Titta

UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Om UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Föreläsningar med fokus på psykoterapeutiskt arbete med unga vuxna. Forskare, politiker och experter möts och lär av varandra genom diskussioner kring kliniska erfarenheter och forskning. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Till första programmet

UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016 : Förebyggande arbete mot unga vuxnas självmordshandlingarDela
 1. Det var fantastiskt
  att vara här i dag och lyssna-

 2. -både på samhällsperspektiven som
  hälsosjukvårdsministern presenterade-

 3. -och på alla individuella inlägg
  som handlade om-

 4. -den inre upplevelsen
  och hur vi ska hantera den.

 5. Jag ska tala om nåt mittemellan.

 6. Varken om den inre upplevelsen
  eller om stora strukturer.

 7. Jag ska ge en överblick-

 8. -över ungdomars hälsa, psykiska hälsa
  och hälsoriskbeteenden.

 9. Nationellt centrum
  för suicidforskning-

 10. -och prevention av psykisk ohälsa
  startade 1993.

 11. Så det är 23 år sen vi började arbeta
  med dessa frågor-

 12. -på riksdagens beslut.

 13. Riksdagen stimulerades
  av Stockholms läns landsting-

 14. -som startade självmordspreventivt
  arbete långt tidigare-

 15. -med bland annat Ruth Ettlingers
  insatser vid Södersjukhuset.

 16. Vi är Världshälsoorganisationens
  samarbetscentrum-

 17. -för suicid forskning,
  utveckling av preventiva metoder-

 18. -och implementering av dessa metoder.

 19. Därför har vi ganska god insyn i
  vad som händer på olika kontinenter-

 20. -och kan testa och överföra
  olika metoder till Sverige.

 21. År 2014 hoppas jag kommer att vara
  en milstolpe-

 22. -för självmordsprevention.

 23. Världshälsoorganisationen
  utfärdade då en global rapport-

 24. -som riktar sig till relevanta
  departement på alla kontinenter-

 25. -till professionen, till ideella
  organisationer och till allmänheten-

 26. -där man visar på problemet
  i hela världen-

 27. -vilket fortfarande är väldigt
  eftersatt-

 28. -gällande både forskningsmedel och
  praktiska implementeringsåtgärder.

 29. Globalt dör ungefär 800 000 personer
  i världen-

 30. -i självmord varje år.

 31. Men det är en kraftig underskattning-

 32. -eftersom vi saknar tillförlitlig
  statistik från många länder.

 33. Bland annat från Afrika.

 34. Men inte heller vår statistik
  är helt tillförlitlig-

 35. -eftersom många självmord döljer sig
  bakom olika typer av olyckshändelser.

 36. Trafikolyckor och död i våld.

 37. Självmord är den vanligaste
  dödsorsaken bland unga, 15-29 år-

 38. -i hela världen.

 39. I Sverige är det dödsorsak
  nummer två. Jag återkommer till det.

 40. Vi räknar med att
  för varje självmord-

 41. -har vi ungefär 20 personer
  som försöker ta sitt liv.

 42. Därför är ett självmordsförsök
  en viktig indikator-

 43. -på att ett framtida självmord
  kan ske.

 44. I Sverige är självmord
  den främsta dödsorsaken-

 45. -för människor i åldrarna
  15 till 44 år.

 46. Den näst vanligaste dödsorsaken
  för kvinnorna, efter död i tumörer.

 47. År 2014, då den senaste statistiken
  sammanställdes i Sverige-

 48. -dog drygt 1 500 personer
  i självmord.

 49. Det är fortfarande väldigt mycket.

 50. På 80-talet hade man
  många trafikolyckor i Sverige.

 51. Men tack vare
  den intensiva satsningen-

 52. -på olika förebyggande åtgärder-

 53. -minskar trafikolyckorna varje år.

 54. Det ger ett exempel på
  att man kan arbeta preventivt-

 55. -även inom det område
  jag arbetar med.

 56. På denna bild ser ni att självmorden
  minskar i alla åldersgrupper-

 57. -förutom den gröna linjen
  som visar självmorden-

 58. -bland unga människor
  i åldersgruppen 15-24 år.

 59. Unga och unga vuxna.

 60. Det förekommer faktiskt även
  självmord bland barn under 15 år-

 61. -men de tas inte med i statistiken-

 62. -för lyckligtvis handlar det om
  enstaka fall.

 63. När man tittar på statistik-

 64. -tittar man huvudsakligen på dem
  från 15 års ålder och uppåt.

 65. Vi vet att ungdomar upplever
  emotionell stress.

 66. Ungefär 20 procent av ungdomarna
  upplever mer stress.

 67. De flesta upplever inte stress
  av den dignitet-

 68. -som leder till att de upplever det
  som ett problem.

 69. 10-15 procent av ungdomar
  lider av psykiska problem.

