Titta

UR Samtiden - Cyberbullying 2016

UR Samtiden - Cyberbullying 2016

Om UR Samtiden - Cyberbullying 2016

Föreläsningar från konferensen Cyberbullying där forskare och experter talar om utmaningarna med att stoppa nätmobbing. Inspelat på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 22 april 2016. Arrangör: Göteborgs stad, Friends, IBPA, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Cyberbullying 2016 : Nätmobbning och överlevnadsstrategierDela
 1. God dag, allihop.

 2. Det är ett nöje att vara här i Göteborg
  med så trevliga människor.

 3. Det är en fin stad. Jag tycker om
  språket. Det påminner om holländska.

 4. Vi har samma ord för potatismos,
  vilket är trevligt.

 5. Så om jag råkar säga ett ord
  på holländska blir det inga problem-

 6. -för ni förstår mig nog.

 7. I dag ska jag förklara resultaten
  i vår studie-

 8. -av hanteringsstrategiers effektivitet
  hos unga offer för nätmobbning.

 9. Jag har bedrivit forskningen ihop
  med Heidi Vandebosch.

 10. Det här är min postdoktorala forskning,
  så låt oss titta på den.

 11. Först ska jag förklara
  vad vi visste förut-

 12. -om hantering
  hos offer för nätmobbning.

 13. Sen ska jag hoppa till litteratur
  om hanteringens effektivitet-

 14. -bland offer för nätmobbning.

 15. Sen ska vi diskutera några resultat
  av våra studier.

 16. Först vår studie om hanteringens
  effektivitet vad gäller förekomst-

 17. -och sen våra resultat för
  effektiviteten vad gäller psykisk hälsa.

 18. Om vi sen har tid kvar kan vi diskutera
  några svårigheter-

 19. -med att undersöka hanteringens
  effektivitet över tid.

 20. Jag ska först förklara
  vad vi redan visste om hantering-

 21. -bland offer för nätmobbning.

 22. Vi börjar med hanteringsstrategier.

 23. Det är beteenden, tankar och känslor-

 24. -som används för att anpassa sig
  till förändringar i livet.

 25. Enkelt uttryckt, hur man hanterar
  eller reagerar på saker.

 26. Det finns olika sorters hantering.

 27. Folkman & Lazarus har gjort skillnad
  mellan problemfokuserad hantering-

 28. -och känslobaserad hantering.

 29. Problemfokuserad hantering
  är mer aktiv-

 30. -och känslofokuserad hantering
  är mer passiv.

 31. Forskare har lagt märke till att valet
  av metod beror på individerna-

 32. -eller individuella egenskaper-

 33. -och även på typen av stressor.

 34. För nätmobbning har ett antal
  hanteringsstrategier studerats.

 35. Jacobs, Volink, Dehue & Lechner
  har gjort en kategorisering-

 36. -med fem kategorier av hanterings-
  strategier hos offer för nätmobbning.

 37. Först hade vi tekniska lösningar-

 38. -som att blockera kontakten,
  alltså förövaren-

 39. -eller att radera allt skadligt
  material, som sårande kommentarer.

 40. Sen har vi att konfrontera mobbaren,
  till exempel genom att hämnas-

 41. -alltså en aggressiv konfrontation,
  men den kan även vara icke-aggressiv.

 42. Det kan vara konstruktiv kontakt
  med en lärare, med föräldrar-

 43. -med mobbaren eller mellan
  mobbarens föräldrar och offret.

 44. Sen har vi att ignorera situationen,
  som att till exempel göra ingenting.

 45. Offret kan också undvika beteendet,
  undvika förövaren-

 46. -exempelvis genom att sluta använda
  internet eller mobiltelefon.

 47. Sen har vi att söka stöd. Ett offer
  kan berätta för en vän, en lärare-

 48. -en förälder eller nån annan.

 49. Den sista kategorin
  är mental hantering-

 50. -som exempelvis självklander
  eller att oroa sig för mycket för det.

 51. Vi har undersökt hanteringsstrategier
  hos ungdomar mellan tio och sjutton.

 52. Vi hade ett urval på fler än tvåtusen-

 53. -och vi har undersökt flera
  olika sorters hanteringsstrategier.

 54. När det gäller teknisk hantering
  har vi inkluderat:

 55. "Jag försökte ta bort meddelandet",
  "Jag försökte undvika kontakt"-

 56. -"Jag har sparat alla handlingar"
  eller "Jag har rapporterat det online".

 57. Sen har vi konfrontation
  i aggressiv eller icke-aggressiv form.

 58. "Jag bad mobbaren att sluta"-

 59. -eller "Jag mobbade förövaren via
  nätet, mobilen eller i verkligheten."

