Titta

UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Om UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Föreläsningar med fokus på psykoterapeutiskt arbete med unga vuxna. Forskare, politiker och experter möts och lär av varandra genom diskussioner kring kliniska erfarenheter och forskning. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Till första programmet

UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016 : Hälsoministerns syn på unga vuxnaDela
 1. Tack för att jag fick komma hit.

 2. Det här ämnet är ju
  väldigt viktigt för regeringen-

 3. -men det ligger också
  mig personligen varmt om hjärtat-

 4. -inte minst för att jag själv
  har haft en utmattningsdepression.

 5. Det är de erfarenheterna som jag
  tagit med mig in i det här uppdraget-

 6. -som folkhälso-
  och sjukvårdsminister-

 7. -som också gett mig en förståelse
  för vad det kan innebära-

 8. -att vara drabbad av psykisk ohälsa.

 9. Men innan jag berör det vidare
  och regeringens arbete på området-

 10. -så vill jag säga nåt om regeringens
  övergripande mål på hälsoområdet-

 11. -som egentligen är det övergripande
  målet för hela regeringspolitiken.

 12. Statsministern ställde ju upp i
  regeringsförklaringen för ett år sen-

 13. -ett mål om att hälsoklyftorna
  ska slutas på en generation.

 14. Det är ett mål som är hämtat-

 15. -från det arbete som bedrevs
  i Världshälsoorganisationens regi-

 16. -som resulterade
  i en rapport som presenterades 2008-

 17. -som just hette
  "Closing the gap in a generation".

 18. Att ta sig an den uppgiften-

 19. -att sluta hälsoklyftorna
  under en generation-

 20. -det är som vi säkert alla förstår
  en gigantisk uppgift-

 21. -för hälsoklyftorna är många i
  olika grupper av varierande karaktär.

 22. Det är dessutom så
  att de i vårt land faktiskt har ökat-

 23. -bara sen början av 2000-talet.

 24. Det är huvudanledningen till att
  ställa upp ett mål som syftar till-

 25. -att skapa en jämlik hälsa.

 26. Men jag tycker också...

 27. Att peka ut och säga
  att vi ska sluta hälsoklyftorna-

 28. -säger nåt mer än att vi bara vill
  att hälsan ska vara jämlikt fördelad.

 29. Jag tycker att det säger nåt
  om vad vi behöver göra-

 30. -för att kunna uppnå det här målet-

 31. -på vilket sätt vi behöver
  arbeta annorlunda jämfört med i dag.

 32. Hälsan bestäms
  som vi säkert alla vet-

 33. -av sociala bestämningsfaktorer.

 34. Vi har förstått att de är viktigare
  än vad vi kanske trodde tidigare.

 35. För att ur det perspektivet
  kunna ta sig an hälsoutmaningarna-

 36. -så räcker det inte med att vi bara
  gör insatser inom sjukvårdspolitiken-

 37. -eller för den delen
  bara inom folkhälsopolitiken.

 38. Vi måste använda
  hela den politiska verktygslådan-

 39. -jobba på alla politiska områden,
  för att kunna sluta hälsoklyftorna.

 40. Det blir lika viktigt vad vi gör
  på skolan eller på arbetsmarknaden-

 41. -som vad vi gör på miljöområdet
  eller nåt annat samhällsområde-

 42. -för om vi ska ha förutsättningar
  att kunna lyckas.

 43. Det tycker jag
  som sagt säger nånting-

 44. -om vilka metoder vi behöver
  använda oss av för att nå målet.

 45. Det ger också en naturlig ingång till
  att diskutera vad vi behöver göra-

 46. -för att motverka
  den psykiska ohälsan.

 47. Den psykiska ohälsan
  skiljer sig på sätt och vis-

 48. -från andra typer av sjukdomar
  i det att det blir så tydligt-

 49. -att vi inte bara kan möta
  utvecklingen vi sett under några år-

 50. -att psykisk ohälsa stiger,
  särskilt bland barn och unga...

 51. Vi kan inte bara möta
  den utvecklingen med hjälp av-

 52. -sjukvårdens resurser och insatser,
  utan vi måste ta ett helhetsgrepp.

