Titta

UR Samtiden - NU 2016

UR Samtiden - NU 2016

Om UR Samtiden - NU 2016

NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Till första programmet

UR Samtiden - NU 2016 : Aktiv studentmedverkanDela
 1. Jag bekymrar mig inte om vädret.

 2. Jag blev hitbjuden för att citat
  "agitera för studentdelaktighet".

 3. Tanken är väl att piska upp lite
  stämningar och få frågor tillbaka.

 4. Vi ska se om den fungerar...

 5. Jag agiterar
  utifrån tre ställningstaganden:

 6. Jag talar utifrån mitt engagemang
  för aktiv studentmedverkan-

 7. -under min studietid.

 8. Det andra: Positionera frågan
  om studentdelaktighet-

 9. -till diskussionen om
  studenternas roll för kollegialitet.

 10. Det tredje: Hur vi, alltså du och jag
  som utbildningsutvecklare-

 11. -kan arbeta för studentmedverkan
  och kollegialitet, och göra det-

 12. -till ett strategiskt utvecklings-
  arbete under nästkommande två år.

 13. Vi är här för att pedagogik är något
  vi lär oss och utvecklar över tid.

 14. Vi lär oss att lära.
  När jag började studera 2006-

 15. -var det just för att bli lärare.
  Även om jag senare hittade historia-

 16. -vilket jag nu doktorerar i-

 17. -arbetar jag fortsatt
  för aktiv studentmedverkan.

 18. Studentmedverkan
  och deltagandeansvar-

 19. -är för någon
  som har varit med ett tag intet nytt.

 20. Ibland lyfts 1300-talets studentledda
  universitet i Bologna och Padua fram-

 21. -som exempel på studentmedverkan.
  Risken för anakronism är stor-

 22. -men studentmakten
  syftade till att utöva konsumentmakt-

 23. -där seniora studenter ledde gillen
  och nationer för att avlöna lärare.

 24. I dag
  leds inte universiteten av studenter-

 25. -men deras behov formuleras ofta som
  konsumentens rätt till sin produkt-

 26. -alltså utbildning. När jag
  argumenterar för studentmedverkan-

 27. -och att den bör utgöra motkraft
  till studentens konsumentmakt-

 28. -bygger det språkbruket
  på studentens makt-

 29. -mot en bakgrund av studentrörelserna
  från 1960-talet och framåt.

 30. Jag citerar nu ur Enzensbergers
  "Studenterna och makten" från 1968:

 31. Han skriver: "Studenten
  är långt mindre intvingad i en roll"-

 32. -"än de som har fastnat
  i arbetsförhållanden."

 33. "De är med andra ord lättare
  att påverka och reagerar spontanare"-

 34. -"och kan lättare inse nödvändigheten
  av samhälleliga förändringar."

 35. "Radikala engagemang
  kostar dem inte deras existens"-

 36. -"då de inte har nån existens
  att förlora."

 37. Enzensbergers
  "Studenterna och makten" från 1968.

 38. Som pedagogiskt intresserad
  känner man sig fantasilös-

 39. -när vi i Lärartidningen
  läser om betydelsen-

 40. -av studenternas medinflytande
  och medansvar.

 41. När vi 2006
  föreslog för historiska avdelningen-

 42. -inrättningen av ett mentorsprogram
  för att radikalisera inriktningen-

 43. -i kursupplägget, sa min professor:

 44. "Du var inte med på 60-talet.
  Du vet inte vad radikal betyder."

 45. Anekdoter åsido, studenternas roll-

 46. -som Enzensberger beskriver,
  handlar inte nödvändigtvis om-

 47. -att studenterna har formell
  representation och beslutanderätt-

 48. -men att studenterna i dag är fler.
  De har diversifierad bakgrund.

 49. Behoven är mer mångfacetterade.

 50. Det är spännande att läsa antaganden
  om vad studenterna ska vara aktiva i-

 51. -för att utforma utbildningen.

 52. En definition:
  Med aktiv studentmedverkan menar jag-

 53. -att studenter medverkar
  till att utforma utbildningen.

 54. Exempelvis när seniora studenter
  jobbar med juniora-

 55. -eller när studenter
  bjuder in föreläsare.

 56. Det var som studentrepresentant
  jag först involverades.

 57. Det gällde att undervisningen
  skulle vara innan dagistiden gick ut-

 58. -eftersom jag nyss blivit förälder.
  Jag ville kunna hämta upp min dotter.

 59. Jag började utveckla mentorprogram
  där seniora studenter-

 60. -fungerade som mentorer för juniora.