 60. Sen har vi "Jag gjorde inget" eller "Jag
  slutade använda nätet eller mobilen".

 61. När det gäller
  att söka instrumentellt stöd-

 62. -kan offret prata med en vän,
  en förälder, en lärare eller nån annan.

 63. Och för mental hantering: "Jag sa
  till mig själv att det var oviktigt"-

 64. -"Jag reflekterade över
  varför jag blev mobbad"-

 65. -"Jag låtsades att inget hade hänt"
  och så vidare.

 66. Om vi tittar på frekvenserna ser vi-

 67. -att offren mest använde "Jag sa
  till mig själv att det var oviktigt"-

 68. -och därefter "Jag försökte
  avlägsna meddelandena".

 69. Sen "Jag vägrade tänka på det."

 70. Det är redan intressant.

 71. Offren för nätmobbning
  tycks mest använda mental hantering-

 72. -och en form av teknisk hantering.

 73. Vad vet vi då om effektiviteten
  hos dessa hanteringsstrategier?

 74. Om vi tittar på litteraturen finns
  det bara några få studier-

 75. -om effektiviteten hos
  hanteringsstrategier vid nätmobbning-

 76. -och de har bedömts på olika sätt.

 77. Man kan undersöka
  graden av uppfattad nytta.

 78. Till hur stor hjälp
  var det för dig som offer?

 79. Sen har vi huruvida strategin-

 80. -har minskat förekomsten
  av utsatthet för nätmobbning-

 81. -eller hur ofta man blev mobbad
  efter att ha använt en viss strategi.

 82. Ett annat mått på effektivitet-

 83. -är om strategin har skyddat mot
  internalisering och negativa känslor.

 84. Några anmärkningar om metodologin
  kan göras för befintliga studier.

 85. Samtliga bygger på tvärsnittsdata
  och retrospektiva data.

 86. Det fanns inga longitudinella studier.

 87. Vissa mått förlitar sig mer på
  subjektiva uppskattningar än andra.

 88. Den uppfattade nyttan-

 89. -är en väldigt subjektiv bedömning
  av en strategis effektivitet-

 90. -medan faktisk förekomst eller
  nivån av problem med psykisk hälsa-

 91. -är ett mer objektivt mått
  på effektivitet över tid.

 92. En tredje anmärkning är-

 93. -att tidigare forskning har undersökt
  kortsiktiga effekter av mobbning-

 94. -som efter några veckor eller månader.

 95. Men det har inte funnits data-

 96. -om effektiviteten flera år
  efter att man blivit nätmobbad.

 97. Därför gjorde vi en longitudinell studie
  för att undersöka effektiviteten-

 98. -för utsatthetens frekvens
  och problem med psykisk hälsa.

 99. Vi anser att dessa är
  mer objektiva mått på effektivitet.

 100. Vi har studerat effektiviteten
  över kort tid, sex månader till ett år.

 101. Vi har också studerat den
  efter högst två år-

 102. -och vi vill också undersöka
  effektiviteten efter längre tid, fem år.

 103. Just nu samlar vi in data
  för det femte steget-

 104. -för att kunna säga nåt
  om effektiviteten efter fem år.

 105. I dag kan jag tyvärr bara presentera
  resultat om effektiviteten-

 106. -för högst två år efter nätmobbning.

 107. Det leder mig till den första studien.

 108. I den vill vi undersöka effektiviteten
  hos hanteringsstrategier-

 109. -för förekomst av utsatthet
  för nätmobbning över längre tid.

 110. Vår metod var en panelstudie
  i fyra steg.

 111. Det gick sex månader
  mellan varje steg.

 112. Vi började samla in data i oktober
  2011... Där pratade jag holländska!

 113. Och vi blev klara i maj 2013.

 114. För varje steg använde vi identiska
  enkäter, som fylldes i för hand.

 115. Vi har använt ett representativt,
  randomiserat, stratifierat urval-

 116. -av flamländska ungdomar.

 117. Kriterierna var årskurs och skolform.
  Vi ville ha flera årskurser-

 118. -så från första till femte året inom
  sekundärutbildningen i Flandern.

 119. Vi ville också inkludera
  alla skolformer.

 120. Vi har allmän
  och teknisk sekundärutbildning-

 121. -samt yrkesförberedande
  sekundärutbildning.

 122. Sammanlagt hade vi över 2 300 elever
  mellan tio och sjutton år.

 123. De fyllde i formulären vid baslinjen,
  alltså vid första tillfället.

 124. Sammanlagt 1 400 elever
  fyllde i formulären för alla fyra steg.

 125. För den här studiens syfte
  valde vi endast ut elever-

 126. -som angav att de var offer
  vid tillfället 1.

