Titta

UR Samtiden - Samiska veckan 2016

UR Samtiden - Samiska veckan 2016

Om UR Samtiden - Samiska veckan 2016

Samiska veckan 2016 skapar under namnet Aktasne II - Together II en mötesplats där forskare, studenter och beslutsfattare träffas för konstruktiv debatt, nätverk och forskningsinitiering. Konferensen fokuserar på nuvarande samisk forskning med tonvikt på traditionell kunskap och kulturyttringar, pedagogik, språk och revitalisering, globala utmaningar, hållbarhet och försörjning, avkolonisering och självbestämmande. Inspelat på Umeå universitet den 9 och 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Till första programmet

UR Samtiden - Samiska veckan 2016 : Berättelsen som lärandeDela
 1. "Som barn fick vi lärdomar
  via berättelser."

 2. "De vuxna tjatade inte om
  hur farlig och vass en kniv är."

 3. "I stället kunde kniven berätta
  en historia om hur den föddes i elden."

 4. "Vi var inte förbjudna att röra kniven,
  men nån berättade knivens historia"–

 5. –"som vore den en levande individ."

 6. Berättelserna besjälade föremålen.

 7. Vuxna lärde barnen att arbeta med ull.

 8. Samtidigt lärde de sig
  att vara försiktiga med vassa knivar–

 9. –och använda dem utan att skära sig.

 10. Samisk uppfostran var indirekt.

 11. I stället för tillsägelser–

 12. –lärde sig barnen saker via berättelser
  och händelser i vardagen.

 13. Berättelser gav många olika lärdomar:

 14. Hur man rör sig i naturen.
  Hembygdens historia.

 15. Respekt för naturen
  och andra människor.

 16. Varsamhet invid vatten
  eller när man använder en kniv.

 17. De speglar traditionell
  samisk uppfostran.

 18. Å andra sidan
  har det samiska samhället förändrats.

 19. I dag innefattas barnens uppfostran
  och undervisning av förskola och skola.

 20. Det traditionella samiska berättandet
  har skapats för att lära och vägleda–

 21. –och många av dess ämnen
  är ännu aktuella.

 22. Berättandet är en naturlig
  undervisningsmetod–

 23. –och berättelser är ett bekant inslag
  i samisk undervisning.

 24. I den här presentationen
  ska jag visa på pedagogiska inslag–

 25. –i traditionellt samiskt berättande.

 26. Jag ska redogöra för tidigare studier
  om samisk uppfostran–

 27. –och berätta om boken "Siirin kirja",
  "Siiris bok", som jag använder–

 28. –i analysen av hur föräldrar använder
  berättandet i uppfostringssyfte.

 29. Sen kommer jag att ta upp
  några exempel från analysen.

 30. Det finns relativt gamla nedteckningar
  om samisk uppfostran–

 31. –eftersom samisk livsföring
  har intresserat lappologer–

 32. –som har beskrivit det
  i flertalet skrifter.

 33. I dessa skrifter observeras
  samers liv utifrån.

 34. De ger därför inte en komplett bild
  av samisk uppfostran–

 35. –men ändå en inblick i
  hur samisk uppfostran såg ut förr.

 36. Dess huvudsakliga inslag
  var enligt lappologerna–

 37. –indirekta metoder
  och lekens betydelse.

 38. Leken övergick gradvis i arbete.

 39. Samisk uppfostran
  beskrivs också som otvungen.

 40. Barnen tvingades inte till arbete,
  men förväntades arbeta frivilligt.

 41. Föräldrarna ansåg
  det vara disciplinerande–

 42. –men lappologerna
  såg det som olydnad.

 43. De såg ändå
  samisk uppfostran som lyckad.

 44. Senare studier
  visar på samma kännetecken.

 45. Cecilia Javo, som har forskat
  kring samiska föräldranormer–

 46. –har identifierat sju grunddrag
  i samisk uppfostran.

 47. Självständighet, tålighet,
  autonomi, närhet/kärlek–

 48. –det samiska språket, samiska
  traditioner och storfamiljen.

 49. De fyra första beskriver
  vad man värderar i uppfostran–

 50. –och de tre sista beskriver kontexten.

 51. Siiri Magga-Miettunen har samlat
  barndomsminnen och berättelser–

 52. –i boken "Siirin kirja" – "Siiris bok".

 53. På baksidan beskrivs boken som:
  "novelliknande minnesbetraktelser"–

 54. –"munter och nostalgisk cocktail"
  och "levnadsporträtt".