 61. Det är modellen på er vänstra sida.

 62. Vi gick igenom med lärarna
  vad som var viktigt att få med-

 63. -och tränade studenterna
  i frågedrivet lärande.

 64. Vi besvarade inte frågor, utan lärde
  studenterna att resa egna frågor.

 65. Att tänka historiskt.
  Det var en slags seminarieklinik-

 66. -där ovana studenter kunde ställa
  dumma frågor, och de mer kunniga-

 67. -kunde komma dit och inse
  att de inte alltid var så kunniga-

 68. -och fick träna på att argumentera.

 69. För oss som samordnade detta
  var det en utbildning i ledarskap-

 70. -och administration.

 71. Kanske glada administratörer, om såna
  finns på universitetet. Amatörer.

 72. Det var en viktig del av att uppfylla
  det som enligt högskoleplanen är-

 73. -att träna ledarskap
  och kommunikation.

 74. Ingen kurs tränar på det, men arbete
  med studenter är ett exempel på det.

 75. Vi var med och utformade kursen,
  och vi positionerade oss-

 76. -som ett komplement
  till den ordinarie utbildningen.

 77. Vårt arbete
  inriktar sig på historieämnena.

 78. Mentorskap har funnits inom akademin
  ganska länge.

 79. Vi var medvetna om att det länge
  har drivits av lärare och studenter.

 80. Vi var måna om att inte upprepa
  samma misstag som hade gjorts.

 81. Inställningen var: Gör vad ni vill,
  så länge det inte kostar nånting.

 82. Men vi behövde en startsumma för att
  träna våra mentorer, jag och andra-

 83. -i att leda
  de frågedrivna seminarierna.

 84. Vi hade möte med pedagogiska enheten.

 85. De gav oss medel för att bekosta
  träning. Jag tror det var 25 000 kr-

 86. -som chefen satte in på mitt konto
  för att starta programmet.

 87. Inte så mycket.

 88. Men ett universitet som sätter in det
  på en students konto har en klar idé-

 89. -om att det kan leda
  till en utveckling av utbildningen.

 90. Jag hade inte gjort det annars.

 91. Med de medlen
  kunde vi starta en seminarieserie-

 92. -med andra verksamheter.
  Inte bara historia, utan kemi-

 93. -och naturvetenskapliga ämnen,
  för att dela med oss av erfarenheter.

 94. Och liknande initiativ
  från andra lärosäten.

 95. Det blev antologin "Students,
  the university's unspeant resource"-

 96. -"Revolutionising higher education
  through active student participation"

 97. Det blev underlag till ett förslag
  som vi lämnade till rektor-

 98. -för att göra en samordning
  av verksamheter.

 99. En bred samordning kopplad
  till universitetspedagogiska enheten.

 100. Uppsalas rektor Eva Åkesson
  stötte det här arbetet från början.

 101. Hon var även med
  och höll i några av seminarierna.

 102. Tanken är att det ska bli
  en reguljär verksamhet i Uppsala.

 103. Det viktiga när vi pratar om...

 104. ...den gemensamma återkommande
  utmaningen hos de här initiativen-

 105. -är just behovet av att engagera och
  involvera studenter under 1 års tid.

 106. Det här
  känner studentkårerna till väl.

 107. Utmaningen är att få studenterna att
  ta på sig ansvar under begränsad tid.

 108. Jag säger tillgång, och inte resurs.
  Tillgång möjliggör olika deltagande.

 109. Resurs har redan en idé
  om vad nåt är till för.

 110. Exempelvis, jag pratar inför er
  som presentatör inför en grupp.

 111. Det är den tillgången
  vi tillsammans utgör.

 112. Om jag tilltalar var och en av er
  för att få återkoppling på-

 113. -vad ni tycker om aktiv student-
  medverkan, och vad som är relevant-

 114. -då har vi mer en dialog. Då blir
  samtalet en annan typ av tillgång.

 115. Jag återkommer till möjlighet till
  dialog, men jag agiterar fortfarande.

 116. Vi fortsätter i det formatet.

 117. Det är just i relation
  till tillgången-

 118. -som vi behöver diskutera frågan
  om kollegialitet.

 119. Jag menar,
  studenten kan vara en tillgång-

 120. -för utformning
  och omformning av högre utbildning.

 121. Vi bör förstå det i relation till
  kollegialitet utifrån definitionen-

 122. -av kollegialitet som "primus inter
  pares", den främste bland likar.