 127. Så kunde vi titta noga på hur effektiva
  vissa hanteringsstrategier är-

 128. -för offer för nätmobbning.

 129. Det gav oss ett urval för analys
  på endast 150 elever.

 130. Genomsnittsåldern var tretton,
  och 62 procent var flickor.

 131. Vi använde olika mått.

 132. Vi gav den en definition
  för nätmobbning-

 133. -och frågade hur ofta de blivit mobbade
  på nätet eller via mobiltelefon-

 134. -det senaste halvåret.
  De hade sju valmöjligheter-

 135. -från "aldrig" till "varje vecka".

 136. Sen fick de en lista
  med nitton hanteringsstrategier.

 137. Dessa inhämtades genom en
  översikt av tillgänglig forskning-

 138. -när vi utformade enkäten.

 139. Nyligen har det publicerats artiklar-

 140. -om validerade färdigheter för
  hanteringsstrategier, vilket är bra.

 141. Men när vi utformade
  våra enkäter 2011-

 142. -fanns inte dessa färdigheter.

 143. Vi använde samma kategorier
  som jag visade er tidigare.

 144. Det här är vår föreslagna modell-

 145. -med tre regressionsanalyser.

 146. Syftet var att förutse
  utsatthet för nätmobbning-

 147. -sex månader till ett år efter
  att man har blivit nätmobbad-

 148. -1-1,5 år
  efter att man har blivit nätmobbad-

 149. -och 1,5-2 år
  efter att ha blivit nätmobbad.

 150. Våra prediktorer var kön, ålder,
  tidigare frekvens av nätmobbning-

 151. -och olika hanteringsstrategier.

 152. Strategierna fördes in i analysen som
  separata punkter, inte som faktorer.

 153. På så vis kunde vi verkligen se
  vilka strategier-

 154. -som var effektiva eller ineffektiva.

 155. Vidare till de deskriptiva resultaten.

 156. Av vårt stora urval på 1 400 elever-

 157. -var 9 procent offer för nätmobbning
  vid tillfälle 1-

 158. -9,7 procent vid tillfälle 2,
  6 procent vid tillfälle 3-

 159. -och 6 procent vid tillfälle 4,
  så det skedde en liten minskning.

 160. Men för studiens syfte-

 161. -använde vi bara ungdomar
  som var offer vid tillfälle 1.

 162. Av dessa tillfrågade,
  urvalet på 154 elever-

 163. -var hälften offer
  endast vid tillfälle 1.

 164. 30 procent var offer
  vid två mättillfällen.

 165. 10 procent var offer
  vid tre mättillfällen-

 166. -och 11 procent var offer
  vid varje mättillfälle.

 167. Så under två år blev omkring
  11 procent mobbade hela tiden.

 168. Via internet eller mobiltelefon.

 169. Nu kommer jag till resultaten
  från regressionsanalyserna.

 170. Först beträffande effekten sex månader
  till ett år efter nätmobbningen.

 171. Överraskande nog förutsåg ingen av
  strategierna utsatthet för nätmobbning-

 172. -vid tillfälle 2.

 173. Ni ska få en möjlig förklaring
  till det senare.

 174. Sen, för effektiviteten 1-1,5 år
  efter nätmobbning-

 175. -visade sig samtal med föräldrarna
  vara en effektiv hanteringsstrategi.

 176. Offren pratade med föräldrarna.

 177. Det ledde till lägre förekomst
  av utsatthet för nätmobbning-

 178. -1-1,5 år efter att ha blivit nätmobbad.

 179. Vi gjorde samma sak för 1,5-2 år
  efter nätmobbning.

 180. Även här var en bra hanteringsstrategi
  att prata med föräldrar.

 181. Vi hade också
  två ineffektiva hanteringsstrategier.

 182. Att ta bort meddelanden ledde
  till ökad förekomst-

 183. -av utsatthet för nätmobbning,
  liksom "Jag var för orolig för det".

 184. Låt oss diskutera resultaten.

 185. Att söka stöd tycks kunna leda till
  en betydande minskning-

 186. -i förekomsten
  av utsatthet för nätmobbning.

 187. Men vår studie visade
  att det kan dröja innan detta sker.

 188. Det är möjligt att användandet
  av den här sortens strategier-

 189. -ger beteendemässiga
  och kognitiva förändringar-

 190. -som kan kräva tid för att äga rum.

 191. Beteendemässiga
  och kognitiva förändringar hos offren-

 192. -men kanske även hos förövaren.