 55. Dessa beskrivningar tyder på nåt annat
  än en traditionell självbiografi.

 56. Muntligt berättande
  är typiskt för samisk kultur–

 57. –och syns också i litteraturen.

 58. Det är rikt förekommande
  muitalus-litteraturen.

 59. Muitalus-litteraturen är heterogen.

 60. Böckerna innehåller mytologiskt
  och historiskt material–

 61. –liksom självbiografiskt material.

 62. De är vanligtvis en samling
  av fragmentariska berättelser.

 63. I "Siiris bok" finns flera berättelser–

 64. –som den om hur hennes förfäder
  kom till Kutturaan–

 65. –och andra om familjelivet.

 66. Händelser som berättats
  många gånger–

 67. –och blivit till
  släktens kollektiva minne.

 68. Boken följer ingen
  kronologisk ordning–

 69. –utan består av berättelser
  där man hoppar mellan olika minnen.

 70. Barndomsskildringen är central i boken
  och speglar en samisk uppfostran.

 71. "Om du klättrar upp på vinden
  kan du hamna i vindsbjörnens gap."

 72. "Källaren är ett bra gömställe
  i kurragömma"–

 73. –"men där lurar källargubben".

 74. "Flodstranden vaktas av flodälgen
  som väntar på stygga barn."

 75. "Bara i sällskap med en vuxen
  är man säker."

 76. "Och i brunnen bor brunnsgubben"–

 77. –"som vill dra ner barnen
  med sina långa armar."

 78. Ett av grunddragen
  i samisk uppfostran–

 79. –är att forma barnen
  att bli självständiga.

 80. Barnen hade stor frihet–

 81. –eftersom föräldrarna arbetade
  och inte hade tid att se efter dem.

 82. Direkta tillsägelser
  anses oförskämda i samisk kultur.

 83. Vuxna kontrollerar därför barnen
  via berättelser.

 84. De skrämde dem så att de inte
  skulle vara på farliga platser.

 85. Inom samisk kultur
  fick barnen göra nytta–

 86. –och stifta bekantskap med naturen–

 87. –så att de i vuxen ålder
  kunde försörja sig.

 88. Pappan tar med barnen
  till våtmarkerna–

 89. –där han lär dem nyttiga färdigheter.

 90. "Om en stor fågel flaxade upp,
  frågade pappa vilken fågel det var."

 91. "Alla fick säga vad de trodde
  innan pappa gav sitt utlåtande."

 92. "De som kunde svaret
  sträckte stolta på sig."

 93. "När vi gick under träd, kunde den
  som var först i ledet ta i en gren"–

 94. –"och låta den sprätta på den
  som kom efter. Bråket var i gång."

 95. "Den som fick grenen på sig försökte
  gå om den skyldige för att hämnas."

 96. "Pappa låtsades inte höra, tog en växt
  från marken och frågade vad det var."

 97. "I pappas läroplan ingick väderstreck.
  Var låg hemmet eller våtmarken?"

 98. "Siiri är inte vidare bra på
  att orientera sig."

 99. "Det är som en stor studieresa."

 100. "När var den Viborgska smällen?
  När brann det i Åbo?"

 101. "Djurspillning var favoritämnet."

 102. "Han missade aldrig
  älg-, björn- eller harspillning."

 103. "Sen var det dags för musik."

 104. Pappans undervisning kombinerade
  biologi, geografi, historia och musik.

 105. I samisk kultur
  värderas helhetstänkande.

 106. Företeelser ansågs
  kopplade till varandra.

 107. Nya lärdomar
  kopplades till redan befintliga.

 108. Lärdomen serverades
  sällan utan omsvep.

 109. Barnen måste själva komma till insikt.

 110. Syftet med metoden
  var att lära dem helhetstänkande.

 111. Pappan bryr sig inte om barnens kiv,
  utan får dem att titta efter växter.

 112. Distraktion är en vanlig metod
  med mindre barn–

 113. –men fungerar även på skolbarn.

 114. När Siiri är sju år börjar hon skolan.

 115. Resan är inte lätt. De måste gå långt
  och övernatta i skogen.

 116. "Det här är Siiris gran.
  Du var dess första gäst."

 117. "Genom åren passerar de granen
  många gånger"–

 118. –"och stannar för att minnas
  Siiris första färd till skolan."

 119. "Hur hon såg en bil för första gången
  och undrade hur stort Ivalo var."

 120. Att minnas första skolfärden
  är som en ritual–

 121. –som upprepas
  var gång de passerar granen.