 70. Av depression, ångest, alkohol-
  och drogrelaterade sjukdomar.

 71. Vi vet att psykisk ohälsa
  är nära förknippad-

 72. -med olika typer av
  hälsoriskbeteenden:

 73. Våld, brottslighet, substansbruk,
  mobbning och självskadebeteenden.

 74. Hur ser situationen ut för ungdomar i
  Europa, undrade vi för några år sen-

 75. -vad beträffar hälsoriskbeteenden-

 76. -psykisk ohälsa
  och möjligheter att förebygga?

 77. Vi ansökte om medel
  från Europeiska unionen-

 78. -till projektet SEYLE, Saving and
  Empowering Young Lives in Europe.

 79. Där försökte vi samla information
  om europeiska ungdomars data-

 80. -beträffande både hälsoriskbeteenden
  och psykisk ohälsa-

 81. -och samtidigt testade vi-

 82. -olika typer av preventiva
  interventioner i skolmiljön.

 83. Det passar ganska bra till många
  av de berättelser från förmiddagen-

 84. -om hur skolungdomar kan bli fångade
  av olika typer av verksamheter-

 85. -som att skriva,
  eller arbeta med sina känslor-

 86. -där man knappast kanske hade
  förväntat sig att det skulle vara så.

 87. De här länderna deltog.
  Sverige var koordinator.

 88. Vi har inte testat de program
  jag ska tala om här i Sverige.

 89. De sociodemografiska uppgifterna
  i materialet var följande:

 90. 7 procent av personerna
  var inte födda i landet.

 91. Det är säkert annorlunda i dag
  med migrationssituationen-

 92. -vi har i hela Europa.

 93. De föräldrar som inte var födda
  i landet där undersökningen gjordes-

 94. -var cirka 20 procent.

 95. 30 procent av ungdomarna hade inte
  nån religiös tillhörighet.

 96. 10 procent hade en mamma eller pappa
  som hade förlorat sitt arbete.

 97. 21 procent levde med
  ensamstående föräldrar.

 98. En del uppgifter är säkert
  likadana i dag-

 99. -men en del har säkert förändrats,
  och det måste följas upp.

 100. Jag ska kort visa vilka typer
  av hälsoriskbeteenden-

 101. -man har i Europa.

 102. Vi frågade om de använde alkohol
  minst 2-3 gånger i veckan.

 103. Ni ser att ungefär 13 procent
  av ungdomarna i hela materialet-

 104. -har angett att de brukar alkohol.

 105. 13 procent är kanske inte så mycket,
  men vi ser-

 106. -att pojkar i större utsträckning
  än flickor brukade alkohol.

 107. Det var likadant gällande användning
  av olagliga droger.

 108. Här hamnar vi på 11 procent.

 109. Det som var mer anmärkningsvärt,
  för vi har länge känt till-

 110. -att ungefär 10 procent av ungdomarna
  har problem med droger eller alkohol.

 111. Men det som förvånade oss var
  att så många unga människor rökte.

 112. Och jag talar här om unga
  på 14-16 år.

 113. Majoriteten var 15 år gamla.

 114. De rökte dagligen fem cigaretter
  eller mer, vilket är mycket.

 115. Det var 5 procent av 14-åringarna,
  8 procent av 15-åringarna-

 116. -och nästan 20 procent
  av 16-åringarna.

 117. Vi tittade också på ungdomarnas sömn.

 118. Hur många timmar per dygn de sov.

 119. Uppskattningsvis
  var det runt 8 timmar-

 120. -under skolveckan
  bland både flickor och pojkar.

 121. Men antalet timmar minskade
  ju äldre ungdomarna var-

 122. -och den var mycket lägre
  bland kvinnor.

 123. I vårt material såg vi också
  att få antal timmar sömn per natt-

 124. -alltså 6 timmar eller mindre-

 125. -var förknippat med emotionella
  problem, hyperaktivitet-

 126. -uppförandeproblem, konflikter
  med kompisar, svårigheter överlag-

 127. -och även suicidala tankar.

 128. Det bekräftar återigen de resultat
  vi känner till-

 129. -att det är viktigt med återhämtning
  och med sömn.

 130. Inte bara hos vuxna,
  utan även bland skolungdomar.

 131. Vi undersökte internetanvändning
  per dag-

 132. -för andra syften än läxor
  och utbildning.

 133. Ungefär 16 procent av ungdomarna...

 134. Här varierade procenttalen
  ganska mycket-

 135. -mellan olika länder i Europa.

 136. Vi såg att 47 procent av ungdomarna
  i Estland-

 137. -använde väldigt mycket internet.

 138. Vi vet att även ungdomar i Sverige
  använder internet mycket mer nu-

 139. -än när vi gjorde undersökningen.

 140. Vi tittade också på så kallade
  genomsnittliga användare-

 141. -riskanvändare
  och patologiska användare.

 142. Det finns en internationell skala nu,
  och den förbättras ständigt.

 143. Den försöker inringa de ungdomar
  som använder väldigt mycket internet.

 144. Det var det Björn talade om i morse.

 145. Att ha kontakter och relationer
  som är virtuella-

 146. -och inte med människor.