 123. Som filosofen S. Rider poängterade,
  både på det meritokratiska värdet-

 124. -och även på det demokratiska. Styret
  av högskolan utgår från kunnandet.

 125. Där är studenterna
  varken de främsta eller likar.

 126. När studentkårerna
  vid 1900-talets mitt-

 127. -krävde inflytande
  i universitetets beslutande organ-

 128. -användes kollegialitet
  som motargument till studentmakt.

 129. Motvärn gjordes också när linje-
  styrning blev populärt på 1980-talet.

 130. Det ledde till en avreglering
  av kollegialt styre-

 131. -på institutionsstyrelsen 1993
  och på fakultetsnämnder 2011.

 132. Hur man än ser på högskolestyrning
  återkommer kollegialitet i debatten.

 133. Vi ska förstå hur debatten kring
  studentmedverkan innebär vissa...

 134. ...kollegiala ställningstaganden, och
  påverkar hur högskolan utvecklas.

 135. Utöver kunnandet måste vi pedagogiskt
  intresserade upphöja rollen-

 136. -som kollegiet tillskriver lärandet.

 137. Lärandet är den pågående process
  som ibland beskrivs som kunnandet-

 138. -som när du håller en presentation
  eller publicerar nåt alster.

 139. Kunnandet får en permanent form,
  något som kan presenteras.

 140. I den här berättelsen är lärarna de
  kunnande och studenterna de lärande.

 141. Kollegialitet inkluderar även idealet
  om mötet av sakargument.

 142. Till exempel Habermas och Arendts
  idéer om seminarieformen-

 143. -där studenter och lärare deltog.
  Det "högre" i högre utbildning-

 144. -blir analytiskt lärande, redogörande
  av argument och motargument-

 145. -som blir nya argument. Vilket
  seminariesamtalet i idealfallet gör.

 146. Jag ska ta ett exempel från
  en sommarkurs jag hade i historia-

 147. -där läraren arbetade med explicita
  ramar för vad som är kunnande.

 148. Och hur vi skulle arbeta
  med materialet-

 149. -och vad som var studenternas och
  lärarnas roll för lärandet i kursen.

 150. Vi skulle arbeta med materialet
  på samma sätt som läraren-

 151. -och kunna formulera
  andra slutsatser-

 152. -och slutföra kursen med goda betyg.

 153. Det var ingen studentmedverkan.
  Det fanns inga arbetsgrupper-

 154. -men studenter och lärare
  var lika i lärande.

 155. Vi inbjöds att motbevisa läraren
  inom ämnets definition av kunnande.

 156. Upplägget är inte nytt. Man vet också
  att den som lär ut ett ämne-

 157. -ofta är den som lär sig mest.
  Att arbeta med studenter-

 158. -kan utforska frågeställningar
  som sen blir till artiklar.

 159. I den bemärkelsen
  har lärare länge arbetat med lärande-

 160. -för bildandet
  av vad som blir kollegialt kunnande.

 161. I begreppet studentmedverkan
  så syftar "medverkan"-

 162. -till studentens roll
  att utforma utbildningen-

 163. -medan "aktiv" kontrasterar medverkan
  mot representationsrollen-

 164. -som studenter kämpat sig till
  sedan 60-talet.

 165. Det är också lagstadgat enligt
  högskolelagen, paragraf 2.7.

 166. Det jag arbetade med som student-
  representant är påverkansarbete-

 167. -medan studentmedverkan
  formellt inte är att påverka-

 168. -utan att utforma och omforma.
  Ofta med andra studenter och lärare.

 169. Studenten tar alltså inte plats
  i styrelserummet utan i fikarummet.

 170. Vilket också är en central del
  av hur kollegialitet bildas.

 171. Utmaningen är att studenten
  vistas en kort tid i fikarummet.

 172. Det är skillnad om studenten
  medverkar under hela studietiden-

 173. -eller om de har ett representations-
  uppdrag, ofta bara ett år.

 174. Är studenter och lärare
  likar i lärande-

 175. -måste vår kollegialitet omformas.

 176. Mer inkluderande av studenter
  och lärare, och mer ämnesorienterad.

 177. Den som intresserar sig
  för kollegialitet bör vara nyfiken-

 178. -på hur studentmedverkan påverkar
  lärandets roll för kollegialitet.

 179. Lärandet är den ämnespedagogiska
  förutsättningen för kunnandet.

 180. Jag har också slagits av ironierna.

 181. Jag vill dela med mig av dem. Det
  ironiska med studentmedverkansarbete:

 182. Det som började med en strävan
  att närma mig kollegiet i historia-

 183. -har inneburit en rörelse
  bort från fakulteten-

 184. -där jag har tagits emot
  på annat håll.

