Titta

UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Om UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Föreläsningar om ideologisk radikalisering där vi får höra forskare och sakkunniga ta sig an ämnet från olika perspektiv. Moderatorer: Kristian Steiner och Andreas Önnerfors. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Ideologisk radikalisering : Fred och messiansk judendomDela
 1. Min kollega Anders Lundberg och jag
  skriver om messianska judar.

 2. Vad Israels messianska rörelse tror
  om möjligheten till fred i Mellanöstern.

 3. En tydlig svaghet med texten är f.n.-

 4. -att analyser och resultat inte ännu har
  diskuterats när det gäller radikalism.

 5. Först en kort introduktion:

 6. Jag ska berätta vad messiansk juden-
  dom är. Jag tvivlar på att ni vet det.

 7. Inte ens i Israel
  visste man vad det var förrän nyligen.

 8. Messiansk judendom är en rörelse
  som består av församlingar-

 9. -som har en evangelisk kristen tro-

 10. -men som också följer judiska seder,
  i alla fall några av dem.

 11. Det här betyder att messianska judar
  inte bara vill vara kristna.

 12. De vill även behålla
  sina judiska rötter.

 13. De håller fast vid
  en evangelisk kristen tro-

 14. -men de är också måna om
  sina judiska rötter.

 15. De vill kombinera en evangelisk
  kristen tro med en judisk livsstil.

 16. De tror på Jesus, men firar samtidigt
  judiska högtider och sabbat.

 17. Antalet messianska judar i Israel
  är svårt att uppskatta.

 18. Det är ingen stor rörelse. Den har
  kanske vuxit, men det är tveksamt.

 19. Det är svårt att få fram siffror.
  Det saknas statistik. För det andra-

 20. -är rörelsens församlingar blandade.

 21. Församlingarna kan till hälften
  bestå av messianska judar-

 22. -och till hälften av icke-judar,
  inom en och samma församling.

 23. Så rörelsen är mycket större än antalet
  judar som tror på Jesus i Israel.

 24. Det är svårt att veta
  det exakta antalet.

 25. Men man uppskattar
  att de är 6 000-20 000.

 26. Rörelsen grundades i USA
  på 1960-talet.

 27. Den har även en äldre brittisk hebreisk-
  kristen bakgrund från 1800-talet.

 28. Vad är då studiens fokus?
  Jo, att studera-

 29. -hur de här ledarna
  för de messianska judarna-

 30. -uppfattar hindren för och
  möjligheterna till fred i Mellanöstern-

 31. -och hur de uttrycker dem
  i personliga intervjuer.

 32. Några ord om det analytiska ramverket:

 33. Vi använder
  en väldigt enkel ramverksanalys.

 34. Vi använder Robert Entmans idéer.

 35. Han ramar in, det vill säga väljer ut
  några aspekter av verkligheten-

 36. -så att de blir mer framträdande i en
  kommunicerande text. Enligt honom-

 37. -består ett ramverk vanligtvis av en
  diagnos, en bedömning och en åtgärd.

 38. Vi försöker diskutera
  med våra informanter-

 39. -om hur de definierar konflikten. Är den
  religiös? Nationell? Territoriell?

 40. Hur definieras konflikten?
  Vilka är huvudorsakerna till konflikten?

 41. Vilka är hindren för
  eller möjligheterna till fred?

 42. För det andra: bedömningen. Hur
  bedömer och beskriver de muslimer-

 43. -islam, araber och palestinier?
  Och hur beskriver de Israel och judar?

 44. Och så till sist: åtgärden.
  Vilka lösningar och effektiva åtgärder-

 45. -för att komma till rätta med diagnosen
  och problemen föreslår de?

 46. Vi kommer att dela upp analyserna-

 47. -efter de här tre frågekategorierna.

 48. Några ord till om forskningsmetoderna:

 49. I dagens Israel-

 50. -finns det cirka
  100-150 messianska församlingar.

