Titta

UR Samtiden - Nanopartiklar och vår hälsa

UR Samtiden - Nanopartiklar och vår hälsaDela
 1. Vi ska prata om nanopartiklar,
  som finns runtomkring oss-

 2. -och varför storleken spelar roll.

 3. I dag ser vi att nanopartiklar-

 4. -vilket definieras som objekt med minst
  en dimension på 1-100 nanometer-

 5. -finns i många av våra varor.

 6. De finns i solkräm, målarfärg,
  textilier och matförpackningar.

 7. Allt fler av våra dagligvaror
  innehåller nanopartiklar.

 8. Det är mycket viktigt-

 9. -eftersom nanotekniken lär leda till
  att de blir ännu fler i framtiden.

 10. Inom nanomedicin hoppas man att de
  kan rikta in sig på bestämda celler-

 11. -för att sätta in ett läkemedel,
  vilket skulle göra våra liv bättre.

 12. Men nanopartiklar är inget nytt.
  De har funnits väldigt länge-

 13. -troligtvis sen vi började använda eld-

 14. -och damm spred sig.

 15. För att titta
  på nanopartiklarna runtom oss-

 16. -vill jag presentera två aspekter.

 17. Det nya och det gamla perspektivet.

 18. I dag kan vi se nanopartiklar-

 19. -eftersom vi har teknik
  som transmissionselektronmikroskopi.

 20. Överst har jag några exempel
  på hur vi ser partiklarna i dag.

 21. Nanopartiklar av titanoxid-

 22. -eller andra
  mer sofistikerade nanopartiklar

 23. Men för att illustrera att nanopartiklar
  ständigt finns runtomkring oss-

 24. -vill jag ta upp exemplet
  med silverskeden-

 25. -som vår mamma eller mormor
  hade hemma.

 26. Säg att vi tar en silversked och
  placerar under ett elektronmikroskop.

 27. Vi lämnar den där i kanske en dag
  och tittar på vad som har hänt.

 28. Då ser vi att det finns nanopartiklar.
  Det är ett enkelt experiment-

 29. -som visar att vi har varit omgivna
  av nanopartiklar i våra liv.

 30. Vilka nanopartiklar finns det då?

 31. Dels finns det
  naturligt förekommande nanopartiklar.

 32. De kommer från vulkaner,
  från havet och från damm.

 33. Sen har vi konstgjorda nanopartiklar.

 34. Men när det gäller konstgjorda
  nanopartiklar finns det olika sorter.

 35. En del av dem uppstår
  av en tillfällighet.

 36. De är av olika storlek, är heterogena
  och uppstår vid exempelvis friktion.

 37. Det kan ha olika former
  och bestå av olika element.

 38. De som vi främst ska prata om i dag
  är så kallade tillverkade nanopartiklar.

 39. De är tillverkade med bestämda
  fysikalisk-kemiska egenskaper-

 40. -i syfte att ha en särskilt funktion.

 41. Men när började vi exponeras
  för tillverkade nanopartiklar?

 42. Det är inte så sent som vi har trott.

 43. Redan romarna,
  kineserna och egyptierna-

 44. -tillverkade nanopartiklar av guld.

 45. En del av deras metoder
  skiljer sig inte så mycket från dagens.

 46. Så det här är inget nytt fenomen,
  utan har funnits länge-

 47. -men nanoteknikens potential
  har blivit sådan-

 48. -att vi måste tänka på möjliga risker.

 49. Produktionen ökar,
  och därmed ökar risken för exponering.

 50. När vi vill ge ett perspektiv på
  storleken och varför den är viktig-

 51. -kan vi använda en sån här skala.

 52. Ett bulkmaterial kan bestå av samma
  kemiska ämne som en nanopartikel-

 53. -men bulkmaterial är mellan
  100 nanometer och 10 mikrometer.

 54. Definitionen av nanopartiklar
  är 1-100 nanometer.

 55. Det finns också ultrasmå nanopartiklar,
  kanske 1-3 nanometer.

 56. De ligger väldigt nära molekyler-

 57. -på den atomära nivån,
  som är 0,1 nanometer.