 193. Att försöka avlägsna meddelanden
  och överdriven oro-

 194. -kan ge en ökning i förekomsten
  av utsatthet för nätmobbning-

 195. -men det kan också dröja.

 196. Det kan vara
  att när man tar bort meddelandet-

 197. -får det förövaren
  att fortsätta med sitt beteende.

 198. Om man tar bort materialet-

 199. -kan förövaren tolka det
  som ett tecken-

 200. -på att hans handlingar är effektiva,
  att han verkligen sårar offret-

 201. -och detta kan få honom att fortsätta.

 202. Överdriven oro-

 203. -ökade också förekomsten
  av utsatthet för nätmobbning.

 204. Det kan vara att oron leder till
  att man internaliserar problem-

 205. -som att undvika sociala sammanhang
  och nervositet.

 206. De här problemen
  kan göra offret särskilt sårbart-

 207. -och ett lätt mål för förövare.

 208. Och att ha få hanteringsstrategier-

 209. -förutsåg senare förekomst
  av utsatthet för nätmobbning.

 210. Det kan bero på
  att vissa hanteringsstrategier-

 211. -kan vara både effektiva
  och ineffektiva över tid.

 212. Detta kan ha tagit ut vartannat,
  så att en effekt uteblev.

 213. Det kan bero på
  hur allvarlig mobbningen är-

 214. -eller på förhållandet
  mellan offer och förövare.

 215. Det är helt klart nåt
  som vi måste forska mer om.

 216. Och vad gäller tidsrymder
  hade vi tidsrymder på sex månader.

 217. Kanske fanns det en effektiv strategi
  efter två månader-

 218. -eller en minskning i utsatthet,
  som försvann på sex månader.

 219. Det helt klart nåt
  som vi kan göra i framtida forskning.

 220. Kanske ha kortare tidsrymder
  på en eller två månader-

 221. -i stället för sex månader.

 222. Utifrån resultaten kan jag formulera -

 223. -förslag till forskning
  om intervention och prevention.

 224. Det verkar vara viktigt
  att lära ungdomar att prata-

 225. -om negativa upplevelser på nätet
  med andra.

 226. Eftersom samtal med föräldrar
  är en effektiv hanteringsstrategi-

 227. -är det viktigt att vi lära ungdomar
  hur de ska göra det.

 228. De behöver färdigheter
  som hjälper dem att prata med lärare-

 229. -eller föräldrar om det.

 230. Sen kan man råda de offer som
  söker stöd att inte oroa sig för det.

 231. Det stöds också av kognitiv terapi.

 232. Terapin handlar om att känna igen
  och ersätta irrationella tankar-

 233. -med rationella tankar.

 234. Slutligen är det viktigt att inte
  ta bort meddelanden omedelbart.

 235. Vår studie har förstås begränsningar.

 236. Många deltog,
  men det analyserade urvalet var litet.

 237. Det gick inte att justera för använda
  hanteringsstrategier-

 238. -vid tillfälle 2, 3 eller 4.

 239. Och vi frågade bara om de hade
  använt strategin eller inte.

 240. Vi bestämde inte frekvensen
  för varje strategi.

 241. Nu kommer jag till den andra studien.

 242. Här undersökte vi effektiviteten
  av hanteringsstrategier-

 243. -för problem med psykisk hälsa -
  självförtroende och social ångest.

 244. Detta gör vi över en längre tidsperiod.

 245. Självförtroende är en persons allmänna
  uppfattning om det egna värdet.

 246. För social ångest
  är det utmärkande draget-

 247. -rädslan att man ska göra fel
  och kritiseras av andra.

 248. Det är viktigt att ungdomar
  inte har för mycket social ångest-

 249. -då det kan förhindra
  en normal utveckling och socialisering.

 250. Studiens metod är densamma
  som förut, så vi hoppar över den.

 251. Urvalet är också detsamma.

 252. Vi valde ut elever som vad offer
  vid tillfälle 1.

 253. Måtten är desamma, men vi tog
  med självförtroende från Rosenberg-

 254. -och även en skala
  för social ångest för ungdomar.

 255. Skalan består av tre underskalor:

 256. Rädsla för negativ bedömning
  från kamrater-

 257. -som oro för att inte vara omtyckt.

 258. Den andra skalan är social undvikande
  och oro i allmänhet.

 259. "Jag är blyg även med nära kamrater."

 260. Vi har också socialt undvikande,
  särskilt i nya situationer-

 261. -eller med okända människor.

 262. "Jag blir nervös när jag pratar
  med andra jag inte känner så väl."

