Titta

UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Om UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Bedömning handlar om att lägga pussel av elevers kunskapsutveckling. På konferensen "Bedömning för och av lärande" presenteras den senaste forskningen och visas på praktiska tillvägagångssätt för att stödja lärares bedömningskompetens. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 och 12 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Bedömning för och av lärande : Hur påverkar betygssamtal relation till elev?Dela
 1. Ilona Rinne heter jag, och jag
  kommer från Göteborgs universitet-

 2. -där jag är universitetslektor
  i pedagogiskt arbete-

 3. -vid institutionen för
  didaktik och pedagogisk profession.

 4. Jag har min bakgrund
  i gymnasieskolan, jag är lärare-

 5. -och har under många år arbetat
  både inom högskoleförberedande-

 6. -och yrkesförberedande program
  och inom vuxenutbildning.

 7. Läraryrket är inte helt enkelt,
  det är mycket att förhålla sig till-

 8. -men allt eftersom man arbetar
  så blir man tryggare i sin lärarroll.

 9. Men nånting som inte blir enklare-

 10. -utan snarare svårare med åren,
  det är just betygsättning.

 11. Det kände jag när jag arbetade
  som lärare: "Det blir bara svårare"-

 12. -"ju fler betyg jag sätter,
  ju längre jag arbetar."

 13. Häromdagen satt jag och bläddrade-

 14. -i olika vetenskapliga tidskrifter
  på nätet.

 15. Jag läste artiklar om betygsättning.

 16. Där stod det att betygsättning
  är det svåraste man kan göra.

 17. Då fick jag det bekräftat.
  Det är inte bara jag som känner så.

 18. Det var ju svårt att dra gränser
  mellan olika betyg och betygssteg-

 19. -men också det här när betyg
  skulle sättas i slutet av varje kurs-

 20. -och eleverna ville prata betyg,
  så gick det naturligtvis ofta bra-

 21. -men ibland kändes det
  att det var nåt som inte stämde-

 22. -nånting som gjorde att elever
  inte var riktigt nöjda med mitt svar.

 23. Ibland blev jag rentav anklagad
  för att sätta fel betyg-

 24. -och ofta blev dessa situationer
  lite olustiga och lite obekväma.

 25. Så när jag så småningom kom in
  på forskarutbildningen var det givet-

 26. -att jag skulle forska vidare,
  förkovra mig i detta-

 27. -och försöka förstå
  det här med betyg.

 28. Vad är det som gör
  att det inte är helt enkelt?

 29. Jag är tämligen nydisputerad.

 30. Jag har för drygt ett år sen
  presenterat den här avhandlingen:

 31. Pedagogisk takt i betygssamtal.

 32. En fenomenologisk hermeneutisk studie
  av förståelsen av betyg.

 33. Den här avhandlingen kommer att ligga
  till grund för min föreläsning i dag.

 34. Här är det inte alla begrepp
  som kanske är helt självklara-

 35. -så innan jag går in
  på innehållet i avhandlingen-

 36. -så vill jag gärna
  förklara de här begreppen.

 37. "Betygssamtal", det kanske inte är
  helt självklart för alla vad det är.

 38. Det ska inte förväxlas
  med utvecklingssamtal-

 39. -som är obligatoriskt,
  både på grundskolan och i gymnasiet.

 40. Betygssamtal är inte obligatoriska,
  utan det är frivilliga samtal-

 41. -som läraren kan erbjuda eleven.

 42. Det står alltså inte reglerat
  att lärare måste hålla betygssamtal-

 43. -däremot så måste man förklara
  grunderna för sin betygsättning.

 44. Hur det görs är upp till var och en,
  som t.ex. i samband med undervisning-

 45. -eller när man delar ut
  eller bedömer uppgifter.

 46. Det kan göras på många olika sätt,
  men elever efterfrågar gärna detta-

 47. -så det är nog en ganska
  vanlig samtalsform på gymnasiet-

 48. -och även inom grundskolan, så...

 49. Om man nu väljer att genomföra
  ett sånt här samtal sker det ju-

 50. -som en del av lärares yrkesutövning,
  och då är det-

 51. -ett institutionellt
  och asymmetriskt samtal.

 52. Över huvud taget
  har det enskilda samtalet-

 53. -alltså det som äger rum
  utanför undervisningen-

 54. -getts allt större utrymme i skolan.

 55. Skolverket ger ut samtalsguider-

 56. -och i utbildningspolitiska texter
  lyfts samtalet fram-

 57. -som ett verktyg
  som lärare ska använda-

 58. -och då jämställs det ofta
  med dialog.

 59. Dialog har nåt slags positiv klang
  och förväxlas ofta-

 60. -med ett samtal mellan två parter,
  men dialog betyder inte det.

 61. Men det har kanske en positiv klang,
  som i Platons dialoger i Grekland-

 62. -när samtalskonsten ansågs vara
  den högsta formen av kunskap.

 63. Det är positivt och förknippas ofta
  med öppenhet och samförstånd.

 64. Bara vi pratar med varandra-

 65. -så tar vi för givet
  att vi också förstår varandra-

 66. -men riktigt så enkelt
  kanske det inte är.

 67. När det gäller bedömning
  så finns det forskning som visar-

 68. -att det alltid är bra att även
  komplettera skriftliga bedömningar-

 69. -med muntliga, så där kan samtalet
  uppfylla en viktig funktion.

 70. Det gäller även i andra sammanhang,
  men lärare förväntas kunna det här-

 71. -utan att få nån utbildning i det.

 72. Det uppstår besvärliga situationer,
  hur ska man hantera dem?

 73. Det får vi inte riktigt lära oss,
  utan det är nåt vi bara ska kunna-

 74. -och det är inget man undervisar om
  inom lärarutbildningen.

 75. Det andra begreppet
  är "pedagogisk takt".

 76. Det är ett begrepp som har
  sina rötter i början av 1800-talet.

 77. Det har introducerats
  av den tyske didaktikern Herbart-

 78. -och han beskrev pedagogisk takt-

 79. -som lärares finkänslighet
  gentemot elever.

 80. Sen har det beskrivits
  på flera olika sätt-

 81. -men den definition
  som jag har anammat-

 82. -är Max van Manens, en pedagogisk
  forskare som nu är verksam i Kanada.

