"
  i stället för paternalism-

 515. -och, för att använda Unizons vision,
  ett jämlikt samhälle fritt från våld.

 516. Det väldigt viktiga
  föräldrastödsarbetet-

 517. -kan vi slå ett slag för,
  det är viktigt och genomtänkt-

 518. -men utmaningen är hur vi ska
  få med fler föräldrar och söner.

 519. Det var allt.

 520. Tack för att ni delar med er av
  era intressanta metoder och teorier.

 521. Var allt glasklart eller vill nån ha
  nåt lite mer fördjupat?

 522. Har nån en fråga?

 523. Varsågod, en första fråga.
  Sen längst bak.

 524. Presentera er gärna.

 525. Louise Lindfors, ordförande
  i Fredrika-Bremer-Förbundet

 526. En fråga till Annika.
  Spännande att bottna i teorin-

 527. -efter alla praktiska exempel.

 528. Men som alltid när man pratar
  om mänskliga rättigheter-

 529. -blir det öppet för tolkning.
  Det är så svåra begrepp.

 530. Men du nämnde att inför att
  barnkonventionen ska bli svensk lag-

 531. -kommer det att ske
  stora förändringar.

 532. Vi på FBF har jobbat mycket
  med kvinnokonventionen-

 533. -och tittat på hur implementerad
  den är i kommuner och landsting.

 534. Hur förhåller vi oss till
  ratificeringen eller gör vi inte det?

 535. Där finns det stora utmaningar,
  så jag vill bara ha lite pep talk-

 536. -och mer konkreta exempel
  utifrån din vision-

 537. -kring barnkonventionens
  implementering som lag.

 538. Det var ingen liten fråga.

 539. Att bygga rättssäkra rutiner-

 540. -där man tar erfarenhet
  av andra länder-

 541. -som har haft barnkonventionen
  som lag, till exempel Norge-

 542. -och ta detta på allvar.

 543. Framför allt att barnet
  ska få bli lyssnat på-

 544. -och få säga sin mening.

 545. Att hitta den här dynamiken.

 546. Föräldrarnas
  och familjens rättigheter-

 547. -men att kunna lyssna på barn ända
  ner till fem-sju års ålder-

 548. -så fort det handlar mål
  där barn är inblandade.

 549. Erfarenheter,
  forskning från annat håll-

 550. -men också att inte vara rädd
  för att belysa att det är svårt.

 551. Det är inte förenligt rakt av
  med den struktur som vi har i dag.

 552. Ja, lite kort.

 553. Då ska vi se. Vi hade en till fråga,
  allra längst bak.

 554. Mikrofonen är på väg.

 555. Ni kan vifta om ni har
  en fråga under tiden.

 556. Hanna heter jag
  och kommer från Unizon-

 557. -ett av programmen som utvärderades
  ur barnens perspektiv.

 558. Jag vill bara ge en kommentar.

 559. Det är ju viktigt att inte...

 560. Nu hör jag mig själv. Det studsar!

 561. Ursäkta!

 562. Det är viktigt att våga lyfta
  problematik som man ser.

 563. När vi startade det här
  så kom det från kvinnojourerna.

 564. Somaya kvinnojour jobbade
  med hedersrelaterat våld-

 565. -och vi kände ett stort behov
  av att lyfta barns rättigheter.

 566. Det är en balansgång att våga peka ut
  de problem som vi ser-

 567. -och samtidigt lyfta perspektiven
  som ni har lyft nu:

 568. Vilka är vi i relation till
  de här barnen eller familjerna?

 569. Vad har vi för rättigheter
  och skyldigheter i det samtalet?

 570. Jag ville bara säga
  att vi har pratat mycket om det-

 571. -också i relation
  till er utvärdering.

 572. Det är viktigt att inte svika barnen-

 573. -när vi ser att de far illa. Tack.

 574. Vill nån av er kommentera det?

 575. Jag kan ju säga att det är...

 576. Det vi tog upp är ur utvärderingarna,
  och man ska ge all heder-

 577. -både åt er och Hässelby-Vällingby-

 578. -för att man har tänkt igenom
  sin makt och tolkningsföreträdet-

 579. -och rustat sig
  för att göra det på bästa sätt.

 580. Sen är det viktigt att ta frågan
  vidare, och de här programmen-

 581. -som jobbar med våldsprevention
  skulle kunna spridas.

 582. Då gäller det att få med
  det genomtänkta förarbetet-

 583. -som finns i de här programmen
  in i det fortsatta arbetet.

