Titta

UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Om UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Föreläsningar om ljud och hörsel, om allt från cochleaimplantat för skolbarn till ljudmiljöer i öppna kontorslandskap och om hur det är att skilja sig från normen på olika sätt. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer : Ljudmiljön i öppna kontorslandskapDela
 1. Per Germundsson, från Malmö högskola.
  Institutionen för socialt arbete.

 2. Lektor i socialt arbete med inrikt-
  ning mot handikapprehabilitering.

 3. Jag ska i dag prata om ljudmiljön
  i öppna kontorslandskap.

 4. Det är mitt fokus för dagen.
  Öppna kontorslandskap-

 5. -med fokus på ljudmiljön i relation
  till personer med nedsatt hörsel.

 6. I dag är det begränsat med tid. Min
  idé är att ta mig genom en bakgrund-

 7. -och kontextbeskrivning, prata
  en del om forskning översiktligt-

 8. -fördjupa mig i en aspekt
  av de här frågorna-

 9. -nämligen kommunikationen-

 10. -som ligger väl i linje
  med det som Ingela pratade om.

 11. Skolan kan man också uppfatta som
  en arbetsplats, om man så vill.

 12. Det där ska vi göra.

 13. Man kan fundera på det här med
  god ljudmiljö på arbetsplatsen.

 14. Det är en del utav en övergripande
  idé om ett inkluderande arbetsliv.

 15. Eller att alla ska ha möjlighet till
  fullt deltagande i samhället-

 16. -och arbetslivet på lika villkor.

 17. Jag ska återkomma i slutet till några
  offentliga texter kring det här-

 18. -som kan vara intressanta
  att förhålla sig till.

 19. Det finns
  ett antal olika trender i samhället.

 20. En utav dem har rört sig kring
  hur vi ska bygga våra kontorsmiljöer.

 21. Hur ska de se ut?

 22. Det böljar mellan
  öppna kontorslandskap-

 23. -till de minsta cellkontoren.

 24. Runt sekelskiftet 1800-1900 började
  man ha möjlighet-

 25. -att bygga större lokaler,
  stålkonstruktioner, lysrör o.s.v.

 26. Det gjorde att man kunde bygga större
  lokaler. Ibland kallas de trälhav.

 27. Man satte arbetarna i stora hav-

 28. -övervakade av nån högre tjänsteman.

 29. Sen har det gått i vågor.
  Ibland har man förordat-

 30. -att sitta i egna rum för att det
  skulle vara effektivare och bättre.

 31. I dag i Sverige ser vi
  en trend mot öppna kontorslandskap.

 32. Det är så som det oftast ser ut
  i dag.

 33. Om vi sätter det i relation till
  personer med hörselnedsättning-

 34. -kommer frågan om ljudmiljön upp
  mycket?

 35. Jag vill hävda att den aspekten
  ofta är ganska förbisedd-

 36. -när det gäller kontorsmiljöer.

 37. Jag ska ha en faktaruta här.

 38. Det här är från HRF,
  som jag lånat siffror från.

 39. Är det här ett stort problem?

 40. Det kan man hävda om antalet personer
  med hörselnedsättning som påverkar-

 41. -deras möjlighet att uppfatta vad
  andra säger uppgår till 1,3 miljoner.

 42. Om vi ska tro på HRF och siffror
  som man har sammanställt från SCB.

 43. Om vi flyttar in i arbetslivet.
  Hälften av alla anställda i Sverige-

 44. -uppger att ljudmiljön på jobbet är
  ett problem varje dag eller vecka.

 45. Fyra av tio har svårt att höra
  vad andra säger på jobbet-

 46. -på grund av störande ljud.
  40 procent ungefär.

 47. Bland personer som arbetar
  i kontorslandskap-

 48. -uppger nästan sex av tio att de
  upplever att ljudmiljön är störande.

