Titta

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Om UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Genus och kön är ett ämne som berör oss alla. Vi lever fortfarande i ett starkt uppdelat samhälle där män och kvinnor ofta jobbar inom skilda områden, har olika intressen och beteenden. Även omgivningens förväntningar på oss som kvinnor och män skiljer sig åt. Här får vi ta del av forskning om hur genus präglar våra sinnesförnimmelser, våra bedömningar av människor, vårt språk och tänkande. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Psykologins dag 2016 : Om samspelet mellan arv och miljöDela
 1. Jag tänkte prata
  om genus i utvecklingspsykologi.

 2. Det som är typiskt
  för utvecklingspsykologi-

 3. -är att vi intresserar oss för
  hur saker utvecklas och förändras-

 4. -eller är stabila över tid.

 5. I det här fallet tänkte jag prata
  om hur vi ser på det här med genus-

 6. -och mer preciserat tänkte jag ta upp
  samspelet mellan arv och miljö-

 7. -för att man ska få en bra förståelse
  av hur genusaspekter utvecklas.

 8. I psykologi är det ofta så
  att vi fokuserar på könsstereotyper-

 9. -när vi
  intresserar oss för genusaspekter.

 10. Könsstereotyper handlar om
  vår benägenhet att associera kön-

 11. -med olika typer av attribut:

 12. Objekt, egenskaper, aktiviteter,
  känslor och så vidare.

 13. Och det föreligger faktiskt vissa
  könsskillnader i en del egenskaper.

 14. Jag kan ta aggressivitet som exempel.

 15. Vi vet att pojkar är något mer
  fysiskt aggressiva än flickor-

 16. -men det betyder inte
  att kön determinerar egenskapen.

 17. Man kan alltså inte säga
  "pojke = aggressivitet"-

 18. -eller för den delen
  "aggressivitet = pojke".

 19. Det finns ett samband
  mellan kön och aggressivitet-

 20. -som stereotypbegreppet
  inte skulle göra rättvisa.

 21. Det här med att få
  en stereotyp föreställning om kön-

 22. -påbörjas
  väldigt tidigt under utvecklingen-

 23. -faktiskt redan innan barn själva-

 24. -börjar använda sig av
  könsrelaterade begrepp när de talar.

 25. Vi vet från forskningen
  att vid 1,5 års ålder-

 26. -så identifierar barn män
  med grova, kantiga drag-

 27. -och de associerar kvinnor
  med runda och mjuka drag.

 28. Först vid 2 års ålder
  börjar barn tala om sig själva-

 29. -på ett något sånär korrekt sätt
  som pojke och flicka.

 30. Könsstereotyper
  utvecklas alltså tidigt, de befästs-

 31. -och de blir förvånansvärt rigida
  under tidig barndom.

 32. Nu pratar jag
  om ålder 3-6 år eller något sådant.

 33. Så om vi håller oss där ett tag,
  så är det typiskt för 3-åringar-

 34. -att tycka att det verkar omöjligt
  att leka med vissa sorters leksaker-

 35. -för en pojke att leka med Barbie.

 36. De har ha föreställningar om yrken,
  "kvinnor kan inte vara sopåkare".

 37. Så det som är associationer med kön-

 38. -betraktas av barn
  som determinanter av kön.

 39. Leker man med Barbie, så är man tjej,
  till exempel.

 40. Det här för i slutändan med sig
  att det blir mer otänkbart för barn-

 41. -att leka med barn som representerar
  ett annat kön än vad de själva gör.

 42. Vi har lite kalla siffror,
  visserligen från USA, men ändå.

 43. Vid 4 års ålder leker barn tre gånger
  så mycket med barn av det egna könet.

 44. 6-åringar leker tio gånger så mycket
  med barn av det andra könet...