 147. Vi såg att ungefär 5 procent
  av pojkarna-

 148. -hade utvecklat den här
  virtuella relationen.

 149. Kvinnorna i mindre utsträckning.

 150. Vi var nyfikna på vilka aktiviteter
  de ägnar sig åt.

 151. De tittar på video, chattar i
  olika chattrum, nätverkar socialt.

 152. Men de söker också hjälp,
  alltså rådgivning.

 153. Annan forskning visar
  att många unga människor-

 154. -inte vågar tala med mottagningar
  och skapa personliga relationer.

 155. De försöker få hjälp via internet.

 156. Det finns goda erfarenheter av att om
  man påbörjar en sån internetkontakt-

 157. -kan man locka dessa personer-

 158. -till individuella
  behandlings- eller hjälpkontakter.

 159. De som hade patologiskt
  internetanvändning-

 160. -led i mycket större utsträckning
  av depression.

 161. Samma självmordstankar
  och självmordsförsök.

 162. De upplevde i större utsträckning
  att de var mobbade.

 163. Det som var intressant-

 164. -och som vi alla förstår kan vara
  ganska naturligt-

 165. -var att bristande uppmärksamhet från
  och kontakt med föräldrarna-

 166. -hade stor inverkan
  på särskilt pojkarna-

 167. -på hur mycket information och annat
  de sökte via internet-

 168. -och vilka aktiviteter
  de ägnade sig åt.

 169. Så det är viktigt att föräldrar,
  och mor- och farföräldrar-

 170. -håller kontakt och är intresserade
  av vad barn och unga-

 171. -tittar på och ägnar sig åt.

 172. Samma mönster gäller för skolk.
  Pojkar skolkar mer än flickor.

 173. Ju yngre pojkarna är
  desto mindre skolkar de.

 174. Vid 16 års ålder skolkade 9 procent.

 175. Vid 14 års ålder
  var det ungefär 3 procent.

 176. Skolk var återigen associerat med-

 177. -rökning, alkoholanvändning,
  droganvändning, bråk och misshandel.

 178. Det var också associerat
  med psykisk ohälsa.

 179. Depression, ångest, självmordstankar,
  självmordsförsök.

 180. Ungdomar som har emotionella problem,
  ångest och suicidala beteenden-

 181. -har många hälsoriskbeteenden också.

 182. Lärdomen av det här är
  att man måste titta-

 183. -på alla tecken på psykisk ohälsa
  och på hälsoriskbeteenden-

 184. -och redan tidigt i åldrarna.

 185. Vi tittade från 14 år, men man måste
  gå ännu längre ner i åldrarna.

 186. Men det är svårt att forska
  på yngre barn-

 187. -för etiska kommittéer kräver
  tillstånd från båda föräldrarna-

 188. -och föräldrarna tror fortfarande-

 189. -att det inte är bra att beröra ämnen
  om psykisk ohälsa med små barn.

 190. Alltså kan de studier vi genomför
  inte generaliseras.

 191. Vi har bara olika glimtar av kunskap,
  och inte en helhetsbild.

 192. Utifrån det jag har berättat-

 193. -ser vi att flickor och pojkar
  behöver olika preventiva strategier-

 194. -vad gäller hälsoriskbeteenden.

 195. Flickorna sover för lite
  och hade färre fysiska aktiviteter.

 196. Pojkarna behöver lite fler
  goda förebilder-

 197. -för att undvika alkohol, droger
  och rökning.

 198. Vad gäller psykopatologi såg vi-

 199. -att 10 procent
  av dessa 11 000 europeiska ungdomar-

 200. -hade klara tecken
  på en klinisk depression.

 201. Alltså inte depressiva symtom.

 202. Hela 30 procent
  visade enstaka depressiva symtom.

 203. Men 10 procent hade medelsvår
  eller svår klinisk depression.

 204. Nästan lika många hade ångest.

 205. När vi frågade hur många av pojkarna
  och flickorna-

 206. -som hade försökt ta sitt liv-

 207. -var det i hela materialet 4 procent.

 208. Av dessa var 3 procent pojkar
  och 5 procent flickor.

 209. Psykisk ohälsa hos flickor-

 210. -har yttrat sig i så kallade
  internaliserande sjukdomar.

 211. Alltså dem man håller inom sig själv.

 212. Depression, ångest och
  självmordstankar som man inte ser.

 213. Självmordsförsök och självskador
  kan man se.

 214. Pojkar hade mer uppförandestörningar.

 215. Hyperaktivitet, alkohol och droger.

 216. Sen gjorde vi en epidemiologisk
  och statistisk undersökning-

 217. -där vi tittade på hela gruppen
  av europiska ungdomar-

 218. -som ett enda stort klassrum.