 58. I vår värld är metern ett standardmått.

 59. Då handlar det om
  tio upphöjt till tio nanometer.

 60. Detta är storleksförhållandet
  mellan nanopartiklarna och vår vardag.

 61. En sak som jag vill att ni ska förstå-

 62. -handlar om
  nanopartiklarnas fysiska egenskaper-

 63. -och jämförelsen
  mellan makroskalan och nanoskalan.

 64. Var befinner sig flertalet
  av alla atomer?

 65. På makroskalen befinner sig flertalet
  inuti partikeln-

 66. -jämfört med ytan.

 67. På nanoskalan är det nästan jämnt
  fördelat mellan ytan och innandömet.

 68. Men om vi minskar storleken
  får vi en effekt.

 69. Effekten är mindre på makroskalan,
  och flertalet finns fortfarande inuti.

 70. Om vi går till nanoskalan ser vi,
  på min teckning här-

 71. -utgör ytan nästan hela partikeln.

 72. Så är det faktiskt med nanopartiklar
  på 1-3 nanometer.

 73. Därför utgör ytan nästan hela partikeln.

 74. Det ger en enorm ökning
  av möjligheten att reagera.

 75. Det är en intressant aspekt
  av nanopartiklarnas egenskaper.

 76. Om vi tittar på optiska egenskaper-

 77. -så tar jag upp exemplet med guld
  som nano- respektive bulkmaterial.

 78. Guldmolekyler i bulkmaterial
  har en gul färg, som alla vet.

 79. I nanostorlek är guld rött.

 80. Skälet är att elektronerna inte kan röra
  sig lika fritt som i bulkmaterial.

 81. Den begränsade rörligheten
  påverkar hur partikeln reagerar på ljus-

 82. -och därmed färgen.

 83. Ett annat exempel är zinkoxid.

 84. Bulkmaterialet är vitt,
  eftersom det sprider det synliga ljuset.

 85. Men på nanonivå, där det faktiskt
  används för att blockera UV-ljus-

 86. -då är det genomskinligt,
  eftersom det synliga ljuset inte sprids.

 87. Här ser vi hur de optiska egenskaperna
  påverkar dessa aspekter.

 88. Låt oss ta en annan sorts
  nanopartiklar, nämligen kolnanorör.

 89. De har intressanta optiska egenskaper.

 90. Nanorör är långa cylindrar av kol
  med mycket fascinerande egenskaper.

 91. De kan vara
  hundra gånger starkare än stål.

 92. De är samtidigt väldigt böjliga
  och har unika elektriska egenskaper.

 93. Dessa egenskaper har att göra med
  strukturen, som också kan anpassas.

 94. De kan ha bara en vägg eller flera.

 95. Förändringar i diameter och struktur
  påverkar hur de uppför sig.

 96. De var både ledare och halvledare.

 97. Detta utnyttjar materialvetenskapen-

 98. -för att tillverka nanopartiklar
  med särskilda egenskaper.

 99. Det som de här egenskaperna visar-

 100. -är att storleken har betydelse
  för nanopartiklarnas egenskaper.

 101. Tack vare detta har de fått
  en oerhörd mängd tillämpningar.

 102. Bilden visar kommersiell produktion
  av icke-organiska nanopartiklar.

 103. I mitten ser vi områden
  där tillverkningen är viktigare.

 104. Det är textilier, biomedicin, sjukvård,
  livsmedel, jordbruk-

 105. -industri, elektronik och miljö,
  inom området förnybara energier.

 106. Här har nanopartiklar varit viktiga.

 107. Vi vill inte bara titta på de aspekter
  som har att göra med storleken-

 108. -och egenskaperna, utan även på
  vilken betydelse storleken har-

 109. -vid interaktion med en cell
  och vilka risker som finns då.

 110. Vilka samband finns det mellan fysiska
  egenskaper och de möjliga riskerna?

 111. Jag anser att det här ska betraktas
  som en avvägning.

 112. Vi försöker förstå avvägningen-

 113. -mellan nyttan som nya formuleringar
  kan skänka oss i vardagen-

 114. -och riskerna som de kan medföra.

 115. Som forskare kan vi erbjuda en
  plattform för att bedöma risken-

 116. -och kanske hjälpa till
  att bedöma nya nanopartiklar-

 117. -för utforma dem så att de besitter
  specifika, önskvärda egenskaper-

 118. -och samtidigt är riskfria
  eller endast utgör en liten risk-

 119. -för oss konsumenter av varor
  som innehåller nanopartiklar.