 45. Med barn av det egna könet
  som barn av det andra.

 46. En implikation här är att barns
  stereotyper inte endast reflekterar-

 47. -vuxenvärldens föreställningar,
  utan i lika hög utsträckning-

 48. -vittnar om begränsningar
  i barns kognitiva utveckling-

 49. -mer precist, barns förmåga
  till social kategorisering.

 50. Det generella kognitiva problemet
  de har i låga åldrar-

 51. -är att de har svårt att skilja på
  hur saker är och hur de verkar vara-

 52. -så om någon ser ut som en tjej,
  så är det en tjej, till exempel.

 53. Okej...
  Jag tänkte vidmakthålla med en del-

 54. -av inte bara hur stereotyperna
  utvecklas utan också varför.

 55. Jag börjar med att avgränsa
  den utvecklingspsykologiska ansatsen-

 56. -från två idealtyper,
  kan vi kalla dem för.

 57. Den ena kallar jag för sociologism,
  ett begrepp man sällan hör talas om.

 58. Det skulle betyda att barn
  är oskrivna blad från födseln-

 59. -så miljön och samhället formar
  helt och hållet deras utveckling.

 60. Den mänskliga organismen
  är ett slags ryggradslöst kreatur-

 61. -som formas av miljön omkring sig
  utan något som helst motstånd.

 62. Om vi tillämpar den idén
  på könsstereotyper-

 63. -så reflekterar de endast
  samhälleliga strukturer-

 64. -alltså en variant av social
  determinism, kan man kalla det.

 65. Biologism skulle vara
  den andra, motsatta idealtypen-

 66. -som skulle kunna låta så här:

 67. "Evolutionära selektionstryck har
  varit disparata för män och kvinnor."

 68. "Det har medfört genetiska skillnader
  som helt formar deras utveckling."

 69. Enligt den idén kan vi säga
  att könsstereotyper reflekterar-

 70. -endast biologiskt betingade köns-
  skillnader som barn kategoriserar-

 71. -så att de verkar vara stereotyper.

 72. Tyvärr ser man den här typen
  av idealtyper lite för ofta-

 73. -i litteraturen och
  i samhällsdiskussioner kring genus.

 74. Som utvecklingspsykolog
  känner man så här inför det.

 75. Det är av den enkla anledningen
  att vi tror oss ha lärt oss-

 76. -att arv och miljö ofta samspelar
  för att vi ska förstå utvecklingen-

 77. -och det gäller också
  sådana saker som hör till genus.

 78. Låt mig ta det här som ett exempel-

 79. -för att visa
  hur vi brukar tänka här.

 80. Ni ser på den vänstra bilden
  en person som spelar gitarr.

 81. Till höger ser ni
  förhårdnader på fingrarna.

 82. Är det arv eller miljö? Det är miljö
  till följd av att det är friktionen-

 83. -som är den närliggande orsaken
  till de här förhårdnaderna.

 84. Men miljön skulle inte ha
  sådana effekter om inte vi hade DNA-

 85. -som producerade förhårdningar
  givet en viss typ av stimulering.

 86. Så det är med andra ord också arvet.
  Det är 100 % miljö och 100 % arv-

 87. -som behövs för att förklara
  ett och samma utfall-

 88. -och så förhåller det sig för mycket
  av det vi studerar i utvecklingen.

 89. Det här är
  någon typ av interaktionism-

 90. -som är grundläggande för hur vi
  närmar oss saker, inklusive genus.

 91. Att arv och miljö samspelar
  är grundutgångspunkten.

 92. Det kan vara så
  att input från miljön kalibrerar-

 93. -våra genetiska dispositioner,
  program eller mekanismer-

 94. -och får dem att producera
  t.ex. en funktionell typ av output.

 95. Om det tillämpas på könsstereotyper,
  så finns det-

 96. -genetiska anlag för könsskillnader
  plus föreställningar om kön i miljön-

 97. -som antingen kan förstärka
  de små skillnader som finns-

 98. -eller leda till att de inte
  kommer till lika stort uttryck.

