Titta

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Om UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Genus och kön är ett ämne som berör oss alla. Vi lever fortfarande i ett starkt uppdelat samhälle där män och kvinnor ofta jobbar inom skilda områden, har olika intressen och beteenden. Även omgivningens förväntningar på oss som kvinnor och män skiljer sig åt. Här får vi ta del av forskning om hur genus präglar våra sinnesförnimmelser, våra bedömningar av människor, vårt språk och tänkande. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Psykologins dag 2016 : Finns det könsskillnader i hjärnan?Dela
 1. Jag ska prata om könsskillnader
  i hjärnan och om det finns såna.

 2. Jag vill börja med att berätta om
  det här med hjärnforskning-

 3. -och vad det
  har att göra med psykologi.

 4. Inom biologisk psykologi har det de
  senaste 20 åren skett en utveckling-

 5. -där man med hjälp av ny teknik kan
  koppla psykologiska frågeställningar-

 6. -med vad som händer i hjärnan.

 7. Man kan studera språket och hur det
  är relaterat till hjärnans funktion-

 8. -eller känslor och tankar och hur de
  relaterar till hjärnans funktion-

 9. -på ett väldigt intressant sätt.

 10. Därför pratar vi nu mycket
  om hjärnan och dess funktion-

 11. -men då i relation till psykologiska
  saker som vi också studerar.

 12. Som vi har sett finns det en mängd
  olika beteenden som man studerar.

 13. I de här beteendena
  finns det många studier-

 14. -där man tittar på skillnader
  i beteende mellan män och kvinnor.

 15. Det finns skillnader-

 16. -men man ser också att det finns
  beteendeskillnader inom grupperna.

 17. Inom gruppen män, och inom gruppen
  kvinnor, finns stora skillnader.

 18. I beteendefältet är det ofta så
  att beteendeskillnaderna överlappar-

 19. -så att många hamnar mitt emellan.

 20. Mellan de två könsgrupperna,
  på det här sättet.

 21. Samma sak gäller också hjärnan-

 22. -och det är det jag ska prata om.

 23. Hjärnan och dess funktion-

 24. -är inte specifikt relaterat-

 25. -till kön, ålder eller liknande.

 26. På gruppnivå finns alltid skillnader-

 27. -men när man tittar inom grupperna
  så finns det också stora skillnader.

 28. Både i beteende och i hjärnfunktion.

 29. Både mellan män och kvinnor, unga och
  gamla, mellan alla typer av grupper.

 30. Det gäller både beteende
  och hjärnfunktion.

 31. Den här frågan om könsskillnader
  kan jag redan nu ge svar på:

 32. Ja och nej.

 33. Jag kommer tillbaka till det.

 34. Vi ska se om jag får det att funka.
  Ja, precis.

 35. Redan när man började studera hjärnan
  och dess funktion-

 36. -var man intresserad
  av det här med könsskillnader-

 37. -mellan den manliga och den kvinnliga
  hjärnan - en proxy för beteende.

 38. Finns det beteendeskillnader
  så finns det skillnader i hjärnan.

 39. Många frågeställningar i den tidiga
  forskningen rörde könsskillnader.

 40. Det finns skillnader i beteende
  relaterade till hjärnans funktion-

 41. -men mycket av den tidiga forskningen
  på hjärnan har gjorts på djur.

 42. I djurstudierna var det mycket fokus
  på vad som skiljer...

 43. ...han- och honråttor åt, eller
  vad som helst som man studerade.

 44. Den grundläggande frågeställningen
  lyftes in i mänsklig hjärnforskning.

 45. Mycket av den forskningen handlade om
  skillnaden mellan män och kvinnor.

 46. Och, som sagt var...

 47. Den forskningen har fortsatt
  och också utvecklats och nyanserats-

 48. -vilket jag kommer tillbaka till.

 49. Mycket av forskningen och fråge-
  ställningarna kring könsskillnader...

 50. ...utgår från att man har hittat
  skillnader i psykologiska beteenden.