 584. Tack. En sista fråga.

 585. Hej, jag jobbar med umo.se,
  ungdomsmottagning på nätet.

 586. Jag funderade på
  det här med föräldrautbildningarna.

 587. Hur ser det ut för övrigt?

 588. Finns det såna som har
  inriktning på de här frågorna?

 589. Jag tänker
  att alla föräldrar behöver det här.

 590. Det är inga specifika grupper.

 591. Om rättigheter och möjligheter-

 592. -är kunskapsnivån jättelåg
  i de breda folklagren.

 593. Det här med normer och rättigheter
  behövs väl för alla?

 594. Det man kan säga är
  att det finns en påtaglig brist-

 595. -på samtalet om vad våld är.

 596. Det talbara våldet
  och det inkluderande tilltalet-

 597. -det är en brist i befintliga
  föräldrastödsprogram.

 598. Mer generell samhällsinformation
  om barnkonventionen och så-

 599. -det förekommer tydligare än den
  specifika diskussionen om våld.

 600. Ville du också säga nåt kort?

 601. Vi har funderat på att ta reda på
  hur de generella programmen ser ut-

 602. -när det gäller jämställdhetsfrågor
  och makt och våld.

 603. Tack så jättemycket.

 604. Textning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Våldspreventivt arbete med föräldrar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Med fokus på utlandsfödda föräldrar pratar Kristina Gustafsson och Annika Rosén, lektorer i socialt arbete, om våldspreventivt arbete. Hur navigerar nyanlända i juridiken? Vad kan man inte förhandla? Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Ämnen:
Samhällskunskap > Lag och rätt
Ämnesord:
Barnmisshandel, Invandrare, Juridik, Kriminologi, Medicin, Rättsvetenskap, Samhällsmedicin, Socialmedicin, Straffrätt, Våld, Våld i familjen, Våld mot barn
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Regeringens syn på mäns våld

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér berättar om sitt eget jämställdhetsengagemang och om hur regeringen jobbar för att minska mäns våld. Hon pratar också om att man idag ser allvarligare på mäns våld än tidigare då det sågs som en familjeangelägenhet. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Mäns våld är en ledarskapsfråga

Från födseln och framåt blir flickor och pojkar systematiskt behandlade på olika sätt. Det menar Michael Kaufman, författare och populär föreläsare om manlighet. Han pratar om fysiskt och sexuellt våld som en epidemi. Men också om något fantastiskt som händer: att regeringar över hela världen tar initiativ och att män börjar tala ut. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Det är en mansfråga

Den före detta amerikanske fotbollspelaren Jackson Katz jobbar nu med genus och manlighetsfrågor inom bland annat USA:s militär. Han argumenterar för att manligt våld inte är en kvinnofråga utan en mansfråga. Män måste prata med andra män om genusfrågor i kulturer som sportskulturer och militärkulturer. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Så mycket kostar en våldtäkt

Nationalekonomen Stefan de Vylder går systematiskt igenom tre våldtäktsscenarier och vad de kan kosta samhället och personerna som drabbas. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Onödvändiga normer

Socialantropologen Anja Norell berättar om "Lås upp", som är en metod för att utbilda lärare, pedagoger och elever i normkritiskt tänkande. Utgångspunkten i metoden är att synliggöra, ifrågasätta och utmana normer och strukturer som strider mot de mänskliga rättigheterna och kan bidra till förtryck och diskriminering. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Våldspreventivt arbete med föräldrar

Med fokus på utlandsfödda föräldrar pratar Kristina Gustafsson och Annika Rosén, lektorer i socialt arbete, om våldspreventivt arbete. Hur navigerar nyanlända i juridiken? Vad kan man inte förhandla? Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Lärdomar av att jobba mot våld

Tre personer som har varit engagerade i manligt våld under lång tid reflekterar kring vad de lärt sig. Olga Persson från Unizon, Peter Söderström från Män för Jämställdhet och Jeff Jonsson från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor diskuterar vikten av män som engagerar män och om att höja statusen för de som jobbar med barn- och kvinnofrid. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Roboten och den svenska modellen

Panelsamtal om arbete och arbetsmarknaden i framtiden. Den svenska modellen var välanpassad för stora teknikföretag, men framtidens företag tycks kräva mindre antal anställda. Framtidens industri tycks dessutom kräva allt färre mänskliga arbetare. Hur bör den svenska modellen förändras för att tillgodose dessa omständigheter? Medverkande: Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, Åke Svensson, VD Teknikföretagen och Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Moderatorer: Gustaf Arrhenius och Helle Klein. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Ricardo - stilbildaren

Adam Smiths ”Nationernas välstånd” fick 1799 börsmäklaren David Ricardo att byta bana. Ricardo är känd för sin teori om komparativa fördelar och för att ha fört in modelltänkandet i nationalekonomin. Men idag precis som då bygger många modeller på felaktiga antaganden.