 83. Det är hans beskrivning,
  och han menar-

 84. -att lärares yrkeskunnande omfattas
  av två sammanflätade dimensioner.

 85. Det är inte antingen eller
  utan alltid både och.

 86. Han kallar den ena för den empiriska,
  men betydelsen är inte så självklar-

 87. -så jag kallar det för den formella,
  och till den hör ämneskunskaper-

 88. -alltså lärares tjänstemannauppdrag,
  som styrs av styrdokumenten.

 89. Betygsättning utifrån formuleringar
  som finns i styrdokumenten-

 90. -hör också till den här dimensionen.
  Den andra kallar jag för informell.

 91. Den är inte helt enkel att beskriva,
  den beskrivs inte i styrdokumenten.

 92. Vad händer om en elev börjar gråta
  när du sätter ett betyg?

 93. Det står ju inte beskrivet
  hur vi ska hantera det-

 94. -men vi måste ändå kunna göra det.

 95. Det är en del av professionen
  som är mer en dold dimension-

 96. -men som är
  högst relevant och viktig-

 97. -och som vi måste förhålla oss till.

 98. Så de här två dimensionerna
  uppstår kontinuerligt-

 99. -och det är inte antingen eller
  utan både och-

 100. -men den ena kan vara
  mer framträdande än den andra-

 101. -i olika situationer.

 102. Det tredje begreppet jag ska gå in på
  är min teoretiska utgångspunkt-

 103. -för den är rätt avgörande för varför
  jag drar de slutsatser som jag drar.

 104. Och "fenomenologisk hermeneutik"...

 105. Alltså, enkelt...
  Mycket förenklat kan man säga-

 106. -att fenomenologi handlar om vad
  det innebär att existera, att vara.

 107. Vad innebär varat?
  Vad innebär det att vara människa-

 108. -i olika situationer?

 109. Hermeneutik
  har sina rötter i texttolkning-

 110. -alltså tolkningslära, men tillämpas
  nu också inom empirisk forskning.

 111. Det handlar alltså om
  att vi tolkar allting omkring oss.

 112. Vi förstår det som nåt,
  det finns ingen absolut förståelse-

 113. -utan allting tolkar vi som nåt
  utifrån vår erfarenhet.

 114. Utifrån det perspektivet finns det
  inte heller nån självklar tolkning-

 115. -av betyg,
  utan betyg kan också förstås som nåt.

 116. Det högsta betyget, A, förstås som
  att det är relaterat till existensen.

 117. "Jag är bra, jag är duktig."
  Som nåt bra, helt enkelt.

 118. Så min utgångspunkt
  är alltså den existensfilosofiska.

 119. En ytterligare aspekt
  som jag bara vill nämna-

 120. -är att verkligheten, världen-

 121. -inte betraktas som nåt objektivt,
  utan vi är alltid i världen-

 122. -i livsvärlden, alltså nåt
  som vi förstår utifrån vår existens.

 123. Därför kan inte världen förstås...
  Den kan inte kopplas ifrån människan-

 124. -utan vi är alltid i världen,
  i livsvärlden, talar man då om.

 125. Vi förstår livsvärlden
  utifrån vår levda kropp.

 126. Kropp är inte bara fysisk materia,
  utan kropp och själ utgör en enhet-

 127. -så allting förstås kroppsligt.

 128. Till exempel, återigen ett betyg...

 129. Att misslyckas och få ett lågt betyg
  känns ju i hela kroppen.

 130. Det är inte nån kognitiv uppfattning.

 131. Om man blir ledsen
  så blir man ledsen ända ner i tårna.

 132. Hela kroppen blir ledsen, så det
  är inte bara hjärnan som blir ledsen.

 133. Uppfattningen av
  det som sker omkring oss, av världen-

 134. -är kroppsligt förankrad
  och känns då också i kroppen.

 135. Så påverkar relationen?
  Det är ju frågan här-

 136. -och utifrån det här perspektivet
  som jag nu har varit inne på-

 137. -så kanske svaret är ganska givet.

 138. Jag ska inte hålla er på halster,
  utan jag besvarar frågan:

 139. Klart att den gör,
  men det är inte det som är relevant-

 140. -utan snarare att relationen
  helt enkelt inte kan bortses ifrån.

 141. Varje pedagogiskt möte
  är ett mellanmänskligt möte-

 142. -ett möte mellan lärare och elev-

 143. -och det sker alltså
  utifrån den här existensaspekten.

 144. Det är ett mellanmänskligt möte
  med alla känslor och det kroppsliga-

 145. -som det bär med sig-

 146. -och då förhåller sig lärare och elev
  till varann på ett eller annat sätt.

 147. Det är det som formar eleverna,
  de formas i relationen till läraren-

 148. -på samma sätt som läraren
  formas i relationen till eleverna.

 149. Så undervisning och betygsättning
  kan utifrån det här perspektivet-

 150. -aldrig reduceras
  till nån instrumentell teknikalitet-

 151. -utan det är ett existentiellt möte
  som alltså för med sig-

 152. -känslor, omsorg, ansvar -
  allt som hör det mänskliga till.

 153. Lärare och elev möts i en livsvärld,
  och där är elever inte objekt.

 154. En elev kan aldrig reduceras
  till ett namn på listan.

 155. Eleven är alltså
  en högst levande människa.

 156. Så bara sammanfattningsvis här
  vad fenomenologisk hermeneutik är.

 157. Det är att lärare och elev
  förstår betyg utifrån sin erfarenhet-

 158. -det de har med sig i skolan
  och i den här specifika situationen.

 159. Lärare förstår det
  utifrån sin professionalitet-

 160. -och med professionalitet menar jag
  sammanflätningen av pedagogisk takt.

 161. Det är inte bara
  det här tjänstemannauppdraget-

 162. -utan det är också
  det existentiella det bär med sig.

 163. Och då förstås betyg som nåt,
  alltså det har en vidare förståelse-

 164. -än bara det som uttrycks
  i kunskapskrav eller betygskriterier.

 165. Innan jag går in på de betygssamtal
  som jag har analyserat i min studie-

 166. -vill jag bara säga
  några ord om betygssystem-

 167. -för det är ju ändå
  det som lärare måste utgå ifrån-

 168. -alltså det som gäller
  utifrån det rådande betygssystemet.