 120. Det är detta som vi gör i min grupp
  vid universitetet.

 121. Vi arbetar med de här frågorna.

 122. Vilka är då riskerna och hur kan
  vi förstå riskerna vid exponering?

 123. Jag ska presentera tre olika aspekter.

 124. I den första fokuserar jag
  på organismperspektivet-

 125. -som exempelvis en människa som
  har råkat exponeras för nanopartiklar.

 126. De kan komma in
  i kroppen på olika sätt.

 127. Det vanligaste är inandning.

 128. Partiklarna andas in och upptas
  av celler i andningsorganen.

 129. De kan också nå ut i blodet
  och tas upp genom blodkärlen.

 130. Via blodomloppet
  kan de spridas till organ-

 131. -som lever, njurar eller hjärta. De kan
  också passera blod-hjärnbarriären.

 132. Exponering kan också ske via huden,
  genom skador på huden-

 133. -eller genom ortopediska implantat.

 134. I litteraturen ser vi
  att ur organismperspektivet-

 135. -varierar graden av risk
  mellan olika organ.

 136. Den är högre för lever än för njurar,
  sen mjälte, lungor, hjärna och hjärta.

 137. Slutligen kan vi titta
  på fältet i den här bilden-

 138. -där jag försöker visa det möjliga
  sambandet mellan exponering-

 139. -och skadliga effekter för hälsan.

 140. Här extrapolerar jag. Om nanopartiklar
  hamnar i andningsorganen-

 141. -finns det en risk i vissa sammanhang
  för inflammation, astma-

 142. -och andra sjukdomar.

 143. I blodomloppet kan det förknippas
  med hjärt- och kärlsjukdomar.

 144. Men vi bör inte tänka så mycket
  på den här slutliga risken.

 145. Innan vi försöker förstå
  organismperspektivet-

 146. -måste vi förstå
  det cellulära perspektivet.

 147. Vi måste först korrelera partiklarnas
  fysikalisk-kemiska egenskaper-

 148. -och deras effekt på cellerna.

 149. Jag har gjort en bild av en cell
  och de huvudsakliga organellerna.

 150. Jag vill visa att nanopartiklarna
  sannolikt interagerar i membranet-

 151. -och invagineras till en vesikel
  som hamnar i cellen.

 152. Det kan leda till produktion av
  reaktiva syreföreningar, jonläckage-

 153. -och saker som kan innebära risker-

 154. -relaterade till oxidativ stress
  och lipidperoxidering.

 155. De kan också hamna i cellkärnan.

 156. Ultrasmå nanopartiklar kan tränga in
  i cellkärnan och skada arvsmassan.

 157. Skador på mitokondrier
  har också observerats-

 158. -liksom apoptos.

 159. Det finns också små nanopartiklar
  som kan tränga in i cellen-

 160. -utan vesikulär transport.

 161. De kan ha en liknande påverkan.

 162. Det här är översikten
  över möjliga risker på cellnivå-

 163. -som har kunnat observeras.

 164. Jag vill gå till den tredje aspekten.

 165. Vi har tittat lite på risker
  ur organismens perspektiv-

 166. -och ur cellens perspektiv.

 167. Nu vill jag rikta er uppmärksamhet
  mot klassisk toxikologi.

 168. Inom klassisk toxikologi används
  kurvor för dosrespons-

 169. -för att förstå effekterna.

 170. Det översta diagrammet
  är dosresponsen-

 171. -för tre olika ämnen
  som vi vill undersöka.

 172. De är helt olika ur kemiskt perspektiv,
  och alla har olika dosrespons.

 173. Vi kan testa, granska
  och förstå vad som händer.

 174. Nanopartiklar blir mer komplexa
  när det gäller toxicitet-

 175. -eftersom vi befinner oss
  i det här scenariot.

 176. Jag ska försöka förklara bilden.

 177. Ett ämne, exempelvis titandioxid,
  som vi arbetar med i vårt labb-

 178. -kan produceras i olika storlekar.

 179. Från 1-3 upp till 100 nanometer.

 180. Det kan produceras med olika ytlager-

 181. -och armar för att rikta in det
  på bestämda celler.

