Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2016

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2016

Om UR Samtiden - Flora- och faunavård 2016

Hur kan vi använda stora mängder data för att beskriva vad som händer i naturen? I Flora- och faunavårdskonferensen 2016 visas exempel på hur vetenskaplig metodik kan användas inom naturvården. Vi får också veta mer om arbetet med en långsiktig skogsstrategi och regeringens naturvårdspolitik. Moderator: Staffan Lindberg. Inspelat den 20 april 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2016 : Regeringens syn på naturvårdspolitikenDela
 1. Tack för möjligheten att komma hit.

 2. Det är en ära att få prata
  på årets flora- och faunakonferens-

 3. -vår viktigaste naturvårdskonferens.

 4. Och tack, Artdatabanken och alla
  som arbetar med detta fina evenemang.

 5. Som ni hörde förut har Åsa åkt i väg
  och bad mig att hälsa till er alla-

 6. -för ert fantastiska jobb.

 7. Hon är alltså i USA för att
  underteckna det formella avtalet-

 8. -kring Paris och klimatfrågorna.

 9. Annars hade hon gärna velat vara här.

 10. Jag ska försöka koppla mitt anförande
  till årets tema: arter.

 11. Det är ju helt fantastiskt
  en sån här morgon. Jag åkte tåg hit.

 12. Det glittrar och våren spirar.

 13. Det finns otroligt mycket liv,
  som vi kanske inte ser-

 14. -när vi forsar fram med tåg och
  tunnelbana, eller hur vi nu färdas.

 15. Temat i år är spännande - "allmänhet
  och vetenskap i naturvårdens tjänst".

 16. Det får mig att tänka på alla fynd
  av arter - 50 miljoner -

 17. -som har lagts in i Artportalen.

 18. Mycket, mycket imponerande.

 19. Naturvårdsintresserade, allmänheten-

 20. -naturvårdens tjänstepersoner och
  forskare gör ett enastående arbete-

 21. -som är till nytta i naturvården och
  arbetet med en hållbar utveckling.

 22. Artportalen ökar intresset för arter-

 23. -och förstärker artkunskapen.
  Det är en riktig folkbildningsinsats.

 24. Artportalen är nog landets viktigaste
  plattform för "citizen science"-

 25. -inom naturvården.

 26. Då ska vi se om jag lyckas
  byta bild. Så.

 27. Vi lever på en planet
  med begränsade resurser.

 28. Det sätter gränser för vårt agerande.

 29. Redan i dag överskrider vi
  naturens ramar på flera områden-

 30. -som uttag av naturresurser, utsläpp
  av föroreningar i luft och vatten-

 31. -liksom växthusgaser
  och förlust av biologisk mångfald.

 32. Vi kan inte fortsätta så.

 33. Samhället och all mänsklig verksamhet
  måste hålla sig inom naturens ramar.

 34. Vi har länge pratat om
  att ha nollvisioner i trafiken.

 35. Faktum är att det dör fler människor
  av luftrelaterade problem-

 36. -än i trafiken.

 37. Min bakgrund är sjuksköterska.
  Jag vet att många drabbas-

 38. -på grund av att vi inte har den luft
  som vi förtjänar.

 39. Jag hade hoppats
  att få goda resultat-

 40. -från det pågående
  nationella skogsprogrammet-

 41. -vad gäller arbetssätt för utveckling
  av miljöhänsynen i skogsbruket.

 42. Vad som händer inom det nationella
  skogsprogrammet får vi veta mer om-

 43. -när Elisabeth Backteman från
  näringsdepartementet talar efter mig.

 44. Även jordbruket behöver bli
  mer hållbart och kretsloppsanpassat.

 45. Jordbruksstödets utformning och
  offentlig upphandling är regelverk-

 46. -som kan stötta övergången
  till ett mer hållbart jordbruk.

 47. Våtmarker och andra utsatta
  vegetationstyper ska återskapas-

 48. -för att säkra biologisk mångfald,
  öka kvaliteten på sötvatten-

 49. -och minska läckaget av näring
  till sjöar och hav.

 50. Naturupplevelser gör Sverige
  till ett fantastiskt turistland.

 51. Naturen är en förutsättning
  för turism och fritidsliv-

 52. -men har även positiva hälsoeffekter,
  inte minst hos barn och unga.

 53. Många hälsorelaterade livsstilar
  grundläggs under ungdomsåren.

 54. Friluftsliv är inget undantag.
  Men det är aldrig för sent att börja.

 55. Vistelse i naturen främjar
  såväl psykisk som fysisk hälsa.

 56. Man kan också säga
  att Sverige är en del av världen-

 57. -och vår miljö påverkas av den
  globala utvecklingen. Ja, så är det.

 58. De stora saker som hände förra året
  var dels klimatavtalet i Paris-

 59. -dels att vi lyckades träffa ett
  avtal på global nivå om Agenda 2030.