 169. Vi har haft
  tre betygssystem i Sverige.

 170. Det första, det absoluta,
  har hittills varat längst-

 171. -och det går ut på
  en kunskapssyn som är just absolut.

 172. Lärare sitter inne med
  en viss mängd kunskap-

 173. -som hen förmedlar till eleven,
  och då ska man lära sig det utantill-

 174. -och kunna rabbla upp
  och visa att man har lärt sig-

 175. -just det som läraren har lärt ut.

 176. Då var läroböcker väldigt styrande-

 177. -så lärandeinnehållet
  var det som var i läroböckerna.

 178. Sen ersattes det med det relativa
  systemet, och där är det ett glapp.

 179. Cirka 1930 varade det absoluta till-

 180. -och sen, 1962, så infördes
  det relativa betygssystemet.

 181. Det var en lång övergångsperiod
  där man diskuterade ett systembyte-

 182. -för det absoluta
  ansågs ha sina brister.

 183. Så småningom så infördes
  det här relativa betygssystemet-

 184. -som gick ut på att betyg skulle
  sättas utifrån en medelprestation-

 185. -alltså nåt slags normalprestation.

 186. Då skulle elevers prestationer
  jämföras med varandra-

 187. -och det skulle på nationell nivå,
  om populationen var stor nog-

 188. -falla ut
  i en snygg normalfördelningskurva.

 189. Det här blev tyvärr missuppfattat,
  och många trodde att det skulle vara-

 190. -normalfördelat även på klassnivå.

 191. Ni kanske kommer ihåg att läraren sa:
  "Nu är femmorna är slut"-

 192. -"så du får det lägre betyget."

 193. Ettorna och tvåorna var aldrig slut,
  bara de högre betygen.

 194. Det blev inte så långvarigt,
  ungefär trettio år, och sen så kom...

 195. Det var ingen lång övergångsperiod
  från det relativa-

 196. -till dagens
  mål- och kunskapsrelaterade system-

 197. -utan där kastades lärarna
  snabbt in i ett nytt betygssystem.

 198. Och de som hade arbetat med det här-

 199. -alltså med införandet av och
  beskrivningen av det nya systemet-

 200. -de har ju vittnat om
  att det är ett hastverk.

 201. Läroplanskommittén och betygs-
  beredningen var inte helt överens.

 202. Det var tidspress, de hade bråttom,
  så det blev ett hastverk.

 203. Det är nog inte så väl genomtänkt
  som det skulle behöva vara.

 204. I vilket fall som helst
  så bygger det mycket på tolkning-

 205. -alltså att lärare tolkar nationella
  kursmål och formulerar lokala.

 206. Det är det som är nytt, annorlunda,
  jämfört med de tidigare systemen-

 207. -för där fanns det inget sånt.

 208. I stället för att jämföra elever-

 209. -sker betygsättning i relation
  till kursmål och betygskriterier-

 210. -och nu så kallar man dem
  i stället för kunskapskrav.

 211. Det som märks särskilt nu,
  skulle jag vilja säga-

 212. -är den sista punkten, att eleven
  involveras i bedömningsprocessen.

 213. Nu är läraren skyldig att tala om
  på vilka grunder betyg sätts.

 214. Det kravet fanns inte tidigare,
  då fick elever sitt betygsdokument-

 215. -i slutet av varje läsår,
  och så var det bra med det.

 216. Alla dessa betygssystem
  bygger alltså på en tilltro-

 217. -att lärare kan göra objektiva,
  korrekta och rättvisa bedömningar.

 218. Man har stor tilltro
  till lärarens professionalitet.

 219. Det som är nästan unikt i Sverige-

 220. -är att det inte finns nån kontroll,
  nån insyn i hur lärare betygsätter-

 221. -utan vi förväntas göra ett bra jobb,
  sätta rättvisa och korrekta betyg.

 222. Men de bygger ju i stor utsträckning
  på lärares tolkningar-

 223. -av kunskapskraven
  och de formuleringar som finns där.

 224. Och då kan man ju titta på
  hur det är uttryckt.

 225. De här värdeorden
  som uttrycker olika nivåer-

 226. -de är ju inte ämnesspecifika.

 227. Man har använt sig
  av samma formuleringar i alla ämnen.

 228. Då ska alltså läraren förklara-

 229. -var gränsen mellan "viss säkerhet"
  och "med säkerhet" går-

 230. -eller "översiktligt", "utförligt"
  och "utförligt och nyanserat".

 231. Det här är ingen lätt uppgift,
  och frågan är om det ens går-

 232. -om det över huvud taget
  går att betygsätta kunskap-

 233. -som ju i sig
  är ett sånt komplext fenomen.

 234. Om det går att betygsätta, särskilt
  efter såna här vaga formuleringar-

 235. -och sen även göra dem begripliga
  för eleven, det är väldigt tveksamt.

 236. Men det är det som lärare måste göra,
  och dessutom är betygsättning-

 237. -den enda formen av myndighets-
  utövning som inte kan överklagas.

 238. Det finns ingen instans
  att vända sig till-

 239. -om man känner sig orättvist bedömd.

 240. Nåväl, det här var
  en liten bakgrund till min studie-

 241. -så då kan vi titta närmare på den.

 242. Huvudrubriken är Pedagogisk takt
  i betygssamtal, och den bygger på-

 243. -149 videoinspelade betygssamtal
  på gymnasiet.

 244. Det är nio lärare som har deltagit-

 245. -sju på högskoleförberedande program
  och två på yrkesförberedande, och...

 246. De ämnen jag har filmat
  är svenska, samhällskunskap-

 247. -mediekommunikation och historia-

 248. -men som ni ser
  är det ingen direkt spridning.

 249. Jag har t.ex. inte filmat matematik
  eller de naturorienterande ämnena-

 250. -eller idrott och hälsa, inget sånt.

 251. Det beror på
  att det här inte är så enkelt.

 252. Det är inte bara att komma in
  med en kamera: "Får jag filma?"

 253. Jag är oerhört tacksam
  att de här lärarna ställde upp-

 254. -för det är en väldigt
  intim och utlämnande situation.

