Titta

UR Samtiden - NU 2016

UR Samtiden - NU 2016

Om UR Samtiden - NU 2016

NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Till första programmet

UR Samtiden - NU 2016 : Att genomföra självständigt arbeteDela
 1. Hej.

 2. Jag heter Ola Holmström.
  Jag jobbar på Lunds universitet-

 3. -på avdelningen
  Kvalitet och utvärdering.

 4. Vi utvärderar utbildningen.

 5. Vi sysslar med utvärdering
  av Lunds universitets utbildningar.

 6. Det är allt från nybörjarstudenterna-

 7. -vilka de är
  och vad de har för förväntningar-

 8. -till alumnstudier som handlar om
  hur före detta studenter-

 9. -ser tillbaka på studierna utifrån
  erfarenheter på arbetsmarknaden.

 10. Jag har också undervisat en hel del
  på högskola och universitet-

 11. -och handlett en hel del uppsatser.

 12. I projektet jag ska presentera
  sammanfaller de här två intressena.

 13. Det handlar om-

 14. -studenters genomförande
  av självständiga arbeten.

 15. Självständiga arbeten-

 16. -är det samma som det vi kallar
  examensarbete, ex-jobb eller uppsats.

 17. Innan jag presenterar undersökningen
  ska jag väldigt kort-

 18. -ta kontexten.

 19. Vi kan tänka på de självständiga
  arbetena utifrån olika perspektiv.

 20. Det är frågan om ett obligatoriskt
  utbildningsmoment.

 21. Det ska göras av alla studenter
  som vill ha en universitetsexamen.

 22. Det är ett centralt moment
  för studenterna-

 23. -och för högskolornas och
  universitetens genomströmning.

 24. Momentet beskrivs alltmer-

 25. -som en viktig aspekt
  av resultatet av utbildningen.

 26. Det blir då centralt
  för den som vill förstå-

 27. -relationen mellan utbildningens
  mål och resultat.

 28. Goda utbildningsmiljöer-

 29. -förväntas generera goda
  självständiga arbeten och vice versa.

 30. De självständiga arbetena tillskrevs
  en central betydelse-

 31. -när UKÄ utformade ett
  resultatbaserat utvärderingssystem-

 32. -som tillämpades 2011-2014.

 33. På basis av
  de självständiga arbetenas kvalitet-

 34. -graderas utbildningarna-

 35. -i bristande kvalitet, hög kvalitet
  och mycket hög kvalitet.

 36. Utifrån utbildningens perspektiv
  är det här en stor apparat.

 37. Lärare
  planerar och schemalägger kurser.

 38. Handledare och examinatorer ska utses
  och betygskriterier formuleras.

 39. Utbildningsinslag utöver handledning
  ska genomföras.

 40. Kursansvarig kanske vill anordna
  ett seminarium.

 41. Vi kanske vill koppla på
  bibliotekens kompetens-

 42. -när det gäller att söka litteratur.

 43. Lärare måste skapa en gemensam
  förståelse för arbetet-

 44. -t.ex. vilka krav som ska ställas,
  hur återkoppling ska utformas-

 45. -och hur höga krav på självständighet
  man kan ställa.

 46. Efter det här projektet-

 47. -är jag mycket medveten om
  att studenterna pratar om det här.

 48. Gör handledarna eller examinatorerna
  på olika sätt-

 49. -så pratar studenterna om det.
  Den här kommunikationen är viktig.

 50. Senare länkar
  de självständiga arbetena-

 51. -till studenternas tidigare
  utbildning.

 52. Lyckas utbildningen förbereda
  studenterna på ett bra sätt?

 53. Vad är det för uppsatser som skrivs
  i den miljön man är verksam?

 54. Hur kan man förstå
  sin egen utbildning i ljuset av det?

 55. Studentens perspektiv...

 56. Det självständiga arbetet är oftast
  olika andra utbildningsmoment-

 57. -med större frihet och större ansvar.

 58. Studieprocessen pågår under en
  längre tid än man har vant sig vid.

 59. Förväntningarna
  på eget kunskapsbidrag ökar.

 60. Det ger ett tillfälle
  till fördjupning för studenterna-

 61. -när man kan fördjupa sig
  i ett intressant område.

 62. Det kan öppna för både arbete
  och forskarstudier.

 63. Men det kan också vara
  en källa till frustration.

 64. Det finns studier
  från högskoleverket-

 65. -som beskriver studenter som
  uppfattar det självständiga arbetet-

 66. -snarare som en mardröm.

 67. Den här studien är publicerad-

 68. -i rapportserien Utvärdering.
  Den hittas lätt på nätet. Den heter:

 69. "Att genomföra ett självständigt
  arbete vid Lunds Universitet."

 70. Syftet med studien vi har genomfört-

 71. -var att belysa studenters
  erfarenheter av självständigt arbete.

 72. Fokus riktades mot hur väl förberedda
  studenterna tycker de blev-

 73. -och hur utbildningsmomentet
  kunde organiseras-

 74. -och länka till studenternas
  upplevelse och studieframgångar.

 75. Det är en enkätstudie som genomfördes
  digitalt under hösten 2014.

 76. Det överordnade urvalskriteriet var
  att man skulle ha gjort ett arbete.

 77. Man ska komma ihåg
  att det urvalskriteriet-

 78. -inte når studenter
  som inte har fullföljt kurserna.