 60. Det är ett mycket viktigt arbete-

 61. -där nu alla länder ska bidra
  för att förverkliga det här.

 62. Det visar tydligt att man måste
  arbeta integrerat.

 63. De nationella miljömålen
  svarar mycket upp mot Agenda 2030.

 64. Av de sjutton målen i Agenda 2030-

 65. -är tio direkt kopplade
  till de nationella miljömålen-

 66. -fjorton mer eller mindre.

 67. Det visar på nödvändigheten
  av att jobba integrerat-

 68. -med utmaningarna
  inom biologisk mångfald, hållbarhet-

 69. -rättvisefrågor och klimatfrågan.

 70. Sverige ska ha en hög ambitionsnivå-

 71. -och vara pådrivande
  i det globala miljöarbetet.

 72. Det har vi visat i klimatarbetet-

 73. -och det måste vi visa i samband
  med den biologiska mångfalden.

 74. Globalt är den biologiska mångfalden
  på land och i hav allvarligt hotad.

 75. Vi ska vara pådrivande och aktiva-

 76. -inför och under årets
  internationella möten.

 77. I år är det partsmötet inom
  konventionen för biologisk mångfald-

 78. -och konventionen
  för handel med hotade arter - CITES-

 79. -samt Internationella naturvårds-
  unionens kongress för naturvård.

 80. Om det var det stora mötet
  för klimatfrågor under förra året-

 81. -så är det stora FN-möten
  det här året för biologisk mångfald.

 82. Inom ekosystemtjänster och miljömål
  följer regeringen sin övertygelse-

 83. -att miljömålen ska integreras-

 84. -i alla de politikområden där
  det finns drivkrafter och lösningar.

 85. Det ska vara lätt och lönsamt
  att göra miljövänliga val i vardagen.

 86. Vi har exempelvis ett förslag
  att se över skatteregler-

 87. -för att underlätta att reparera
  i stället för att köpa nytt.

 88. Att nå miljökvalitetsmålen
  och generationsmålet-

 89. -genomsyrar hela regeringens politik.

 90. Vi kommer att stärka genomförandet av
  miljöpolitiken under mandatperioden-

 91. -och ta avgörande steg för att nå
  miljömålen som riksdagen har antagit.

 92. Välmående ekosystem är nödvändiga
  för den hållbara utvecklingen-

 93. -som vi pratar om sedan 1992 i Rio.

 94. Men nu har vi mycket större
  förutsättningar att ta steg mot den.

 95. Ekosystemtjänsterna är en bas
  för samhällsekonomi och välfärd.

 96. Vi vill lyfta värdet av dessa-

 97. -och alla värden ska få rätt plats i
  alla politiska och ekonomiska beslut.

 98. För att nå dit måste vi utveckla
  och ta fram ekonomiska styrmedel.

 99. En sådan sak är
  att vi i vårbudgetpropositionen-

 100. -lägger fast att vi ska ha nyckeltal-

 101. -som handlar om social,
  ekonomisk och ekologisk utveckling.

 102. En annan viktig sak
  är ekologisk kompensation-

 103. -där ett ingrepp i naturen
  är oundvikligt.

 104. Regeringen har tillsatt en utredning-

 105. -för att få till en mer effektiv
  tillämpning av detta verktyg.

 106. Det har potential att motverka
  förluster av biologisk mångfald-

 107. -och ekosystemtjänster.

 108. Skyddade områden: Skydd av natur,
  med bland annat naturreservat-

 109. -har länge varit naturvårdens kärna.

 110. De allra värdefullaste områdena
  har skyddats-

 111. -i över 100 års naturvårdsarbete.

 112. Nu genomför regeringen den största
  höjningen av anslaget någonsin-

 113. -för skydd av natur
  och skötsel av de skyddade områdena.

 114. Anslagen har höjts, som ni ser
  i bilden här, från en nivå-

 115. -som låg
  på 1,4 miljarder tillsammans 2014-

 116. -men som har höjts väsentligt
  och kommer att höjas ytterligare.

 117. Vid budgetpresentationen kanske
  ni undrade varför det var ett minus.

 118. Det beror på att vi har höjt anslaget
  med 590 miljoner på det som är skydd-

 119. -men vi backar något
  och gör det i långsammare takt.

 120. Därför blir den totala höjningen-

 121. -ändå 3,5 miljarder
  under den här mandatperioden.

 122. De här insatserna ger möjlighet-

 123. -till att genomföra
  mycket fler vandringsleder-

 124. -att rusta och också faktiskt
  skapa jobb inom den här sektorn.

 125. Värdefulla skogar ligger i fokus
  och får en stor del av kakan-

 126. -helt enkelt för att skogar är dyra
  att köpa in eller ersätta ekonomiskt.

 127. Även annan värdefull natur skyddas-

 128. -exempelvis genom att den
  nationella myrskyddsplanen genomförs.

