Titta

UR Samtiden - NU 2016

UR Samtiden - NU 2016

Om UR Samtiden - NU 2016

NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Till första programmet

UR Samtiden - NU 2016 : Hur sätter vi betyg i högskolan?Dela
 1. Varmt välkomna till vår paneldebatt
  med den provocerande titeln:

 2. "Hur sätter vi egentligen betyg
  i högskolan?"

 3. Jag heter Fredrik Oldsjö
  och är från Stockholms universitet.

 4. Jag modererar det här samtalet
  tillsammans med...?

 5. Karin Kjellgren, prodekan vid
  medicinska fakulteten i Linköping.

 6. Karin och jag representerar
  SUHF:s arbetsgrupp för betygsfrågor.

 7. Vi har jobbat med representanter
  från olika lärosäten och från SFS-

 8. -under ett drygt år.

 9. Det handlade om internationalisering,
  men det ska vi inte prata om nu-

 10. -och inte om huruvida
  flergradiga betygsskalor är bra.

 11. Vi ska prata om ett underlag som vi
  tog fram - nämligen betygsstatistik.

 12. Vår rapport är precis färdig.
  Den kan ni hämta här efteråt.

 13. Jag inleder kort och ger
  några axplock från betygsstatistiken.

 14. Huvuddelen ägnas åt en paneldebatt.
  Vi presenterar panelen inom kort.

 15. Sen öppnar vi för frågor på slutet.

 16. Svensk högskola
  har fem olika betygsskalor:

 17. G-U-skalan, VG-G-U-skalan,
  5-4-3-U-skalan-

 18. -och AB-BA-B-U-skalan,
  och A till F-skalan.

 19. De är delvis ämnesrelaterade:

 20. 5-U-skalan används för ingenjörer
  och AB-U inom juristprogrammet.

 21. Vi har fått statistik
  från 30 lärosäten.

 22. Det är ungefär 85 %
  av helårsstudenterna i högskolan.

 23. Statistiken baseras på alla betygs-
  sättningar på hel kurs 2011-2014.

 24. Alla lärosäten använder
  G-U-skalan och VG-U-skalan.

 25. 26 av 30 lärosäten
  använder tre eller fler betygsskalor.

 26. Vi har ett heterogent landskap
  i svensk högskola.

 27. Här är betygsfördelningen
  i respektive skala under de tre åren.

 28. Det finns mycket att prata om.

 29. De två fyrgradiga betygsskalorna
  skiljer sig åt i betygsfördelningen.

 30. I juristprogrammets skala
  är det högsta betyget det vanligaste-

 31. -men i ingenjörsutbildningarnas skala
  är det lägsta betyget det vanligaste.

 32. Men vi vill prata om hur det ser ut
  mellan lärosäten och inom lärosäten-

 33. -i användningen
  av en och samma skala.

 34. Vi ger några axplock nu.

 35. Här är den mest använda betygsskalan
  i Sverige: VG-G-U-skalan.

 36. Längst ner är antalet
  betygssättningar i den här skalan.

 37. De blå staplarna visar hur stor andel
  av studenterna som får VG.

 38. Då ser man
  att på Chalmers får ungefär 11 % VG.

 39. Men på Konstfack får drygt 50 % VG.

 40. Det är skillnader
  mellan olika lärosäten.

 41. Den näst mest använda betygsskalan,
  sett till antalet betygssättningar-

 42. -är A-F-skalan,
  som finns vid arton lärosäten-

 43. -av alla 37 SUHF-medlemmar.

 44. Här ser vi också skillnader i betygs-
  sättningen. Betygsstegen är fler här.

 45. Knappt 8 % av studenterna på
  Högskolan i Gävle får högsta betyg A.

 46. Men nästan 20 % får det på KTH.

 47. KTH har en mycket flackare kurva.
  Mellanbetyget C är inte vanligast-

 48. -men på till exempel Mittuniversitet
  är C det klart vanligaste betyget.

 49. Det finns helt enkelt skillnader.

 50. Och antalet betygssättningar
  skiljer sig mellan lärosätena.

 51. De största med A-F-skalan
  är Stockholms universitet och KTH.

 52. Inom lärosätena har vi i arbets-
  gruppen bara gjort några stickprov.

 53. Där ser vi också stora skillnader
  i betygsfördelningar.

 54. Här ser vi sju förstaterminskurser
  vid Stockholms universitet.

 55. Det är studenternas första termin.
  Det är grundkursen i varje ämne.

 56. I ämnet kriminologi får cirka 1 %
  av studenterna högsta betyget A.

 57. Men på grundkursen i statistik
  får drygt 20 % av studenterna A.

 58. Och bara 7 % får E där.

 59. I företagsekonomi är E ett ganska
  vanligt betyg, uppåt 20 % får det.

 60. Vi ser skillnader i betygsfördelning.

 61. I statsvetenskap har man
  nästan avvecklat betygen E och A.

 62. Det här baserar sig på 16 700
  betygssättningar under tre års tid-

 63. -i respektive ämne.

 64. Så det ger nåt slags totalbild.

 65. Det här är ett axplock av statistik
  som presenteras i rapporten.

 66. Det väcker frågor
  kring betyg i högskolan.

 67. Är skillnaderna problematiska? Finns
  det förklaringar till skillnaderna?

 68. Behöver vi jobba med det här
  inom högskolan?

 69. Vi brukar inte
  ta fram betygsstatistik.

 70. Vi jämför inte
  inom och mellan lärosäten.

 71. Det är det enda jag säger om betygs-
  statistiken. Titta gärna i rapporten.

 72. Samtalet handlar om de här frågorna.

 73. Panelen
  har inget ansvar för rapporten.

 74. De är här som kloka personer med
  olika kompetenser och perspektiv.

 75. Karin och jag
  står till svars för rapporten.

 76. Då ska vi se
  vilka som finns i panelen.

 77. Vi ber er presentera er
  och säga vad ni har för uppgift.

 78. Silvana Naredi, vicedekan med ansvar
  för grundnivå och avancerad nivå-

 79. -på Sahlgrenska akademin
  vid Göteborgs universitet.