 53. Vi måste, liksom i jämlik hälsa-
  arbetet i stort, möta detta-

 54. -från många olika infallsvinklar.

 55. En annan intressant aspekt
  som är viktig inom psykisk ohälsa-

 56. -som är en tydlig parallell
  till jämlik hälsa-arbetet-

 57. -är ju den forskning
  som de senaste 25-30 åren-

 58. -har påvisat hur viktigt det är
  med en människas status-

 59. -och hur viktig den statusen är
  för ens hälsotillstånd.

 60. Ni kanske känner till de studier
  som gjordes av Michael Marmot.

 61. Han tittade
  på brittiska regeringstjänstemän.

 62. Trots att i stort sätt alla
  på det brittiska regeringskansliet-

 63. -har privilegierade bakgrunder,
  välbetalda jobb-

 64. -och stort inflytande både över
  sitt eget liv och över samhället-

 65. -så fanns det hälsoskillnader
  i den här gruppen.

 66. Hälsoskillnaderna var beroende av
  vilken status man hade i hierarkin.

 67. De högsta cheferna levde längre
  än de som var handläggare.

 68. Det visar tycker jag
  att det inte längre bara handlar om-

 69. -vilka förutsättningar
  eller möjligheter en status ger-

 70. -utan vi ser att ojämlikheten i sig
  skapar hälsoskillnader.

 71. Det här är en intressant parallell
  till arbetet med psykisk ohälsa.

 72. Jag tror och ni vet, förmodligen-

 73. -att en stor del av psykisk ohälsa,
  inte minst hos barn och unga-

 74. -många gånger kan förklaras
  med ökade krav, ökad stress-

 75. -känsla av otillräcklighet
  eller bristande inflytande-

 76. -över sitt eget liv, sin närmiljö
  och kanske över samhället i stort.

 77. Om vi ska möta den här utvecklingen-

 78. -så är det inte bara inom medicinen
  som vi måste göra insatserna-

 79. -utan vi måste också jobba
  med demokrati- och inflytandefrågor.

 80. Vi måste diskutera: Vad ska barn
  och ungas plats vara i vårt samhälle?

 81. Vad innebär det att vara ung vuxen?

 82. Man förväntas och förutsätts
  ha alla möjligheter-

 83. -när man har lämnat skolan bakom sig-

 84. -och antingen
  studerar vidare eller söker arbete-

 85. -men möts kanske
  av arbetslöshet eller krav-

 86. -eller en boendesituation som
  är långt ifrån tillfredsställande.

 87. Vi måste ha det här helhetstänket
  om vi ska nå ända fram.

 88. En stor del
  av mitt första år som minister-

 89. -ägnade jag åt ett arbete
  som handlade om att ta ett omtag-

 90. -på området psykisk ohälsa.

 91. Vi hade en mängd hearingar
  och seminarier under förra året-

 92. -från Socialdepartementets sida och
  försökte hämta in olika synpunkter-

 93. -och lyssna på en massa olika aktörer
  för att kunna se vad vi behöver göra.

 94. Vilka omtag behöver vi ta
  för att möta den utveckling vi ser?

 95. Arbetet blev klart strax innan jul.

 96. Jag hoppas att en del av er
  har tagit till sig det.

 97. Det viktigaste i det omtaget
  och i regeringens strategi-

 98. -för att möta den psykiska ohälsan
  är att inte bara fokusera-

 99. -på den specialiserade psykiatrin.

 100. Jag vill hävda att det faktiskt
  har varit ett av problemen-

 101. -under en ganska lång rad av år,
  att när man pratat om psykisk ohälsa-

 102. -så har man snabbt pratat om köerna
  till den specialiserade psykiatrin-

 103. -oavsett
  om det är för vuxna eller barn.

 104. Sen har man försökt lösa problemen
  genom olika typer av projekt-

 105. -eller genom nationella medel.

 106. Det är ju inte fel att uppmärksamma
  den specialiserade psykiatrin-

 107. -men om man tror
  att man ska kunna lösa ett inflöde-

 108. -genom att dimensionera om här,
  så tror jag att man hamnar fel.