 122. Att minnas skapar gemenskap mellan
  generationer och med omgivningen.

 123. Händelser får namn, och via namn
  och historier växer en bild fram.

 124. Genom namnen får barnen lära sig
  att observera landskapet.

 125. I lappologernas nedteckningar–

 126. –liksom i samtida studier
  om samisk uppfostran–

 127. –betonas den kärleksfulla relationen
  mellan föräldrar och barn.

 128. Berättandet förenar
  och skapar ett kollektivt minne.

 129. När barnen ska sova
  berättar pappan historier.

 130. Han frågar inte vad de vill höra och
  barnen vet inte vad som ska komma.

 131. Berättelser var varken
  nedtecknade eller illustrerade.

 132. De användes
  för att främja barnens fantasi–

 133. –liksom deras verbala förmåga.

 134. Genom att lyssna
  växte barnens ordförråd.

 135. De lärde sig att använda språket
  och uttrycka egna tankar.

 136. Mellan sagorna berättar pappan
  även om sina egna upplevelser.

 137. Barnen kan lära sig genom
  egna erfarenheter–

 138. –men också genom andras.

 139. "Som ung pojke brukade jag
  se ut över en flod mot en kulle."

 140. "Kullen tycktes resa sig mot himlen."

 141. "En tanke började gro i mig."

 142. "Tänk om jag kunde se
  hur det var i himlen."

 143. "Jag skulle förstås behöva en liten yxa
  för att hugga hål i himlen."

 144. "'Frågade du din pappa om lov?'
  frågade Siiri."

 145. "Själv får hon inte ens gå till grannen
  utan att be sin mamma om lov."

 146. "Jag sa det inte till nån
  av rädsla att inte få tillåtelse."

 147. "Jag tog mig över floden
  och började klättra."

 148. "Ju längre jag gick
  desto längre bort var himlen."

 149. "Jag började bli hungrig.
  Till slut måste jag vända hemåt."

 150. "Jag tog mig knappt hem.
  Jag var så trött och hungrig."

 151. Siiri ställer sina egna erfarenheter
  mot det pappan har berättat.

 152. Hon får inte gå från gården, men
  hennes pappa hade inte bett om lov.

 153. Men han sökte svar på en viktig fråga.

 154. Man kanske inte alltid måste be om lov.

 155. Ibland kanske det är viktigare
  att själv finna svaret.

 156. I "Siiris bok" finns många historier
  som berättades i uppfostringssyfte.

 157. Många gånger beskrivs en individs
  egna erfarenheter och omgivning.

 158. Vuxna berättar också historier
  om övernaturliga väsen–

 159. –för att skrämmas eller för att roa.

 160. Berättandet förekom
  i många olika situationer.

 161. När man flyttade
  från en plats till en annan.

 162. När man arbetade, besökte släktingar
  eller när det var kväll.

 163. Berättandet har olika funktioner:
  att lära, lugna–

 164. –skapa gemenskap och roa.

 165. Det stärker lyssnarens och berättarens
  kollektiva minne och identitet.

 166. Alla berättade, men i olika situationer.

 167. Pappan berättar
  nästan alltid i hemmet.

 168. Mamman har fullt upp med hushållet.

 169. Siiri beskriver henne
  som en föreståndarinna.

 170. Hon har bara tid att berätta
  när hon handarbetar–

 171. –eller ligger på sjukhus
  efter barnafödsel.

 172. Farbrodern berättar om
  sina fantastiska äventyr–

 173. –och barnen tvivlar på sanningshalten.

 174. Äldre barn lurar sina småsyskon
  genom att hitta på saker.

 175. Det manliga berättandet
  träder fram i "Siiris bok".

 176. Jag kommer nu att fokusera på
  det kvinnliga berättandet.

 177. Även om kvinnan skötte hushållet–

 178. –tror jag att de berättade historier
  medan de mjölkade och bakade.

 179. Enligt författaren Kerttu Vuolab
  berättade männen för större sällskap–

 180. –medan kvinnor berättade i vardagen.

 181. Vuolab finner berättelser
  i vardagen mer intima–

 182. –än berättelser inför större sällskap.

 183. Berättandet i klassrummet.

 184. Berättandet kan användas
  i undervisning på många sätt.

 185. Berättelser roar och stimulerar,
  och det är viktigt i inlärningen.

 186. Berättelser utökar barnens fantasi–

 187. –och har positiva effekter
  på den psykiska hälsan.

 188. Barn behöver använda sin fantasi
  under en hel skoldag.

 189. Genom händelser i en berättelse
  lär sig barnen att visualisera–

 190. –och internalisera
  det man ska lära sig.

 191. Berättande främjar språkutveckling–

 192. –motiverar barnen att läsa
  och ger ramverk för skrivande.