 99. Vi bör också beakta
  att det är kognitiva begränsningar-

 100. -som leder till vissa stereotyper,
  inte minst hos små barn.

 101. Jag tänkte avsluta med att ge er-

 102. -en teoretisk översikt om vad vi vet
  när det gäller arv och miljö-

 103. -eller vad vi tror oss veta om
  deras betydelse för könsstereotyper-

 104. -uppdelade i genetiska
  och miljömässiga komponenter.

 105. Börjar vi med genetiska faktorer,
  så kan vi dela in dem-

 106. -dels i mer avlägsna,
  evolutionära selektionstryck-

 107. -som sannolikt har sett något
  annorlunda ut för män och kvinnor-

 108. -dels i mer närliggande, hormonella
  faktorer, som också kan påverka.

 109. Hormoner och evolutionär anpassning
  är inte ömsesidigt uteslutande-

 110. -utan de tenderar i de flesta fall
  att harmoniera.

 111. Trots att vi kanske inte vill det
  är det så att vissa könsskillnader-

 112. -har dokumenterats
  i nästan samtliga studerade kulturer-

 113. -och de är mycket vanliga
  också bland andra primater.

 114. Jag har några exempel.
  Ett har jag redan varit inne på.

 115. Pojkar tenderar att vara
  mer fysiskt aggressiva än flickor.

 116. Pojkar har också
  en högre grovmotorisk aktivitetsnivå.

 117. Flickor tenderar att ha
  en högre social lyhördhet-

 118. -och de har en högre benägenhet
  att leka omvårdande lekar än pojkar.

 119. De här skillnaderna uppträder tidigt,
  under de allra första levnadsåren.

 120. Det betyder förstås inte att
  könsskillnaderna ska stereotypiseras.

 121. Skillnaderna är inte
  lika stora i alla kulturer-

 122. -det finns undantag i primatvärlden
  och en individ med ett visst kön-

 123. -kan göra sådant
  som individer av motsatt kön-

 124. -har en något högre benägenhet
  att göra spontant.

 125. Men skillnaderna finns.
  Hur kan vi förstå dem-

 126. -om vi börjar
  med ett evolutionärt perspektiv?

 127. Evolutionspsykologiska forskare tror,
  väldigt förenklat förklarat-

 128. -att mäns reproduktiva framgångar
  i högre utsträckning-

 129. -har hängt på deras förmåga
  att konkurrera ut andra män-

 130. -så att deras egna billiga spermier
  får tillgång till de dyrbara äggen.

 131. Kvinnors reproduktiva framgångar
  har hängt på-

 132. -sådant som rör
  samarbete och omvårdnad.

 133. Därför tänker man sig då att män
  har utvecklat dominerande egenskaper-

 134. -medan kvinnor har utvecklat
  lyhördhet och samarbetsförmåga.

 135. Även om det här tänks vara genetiska
  effekter, så är många inne på-

 136. -att geners effekter på beteende
  ofta är indirekt.

 137. Till exempel små genetiska skillnader
  leder till att pojkar och flickor-

 138. -kommer att skapa
  och vistas i delvis olika miljöer-

 139. -som i sin tur förstärker
  egenskaps- eller beteendeskillnader.

 140. Här finns en viktig princip,
  att kulturer och samhällen-

 141. -ofta arbetar i samma riktning
  som evolutionen har gjort.

 142. Det brukar på engelska kallas för
  "gene-culture coevolution".

 143. Ett typexempel på det är att
  flickor får mer beröm för lyhördhet.

 144. Därmed blir de
  successivt bättre på omvårdnad-

 145. -och blir mer attraktiva
  i partners ögon.

 146. Pojkar får mer beröm
  för fysisk prestation.

 147. Därmed blir de över tid
  mer atletiska och attraktiva.

 148. Så socialisering och evolution
  arbetar inte åt olika håll-

 149. -utan de arbetar åt samma håll.
  Det är det som är poängen.