 219. Ni ser tre olika linjer
  med röda prickar.

 220. Den minsta, där prickarna är lägst,
  på vänster sida från er-

 221. -är de ungdomar som är ganska friska-

 222. -eller inte har så många
  riskbeteenden, ungefär 60 procent.

 223. I mitten ser vi de 13 procent
  som vi känner igen-

 224. -som har utagerande beteenden,
  alkohol och drogproblem.

 225. Och till höger ser ni en grupp
  på 29 procent som överraskade oss-

 226. -för den såg vi inte
  så tydligt tidigare.

 227. Det var ungdomar
  som fick för lite sömn.

 228. De var soffpotatisar.

 229. De satt huvudsakligen i soffan
  och tittade på dator eller tv.

 230. De konsumerade mycket
  av olika sorters media.

 231. Dessa ungdomar befinner sig i mitten,
  i den mellersta kolumnen.

 232. Vi kallade dem
  "Ungdomar med osynlig risk".

 233. Hos dessa ungdomar som inte vållade
  några problem hemma eller i skolan-

 234. -såg vi att depressionen
  var 13 procent.

 235. Alltså lika hög som hos de ungdomar
  som alla kände som problemungdomar.

 236. De hade mycket ångest, 8 procent,
  och många självmordsförsök i livet.

 237. Det var de ungdomar som tittade
  på internet, sov för lite-

 238. -kommunicerade virtuellt, åt dåligt
  och hade för lite fysisk aktivitet.

 239. De hade också mycket psykisk ohälsa.

 240. De upptäcktes inte av de vuxna.

 241. Föräldrarna var kanske nöjda
  att de inte hängde ute på stan-

 242. -och lärarna tyckte att de inte
  orsakade några problem i klassrummet.

 243. Man fokuserar mycket
  på högriskungdomarna-

 244. -och för lite på de tysta ungdomarna
  i klassrummet.

 245. Det finns olika vägar till självmord
  och suicidala handlingar.

 246. Det är inte bara de två vägar
  som jag beskriver här.

 247. Fram till självmord, och innan dess
  kanske självmordsförsök-

 248. -och olika typer av
  hälsoriskbeteenden-

 249. -kan man spåra hela utvecklingen.

 250. Den andra utvecklingen är
  från de internaliserade sjukdomarna.

 251. Alltså de som har depression
  och ångest, men inte visar det.

 252. Det kan överraska andra om de gör ett
  självmordsförsök eller tar sitt liv.

 253. Både föräldrarna, omgivningen
  och skolan.

 254. Det är viktigt
  att i preventivt arbete-

 255. -uppmärksamma de tysta ungdomarna-

 256. -som ofta är ambitiösa,
  med höga ideal och höga mål-

 257. -men tyvärr inte har lärt sig
  att man kan söka hjälp-

 258. -och kommunicera om sina problem.

 259. Skydd mot självmord
  finns i olika samhällsfaktorer.

 260. Det är viktigt att ha förtroende
  för sig själv och sina färdigheter.

 261. Man kan lära ungdomarna att skriva.

 262. Genom goda exempel kan man hjälpa dem
  att få självförtroende.

 263. Man kan genom
  enkel undervisning visa-

 264. -att det är bra att söka hjälp
  vid svårigheter.

 265. Att det är viktigt att lära sig
  kommunicera-

 266. -och vara öppen för andras
  erfarenheter och lösningar.

 267. Det kan jag kanske se i den nya
  policyn för psykisk hälsa i Sverige.

 268. Att man eftersträvar,
  inte bara goda samhällsstrukturer-

 269. -utan också nån sorts livsstil-

 270. -och att förmedla
  hur man ska stärka självförtroendet.

 271. Inte bara hos vuxna, utan även hos
  barn och unga på ett tidigt stadium.

 272. Det är viktigt att ha goda relationer
  och stöd från familj och nätverk.

 273. Det är viktigt med ett kärleksfullt,
  men även konsekvent föräldraskap.

 274. Forskning visar att oberoende av
  vilken inriktning föräldraskapet har-

 275. -av politiska och filosofiska
  bevekelsegrunder-

 276. -skapar konsekvens trygghet
  och hjälper barnet-

 277. -att skaffa dig gott självförtroende.

 278. Det är också viktigt att främja
  kulturella värden och traditioner.

 279. Vi får inte underskatta-

 280. -olika kulturer och subkulturer,
  och de värderingar man har i dem.

 281. Man måste ha känsla av syftet
  med livet, respekt för livet-

 282. -och förstå att sträva efter social
  integration och arbete i en grupp.

 283. Kanske förvånande är även
  miljöfaktorer som kost viktiga.

 284. Den växande hjärnan behöver näring
  och olika substanser.

 285. Så det är viktigt att se till att
  våra ungdomar äter och sover bra-

 286. -och får ljus, vilket reglerar
  vår vakenhet- och sömncykel.

 287. Motion är också viktigt. Så det är
  inte bara anekdotiska undersökningar.

 288. Allt detta sammanhållet hjälper-

 289. -vår hjärna och fysiologi
  att fungera bättre.