 51. Vi kunde inte intervjua
  alla församlingsledare.

 52. Vi var tvungna att välja ut några, men
  försökte göra ett representativt urval.

 53. Vårt urval har extern validitet.

 54. Vi försökte hitta ledare från
  församlingar av olika etnisk karaktär.

 55. Gamla, små och nya församlingar,
  karismatiska evangeliska församlingar.

 56. Församlingar i städer och på landet,
  i norr och i söder.

 57. I Israel eller i ockuperade territorier.

 58. Vi försökte hitta ledare i olika åldrar
  och av olika kön och etnisk bakgrund.

 59. Vi intervjuade tretton personer.

 60. Tolv pastorer och en bibelskollärare.

 61. Vi intervjuade bara en kvinna.
  Det var inte vårt fel.

 62. Så ser ledarskapet ut. Messianska
  rörelsen är väldigt konservativ.

 63. Det finns knappt några kvinnliga
  ledare, så vi intervjuade en kvinna.

 64. Hon var fru till en pastor. Det råder
  även en lätt anglosaxisk dominans-

 65. -trots att vi också intervjuade ledare
  med rysk-judisk bakgrund.

 66. Men den anglosaxiska dominansen
  var påtaglig.

 67. Vi intervjuade ledare
  som var mellan 40 och 80 år.

 68. När vi samlade in data använde vi
  semistrukturerade intervjuer.

 69. Vi försökte hålla intervjuerna
  så ostrukturerade som möjligt i början.

 70. Vi lät informanterna beskriva konflikten
  med sina egna ord.

 71. Om data saknades senare i intervjun
  ställde vi specifika åtföljande frågor.

 72. Intervjuerna spelades in och skrevs ner
  på engelska, i ett fall med rysk tolk.

 73. Några preliminära analysresultat...
  Studien är inte klar.

 74. Det här är ett pågående arbete.

 75. Diagnos: Hur definierar
  våra informanter konflikten?

 76. Bland våra tretton informanter
  hade vi två avvikande fall.

 77. De var som
  de messianska judarnas fredsivrare.

 78. Elva av dem hade
  mer eller mindre samma budskap.

 79. De ansåg att huvudorsaken till
  konflikten är palestinierna. Araberna.

 80. Muslimerna. De refererades till
  som muslimer, inte palestinier.

 81. Men de betraktades hur som helst
  som huvudorsaken.

 82. Som två informanter sa:
  "De var alltid mot fred med Israel."

 83. "De accepterade aldrig Israel."

 84. De definierar också konflikten
  i religiösa termer.

 85. Inte så mycket i nationella, territori-
  ella, sociala eller politiska termer.

 86. Den är religiös.
  "Islam", sa en av informanterna-

 87. -"är bara en fredlig religion
  om man är muslim."

 88. De tror också att Gud har en plan.
  De lever i en eskatologisk värld.

 89. De har en eskatologisk tro. De tror
  att Kristus eller Yeshua eller Messias-

 90. -snart återkommer,
  men för att han ska kunna det-

 91. -måste saker och ting vara i ordning.
  Judarna måste återvända till Israel.

 92. Det blir dörröppnaren
  för Kristus återkomst.

 93. Så judarna i Israel spelar en nyckelroll
  i Guds eskatologiska drama.

 94. "De vill avleda Guds plan." Det vill
  säga muslimerna vill avleda Guds plan.

 95. Vi är en del av planen och drabbas
  därför av sammandrabbningarna.

 96. Islam anses också expansionistiskt
  och imperialistiskt. Ett muslimskt land-

 97. -förblir muslimskt. Israel var förut
  en del av muslimska världen.

 98. Och nu gör muslimerna
  återigen anspråk på det.

 99. Som en informant sa: "Islam är
  djävulens mun och blir aldrig mätt."

 100. "När de är klara med oss
  kommer de till er."