 51. Här är ett exempel.

 52. Vi ser här en graf till vänster-

 53. -som visar på ett intressant fenomen.

 54. När man tittar på män och kvinnor
  och hur bra de kommer ihåg ansikten-

 55. -så är det så att kvinnor generellt
  är bättre på att komma ihåg ansikten.

 56. Men de är framför allt duktiga på
  att komma ihåg andra kvinnor.

 57. Kvinnor kommer ihåg kvinnor bättre
  än de kommer ihåg män-

 58. -och dessutom kommer de ihåg både
  kvinnor och män bättre än män gör.

 59. Där finns det en intressant bias-

 60. -som har studerats
  av Agneta Herlitz forskargrupp på KI.

 61. Tillsammans med dem gjorde vi
  en studie om vad som sker i hjärnan.

 62. Finns det någon biologisk skillnad,
  inte bara i beteendet-

 63. -som kan ge en ökad förståelse
  kring det här fenomenet?

 64. Då hittade vi
  att i en specifik del av hjärnan-

 65. -som heter Gyrus fysiformis
  och ligger baktill i hjärnan-

 66. -som är viktig för ansiktsigenkänning
  fann vi hög aktivitet hos kvinnor-

 67. -när de minns kvinnoansikten jämfört
  med när de minns mansansikten.

 68. Den hittade vi inte hos männen.

 69. Vi har en hypotes som är relaterad
  till dopaminfunktion.

 70. Det kan vara en delförklaring till
  varför det ser ut så här i beteendet-

 71. -men man ska minnas att det finns
  en relation mellan arv och miljö.

 72. Det är svårt att säga om detta
  är inlärt eller medfött.

 73. Bara för att något händer i hjärnan-

 74. -betyder det inte att det är...
  biologiskt och evolutionärt drivet.

 75. Det kan lika väl vara så
  att de är drivna av erfarenhet.

 76. Hjärnan lär sig och utseendet ändras-

 77. -som en fusion av arvet och miljön.

 78. Den kombinationen ser man i hjärnan.

 79. Bara för att man ser en biologisk
  skillnad och en beteendeskillnad-

 80. -vet man inte vad som driver vad.

 81. Det är viktigt att tänka på när man
  tänker på könsskillnader i hjärnan.

 82. De kanske inte finns där från början-

 83. -utan kan vara ett resultat av arvet-

 84. -och vad som hänt i individens liv.

 85. En annan typ av hjärnstudier, där man
  varit intresserad av könsskillnader-

 86. -är de fokuserade på det patologiska-

 87. -där man vill förstå skillnaderna vid
  neurologisk och psykiatrisk sjukdom-

 88. -där man ser
  att det finns en könsskillnad.

 89. Exempelvis, inom psykiatrin, finns
  det mycket forskning på hjärnan-

 90. -kring mansdominerade diagnoser
  som autism, ADHD och dyslexi.

 91. Det finns också mycket forskning
  i det här området-

 92. -kring kvinnodominerade sjukdomar
  som depression, ångest och anorexia.

 93. Man vill förstå den biologiska basen-

 94. -och om det där kan finnas
  någon möjlig förklaring-

 95. -eller någon ökad förståelse kring
  varför det finns ett könsbias.

 96. Man vet att både förekomsten-

 97. -alltså hur vanliga
  de olika diagnoserna är-

 98. -men också när de startar i livet-

 99. -och vilken typ av symptom
  som är förknippade-

 100. -med depression...

 101. Det skiljer sig åt mellan könen-

 102. -varför det är intressant att studera
  vad som händer i hjärnan över tid-

 103. -utifrån en...

 104. ...en patologisk frågeställning
  där man vill förstå orsaken-

 105. -till skillnaderna och till dessa
  sjukdomssyndrom överhuvudtaget.

 106. Det är viktigt att studera-

 107. -hur kön påverkar den växande
  hjärnans utveckling över tid.

 108. Man hoppas få en ökad förståelse-

 109. -kring könsasymmetrin
  som finns i de här sjukdomarna.