 80. Jag är professor och överläkare
  i anestesi och intensivvård.

 81. Jag arbetar kliniskt
  och har varit chef i sjukvården.

 82. Dessutom tillhör jag de studenter-

 83. -som har haft både en sexgradig
  och en tvågradig betygsskala.

 84. Vi fortsätter.

 85. Åsa Lindberg-Sand,
  docent i utbildningsvetenskap-

 86. -och chef för avdelningen
  för högskolepedagogisk utveckling.

 87. När jag var doktorand för 25 år sen
  tog jag fram den här SOU-rapporten:

 88. "Examination
  som kvalitetskontroll i högskolan".

 89. Jag skrev den
  ihop med professor Berit Askling.

 90. Vi ansåg att examination
  var ett försummat tema-

 91. -när det gällde kvalitet.

 92. Jag har läst igenom vissa delar igen-

 93. -och mycket i rapporten är relevant
  vad gäller betyg i högre utbildning.

 94. Vi har inte fått nya problem. Det här
  handlar om vår examinationskultur.

 95. Vi kan fortsätta diskussionen
  därifrån. Tack.

 96. -Och en student.
  -Emelie Johansson.

 97. Vice ordförande med utbildningsansvar
  på studentkåren på Högskolan i Borås.

 98. Kalle Tryggvesson från kriminologiska
  institutionen i Stockholm.

 99. Jag har bidragit
  till den här skeva fördelningen!

 100. Utan att veta om det, ska erkännas.

 101. Charlotta Tjärdahl, vice ordförande
  för Sveriges förenade studentkårer.

 102. Jag vill bara säga att ingen gör mer
  rätt när det gäller betygsfördelning.

 103. Vi noterar skillnaderna.
  Det är utgångspunkten här.

 104. -Så känn ingen skuld, Kalle!
  -Men jag känner ett visst ansvar.

 105. Vi inleder med en fråga. Vad var mest
  överraskande med betygsstatistiken?

 106. -Vill du börja, Lotta?
  -Det kan jag absolut göra.

 107. Jag lyfter främst på ögonbrynen
  åt det här:

 108. I utvecklande kvalitetsarbete är ett
  kritiskt förhållningssätt viktigt.

 109. Man ska se saker
  ur ett större perspektiv.

 110. Jag reagerade på att studenter
  och lärare föredrar sina egna system.

 111. Det kan ju skapa lite problem.

 112. Kalle?

 113. Jag hade förväntat mig att det skulle
  variera, men inte så mycket faktiskt.

 114. Jag blev överraskad
  över min egen institution.

 115. Vi får inte information om sånt.

 116. Vi har ingen tradition av
  att titta på våra betyg.

 117. Vi jämför olika delkurser: "Hur
  gick det för er den här terminen?"

 118. Men vi borde
  ha tittat på det här utfallet.

 119. Det är inte nödvändigtvis fel,
  men vi ska kunna reflektera över det.

 120. Att studenterna inte strävar
  efter högre betyg var förvånande.

 121. En väldigt liten andel
  strävar efter det högre betyget.

 122. Normen i Sverige är att lagom är bra.
  Om G är tillräckligt, så...

 123. Rapporten visar
  att arbetslivet säger att G räcker.

 124. Vi borde sträva efter
  att studenterna ska vilja bli bättre-

 125. -och även slå sig ut
  på den globala marknaden.

 126. Jag blev inte ett dugg förvånad!

 127. Mina 25 år med examinationssystemet
  i svensk högre utbildning-

 128. -som jag faktiskt har studerat lite-

 129. -gjorde att det här
  var ett självklart utfall.

 130. Det är intressant att diskutera-

 131. -varför utfallet är självklart
  och inte överraskande.

 132. Det beror ju på att vilka betyg
  som lärare sätter är decentraliserat.

 133. Vi har kurser, och de betygssätts.
  Enskilda lärare har ett stort ansvar.

 134. Vi pratar inte
  om grunderna för bedömning.

 135. Sen är det så
  att många saker influerar.

 136. Ett betygsutfall handlar inte bara
  om huruvida undervisningen är god-

 137. -eller om lärares
  uppfattning om fördelningen.

 138. Det beror på vilka studenterna är.
  Hur väljs de ut?

 139. Det går inte att analysera
  om utfallet är rätt eller fel-

 140. -om man inte har med de variablerna.

 141. Och slutligen vill jag tillägga...

 142. Den relativa betygsskalan
  försvann i svensk utbildning 1994.

 143. Betygsstatistik blir meningslös
  om man inte har de här förhållandena.

 144. I Sverige har vi haft
  ett kvalitetssystem, 2011-2015.

 145. Det hade två inslag:

 146. Bedömare skulle betygssätta
  examensarbeten utifrån examensmålen-

 147. -vilket är omöjligt-

 148. -och i första omgången fick
  25 % av utbildningarna underkänt.

 149. Och man skulle sammanställa själv-
  värderingar som redovisade resultat.

 150. Det misslyckades, för vi
  pratar inte om hur vi sätter betyg.

 151. Det är en pedagogisk fråga.
  Det kan handla om betygskriterier-

 152. -som vi hade
  en bra presentation av tidigare.