 49. Så jag tycker att det är väl värt
  att fundera på de här frågorna.

 50. Man kan fundera på öppna kontors-
  landskap ur ett antal perspektiv.

 51. Jag har listat fyra stycken här.

 52. Jag tänkte börja med att prata om hur
  man kan resonera kring landskapen.

 53. Ett perspektiv är arbetsgivarens.

 54. Arbetsgivaren kanske kommer med
  ekonomiska argument.

 55. "Vi behöver inte så stora lokaler
  om inte alla ska ha enskilda rum."

 56. Sen är det också nån slags idé
  kring kreativa möten-

 57. -att vi ska arbeta
  i nya konstellationer-

 58. -och ha möjlighet att arbeta
  tillsammans i den kreativa miljön-

 59. -som också ska skapa samhörighet.

 60. Och vi ska förhoppningsvis
  arbeta effektivare.

 61. Sen kan det i bakgrunden finnas
  en idé om bättre kontroll.

 62. Men det får vara upp till varje
  arbetsgivare att besvara i så fall.

 63. Sen finns det naturligtvis
  ett arbetstagarperspektiv.

 64. Ofta är det mer kritiska kommentarer.

 65. Man känner
  att den här typen av arbete-

 66. -kräver kontinuitet, koncentration,
  lugn, avskildhet o.s.v.

 67. Man upplever ofta att man blir störd
  på sin arbetsplats av andra.

 68. Lagstiftningen är ett annat
  perspektiv som man kan inta.

 69. Arbetsmiljölagen säger så här
  om jag läser innantill. Det står:

 70. "De arbetshygieniska förhållandena
  när det gäller luft, ljud och ljus"-

 71. -"ska vara tillfredsställande."

 72. Arbetsmiljöverket säger
  när de talar om buller...

 73. Jag talar om buller som ligger under
  gränsvärdena för skadligt buller.

 74. Det här är mer samtalsstörande ljud.
  De skriver om buller:

 75. "Icke önskvärt ljud omfattar både
  hörselskadligt och störande ljud."

 76. Man ska arbeta för att
  bullerexponeringen ska minska.

 77. Sen kan man tänka ur
  ett handikappspolitiskt perspektiv.

 78. I FN:s deklaration-

 79. -om rättigheter för personer med
  funktionsnedsättning står det:

 80. "Konventionsstaterna erkänner rätten
  till arbete på lika villkor."

 81. Innebär det
  att det ska vara likadant-

 82. -eller ska förutsättningarna vara
  möjliga för personer-

 83. -att arbeta i de här miljöerna?

 84. Lite olika perspektiv.

 85. Sen sa jag att jag skulle
  redovisa lite kring forskning-

 86. -om det här med kontorslandskap.

 87. Man kan säga att det är
  lite av en blandad kompott.

 88. Men i en forskningsöversikt från 2005
  kan man konstatera-

 89. -att de öppna kontorslandskapen
  minskar-

 90. -de anställdas känsla av integritet
  och arbetsglädje.

 91. Det medför ökad kognitiv belastning,
  och i många fall försämrar det-

 92. -de mellanmänskliga relationerna.
  Kanske blir man arg på-

 93. -personen som stör en.
  Studier visar också-

 94. -att effektiviteten ofta minskar och
  sjukskrivningarna ökar.

 95. Sen finns det studier som talar
  emot det, om man planerar bra-

 96. -och man kanske kan ha möjligheter
  att flytta runt.

 97. Men man har funnit ganska många
  negativa effekter utav det här.

 98. Man kan säga
  att forskningen är överens om-

 99. -att vi påverkas av kontorslandskap.
  Om man tittar på ljud...

 100. För det är inte bara generellt
  som jag vill prata om det här i dag.

 101. Den här studien säger
  att ljud är den enskilda faktor-

 102. -som i störst utsträckning påverkar
  produktiviteten i kontorsmiljöer.

 103. Mer än ljusförhållande
  och planlösning.

 104. Ljud påverkar produktiviteten mycket.
  Personer med hörselnedsättning-

 105. -upplever högre ljudnivåer
  i kontorsmiljöer som mer störande.