 109. Därför har vi försökt vända på detta.
  Vi säger att psykiatrin är viktig.

 110. Här finns kunskapen, erfarenheterna.

 111. Den är särskilt viktig för dem
  som lider av svår psykisk ohälsa.

 112. Men vi kan inte bara ifrån staten
  ägna intresse åt den här sektorn.

 113. Vi måste jobba mer förebyggande,
  och vi måste jobba mer främjande-

 114. -för att man över huvud taget
  inte ska hamna i psykisk ohälsa.

 115. Detta är lättare sagt än gjort,
  det känner ni till bättre än jag.

 116. På sina håll i landet
  har vi de tidiga insatserna-

 117. -och vi kan jobba förebyggande.
  Vi har strukturerna för det.

 118. Men det gäller inte över hela landet.
  Det finns vita fläckar på kartan-

 119. -där vi inte har lyckats etablera
  såna här strukturer-

 120. -och där vi inte har lyckats arbeta
  på just det här sättet.

 121. Det är nånting som
  regeringens strategi nu tar fasta på.

 122. Vi skjuter ju till en del pengar,
  och det handlar om att etablera-

 123. -första linjens psykiatri
  över hela landet.

 124. På vissa håll
  handlar det om primärvården-

 125. -på andra håll handlar det om
  att stärka upp ungdomsmottagningarna.

 126. Det handlar också om att se hur vi
  med hjälp av den kunskap som finns-

 127. -kan rusta andra delar av samhället
  bättre för att möta psykisk ohälsa.

 128. Det kan vara skolans område,
  som får 200 miljoner till elevhälsan-

 129. -eller arbetsmarknadsområdet
  eller nånting annat.

 130. Poängen är att vi måste på allvar
  etablera fasta strukturer-

 131. -för det arbete
  som ligger framför oss.

 132. Det handlar som sagt om
  att jobba mycket mer förebyggande-

 133. -än vad vi har gjort hittills.

 134. Ett tydligt exempel
  på det som vi vill göra...

 135. ...är ungdomsmottagningarna.

 136. Jag har rest runt och träffat
  folk från ungdomsmottagningarna-

 137. -och varit på besök
  och sett vilka projekt som finns.

 138. Jag besökte bland annat Kronoberg-

 139. -för ett halvår sen eller nåt sånt.

 140. Det är precis det här det handlar om-

 141. -att på ett väldigt konkret sätt
  ha en väg in-

 142. -dit man som ung kan vända sig
  men också som förälder eller lärare-

 143. -för att söka råd och stöd.

 144. Däremot får vi inte göra misstaget
  som man ibland gör inom politiken-

 145. -att säga: "Vi jobbar förebyggande
  och kommer in tidigare i processen"-

 146. -"vilket löser köproblematiken
  som finns lite längre uppströms"-

 147. -"och då kommer vi att kunna
  flytta resurser från psykiatrin."

 148. Det tror jag inte på.
  Vi behöver satsa på psykiatrin-

 149. -men vi behöver också satsa
  på de förebyggande insatserna.

 150. Det som jag ser allra mest fram emot
  det här året...

 151. Vi håller precis på
  att lansera detta.

 152. Pengarna har börjat fördelas ut,
  man har satt i gång handlingsprogram-

 153. -och planer
  för hur det här ska realiseras.

 154. Men det jag ser mest fram emot
  har att göra med-

 155. -hur vi kan samla erfarenheter
  och sprida dem till olika aktörer.

 156. Sveriges kommuner och landsting
  utreder i samförstånd med staten-

 157. -och tittar på om vi,
  precis som på cancerområdet-

 158. -kan etablera
  ett antal centra runtom i landet-

 159. -som kan fungera som knutpunkter
  för arbetet med psykisk ohälsa.

 160. Jag vet inte om vi hamnar där,
  på samma plats som cancerområdet-

 161. -där de etablerade cancercentra
  har gett en skjuts framåt i arbetet.

 162. Men jag tror att det är
  en väg väl värd att utforska.

 163. Kan vi etablera
  den här typen av centra-

 164. -där man kan samla erfarenheter,
  dit man kan vända sig som profession-

 165. -för att få stöd i sitt arbete-

 166. -så kan vi ta ett stort kliv framåt
  i arbetet med psykisk ohälsa.