 153. Och hur kan vi följa progressionen?
  Det tog Gudrun Edgren upp här.

 154. Innan vi har gjort det arbetet
  kan vi vänta oss det här.

 155. Det är inte statistiken vi ska
  jobba med utan pedagogiken. Tack.

 156. Jag är inte heller förvånad. Det
  är fantastiskt att det kommer fram.

 157. Det här har vi nog alla
  känt till under lång tid.

 158. Det är väldigt heterogent och bygger
  mycket på vilka betyg lärarna sätter.

 159. Det är bra
  att den här diskussionen startar-

 160. -och att vi diskuterar examination
  och examinationskriterier.

 161. Jag företräder
  professionsutbildningar.

 162. Vården vill ha personal som uppnår
  kraven för professionsutbildningar.

 163. Vi måste kanske
  vara duktigare på att underkänna.

 164. Vi försöker hålla en så hög ribba-

 165. -så att det vi släpper ut
  är kvalitetssäkrat för sjukvård.

 166. Samma sak för lärare. Vi måste
  försäkra oss om att de kan sitt jobb-

 167. -och har den kompetens
  som alla tror att de har.

 168. Tackar. Vi tänkte att vi skulle
  diskutera den här typen av frågor.

 169. Jag vänder mig först till dig, Lotta.

 170. Som student och med det student-
  perspektiv som du säkert har...

 171. Det här med att det varierar...

 172. Ett lärosäte
  har en viss betygsfördelning-

 173. -men på ett annat lärosäte
  ser det annorlunda ut i samma ämne.

 174. Tycker du att det är problematiskt?

 175. Det blir problematiskt om lärare
  ej har förståelse för systemet.

 176. Det är inte systemets fel. Det ska
  vi ha med oss. - Du var inne på det.

 177. Kvalitetsarbetet
  och det pedagogiska arbetet varierar.

 178. Då blir det ganska naturligt
  att också betygssättningen varierar.

 179. Att vi tycker att variation
  är problematiskt blir märkligt.

 180. Vi vill ju att alla ska lyckas,
  men är liksom fast i det relativa.

 181. Vi vill ju att alla ska nå
  så höga resultat som möjligt.

 182. Hur ser vi till att vi kommer dit?
  Det är det som är kärnfrågan.

 183. Det vill jag diskutera.

 184. -Emelie, hur tänker du?
  -Jag håller med Lotta.

 185. Det ska arbetas på varje lärosäte.
  Det finns skillnader överallt.

 186. Som du sa, det finns ett systemfel-

 187. -men man ska arbeta med kvaliteten.
  Alla studenter ska nå högt.

 188. Vad ska vi med betygen till?

 189. Man går en utbildning
  och ska visa en viss kompetens.

 190. Hur kommunicerar jag min kompetens
  ute i arbetslivet sedan?

 191. Du var inne på det Emelie. Du sa:

 192. "Hur strävar man
  efter en bättre kompetens?"

 193. På många lärosäten i dag
  krävs 50 % för godkänt-

 194. -i alla fall på salstentamen och
  liknande. Det måste vi nog gå ifrån.

 195. Då har studenten klarat hälften.

 196. Varför ska vi inte sträva
  efter 70 %, 75 % eller 90 %?

 197. Vi är inte redo för arbetslivet
  om vi bara har 50 % med oss.

 198. Man måste få upp ögonen
  hos studenterna.

 199. Inte: "Jag ska klara 50 % på tentan."

 200. Utan: "Jag kan gå ut i arbetslivet"-

 201. -"och faktiskt utöva kunskaperna
  som jag har lärt mig på kursen."

 202. Vi hade en sån diskussion
  vid vår fakultet.

 203. Vi observerade att de flesta
  studenterna ligger på betygsgränsen.

 204. Ur nationalekonomisk synpunkt är det
  viktigt att vi lyfter studenterna.

 205. -Men frågan är hur vi gör det.
  -Silvana.

 206. Graderade betyg ger inget lyft i sig.

 207. Det beror på var vi sätter gränsen
  för godkännande. Vi kan kräva 80 %.

 208. Om vi ska betygssätta kompetens
  måste vi göra det i alla dimensioner.

 209. Gör vi det med graderade betyg?

 210. Man säger att verksamhetsförlagd
  utbildning är svår att betygssätta.

 211. Men den är ju jätteviktig!
  Om vi tar bort den-

 212. -vad är det då
  för kompetens vi betygssätter?

 213. Det är ju svårare än så!

 214. Höga mål kan man också nå genom
  att sätta höga gränser för godkänt.

 215. Vad är den minsta acceptabla gränsen?

 216. Man måste få med hela utbildningen
  om man pratar om betyg.

 217. Åsa?

 218. Det som jag har funderat över när
  jag har tänkt på examinationssystem-

 219. -är att examinationen ligger i varje
  kurs och är ett totalt läraransvar.

 220. Inom program inom medicin och
  hälsovård, alla professionsprogram-

 221. -tänker man på progressionen
  mot helheten och har andra praktiker.

 222. Men i generella examina
  är varje kurs ofta en kurs för sig.

 223. Jag har ju ett sociokulturellt
  perspektiv på kunskapsutveckling.

 224. På programledningsnivå och
  lärosätesledningsnivå har man inte-

 225. -nåt perspektiv
  på kvaliteten i examinationer.

 226. Man har ingen kollegial diskussion.
  Har våra examinationer bra kvalitet?

 227. Studenter inom humaniora och teologi
  vill ha mer timmar i klassrummet.

 228. Summan för examination
  ligger i undervisningstimmarna.

 229. Vi får billiga, enkla examinationer,
  ju mer lärarna ska stå i klassrummet.

 230. Vi behöver lyfta frågan
  om kvalitet i examinationen.

 231. Om vi ska använda en massa
  graderade betyg är inte huvudfrågan.

 232. Huvudfrågan är hur vi examinerar
  våra studenter på ett utmanade sätt-

 233. -så att de närmar sig examensmålen.