 150. Jag ska inte gå över dit...
  Den här idén som jag precis nämnt-

 151. -reflekterar en idé om medvetandet-

 152. -som ett slags stenåldersorgan,
  skulle man kunna säga.

 153. Den stöter ofta på patrull,
  så jag vill ge några kvalifikationer.

 154. Evolutionspsykologiska perspektiv
  behandlar även likheter mellan könen.

 155. Det har t.ex. inte förelegat
  olika selektionstryck för olika kön-

 156. -när det gäller att utveckla
  beskyddande relationer tidigt.

 157. Följaktligen ser vi
  inga könsskillnader i anknytning.

 158. Alla barn
  utvecklar anknytningsrelationer-

 159. -och kvaliteten på de relationerna
  skiljer sig inte åt baserat på kön.

 160. Evolutionspsykologiska förklaringar
  är till sin natur mycket spekulativa-

 161. -eftersom vi inte har tillgång
  till de evolutionära miljöerna.

 162. Det betyder inte att de är felaktiga-

 163. -men om man begär stöd
  för alla grundantaganden-

 164. -så kan man ju bortse från det här
  och säga att det inte finns-

 165. -inte i alla avseenden i vart fall.

 166. En tredje kvalifikation
  som är betydelsefull-

 167. -är att det är
  svårt utifrån principerna-

 168. -att förklara de ganska påtagliga
  variationer som finns historiskt-

 169. -och skillnaden mellan kulturer,
  inte minst gällande könsskillnader.

 170. Ett helt annat sätt
  att närma sig mänskligt beteende-

 171. -kan i stället behövas här.

 172. De som håller på med
  beteendeekologiska teorier-

 173. -brukar ofta framhäva
  att det unika för människan-

 174. -är plasticiteten i vår hjärna-

 175. -och i vårt medvetande,
  till skillnad från många andra arter.

 176. Deras fokus ligger ofta på
  människors anpassning till-

 177. -de lokala förhållanden som råder-

 178. -i individens
  egen kulturella kontext.

 179. Om det tillämpas på könsstereotyper,
  så är det inte förvånande-

 180. -att i jämställda samhällen så är
  könsstereotyper mindre påtagliga-

 181. -än vad de är
  i så kallade traditionella samhällen.

 182. Evolutionära resonemang kan
  se olika ut, vilket är bra att veta.

 183. Hormoner, då. Det finns en hel del
  hormoneffekter som är relevanta här.

 184. Pojkars högre fysiska aggressivitet
  kan åtminstone delvis förklaras-

 185. -med hormonella skillnader.
  De producerar mer testosteron.

 186. Likaledes,
  flickor och andra däggdjurshonor-

 187. -som man har studerat
  i experimentella studier...

 188. Om man ger dem, under fosterstadiet-

 189. -tillskott av manliga könshormoner,
  som påverkar hjärnans utveckling-

 190. -så kommer flickorna
  att leka lite mer som pojkar.

 191. De blir lite mer aggressiva-

 192. -och de får mer svårigheter
  med omvårdnad än andra flickor.

 193. Motsvarande resultat
  har man också funnit på pojkar-

 194. -som under fosterstadiet
  fått kvinnliga könshormoner.

 195. De blir lite mer "feminina"
  i sina beteenden så småningom.

 196. Föräldrarna i hormonstudierna
  försöker ofta socialisera in barnen-

 197. -i deras "korrekta könsidentitet"
  men kan ofta få svårigheter med det.

 198. Hur förtvivlat gärna de än vill,
  så stöter de på patrull.

 199. Den sammantagna poängen här
  är att om barn under utvecklingen-

 200. -får stereotypa uppfattningar om kön,
  så är det inte så konstigt.