 290. Sen är det så att det är balans-

 291. -mellan riskfaktorer
  och skyddande faktorer-

 292. -som gör att vågen kanske väger
  åt ena eller andra hållet.

 293. Till skyddande faktorer hör
  att man har preventionsprogram.

 294. Att man har tillgänglighet
  till hälso- och sjukvård.

 295. När vi talar om psykisk ohälsa
  och särskilt suicidala handlingar-

 296. -ser vi att unga människor,
  och även vuxna-

 297. -inte har fått den vård de behöver-

 298. -eller inte haft ork att kämpa sig
  till den behandling-

 299. -som skulle kunna hjälpa dem.

 300. Vi har olika preventiva program.

 301. Jag återgår nu
  till våra preventiva program-

 302. -och resultaten från
  det europeiska materialet.

 303. I universell prevention
  vänder man sig mot hela befolkningen.

 304. Inte hela samhället, men kanske ett
  klassrum, en skola, en arbetsplats-

 305. -så att alla där
  får samma typ av insats.

 306. Den sortens prevention
  handlar ofta om-

 307. -att stärka positiva hälsofaktorer
  och förebygga negativa.

 308. Selektiv prevention riktar sig
  till subgrupper i riskzonen-

 309. -som inte visar tecken på depression
  eller suicidala beteenden än-

 310. -men som vi vet kan vara i riskzonen.

 311. Indikerad prevention vänder sig
  till grupper av patienter-

 312. -som redan har visat symtom,
  alltså är deprimerade-

 313. -eller redan har gjort
  ett självmordsförsök.

 314. Vi har återigen testat samma bild
  i tio EU-länder.

 315. Universell prevention
  som riktade sig till ett klassrum.

 316. Vi analyserade effekterna
  av de olika interventionerna-

 317. -med hänsyn till reduktion av-

 318. -på förhand definierade utfallsmått.

 319. Kunde vi förebygga depression,
  självmordsförsök-

 320. -eller självmordstankar
  med självmordsplaner?

 321. Man har den här typen av preventiva
  åtgärder inom det medicinska fältet.

 322. Inom diabetes, cancer
  och hjärt- och kärlsjukdomar.

 323. Två av dessa program är från
  Karolinska institutet.

 324. Jag kom i kontakt med dem
  under mitt arbete där.

 325. De preventiva insatser vi testade
  i Europa-

 326. -hade tre olika angreppssätt.

 327. Det ena var att preventiva insatser,
  eller våra insatser-

 328. -skulle rikta sig mot professionen.

 329. Mot psykiatriker, psykologer
  och socionomer.

 330. Då skulle professionen få mer makt
  att upptäcka och behandla.

 331. Den andra insatsen
  skulle vända sig mot lärare.

 332. Vi gav lärarna ett träningsprogram-

 333. -för att upptäcka elever i riskzonen-

 334. -och hur de eleverna ska bemötas.

 335. Den tredje insatsen handlade om
  att ge makten till eleverna.

 336. Eleverna skulle uppleva att
  det de kunde göra berodde på dem-

 337. -och inte på lärarna
  eller ifall de fick hjälp av nån.

 338. Och sen hade vi en kontrollgrupp.

 339. Här ser ni designen.

 340. Det vi kallar ARM 1 är intervention 1
  mot professionella.

 341. Intervention 2 mot lärare,
  intervention 3 inbegriper elever-

 342. -och 4, kontrollgrupp.

 343. Vi randomiserade 168 skolor
  i tio europeiska länder.

 344. Efter fyra veckors intervention
  gjordes en tremånadersuppföljning-

 345. -och en tolvmånadersuppföljning.

 346. Den professionella interventionen
  designade vi-

 347. -tillsammans med våra kollegor
  från Heidelberg-universitetet.

 348. Med hjälp av ett frågeformulär-

 349. -försökte man upptäcka alla fall
  av både hälsoriskbeteenden-

 350. -och även depression
  och suicidalitet.

 351. Det kallades "screening"
  och "upptäckt".

 352. Innan vi gick in i klassrummet
  kände vi till alla elever-

 353. -med hälsoriskbeteenden, depression
  eller självmordsförsök-

 354. -under de senaste två veckorna-

 355. -eller som hade gjort
  ett självmordsförsök nån gång.

 356. Vilka elever
  som hade svåra självmordstankar-

 357. -två veckor innan
  interventionen började.

 358. Alla dessa elever har hänvisats
  till professionella psykologer-

 359. -som undersökte dem
  med hjälp av samtal-

 360. -och de instrument man använder-

 361. -inom klinisk psykologi
  och psykiatri.

 362. De som behövde det
  hänvisades till sjukvårdssystemet.

 363. Resultaten av denna intervention
  var följande:

 364. Denna intervention
  kunde inte förebygga-

 365. -nya fall av självmordsförsök
  eller depression.