 182. Vi har ett ämne men kan inte studera
  responsen på ökad koncentration.

 183. De är nämligen alla olika
  och kan ha olika respons.

 184. Så vi får ett helt annat perspektiv-

 185. -som är mycket svårare
  att hantera fall för fall-

 186. -vilket man gör
  inom klassisk toxikologi.

 187. Därför finns det några nyckelfrågor
  som vi skulle vilja förstå-

 188. -och som kan hjälpa oss att förstå
  nanotoxikologi eller nanosäkerhet-

 189. -och åstadkomma den här jämvikten.

 190. Frågorna är: Vilken är skillnaden
  mellan nano- och bulkmaterial?

 191. Vad händer med nanopartikeln
  i kroppen?

 192. När vi har andats in den
  eller fått in den genom huden-

 193. -passerar den genom olika medier.

 194. Nanopartikeln kommer att förändras.

 195. Den omges och påverkas
  av olika molekyler.

 196. Vad händer med kroppen
  om vi får i oss nanopartiklar?

 197. Och slutligen, vad händer
  med nanopartiklarna i miljön?

 198. Det är väldigt komplext att studera-

 199. -på grund av de olika ämnen
  som finns där.

 200. Men det bildas
  en reservoar av utsläpp-

 201. -som även kan leta sig upp
  till oss människor.

 202. Min sista fråga handlar också om-

 203. -hur vi kan använda det metoder
  som vi tillämpar i labbet-

 204. -inte bara för att förstå toxicitet
  och säkerhet-

 205. -utan även hur man konstruerar
  partiklar med specifika egenskaper-

 206. -och hur man gör dem mer säkra.

 207. Vårt mål är
  att våra tekniker ska utgöra en genväg-

 208. -eftersom vi inte kan arbeta
  fall för fall.

 209. För att uppnå det försöker vi
  svara på de här frågorna:

 210. Vilken nanopartikel
  riktar in sig på en bestämd cell-

 211. -vilken cell kan ta upp den-

 212. -vilken risk finns det
  för nanotoxicitet-

 213. -och vilken effekt har nanopartiklarna?

 214. Om vi börjar med målcellen-

 215. -så vill jag förklara det
  med den här bilden.

 216. Dockan representerar en nanopartikel.

 217. När nanopartikeln produceras
  är den "naken".

 218. Men så är det bara till en början.

 219. När vi sen löser upp den i andra
  ämnen är den inte längre ensam.

 220. Den är omgiven av molekyler.

 221. Det finns molekyler
  i våra kroppsvätskor.

 222. Nanopartiklarna blir täckta av dessa
  molekyler, som oftast är proteiner-

 223. -och de bildar ett proteinhölje.

 224. Det som händer beror på
  vilka molekyler som finns.

 225. Nanopartiklarna
  kan omges av olika proteiner.

 226. Det är specifikt för varje nanopartikel-

 227. -och beror på
  dess fysikalisk-kemiska egenskaper.

 228. Genom att studera höljet-

 229. -får vi en genväg
  till att kunna göra förutsägelser.

 230. Här ser ni dockan,
  som i den övre delen är klädd för fest.

 231. Där nere är hon klädd
  för bergsbestigning.

 232. Det här höljet - kläderna -
  ger oss mycket information.

 233. Om man är klädd för bergen
  riskerar man kanske en olycka-

 234. -och på festen riskerar man kanske
  att bli berusad.

 235. Så höljet ger oss mycket information
  för förutsägelser.

 236. Och detta sysslar vi med i vårt labb.

 237. Med några bilder ska jag presentera
  en liten del av vår forskning-

 238. -för att försöka förklara den här idén.

 239. Här är den första.
  Den visar hur vi gör.

 240. Vi tar våra nanopartiklar
  och inkuberar dem i detta medium.

 241. Det är det första medium som de
  utsätts för. Vi låter höljet bildas.

 242. Med analytisk kemi, som mass-
  spektrometri och kvantitativ proteomik-

 243. -kan vi sen extrahera de proteiner
  som bildar höljet-

 244. -identifiera dem och bestämma
  den relativa mängden av proteiner.