 255. Så jag kunde alltså inte välja
  precis hur som helst-

 256. -utan fick ta det som jag
  kunde komma åt, helt enkelt.

 257. Men 149 är ändå-

 258. -väldigt många samtal att hantera
  inom ramarna av en avhandling.

 259. Det som kännetecknar fenomenologisk
  hermeneutisk forskning är-

 260. -att forskaren går in i en studie
  utan att ha några forskningsfrågor.

 261. Man försöker ha ett öppet sinne,
  så jag hade ingen forskningsfråga-

 262. -som jag försökte besvara
  när jag filmade samtalen-

 263. -utan det var sen,
  när jag började analysera materialet-

 264. -som jag kunde urskilja olika teman.

 265. Ett tema är det här grundläggande...

 266. Det handlar så mycket
  om de mellanmänskliga aspekterna.

 267. I de här samtalen talar inte lärare
  alltid om kunskap utan om nåt annat.

 268. Och de slutsatser jag drar bygger
  bara på det jag ser i samtalen.

 269. Jag vet inte vad som föregått dem
  och hur mycket man har pratat betyg-

 270. -men det finns anledning att tro
  att de inte är helt omedvetna-

 271. -för det finns mycket tyst kunskap
  dem emellan, mycket förförståelse.

 272. Betygsfördelningen på de högskole-
  förberedande programmen är så här:

 273. Drygt femtio procent
  fick det högsta betyget, MVG.

 274. När jag filmade var det fortfarande
  MVG, VG och G som gällde-

 275. -så jag talar i de termerna.

 276. Och drygt fyrtio procent fick VG.

 277. Så av de filmade
  är det drygt nittio procent-

 278. -som har de högsta betygen,
  MVG och VG.

 279. Sen har ungefär sju procent
  betyget G.

 280. På de yrkesförberedande programmen
  är det tvärtom.

 281. De flesta... Eller hälften,
  drygt hälften har betyget G-

 282. -resten har IG i den ena klassen-

 283. -och sen så är det
  inga VG eller MVG över huvud taget.

 284. Det här är också en aspekt
  som synliggjordes ganska snabbt-

 285. -alltså att lärare verkar ha MVG
  som utgångspunkt för samtalet.

 286. Samtalet handlar väldigt mycket om
  om ett MVG kan sättas eller inte.

 287. Här ger jag exempel från en lärare
  som vi kallar Marianne.

 288. Alla lärare har naturligtvis
  fingerade namn, likaså elever-

 289. -och det är bara de elever som
  ville bli filmade som blev filmade.

 290. Ville de inte
  så stängdes kameran naturligtvis av.

 291. Ett tema i de här samtalen är
  att högsta betyget är utgångspunkten.

 292. Så här säger Marianne när hon har
  pratat ett tag med sin elev Astrid.

 293. "Jag är jätteledsen,
  men jag kan inte motivera ett MVG"-

 294. -"även om jag hemskt gärna
  skulle vilja göra det."

 295. "Det förstår jag", svarar Astrid,
  och jag beskriver det icke-verbala-

 296. -för kommunikationen
  kan inte begränsas-

 297. -bara till
  de verbala aspekterna och uttrycken-

 298. -utan även icke-verbala aspekter
  spelar roll.

 299. Skratt behöver inte alltid betyda
  att man är glad-

 300. -utan kan också visa på osäkerhet.

 301. Så här fortsätter Marianne:
  "Jag hade hemskt gärna gjort det"-

 302. -"men det kan jag inte riktigt."
  Där förvränger hon nästan rösten.

 303. "För det är i den här situationen"-

 304. -"som jag måste ta fram
  min tjänstemannaroll"-

 305. -"och vara professionell lärare
  även om det är hårt då."

 306. Och så tittar hon
  med ett bedjande leende på Astrid.

 307. Här synliggörs den här diskrepansen
  där Marianne slits-

 308. -mellan det som hon måste göra
  i sin yrkesroll, tjänstemannaroll-

 309. -och det som hon skulle vilja göra.
  Det uppstår ett moraliskt dilemma.

 310. Hon kan inte
  bara för att vara snäll...

 311. Bara för att hon vet
  att Astrid gärna vill ha MVG-

 312. -så kan hon inte sätta det,
  utan här tar hon då lite...

 313. Hon skyddar sig
  bakom tjänstemannarollen-

 314. -och förklarar för Astrid
  hur hårt det är.

 315. Så väldigt mycket känslomässiga
  aspekter synliggörs i alla samtal.

 316. Då skriver jag: "Lärare -
  tjänsteman eller medmänniska?"

 317. För så här säger Marianne
  till elever som vill krama om henne:

 318. "Nej, inga kramar i dag. I dag
  har jag stängt av alla känslor."

 319. "På onsdag säger jag hej då till er.
  Det gör jag inte i dag."

 320. "I dag är jag tjänsteman,
  har stängt av alla känslor."

 321. "På onsdag
  har jag känslorna på igen!"

 322. Det är som jag sa, lärare och elev
  förhåller sig till varandra.

 323. Hon visar på
  en sån medkänsla för sin elev.

 324. Det för med sig ett stort
  moraliskt ansvar att sätta betyg.

 325. Vi vet att elever kan bli ledsna,
  vilket kan påverka deras livschanser.

 326. Allt det
  har jag som lärare i mina händer.

 327. Klart att det känns i hela kroppen.

 328. Så en elev kan aldrig reduceras
  till ett namn på en lista-

 329. -utan en elev är alltid en levande
  person som man har en relation till.

 330. På gymnasiet kan vi undervisa samma
  elever i tre år eller kortare tid-

 331. -men oavsett vilket så får vi alltid
  nåt slags relation till dem.

 332. Vi får veta saker som inte är
  direkt kopplade till skolarbetet.

 333. Så lärare och elev framträder
  för varandra i sin medmänsklighet-

 334. -i varje pedagogisk situation.

 335. Ett annat samtal som jag ska
  ge exempel från är med läraren Pär-

 336. -och han
  har ännu inte satt slutbetygen.

 337. Det är olika för lärarna,
  en del har satt slutbetyg-

 338. -och informerar eleverna om detta-

 339. -andra behöver fundera,
  så det är inte definitiva betyg-

 340. -utan de pratar om det här först.