 263. Här är den föreslagna modellen
  för självförtroende.

 264. Din liknar den förra modellen.

 265. Vi vill att den
  ska förutse självförtroende-

 266. -sex månader till ett år
  efter nätmobbning-

 267. -1-1,5 år efter nätmobbning-

 268. -och 1,5-2 år efter nätmobbning.

 269. Våra prediktorer var kön och ålder-

 270. -förekomst av utsatthet
  för nätmobbning-

 271. -tidigare självförtroende
  och hanteringsstrategierna.

 272. Här talar vi om effektiva strategier
  när självförtroende ökar.

 273. Vi talar om ineffektiva strategier
  när självförtroendet minskar.

 274. Samma modell för social ångest, som
  vi ville förutse vid olika tidpunkter.

 275. Här talar vi om en effektiv strategi
  när den sociala ångesten minskar.

 276. Vi talar om en ineffektiv strategi
  när den sociala ångesten ökar.

 277. Dags för resultaten.

 278. Eftersom det finns många resultat
  går jag direkt till diskussionen.

 279. Det är mer intressant.

 280. För självförtroende ser vi-

 281. -att sökandet av instrumentellt stöd är
  associerat med ökat självförtroende-

 282. -när offer pratar med lärare.

 283. Att söka instrumentellt stöd är
  effektivt när man pratar med lärare-

 284. -men självförtroendet minskar
  när offret pratar med en vän.

 285. Det kan vara att offer skäms mer
  för att visa och berätta-

 286. -om smärtsamma upplevelser
  för en vän än för en lärare.

 287. Bra tekniska hanteringsstrategier
  var att spara bevis på mobbning-

 288. -och att fortsätta använda
  nätet och mobiltelefon-

 289. -men undvika kontakt med förövaren.

 290. Detta stöddes också av det
  som några andra resultat visade:

 291. Att sluta använda internet och mobiler
  och ta bort meddelanden-

 292. -associeras med minskat själv-
  förtroende. Vi måste säga till offret-

 293. -att han eller hon inte får undvika
  att vara på nätet.

 294. De ska vara online och använda
  samma program som förut-

 295. -men undvika kontakt med förövaren.

 296. Vi fann också att tankar på varför
  man mobbas eller oroar sig för mycket-

 297. -alltså mental hantering, associeras
  med minskat självförtroende.

 298. Detta liknade resultat för brottsoffer
  och offer för traditionell mobbning.

 299. Det är viktigt att offren slutar grubbla
  och försöker gå vidare.

 300. Så att de inte tänker för mycket på det,
  utan försöker gå vidare.

 301. Att låtsas att ingen händer associeras
  med ökat självförtroende i längden.

 302. Det stödjer också idén om
  att man bör sluta tänka på det-

 303. -och i slutändan låtsas
  att inget hände och gå vidare.

 304. Aggressiv hämnd verkar vara
  en ineffektiv hanteringsstrategi-

 305. -för självförtroende.

 306. Det kan leda till lägre självförtroende
  på både kort och lång sikt.

 307. Det fann man även i tidigare forskning-

 308. -som fann att mobbningsoffer
  har lägst nivåer av självförtroende.

 309. Det är viktigt
  att vi gör ungdomar medvetna om-

 310. -att aggressiv hämnd inte är rätt sätt.

 311. Slutligen,
  att be mobbaren sluta mobba-

 312. -verkar leda till lägre självförtroende
  på kort sikt men inte på lång sikt.

 313. En direkt konfrontation med mobbaren,
  på ett icke-aggressivt sätt-

 314. -är inte lätt för offret
  och kan leda till lägre självförtroende.

 315. Men i slutändan kan det löna sig-

 316. -då vi inte fann minskat självförtroende
  på lång sikt.

 317. Det kan vara så
  att direkt konfrontation är svårt-

 318. -men kan löna sig på lång sikt.

 319. Sen har vi resultaten för social ångest.
  Jag hoppar över det här också-

 320. -och går direkt till diskussionen
  om resultaten.

 321. Här kan vi säga att användandet
  av en viss hanteringsstrategi-

 322. -inte minskar ungdomars nivåer
  av social ångest.

 323. För de tre analyserna
  ledde ingen av strategierna till-

 324. -att den sociala ångesten minskade.

 325. Enkelt uttryckt var ingen
  av strategierna effektiv-

 326. -för att minska social ångest,
  oavsett tidsrymd.

 327. Det kan låta oroande,
  men jag tror inte att det är det.

 328. Vi har lagt märke till att
  genomsnittsvärdet för social ångest-

 329. -redan var väldigt lågt.