 110. Händer någonting biologiskt
  eller i miljön runt individerna-

 111. -som driver utvecklingen av autism
  och dessutom könsskillnaderna-

 112. -som man ser i både förekomst
  och uppkomsten av de här sjukdomarna.

 113. Det är ett annat forskningsområde
  med frågor kring könsskillnader-

 114. -som intresserar sig för det.

 115. I bägge exemplen har man sett
  på män och kvinnor som kategorier.

 116. Man har studerat gruppen män
  och jämfört den med gruppen kvinnor.

 117. Där ser man att det finns skillnader-

 118. -i det här fallet i förekomst av
  de här olika psykiatriska syndromen-

 119. -men också skillnader i hur hjärnan
  fungerar i relation till det här.

 120. Det finns en aktuell metaanalys-

 121. -alltså en analys som har tittat på
  en mängd studier som man slagit ihop-

 122. -där man har tittat på var i hjärnan
  det finns könsskillnader.

 123. Då har man sett att generellt-

 124. -så har män större hjärnor
  än kvinnor har-

 125. -både i volym och i densitet.

 126. Generellt finns där en skillnad-

 127. -när man jämför gruppen män
  med gruppen kvinnor.

 128. Den här skillnaden är störst mellan
  18 och 59 års ålder - mitt i livet.

 129. Då är skillnaden som störst
  mellan män och kvinnor.

 130. Den är störst i regioner som ligger
  subkortikalt, mitt inne i hjärnan.

 131. Det är regioner som amygdala,
  som är viktigt för känsloprocessande-

 132. -hippocampus, som är viktigt
  för det kognitiva processandet-

 133. -och en som heter insular cortex-

 134. -som är viktig för att känna av
  de kroppsliga signalerna.

 135. Alla de här regionerna är större hos
  gruppen män än hos gruppen kvinnor.

 136. Större är inte alltid bättre,
  men här finns en skillnad.

 137. Det intressanta är att det inom de
  här grupperna finns stora skillnader-

 138. -i hur hjärnorna ser ut.

 139. Grupperna är otroligt heterogena-

 140. -när man tittar på hjärnans utseende.

 141. Exempelvis är det så att på barken,
  den veckade ytan på hjärnan-

 142. -där kan vissa fåror ligga flera
  centimeter olika hos olika människor-

 143. -och det är ett resultat av både
  arvs- och miljöfaktorer.

 144. Det finns stora skillnader
  inom grupperna, men även mellan dem.

 145. Men en aktuell studie av en israelisk
  forskargrupp som kom ut 2015-

 146. -tog en annan approach
  och ställde frågan på ett annat sätt.

 147. De tittade på hjärnan-

 148. -och fann att hjärnan kanske inte kan
  klassas som manlig eller kvinnlig.

 149. Det kanske är en glidande skala.

 150. Det finns ett kontinuum från extremt
  manligt till extremt kvinnligt-

 151. -men det mesta hamnar däremellan-

 152. -precis som man kan se
  hos en mängd olika beteenden.

 153. Det verkar, utifrån den här studien-

 154. -som att hjärnan hos människan-

 155. -består av en blandning av former
  där några är mer vanliga hos ett kön-

 156. -men där det ändå finns ett överlapp.

 157. Man kan säga att på gruppnivå...

 158. Gruppen män har större
  vänster hippocampus-

 159. -som är viktig för minnet
  och det kognitiva processandet.

 160. Men det finns ändå ett stort överlapp
  mellan de två könsgrupperna.

 161. Vissa kvinnor har större hippocampus
  än medelmannen-

 162. -medan vissa män har mindre
  hippocampus än medelkvinnan.

 163. Det finns gruppskillnader, men inom
  grupperna finns det stora skillnader.

 164. Den här gruppen
  skapade ett kontinuum i hjärnan-

 165. -mellan det manliga och kvinnliga-

 166. -och studerade var regionerna
  hamnar på ett sånt här kontinuum-

 167. -hos olika individer.

 168. De har gjort en skala mellan extremt
  manligt och extremt kvinnligt-

 169. -och sen ser man var varje region
  i hjärnan hamnar hos en individ.