 245. Det gör vi med många olika
  nanopartiklar och koncentrationer.

 246. Här har jag en del av datan,
  som jag hoppas är lätt att förstå.

 247. Den första delen av diagrammet
  visar den totala mängden proteiner-

 248. -och fördelningen av proteiner
  i det första mediet med nanopartiklar.

 249. De andra visar fördelningen
  av protein i olika nanopartiklars hölje.

 250. Det som jag vill visa är
  att fördelningen är helt olika.

 251. Genom att känna till fördelningen
  och de biokemiska processerna-

 252. -kan jag förstå risken när nanopartikeln
  interagerar med celler.

 253. Jag kan också veta-

 254. -om det är troligt att formuleringen i
  fråga riktar in sig på en bestämd cell.

 255. När vi definierar nanopartiklar,
  kanske för att utforma läkemedel-

 256. -måste vi kanske också
  ha specifika armar eller element-

 257. -som målcellen kan se.

 258. Med den här metoden
  kan man visa och få information om-

 259. -huruvida de här elementen
  är synliga för cellen-

 260. -och om det är sannolikt
  att formuleringen når målcellen-

 261. -och uppfylla sin funktion.

 262. Jag ska gå vidare till målet,
  upptagningen i cellen-

 263. -och därmed risken för cellen.

 264. Genom den här metoden kan vi
  inte bara förstå nanopartikelns hölje-

 265. -utan även förstå hur höljet förändras
  efter att partikeln tas upp av cellen.

 266. Som jag sa i början är nanopartikeln
  alltid täckt av olika molekyler-

 267. -och detta utvecklas
  och förändras inuti cellen.

 268. Nu tar jag det här höljet
  och inkuberar med cellens innehåll.

 269. Sen studerar jag hur höljet förändras.

 270. Det finns olika sätt
  beroende på utformningen.

 271. Det går igenom bestämda steg
  och förändras.

 272. Här använder jag cellodlingsmedium
  för en del celler-

 273. -och cellinnehåll från identiska celler
  och studerar utvecklingen.

 274. Jag ska visa en bild med data.

 275. De är från endotelceller.

 276. Liksom tidigare visar jag
  den totala mängden protein från cellen-

 277. -och sen sammansättningen i höljet.

 278. Förändringen i höljet är drastisk-

 279. -jämfört med när höljet
  bara befann sig i mediet.

 280. Det är också stor skillnad
  beroende på nanopartikelns storlek.

 281. Vi testar med samma sammansättning
  och olika koncentration och storlek.

 282. Med den här informationen
  kan vi alltså göra förutsägelser.

 283. Hur gör vi då det?

 284. Vi kan identifiera
  vilka nyckelfaktorerna är-

 285. -som påverkar mängden proteiner.

 286. Dessa kan relateras till riskerna
  som jag presenterade i början.

 287. Jag hoppas att jag har övertygat er om
  att metoderna kan hjälpa oss att förstå-

 288. -förmågan hos nanopartiklar
  att rikta in sig på celler-

 289. -och vi kan även i viss mån förutsäga
  risken när de är i cellen.

 290. Nu vill jag prata lite mer
  om nanotoxikologi-

 291. -och vad vi kan göra åt det.

 292. När vi tänker på nanotoxikologi
  och metodologin som vi vill använda-

 293. -så finns det en viktig aspekt.

 294. Den har att göra med karakterisering
  av nanopartiklar.

 295. Som jag sa producerar vi i dag
  en mängd olika nanopartiklar-

 296. -med olika fysikalisk-kemiska
  egenskaper.

 297. Det är nödvändigt
  att förstå dessa egenskaper-

 298. -för att korrelera egenskaperna
  med möjliga effekter-

 299. -utan att göra misstag.

 300. Det gör vi ständigt i vårt labb.

 301. Vi gör omfattande
  fysikalisk-kemisk karakterisering-

 302. -i både pulver och suspension.

 303. Vi kan studera toxikologi på två sätt.

 304. Ett är klassisk toxikologisk bedömning.

 305. Då studerar man cytotoxicitet, geno-
  toxicitet, upptagning, oxidativ stress.

 306. Vi går igenom det här också-

 307. -men vi tror
  att det även finns en genväg.

 308. Detta är metoder som ger mer
  holistisk information om riskerna-

 309. -och effekterna på cellen.