 366. Det räckte inte att vi fångade dem
  som var i riskzonen-

 367. -för att förebygga ett nytt
  självmordsförsök eller ny depression.

 368. Däremot hade interventionen
  positiva behandlingseffekter.

 369. Alla de som fick accepterad
  behandling-

 370. -och de som identifierades
  i undersökningen-

 371. -visade att behandlingen hjälpte.

 372. Totalt var det 3 000 elever
  som screenades.

 373. Av dem hade väldigt många
  hälsoriskbeteenden.

 374. Vi kunde inte ta hand om alla.
  Jag visade de olika riskklasserna.

 375. Drygt 30 procent visade
  medelsvåra riskbeteenden.

 376. Men 12 procent hade så höga
  riskbeteenden och psykisk ohälsa-

 377. -att de behövde professionell hjälp,
  och hos dem såg vi positiva effekter.

 378. Vi studerade också
  hjälpsökande beteenden.

 379. Ofta sägs det
  att man måste ta hänsyn till-

 380. -om man vill ha hjälp eller inte.

 381. Hjälpsökande beteende
  var vanligare hos yngre elever.

 382. De som var 14 år trodde mer på
  att behandlingen kunde hjälpa dem-

 383. -än de som var äldre och kanske
  hade större missbruksproblem.

 384. Deprimerade och suicidala elever
  ville också söka hjälp.

 385. Och även de som var mobbade
  och utsatta.

 386. Många elever i skolan
  är motiverade att söka hjälp.

 387. Men det beror också på
  föräldrarnas attityd.

 388. När föräldrarna inte var positiva var
  det svårt för eleven att söka hjälp.

 389. Det finns krav på att föräldrarna
  måste vara med minderåriga-

 390. -och vissa ungdomar
  kanske kom från miljöer-

 391. -där det inte var lämpligt att den
  som var närmast eleven följde med.

 392. I alla fall inte i första skedet.

 393. Skolan måste samarbeta mycket med dem
  som ger professionella samtal.

 394. Det måste vara en kort väntelista.

 395. Vi måste ha utarbetade kanaler-

 396. -så att de i akut behov
  snabbt ska komma till vården.

 397. Inte som vi har sett tidigare hos
  Socialstyrelsen och i Lex Maria-fall-

 398. -där man skrivit en remiss
  för en ung pojke-

 399. -som när han sen kontaktades,
  först efter sommaren, redan var död.

 400. Vi vet också att ungdomar inte vill
  besöka sin mottagning på skolan-

 401. -för att inte bli stigmatiserade.

 402. Så man måste vara nära skolan-

 403. -men kanske inte i skolan,
  för de här eleverna.

 404. Screening har rätt dåligt rykte-

 405. -både i USA där man har forskat
  mycket på det, och i Europa.

 406. Men jag tycker att den måste
  avstigmatiseras och användas-

 407. -när vi kan fånga unga personer-

 408. -som är deprimerade, suicidala,
  och kanske inte talar med nån.

 409. Det ger dem chansen att söka hjälp.

 410. Det andra, amerikanska programmet,
  som vände sig till lärare-

 411. -heter "Question", fråga, "Persuade",
  övertala eleven att söka hjälp-

 412. -och "Refer",
  hänvisa till en hjälpinsats.

 413. Tyvärr visade det sig
  att det programmet inte fungerade.

 414. Varken som behandlingsinsats
  eller förebyggande insats.

 415. Vi gjorde en studie... Lärarna har
  också svarat på enkäter.

 416. I den studien studerades lärarnas
  tillfredsställelse med sitt arbete-

 417. -och välmående, enligt Världshälso-
  organisationens well being-skala.

 418. Det var en väldigt klar korrelation.

 419. De lärare som mådde bra
  kunde hjälpa eleverna-

 420. -men de som inte mådde bra,
  eller inte var nöjda med sitt arbete-

 421. -var inte lika alerta
  eller hade samma ork.

 422. Så vi får inte underskatta
  hur viktigt det är-

 423. -att vi har lärare som mår bra
  och har en bra arbetsmiljö.

 424. Det påverkar inte bara
  elevernas prestationer-

 425. -utan även deras psykiska hälsa-

 426. -som förstås hjälper till
  att förbättra prestationerna.

 427. Det blev ingen förändring av-

 428. -självmordsförsök, självmordstankar
  eller depression.

 429. Lärarna hade kanske inte heller
  tillräcklig kunskap-

 430. -för att upptäcka de internaliserade
  psykiska problemen.

 431. Alltså depression,
  ångest som inte syntes-

 432. -eller självmordstankar
  som inte visades.

 433. De var mer inställda på
  uppförandestörningar-

 434. -eller på de elever som kunde,
  eller ville, kommunicera.

 435. Acceptansen var dock bra, lärarna
  ville arbeta med prevention.

 436. Men metoden måste förfinas,
  och det borde studeras mer.

 437. Sen kommer jag till den tredje armen,
  som riktade sig till elever.

 438. Den kallas YAM,
  Youth Aware of Mental Healt.

 439. Ungdom som är medveten
  om sin psykiska hälsa.

 440. Där hade eleverna chansen till både
  kognitiv och emotionell inlärning-

 441. -med hjälp av en broschyr och
  affischer som fanns i klassrummet.