 170. I hjärnan finns det en massa regioner
  och de studerade hundratals personer.

 171. Resultaten visade att majoriteten
  av hjärnorna som studerades-

 172. -var en blandning
  av det manliga och det kvinnliga-

 173. -utifrån kontinuumet som studerades.

 174. Studien visade att mellan
  23 och 53 procent av hjärnorna-

 175. -beroende på om man studerade
  nervcellerna eller kopplingarna-

 176. -men ändå...

 177. 23-53% av hjärnorna
  innehöll en blandning av regioner-

 178. -på olika sidor av spektrumet.
  Regionerna låg på olika ställen.

 179. Frontalt kanske man var mer manlig
  och synkortex var mer kvinnligt.

 180. Det fanns en blandning av strukturer.

 181. Endast ett fåtal hjärnor, 0-8%...

 182. ...beroende på om man tittade
  på nervceller eller kopplingar-

 183. -kunde klassificeras som enbart
  manliga eller enbart kvinnliga.

 184. Och Joel, som är huvudforskare
  till den här studien-

 185. -menar på att det här sättet
  att se på hjärnan-

 186. -och hjärnans struktur och utseende-

 187. -kan förändra hjärnforskningen.

 188. Man kan inte längre klassificera
  hjärnor som manliga eller kvinnliga.

 189. Man kanske måste titta
  mycket mer dimensionellt på det.

 190. Joel och hennes grupp
  drog även större växlar än så.

 191. De menade att fynden i förlängningen
  påverkar hur vi definierar kön.

 192. Om det är så att hjärnan inte
  är unikt manlig eller unikt kvinnlig-

 193. -utan att hjärnan är en blandning
  mellan manligt och kvinnligt-

 194. -kanske det avspeglas mycket
  i beteendet och i samhällsstrukturen.

 195. Jag vill inte gå dit i dag, men hur
  som helst är det tankprovocerande.

 196. På frågan om det finns könsskillnader
  i hjärnan kan man svara "ja".

 197. På gruppnivå finns könsskillnader.

 198. Vad gäller de limbiska regionerna
  och de subkortikala regionerna-

 199. -som amygdala, hippocampus och
  insular cortex, finns det skillnader.

 200. Men det finns få hjärnor som är
  unikt manliga eller unikt kvinnliga-

 201. -utifrån den definition Joel gjort.

 202. De flesta ligger på ett kontinuum
  mellan manligt och kvinnligt.

 203. Svaret på frågan blir "ja och nej".

 204. Det beror på om man tittar
  på gruppnivå eller individnivå-

 205. -i relation till kontinuumet.

 206. Det var det jag tänkte tala om,
  och nu är jag nyfiken på era frågor.

 207. Du tog upp
  att det finns psykiatriska sjukdomar-

 208. -där det är mest män eller kvinnor.

 209. Det skulle man använda forskningen
  till. Har man fått några resultat?

 210. Precis...

 211. Jag tog upp det mest som ett exempel-

 212. -där det har funnits mycket intresse
  att studera män jämfört med kvinnor.

 213. Där har man sett att-

 214. -för autism finns det
  vissa strukturer-

 215. -som ser lite mer...

 216. Forskning indikerar att vissa
  strukturer som ligger subkortikalt-

 217. -skulle kunna tänkas vara relaterade
  till den här sjukdomen-

 218. -för att de är mer frekventa hos män.

 219. Det finns den typen
  av forskningsresultat-

 220. -som indikerar att gruppskillnaderna-

 221. -kan vara delvis förklaringen till-

 222. -varför de här olika sjukdomarna
  uppträder asymmetriskt-

 223. -hos gruppen män och kvinnor.

 224. Där kan man säga
  att forskningstraditionen-

 225. -indikerar att det är viktigt
  att titta på könsskillnaderna.

 226. Man får inte bortse från
  att det finns nåt där.

 227. Det gäller ju inte alla i grupperna-

 228. -men det gäller de flesta-

 229. -kanske framför allt i de yngre
  och de äldre åldrarna.