 193. Det främjar även förmågan
  att lyssna och tala.

 194. Berättande kan användas
  för att resonera och bedöma–

 195. –dela erfarenheter och öva upp
  sin känslomässiga förmåga.

 196. Berättelser skapar
  och bekräftar identitet.

 197. Vem är jag och var hör jag hemma?

 198. Att dela berättelser hjälper barnen
  in i en studerandegemenskap.

 199. Berättandet skapar också en kollektiv
  identitet – vilka vi är som grupp.

 200. Att dela med sig av egna berättelser
  gör att barn värderar egna traditioner.

 201. Tack.

 202. Översättning: Sara Vikström Åhlén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Berättelsen som lärande

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hanna Helander forskar om samisk kultur vid University of Oulu, Finland. Här talar hon om berättandet som lärandemodell för att bidra till identitet och det kollektiva minnet. Berättandet har många olika funktioner, allt från att lära till att skapa gemenskap och underhålla. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Berättande, Historia, Samer, Samernas historia
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Samiska veckan 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Duodji och urfolksperspektivet

Gunvor Guttorm är professor i duodji, ett samiskt ord som har kommit att översättas till samisk slöjd och konsthantverk. Här berättar hon om sin egen och andras forskning utifrån ett samiskt sammanhang och beskriver duodjiforskningens två sidor: duodjin som handarbete och den teoretiska analysen när man studerar duodjin. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Samiska arkivets roll i Finland

Inker-Anni Linkola berättar om arbetet på det samiska arkivet i Enare, Finland. Arkivet grundades 2012 som ett samarbete mellan det finska sametinget och Finlands riksarkiv. Målet är att utveckla samisk forskning men även att vara tillgängligt för samer i allmänhet. Till arkivets samlingar tas bidrag emot från privatpersoner, föreningar och organisationer. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Læstadianismen och samisk identitet

Lis-Mari Hjortfors är etnolog och har studerat læstadianismens betydelse för bevarandet av samisk identitet, språk och tradition. Lars Levi Læstadius som grundade rörelsen var same och höll predikningar på samiska. Församlingen återfinns i både Sverige och Norge och har medlemmar även i Finland och USA. När koloniseringen och kristnandet av samerna inleddes var det många lulesamer som hittade en plats i læstadianismen för att bevara sin kulturella och språkliga identitet. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Urfolk och västerländsk lag

Lagen kan inte vara doktorn om lagen är sjukdomen, säger Jacinta Ruru. Hon är professor på Faculty of Law, University of Otago, och har studerat bristerna i den västerländska lagstiftningen som hon menar inte tar hänsyn till urfolk. Lagen är skriven i en tid då kolonisatörerna såg på urfolken som underlägsna och koloniseringen motiverades genom att hävda att ursprungsbefolkningen inte hade utvecklat lagliga strukturer jämförbara med de europeiska. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Genusfrågor och samepolitik

Torunn Pettersen berättar om sin forskning om sametingens politik kring genusfrågor i Sverige och Norge. Huvudsyftet med studien är att utforska och jämföra om det finns några skillnader mellan länderna i synen på attityd och intresse i genusfrågor. Trots att andelen kvinnor är hög i exempelvis Sametinget i Norge har genusperspektivet kommit i skymundan. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Skola för samiska barn i Sverige

Hur ser utbildning och skola ut för samiska barn i Sverige? Hanna Outakoski är forskare vid Umeå universitet och talar här om hur skolsystemet tillsammans med lagstiftningen står inför stora utmaningar. Hon menar att ett bristfälligt skolsystem tillsammans med tandlösa lagar och samepolitikers bristande intresse och negativa inställning kommer att resultera i att Sverige slår in på en farlig väg och glider bort från det utbildningssystem som fungerar i till exempel Norge, där barn kan ha hela sin skolgång på samiska och ändå klarar sig i det norska samhället. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Berättelsen som lärande

Hanna Helander forskar om samisk kultur vid University of Oulu, Finland. Här talar hon om berättandet som lärandemodell för att bidra till identitet och det kollektiva minnet. Berättandet har många olika funktioner, allt från att lära till att skapa gemenskap och underhålla. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Urfolksspråk och språkteknologi

Dagens språkteknologi, alltså utveckling av datorprogram för att analysera, förstå eller generera mänskligt språk, passar inte alla språk. Särskilt illa är det för språk i de norra delarna av Europa, Asien, Amerika och Grönland, så kallade cirkumpolära språk. Detta beror bland annat på språkens grammatiska uppbyggnad och att språken ofta har så många olika ordformer, säger Lene Antonsen som forskar vid universitetet i Tromsö, Norge. Här berättar hon om ett projekt som utvecklar ett alternativ till den ordinarie språkteknologin, ett program för rättstavning och översättning som är anpassat till urfolksspråken. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Skapa pedagogiska berättelser