 442. De hade tillgång till
  emotionell inlärning-

 443. -med korta rollspel, interaktiva
  gruppdiskussioner och gruppövningar.

 444. Både inledande och avslutande
  föreläsning, och rollspelen-

 445. -valdes tillsammans i gruppen
  beroende på vad som var aktuellt-

 446. -och vad som kändes viktigt
  för eleverna.

 447. Där såg vi att efter tolv månader
  var den preventiva effekten-

 448. -på självmordsförsök och
  självmordstankar signifikant.

 449. Man kunde förhindra självmordsförsök
  och självmordstankar.

 450. Det är ganska små siffror,
  för som tur är-

 451. -är självmordsförsök inte
  så ofta förekommande händelser.

 452. Men vi såg också
  att depressionerna minskade.

 453. Depressioner är mycket
  mer förekommande än självmordstankar.

 454. De minskade med 30 procent
  jämfört med kontrollgruppen.

 455. Effekterna var alltså stora-

 456. -och vi hoppas kunna
  reprisera resultaten.

 457. Interventionen var populär
  bland ungdomar-

 458. -och instruktörer som inte
  var lärare, utan kom utifrån.

 459. Ungdomarna drogs in,
  både i materialet och i rollspelen-

 460. -och tyckte om att diskutera.

 461. I pilotstudier i Stockholm såg vi-

 462. -att ungdomarna kunde
  ganska mycket om stress-

 463. -och de var intresserade
  av suicidalitet.

 464. Det var likadant i Europa.
  Vi gjorde kvalitativa studier.

 465. Många av ungdomarna sa:
  "Oj, vilka frågor ni ställer."

 466. Redan frågeformuläret
  väckte många diskussioner.

 467. Ingen hade pratat om det
  i skolan tidigare-

 468. -eller hjälpt eleverna
  med olika typer av lösningar.

 469. När jag tittar retroaktivt på
  vad som hjälpte ungdomarna-

 470. -var det inte bara det kommunikativa,
  emotionella och kognitiva lärandet-

 471. -utan också att det bildades
  ett klimat i klassrummet.

 472. Att vara mer öppen för varandras
  erfarenheter. Alltså skyddsfaktorer.

 473. Dels upptäckte de att kompisar som de
  inte hade haft kontakt med tidigare-

 474. -hade liknande funderingar.

 475. Dels lärde de sig olika lösningar
  på olika typer av situationer.

 476. De lärde sig från sina kompisar.

 477. Rollspelen handlade bland annat
  om olika dilemman.

 478. Vad man gör i en viss situation.

 479. En mindre grupp elever spelade upp
  situationen och de andra gav råd.

 480. Det andra rollspelet handlade om-

 481. -olika typer av konflikter
  i familjen, och stressituationer.

 482. Det tredje rollspelet handlade om
  depression och självmordstankar.

 483. Ungdomarna lärde sig
  att de väljer själva.

 484. Huvudbudskapet var:
  "Det är du som väljer"-

 485. -"men var öppen och lyssna
  på andras erfarenheter."

 486. "Du har makten i dina händer."

 487. De lärde sig från andra kompisar
  att det finns olika lösningar.

 488. Alltså vägen som en psykoterapeut
  nämnde här.

 489. Den negativa vägen
  som man följde hela tiden.

 490. De lärde sig från sina kompisar
  att det fanns andra sätt-

 491. -att reagera, svara
  eller kommunicera.

 492. Man hade också hänvisningar.

 493. När och hur man ska hjälpa sin vän
  och till vem man kan vända sig.

 494. Jag har inte hela materialet här,
  för vi gör ju en studie i Stockholm.

 495. Då vill jag inte visa
  alla ingredienser-

 496. -i den här interventionen.

 497. Vad lärde vi oss? Att interventioner
  som drivs enbart av vuxna-

 498. -kanske ungdomar inte
  kan ta till sig-

 499. -om man inte har
  den kommunikativa kontakten.

 500. Om man inte heller kan stava.

 501. Det sa inte författarinnan
  i klassrummet-

 502. -men hon sa att hon hade svårt
  att stava. "Hjälp mig."

 503. Det är också viktigt att depression
  och suicidalitet inte syns utåt.

 504. De som är deprimerade och suicidala
  kan anlägga en mask-

 505. -och inte visa sin smärta
  och sina hjälpbehov-

 506. -även om de är i väldigt stor nöd.

 507. Vi tycker att skolsystemet är bra på
  att lära ungdomar-

 508. -och ta bort tabut och skammen,
  och minska stigma.

 509. Det är viktigt att detta
  material, som vi har testat i Europa-

 510. -anpassas till svenska förhållanden.