 230. Jag är intresserad av definitionen av
  en manlig respektive kvinnlig hjärna.

 231. Om jag har förstått rätt är ju
  de flesta hjärnor en blandning.

 232. För mig blir det en paradox,
  men du kan säkert reda ut det åt mig.

 233. Precis. Det man har gjort här,
  i just den här studien-

 234. -är att man har utgått ifrån-

 235. -de olika könsgrupperna,
  grupperna med män och kvinnor.

 236. Man har två grupper som man har
  definierat som män eller kvinnor.

 237. Sen tittar man i hjärnorna-

 238. -och ser att det, i grupperna-

 239. -inte finns
  några tydliga grupperingar-

 240. -utan allt flyter däremellan.

 241. Definitionen är gjord
  utifrån våra fenotyper-

 242. -och sen har man gått in
  och sett om det finns-

 243. -en lika tydlig biologisk skillnad
  i hjärnan-

 244. -som när man gjort den fenotypiska
  uppdelningen i män och kvinnor.

 245. Så har man gjort i den här studien.

 246. Vi hade nån mer fråga?

 247. Hej. Var det hippocampus
  som var större på gruppnivå hos män?

 248. Är män bättre
  i arbetsminnestest än kvinnor?

 249. Jag tänker på att fler män har ADHD
  och oftast sänkningar i arbetsminne.

 250. Precis. Det här med könsskillnader
  i olika kognitiva funktioner-

 251. -är ju också
  ett ganska svårstuderat område.

 252. Lite grann beror det på
  hur man gör de här testerna.

 253. Man har kunnat se
  att det finns vissa könsskillnader-

 254. -inte specifikt i arbetsminne
  men i andra funktioner.

 255. Det beror på hur frågorna ställs
  om man hittar dem.

 256. Just i arbetsminne har man inte sett
  att det finns några könsskillnader.

 257. Jag hade två frågor,
  men jag tar den ena.

 258. Jag tänkte apropå det här sista...

 259. Har man även tittat på om personen-

 260. -identifierar sig som man eller
  kvinna och maskulin eller feminin?

 261. -Har det inflytande på resultatet?
  -Intressant. Man har inte gjort det.

 262. Det här är den första studien
  där man har tagit det här greppet.

 263. Jag har förstått att man vill gå
  vidare och fördjupa dessa studier-

 264. -genom att göra det du efterfrågar.

 265. -Kah jag ta nästa? Den är kort.
  -Väldigt kort.

 266. Jag undrade om det här
  med att minnas ansikten.

 267. Forskningen var gjord på Karolinska.

 268. Är det bara försökspersoner
  från den här delen av världen-

 269. -eller har det gjorts forskning i
  kulturer där detta är mindre viktigt?

 270. -Har man tagit hänsyn till det?
  -Bra fråga.

 271. Det här med hur pass kulturspecifika
  de här fynden är...

 272. Det gäller både beteende
  och funktion.

 273. Majoriteten av forskningen
  är gjord i västlandet-

 274. -på psykologstudenter...

 275. Men just den här forskningen
  har replikerats i andra kulturer-

 276. -och den har replikerats
  bland små barn-

 277. -och bland åldringar.

 278. Under livsspannet och över kulturer
  så verkar det här fyndet hålla.

 279. Då tackar vi Håkan Fischer.

 280. Textning: Gabriella Eseland
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Finns det könsskillnader i hjärnan?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tidigare forskning gjorde gällande att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor, något som forskarna idag fått revidera. Med hjälp av modern utrustning kan vi idag studera våra hjärnor på ett fascinerande sätt, säger hjärnforskaren Håkan Fischer. Vi har då sett att de flesta hjärnor består av en blandning av både kvinnliga och manliga egenskaper. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen
Ämnesord:
Allmän medicin, Genus (socialt kön), Hjärna, Kön (biologi), Medicin, Nervsystemet, Neurologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Stress bland elever på högstadiet

Stress i unga år kan påverka vår hälsa negativt som vuxna, menar professor Petra Lindfors som här berättar om ett angeläget forskningsprojekt med ungdomar på högstadiet. Exempel på frågor man försöker besvara är: finns det skillnader i stressnivå mellan pojkar och flickor? Hur påverkas den unga kroppen av stress? Finns det någon koppling mellan kropp och knopp när det gäller stress? Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Har kvinnor bättre simultankapacitet?