 129. Också skyddet av våra kuster
  och havsområden är av hög prioritet.

 130. Målet är
  att 10 % ska skyddas till 2020.

 131. De är att jämföra med dagens 6,6 %.

 132. För att nå målet har Havs-
  och vattenmyndigheten fått i uppdrag-

 133. -att ta fram en handlingsplan
  för marint områdesskydd.

 134. Höjda anslag och skötsel säkrar också
  tillgången till attraktiv natur-

 135. -och ökar tillgängligheten
  för friluftslivet.

 136. Vi ska skydda och bevara värdefull
  natur enligt EU:s naturvårdsdirektiv.

 137. I höstas tog regeringen ett beslut-

 138. -att föreslå nya Natura 2000-områden.

 139. Ett av dem är Bästeträsk på Gotland-

 140. -där man föreslår en stor geografisk
  utökning för att få med Ojnareskogen.

 141. Inom regeringskansliet arbetar man-

 142. -med att bereda förslag
  på ytterligare Natura 2000-områden-

 143. -bland annat områden för tumlaren.

 144. När vi nämner
  EU:s naturvårdsdirektiv-

 145. -kan jag inte undgå att ta upp
  arbetet med det som kallas Refit-

 146. -en översyn av lagstiftningen.

 147. Olika röster har höjts,
  med varierande ambitionsnivåer.

 148. Det finns dock glädjande nog
  en stor enighet i Europa-

 149. -om att ambitionen i direktiven
  inte får sänkas.

 150. EU-kommissionens analys av hur väl
  direktiven uppfyller sitt syfte-

 151. -ska vara färdig om drygt en månad.

 152. Men trots våra höjningar
  av anslag för naturskydd-

 153. -räcker inte naturreservaten till-

 154. -för att stärka biologisk mångfald
  och ekosystemtjänster.

 155. Vi måste göra insatser
  för att möta ett förändrat klimat.

 156. Vi behöver en grön infrastruktur-

 157. -och då behövs skyddade områden som
  sammanbinds av ekologiska korridorer.

 158. Värdefulla biotoper och habitat
  måste vara jämnt spridda-

 159. -så att
  de ekologiska sambanden fungerar.

 160. Det gör vi med vår stora satsning
  på att bygga upp grön infrastruktur.

 161. Regeringen har avsatt medel till
  Naturvårdsverket och länsstyrelserna-

 162. -och det är nu full fart.

 163. Länen har börjat med
  att "sätta kartan"-

 164. -och identifiera var i landskapet
  viktiga naturtyper förekommer.

 165. Nästa steg är att undersöka-

 166. -i vilken grad
  dessa är ekologiskt sammanhängande.

 167. Det kallas konnektivitet och visar
  var de största bristerna finns.

 168. Ekosystemtjänster ska vägas in-

 169. -och man tittar nu på hur man
  på bästa sätt kan involvera kommuner-

 170. -och andra landskapsaktörer.

 171. Målet är regionala handlingsplaner
  för grön infrastruktur-

 172. -i alla län till och med 2017.

 173. "Att bygga kunskap".
  Konferensen handlar ju mycket om-

 174. -hur vi ska få fram
  och använda information om naturen.

 175. Informationen ingår i våra miljödata-

 176. -och ett stort antal centrala
  myndigheter och länsstyrelserna-

 177. -har jobbat fram en gemensam strategi
  för att hantera alla miljödata.

 178. Naturvårdsverket har fått i uppdrag
  att verka för Digitalt först-

 179. -för smartare miljöinformation.
  Genom digitaliserad information-

 180. -kan smarta digitala tjänster
  nå oss direkt i exempelvis mobilen.

 181. Uppdraget ska öka möjligheterna
  att samla in och sprida miljödata-

 182. -på nya, innovativa
  och kostnadseffektiva sätt.

 183. Det ska vara lätt att göra rätt.

 184. Då är en enkel tillgång
  till information grunden.

 185. Det är centralt att vi vet var
  våra växter, svampar och djur finns-

 186. -vilken utbredning och vilka behov
  de har för sin fortsatta existens.

 187. Regeringen står därför bakom en
  satsning för att öka artkunskapen-

 188. -i regi av Artdatabanken, och har
  beslutat att förtydliga inriktningen.

 189. Jag vill peka på fyra viktiga
  komponenter i den inriktningen.

 190. Målet är att landets djur-,
  växt- och svamparter ska kartläggas.

 191. Detta ska förbättra naturvårdsarbetet
  och öka intresset för arterna.

 192. Delaktigheten i inrapporteringen
  av biologisk mångfald måste öka.

 193. Forskare, allmänhet
  och andra aktörer ska delta.

 194. Inrapporteringens kvalitet är viktig-

 195. -så att analyserna
  blir så korrekta som möjligt.

 196. För det fjärde: Kunskaper om arter-

 197. -ekosystem och ekosystemtjänster
  ska vara lättillgängliga för alla-

 198. -bland annat genom digital teknik.