 185. Den kollegiala farhågan-

 186. -är att studenterna blir slagträ
  mot kollegiet, när administrationen-

 187. -lägger ut utbildningsansvaret
  för lärandet på studenterna själva.

 188. Främsta stödet
  kommer från studentkårerna-

 189. -universitetspedagogiska enheter
  och pedagogiska utvecklare.

 190. Vilket ofta sammanfaller
  med samtal med administrationen.

 191. Studentkårerna ser på student-
  medverkan i termer av representation.

 192. Man är arbetstagare och konsument,
  deltar i utbildningen som produkt-

 193. -men det är ingen kollegial relation
  där studenter och lärare finns med.

 194. Studenten har en situation,
  men inget ämnesansvar.

 195. Den universitetspedagogiska enheten
  var först med att ge oss resurser.

 196. En samtalspartner för att planera
  studentmedverkan och finansiera den.

 197. Det var möjligt
  genom medel från linjeorganisationen-

 198. -som kollegialitetens förespråkare
  ser sig stå som motkraft till.

 199. Det är just motsättningen
  mellan kollegialitet-

 200. -och administrationens roll
  att leda pedagogisk utveckling-

 201. -som för oss till frågan
  om utbildningsutvecklarnas roll-

 202. -för studentmedverkan. Vi har en roll
  i att arbeta strategiskt-

 203. -och att gå kollegiet till mötes.

 204. Låt oss återgå
  till Uppsala universitet och frågan:

 205. Vem sätter in 25 000 kronor
  på en students konto-

 206. -för att starta ett mentorprogram?
  Varför gör en pedagogisk enhet så?

 207. Vi kan förstå det
  mot bakgrund av att man tidigare-

 208. -samordnade ett pedagogiskt program,
  som forskningsämne och samtal-

 209. -på hela universitetet. Både
  studenter och forskare medverkade.

 210. Inte som representanter,
  utan medverkande.

 211. Det pågick i flera år,
  med internationella inspel då och då.

 212. Det var kollegialt så till vida
  att lärare och studenter medverkade.

 213. Studenter och lärare
  var inte där i egenskap av arketyper-

 214. -utan som en utövare
  inom ämnesområdena.

 215. De talade utifrån olika traditioner
  av lärande och kunnande.

 216. Det pedagogiska programmet
  skedde på managements initiativ.

 217. Det skulle utföras
  på kollegiets villkor.

 218. Tanken var också
  att ge stöd åt studenter och lärare-

 219. -att testa sina idéer för ett samtal
  om vårt ansvar för lärande.

 220. Min lärare satte
  det pedagogiska programmet i handen-

 221. -på oss för att vi skulle förstå
  vad som var vårt ansvar för lärande-

 222. -och vad som var universitetets.

 223. Programmet drog upp riktlinjerna för
  ett manifest kring studentens roll-

 224. -i kollegialitet. Nånting
  grundläggande inom kollegiet är-

 225. -som vi såg inom primus inter pares-

 226. -det meritokratiska ansvaret
  för kunnandet-

 227. -och att ha en större diskussion
  om det, alltså inter pares.

 228. Programmet formulerade ansvaret
  för ett lärande som blir kunnande.

 229. De är likar i lärande. Motargumentet
  är att ansvaret är diversifierat.

 230. Lärare har andra ansvar än studenten.

 231. Programmet speglar inställningen
  att "var man vid sin läst".

 232. Men det faktum att studenterna har
  ansvar vid utformning av utbildning-

 233. -är något som med tiden
  kan omformuleras och utökas-

 234. -vilket skett i den senaste versionen
  av programmet, som nu läggs fram.

 235. Om det finns ett pedagogiskt program,
  så framstår det som en bra idé-

 236. -att ge 25 000 kronor till en student
  att fritt disponera.

 237. Det är ett sätt att förverkliga
  ambitionen om medansvar.

 238. Det spelar viss roll
  att jag är verksam vid Uppsala-

 239. -eftersom arbetet med programmet
  öppnade dörrar där.

 240. Det viktiga är hur liknande processer
  har utformats vid andra lärosäten-

 241. -till exempel den process
  som har pågått vid KTH senaste åren.

 242. Det är
  med en programmatisk inställning-

 243. -som utbildningsutvecklare kan göra
  en realitet av studentmedverkan.