 101. Informant nummer två
  förnekar uttryckligen-

 102. -att sociala problem,
  politiskt förtryck eller liknande-

 103. -har nån som helst roll
  i radikaliseringen på Västbanken.

 104. Muslimsk radikalisering är resultatet av
  en inre muslimsk drivkraft.

 105. Som informanten sa:
  "Det finns en fanatisk drivkraft"-

 106. -"som inte beror på ojämnställdhet,
  förtryck eller ockupation."

 107. "Man vill driva ut judarna
  ur detta land."

 108. Andra informanter underströk också
  konfliktens varaktighet.

 109. Den har alltid funnits
  och lär alltid finnas.

 110. Informant nummer fyra säger
  att det redan i Första mosebok står-

 111. -att Ismael och Isak
  utgjorde den första konflikten.

 112. Genom hela Bibelns historia
  har konflikten funnits där.

 113. Ismael betraktas ju som det arabiska
  folkets stamfar och grundare.

 114. Dessutom finns det en djupt rotad
  pessimism när det gäller framtiden.

 115. Nån sa: "Det här är ett paradis jämfört
  med vad som kommer att hända."

 116. De tror att konflikten måste
  och kommer att eskalera-

 117. -före Kristus återkomst.

 118. De lever med en fatalistisk,
  pessimistisk världssyn.

 119. Informant nummer ett säger:
  "Läs bara Uppenbarelseboken."

 120. "Inom sju år är 2/3
  av världens befolkning döda."

 121. "Med dagens siffror rör det sig om runt
  två miljarder människor. Kan ni fatta?!"

 122. Hur beskrivs och bedöms
  muslimer, araber och palestinier?

 123. Alla messianska informanter
  understryker-

 124. -att det är en kristen
  eller messiansk plikt att älska alla.

 125. Även palestinier. De hävdar att den
  hatretorik man hör på andra platser-

 126. -i det israeliska samhället inte
  förekommer här. En informant säger:

 127. "Det finns inga messianska troende
  som hatar araber eller palestinier."

 128. De pratar om att förlåta palestinierna.
  Vissa informanter säger:

 129. "Jag har arabiska vänner."
  Men sen kommer ett "men".

 130. "Jag har arabiska vänner, men"...
  Och sen efter detta "men"-

 131. -kommer en beskrivning av araber
  som inte är alltför smickrande.

 132. De flesta informanterna, bortsett från
  de två avvikande fallen jag nämnde-

 133. -drar sig inte för att kritisera islam,
  muslimer och araber.

 134. Det sägs oftast inte rakt ut,
  man nämner inga namn-

 135. -och de beskriver knappt
  vad muslimer är-

 136. -men de beskriver deras egenskaper
  på andra sätt, t.ex. genom vad de gör-

 137. -eller vad det är meningen
  att de ska göra.

 138. De beskrivs t.ex. ständigt som
  underutvecklade, odemokratiska-

 139. -oetiska, expansionistiska makthung-
  riga manipulatörer. En informant sa:

 140. "Det finns inte ett enda demokratiskt
  system i hela arabvärlden."

 141. Jag frågade också informanterna
  om de tror-

 142. -att islam kan reformeras,
  förändras eller anpassa sig.

 143. De flesta informanterna sa nej,
  mer eller mindre rakt ut.

 144. En sa: "Jag tror inte att islam kan
  reformeras till själ och hjärta."

 145. De beskriver också judar och Israel.

 146. Det intressanta är
  att vi under diskussionens gång-

 147. -uttryckligen frågar dem
  hur muslimer och judar är.

 148. Vi försöker få fram det genom indirekta
  frågor. Men under intervjuerna-

 149. -förekommer få beskrivningar av judar,
  Israel eller den messianska gruppen.