 201. Pojkar och flickor
  är nämligen delvis olika-

 202. -om än inte i så hög utsträckning
  som barn i tidig barndom får för sig.

 203. Jag brukar säga att det är inte så
  att kvinnor är från Venus-

 204. -och män är från Mars.

 205. Jag brukar säga att kvinnor
  är från Stockholm, eller Fjollträsk-

 206. -medan män är från Norrland.
  Det är närmare mellan de polerna.

 207. Vi avslutar
  med miljömässiga faktorer.

 208. Att miljön har avgörande betydelse är
  tämligen välbelagt forskningsmässigt.

 209. Föräldrar har tidigt olika
  förväntningar på pojkar och flickor.

 210. Om man t.ex. maskerar kön
  på det nyfödda barnet-

 211. -så att man sätter på pojkar
  rosa sparkdräkt och flickor blå-

 212. -så kommer den ovetande omgivningen
  ofta att påtala till flickan...

 213. Eller till pojken i rosa hur liten
  och söt hon är, fast det är en han-

 214. -och hur stark och robust
  hon verkar vara, fast det är en man.

 215. Så redan det oskyldiga nyfödda barnet
  drabbas av förväntningarna i miljön.

 216. Som sagt, föräldrar berömmer
  pojkar och flickor för olika saker.

 217. Pojkar släpps i högre utsträckning
  vind för våg-

 218. -trots att de är lite klumpiga-

 219. -medan flickor övervakas mer
  i sitt utforskande etcetera.

 220. Vi noterar också att familjer
  som aktivt och medvetet eftersträvar-

 221. -en mer könsneutral uppfostran,
  får barn med mindre könsstereotyper.

 222. På motsvarande sätt
  förhåller det sig med lärare.

 223. Traditionellt sett
  så har de befäst könsstereotyper-

 224. -i de här ganska känsliga åldrarna-

 225. -men när de aktivt och medvetet
  arbetar med genusfrågor-

 226. -så minskar barnens könsstereotyper.

 227. Betydelsen av kamratgruppen
  är väldigt svår att överskatta också.

 228. Redan vid 3 års ålder så förstärks
  barns könsstereotypa beteenden-

 229. -av den egna inomkönsgruppen.
  Beröm och imitation, exempelvis.

 230. Icke-könsadekvat beteende bestraffas,
  speciellt hos pojkar, för övrigt.

 231. Så pojkar som är lite feminina
  kan få det tufft i pojkgruppen-

 232. -speciellt när de
  börjar närma sig 6-årsåldern.

 233. Över tid uppträder också
  något som brukar kallas för-

 234. -inomgruppsfavoriserande,
  med kön som uppdelningsgrupp.

 235. "Min grupp är bättre än den andra."
  Pojkar versus flickor.

 236. Som om de här faktorerna inte räckte,
  så tillkommer även samhället i stort-

 237. -som reklam och vad som anses vara
  manliga och kvinnliga yrken.

 238. Vetenskapsman - objektivitet,
  sjuksköterska - omvårdnad.

 239. Det är två bra exempel på det.

 240. Poängen här är att miljöer påverkar
  våra genetiska dispositioner.

 241. Tillsammans leder de till
  mer eller mindre könsstereotyper-

 242. -men man kan inte förstå stereotyper
  om man bara beaktar miljö eller arv.

 243. Man behöver beakta
  båda uppsättningarna faktorer.

 244. Jag lämnar er med ett tips.
  Om ni vill läsa mer om genusfrågor-

 245. -så läs om könsidentitet,
  ett annat klassiskt område-

 246. -om hur man definierar sig själv
  och hur det påverkar utvecklingen.