 310. Omik är en grupp tekniker.

 311. Proteomik studerar proteiner i celler.

 312. Lipidomik studerar antalet lipider.

 313. Transkriptomik studerar
  transkriptomen i celler.

 314. Detta ger
  mer uttömmande information-

 315. -och vi kan kombinera dem för att få
  en tydligare förklaring av det som sker.

 316. Jag ska ge ett exempel.

 317. Den här bilden visar hur vi försöker
  förstå effekterna på cellerna-

 318. -genom att studera olika celler
  i cellodling in vitro.

 319. Här tar jag till exempel
  keratinocyter eller endotelceller-

 320. -och exponerar dem för nanopartiklar.

 321. Sen försöker jag se vad som har hänt
  och förstå vilka de möjliga riskerna är-

 322. -när celler exponeras för dem.

 323. Här är ett exempel om
  hepatisk toxicitet hos nanopartiklar.

 324. Här har vi använt två sorter av omik:

 325. Klassisk proteomik och lipidomik.

 326. De kombinerades i ett scenario-

 327. -där vi använde nanopartiklar
  från metalloxider med hepatocyter.

 328. Vi kom fram till en slutsats-

 329. -som gav oss en grad av inverkan
  för de olika nanopartiklarna.

 330. Vi har information om vilka som utgör
  större risk än andra i samma scenario.

 331. Här är lite data
  som detta tillvägagångssätt gav oss.

 332. Jag vill bara belysa en liten del-

 333. -nämligen korrelationen mellan
  metoderna som ger oss svaret.

 334. Här visar datan om proteinerna-

 335. -att vi får effekter på metabolismen
  av lipider på proteinnivå.

 336. Fördelningen av lipider
  och hur dessa förändras i membranet-

 337. -visar samma effekt. Exempelvis
  ser vi förändringar i sfingomyelinet-

 338. -i de små nanopartiklarna av titanoxid.

 339. Här ser man att omik
  ger analytisk information.

 340. Kombinationen ger ett tydligare svar
  än en enstaka metod.

 341. En annan möjlighet är transkriptomik.

 342. RNA-sekvensering är en teknik som
  har blivit väldigt populär och effektiv.

 343. Det här är data som har tagits fram
  med den här tekniken.

 344. De kan också kombineras
  med tidigare data.

 345. Här är samma typ av nanopartikel
  som vid den tidigare studien-

 346. -och den här tekniken bekräftar
  våra tidigare resultat.

 347. Den bekräftar
  att metabolismen av lipider-

 348. -var en faktor
  i nanopartikelns inverkan på cellen.

 349. Alla dessa metoder
  gäller in vitro-studier.

 350. Jag vill bara avsluta med att nämna-

 351. -att in vivo-studier förstås är viktiga-

 352. -men är väldigt komplexa
  och kostsamma.

 353. Så när man slutligen vill göra
  toxikologistudier in vivo-

 354. -måste man hitta den bästa modellen.

 355. Inom nanotoxikologi
  är en möjlig metod-

 356. -att använda embryon från zebrafiskar
  På vår fakultet har vi denna möjlighet.

 357. Vi gjorde den här studien
  ihop med en kollega-

 358. -och in vivo-studien
  bekräftade tidigare resultat-

 359. -i och med effekten på embryot-

 360. -när det exponerades
  för samma nanopartikel.

 361. Här ser man organismperspektivet
  som jag talade om i början.

 362. In vitro-studier handlar fortfarande om
  effekterna på cellen.

 363. Med in vivo-studier kan vi korrelera
  det med effekterna på organen.

 364. Jag hoppas att jag har förklarat-

 365. -hur omik-metoderna är en genväg för
  att besvara frågan om nanosäkerhet.

 366. Jag ska avsluta med
  att prata om nanorisker.

 367. Här vill jag presentera ett problem-

 368. -med att tillverka nanopartiklar
  med ett särskilt syfte.

 369. Man tar fram olika formuleringar
  och vet inte vilken som är säkrast.

 370. De måste göra en riskbedömning av
  allihop. Det är dyrt och tidskrävande.

 371. Med vår metod försöker vi erbjuda-

 372. -en sorts förteckning
  över nanopartiklars påverkan.