 150. Jag skulle vilja säga så här:

 151. Det identitetsskapande
  som ägde rum var negativt.

 152. De skapade ett "oss"
  genom att beskriva "dem" negativt.

 153. Men när de tillfrågades
  ansåg inte informanterna-

 154. -att Israel orsakat
  konfliktens utveckling.

 155. En riktigt högervriden
  nationalistisk agenda och retorik.

 156. Israel är oskyldigt till konflikten. Som
  jag sa fanns det två avvikande fall-

 157. -men det här är vad våra elva
  intervjuade personer berättar.

 158. När israeliskt våld diskuteras
  kontextualiseras det alltid.

 159. Det finns alltid en kontext,
  en situation, ett hot-

 160. -som förklarar det dåliga uppförandet.

 161. Palestiniernas dåliga uppförande
  kontextualiserades däremot aldrig.

 162. Och när t.ex. oetiska handlingar
  eller idéer diskuterades-

 163. -ansågs de aldrig som typiskt judiska.
  De var aldrig centrala egenskaper.

 164. Åtgärder: Vad ska vi messianska
  troende göra i den här situationen?

 165. Vi ställde samma frågor om och om
  igen, men inga lösningar föreslogs.

 166. De visste vad de inte ville.

 167. De var helt emot
  territoriella eftergifter.

 168. Men de var positiva till att definiera
  en framtida lösning.

 169. Men att skapa en riktig moralpolicy
  avhåller de sig från.

 170. De ansåg att de messianska judarnas
  jobb eller uppgift-

 171. -är att sprida evangeliet
  och att älska sin nästa.

 172. De sa att de kan acceptera
  nån sorts fred-

 173. -men bara i enlighet med
  den sionistiska agendan.

 174. Men aldrig en fred baserad på gemen-
  samma eller territoriella eftergifter.

 175. De flesta stödjer ett större Israel, men
  har olika åsikter om hur det ska ske:

 176. Genom annektering
  eller fortsatt ockupation.

 177. Bortsett från de två avvikande fallen
  jag nämnde tidigare-

 178. -ville ingen informant ge palestinierna
  på Västbanken medborgarskap.

 179. De vill alltså ha Västbanken.
  "Vi ska behålla Västbanken."

 180. Men det fanns ingen agenda för vad
  man ska göra med palestinierna där.

 181. En sa: "Ska alla palestinier väster om
  Jordan få bli israeliska medborgare?"

 182. "Då finns det inte längre
  nån judisk demokratisk stat."

 183. "Kanske en demokratisk stat,
  men får araberna makt"-

 184. -"kommer det inte att finnas
  några judar kvar här."

 185. Man ska inte kämpa för politisk fred-

 186. -för de tror
  att Antikrist kommer att komma.

 187. Och Antikrist kommer en dag
  att föreslå politisk fred.

 188. Det kommer att bli en falsk fred,
  för så står det i Bibeln.

 189. Enligt Bibeln kommer det att bli fred
  i framtiden, då Antikrist regerar.

 190. Och som jag sa tror de inte på
  att leda landet till fred.

 191. De understryker att vi måste
  utföra goda gärningar här och nu.

 192. Och som en informant sa: "Vad finns
  i din trädgård? Ta hand om den."

 193. "Hjälp beduinerna utanför. Visa upp
  mig för de ultraortodoxa judar"-

 194. -"som hatar mig för min tro."

 195. Preliminära slutsatser:

 196. Ledarna för den messianska rörelsen
  bedömde konflikten som hopplös.

 197. Fatalistisk. Det kan inte bli riktig
  fred förrän Kristus återkommit.

 198. Det är som jag sa väldigt fatalistiskt.
  Islams väsen har orsakat konflikten.

 199. Nya förödande krig måste komma.
  De är en del av frälsningshistorien.

 200. Gud vill rädda världen-

 201. -men innan han kan återkomma
  måste vissa saker hända.