 167. Det blir helt avgörande-

 168. -för om vi faktiskt lyckas hejda
  den utveckling vi sett i flera år-

 169. -och på allvar skapa ett bättre liv
  och bättre möjligheter-

 170. -inte minst för alla de barn och unga
  som i dag lider av psykisk ohälsa.

 171. Tack så mycket! Jag stannar där
  men kommer upp på scenen om en stund.

 172. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hälsoministerns syn på unga vuxna

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Frågor om rör unga vuxnas hälsa är väldigt viktigt för regeringen men även för mig med egen erfarenhet av utmattningsdepression, säger folkhälsominister Gabriel Wikström. Här berättar han om regeringens arbete för att förbättra och förebygga unga vuxnas hälsa. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa
Ämnesord:
Barn och ungdom, Psykiatri, Psykisk hälsa, Samhällsvetenskap, Sociologi, Unga vuxna, Ungdomar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Hälsoministerns syn på unga vuxna

Frågor om rör unga vuxnas hälsa är väldigt viktigt för regeringen men även för mig med egen erfarenhet av utmattningsdepression, säger folkhälsominister Gabriel Wikström. Här berättar han om regeringens arbete för att förbättra och förebygga unga vuxnas hälsa. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Unga vuxna och unga vuxnas identitetsutveckling

Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, konstaterar att psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Han har studerat två grupper med stora likheter och skillnader. Unga som tillbringar nästan all tid vid datorn och på nätet och unga som ansluter sig till islamistiska rörelser. Här försöker Björn ge en beskrivning av deras livsläge och vad deras sökande går ut på. Föreläsningen avslutas med en frågestund tillsammans med Folkhälsominister Gabriel Wikström och moderator Maria Edlund. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Affektfokuserat arbete med unga vuxna

Katja Bergsten, psykolog och psykoterapeut, beskriver här den Affektfokuserade arbetsmodellen som används i terapeutiska situationer. Affekter är våra grundläggande känsloreaktioner, bland annat ilska, sorg, glädje, rädsla och skam. När vi hamnar i affekt aktiveras kroppsliga reaktioner och vi mobiliserar för agerande. I terapin undersöks dessa känslor för att skapa förståelse kring problemen. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Det våldsamma skrivandet

Författaren Malin Isaksson berättar om sitt arbete med att möta unga läsare och elever på skolor och hur hon utmanar dem att börja skriva. Vad händer i klassrummet mellan henne, läraren och eleverna? Vi får också höra henne läsa ur sin bok "Rör vid mig" och berätta om karaktärerna i boken. Moderator: Andreas Murray. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna

Bo Blåvarg är terapeut som i sin yrkesroll träffar många unga vuxna. Han arbetar på Ersta vändpunkten, ett behandlingshem för anhöriga till missbrukare. Här berättar han om grundläggande begrepp och människosyn inom existentiell psykologi och terapi. Existentiell terapi handlar människans förhållande till livets givna omständigheter: döden, osäkerheten i tillvaron, friheten att välja och en hotande meningslöshet. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Förebyggande arbete mot unga vuxnas självmordshandlingar

Professor Danuta Wasserman forskar om ungdomars psykiska hälsa. Här berättar hon om riskfaktorer och skyddsfaktorer, om internationell forskning och förebyggande arbete för att förhindra självmord bland unga. 800 000 människor i världen dör varje år i självmord, det är fler än malaria, bröstcancer eller demens, säger Danuta. Inspelat den 29 Januari 2015 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Livssmärta eller psykisk sjukdom?

Från ond till god cirkel

Genom att dela med sig av egna erfarenheter av psykisk ohälsa i Pillerpodden fångar Emma Westas Rödin upp mängder av unga. Hur påverkar fördomar, normer, tabun, tystnad och okunskap stigmatiseringen av psykisk ohälsa? Här ger hon handfasta tips på vad vi kan göra för att se, stötta och sätta igång en förändring. Inspelat den 13 november 2018 på Sigtunastiftelsen. Arrangörer: Betaniastiftelsen och Sigtunastiftelsen.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Kåt hela livet

Sex mellan äldre ses som något äckligt, säger före detta RFSU-basen Margo Ingvardsson. Numera kämpar hon för äldres rätt till sin sexualitet. Forskningen visar att passionen och driften finns kvar, även när man har blivit gammal och skröplig.