Det sägs ofta att kvinnor är bättre på att hålla många bollar i luften samtidigt. Forskaren Ivo Todorov har gått vetenskapligt tillväga och försökt hitta belägg för påståendet. Det finns inte så många vetenskapliga studier i ämnet men undersökningar visar att samhället ofta ställer större krav på att kvinnor skall klara av att jobba med flera saker samtidigt. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Om samspelet mellan arv och miljö

Redan vid ett och ett halvt års ålder kan barn identifiera att män har kantiga drag och kvinnor mer runda och mjuka, berättar professorn i utvecklingspsykologi Pehr Granqvist. Könsstereotyper utvecklas tidigt, de befästs och blir förvånansvärt rigida redan under tidig barndom. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Genus och arbetsmiljö

I stället för att prata om kvinnors arbetsmiljö bör vi studera arbetsplatsen ur en mer generell synvinkel, påpekar professor Annika Härenstam. Om vi bara fokuserar på kvinnors arbetsmiljö så riskerar vi att individualisera förklaringar och skylla på att kvinnor är för ambitiösa när de mår dåligt. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Vårt unika doftsinne

Först på 2000-talet lyckades forskarna kartlägga vilka gener som producerar doftreceptorerna i våra näsor, berättar doftforskaren Jonas K. Olofsson. Forskning om doftsinnet har ofta ifrågasatts på grund av att man betraktat doftsinnet som mera kvinnligt än manligt, ett synsätt som går tillbaka ända till antikens dagar. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Vem tycker om hen?

Att vi delar in kön i två sorter, man och kvinna, leder till att vi får starka könsstereotyper som skapar förväntningar på ett manligt respektive kvinnligt beteende. Här kan man fundera vad uttrycket hen kan göra för att få oss att inse att det finns en större variation, säger forskaren i socialpsykologi Marie Gustafsson Sendén. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Könsskillnader i självbiografiskt minne

Flera äldre undersökningar visar att kvinnors och mäns självbiografiska minne skiljer sig åt. Här sägs att kvinnor ofta minns fler händelser och kan beskriva dem mer detaljerat och emotionellt. Psykologiforskaren Kristina Karlsson har dock hittat ett nytt och annorlunda mönster i sina undersökningar som visar att det inte finns några större skillnader mellan mäns och kvinnors minnesbeskrivningar. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Sömn hos män och kvinnor

Varför sover vi och vad händer när vi sover? Och sover kvinnor sämre än män? Det är exempel på frågor som sömnforskaren Johanna Schwartz fördjupat sig i. Idag uppger kvinnor i alla åldersgrupper att de har sömnbesvär och inte bara i Sverige utan samma problem förekommer i hela världen. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Finns det könsskillnader i hjärnan?

Tidigare forskning gjorde gällande att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor, något som forskarna idag fått revidera. Med hjälp av modern utrustning kan vi idag studera våra hjärnor på ett fascinerande sätt, säger hjärnforskaren Håkan Fischer. Vi har då sett att de flesta hjärnor består av en blandning av både kvinnliga och manliga egenskaper. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Hälsoministerns syn på unga vuxna

Frågor om rör unga vuxnas hälsa är väldigt viktigt för regeringen men även för mig med egen erfarenhet av utmattningsdepression, säger folkhälsominister Gabriel Wikström. Här berättar han om regeringens arbete för att förbättra och förebygga unga vuxnas hälsa. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Varför gör vi som vi gör?

Är människan som djuren eller har vår sexualitet formats av våra kulturella och religiösa föreställningar? Zooekologerna Erik Svensson och Jessica Abbott menar att det i princip är samma belöningssystem och samma gener som styr sexualiteten hos såväl bananflugor som människor.