 330. De hade valmöjligheter mellan 1 och 7.

 331. Genomsnittet var 2,4 vid tillfälle 1
  och ungefär detsamma vid de andra.

 332. Så offren hade redan väldigt lite
  social ångest, vilket är bra.

 333. I statistiska termer är det svårt
  att få en faktisk minskning.

 334. Det är bra att detta har lärt oss
  att offer för nätmobbning i allmänhet-

 335. -inte lider av social ångest
  efter att ha blivit nätmobbade.

 336. Men vi har märkt att det i vissa fall
  kan leda till en minskning...

 337. Nej, till en ökning,
  då de får mer social ångest.

 338. Om man ber mobbaren att sluta-

 339. -tycks det leda till
  mer social ångest på kort sikt.

 340. Det liknar resultaten
  för självförtroende.

 341. Direkt, icke-aggressiv konfrontation
  kan vara svårt för offret.

 342. Han eller hon kan vara rädd-

 343. -och få ett högt värde
  för social ångest.

 344. Men efteråt kan det löna sig.

 345. Vi har inte sett ökad social ångest
  på lång sikt.

 346. Det är nåt som händer
  under en kortare tidsperiod-

 347. -men inte på lång sikt.

 348. Aggressiv hämnd associerades
  med högre social ångest över tid.

 349. Återigen,
  att hämnas är ingen bra lösning.

 350. Det kan vara att offren som hämnades
  fick negativa kommentarer av andra-

 351. -om deras hämnd och därför
  har högre värden för social ångest.

 352. Eller så kan offren ha undvikit
  social interaktion efter hämnden-

 353. -och var rädda för att bli utsatta igen.

 354. Att prata med föräldrar associeras
  med att ha mer social ångest.

 355. Det hade vi inte väntat oss.

 356. Det kan vara att under samtalet-

 357. -har föräldrarna betonat
  farorna på nätet.

 358. Det kan vara att detta i slutändan
  leder till mer social ångest.

 359. Och att ta bort
  mobbarens meddelanden-

 360. -tycks återigen leda till
  högre nivåer av social ångest.

 361. Även att inte använda nätet eller
  mobiler på ett tag leder till detta.

 362. Undvikande beteende är ett typiskt
  kännetecken för social ångest.

 363. Slutligen, att reflektera över varför
  man mobbas, mental hantering-

 364. -leder också till mer social ångest
  på lång sikt.

 365. Återigen är det viktigt
  att sluta grubbla och gå vidare.

 366. Det kan vara att som offer
  började de klandra sig själva.

 367. Det kan också påverka
  ens framtida sociala interaktioner.

 368. Om man blir osäker
  och är rädd för kritik från andra-

 369. -då kan det bero
  på ens tidigare utsatthet.

 370. Även den här delen av studien
  hade begränsningar.

 371. De var desamma som i den förra.

 372. Vi hade ett litet urval för analys
  i slutändan.

 373. Vi mätte självförtroende med tolv
  punkter och social ångest med arton.

 374. Vanligtvis hade vi använt strukturell
  ekvationsmodellering-

 375. -men det gick inte i dessa analyser,
  då det fanns för många punkter.

 376. Frekvensen för användandet
  av varje strategi bestämdes inte.

 377. Och vi tog inte hänsyn till hur
  allvarlig handlingen uppfattades vara.

 378. Det här var mycket information.

 379. Jag antar att ni nu tänker
  som lärare eller i era yrkesroller:

 380. Vilka strategier
  bör vi föreslå för ungdomar-

 381. -som är offer för nätmobbning
  eller kan bli det i framtiden?

 382. Jag skulle råda offret
  att prata om det med en lärare-

 383. -eller en annan vuxen från skolan.

 384. Jag skulle råda dem att spara bevis,
  inte avlägsna meddelanden-

 385. -och försöka undvika mobbaren-

 386. -men fortsätta använda sociala medier,
  snabbmeddelanden och så vidare.

 387. Jag ser att vi har lite tid kvar
  till att diskutera svårigheter-

 388. -med att undersöka effektiviteten
  hos hantering över tid.

 389. För mätningen av strategier
  hade vi en lista med nitton punkter.

 390. Hade det varit lättare att arbeta
  med faktorer-

 391. -till exempel de fem kategorierna
  för hanteringsstrategier?

 392. Det vore lättare.
  Vi hade haft färre punkter.

 393. Det vore lättare
  att beräkna modellerna.

 394. Men i det fallet kan man inte säga
  vilken strategi som är effektiv.

 395. Och över tid kan man inte justera
  för tidigare hanteringsbeteende.

 396. Vi kan också diskutera tidsrymderna.

 397. Vore två månader bättre
  än sex månader?

 398. Angående urvalet använde vi
  en generell population av ungdomar-

 399. -och valde ut ett litet urval
  med 154 offer för analys.