 244. Varje lärosäte arbetar med pedagogik.

 245. Om man bjuder in
  till programformulering-

 246. -kan diskussionen om pedagogik och
  didaktik komma in i ämnesområdena.

 247. I det pedagogiska programmet möts man
  för att diskutera ansvar för lärande.

 248. Om vi kan prata om studenten
  i kollegial bemärkelse-

 249. -är det i det här programmet
  som vi bör se ett resonemang om-

 250. -lärandets förhållande
  till kunnandet.

 251. Här kan vi göra studentmedverkan
  relevant för kollegialiteten.

 252. Så...

 253. Det finns behov
  av förespråkare för studentmedverkan-

 254. -som kan bedriva
  pedagogiskt utvecklingsarbete-

 255. -och formulera det arbetet
  i kollegiala termer.

 256. Det kollegiala samtalet
  är långsammare och oklarare.

 257. Om vi som utbildningsutvecklare
  intresserar oss-

 258. -för hur programmen ska bedrivas,
  så finns där en process-

 259. -som lärare, studentrörelsen och
  administrationen är intresserade av.

 260. Det är vi som måste föreslå samtalet
  och utforma det utifrån premisser-

 261. -som fakulteter
  och ämnespedagogik erbjuder.

 262. Risken med programmet,
  där man strävar efter det generiska-

 263. -är att fastna för nåt generellt,
  som saknar betydelse för lärandet.

 264. Det ämnesspecifika
  måste informera det universella-

 265. -när vi i ett sånt här program
  formulerar lärandet.

 266. Samtidigt som var och en
  har sina egna frågeställningar-

 267. -möjliggör akademins väggar
  en grund för nåt gemensamt-

 268. -en substans som gör samtal relevanta
  och där utbildningsutvecklare-

 269. -faciliterar ett gemensamt ansvar
  för lärandet.

 270. NU 2016 är rätt forum för det här.

 271. De här frågorna är redo för sin tid,
  så att säga.

 272. Det var här det började för mig 2010
  när jag medverkade som student-

 273. -i egenskap av att jag twittrade hem
  till Uppsala universitet.

 274. Det var nytt 2010.

 275. 2012 presenterade jag
  vårt mentorprogram.

 276. 2014 berättade jag om samordnings-
  projektet för studentmedverkan.

 277. 2016 har arbetet
  lett till rektorsbeslut-

 278. -att göra aktiv studentmedverkan till
  ett långsiktigt strategiskt arbete-

 279. -vid Uppsala universitet, som ska
  involvera fler studenter och lärare.

 280. NU-konferenserna har varit avgörande
  för samtal kring studentmedverkan.

 281. Det kan fortsätta att vara det
  för frågan om pedagogiska programmet.

 282. Så!

 283. Till mitt avslut i dag.

 284. Jag blev hitbjuden
  för att hålla ett agiterande tal.

 285. Men min inställning
  till studentmedverkan-

 286. -har blivit mer problematiserande
  om dess grunder.

 287. Att efterfråga det kollegiala
  samarbetet som studentmedverkan-

 288. -väcker frågor kring.
  En akademi där man lyfter blicken-

 289. -från frågan om vem som styr-

 290. -till hur lärande leder till kunnande
  i utformandet av högre utbildning.

 291. Jag tänkte pausa där.
  För nu börjar vi dialogen.

 292. Thomas Nygren, Uppsala universitet.
  Vi känner inte varandra sen tidigare.

 293. Du nämner
  att det finns en intressant rörelse.

 294. När man engagerar sig i studentfrågor
  rör man sig från kollegiet-

 295. -mot administration och så vidare.
  Hur tolkar du den rörelsen?

 296. Varför finns den? Ser den olika ut
  på olika institutioner?

 297. Det är nog för att administrationen
  har mer initiativkraft-

 298. -i att få igenom
  ett förändringsarbete.

 299. Det finns mer effektivitet.

 300. Samtidigt, när jag annonserade
  att vi skulle få pengar för att...

 301. ...träna våra mentorer och ha samtal
  om studentmedverkan, sa min lärare:

 302. "När du går till rektorn
  trampar du på mina tår."

 303. Det är också den här känslan
  av att komma ut-

 304. -från det man avsåg att upphöja-

 305. -i det här fallet historieämnet
  och ämneslärandet inom historia.

 306. Jag tror inte att alla institutioner-

 307. -på samma gång kan lyfta upp
  initiativ och pumpa in resurser.