 199. Om man känner till sakerna,
  har man även ett större engagemang.

 200. "Friluftsliv och naturupplevelser".
  Att engagera allmänheten i naturvård-

 201. -är en pusselbit för att skapa
  intresset för att vistas i naturen.

 202. Vi vill förbättra förutsättningarna
  för alla att utöva friluftsliv-

 203. -och vill underlätta för alla
  att hitta ut i naturen.

 204. Vi vill att friluftslivet ska
  fortsätta att integrera nya svenskar-

 205. -genom friluftsföreningarnas
  verksamhet.

 206. Jag besökte
  Svenskt friluftslivs årsmöte-

 207. -och de berättade om spännande
  projekt i medlemsorganisationerna-

 208. -för att locka nya människor ut
  i naturen, både ungdomar och äldre.

 209. Det är som sagt aldrig för sent
  att börja.

 210. Regeringen har gett Naturvårdsverket
  uppdrag som rör friluftslivet.

 211. Verket ska ta fram en metodik
  för att föreslå nya vandringsleder.

 212. Verket ska också utveckla
  hur allemansrätten kan kommuniceras.

 213. Även Skogsstyrelsen
  har fått liknande uppdrag.

 214. De ska uppmärksamma skogens sociala
  värden i rådgivning och information.

 215. Regeringen har ökat satsningarna
  på friluftslivet budget.

 216. Stadsbidraget till frilufts-
  organisationerna har höjts-

 217. -så att det nu
  är nära 48 miljoner kronor per år.

 218. Den organisationen är nästan
  lika stor som Riksidrottsförbundet.

 219. Genom deras arbete får större grupper
  möjlighet att komma ut i naturen-

 220. -och få djupare förståelse
  för natur och miljö-

 221. -och om vett och rätt
  i den svenska naturen.

 222. Vi satsar på natur- och ekoturism-

 223. -främst genom budgetsatsningar
  till Tillväxtverket och Visit Sweden.

 224. Vi måste fortsätta naturvårdsarbetet
  inom specifika naturtyper-

 225. -som skogar, odlingslandskap, fjäll,
  sjöar, vattendrag, våtmarker och hav.

 226. "Vatten - sött och salt".

 227. Det sker kraftiga förändringar genom
  fysisk påverkan, dämning och dikning-

 228. -men även genom föroreningar
  och vattenkvalitetsförsämring.

 229. Det är viktigt
  att restaurering genomförs-

 230. -och åtgärder enligt ramdirektivet
  för vatten behöver öka.

 231. Den biologiska mångfalden
  har länge påverkats av övergödning-

 232. -exploatering av kusterna och
  överfiske. De frågorna jobbar vi med.

 233. När det gäller skogar
  och odlingslandskap-

 234. -präglas Sverige mycket
  av skogslandskapet.

 235. Skogarna tillhör
  våra viktigaste miljöer på land-

 236. -för biologisk mångfald,
  friluftslivet och klimatet.

 237. Vår ambition är att skyddsvärda
  skogar inte ska avverkas-

 238. -och att miljöhänsynen i skogsbruket
  ska öka.

 239. Det statliga skogsbruket ska vara
  ett föredöme för hållbart skogsbruk.

 240. Vi har också gett Naturvårdsverket
  och Skogsstyrelsen i uppdrag-

 241. -att utvärdera och revidera den
  nationella strategin för skogsskydd-

 242. -så att samhällets resurser kan
  optimeras där behoven är som störst.

 243. Sist men inte minst vill vi bekämpa
  olaglig handel med hotade arter.

 244. Årets partsmöte i konventionen
  mot handel med hotade arter-

 245. -ger anledning att uppmärksamma er-

 246. -på den omfattande organiserade
  brottslighet som förekommer.

 247. Det sker en oroande utveckling av
  den ökade illegala handeln med arter-

 248. -som finns listade i konventionen
  för att reglera den legala handeln.

 249. Dessa arter inkluderar landlevande
  djur, växter och produkter-

 250. -men även timmer och marina arter.

 251. Illegal handel med utrotningshotade
  arter är mer omfattande än någonsin.

 252. Läget för vissa arter, som exempelvis
  elefant och noshörning, är akut.

 253. Brist på agerande kan leda till
  total utrotning inom ett decennium.

 254. Värdet av ett noshörningshorn
  ligger i dag-

 255. -kring en halv miljon kronor
  per kilo.

 256. Ja, en halv miljon kronor per kilo.

 257. Och tjuvjakten har exploderat.

 258. I Sverige ser brotten lite annorlunda
  ut, men de förekommer även här.

 259. Ni har säkert hört talas om tillslag
  mot samlare av ägg och fåglar-

 260. -plundrade bon av hotade fågelarter
  och illegal jakt på rovdjur.

 261. Och svenska turister från Thailand
  kan komma hem med smycken-

 262. -av delar från växter och djur.