Ursprungsfolk har historiskt sett inte organiserat lärande i formella utbildningssystem. Istället har traditionell kunskap förts vidare inom familjen och i det samiska samhället av äldre personer som besitter kunskapen. Ylva Jannok Nutti, forskare vid Saami university i Kautokeino, Norge, menar att vi behöver en pedagogisk miljö som garanterar att samiska som språk och samisk kunskap lever vidare. Här berättar hon om ett pågående projekt för att ta fram pedagogiska berättelser för förskolan och lågstadiet. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

100 författare på enaresamiska

Enaresamiska talas av några hundra personer, de flesta boende i Enare i Finland. Forskare i Norge och Finland samarbetar i ett projekt för att stärka och återuppliva det skriftliga språket. Erika Sarivaara vid University of Lapland i Finland och Marja-Liisa Olthuis på universitetet i Tromsö i Norge berättar här om resultaten och vilka olika faser som språkrevitaliseringen går igenom, från det talade till det skrivna språket. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Språket i skollandskapet

Ett språklandskap är den offentliga miljöns språk, det som står på exempelvis skyltar, väggar och anslagstavlor. Detta språklandskap kan ibland spegla den rådande språkpolitiken och språket som används i offentlig miljö påverkar hur människor upplever platsen och sig själva. Inker-Anni Linkola medverkar i ett forskningsprojekt som har undersökt hur språket ser ut på några skolor i samiska områden i Norge. Här berättar hon om resultatet. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Samiskt lexikon på nätet

Trond Trosterud, forskare på universitetet i Tromsö, berättar om utvecklingen av universitetets online-lexikon och vilken information man kan utläsa av användningen. För majoritetsspråket går det att bara klicka på ett ord i en text och få det översatt, men för samiskan är det inte så lätt. Chansen att stöta på ett ord i dess grundform är liten. Trond Trosterud berättar om lösningen på problemet. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Digital sameskola

Forskaren Torkel Rasmussen från Sámi allaskuvla i Norge menar att vi står inför århundradets största utmaning i det samiska språkarbetet. Han föreslår ett samarbetsprojekt mellan sameting, språkteknologer, lingvister, pedagoger och skolägare för att den samiska utbildningen inte ska halka efter. Rasmussen har arbetat med medier under lång tid och konstaterat att digitaliseringen inte har förstört journalistiken, utan tvärtom stärkt den. Detsamma gäller undervisningen, menar han. Digitalisering förstör inte samiskundervisningen, utan stärker den. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Utbildning för urfolk

Nancy H Hornberger berättar om sin forskning om vad som kännetecknar en framgångsrik undervisning för urfolk. Hennes mål är att förmedla hur nödvändig undervisningen är för att skapa en fredlig samvaro med upprättelse och självbestämmande för tidigare förtryckta grupper. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Den samiska etnopolitikens början

Samiska etnopolitiska rörelser uppstod i Norge och Sverige i början på 1900-talet som ett resultat av integrationspolitik och kolonisering. Veli-Pekka Lehtola, professor vid Uleåborgs universitet, ger här en historisk bakgrund och berättar om hur majoritetssamhällena tog över Sápmi, samernas historiska bosättningsområden, från 1800-talet då kolonialiseringen tog fart. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Återtagande av kulturarv

Vem äger det förflutna? Frågan har aktualiserats av flera urfolk de senaste decennierna. Eeva Kristiina Harlin berättar om processen att återföra museiföremål som tillhört samerna från majoritetsmuseum. Arbetet pågår hos flera urfolk som vill återta sitt arv. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Vivi Lachs om judisk historia i London

Vivi Lachs är fil.dr i historia och musik och föreläser om den judiska invandringen till England från Östeuropa på 1880-talet. Vilket liv erbjöds invandrarna? Hon berättar om visor som sjöngs och beskriver olika situationer och platser i de judiska kvarteren. Inspelat den 14 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den tuktade lusten

Lars Ullerstams "De erotiska minoriteterna" kom ut på 60-talet och menade att alla typer av sexualitet skulle accepteras. Samtal med författaren som tycker att mycket i boken håller än. Programledarna från ”Ligga med P3" säger de har få sexuella tabun, förutom djursex. Idéhistorikern Susanne Dodillet och professorn Sven Axel Månsson har olika åsikter om den svenska sexköpslagen.