 341. Läraren Pär
  sitter då vid en skolbänk-

 342. -och så kommer elever in en och en
  och har sina samtal.

 343. Han har ett papper framför sig
  med elevernas resultat.

 344. Så hasar eleven Yvonne in
  lite slappt och tuggar tuggummi.

 345. Då säger Pär:
  "Men...du vill ha G, va?"

 346. "För du går väl ut nu?
  Eller ska du gå om?"

 347. "Jag går ut nu", svarar Yvonne lugnt-

 348. -och så tuggar hon på sitt tuggummi
  och bara tittar på honom.

 349. "Du har inte gjort provet",
  suckar han och pekar med lillfingret.

 350. Lite så... "Titta här."

 351. "Jag har inte kvar pappret", säger
  hon likgiltigt och tuggar tuggummi.

 352. "Men tror du
  att du skulle kunna göra det, då?"

 353. "När skulle jag göra det, då?"
  "På fredag."

 354. "Nu på fredag?"
  Och då tittar hon storögt på Pär.

 355. "Är ni lediga då?"
  "Mm."

 356. "Är det sovmorgon då?"
  Och så svarar hon inte.

 357. Då säger Pär så här: "Läs i kväll.
  Hej då till kompisar och så vidare."

 358. "Och så pluggar du och får godkänt.
  Så försöker vi glömma lite av varje."

 359. Ja...

 360. Så...

 361. Hur kan man förklara
  Pärs enorma omsorg om Yvonne här?

 362. Det här är just
  ett ansvar som han visar.

 363. Yvonne ska ju ta studenten
  och är helt upptagen-

 364. -av studentfester, det är maj månad,
  fåglarna kvittrar, solen skiner.

 365. Alltså, det här är samhällskunskap,
  så ett betyg i samhällskunskap...

 366. Det kanske inte är det som bekymrar
  henne just nu, men det bekymrar Pär.

 367. Han har själv tagit studenten
  och vet vad det för med sig-

 368. -men han tänker ju också framåt -
  vad innebär det för Yvonne-

 369. -att inte bli godkänd, att inte
  få ett fullständigt gymnasiebetyg?

 370. Det får ju konsekvenser för henne.

 371. Så hans agerande här
  kan förklaras med just omsorg.

 372. Det är
  en fenomenologisk utgångspunkt-

 373. -att människans tillvaro
  kännetecknas av ett ombesörjande-

 374. -en omvårdnad om andra människor.

 375. Det är nånting som lärare drabbas av,
  vi vill ju eleverna väl.

 376. Vi ser om nån är på väg åt fel håll
  och vill ingripa och hjälpa personen.

 377. Så det kan vara
  en förklaring till Pärs agerande-

 378. -men det kan finnas fler:
  påtryckningar.

 379. Skolan har ju genomgått stora för-
  ändringar under de senaste 20 åren-

 380. -så vi arbetar
  under förändrade villkor i skolan.

 381. Inte minst den ökade konkurrensen,
  den ekonomiska styrningen.

 382. Det är elever
  som drar in pengar till skolan-

 383. -så vi måste vara rädda om eleverna.

 384. Rektorerna försöker få ihop budgeten.

 385. Det är deras främsta uppgift,
  att hålla budgeten.

 386. Jag har själv erfarit
  att rektorer har sagt:

 387. "Se nu till att eleverna inte
  hoppar av före november"-

 388. -"för sen efter november..."
  Det påverkade ekonomin på nåt sätt.

 389. På de skolor där jag har arbetat
  kunde det hända-

 390. -att vi på tre år förlorade
  en hel klass på ett program.

 391. Det för ju med sig
  ekonomiska konsekvenser.

 392. Så den ekonomiska styrningen,
  konkurrensen, där betyg-

 393. -börjar användas
  som en kvalitetsmarkör.

 394. Har man
  en hög betygsnivå på en skola-

 395. -så tolkas det som att skolan är bra-

 396. -och lärarna och eleverna är duktiga.

 397. Det är ju rätt tokigt,
  för man kan inte använda betyg-

 398. -som mått på kvalitet,
  men man lockar elever-

 399. -med höga betyg, implicit,
  och datorer, kanske.

 400. Det kostar,
  så det gäller att få elever.

 401. Så det kan vara nåt sånt
  som också styr Pärs agerande.

 402. Det ska se snyggt ut
  att eleverna får godkänt.

 403. Nu är det bara spekulationer,
  men det är en tänkbar förklaring.

 404. Så lärare kan alltså
  utsättas för påtryckningar-

 405. -från skolledare, lite implicit,
  men också från föräldrar.

 406. Jag har varit med om att föräldrar
  har ifrågasatt min betygsättning.

 407. "Men min son, min dotter,
  de är jätteduktiga!"

 408. "Han är så duktig. Jag förstår inte
  att han kan ha så dåliga betyg."

 409. "Han som är så duktig."

 410. "Ja, jag har kanske missat nåt,
  men jag...har inte upptäckt det här."

 411. Men det är jättesvårt
  att argumentera emot där-

 412. -när det är helt olika villkor
  man bedömer efter.

 413. Men det här med omsorg är alltså
  väldigt genomgående i samtalen.

 414. T.ex. Marianne,
  som återkommer rätt mycket-

 415. -eftersom hon har filmats
  vid tre tillfällen.

 416. Hon har bidragit
  med flest antal samtal.

 417. "Vad sorgligt att du blev magsjuk",
  säger hon till eleven Edit.

 418. "Nu avgjorde inte det. Du behöver
  inte känna att det sänkte alltihop."

 419. "Nej, nej." Så att...

 420. "Var inte orolig, bli magsjuk, missa
  ett prov - jag tar hänsyn till det."

 421. Så lärarna är rätt så medvetna om
  vad betyg har för värde för eleven.

 422. Jag ska ge exempel från ett samtal
  från den yrkesförberedande klassen.

 423. Från den ena av dem.
  Läraren heter Gunilla här.

 424. Hennes samtal är korta, hon sitter
  på en bänk och så kommer eleverna.

 425. Hon säger: "Vad tror du att du får
  för betyg? Ja, då är vi överens."

 426. Det är bara ett samtal
  där hon och eleven inte är överens.

 427. "Vad tror du att du får för betyg?"
  "Ja... Starkt IG."

 428. "Ja, vi är överens då i alla fall."