 234. Kvalitetssystemet havererade på denna
  fråga, men man låtsas inte om det.

 235. Jag ser fram emot att examination
  ska betraktas som en viktig fråga-

 236. -på alla nivåer i högskolan.

 237. Det krävs forskning
  och politisk vilja.

 238. Lärosätesledningarna
  måste vilja detta.

 239. Om inte det äger rum,
  hamnar vi i-

 240. -att vi ska få en normalfördelning
  eller att alla får A. Meningslöst!

 241. Emelie?

 242. Jag tänkte på skalan A-F
  och även G-VG.

 243. Med en G-VG-skala tänker
  många studenter att godkänt räcker.

 244. Men med en A-F-skala
  strävar de efter högre betyg.

 245. Man ser inte dem som ligger
  två poäng under VG-gränsen.

 246. De har nått högre än vi
  som fick ett poäng över G-gränsen.

 247. Studenter blir mer instrumentella
  för de är mer stressade.

 248. Man räknar på sina studiemedel, och
  man måste prestera för att få ut dem.

 249. Samtidigt har vi
  ett oprioriterat examinationssystem.

 250. Inte konstigt
  om studenter nästan blir cyniska.

 251. De utsätts för helt olika
  examinationer och betygsskalor.

 252. Vi har ett pedagogiskt problem
  att hantera gemensamt.

 253. Apropå den frågan...

 254. Vi går tillbaka till den här.
  Nej, den här! Nej, den här!

 255. Apropå det här med stress.

 256. De två fyrgradiga skalorna
  har olika fördelning.

 257. På juristprogrammets skala
  får 38 % högsta betyg nationellt.

 258. Ingenjörsutbildningen
  har 23,1 % som får högsta betyg.

 259. Domstolsverket använder
  betygen från juristutbildningen-

 260. -som enda urvalsgrund
  för notarietjänstgöring.

 261. Man kan grubbla över om det ger den
  här effekten. Apropå betygsstress.

 262. Diskussionen handlar inte så mycket
  om flergradiga betyg eller inte.

 263. Problemet
  som statistiken återspeglar är-

 264. -att oavsett betygsskala
  varierar betygssättningen.

 265. Det syns i alla skalor utom
  i U-G-skalan. Där kan vi inte se det.

 266. Vi har ett mätverktyg, en betygsskala
  som vi ska bedöma utifrån.

 267. Men har vi pratat om
  hur vi ska använda det verktyget?

 268. Vad är ett A i A-F-skalan?
  Vad är ett VG?

 269. För vi nån dialog kring det?

 270. Vid en av våra intervjuer
  i det här arbetet påpekade nån-

 271. -att vi har en noggrann selektion
  för att komma in i högskolan.

 272. Det är som
  att komma igenom ett nålsöga.

 273. Men när vi examinerar-

 274. -var hittar vi nålen i en höstack
  när betygssättningen ser så olika ut?

 275. Jag tror att man också måste
  beakta betygens kommunikativa aspekt.

 276. -Ska jag?
  -Varsågod.

 277. Intagning är intressant. För några
  veckor sen kom en utredning om betyg.

 278. Friskolor sätter högre betyg än
  kommunala skolor på nationella prov.

 279. Då tar vi in studenter
  som egentligen inte har de betygen-

 280. -och studenter med de betygen kommer
  inte in - när det är stor konkurrens-

 281. -så det är intressant med
  graderade betyg, för det är viktigt.

 282. Det kan bli så att universiteten vill
  visa vilka duktiga studenter de har.

 283. Då får man en betygsinflation, som
  inte står för den reella kompetensen.

 284. Vi vill ju betygssätta
  en reell kompetens.

 285. Examinationen
  är det vi ska jobba med!

 286. Vi ska prata om hur vi examinerar.

 287. Vilka kriterier har vi?
  Vi kan börja med "godkänt".

 288. Åsa.

 289. För åtta år sen fick högre utbildning
  ett nytt läroplanssystem, curriculum.

 290. I stället för
  ämnesbaserade kursplaner-

 291. -fick vi kursplaner med lärandemål
  eller förväntade läranderesultat.

 292. Nu är det självklart
  att bedömningen utgår från det.

 293. Det finns inget beslut
  om en målrelaterad bedömning-

 294. -men det förutsätts
  efter läroplansförändringen.

 295. Då kan man säga så här...

 296. Vi har olika kurser
  som kan ha olika betygssystem.

 297. Skolan har samma mål
  för samma bitar av utbildningen.

 298. Då kan det vara relevant
  att titta på det här-

 299. -men i högre utbildning
  är betygsstatistik meningslös.

 300. Vi har inte koll
  på studenterna som kommer in-

 301. -vilket är viktigt för prognosen-

 302. -och ingen koll
  på vilka betygssystem...

 303. Rapporten handlar bara om betygs-
  skalor, inte om olika betygssystem.

 304. Det finns många olika, och de
  ger upphov till olika fördelning.

 305. Jag tycker
  att frågan är fel ställd om det här.

 306. Det är inte överraskande. Det
  finns skäl till att det ser olika ut.

 307. Vi behöver diskutera examination
  som ett försummat kvalitetsområde.

 308. -Kalle.
  -Vi pratar om olika saker.

 309. Om examination
  ska vara kvalitetsdrivande-

 310. -kan vi inte förvänta oss annat
  än större skillnader.