 308. Ofta har man ett utvecklingspar under
  ett års tid, studenter eller lärare-

 309. -som kan lägga ner tid på det. Det
  är åter kollegiets belöningstrappa.

 310. Vi belönas för forskning, inte
  lärande. Vi belönas för kunnandet.

 311. Ska man vända på det,
  behöver man tydligare visa-

 312. -lärandets roll i att bli kunnandet.
  Det legitima kunnandet.

 313. Rörelsen bort från kollegiet
  är för att administrationen-

 314. -är en bättre samtalspartner.
  Den har inte nödvändigtvis-

 315. -kollegiets motiv
  till att göra förändringsarbete.

 316. Tänk inte "Johan tycker inte
  att kollegiet lyssnar".

 317. Det är inte det jag menar.

 318. Jag tror att kollegiet har egna
  frågor i utbildningen att jobba med.

 319. Det är svårt att ställa om-

 320. -till att studenter
  ska få utforma en utbildning.

 321. Lärarna har ett ansvar
  att ge en bra utbildning.

 322. Om vi skulle ha börjat här med en
  frågestund om vad jag ska prata om-

 323. -hade vi kunnat ha det samtalet
  till slutet.

 324. Det är det många efterfrågar.

 325. Att man tidigt diskuterar hur vi
  ska utforma och omforma utbildningen.

 326. Det kan bli konstruktivt,
  men då behöver man ha ramar.

 327. Det kan ett pedagogiskt program ge.
  Det är ett strategiskt arbete-

 328. -där kollegiet kan känna sig
  delaktigt. Men drivet har varit-

 329. -från administration.
  Där är det enklast att komma fram.

 330. Det är inte nödvändigtvis
  bästa vägen fram från nu.

 331. Simon Edström, student vid KTH.
  Tack för presentationen.

 332. En fråga: Många lärare
  och utbildningsplanerare-

 333. -har en tydlig plan
  för hur utbildningen bör se ut.

 334. Hur deras kurs bör se ut,
  vilka moment som bör finnas.

 335. Om man som student
  vill ha det och det-

 336. -är det som att man måste klippa bort
  och sätta in studenternas saker.

 337. Studenterna kan inte riktigt ämnet.

 338. Hur kan vi bygga upp en strategi
  som gör att studenternas röst-

 339. -alltid kommer in? Att det inte finns
  det här aktiva motståndet.

 340. Att allt som kan läras ut
  redan är fast.

 341. Ett av de initiativ-

 342. -som jag intresserar mig för
  var CEMUS i Uppsala-

 343. -där seniora studenter var med
  och samordnade kurser.

 344. De hade gått kursen innan.
  Det är en ganska smart modell.

 345. Studenter på 90-talet sa till rektor:

 346. "Vi vill lära mer
  om hållbar utveckling."

 347. Rektor sa: "Bra, gör det."
  Studenter fick bjuda in föreläsare.

 348. Man hade en extern grupp som
  skötte administration och granskning-

 349. -av hur relevant det studenterna
  skrev var för olika ämnen.

 350. Då sätts studenter in
  som har ett driv att förändra något-

 351. -till att få ansvar för det.
  Det blir inte bara en enkät-

 352. -som blir mer kritisk än om den
  hade omsatts till nåt konstruktivt.

 353. Man sätter in de studenter
  som har bra idéer-

 354. -som ofta är de som är kritiska,
  till att vara med i arbetet.

 355. Det är nåt annat än att bara vara en
  representant och ha studentpåverkan.

 356. Det är lika viktigt, men om vi bara
  fokuserar på studentmedverkan-

 357. -kan vi inte utöka antalet
  som medverkar i utbildningen.

 358. Nej, det skulle vara svårt
  att från början förändra en kurs.

 359. Men det är enklare att känna igen
  bra idéer om det finns en strategi-

 360. -för att både studenter och lärare
  har ett ansvar för lärandet.

 361. En fråga: Du pekar på betydelsen
  av det pedagogiska programmet-

 362. -och hur viktigt det var i Uppsala,
  men också nu på KTH.

 363. Hur ser du på lärosäten
  där man inte har ett program?

 364. Vi gjorde internationella utblickar,
  man kanske kallar det andra saker.

 365. Det det framförallt gör
  att ha ett program formulerat-

 366. -är att studenterna får tillgång till
  ett policyarbete. Det händer sällan-

 367. -såvida man inte hamnar
  i en juridisk tvist.

 368. Att få det formulerat från början
  var för mig centralt för att förstå-

 369. -att jag har en roll att spela,
  förutom att bara gå på lektioner.