 511. Vi började pilottester på hösten 2015
  och fortsätter nu 2016.

 512. Vi har hört fantastiska berättelser
  från kuratorerna och instruktörerna-

 513. -som går ut och intervenerar-

 514. -om hur klassrummet, och eleverna,
  kan bli fångade-

 515. -av existentiella frågor.

 516. Vi ska göra en randomiserad,
  kontrollerad studie-

 517. -på 10 000 elever i Stockholm
  mellan åren 2016 och 2018.

 518. Det finns även två andra program
  som har testats i USA-

 519. -med positiva resultat
  av förebyggandet av självmordsförsök.

 520. Så vi är inte de enda,
  fast vår metod är lite annorlunda.

 521. Det är två engelska böcker-

 522. -och en på svenska, som
  Susanne Ringskog och jag har skrivit.

 523. Första hjälpen till psykisk hälsa och
  hur man talar med suicidala personer.

 524. Jag vill också hänvisa till vår film
  på YouTube som är gjord av NASP:

 525. "Att tala om självmord är ett skydd
  för livet."

 526. Den visar vad som händer i
  hälsosjukvården när man är suicidal.

 527. Då vill jag tacka för mig.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Förebyggande arbete mot unga vuxnas självmordshandlingar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Professor Danuta Wasserman forskar om ungdomars psykiska hälsa. Här berättar hon om riskfaktorer och skyddsfaktorer, om internationell forskning och förebyggande arbete för att förhindra självmord bland unga. 800 000 människor i världen dör varje år i självmord, det är fler än malaria, bröstcancer eller demens, säger Danuta. Inspelat den 29 Januari 2015 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica AB.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Barn och ungdom, Psykiatri, Psykisk hälsa, Samhällsvetenskap, Självmord, Sociologi, Unga vuxna
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Hälsoministerns syn på unga vuxna

Frågor om rör unga vuxnas hälsa är väldigt viktigt för regeringen men även för mig med egen erfarenhet av utmattningsdepression, säger folkhälsominister Gabriel Wikström. Här berättar han om regeringens arbete för att förbättra och förebygga unga vuxnas hälsa. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Unga vuxna och unga vuxnas identitetsutveckling

Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, konstaterar att psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Han har studerat två grupper med stora likheter och skillnader. Unga som tillbringar nästan all tid vid datorn och på nätet och unga som ansluter sig till islamistiska rörelser. Här försöker Björn ge en beskrivning av deras livsläge och vad deras sökande går ut på. Föreläsningen avslutas med en frågestund tillsammans med Folkhälsominister Gabriel Wikström och moderator Maria Edlund. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Affektfokuserat arbete med unga vuxna

Katja Bergsten, psykolog och psykoterapeut, beskriver här den Affektfokuserade arbetsmodellen som används i terapeutiska situationer. Affekter är våra grundläggande känsloreaktioner, bland annat ilska, sorg, glädje, rädsla och skam. När vi hamnar i affekt aktiveras kroppsliga reaktioner och vi mobiliserar för agerande. I terapin undersöks dessa känslor för att skapa förståelse kring problemen. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Det våldsamma skrivandet

Författaren Malin Isaksson berättar om sitt arbete med att möta unga läsare och elever på skolor och hur hon utmanar dem att börja skriva. Vad händer i klassrummet mellan henne, läraren och eleverna? Vi får också höra henne läsa ur sin bok "Rör vid mig" och berätta om karaktärerna i boken. Moderator: Andreas Murray. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna

Bo Blåvarg är terapeut som i sin yrkesroll träffar många unga vuxna. Han arbetar på Ersta vändpunkten, ett behandlingshem för anhöriga till missbrukare. Här berättar han om grundläggande begrepp och människosyn inom existentiell psykologi och terapi. Existentiell terapi handlar människans förhållande till livets givna omständigheter: döden, osäkerheten i tillvaron, friheten att välja och en hotande meningslöshet. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Förebyggande arbete mot unga vuxnas självmordshandlingar

Professor Danuta Wasserman forskar om ungdomars psykiska hälsa. Här berättar hon om riskfaktorer och skyddsfaktorer, om internationell forskning och förebyggande arbete för att förhindra självmord bland unga. 800 000 människor i världen dör varje år i självmord, det är fler än malaria, bröstcancer eller demens, säger Danuta. Inspelat den 29 Januari 2015 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Hälsoministerns syn på unga vuxna

Frågor om rör unga vuxnas hälsa är väldigt viktigt för regeringen men även för mig med egen erfarenhet av utmattningsdepression, säger folkhälsominister Gabriel Wikström. Här berättar han om regeringens arbete för att förbättra och förebygga unga vuxnas hälsa. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vad behöver man egentligen veta?

Det finns högstadieelever som tror att barn kläcks ur ägg. Andra experimenterar med avancerat sex på webben. Klarar skolans sex- och samlevnadsundervisning av att tillgodose ungdomars enormt skiftande behov av kunskap och vägledning?