 263. Jordbruksverket redovisade förra året
  ett förslag på förstärkta åtgärder.

 264. Vi arbetar mot dessa-

 265. -som delvis sammanfaller med en
  inom EU framtagen handlingsplan-

 266. -mot illegal handel.

 267. Avslutningsvis vill jag ändå säga
  ett stort tack-

 268. -för ert fantastiska arbete för
  naturvården: inventering, forskning-

 269. -hantering av miljödata, skydd
  av natur och hänsyn inom näringarna.

 270. Det utgör basen för naturvården.

 271. Låt oss fortsätta detta positiva
  arbete tillsammans. Tack så mycket.

 272. Tack, Gunvor. Då blir det frågestund.

 273. Jag förstod det.
  Jag får se hur jag klarar det.

 274. Redan har vi en första fråga.

 275. Robert Svensson från Skydda skogen.

 276. Tänker ni stoppa avverkningen
  av skyddsvärda skogar?

 277. Annars kommer arealen av skyddsvärda
  skogar fortsätta att minska.

 278. -Och hur ska ni göra i så fall?
  -Regeringen har ett arbete på gång.

 279. Som sagt har vi avsatt mer pengar
  för att köpa in skyddsvärd skog-

 280. -och jobba
  för frivilliga avsättningar.

 281. Elisabeth Backteman
  på näringsdepartementet-

 282. -tar fram
  det nationella skogsprogrammet-

 283. -där en del är att skydda
  de mest skyddsvärda skogarna.

 284. För att reda ut begreppen: Är det
  illegalt att avverka skyddsvärd skog?

 285. Vi har inte skyddat tillräckligt
  mycket skog i Sverige för att nå...

 286. Ja, men är det illegalt
  att avverka skyddsvärd skog?

 287. Det finns olika definitioner.

 288. Kan jag åka i finkan?

 289. Det beror på vilken sorts skog det är
  och om brottet har varit uppsåtligt-

 290. -hur man ska titta på juridiken
  kring det.

 291. Till exempel en skogsägare
  som inte har anmält-

 292. -utan litar på att entreprenören
  ska anmäla avverkningen, kan åka dit.

 293. -Så folk har åkt dit?
  -Ja.

 294. Men vi måste se över lagstiftningen,
  så att den blir tydligare.

 295. Ja, du lät lite tveksam,
  så det kanske finns jobb att göra.

 296. Blev du nöjd med svaret?

 297. Jag tror att det finns jättemycket
  önskemål inom det här området.

 298. Då går frågan vidare.

 299. Ulrika Stensdotter Blomberg
  på Havs- och vattenmyndigheten.

 300. Du hade en så fin bild
  på ett litet vattendrag-

 301. -och du pratade om fysisk påverkan.

 302. Den enskilda faktor som gör att vi
  inte uppnår god vattenkvalitet-

 303. -är ju fysisk påverkan.

 304. Och nu har vi
  den stora aktuella frågan-

 305. -med små vattenkraftverk.
  Där undrar jag hur ni tänker jobba.

 306. Det är så motsägelsefullt att satsa
  på småskalighet och landsbygden.

 307. För man vet att de tusen minsta
  inte ens bidrar till elnätet.

 308. Så hur ska ni ta tag i det,
  så att vi kommer någon vart?

 309. Regeringskansliet arbetar med detta.
  Det är förstås ingen jättelätt fråga.

 310. Vi har levt i tron att vi har
  jättemycket vatten av god kvalitet-

 311. -för att raljera lite.

 312. De som bor på Öland och Gotland-

 313. -har påtagligt drabbats av att
  inte ha tillgång till gott vatten-

 314. -eller vatten av god kvalitet.

 315. För att se över
  alla de små vattenkraftverken-

 316. -måste de ha moderna miljötillstånd.
  De har inte det i dag.

 317. Men för den enskilde kan det vara så-

 318. -att en damm som inte ens producerar
  ström måste ha tillstånd.

 319. Vi jobbar med hur man ska kunna
  förena det här med miljökraven-

 320. -men göra det rimligt på vilket sätt
  och i vilken takt vi gör det.

 321. Ni känner säkert till ett förslag
  om att ordna en fond.

 322. Vilka ska då betala till den fonden?
  Hur gör man det juridiskt?

 323. Alla de frågorna ser vi över.

 324. För även om småskalig vattenkraft
  bara står för en halv procent-

 325. -av elproduktionen-

 326. -så är den en del i regleringen
  av energin som produceras.

 327. Så det finns många avvägningar, men
  vi hoppas komma framåt under året.

 328. Men det tar tid, för man måste göra
  många olika bedömningar-

 329. -för att få miljötillstånd, samtidigt
  som det måste fungera i praktiken.

 330. Du tycker alltså
  att vi kan skrota de minsta-

 331. -för att hjälpa upp vandring
  av fiskarter-

 332. -och en bättre biologisk mångfald?