 106. Det är ett mödosamt arbete-

 107. -att vistas i de här miljöerna
  för normalhörande-

 108. -men kanske särskilt för personer
  med hörselnedsättning.

 109. Sen sa jag att jag skulle borra
  lite mer i-

 110. -en aspekt av de här
  kontorslandskapen och ljudmiljöerna.

 111. Då tänker jag lyfta upp frågan om
  kommunikation. Kommunikationsfrågan.

 112. Varför ska vi fundera på
  den här typen av frågor?

 113. Ja, man kan konstatera-

 114. -att ofta ställs det höga krav
  på våra arbetsplatser.

 115. Vi ska vara duktiga på
  att kommunicera.

 116. Vi ska ha en social kompetens, kunna
  möta folk på ett naturligt sätt-

 117. -och kommunicera och samtala med
  dem.

 118. Mot det här står problemet för
  personer med hörselnedsättning.

 119. Man har svårt att uppfatta tal i
  miljöer där det finns bakgrundsljud.

 120. Tal är nånting-

 121. -som blir väldigt svårt för många
  i den här miljön att uppfatta.

 122. Det är en stor ansträngning.

 123. Man måste ha strategier
  för att ta sig igenom arbetsdagen.

 124. Då blir det omöjligt att visa upp
  den här efterfrågade kompetensen.

 125. Man hämmas i sin möjlighet
  att visa upp den här kompetensen.

 126. Det här samtalet har...

 127. Samtalet som en del i
  kommunikationsprocessen...

 128. Samtalet är ett vanligt sätt att
  kommunicera med våra arbetskamrater.

 129. Samtalet är en viktig del
  i det gemensamma meningsskapandet-

 130. -som vi ägnar oss åt.

 131. I arbetslivet
  men också på alla arenor i övrigt.

 132. Så om vi vill visa upp
  den här möjligheten-

 133. -att vara kommunikativa och sociala-

 134. -hämmas detta av
  de här samtalsstörande ljuden.

 135. Som blir mer framträdande
  i de öppna kontorsmiljöerna.

 136. Om vi fortsätter på
  arbetslivsperspektivet-

 137. -så är den här komponenten
  kommunikation...

 138. Det handlar om...

 139. Kommunikation är en viktig komponent
  i att kunna umgås på arbetsplatsen.

 140. Om man tar ordet "samtala"
  kan vi lyfta det till-

 141. -att man sam-talar.
  Man talar tillsammans med nån annan.

 142. De högt ställda kraven på kommuni-
  kation är en källa till stress.

 143. Kanske t.o.m. till extraarbete.

 144. "Gör jag rätt? Vad var det som sas?"

 145. Vad menas med en arbetsinstruktion?
  "Har jag förstått rätt?"

 146. I kundkontakten:
  "Har jag förstått vad kunden vill?"

 147. Så den här typen utav frågor
  blir då problematiska.

 148. Mot den här bakgrunden av forskning-

 149. -kan man försöka komma fram till
  nån konklusion.

 150. Forskningen säger
  att kommunikationen mellan människor-

 151. -hindras i ljudintensiva miljöer.
  Det kan resultera i ett utanförskap-

 152. -och kanske i svårigheten
  att uppvisa den här kompetensen.

 153. Det är jobbigt för personen
  som ska hantera det här.

 154. Man har svårigheter att ingå i
  det sociala livet på arbetsplatsen.

 155. I förlängningen får man
  minskad möjlighet till inflytande-

 156. -och att arbeta
  på samma sätt som andra.

 157. Som det stod
  i de officiella dokumenten.

 158. Jag ska avsluta med att läsa
  några rader ur de här texterna.

 159. Det ena är strategin för genomförande
  av funktionshinderspolitik.

 160. Det står: "En utgångspunkt
  för regeringens politik är"-

 161. -"att allas kompetens och vilja
  att arbeta ska tillvaratas."