 400. För att välja ut vår grupp använde vi
  en generell population-

 401. -men borde vi hellre ha använt
  andra strategier-

 402. -för att endast undersöka offer?

 403. Men det är svårt att locka till sig dem,
  så att man bara har offer i urvalet.

 404. Det är nåt att tänka på.

 405. Och slutligen,
  om vi vill göra det korrekt-

 406. -bör vi justera för många variabler,
  men om vi vill justera för nåt mer-

 407. -måste vi ha fler ungdomar i vårt urval.

 408. Det är ett problem.

 409. Det vore intressant att justera
  för traditionell mobbning.

 410. Jag brukar alltid ha med
  traditionell mobbning i mina modeller-

 411. -men här var det omöjligt.

 412. De kringståendes beteende
  vore intressant.

 413. Hur allvarlig mobbningen
  uppfattas vara och så vidare.

 414. Då var jag klar med presentationen.
  Jag svarar gärna på frågor.

 415. Tack för en intressant presentation.
  Ett resultat förvånade mig-

 416. -nämligen avlägsnandet
  av meddelanden.

 417. Jag undrar om förhållandet
  till andra hanteringsstrategier-

 418. -exempelvis om man pratar med en
  vuxen och sen tar bort meddelanden.

 419. Har ni tittat på mönster
  för att kombinera olika strategier?

 420. Jag kan förstå det
  om det är det enda man gör-

 421. -och det kan också ha att göra
  med att ignorera situationen, men...

 422. Min fråga är att det förvånar mig,
  och jag undrar-

 423. -om ni har tittat
  på kombinationer av strategier.

 424. Tyvärr inte, men det
  bör vi helt klart göra i framtiden.

 425. Jag vet inte exakt
  hur jag skulle göra det just nu-

 426. -men det går antagligen.

 427. Jag har förstås tittat på korrelationer,
  men jag har inte resultaten i huvudet.

 428. Jag visade många effektiva
  och ineffektiva strategier-

 429. -men jag tror att det sällan finns
  en situation-

 430. -då en individ använder
  endast en strategi.

 431. Det är alltid en kombination
  av olika strategier.

 432. Det vore mycket intressant
  att undersöka-

 433. -vilka kombinationer som är vanligast
  och om det finns några mönster.

 434. Tack för förslaget.

 435. Tack. Vi har ju pratat
  om den här frågan i två dagar.

 436. För några år sen
  hade vi många problem på skolor-

 437. -då det här var på agendan.
  Det kallades livskunskap.

 438. Det var ett sätt att prata med en vuxen-

 439. -utan att man fick frånvaro.

 440. Man skulle kanske ha idrott,
  naturvetenskap eller matematik-

 441. -men fick ha det här ämnet.
  Vilken är din erfarenhet av det?

 442. Vi övergav det.
  Det hade många negativa effekter.

 443. Vilken är din åsikt om avsatt tid
  då man uteslutande fokuserar-

 444. -på relationen mellan ungdomar, vuxna
  - ja, relationer i allmänhet.

 445. Jag tycker om termen "livskunskap".

 446. Jag tror att en del av våra resultat
  är desamma för andra stressorer.

 447. Därför vore det intressant att samla
  alla resultat av empiriska studier-

 448. -om olika stressorer i ungdomars liv-

 449. -och samla all information
  om effektiviteten som har tagits fram-

 450. -inte bara bland offer för nätmobbning
  utan även för traditionell mobbning.

 451. Eller inom andra områden,
  som till exempel brottsoffer.

 452. Det låter väldigt nyttigt att
  undervisa ungdomar i "livskunskap".

 453. Hur man hanterar stressorer
  i allmänhet.

 454. Jag hoppas att det besvarar din fråga.
  Okej, tack.

 455. Jag har också en fråga.

 456. Skilde ni mellan att prata med föräldrar
  eller lärare, eller var det bara vuxna?

 457. Vi hade att prata med en förälder, med
  en lärare eller en annan vuxen i skolan-

 458. -och med nån annan.

 459. Tyvärr såg vi att några av ungdomarna
  också angav-

 460. -att de använde den strategin,
  att prata med nån annan.

 461. Vi är nyfikna på vilka de andra är.

 462. Vi tänkte att det skulle räcka
  med kamrater, lärare och föräldrar-

 463. -men det verkar finnas andra personer
  som hjälper dem att hantera-

 464. -utsatthet för nätmobbning. Också
  nåt intressant att forska vidare om.