 311. Om vi ska ha små skillnader
  mellan de olika högskolorna...

 312. Det är svårt bara på en institution
  att tänka likadant.

 313. Om det ska vara lika, får vi
  enklare former av examinationer.

 314. Det blir svårt att ha
  kvalitetsdrivande examinationer.

 315. Det kanske måste få vara
  stora variationer.

 316. Det beror på vad vi vill.

 317. Det är inte bra
  om studenterna använder det som...

 318. Att det blir svårare att komma vidare
  om det är svårt att få bra betyg.

 319. Betyget som urvalsinstrument.

 320. Hur examinationer genomförs
  har effekter på pedagogiken-

 321. -men betygen är också ett
  urvalsinstrument på arbetsmarknaden.

 322. Vi blandar ihop de här olika delarna.

 323. Får jag bara säga nåt kort?

 324. Jag antar studenter
  till våra mastersprogram.

 325. Vi får in studenter
  från ställen med olika betygssystem.

 326. Och man ska ta hänsyn till att det är
  lättare att få betyg på nåt ställe.

 327. Men det svåra är
  att utbildningarna är så olika.

 328. Jag har ingen aning om vad de kan.

 329. Betyg är inte så viktiga för urval,
  för de säger så lite om vad de kan.

 330. Det blir så förenklat
  om vi ska använda betygen så.

 331. Om man ska jämföra betyg
  måste man jämföra kurser också.

 332. Kurser med samma rubrik
  kan vara väldigt olika kurser.

 333. Vi har indirekt varit inne på
  att vi betonar det pedagogiska-

 334. -och vikten av jobba med examination
  för kvalitetsutveckling.

 335. Där finns det mycket att göra.

 336. Myndighetsutövning, då?
  Vi är noggranna i högskolan med det-

 337. -när det gäller till exempel
  tillgodoräknanden, urval, examen...

 338. Betygssättning
  är också ett myndighetsbeslut.

 339. Är vi överens om grunderna
  för det myndighetsbeslutet?

 340. Uppenbarligen inte!

 341. Det här går in i det som redan sagts.

 342. Det finns en föreställning om att det
  är en fortsättning på skolans betyg.

 343. Men vad är det vi har här egentligen?

 344. Vi har mål som behöver uppfyllas
  för att få en examen.

 345. Det är grunden,
  och det kan vi signalera ut sen.

 346. Det viktiga här är inte betyg utan
  om kursernas mål är väl genomtänkta.

 347. Ligger de i linje med examensmålen?

 348. Eller har man omformulerat lite och
  examinerar på samma sätt som förut?

 349. SFS vill att det satsas
  på det akademiska lärarskapet.

 350. För att lärare
  ska utveckla professionen-

 351. -och göra den här myndighets-
  utövningen på ett riktigt sätt-

 352. -behövs pedagogiska strukturer och
  fortbildning. Pedagogik ska värderas.

 353. Vi vet inte vad kvalitet är.

 354. Vad säger att en student med A
  har bättre kvalitet?

 355. Det viktiga är att vi har
  kvalitetsarbete, kvalitetsutveckling.

 356. Så studenten med A är inte bättre
  än den som får B eller C?

 357. -Som person?
  -Nej, i prestationen!

 358. Det är svårt att säga vad det
  signalerar. Båda har uppnått målen.

 359. Vad säger det egentligen? Ska
  det hjälpa till i ett urval senare?

 360. Det är viktigt
  att fundera över de sakerna.

 361. Korta svar. - Åsa.

 362. Politiker och administratörer som
  vill ha ordning och reda kan säga:

 363. "Nu formar vi
  ett rättssäkert, stabilt system"-

 364. -"och lärarna
  ska myndighetsutöva på rätt sätt."

 365. Men den internationella överblicken
  i er rapport visar-

 366. -att det här
  är det mest problematiska området.

 367. Det finns inga system
  som både uppfyller pedagogiska krav-

 368. -och där betyg kan användas
  för urval. Där måste man välja.

 369. Det är kanske bra att vi har
  ett mångsidigt betygssystem-

 370. -för det är sån verksamhet vi har.
  A-F-skalan löser inget.

 371. Vi har samma kultur i botten, så den
  ger inte heller en rättvisande bild-

 372. -av vad som har hänt
  och vilka som kan vad.

 373. -Silvana.
  -Det är svårt att dra nån total...

 374. Jag tror inte att alla utbildningar
  ska ha samma system.

 375. Det ser olika ut,
  utbildningar är olika.

 376. Man måste jobba med examinationerna.

 377. Ett betygssystem
  kan passa en viss utbildning.

 378. Vi tittar gärna på prestigefyllda
  amerikanska universitet-

 379. -som Yale, Harvard och Stanford.

 380. På läkarutbildningarna där
  går de ifrån graderade betyg-

 381. -på de tidiga terminerna - "pre-med"-

 382. -för studenterna mådde så dåligt,
  och de tappade duktiga studenter.

 383. De ser ingen skillnad
  i slutresultatet.

 384. Det finns mycket litteratur om det.

 385. Det är en trend
  på prestigefyllda lärosäten-

 386. -att använda "pass"-"fail"
  åtminstone i början.

 387. Är det inte intressant
  att det står klart här-

 388. -att våra studenter som vi examinerar
  är bättre än våra bedömningssystem?

 389. Hur ser vi detta? Situationen är
  problematisk på läkarutbildningarna.

 390. Studenter från lärosäten i Europa
  vill in på svensk läkarutbildning.

 391. Vi måste gå noga tillväga när vi
  bedömer den utländska utbildningen-

 392. -i Polen, Tyskland
  eller var det nu är.

 393. Vi måste värdera utbildningen där
  på ett rättssäkert sätt-

 394. -så vi sitter
  med den problematiken i knäet.

 395. Ska vi inte bry oss om betyg över
  huvud taget? Hur hanterar vi detta?

 396. Emelie först.

 397. Vi säger alla
  att vi måste börja prata om det här.

 398. Inte bara kollegiet måste diskutera
  det. Involvera oss studenter också.

 399. Du pratade om ohälsan. - Det är en
  ohälsa i dag, det är en stressfaktor.

 400. Är A-studenten bättre
  än C- och D- studenten?