 162. "Förutsättningarna för personer med
  funktionsnedsättning att få arbete"-

 163. -"måste förbättras."
  Ett av de officiella dokumenten.

 164. Sen finns det en SOU som heter
  "Åtgärder för ett längre arbetsliv".

 165. Där för man in perspektivet
  att vi blir allt äldre.

 166. Vi kommer att avkrävas att jobba
  allt längre. En sak vet vi:

 167. Hörselnedsättning ökar markant
  med stigande ålder.

 168. Vi har alltså på så sätt ett inbyggt
  problem som kommer att bli större.

 169. Ju längre arbetsliv, desto större
  hörselnedsättningsproblem.

 170. Det här tas också upp
  i Riksdagens rapport-

 171. -"Ett förlängt arbetsliv". Det kommer
  att krävas att vi arbetar längre.

 172. Och alltmer accentueras
  den här problematiken.

 173. Jag ska inte läsa fler
  offentliga texter, utan avsluta.

 174. En konklusion av det här skulle vara-

 175. -att vi måste göra nånting gemensamt.
  Det är en komplex problematik.

 176. Alltså måste vi tänka på
  ett holistiskt sätt.

 177. Dels är det en politisk fråga.

 178. Att knyta arbetsmiljölagstiftningen
  närmare arbets...

 179. Att knyta frågorna till
  arbetsmiljölagstiftningen-

 180. -och knyta den till
  de arbetsmarknadspolitiska frågorna.

 181. Det är en politisk fråga
  och ett stort ansvar.

 182. Sen har vi arbetsgivarnas ansvar.

 183. De har också ansvaret
  för arbetsmiljön.

 184. Så här finns en part.

 185. Den sista parten som jag tänkte nämna
  är vi alla.

 186. Alltså omgivningen.

 187. Det kan vara arbetskamraterna,
  det kan vara cheferna, o.s.v.

 188. Alltså de som vi samtalar med.

 189. Att vi har förståelse
  och lyssnar på varandra.

 190. Individen har ett eget ansvar-

 191. -men jag skulle vilja att vi inte gör
  det till ett individuellt ansvar-

 192. -utan att vi ser att individen är
  en del i ett större sammanhang.

 193. Så vi får nog hjälpas åt,
  helt enkelt. Tack så mycket.

 194. Stort tack, Per.

 195. Det finns möjlighet för
  en fråga från publiken.

 196. Som hörselskadad
  kan jag bara hålla med om allt.

 197. Men forskarna har väl också
  ett ansvar?

 198. Vad gör ni för att föra ut
  era goda tankar?

 199. Det kan man absolut konstatera
  att det finns.

 200. Jag och Berth Danermark har skrivit
  ett kapitel i antologin.

 201. Där är en utav slutraderna
  att det krävs mer forskning.

 202. Det krävs också naturligtvis
  att de här resultaten förs ut.

 203. Ett sätt att föra ut det är i dag,
  att vara delaktig i en antologi.

 204. Men det är alldeles riktigt.
  Forskarvärlden ska inte glömmas bort.

 205. Ann-Christine Gullacksen.
  Hörselforskare.

 206. Jag kan hänvisa till skrifter
  som forskare skrivit genom åren-

 207. -och spridit via HRF
  och Hörselfrämjandet tidigare.

 208. Det är skrivet på ett sätt som kan
  användas av hörselskadade själva-

 209. -till arbetsgivare och arbets-
  kamrater. Så det finns en del.