 247. Tack ska ni ha.

 248. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Om samspelet mellan arv och miljö

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Redan vid ett och ett halvt års ålder kan barn identifiera att män har kantiga drag och kvinnor mer runda och mjuka, berättar professorn i utvecklingspsykologi Pehr Granqvist. Könsstereotyper utvecklas tidigt, de befästs och blir förvånansvärt rigida redan under tidig barndom. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Arv och miljö, Barn och könsroller, Differentiell psykologi, Genus (socialt kön), Genusfrågor, Psykologi, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Stress bland elever på högstadiet

Stress i unga år kan påverka vår hälsa negativt som vuxna, menar professor Petra Lindfors som här berättar om ett angeläget forskningsprojekt med ungdomar på högstadiet. Exempel på frågor man försöker besvara är: finns det skillnader i stressnivå mellan pojkar och flickor? Hur påverkas den unga kroppen av stress? Finns det någon koppling mellan kropp och knopp när det gäller stress? Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Har kvinnor bättre simultankapacitet?

Det sägs ofta att kvinnor är bättre på att hålla många bollar i luften samtidigt. Forskaren Ivo Todorov har gått vetenskapligt tillväga och försökt hitta belägg för påståendet. Det finns inte så många vetenskapliga studier i ämnet men undersökningar visar att samhället ofta ställer större krav på att kvinnor skall klara av att jobba med flera saker samtidigt. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Om samspelet mellan arv och miljö

Redan vid ett och ett halvt års ålder kan barn identifiera att män har kantiga drag och kvinnor mer runda och mjuka, berättar professorn i utvecklingspsykologi Pehr Granqvist. Könsstereotyper utvecklas tidigt, de befästs och blir förvånansvärt rigida redan under tidig barndom. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Genus och arbetsmiljö

I stället för att prata om kvinnors arbetsmiljö bör vi studera arbetsplatsen ur en mer generell synvinkel, påpekar professor Annika Härenstam. Om vi bara fokuserar på kvinnors arbetsmiljö så riskerar vi att individualisera förklaringar och skylla på att kvinnor är för ambitiösa när de mår dåligt. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Vårt unika doftsinne

Först på 2000-talet lyckades forskarna kartlägga vilka gener som producerar doftreceptorerna i våra näsor, berättar doftforskaren Jonas K. Olofsson. Forskning om doftsinnet har ofta ifrågasatts på grund av att man betraktat doftsinnet som mera kvinnligt än manligt, ett synsätt som går tillbaka ända till antikens dagar. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Vem tycker om hen?

Att vi delar in kön i två sorter, man och kvinna, leder till att vi får starka könsstereotyper som skapar förväntningar på ett manligt respektive kvinnligt beteende. Här kan man fundera vad uttrycket hen kan göra för att få oss att inse att det finns en större variation, säger forskaren i socialpsykologi Marie Gustafsson Sendén. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Könsskillnader i självbiografiskt minne

Flera äldre undersökningar visar att kvinnors och mäns självbiografiska minne skiljer sig åt. Här sägs att kvinnor ofta minns fler händelser och kan beskriva dem mer detaljerat och emotionellt. Psykologiforskaren Kristina Karlsson har dock hittat ett nytt och annorlunda mönster i sina undersökningar som visar att det inte finns några större skillnader mellan mäns och kvinnors minnesbeskrivningar. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Sömn hos män och kvinnor

Varför sover vi och vad händer när vi sover? Och sover kvinnor sämre än män? Det är exempel på frågor som sömnforskaren Johanna Schwartz fördjupat sig i. Idag uppger kvinnor i alla åldersgrupper att de har sömnbesvär och inte bara i Sverige utan samma problem förekommer i hela världen. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Finns det könsskillnader i hjärnan?

Tidigare forskning gjorde gällande att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor, något som forskarna idag fått revidera. Med hjälp av modern utrustning kan vi idag studera våra hjärnor på ett fascinerande sätt, säger hjärnforskaren Håkan Fischer. Vi har då sett att de flesta hjärnor består av en blandning av både kvinnliga och manliga egenskaper. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Vad är kvalitativa forskningsmetoder?

Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom olika kvalitativa forskningsmetoder. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.