 401. De kan ha haft en dålig dag.
  Examinationsformen var kanske fel.

 402. Vi är så olika.
  Vi är ingen heterogen grupp.

 403. Vi måste börja prata om det!

 404. När jag hör diskussionen tänker jag:

 405. Det är okej att prata om examination,
  bedömning och kvalitetsutveckling.

 406. Får man prata om betyg i högskolan?

 407. Ja.

 408. Vi kan prata om examination först.
  Sen kan vi prata om betyg.

 409. Det är heterogent. Vad ska vi
  ha för betyg? Var lämpar de sig bäst?

 410. Beträffande professionsutbildningar
  vill samhället och patienterna-

 411. -att alla som släpps igenom kan
  sitt yrke. Det är en jätteviktig sak.

 412. Det är möjligt
  att det är bra med nåt betygssystem-

 413. -men det är svårt
  att prata generellt om detta.

 414. Kalle?

 415. Jag tänkte på betygen.
  Det är inte så lätt...

 416. De som går en delkurs ska bedömas på
  samma sätt. Det är det grundläggande.

 417. Men det är inte ofta
  vi jobbar med nivåerna.

 418. För kandidatuppsatser
  och examensarbeten-

 419. -måste det finnas
  en samsyn på institutionen.

 420. Vi har jobbat med det.
  Vi har haft betygssättningsövningar.

 421. Handledare och examinatorer
  har bedömt samma uppsatser-

 422. -för att hitta nivån för godkänt.

 423. Det är svårt bara det
  på en liten institution som vår.

 424. På andra ställen är det svårt att
  hitta nivåerna utan mycket arbete.

 425. Kommentarer?

 426. Nu har vi de här små kurserna
  och alla betygen.

 427. Men hur visar vi som akademiker
  våra kvalifikationer?

 428. Jo, genom portföljer, kvalitativa
  dokument, peer review och granskning.

 429. Det har inte slagit igenom
  som ett sätt att examinera studenter.

 430. Det beror
  på vårt finfördelade system.

 431. Studenter är kunskapsproducenter. Vi
  kan ha andra typer av redovisningar.

 432. Om vi hade resurser och kunde
  jobba med case-metodik och annat-

 433. -kunde vi få andra underlag
  för vad studenter kan-

 434. -och de kan kommunicera vad de kan
  på ett mer kvalitativt sätt.

 435. -Man arbetar med portfolios...
  -Det hänger ihop med detta!

 436. Ett mer initierat sätt att jobba.

 437. Det är viktigt att vi inte missar
  den internationella aspekten.

 438. Där behövs det ju
  ett samarbete mellan lärosätena-

 439. -så att det hanteras rättssäkert.

 440. Hur det ska ske får man jobba fram-

 441. -men rätt väg att gå
  är inte att böja sig:

 442. "För att upprätthålla mobilitet
  måste vi anpassa vårt system."

 443. Vi ska sträva efter ett bra system
  - och kanske få med oss andra.

 444. Att jämföra Ungern och Polen med
  svensk högskola är ett problem i dag.

 445. Du säger inte att vi tar in de bästa
  studenterna eftersom de har betyg.

 446. Utbildningar i Ungern och Polen-

 447. -då måste man titta på kvaliteten
  ur andra aspekter.

 448. Kvaliteten skiljer sig
  mellan olika universitet.

 449. -Vi blir ju granskade...
  -Ja, vi blir granskade.

 450. Det är lite oroväckande
  om vi tittar på-

 451. -hur de från övriga Europa
  presterar på skrivningar i Sverige.

 452. Vi verkar ha en heterogen bild.

 453. Det är individualiserat.
  Läraren sätter betyg på sin kurs-

 454. -utifrån lärandemål
  och betygskriterier.

 455. Problemen uppstår
  när betygen används för urval.

 456. Gymnasiebetygen används för att ge
  tillträde till högre utbildning.

 457. Vår arbetsgrupp tittade på hur mycket
  betyg används för andra slags urval.

 458. I vissa specifika sammanhang
  har betyg betydelse:

 459. Vid tillträde till forskarutbildning-

 460. -för anställning
  som postdok internationellt-

 461. -och när Domstolsverket anställer
  notarier från juristprogrammet.

 462. Sen finns det vissa få arbetsgivare
  som går väldigt mycket på betyg.

 463. När betyg används som urvalsgrund-

 464. -blir det problematiskt
  utifrån den heterogena bilden.

 465. Jag vill bara ställa den frågan:

 466. Vissa länder har flera betygssystem,
  precis som vi-

 467. -och andra har ett betygssystem.

 468. Tror ni att situationen i Sverige
  med fem olika betygsskalor-

 469. -skapar större
  heterogenitet i betygssättningen?

 470. Skulle det ha hjälpt
  om vi hade en skala - oavsett vilken?

 471. Skulle man då ha en mer naturlig
  bedömningstradition och praxis-

 472. -som är gemensam för alla lärare?

 473. Lotta.

 474. I anställningsordning
  och i praktiken-

 475. -måste vi ha krav
  på högskolepedagogisk utbildning.

 476. Det kommer att skapa så mycket
  lösningar på de här problemen.

 477. Och det behövs
  incitament i strukturerna-

 478. -och annat som stärker
  det akademiska lärarskapet-

 479. -för det är genom strukturerna
  som vi kan uppnå professionaliteten-

 480. -som gör att läraren kan bedöma
  på ett sätt som är rättssäkert.