 370. Jag vet inte varför andra lärosäten
  har gått en annan väg.

 371. Men ett program kan man känna igen.
  Det kan diskuteras nationellt.

 372. Det kallas för olika saker. Vid KTH
  var det svårt att få igenom det-

 373. -då de inte har program
  som policydokument.

 374. Vi försökte med policy, riktlinjer
  och så vidare.

 375. Att det är viktigt
  att ha en programmatisk formulering-

 376. -är det i bemärkelsen att flera
  kan delta i det över lång tid.

 377. Men orden behöver inte vara satta.
  Det måste vara utifrån lärosätet.

 378. Samtidigt finns det nationella forum
  för lärande, som NU.

 379. Konferenserna vartannat år. Det
  är utan tvivel här man ska diskutera-

 380. -hur vi driver en programmatisk
  inställning för ansvar för lärandet.

 381. Där kan man mötas.
  Studenterna behöver lära sig-

 382. -vad en ämnesrelevant frågeställning
  är. Det måste lärarna också ompröva.

 383. Tackar.

 384. Hej, Johan. Johan
  från Sveriges förenade studentkårer.

 385. Jag vill haka på frågan om varför
  det är lätt som studentrepresentant-

 386. -att hamna i samma båt som krafter
  mer knutna till administrationen-

 387. -och vända sig bort
  från kollegialiteten.

 388. En hypotes jag har är att det sätt
  som kollegial förändring-

 389. -är organiserat på
  är väldigt fragmenterat.

 390. Som engagerad student
  är det lätt att tänka större-

 391. -än den enskilda kursen och läraren.

 392. Medan den mer aggregerade
  förändringen som man kan åstadkomma-

 393. -är svår att göra
  i en situation där läraren upplever-

 394. -att "jag kan påverka i min kurs,
  men inte mycket mer".

 395. Det finns en olycklig tendens-

 396. -att pedagogiskt ledarskap på en nivå
  bortanför den närmsta miljön-

 397. -programledarroller och annat,
  ofta också har tendensen-

 398. -att stämplas som administration
  medan det är ett akademiskt uppdrag.

 399. Och kanske buntas ihop
  med administrativa funktioner.

 400. Kollegialiteten på den mer
  aggregerade nivån är också nånting...

 401. Den aggregerade
  utbildningsledarskapsrollen-

 402. -måste inkluderas i kollegialiteten.

 403. Då kommer studenternas perspektiv
  lättare in i kollegialiteten.

 404. Vad tror du om det?

 405. Jag ser ingen motsats mellan
  kollegialitet och administration.

 406. Jag tror att vurmandet som bedrivs
  för kollegialitet mot administration-

 407. -inte är konstruktivt.
  Om vi tittar på ledningsutredningen-

 408. -nämner den knappt studenternas roll
  i kollegialitet.

 409. Studenterna är inte med i samtalet.
  De kommer inte vara det-

 410. -om inte vi, utöver studentrörelsen,
  väljer att göra den till det.

 411. Hur påverkar universitetsledningen
  studentmedverkan-

 412. -och hur påverkar studentmedverkan
  ledningen?

 413. Jag ser inte ett motsatsförhållande-

 414. -mellan kollegialitet
  och administration.

 415. Men de program
  som administrationen kan producera-

 416. -är det svårt för kollegiet
  att ta initiativ till.

 417. Där har administrationen en roll. Jag
  tror att det tydligare än tidigare-

 418. -behöver vara förankrat
  i kollegiets premisser.

 419. Men jag ser inget motsatsförhållande
  mellan dem.

 420. Som student var jag förvirrad över
  varför min professor var frustrerad-

 421. -över att jag gick till rektor.

 422. Som student kan man alltid säga
  att man inte vet bättre.

 423. Alexis Engström, Uppsala.

 424. Frågan som Thomas väcker
  är superintressant.

 425. Det beror också
  på lärar- och studentrollerna.

 426. Det är svårt att skapa ett kollegialt
  samtal i den maktrelationen.

 427. Där kan vi som akademiska utvecklare
  hjälpa till att skapa de samtalen.

 428. Att skapa utrymme
  där kollegialitet kan ske.

 429. Det är bäst om den går att genomföra
  vid institutionerna.

 430. Även om första rörelsen är in
  mot de centrala universitetsdelarna-

 431. -tror jag vi kan föra den tillbaka
  dit samtalet ska finnas.