 202. Och vår uppgift är att frälsa själar.

 203. När man studerar termen
  "radikalisering"-

 204. -ser man att den har två dimensioner:

 205. Den ena handlar om
  radikala handlingar.

 206. Att ta till terrorism,
  politiskt våld eller extremistvåld-

 207. -det vill säga
  ett extremt våldsamt beteende.

 208. Radikalisering kan också
  handla om ideologiska idéer-

 209. -att utveckla extremistiska ideologier
  och åsikter.

 210. I den första dimensionen
  ser jag knappast nån tendens till-

 211. -att messianska rörelsen accepterar
  illegalt, icke-statligt våld.

 212. De här grupperna har aldrig ägnat sig
  åt eller trott på ett sånt beteende.

 213. De tror på ett gudomligt ingripande
  som ska skapa en messiansk era.

 214. Inte mänskligt våld.

 215. Men naturligtvis
  accepterar och legitimerar man-

 216. -försvarsmaktens beteende
  och verksamhet.

 217. Man försvarar också tydligt systemet.

 218. Palestinier stereotypiseras på ett sätt-

 219. -som rättfärdigar
  deras sociala ställning.

 220. Och en stor del av
  Israels messianska rörelse är radikal-

 221. -när det gäller deras mål - inte deras
  metoder. De kräver ett större Israel-

 222. -men nekar palestinierna
  som bor där medborgarskap.

 223. Men problemet är förstås
  att det här mer eller mindre överlappar-

 224. -och överensstämmer med
  den israeliska högerns politik. Tack.

 225. Tack så mycket, Kristian. Nu är det
  Dani Filcs tur att kommentera.

 226. Tack för
  ett väldigt intressant föredrag.

 227. Jag vill komma med
  några kommentarer att tänka på-

 228. -och några frågor.

 229. Den första är att jämförelsen du gör i
  din studie - mer än i din presentation-

 230. -mellan kristen sionism
  och messianska judar är intressant.

 231. Den är en del av förvandlingen-

 232. -från en nationell
  till en religiös konflikt.

 233. Och den eskatologiska tron
  påminner också på ett sätt-

 234. -om den förändring-

 235. -som den religiösa
  judiska sionismen har genomgått.

 236. Den ortodoxa sionismen.
  För i din studie skriver du-

 237. -att kristna sionister
  och messianska judar-

 238. -inte betraktar sitt politiska stöd-

 239. -till judar som flyttar till Israel
  som kopplat till judarnas välfärd-

 240. -utan till den eskatologiska tron
  på Kristus återkomst-

 241. -för det bidrar till Kristus återkomst.

 242. Inom sionistisk ortodox judendom
  förekom det en diskussion-

 243. -mellan de som såg sionismen
  som ett instrument-

 244. -för Messias återkomst till jorden-

 245. -och de som såg sionismen
  som ett sätt-

 246. -att rädda judar
  från att bli förföljda i Europa.

 247. Så småningom, och framför allt efter
  1967, blev den eskatologiska tron-

 248. -och den messianska tron
  dominerande-

 249. -och ligger i dag till grunden
  för många handlingar-

 250. -bland bosättarna på Västbanken,
  i ockuperade territorier-

 251. -men också
  för dagens israeliska regering.

 252. Den här eskatologiska tron,
  som är gemensam-

 253. -för både evangeliska amerikaner-

 254. -messianska judar
  och ortodoxa sionister, är intressant.

 255. Den stärker förvandlingen-

 256. -från en nationell
  till en religiös konflikt.

 257. Jag vill också kommentera
  det här med pessimism.

 258. Jag tror att ni nämnde-

 259. -att den pessimistiska tron framför allt
  var av eskatologisk och teologisk art:

 260. Inte förrän Kristus har återkommit
  kan nåt bli bättre.

 261. Men du nämnde också
  några politiska orsaker.

 262. I dag är pessimismen
  ganska så utbredd-

 263. -i hela det israeliska samhället.