 429. "Tyvärr har du ett IG,
  starkt vet jag inte om det är"-

 430. -"för du har nästan bara IG."
  Hon är väldigt saklig.

 431. "Mm", Uno här, då. Han bara ler
  och är jätteglad trots detta.

 432. Det verkar inte bekymra honom,
  men det kanske det gör.

 433. Vi drar inga förhastade slutsatser.

 434. Men till saken hör
  att de här eleverna är avgångselever-

 435. -och nästan alla har redan fått jobb
  inom yrket som de skolades till-

 436. -så det här betyget i samhällskunskap
  är inte avgörande för att få jobb.

 437. Därför har det inget värde. Det
  kan vara en av många förklaringar-

 438. -till varför
  elever på yrkesförberedande program-

 439. -generellt har lägre betygsnivå,
  jag går inte in på dem.

 440. En förklaring är att betygen inte har
  nåt större värde, vilket läraren vet-

 441. -så då blir det inte det här...
  Hon säger inte så här:

 442. "Stackars dig." Jämfört med Marianne.

 443. "Får du ett IG, vad tråkigt.
  Har du inte ont i magen nu?"

 444. Inget sånt, utan: "Jaha, IG.
  Ja, du har inte gjort tillräckligt."

 445. Men jämför då här med Marianne.

 446. Hon säger: "Om man tittar på detta
  så är det ju ganska så solklart VG."

 447. "Det ser man på en gång."

 448. Hon har ett papper framför sig
  där hon pekar rätt intensivt.

 449. "Sen ligger du ju lite högt här."
  Hon pekar på olika resultat.

 450. "Du hade migrän sist,
  och det var ju så här."

 451. "Samtidigt så har jag en känsla av
  att du ändå driver i alla grupperna."

 452. "Jag kan inte bevisa det,
  men du tycks ha varit den"-

 453. -"som har sett till att allt har..."

 454. "Men så har det också varit",
  säger eleven Johanna.

 455. "Ja, jag tycker
  att du ändå verkar ha koll på läget."

 456. "Men jag gillar...
  Jag måste ha koll", säger Johanna.

 457. "Så att om man ser det här då...
  Så kommer de här plusen in och så."

 458. "Det här sista som var ganska svårt"-

 459. -"som jag ändå tycker du är så nära,
  så att..."

 460. Och så viker hon ut underdelen
  av pappret som hon har framför sig.

 461. "Hellre fria än fälla!"
  Och där står det ett MVG-

 462. -fast hon inledde
  med att det såg ut som ett VG.

 463. Då blir Johanna så klart jätteglad.
  "Tack! Vad söt du är!"

 464. Så båda blir ju jätteglada,
  och det är också en dimension-

 465. -den här sammanflätningen
  av levda kroppar, som vi talade om.

 466. Lärare och elev
  förhåller sig till varandra.

 467. Att göra en elev glad blir ju också
  ett gott betyg åt läraren.

 468. Så Johanna, till skillnad från Uno,
  hon är den här som kämpar hårt-

 469. -för att få ett högre betyg
  men som inte riktigt lyckas.

 470. Hon säger: "Jag trodde inte att jag
  skulle få MVG i nåt betyg alls i år"-

 471. -"för det känns som om hur mycket
  jag än jobbar så når jag aldrig MVG."

 472. Och så säger hon: "Men det känns
  bara hopplöst att få VG på allt."

 473. "Det är ju slutbetyget som räknas."

 474. Och Marianne, i sin tur,
  motiverar det här högsta betyget med:

 475. "Ja, då kan du känna det
  som en liten sporre."

 476. Johanna går i tvåan
  och ska gå trean också.

 477. "Orka i trean också,
  för du har förmågan"-

 478. -"det är väl
  orken som tryter ibland."

 479. Så här sätter hon ju lite press
  på sin elev.

 480. Nu är det upp till bevis, hon måste
  visa att hon har förtjänat betyget-

 481. -att hon är värd det.

 482. Det kan, som Marianne säger,
  bli en sporre, i stället för tvärtom-

 483. -när Johanna hela tiden känner att
  hon kämpar och kämpar men ändå inte-

 484. -får de högsta betygen.

 485. Den situationen skiljer sig mycket
  från den föregående med Uno-

 486. -som ju inte kämpar det minsta.
  För honom har inte betyget nåt värde.

 487. Så har betyget samma värde
  för läraren och eleven?

 488. Kan det vara så
  att ett högt betyg på eleven-

 489. -också är ett högt betyg på läraren?

 490. En dimension som också synliggörs
  är hur man talar om betyg.

 491. Betyg är nånting som läraren har-

 492. -och som läraren ger eleven,
  och så får eleven betyg.

 493. Här är ett samtal som avviker
  väldigt mycket från de andra-

 494. -för här har eleven
  en sån insikt i sina prestationer-

 495. -att hon står på sig
  och talar mot läraren.

 496. Läraren heter Vincent, och han ber
  eleverna gå igenom vad de har gjort-

 497. -och säga vad de själva tycker,
  och så säger han om han håller med.

 498. Så här säger han: "Du får snacka
  för dig om du ska ha VG eller MVG."

 499. Och så tittar han på Evelina.

 500. "Ja..." Hon säger ingenting.
  "Du är nöjd med VG?"

 501. "Jag trodde jag skulle få G",
  säger hon lite förvånat.

 502. Och så börjar hon ta sig i ansiktet
  och rätta till håret-

 503. -alltså visa tecken på osäkerhet.

 504. Då blir han jätteförvånad, Vincent.
  "G?! Jaha!"

 505. Och så lägger han huvudet på sned.
  "Då kör vi snacket här."

 506. "Nej, MVG kan du inte få,
  men du kan få VG", säger han då-

 507. -och så tittar han
  frågande på Evelina. "VG kanske."

 508. "Kanske?" Hon verkar väldigt häpen-

 509. -och sätter handflatan
  så här framför munnen.

 510. Och så tar hon bort
  handen från munnen och säger:

 511. "Jag känner mig inte värd VG, för en
  del grejer har jag lagt ner tid på"-

 512. -"men andra har jag struntat i
  och vet knappt vad de handlar om."