 333. Som tjänsteman kan jag inte bara säga
  "skrota de minsta".

 334. Nej, jag förenklar lite.
  Men det handlar om ungefär det.

 335. Man omprövar alltså vatten-
  verksamheten. När blir det klart?

 336. Ja, tänk om jag bara kunde svara
  ett datum.

 337. Ambitionen är att bli klara i år.

 338. Bra. - Tack för det inspelet.

 339. Det vinkas lite här och var.
  Här har vi en fråga.

 340. Richard Holmqvist heter jag.
  Jag är miljöpolitiker i Falun.

 341. 2010 undertecknade Sverige ett avtal
  i Nagoya om biologisk mångfald.

 342. Vi skulle skydda 17 % av vår natur.
  Det pratar inte många regeringar om.

 343. Hur tänker den här regeringen
  strategiskt för att nå målet?

 344. Vi har precis lagt en proposition
  om att ratificera Nagoyaprotokollet-

 345. -för bara någon vecka sedan.

 346. Där föreslår vi att Sverige
  ska ställa sig bakom Nagoya-

 347. -och därmed ratificera konventionen.
  Då krävs ett riksdagsbeslut.

 348. Jag hoppas att vi får igenom
  ett sådant beslut-

 349. -och nästa steg är
  att skriva under avtalet.

 350. När det gäller det marina området är
  Sveriges mål 10 %. Vi når bara 6,6 %.

 351. Vi behöver skydda 17 % men har långt
  kvar. Det arbetet måste fortsätta.

 352. Finns det en majoritet för det här?

 353. Jag hoppas faktiskt att det finns
  majoritet för en ratificering.

 354. Men det är upp till riksdagen. Vi vet
  inte om det blir några följdmotioner.

 355. Som jag förstod finns det en önskan
  att politiker pratar mer om det här.

 356. Jag håller verkligen med om att
  vi behöver lyfta Nagoyakonventionen.

 357. Jag trodde att den var ratificerad
  och sedan glömd.

 358. Men den var glömd, och nu
  ska den ratificeras. Det är ju bra.

 359. Det tar tid på global nivå
  innan alla steg är gjorda.

 360. Men den formella ratificeringen
  i Sverige är tänkt att ske nu.

 361. Jättebra. - Har vi något mer ämne?
  Där har vi en hand.

 362. Rebecka heter jag.

 363. Vi pratar om Nagoyaavtalet
  och 17 % skyddad natur-

 364. -men vi har ungefär 4 % långsiktigt
  och formellt skyddad skog i dag.

 365. Du sa att Sveaskog skulle kunna vara
  föregångsföretag inom skogsbruket.

 366. Kan man inte tänka sig att om de
  gick i bräschen och skyddade skog-

 367. -så skulle det gå snabbt att nå upp
  till de här 17 eller kanske 20 %?

 368. Ja, Sveaskog som föredöme, sa du.
  Hur ska det gå till?

 369. Exakt vad vi vill uppnå
  svarar regeringen på.

 370. Exakt hur får bolaget svara på.

 371. -Hur kommer vi att se skillnad.
  -Genom tydligare direktiv.

 372. Men det diskuteras
  inom det nationella skogsprogrammet-

 373. -hur vi ska kunna använda mer
  av de statliga medel som vi har.

 374. Och hur kommer vi att se det
  i skogen?

 375. -Det kan jag inte svara på nu.
  -Okej.

 376. Tack. Var du nöjd?
  Hyggligt nöjd.

 377. Om Sveaskog börjar med ambitionen
  att inte avverka skyddsvärda skogar-

 378. -kan nästa ambition vara att sätta av
  17 eller 20 %. Det var ett medskick.

 379. Det pågår arbete
  mellan Naturvårdsverket och andra-

 380. -för att skapa mer skyddsvärd skog.

 381. Björn Risinger kan berätta mer.

 382. Lena Ek, som var här
  för något år sedan-

 383. -var mycket för frivillighet
  inom skog och landskapsvård.

 384. Finns det en skillnad i synsätt?

 385. Frivillighet är bra, men du har inte
  samma starka skydd med den.

 386. Precis. Det var det jag ville säga
  med finkan. Ingen har åkt i finkan.

 387. Då kanske vi lämnar skogen.
  Det kanske kommer upp andra frågor.

 388. Att Sverige missar fjorton
  av sexton miljömål-

 389. -ligger du sömnlös om nätterna
  för det?

 390. Jag tycker att det är bekymmersamt.

 391. Strukturen påminner mycket
  om folkhälsopolitik.

 392. Vi sätter upp mål,
  men om vi inte hade haft målen-

 393. -hade det varit mycket svårare
  att prioritera för att komma dit.

 394. Vi satte upp mål på klimatområdet.

 395. Det är ju inte så att det inom
  alla politikområdena pekar neråt.

 396. Två av dem klarar vi, och på några
  pekar trenden åt rätt håll.

 397. Men det är mycket bekymmersamt.

 398. Det blir inga krigsrubriker, som det
  hade varit om det vore skidskytte.

 399. Kemikalieinspektionen kom med en
  jätteintressant rapport häromdagen-

 400. -om giftiga kemikalier i leksaker.