 481. Då får man en mer homogen bild.

 482. Korta kommentarer nu. - Kalle.

 483. I Stockholm är det stora variationer
  fastän vi har samma.

 484. Det skulle nog inte bli mer likt
  med samma i hela Sverige.

 485. En kort fråga
  innan vi släpper in publiken.

 486. Svara ja eller nej. Behövs betyg
  i svensk högre utbildning?

 487. -Silvana.
  -Vad menar man med betyg?

 488. -Ja eller nej?
  -Ja... Det är klart!

 489. Självklart ja - fast det är svårt.

 490. Ja,
  för vi måste kunna se på nåt sätt.

 491. Ja, om vi klarar att hantera det.

 492. SFS har i dagsläget ingen åsikt där.

 493. Ett icke-svar,
  men det var intressant!

 494. -Då går vi vidare...
  -Vi vill gärna få frågor från er.

 495. Ställ er upp så att ni får
  mikrofonen, och säg vilka ni är.

 496. Marie Wahlgren,
  Lunds tekniska högskola.

 497. Den här diskussionen sker
  som om underkänt inte var ett betyg-

 498. -men det är ju
  det viktigaste betyget.

 499. Om man tar den där betygsskalan
  som Teknis har.

 500. Den.

 501. Under där
  finns det 30 % som har underkänt.

 502. 30 % av våra studenter
  går aldrig ut från utbildningen.

 503. Det mest katastrofala, som får
  de här håren att bli jättegrå-

 504. -är matematik årskurs ett.
  Där hade vi 60 % som fick U i år.

 505. Den gränsen är ju
  den allra viktigaste att diskutera.

 506. Det fångade man inte upp
  i diskussionen.

 507. I betygsstatistiken
  har vi bara godkända betyg.

 508. Det här tangerar vår diskussion.
  Alla de har uppnått lärandemålen.

 509. Hej! Samuel Sörensson,
  Blekinge studentkår.

 510. Varför tror vi
  att vi måste kunna jämföra allt?

 511. Det är inte så vårt system ser ut.

 512. Vi har autonoma lärosäten
  som utformar unika kurser.

 513. Varför tror vi att vi ska kunna
  jämföra dem? Det funkar inte så.

 514. Silvana?

 515. Jag håller med,
  underkänt är ett betyg.

 516. Och underkänt borde vi kunna jämföra.
  Det är jätteviktigt.

 517. Godkänt och underkänt.
  Det tycker jag är viktigt.

 518. Underkänt är ett viktigt betyg,
  så därför svarade jag ja till betyg.

 519. Vi har ingen nationell statistik på
  andelen underkända under de tre åren.

 520. Vi har inte det underlaget,
  så jag kan inte kommentera dina 30 %.

 521. Adrian Wennström,
  Uppsala teknolog- och naturvetarkår.

 522. Här finns
  en "hönan och ägget-problematik".

 523. Vi säger att bra och enhetlig
  betygssättning är superviktig-

 524. -men alla skiter ju i det,
  för de vet att bedömningarna suger.

 525. Studenterna
  försöker inte ens få bättre betyg-

 526. -och universiteten litar inte
  på sina egna betyg, det har vi sett.

 527. Andra arbetsgivare
  skiter också i betygen.

 528. Hur angriper man det här?

 529. Det finns inga incitament, för ingen
  vill ha en förbättrad bedömning. Typ.

 530. Vill nån bemöta den kommentaren?

 531. Det är ju fortfarande så att...

 532. Vi måste hålla isär det här.
  Underkänt är ett betyg.

 533. Vi måste göra nån form
  av bedömning och examination-

 534. -så att vi kan förhålla oss till
  vad vi godkänner, eller hur?

 535. Examinationen måste vara så bra att
  vi har på fötterna att underkänna.

 536. Våra lärosäten måste prata om det.

 537. Varför är det så
  att vi skiter i våra betyg?

 538. Man måste få oss att prata.

 539. Får jag kommentera? Men urvalet
  när man ska söka en anställning-

 540. -ska det göras hos den som anställer?

 541. Ska man efter en tre- eller femårig
  utbildning inte ha nåt med sig-

 542. -ut till arbetsgivaren?
  De frågorna måste ställas.

 543. Lotta.

 544. Det bedöms på andra grunder: examens-
  arbetet, vilka kurser man har läst-

 545. -och andra engagemang
  vid sidan av studierna.

 546. Är det där bedömningen ska göras?

 547. Simon Ivarsson,
  Sahlgrenska akademins studentkår.

 548. Ni sa att
  examinationerna behöver utvecklas.

 549. Jag ser det som att graderade betyg
  blir baserade på procent på tentor-

 550. -men jag tror att man borde frångå
  skriftlig examination. Vad tänker ni?

 551. Det är mycket viktigt att ifrågasätta
  hur vi examinerar och undervisar.

 552. Det är inte samma studentgrupp
  som tidigare.

 553. Det behöver inte betyda
  att det blir mer jobb.

 554. Vi behöver tänka om. Vi kan inte gå
  i samma gamla akademiska hjulspår.

 555. -Emelie och Kalle.
  -Det här är nog toppen av isberget.

 556. Vi måste prata om
  vad vi har för examinationer.

 557. En salstentamen ska inte bara
  vara "check, check, check" .

 558. Vad runtomkring kan studenten?

 559. Hur förhåller vi oss
  till våra kunskaper?

 560. Vi måste prata mer om det
  än om betygssättning.

 561. Kalle.

 562. Ofta använder vi procentsiffror,
  fastän vi har målrelaterade betyg.

 563. Det går inte riktigt att förstå.

 564. På min institution, där en av 100 får
  A, har vi i regel inte sifferbetyg.

 565. Vi har nästan bara hemtentor.
  De bedöms utifrån betygskriterierna.

 566. Vi skriver in var du hamnar.

 567. Studenterna verkar tycka
  att det är bra-

 568. -men de förstår inte hur vi gör,
  och jag kan inte förklara det.