 513. Så det här är alltså
  ett väldigt annorlunda samtal.

 514. Ingen av de 149 filmade eleverna
  har sagt så här mer än Evelina.

 515. Hon står på sig och säger:
  "Jag är värd..."

 516. Hon förknippar betyget
  med sin existens.

 517. Det är inte
  "Mina prestationer är på G-nivå"-

 518. -utan "Jag är inte värd VG, för
  jag vet knappt vad det handlar om."

 519. Så Vincent blir oerhört imponerad.

 520. Det här är mediekommunikation, men
  han har dem även i svenska och säger:

 521. "Du får ett högre betyg i svenska."
  Han blir så oerhört imponerad.

 522. Men den här eleven, som en lärare
  jag kallar för Anita har, han...

 523. ...hävdar inte att han ska ha
  nåt lägre betyg. Hon säger så här:

 524. "Så har du varit borta 4 % bara.
  Det är klart du ska ha ditt MVG!"

 525. Återigen att läraren sitter inne med
  nånting som man delar ut.

 526. "Okej." Han blir inte jätteglad,
  han hade förmodligen väntat sig det.

 527. "Du hade väl nästan vridit näsan
  av mig annars?" säger hon.

 528. "Ja... Jag hade väl fått nåt annat."

 529. "Men du hade protesterat
  i alla fall", konstaterar hon.

 530. "Det känns bra
  att få ett rättvist betyg."

 531. Så här är det ändå en aspekt-

 532. -att betyg måste kännas rättvist
  för lärare och elev.

 533. Så jag ska belysa den här...
  "Ja, det hoppas jag", där.

 534. ...dimensionen
  med ytterligare samtal från Anita.

 535. Så här säger hon:
  "Jag ligger på ett G+ med dig här."

 536. "Om du ser på hela skalan
  så har jag hamnat på ett G+."

 537. Sen pekar hon på ett betyg.

 538. "Så det är alltså så
  att G:et är helt solklart"-

 539. -"men jag har satt ett litet plus,
  för jag är inte klar än."

 540. Anita har inte fört in sina betyg
  i betygskatalogen-

 541. -så hon kan fortfarande ändra
  efter betygssamtalet.

 542. "Jag håller på och ser
  om jag kan hissa upp dig till VG."

 543. "Då ska jag jämföra
  dels inom klassen"-

 544. -"så det blir rättvist,
  dels med andra ettor."

 545. "Så vi som har ettor jämför
  vad vi har för betyg i klasserna"-

 546. -"så att vi får
  så rättvist som möjligt på skolan."

 547. Anita har
  väldigt lång erfarenhet som lärare.

 548. Hon var i pensionsåldern här och
  har säkert jobbat i närmare 40 år-

 549. -så här synliggörs
  en uppfattning av betyg...

 550. Det är som under det relativa
  systemet när man jämförde elever-

 551. -så rättvisan här är:
  "Vi jämför både i klassen"-

 552. -"och med andra klasser
  så att det blir rättvist."

 553. Men tänker man på kunskapskraven-

 554. -alltså "relativt nyanserat"
  och "nyanserat" och allt det där-

 555. -så kan man fråga sig
  vad det är de ska jämföra.

 556. Det här är en jämförelse av elever,
  en rangordning, som det handlar om.

 557. Men hon avslöjar alltså inte betyget
  utan säger så här:

 558. "Så det är bara bra saker
  som kan hända med dig."

 559. "Du kan bli upphissad till ett VG
  eller så får du nöja dig med ett G"-

 560. -"och då är det ett jättebra G."

 561. "Då tar jag med mig det pluset till
  nästa kurs, så det har du nytta av."

 562. Så det är inte...

 563. Det här att...
  Betygsättning kan vara så svårt.

 564. Det är svårt att motivera betyg,
  men här synliggörs många dimensioner-

 565. -dels att inte
  vilja göra eleven ledsen.

 566. G anses ju vara ett lite lägre betyg.

 567. Det var ju inte det
  vanligast förekommande i samtalen.

 568. Och då kan det vara
  en strategi som lärare använder.

 569. I stället för att sitta
  i det här samtalet, som är intimt-

 570. -och göra eleven besviken,
  så väljer man att reservera sig.

 571. "Vi får se om jag kan hissa upp dig."
  Det är också det här metaforiska-

 572. -att "upp" är bättre,
  "ner" är lite sämre.

 573. "Ett litet plus kan du få med dig.
  Även om du inte får VG nu"-

 574. -"så har du ett plus i bagaget."

 575. Så avslutar hon med: "Då blir det
  spännande när du får ditt slutbetyg"-

 576. -"och ser
  om jag har lyckats hissa upp dig."

 577. Det här är nåt slags kamp för Anita-

 578. -så hon ska jämföra
  och se om hon kan hissa upp Patricia.

 579. "Jag lovar att jag gör vad jag kan.
  Det måste vara rättvist."

 580. "Jag får inte sätta betyg
  med hjärtat." Återigen det här.

 581. "Även om jag vill dig väl så måste
  jag hålla mig till mitt uppdrag."

 582. "Det är så där tråkigt med siffror
  och sånt", säger hon också.

 583. Ja, så sammanfattningsvis...

 584. Utifrån relationella aspekter
  av betygsättning-

 585. -vad behöver då lärare
  förhålla sig till?

 586. Det är för det första vad lärare
  måste göra i egenskap av tjänsteman-

 587. -vad lärare kan göra, och vad lärare
  skulle vilja göra som medmänniska.

 588. De här dimensionerna, det uppstår
  ett spänningsfält mellan dem-

 589. -och dem måste man hantera hela tiden
  när det gäller betygsättning.

 590. Då kan man inte
  bortse från känslor och omsorg-

 591. -omsorg som
  den grundläggande existentialen.

 592. Vetskapen om betygets värde,
  att ha den här vetskapen som lärare-

 593. -att mitt agerande här kan få
  konsekvenser för elevens framtid.

 594. Det kan kanske påverka vissa lärare.

 595. "Gränsfall,
  men vad spelar det för roll?"

 596. "Jag sätter det högre betyget
  så försvårar jag inte för eleven."

 597. Nu spekulerar jag,
  men man kan tänka så-

 598. -just utifrån det här
  att det är så känsloladdat.

 599. Då kan man fråga sig
  om betygsättning-

 600. -handlar om enbart kunskapsbedömning.