 432. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Aktiv studentmedverkan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Johan Gärdebo är doktorand i teknikhistoria vid Kungliga tekniska högskolan och har arbetat intensivt med studenters och lärares delaktighet för att möjliggöra aktiv studentmedverkan. Gärdebo berättar om hur arbetet med aktiv studentmedverkan har fortsatt att utvecklas vid Uppsala universitet och hur det nu sker i tydlig dialog med andra initiativ både i Sverige och internationellt. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Högskolepedagogik
Ämnesord:
Högskolepersonal, Högskolestuderande, Högskolor, Studentinflytande, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - NU 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Aktiv studentmedverkan

Johan Gärdebo är doktorand i teknikhistoria vid Kungliga tekniska högskolan och har arbetat intensivt med studenters och lärares delaktighet för att möjliggöra aktiv studentmedverkan. Gärdebo berättar om hur arbetet med aktiv studentmedverkan har fortsatt att utvecklas vid Uppsala universitet och hur det nu sker i tydlig dialog med andra initiativ både i Sverige och internationellt. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Bedömning med casemetodik

Gudrun Edgren, professor vid medicinska fakulteten i Lund, presenterar en studie som har följt studenters progression i tre yrkesutbildningar bedömda med casemetodik. I yrkesförberedande utbildningar är det av intresse att följa studenternas progression till det framtida yrket, men examination sker på kursnivå och ger därför ingen upplysning om studenternas progression. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Att iscensätta det akademiska samtalet

Kristina Von Hausswolff, universitetsadjunkt i datavetenskap, berättar om upplägget av kursen Etik och IT hur man kan praktisera muntlig examination. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Hur sätter vi betyg i högskolan?

En paneldebatt med Sveriges universitets- och högskoleförbunds rapport om betygssystem i högskolan som utgångspunkt. Hur säkerställer lärosätena att lärarna är överens om hur betygsskalan ska användas? Medverkande: Emelie Johansson, Studentkåren i Borås, Åsa Lindberg-Sand, Lunds universitet, Silvana Naredi, Göteborgs universitet, Charlotta Tjärdahl, Sveriges förenade studentkårer och Kalle Tryggvesson, Stockholms universitet. Moderatorer: Fredrik Oldsjö och Karin Kjellgren. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Att genomföra självständigt arbete

Ola Holmström, projektledare Lunds universitet, redogör för en enkätstudie på Lunds universitet som fokuserar på studenters erfarenheter av att genomföra ett självständigt arbete. Syftet är att belysa hur olika utbildningar lyckas förbereda studenterna för det självständiga arbetet, hur studiemomentet organiseras och hur olika upplägg kan tänkas påverka studenternas upplevelser och studieframgångar. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framgångsfaktorer för examensarbetet

Jessica Lindblom, lektor i kognitionsvetenskap och Henrik Svensson, lektor i informationsteknologi, presenterar några framgångsfaktorer för examensarbetets genomförande och resultat vid Högskolan i Skövde. Framgångsfaktorerna är främst lärar- och studentsamverkan, konstruktiv länkning och uttalat studentansvar, som kan appliceras både vid campus- och nätbaserad undervisning. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framgångsfaktorer i internationella studier

Jonas Christensen, lektor i samhällsvetenskap och pedagogik och Maria Hjortsjö, lektor vid institutionen för socialt arbete, Malmö högskola, föreläser om framgångsfaktorer i internationell utbildning. Deras studie visar på ett samband mellan utveckling av lärarnas medvetande om studenternas skrivande och kvalitet i högre utbildning. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framtidens lärandemiljöer

Svenska lärosäten genomgår stora förändringar. Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsatte 2014 en arbetsgrupp för att ta fram underlag om framtidens lärandemiljöer i högskolan. Här redovisas och diskuteras resultatet. Medverkande: Anders Fällström, ordförande SUHF och prorektor vid Umeå universitet, Klara Bolander Laksov, forskare i pedagogik vid Karolinska institutet, Stefan Rodheim, chef NGL-centrum vid Högskolan Dalarna, Johan Alvfors, vice ordförande SFS, Åsa Lindberg-Sand, docent i utbildningsvetenskap och avdelningschef för högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet och Marianne Granfelt, generalsekreterare SUHF. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Varför styr kön och klass fortfarande?

Frida Wikstrand forskar inom arbetsvetenskap och föreläser här om sin undersökning av huruvida yrkesval är baserade på rationella beslut eller om det finns andra förklaringar. Skollagen säger att alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevers studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Hur kan man hjälpa elever att komma ifrån att låta sådana faktorer styra deras val? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.