 373. Genom att använda ett antal
  slutpunkter för studier av toxicitet-

 374. -och ett antal celltyper-

 375. -kan man utföra
  alla dessa beräkningar-

 376. -för olika formuleringar av
  nanopartiklar och få fram ett värde-

 377. -som är tillräckligt för att avgöra
  vilken formulering som är säkrast-

 378. -vilka som är mindre säkra och
  vilken som man ska forska vidare om.

 379. Vi utför studierna med
  superparamagnetiska nanopartiklar.

 380. De har en kärna-

 381. -och sen använder vi olika ytlager
  för olika tillämpningar.

 382. Så får vi fram informationen
  till våra samarbetspartner-

 383. -om vilken är mer säker-

 384. -och kanske bör vara föremål
  för vidare studier och tester.

 385. Jag ville förklara med en bild-

 386. -som visar exempel på data
  om titanoxid-

 387. -hur man kan kombinera olika tekniker-

 388. -genom screening, genom att jämföra
  bulkmaterial med nanopartiklar-

 389. -och genom att korrelera partiklarnas
  egenskaper med effekterna.

 390. Genom att tillämpa metoder
  som utgör en genväg.

 391. De ger holistisk information-

 392. -vilket jag visade med proteomik,
  lipidomik och transkriptomik-

 393. -som kan kombineras
  med in vitro och in vivo-studier.

 394. Och slutligen
  att det är viktigt att utveckla-

 395. -metoder som vår förteckning
  över nanopartiklars påverkan-

 396. -med vilka man kan göra förutsägelser.
  Jag har nog några minuter kvar.

 397. Mina frågor här gällde
  nanotoxicitet och nanosäkerhet.

 398. Jag ville ta upp skillnaden
  mellan nano- och bulkmaterial-

 399. -och hur den här metodologin
  hjälper oss att förstå-

 400. -hur en nanopartikel
  som är omgiven av molekyler-

 401. -förändras
  genom interaktion med celler.

 402. Och även hur cellen tar upp
  och blir påverkad av nanopartikeln.

 403. Jag vill hoppa till den sista frågan.

 404. Jag vill visa er att de här teknikerna
  för att studera nanotoxicitet-

 405. -faktiskt kan integreras
  till en plattform.

 406. Det är nåt som utvecklar i vårt labb.

 407. En plattform för nanosäkerhet-

 408. -som kan främja säkerheten genom
  utformning av nya nanopartiklar.

 409. Vi kan bedöma nya formuleringar
  av nanoläkemedel-

 410. -som upptas på olika sätt
  - oralt, mage, blod eller muskler-

 411. -och interagerar
  med olika kroppsvätskor.

 412. Vi kan imitera
  denna biologiska kontakt.

 413. Vi kan kvantifiera hur nanopartikeln
  och omgivande ämnen förändras.

 414. Vi kan förutse upptagning,
  målceller och risker.

 415. Avslutningsvis ska jag ta
  två minuter till att berätta följande:

 416. I dag har vi pratat om nanopartiklars
  eventuella effekter-

 417. -på mänskliga celler.

 418. Jag tror fortfarande att
  en stor risk med nanopartiklar i dag-

 419. -hänger samman med utsläpp i miljön-

 420. -och att de tas upp av andra arter.

 421. Här är en skiss över
  en möjlig livscykel för nanopartiklar-

 422. -och hur nanopartiklar
  i konsumtionsvaror-

 423. -kan hamna i vår miljö.

 424. De kan hamna i vatten och jord-

 425. -och därmed i växter och i olika djur.

 426. Därefter fisk och andra djur
  som vi konsumerar.

 427. Att förstå riskerna
  med nanopartiklar i miljön-

 428. -är en viktig fråga för forskare-

 429. -för att förhindra inverkan
  även på människor.

 430. Vi arbetar även med det-

 431. -men det skulle kräva
  ett helt föredrag att prata om.

 432. Jag vill bara visa en bild
  och en av de tekniker-

 433. -som vi använder
  för att förstå de möjliga riskerna-

 434. -med nanopartiklar
  och andra material i miljön.

 435. Tekniken bygger också på analys
  av proteiner, som proteomik-

 436. -men den är ett steg framåt.

 437. Vi analyserar inte bara-

 438. -den totala mängden proteiner i en cell,
  som i proteomik.