 601. Ja, som ni förstår så kanske
  det inte är så enkelt alla gånger-

 602. -utan den här kunskapsbedömningen
  omfattar en mängd andra dimensioner.

 603. Handlar det bara om
  bedömning av kunskapen-

 604. -eller bedömer man hela personen?

 605. Vi såg i exemplet när Evelina sa:

 606. "Jag är inte värd VG eller MVG."

 607. Anita, som involverar sig själv:
  "Jag ligger på ett G+ med dig."

 608. "Vi är i den här sitsen tillsammans."

 609. Så kunskapen
  kan aldrig kopplas ifrån eleven-

 610. -även om vi försöker motivera
  det här lägre betyget:

 611. "Tyvärr så har du inte lyckats,
  men du är en jätteschyst person."

 612. Ett sånt argument funkar ju sällan,
  eller hur?

 613. Det gör ju ingen elev glad.
  "Ja, ja, men jag vill ha MVG."

 614. Så det gäller att kunna upprätthålla
  en professionell distans.

 615. Ungefär som Marianne,
  som tar fram tjänstemannarollen-

 616. -och förklarar sig utifrån det:
  "Jag måste vara professionell här"-

 617. -"även om det är jobbigt
  att veta att du blir ledsen"-

 618. -"men det är det enda jag kan göra."

 619. Kan då betygsättning påverka
  relationen mellan lärare och elev?

 620. Är det så att lärare kanske rentav
  undviker att sätta för låga betyg-

 621. -för att det kan
  påverka relationen negativt?

 622. Vi talar ju om betygsinflation.

 623. Det sätts ju
  ganska höga betyg på gymnasiet-

 624. -och från universitet
  får man ofta höra-

 625. -att studenter
  som börjar på grundutbildningar-

 626. -inte alltid har
  de nödvändiga kunskaperna.

 627. Så kunskapsnivån sjunker
  medan betygsnivån ökar.

 628. Kanske kan det finnas förklaringar
  just i de här dimensionerna.

 629. Kan det vara så att lärare ger betyg-

 630. -för att tillgodose elevers,
  föräldrars och rektorers önskemål-

 631. -för att upprätthålla
  en god relation?

 632. Jag har inga svar på de här frågorna-

 633. -men det är nånting att begrunda
  som betygsättande lärare.

 634. Annars så tackar jag
  för att ni ville lyssna. Tack!

 635. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur påverkar betygssamtal relation till elev?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Något som inte blir enklare utan snarare svårare med åren är betygssättning, menar forskaren Ilona Rinne som själv har lång erfarenhet av att jobba som lärare på gymnasiet. Betygssamtalen kan påverka relationen mellan lärare och elev eftersom situationen ofta känns olustig från båda parter. En förklaring som Ilona sett i sin forskning är att det ofta uppstår ett spänningsfält mellan lärarens professionella uppdrag som regleras av skolans styrdokument och den mellanmänskliga individuella relationen till varje elev. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 12 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning
Ämnesord:
Betyg, Betygsättning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Utvärdering
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Forskningsnytt om formativ bedömning

Åsa Hirsh, forskare i pedagogik, talar här om begreppet formativ bedömning, ett begrepp som används flitigt i svensk och internationell forskning. Hon anser att det behövs en mer kritisk hållning till begreppet. Frågor som är viktiga att ställa är exempelvis: Hur påverkas elevers lärande och välmående av formativa metoder? Hur används formativ bedömning i syfte att analysera och förändra undervisningen? Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Nationella prov i grundskolan

Antalet nationella prov blir fler och både lärare och elever känner sig stressade över mängden. Här berättar pedagogikforskaren Åsa Hirsh om ett nystartat forskningsprojekt som handlar om just nyttan med nationella prov. Studien fokuserar bland annat på hur lärare uppfattar att eleverna påverkas av proven, samt hur provresultaten kan användas för att se enskilda elevers behov. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Synligt lärande stöttar elever

Genom att kombinera formativa strategier med digitala resurser kan undervisningen förbättras, menar språkläraren Patricia Diaz. Här berättar hon om hur hon själv jobbat praktiskt och framgångsrikt med formativ bedömning de senaste fem åren. Patricia poängterar också vikten av att skilja på bedömning och betyg och förmedla det till eleverna. Hon kommer också in på begreppet återkoppling och hur hon får eleverna att dra nytta av de återkopplade samtalen som kan ske både muntligt och digitalt. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Hur påverkar betygssamtal relation till elev?

Något som inte blir enklare utan snarare svårare med åren är betygssättning, menar forskaren Ilona Rinne som själv har lång erfarenhet av att jobba som lärare på gymnasiet. Betygssamtalen kan påverka relationen mellan lärare och elev eftersom situationen ofta känns olustig från båda parter. En förklaring som Ilona sett i sin forskning är att det ofta uppstår ett spänningsfält mellan lärarens professionella uppdrag som regleras av skolans styrdokument och den mellanmänskliga individuella relationen till varje elev. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 12 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Förebilder som Dylan Wiliam, John Hattie och Carol Dweck

Läraren och skolutvecklaren Bosse Larsson funderar på hur de senaste rönen kring bedömning skall tolkas och användas praktiskt i våra skolor. Vad betyder egentligen Dylan Wiliams, John Hatties och Carol Dwecks forskningsteorier för den enskilde lärarens undervisningspraktik och hur kan de appliceras i ett svenskt klassrum? Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 12 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Svensk forskning om läsning och läsförståelse

Ett hett samtalsämne bland många pedagoger är barns och ungdomars sjunkande läsförmåga. Hur ser ungdomarna själva på sin läsning och hur tolkar och förstår en ung människa exempelvis en novell? De båda forskarna Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg redogör här för de senaste trenderna inom läsforskningen. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad är en lämplig lärare?

Att lämplighetspröva de som vill bli lärare har varit ett återkommande förslag från olika politiska håll. Förespråkarna menar att ett sådant test skulle stärka läraryrkets status och sålla bort direkt olämpliga kandidater. Nu ska lämplighetsprövning testas skarpt inför höstens antagning till lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Jönköping. Vad är det som anses känneteckna en lämplig lärare och går det verkligen att avgöra i ett test vem som håller måttet och inte?