 264. Premiärministern sa
  för några månader sen-

 265. -att vi är dömda
  att leva med ett svärd i vår hand-

 266. -i all evighet.

 267. Men även bland liberala israeler
  finns en klar pessimism.

 268. Om man läser den liberala vänsterns
  största tidning i Israel-

 269. -tidningen Haaretz,
  kan man dagligen se-

 270. -att det efter misslyckandet
  med Osloförhandlingarna-

 271. -råder pessimism
  i det israeliska samhället.

 272. Så man bör nog göra fler analyser
  innan man kan se-

 273. -om den pessimistiska attityden
  är en del av deras teologiska tro-

 274. -eller beror på att de lever
  i ett samhälle som är pessimistiskt-

 275. -när det gäller nuet och framtiden.

 276. När det gäller frågorna-

 277. -diskuterade jag en av dem
  med Anders:

 278. Nämligen att jag tycker
  att det är intressant-

 279. -att det både inom messiansk
  judendom och kristen sionism finns-

 280. -en nästan manikeisk tro
  på kampen mellan gott och ont-

 281. -vilken jag trodde var utmärkande för
  den kristna tron:

 282. Det här med förhållandet
  mellan gott och ont-

 283. -där det onda undertrycks
  av en god och positiv Gud.

 284. Är det nästan ett accepterande
  av en icke-kristen manikeisk tro-

 285. -när det gäller förhållandet mellan
  gott och ont? Det var vad jag undrade.

 286. Och min andra fråga
  handlar om skillnaderna-

 287. -mellan avsaknaden av bedömning
  i texten-

 288. -och de konstanta bedömningar
  informanterna gör.

 289. I studien nämnde ni att ni till skillnad
  från hos kristna sionister-

 290. -inte hittade några bedömningar
  i texterna-

 291. -om varken judar eller araber,
  men när ni pratar med informanterna-

 292. -presenteras en rad bevis på negativa
  bedömningar av palestinier och araber.

 293. Jag undrar
  hur du förklarar de här skillnaderna-

 294. -mellan den skrivna texten
  och intervjuerna? Tack.

 295. Jag förstod inte sista frågan, mellan
  text och informanter. Vad menar du?

 296. I studien nämner du att när du studerar
  den skrivna texten...

 297. När du jämförde messiansk judendom
  och kristen sionism-

 298. -sa du att det förekom bedömningar
  inom kristen sionism-

 299. -men inte inom messiansk judendom.

 300. Men när du presenterar intervjuerna
  förekommer det en tydlig bedömning.

 301. Det har du visat ganska övertygande.

 302. Du menar att de messianska judarna
  producerar egna texter-

 303. -som är ganska så behärskade?

 304. Att de avstår från att beskriva
  araber och muslimer?

 305. Kanske... Jag vet inte, det måste vi
  fundera på, min medförfattare och jag.

 306. Det beror kanske på att de messianska
  texter vi har studerat hittills-

 307. -har publicerats av fredsivrarna
  inom den messianska rörelsen.

 308. Caspari Center, till exempel.
  Det kan vara orsaken.

 309. Kan du upprepa frågorna?
  Min hjärna är väldigt liten...

 310. Den första rörde tron på
  förhållandet mellan gott och ont-

 311. -som inte är så kristen,
  utan mer manikeisk...

 312. Det är en relevant fråga. Jag är ingen
  teolog, utan forskare, men du har rätt.

 313. Ondskan beskrivs mer eller mindre
  som förkrossande.

 314. Så det pågår en krigsteologi-

 315. -och inte en fredsteologi.
  Enligt vissa kristna-

 316. -blir Guds rike allt större-

 317. -och som störst
  strax före Kristus återkomst.

 318. Så enligt en positiv kristen tro
  blir Guds rike allt större.

 319. Kristus återkommer
  när riket är som störst.

 320. Sen har vi den andra bilden:
  att allt bara blir värre och värre-

 321. -och att mörkret är som störst
  innan Kristus återkommer.