 569. Det går inte egentligen.

 570. Vi hade ett kvalitetssystem
  som gick ut på-

 571. -att använda resultat från
  examination för att se kvaliteten.

 572. Det kapsejsade, för vi saknar
  kunskap om examinationens kvalitet.

 573. För studenterna handlar det
  om examinationens kvalitet.

 574. Vi vet ingenting om den i dag-

 575. -med vissa undantag.
  Det bedrivs fantastiska projekt.

 576. Det är där frågan ligger! Tack.

 577. De blå staplarna visar
  den faktiska betygsfördelningen.

 578. De grå visar vad
  den relativa ECTS-skalan föreskrev.

 579. Här ser man utfallet.

 580. ECTS-skalan blandades ofta ihop
  med den målrelaterade A-F-skalan.

 581. De följer varann ganska mycket.

 582. Vi bryter diskussionen.
  - Tack, panelen!

 583. Tack, alla som bidrog!

 584. Svensktextning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur sätter vi betyg i högskolan?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

En paneldebatt med Sveriges universitets- och högskoleförbunds rapport om betygssystem i högskolan som utgångspunkt. Hur säkerställer lärosätena att lärarna är överens om hur betygsskalan ska användas? Medverkande: Emelie Johansson, Studentkåren i Borås, Åsa Lindberg-Sand, Lunds universitet, Silvana Naredi, Göteborgs universitet, Charlotta Tjärdahl, Sveriges förenade studentkårer och Kalle Tryggvesson, Stockholms universitet. Moderatorer: Fredrik Oldsjö och Karin Kjellgren. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning, Pedagogiska frågor > Högskolepedagogik
Ämnesord:
Betygsättning, Högskoleutbildning, Högskolor, Kunskapsbedömning (pedagogik), Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - NU 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Aktiv studentmedverkan

Johan Gärdebo är doktorand i teknikhistoria vid Kungliga tekniska högskolan och har arbetat intensivt med studenters och lärares delaktighet för att möjliggöra aktiv studentmedverkan. Gärdebo berättar om hur arbetet med aktiv studentmedverkan har fortsatt att utvecklas vid Uppsala universitet och hur det nu sker i tydlig dialog med andra initiativ både i Sverige och internationellt. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Bedömning med casemetodik

Gudrun Edgren, professor vid medicinska fakulteten i Lund, presenterar en studie som har följt studenters progression i tre yrkesutbildningar bedömda med casemetodik. I yrkesförberedande utbildningar är det av intresse att följa studenternas progression till det framtida yrket, men examination sker på kursnivå och ger därför ingen upplysning om studenternas progression. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Att iscensätta det akademiska samtalet

Kristina Von Hausswolff, universitetsadjunkt i datavetenskap, berättar om upplägget av kursen Etik och IT hur man kan praktisera muntlig examination. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Hur sätter vi betyg i högskolan?

En paneldebatt med Sveriges universitets- och högskoleförbunds rapport om betygssystem i högskolan som utgångspunkt. Hur säkerställer lärosätena att lärarna är överens om hur betygsskalan ska användas? Medverkande: Emelie Johansson, Studentkåren i Borås, Åsa Lindberg-Sand, Lunds universitet, Silvana Naredi, Göteborgs universitet, Charlotta Tjärdahl, Sveriges förenade studentkårer och Kalle Tryggvesson, Stockholms universitet. Moderatorer: Fredrik Oldsjö och Karin Kjellgren. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Att genomföra självständigt arbete

Ola Holmström, projektledare Lunds universitet, redogör för en enkätstudie på Lunds universitet som fokuserar på studenters erfarenheter av att genomföra ett självständigt arbete. Syftet är att belysa hur olika utbildningar lyckas förbereda studenterna för det självständiga arbetet, hur studiemomentet organiseras och hur olika upplägg kan tänkas påverka studenternas upplevelser och studieframgångar. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framgångsfaktorer för examensarbetet

Jessica Lindblom, lektor i kognitionsvetenskap och Henrik Svensson, lektor i informationsteknologi, presenterar några framgångsfaktorer för examensarbetets genomförande och resultat vid Högskolan i Skövde. Framgångsfaktorerna är främst lärar- och studentsamverkan, konstruktiv länkning och uttalat studentansvar, som kan appliceras både vid campus- och nätbaserad undervisning. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framgångsfaktorer i internationella studier

Jonas Christensen, lektor i samhällsvetenskap och pedagogik och Maria Hjortsjö, lektor vid institutionen för socialt arbete, Malmö högskola, föreläser om framgångsfaktorer i internationell utbildning. Deras studie visar på ett samband mellan utveckling av lärarnas medvetande om studenternas skrivande och kvalitet i högre utbildning. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framtidens lärandemiljöer

Svenska lärosäten genomgår stora förändringar. Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsatte 2014 en arbetsgrupp för att ta fram underlag om framtidens lärandemiljöer i högskolan. Här redovisas och diskuteras resultatet. Medverkande: Anders Fällström, ordförande SUHF och prorektor vid Umeå universitet, Klara Bolander Laksov, forskare i pedagogik vid Karolinska institutet, Stefan Rodheim, chef NGL-centrum vid Högskolan Dalarna, Johan Alvfors, vice ordförande SFS, Åsa Lindberg-Sand, docent i utbildningsvetenskap och avdelningschef för högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet och Marianne Granfelt, generalsekreterare SUHF. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Tänka rätt och tycka lämpligt

Fredrik Alvén forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola och undersöker vad som är syftet med undervisning i historia. Är det medborgarfostran för en kollektiv förståelse? Eller handlar det om medborgarkompetens och att utveckla kritiskt tänkande, argumentationsteknik och källkritik? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.