 439. Vi analyserar alla proteiner
  som finns i ett visst prov.

 440. Om vi använder jord,
  sediment från havet eller vatten-

 441. -så finns det många organismer.

 442. Genom kvantitativ analys av
  proteinerna i denna bestämda miljö-

 443. -kan vi extrahera proteiner
  från olika grupper av organismer.

 444. Till exempel fokuserar vi på mikrober,
  vilket är mycket relevant-

 445. -och vi kan få fram information
  om hur beståndet förändras.

 446. De här uppgifterna ger,
  genom en enda teknik-

 447. -mycket bred information
  om nivåer av komplexitet.

 448. Vi kan se vilka proteiner
  som har förändrats-

 449. -så vi kan se vilken organism som
  försvinner och dyker upp i miljön.

 450. Vi kan se hur biodiversiteten
  i detta habitat har förändrats.

 451. Men vi kan ta ett steg längre,
  för vi vet vilka proteiner det är-

 452. -och vilka proteiner som är inblandade
  i viktiga processer för organismerna.

 453. Vi kan se förändringar i förekomsten
  av organismer i det här habitatet.

 454. Målet är att genom de här teknikerna-

 455. -som analys av taxonomi
  och förändrad biodiversitet-

 456. -kopplat till metaboliska funktioner,
  som också förändras-

 457. -och slutligen med
  hur beståndet av mikrober reagerar-

 458. -på påfrestningen av nanopartiklar
  som har släppts ut i miljön.

 459. Vi vill göra förutsägelser,
  och vi tar fram modeller-

 460. -för att förstå positiva och negativa
  effekter av exponeringen-

 461. -och dra slutsatser om
  vad som händer, vilka riskerna är-

 462. -och vilka fördelarna är
  av att miljön förändras-

 463. -vid exponering för de här materialen.

 464. Vi arbetar alltså även
  i den här riktningen i vårt labb.

 465. Nu ska jag avsluta med
  att återvända till den första bilden-

 466. -där jag pratar om nytta och risk,
  nanosäkerhet och nanotoxicitet.

 467. Jag vill att ni ska komma ihåg följande:

 468. Vi kommer sannolikt att minnas
  det här århundradet-

 469. -som nanoteknikens århundrade.

 470. Men för att få ut det mesta
  av den här möjligheten-

 471. -att utveckla nya nanopartiklar
  med bestämda funktioner-

 472. -måste vi analysera de här materialens
  säkerhet redan från början-

 473. -och ge möjlighet att anpassa dem
  i ett tidigt skede-

 474. -innan man inleder produktion
  och släpper ut dem.

 475. Det här är vår idé om hur forskare kan
  arbeta för att uppnå denna jämvikt-

 476. -så att vi i framtiden kan tala om
  nanosäkerhet och inte nanotoxicitet.

 477. Tack för att ni lyssnade. Här är
  namnen på många av mina kollegor-

 478. -som har deltagit i olika projekt
  och samarbetat vid olika universitet-

 479. -och särskilt mitt lag
  av begåvade forskare-

 480. -som arbetar med på det här projektet.
  Tack för att ni lyssnade.

 481. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Nanopartiklar och vår hälsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Susana Cristobal, professor i biomedicin vid Linköpings universitet, undersöker möjligheterna att minimera negativa hälsoeffekter av nanopartiklar. Nanopartiklar finns runtom oss i miljön och är så små att de kan påverka våra celler och tränga in i cellkärnorna. Små förändringar av nanopartiklar kan helt förändra deras egenskaper, vilket gör det svårt att avgöra hur farlig varje nanopartikel är med vanliga toxikologiska metoder. Inspelat den 21 maj 2015 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Biologi, Kemi
Ämnesord:
Biomedicin, Materiallära, Nanoteknik, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Forskning pågår om trådingar

År 2004 började forskaren Ellen Larsson intressera sig för trådingar, så kallade små och medelstora skivlingar. Då kände man till 88 vetenskapligt beskrivna arter i Sverige och Norden. Idag har den siffran stigit till 232 arter varav cirka 20 skivlingsarter är helt nya för vetenskapen. Här berättar Ellen Larsson om hur vi med ökad kunskap om trådingarna och deras utbredning och ekologi kan få ett bra grepp om deras betydelse för vårt ekosystem. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.