 322. Den messianska rörelsen tillsammans
  med den kristna sionismen-

 323. -i USA och på andra platser har
  anammat den negativa, mörka teologin.

 324. Caroline Varin.
  Tack för föredraget.

 325. Jag undrar över den påtagliga
  anglosaxiska dominansen du nämnde.

 326. Beror den på nåt speciellt?

 327. Skiljer sig deras tro från andras?
  Och hur kommer det sig?

 328. De dominerar för att de var först.

 329. Messianska rörelsen grundades
  som jag sa i USA på 1960-talet-

 330. -så det finns många fler
  messianska judar i USA än i Israel.

 331. Det är en orsak. Jag tror också...
  Och nu spekulerar jag...

 332. Det kan också bero på ekonomiska
  orsaker, men det är spekulationer.

 333. Det största antalet
  messianska judar finns i USA.

 334. Och de första messianska
  församlingarna i Israel-

 335. -grundades av messianska judar
  från USA.

 336. När vi intervjuade folk och såg deras
  namn såg vi ett tydligt samband.

 337. Det är orsakerna.
  Besvarade jag din fråga?

 338. På ett ungefär?

 339. Jag undrar över skillnaden
  mellan ideologisk radikalisering-

 340. -och våldsam radikalisering.
  Är det den kristna tron-

 341. -som gör
  att de inte är våldsamma radikaler?

 342. Eller kan man säga att nån annan
  är våldsam i deras ställe?

 343. För några år sen mötte jag t.ex.
  en kristen sionist som sa-

 344. -att det var bra
  att Yitzhak Rabin mördades.

 345. Men han hade aldrig gjort det själv.

 346. Nu spekulerar jag nog igen.

 347. Jag har inte reflekterat över
  den här frågan så mycket.

 348. Men du kan ha en poäng där.
  Radikala grupper som stöttar en stat-

 349. -behöver inte bli radikala.
  Den kristna ultrahögern i USA-

 350. -behöver inga egna terroristgrupper,
  för de har en så radikal stat.

 351. Det är kanske samma sak här.
  Staten gör jobbet åt dem.

 352. Så radikaliseringen-

 353. -är ett accepterande, en legitimering
  av försvarsmaktens verksamhet.

 354. De skapar inte egna
  beväpnade organiserade styrkor.

 355. Vi har hört att det har skett attityd-
  förändringar - inte under intervjuerna-

 356. -men de messianska judarna
  stöttar alltmer Israels försvarsmakt.

 357. Och så var det inte
  för några årtionden sen.

 358. -Ja...
  -Tack så mycket.

 359. Översättning: Lotta Rossi
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Fred och messiansk judendom

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kristian Steiner, lektor vid Malmö högskola, talar om messiansk judendom. Han berättar om hur ledare för den israeliska messianska rörelsen formulerar förhoppningar om fred i Mellanöstern och det israeliska samhället. Dani Filc som är lektor vid Ben-Gurion universitetet i Israel ställer frågor till Kristian Steiner. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Religionskunskap > Judendom, Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Ämnesord:
Fred, Messianism, Religion, Religionshistoria
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Neonazistisk terrorism

Matthew Feldman, professor vid Teesside University, berättar om sina studier som är baserade på forskning av radikal kristen höger och jihadism. Under de senaste decennierna har ensam varg- terrorism till stor del varit förbehållet religiös extremism. En skarp kontrast mot tidigare då sekulär terrorism sträcker sig tillbaka mer än ett århundrade. Anders Lundberg, lektor vid Linneuniversitetet, ställer frågor till Matthew Feldman. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Fred och messiansk judendom

Kristian Steiner, lektor vid Malmö högskola, talar om messiansk judendom. Han berättar om hur ledare för den israeliska messianska rörelsen formulerar förhoppningar om fred i Mellanöstern och det israeliska samhället. Dani Filc som är lektor vid Ben-Gurion universitetet i Israel ställer frågor till Kristian Steiner. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Politisk radikalisering i Israel

Dani Filc är universitetslektor vid Ben-Gurion University i Beersheba i Israel och forskar om högerpopulism inom israelisk politik. Politisk radikalisering i Israel kan enligt honom ta sig uttryck i nationalistisk religiös fundamentalism eller radikal högerpopulism. Kristian Steiner, universitetslektor vid Malmö högskola, ställer frågor till Dani Filc. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Erövras gatan genom idéer?