 465. Tack, Sara,
  för en mycket intressant session.

 466. Tack.

 467. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Nätmobbning och överlevnadsstrategier

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad vet vi om den mentala hälsan bland dem som blivit utsatta för mobbning på nätet? Vilka överlevnadsstrategier känner vi till och hur fungerar de i praktiken? Sara Pabian, forskare vid Antwerpens universitet, presenterar de fem mest kända överlevnadsstrategierna och sin undersökning om strategiernas effektivitet. Inspelat på Cyberbullying, Elite Park Avenue Hotel, Göteborg den 22 april 2016. Arrangör: Göteborgs stad, Friends, IBPA, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Ämnen:
Värdegrund > Mobbning
Ämnesord:
Nätmobbning, Samhällsvetenskap, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Cyberbullying 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cyberbullying 2016

Att minska nätmobbning

Donna Cross, professor och forskare vid University of Western Australia, har tillsammans med ungdomar arbetat med att ta fram strategier som kan användas för att minska och avbryta pågående nätmobbning. Organisationen Telethon Kids Institute har som motto att upptäcka, förebygga och bota. Helst skulle de vilja skapa en app som återkallar eller förstör bilder som lagts ut, men när det inte var möjligt uppfann eleverna istället en app som ger en några sekunders betänketid innan man publicerar en bild på sociala medier. En chans att tänka efter före. Inspelat på Cyberbullying, Elite Park Avenue Hotel, Göteborg den 22 april 2016. Arrangör: Göteborgs stad, Friends, IBPA, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cyberbullying 2016

Att identifiera cybermobbning

Oftast finns det flera versioner av samma händelse. Hur känner vi igen skillnaden mellan bara skoj och riktiga elakheter? Och vilka långsiktiga följder av mental ohälsa drabbas de utsatta av? Hannah Thomas, University of Queensland, berättar här om sitt forskningsarbete där hon har intervjuat både mobbare och dem som blivit utsatta för mobbning. Inspelat på Cyberbullying, Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 22 april 2016. Arrangör: Göteborgs stad, Friends, IBPA, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cyberbullying 2016

Aktion mot nätmobbning

Forskarna Ann Frisén och Sofia Berne vid Göteborgs universitet har tagit del av svenska elevers tankar om hur man på bästa sätt kan förebygga och åtgärda nätmobbning. Här sammanfattar de resultaten och berättar hur de gått tillväga med sin forskningsmetod. Inspelat på Cyberbullying, Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 22 april 2016. Arrangör: Göteborgs stad, Friends, IBPA, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cyberbullying 2016

Tillsammans mot nätmobbning

Går det att förändra attityder och beteenden genom digitala strategier och nätkampanjer? Barbara Spears är forskare vid University of South Australia och talar om hur vi tillsammans med ungdomar kan ta fram metoder för att försöka påverka och förhindra nätmobbning genom attitydförändring. Inspelat på Cyberbullying, Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 22 april 2016. Arrangör: Göteborgs stad, Friends, IBPA, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cyberbullying 2016

Nätmobbning och överlevnadsstrategier

Vad vet vi om den mentala hälsan bland dem som blivit utsatta för mobbning på nätet? Vilka överlevnadsstrategier känner vi till och hur fungerar de i praktiken? Sara Pabian, forskare vid Antwerpens universitet, presenterar de fem mest kända överlevnadsstrategierna och sin undersökning om strategiernas effektivitet. Inspelat på Cyberbullying, Elite Park Avenue Hotel, Göteborg den 22 april 2016. Arrangör: Göteborgs stad, Friends, IBPA, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cyberbullying 2016

Gilla, rapportera eller bläddra vidare?

Hur ska man reagera när man blir vittne till mobbning på nätet? Är det bäst att ignorera och bläddra vidare? Eller ska man alltid rapportera? Kanske faller man för grupptrycket och trycker på gilla. Det är väldigt viktigt hur man som åskådare och vittne reagerar när man upptäcker mobbning, säger Heidi Vandebosch, professor vid Antwerpens universitet. Här berättar hon om sin forskning som handlar om åskådarens agerande vid mobbningssituationer på nätet. Inspelat på Cyberbullying, Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 22 april 2016. Arrangör: Göteborgs stad, Friends, IBPA, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & värdegrund

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Regeringens syn på mäns våld

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér berättar om sitt eget jämställdhetsengagemang och om hur regeringen jobbar för att minska mäns våld. Hon pratar också om att man idag ser allvarligare på mäns våld än tidigare då det sågs som en familjeangelägenhet. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Vem är rasist?

De senaste åren har flera debatter om påstådd rasism blossat upp. Men vad menas egentligen med rasism? Det finns olika svar på frågan och i programmet sätter forskare och aktivister begreppet i en historisk kontext och resonerar kring dagens definition.