 401. I stället för i 25 % hittade man
  förbjudna medel i bara 15 %.

 402. Men fortfarande är det 15 %.

 403. Just det. Tillbaka till finkan...

 404. Faktiskt anmäldes sju av
  de här företagen till miljöåklagaren.

 405. Vid fusk med assistansersättning
  eller bidrag blir det jätterubriker.

 406. Men om man fuskar med skyddade
  arter-

 407. -eller plockar ut ägg
  blir det inte samma rubriker.

 408. Nej, det är intressant.
  Det kanske vi kan jobba på gemensamt.

 409. Har vi någon mer...
  Där har vi en frågeställare.

 410. Hallå? Hörs det?

 411. Mitt namn är Sten Hellqvist.
  Jag är biolog.

 412. När vi nu talar om gifter undrar jag-

 413. -när regeringen tänker reglera
  hanteringen av rötslam.

 414. Det är en stor giftkälla, som
  i viss mån återgår till jordbruket-

 415. -om det inte deponeras på slagghögar
  i gruvområdet i norra landet.

 416. Det här är en brådskande fråga.
  Ni måste sätta ner foten och säga-

 417. -att vi måste
  börja oskadliggöra rötslammet-

 418. -och återvinna det nyttiga, nämligen
  fosfor och andra växtnäringsämnen.

 419. Det finns fin teknik för det, men ni
  måste bestämma att vi ska följa den-

 420. -så att man i stället för
  att elda sopor börjar elda rötslam.

 421. Det är absolut ett område
  som det behöver göras mycket mer på.

 422. Vi har precis lagt fram
  en proposition till riksdagen-

 423. -om att förtydliga avfallshierarkin.

 424. Den här veckan fattar vi beslut
  om den propositionen.

 425. Det handlar om att förtydliga hur man
  ska göra med avfallshierarkin.

 426. Sedan är det så att 83 % av allt
  avfall i Sverige är gruvavfallet.

 427. Där har vi också ett arbete på gång
  om hur vi ska ta omhand gruvavfallet-

 428. -så att vi skiljer ut det farliga.

 429. Lakvatten kan vara både cancerogent
  och farligt för hälsan på andra sätt.

 430. Vi ska skilja ut det som vi
  kan använda till exempelvis vägar.

 431. Tillsammans har Naturvårdsverket
  och SGU fått i uppdrag-

 432. -att utreda hur vi ska ta hand
  om avfallet bättre.

 433. Nästa fråga är att jobba
  med det avfallet som du nämnde.

 434. Ett preciserande av avfallshierarkin,
  som är "reduce, reuse, recycle".

 435. Man skriver om kapitel 15
  i Miljöbalken-

 436. -och förtydligar på vilken nivå man
  ska göra saker och i vilken ordning.

 437. Spännande. Vi ska börja avsluta.

 438. Om någon har en kort fråga,
  så kan vi ta den.

 439. Joakim Wester.
  Du pratade om gruvdriften.

 440. Det har ju varit några skandaler,
  där gruvbolag som startar gruvor-

 441. -avsätter en liten summa pengar
  för eftersanering.

 442. De har varit grovt underskattade
  mot vad det faktiskt kostade.

 443. Har ni någon plan för det
  i framtiden-

 444. -så att man får en ordentlig
  undansättning av pengar för sanering?

 445. Det är en väldigt viktig fråga
  som Riksrevisionen har tittat på.

 446. De kom med en rapport i december
  som regeringen har gått igenom.

 447. Och i en skrivelse till riksdagen
  säger vi att vi ska titta på det.

 448. Så vi har gett uppdrag till
  Naturvårdsverket och SGU om avfallet.

 449. Men vi måste även se över hur vi
  ska ordna de ekonomiska säkerheterna-

 450. -så att inte skattebetalarna
  behöver betala för efterbehandling-

 451. -när ekonomiska säkerheter saknas.

 452. Gruvbolagen går i konkurs
  och köps upp av en målvakt...

 453. Ja, det hamnar på oss skattebetalare.
  Hur kan man göra på ett bättre sätt?

 454. I Riksrevisionens rapport pekar man
  på att man kan behöva en fondlösning.

 455. Hur det ska göras ska vi börja
  ett arbete för att gå på djupet-

 456. -och lägga nya förslag.

 457. Tack så mycket, Gunvor.

 458. Du ska få trevliga saker-

 459. -och medskick till Åsa Romson,
  saker att jobba med.

 460. -Du får säkert mer goda råd.
  -Tack så jättemycket.