Andreas Önnerfors är universitetslektor vid Göteborgs universitet och berättar om det tyska högerextrema partiet Pegida. Hur har de lyckats samla mer folk än tidigare liknande partier? De har sedan 2014 agerat under parollen "Patriotiska européer mot islamisering av västvärlden". Vit Sisler som är lektor vid Charles University of Prague ställer frågor till Andreas Önnerfors. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Att handskas med en fiende inpå

Sarbeswar Sahoo, lektor vid Indian institute of technology, berättar om hur Indiens etniska, kulturella och religiösa mångfald kommit att hotas av att statens institutioner allt mer används av en dominerande religiös grupp. Matthew Feldman, professor vid Teesside University, ställer frågor. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Val, våld, och radikalisering

Vilka är det som utövar våld när politiska val inte går som de vill? Vilka tar till våld för att vinna politiska val? Megan Dyfvermark är doktorand vid Göteborgs universitet och försöker hitta samband och se ett mönster. Jonathan Githens-Mazer, universitetslektor vid University of Exeter, ställer frågor till Megan Dyfvermark. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Idéer, uppfattningar eller verklighet?

Går det att påverka radikalisering genom att förstå den? Jonathan Githens-Mazer är universitetslektor vid University of Exeter i Storbritannien och berättar om sin forskning om radikalisering. Han talar bland annat om att islamisk radikalisering inte är en berättelse utan att den kan se väldigt olika ut på olika platser i världen. Anja Dalgaard-Nielsen vid Danska försvarsakademin ställer frågor efter föreläsningen. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

En studie om Boko Haram

Caroline Varin är adjunkt vid Regent´s University i London, Storbritannien och talar om Boko Haram och orsaker till uppkomsten av den extrema islamistiska organisationen. Vilken är historien bakom och i vilken miljö skapades Boko Haram? Megan Dyfvermark som är doktorand vid Göteborgs universitet ställer sedan frågor till Caroline Varin. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Avradikalisering

Vad är det som gör att personer en gång kopplade till terrorism och våldsam extremism väljer att ta avstånd från det vid ett senare tillfälle? Finns det ett mönster att hitta bland de olika fallen av avhopp? Anja Dalgaard-Nielsen vid danska försvarsakademin har fört en studie i ämnet och talar här om avradikaliseringen. Caroline Varin, adjunkt vid Regent's University, ställer frågor till Anja Dalgaard-Nielsen. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Rättsliga skyddet för muslimer i dag

Vad ser vi för trender i det rättsliga skyddet för muslimer? Martin Mörk, chef för DO:s processenhet, redogör för utvecklingen av rättspraxis i Sverige och Europa avseende skyddet för muslimer. Flera fall i Europa pågår där man diskuterar neutralitetsprincipen. Det vill säga att man bedömer användandet av religiösa symboler och kläder på samma sätt som politiska symboler eller kläder, för att hålla nere religiösa uttryck i det offentliga rummet. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - feminist och troende

Jag vill ha en kvinnlig imam

Islamsk feminism har många ansikten. Vissa muslimska feminister vill omtolka sin religion och ta bort de lagar i sharia som gör kvinnan underordnad mannen. Andra tycker att islam redan idag är den högsta formen av feminism. I skuggan av moskéerna pågår en kamp om vad som är, och vad som inte är, ett förtryck av kvinnan.