 210. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ljudmiljön i öppna kontorslandskap

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Många ondgör sig över öppna kontorslandskap. Och nu ger forskningen dem rätt, berättar Per Germundsson, Malmö högskola. Öppna kontorslandskap minskar anställdas känsla av integritet och arbetsglädje, ökar den kognitiva belastningen och försämrar mellanmänskliga relationer. Och framförallt försämrar ljudmiljön produktiviteten. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv
Ämnesord:
Arbetsmiljö, Företagsekonomi, Kontorslandskap, Ljud, Personaladministration
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Cochleaimplantat för barn

Hur känns det för ett barn att använda cochleaimplantat i skolan, och vad händer om teknologin inte fungerar? Ingela Holmström, forskare vid Stockholms universitet, berättar om hur de som har cochleaimplantat är fast i periferin och måste ta stort eget ansvar för att hänga med i undervisningen. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Ljudmiljön i öppna kontorslandskap

Många ondgör sig över öppna kontorslandskap. Och nu ger forskningen dem rätt, berättar Per Germundsson, Malmö högskola. Öppna kontorslandskap minskar anställdas känsla av integritet och arbetsglädje, ökar den kognitiva belastningen och försämrar mellanmänskliga relationer. Och framförallt försämrar ljudmiljön produktiviteten. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Hörapparaten av eller på?

Åsa Alftberg, etnolog vid Malmö högskola, talar om cochleaimplantat och tar upp ett exempel med en intervjuperson som stänger av sin hörapparat för att orka med vissa ljudmiljöer. Det finns en moralisk laddning i att stänga av eller vara på. Man utmanar normen att alltid sträva efter att vara hörande. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Annorlundaskap

Per Koren Solvang, sociolog och samhällsforskare, har alopecia vilket innebär att man tappar all kroppsbehåring. Som ung punkare var det svårt, men idag är han professor och föreläser världen över. Här berättar han om vikten att acceptera sitt "annorlundaskap". Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Hörselskadad i offentliga rum

Det kan vara svårt att inte höra på offentliga platser som restauranger och simhallar. Vissa tar då tillflykt till dövklubbar som inte ser dövheten som en sjukdom som ska behandlas. Elisabet Apelmo, Malmö högskola, berättar här om så kallade deaf communities och utmaningarna som dagens hörselskadade kan hamna inför. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Habilitering för invandrarbarn

Ingrid Runesson, Malmö högskola, berättar om sin forskning på invandrade ungdomar som behöver habilitering och de hinder de stöter på. För att ett föräldrapar med ett barn med funktionsnedsättning ska få stöd behövs i princip hundra kontakter, vilket är nästan omöjligt för någon som inte kan språket. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Jag klarar mig själv!

Teknik är överallt omkring oss. Och med personlig assistans kan tekniken bli en integrerad del av en själv. Hanna Egard, Malmö högskola, har gjort en intervjustudie där personer med funktionsnedsättning berättar om hur tekniken blir så integrerad i ens person att man inte tänker på den längre. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Delaktighet och habilitering

Fysisk aktivitet motverkar sjukdomar och död. För personer med funktionsnedsättning är det nästan tio gånger vanligare med fysisk ohälsa. Kristofer Hansson, Lunds universitet, talar här om den "funktionshinderpolitiska paradoxen": många träningslokaler har bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder, men samtidigt poängteras att den enskilda individen har eget ansvar för att idrotta och motionera. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Inkluderande design och funkofobi

En paneldiskussion om tillgänglighet där forskare från olika universitet talar om allt från inkluderande design som exempelvis kan vara att blinda inte vill ha fönster till vikten av orden som används för att beskriva dem utanför normen. Medverkande: Elisabet Apelmo och Åsa Alftberg, Malmö högskola, Per Koren Solvang, Høgskolen i Oslo og Akershus och Ingela Holmström, Stockholms universitet. Moderator: Kristofer Hansson. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Att kontrollera ljud

Finns det någon total tystnad? Hur sker isolering av ljud? Robert Willim, forskare på Lunds universitet, ställer i denna föreläsning en mängd frågor kring ljud och vad som egentligen är en ljudmiljö och hur detta hör samman med hur vi upplever ljud. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Forskningscirklar och design som lärande

Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov, problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer och system. Vi måste också våga utforska idéer som inte fungerar idag men som skulle kunna fungera om vi påverkar strukturer högre upp. Hur löser vi problem och hur håller vi fast vid nya idéer utan att falla in i rådande strukturer? Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.