 461. Den här inplastade saken
  ser jag mycket fram emot. Stort tack!

 462. Tack ska ni ha.

 463. Textning: Karin Werge Hjerpe
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Regeringens syn på naturvårdspolitiken

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Gunvor G. Ericson, statssekreterare åt statsrådet och miljö- och energiministern Åsa Romson, berättar här om regeringens naturvårdspolitik. Inspelat den 20 april 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur, Miljö
Ämnesord:
Miljöfrågor, Miljöpolitik, Naturvetenskap, Naturvård
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavård 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2016

En gemensam motorväg för biodiversitetsdata

Ulf Gärdenfors, professor vid Artdatabanken SLU, berättar om Sveriges arbete för att främja en infrastruktur för biodiversitetsdata. Inspelat den 20 april 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2016

Framtiden är här

Matthias Obst, docent på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, berättar om de nya möjligheter som rika datakällor öppnar för analys och bevarande av biologisk mångfald. Inspelat den 20 april 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2016

Regeringens syn på naturvårdspolitiken

Gunvor G. Ericson, statssekreterare åt statsrådet och miljö- och energiministern Åsa Romson, berättar här om regeringens naturvårdspolitik. Inspelat den 20 april 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2016

Det gröna guldet

Elisabeth Backteman, statssekreterare åt statsrådet Sven Erik Bucht på Näringsdepartementet, berättar om hur regeringen arbetar med myndigheter och organisationer för att ta fram ett nationellt skogsprogram, "Skogen - det gröna guldet". Vi får också höra om visionerna för programmet. Inspelat den 20 april 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2016

Forskning och innovation för framtiden med RRI

För att angripa samhällsutmaningar och klara miljömål krävs forskning i dialog med alla berörda. Det säger Karin Larsdotter, filosofie doktor och nationell projektledare för EU-projektet RRI Tools. Forskare, praktiker, politiker och allmänheten har nyckelroller i att leda en ansvarsfull utveckling, menar hon. Inspelat den 20 april 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2016

Att se samband som inte finns

I dag är det lätt att komma över stora mängder data. Det är lockande att leta fram mönster som leder till felaktiga slutsatser. Hur ska du tänka för att inte lockas att ledas fel av kurvorna? Dan Hedlin, som är professor på Statistiska institutet vid Stockholms universitet, berättar. Inspelat den 20 april 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2016

Artportalsdata som stöd för utsagor om framtiden

Tord Snäll, professor vid Artdatabanken SLU, berättar här om lovande möjligheter att kunna förutsäga arters förekomst, baserat på spontant insamlad fynddata. Inspelat den 20 april 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2016

Vad såg du idag?

Att lagra data om frånvaron av en art är lika viktigt som lagra data om dess närvaro. Det säger Chris Wood, direktör för Ebird, en tjänst för fågelskådare att registrera fågelarter och arternas förflyttningar. Här får vi se några av de analyser som har kunnat göras genom tjänsten. Inspelat den 20 april 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2016

Bland ugglor och troll i Artportalen

Johan Nilsson, som är biträdande systemansvarig på Artportalen, berättar om trender och tendenser bland observationer av växter, djur och svampar. Vilka mönster är värda att följa upp och hur kan kommande 50 miljoner fynd ge oss ännu tydligare svar? Inspelat den 20 april 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2016

Inte enkelt med bra beslut

För att ta smarta beslut måste vi kunna ha tydliga mål och arbeta systematiskt för att uppnå dem. Lyckligtvis finns dessa metoder och verktyg för att uppnå detta idag. Joona Lehtomäki, forskare vid Vrije Universiteit Amsterdam berättar smarta beslut. Inspelat den 20 april 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2016

Från forskningsresultat till politisk handling

Vägen från forskningsresultat till politisk handling är ofta lång. Mer kunskap behövs men vi kommer aldrig att bli eniga om sanningen. Det säger Karin Edvardsson Björnberg som är docent vid avdelningen för filosofi vid KTH. Här berättar hon om resan kunskapen gör från forskning till politika beslut. Inspelat den 20 april 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2016

Från Kazakstan till Länsstyrelsen

Eftersom forskare är skattefinansierade så förväntas de att bidra med kunskap till beslut och åtgärder på många olika nivåer, från det globala till det lokala. Det säger Bengt-Gunnar Jonsson, professor vid Mittuniversitetet. Avgörande är dock att det finns fungerande och trovärdiga arenor för kunskapsöverförande. Här beskriver han tre sådana arenor. Inspelat den 20 april 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Individanpassad vård för missbrukare

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, har länge forskat om vården i samband med missbruk. Han menar att trots att vi idag har stor kunskap om beroendesjukdomar så får de som drabbas nästan aldrig modern behandling för sitt missbruk av sjukvården. All medicinsk kompetens som finns utnyttjas inte. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den magiska handen

Oxytocin kallas ibland för kärlekshormonet. Det frisätts vid mjuk beröring och får oss att njuta. Anna Jönsson, sexibilitycoach, berättar om frigörande tantramassage och professor Kerstin Uvnäs Moberg om oxytocinets betydelse för sexlusten.