 79. De som vill men inte har lyckats
  bli klara finns inte med.

 80. Det kan ha tagit två år. De måste
  inte ha blivit godkända samma termin.

 81. Vi har hundra personer på kandidat-
  respektive masternivå per fakultet...

 82. ...som har blivit slumpvis utvalda
  bland nyligen godkända studenter.

 83. Det är alltså den föregående terminen
  jämfört med hösten 2014.

 84. De sista godkändes i juni 2014.

 85. Vi gjorde ett tilläggsurval.

 86. Studien sammanföll
  med UKÄ:s kvalitetsgranskning.

 87. Det gav oss möjligheten att förskjuta
  fokus från studenternas upplevelse-

 88. -till de självständiga arbetenas
  kvalitet.

 89. Då valde vi ut
  studenter inom utbildningar-

 90. -som hade fått omdömet "bristande"
  resp. "mycket hög kvalitet".

 91. Vi hade dem som två grupper
  vi kunde jämföra med varandra.

 92. Den hypotetiska frågan
  vi ställde var:

 93. Vad kännetecknar miljöer
  som ger goda självständiga arbeten?

 94. Och vad kännetecknar miljöer där det
  skrivs sämre självständiga arbeten?

 95. Detta är en stor fråga metodologiskt
  och jag hinner inte gå in på den nu.

 96. Däremot utgör den
  avslutningskapitlet i rapporten.

 97. Jag vill säga nåt kort
  om svarsfrekvensen.

 98. 43 % är hyfsat
  utifrån våra erfarenheter.

 99. Det är totalt 714 personer.

 100. Alla fakulteter utom konstnärliga
  fakulteter är representerade.

 101. Jag ska presentera
  några sammanfattande slutsatser.

 102. Först presenterar jag en punktsats-

 103. -som följs
  av några empiriska illustrationer.

 104. Ett sätt att förbereda studenterna
  på uppsatsskrivande är-

 105. -att låta dem läsa
  tidigare studenters uppsatser.

 106. Hur lägger man upp en uppsats?
  Hur kan en uppsats se ut?

 107. Få studenter gör det
  inom ramen för sin utbildning.

 108. Däremot verkar intresset för
  att göra det vara väldigt stort.

 109. Diagrammet visar om man hade läst
  nån annan students arbete.

 110. Tittar vi totalt
  längst till vänster...

 111. ...så är det en diskrepans mellan
  utbildningarnas prioritering...

 112. ...och det intresse som studenterna
  har gett uttryck för.

 113. Många, 60 %, har på eget initiativ
  läst en uppsats-

 114. -och 15-16 % har gjort det
  inom ramen för sin utbildning.

 115. Vi ser tydligt att studenter
  är olika motiverade.

 116. De som ser en koppling till fortsatta
  studier och yrkesverksamhet-

 117. -är mer motiverade.

 118. Tittar vi på den summerande stapeln
  längst till vänster-

 119. -så är de flesta motiverade
  och ser fram emot att göra arbetet.

 120. Men en fjärdedel av studenterna
  är inte särskilt motiverade.

 121. De ska också handledas, examineras
  och ta sig igenom momentet.

 122. Det länkar tydligt till hur man ser
  på sin framtid efter studierna.

 123. De som är intresserade av att
  doktorera är i högre grad motiverade-

 124. -än de som inte är intresserade.

 125. Samma resultat får vi vad det gäller-

 126. -det självständiga arbetets länk
  till arbetslivet.

 127. Utifrån de här dimensionerna
  kan man tänka sig olika miljöer-

 128. -inom vilka arbetet genomförs.
  Inom naturvetenskaplig fakultet-

 129. -verkar det självständiga arbetet
  ha stor status för många studenter.

 130. Nästan hälften säger att de kände-

 131. -att det skulle ha stor betydelse när
  de sökte arbete och de ville forska.

 132. Inom andra fakulteter
  är det delvis annorlunda.

 133. Handledningen
  är kärnan i utbildningen...

 134. ...under det självständiga arbetet.

 135. Den har avgörande betydelse för hur
  studenterna upplever studiemomentet.

 136. Väl förberedda studenter är de som
  tycker att handledningen funkar bäst.

 137. Av dem som tycker
  att de hade fått bra handledning-

 138. -så är 80 % nöjda
  med kursen som helhet.

 139. Av dem som tycker
  att de har fått dålig handledning-

 140. -tycker en fjärdedel
  att kursen är bra.

 141. Handledaren
  är central för upplevelsen.

 142. Men handledaren är inte ensam.
  Den finns i en utbildningsstruktur-

 143. -som kan påverka förutsättningarna
  för handledningen.

 144. Här ser vi hur studenterna anser
  att handledningen fungerade-

 145. -i relation till hur förberedda
  de såg sig vara för skrivandet.

 146. Väl förberedda studenter tyckte
  att handledningen fungerade bättre-

 147. -i betydligt högre avseende
  än de som var oförberedda.

 148. Vi hade många olika frågor
  om det här med förberedelser.

 149. Oavsett vad det handlar om och
  oavsett fakultet slog det här igenom.

 150. Väl förberedda studenter tenderar att
  vara mer nöjda med sin handledning.

 151. Samma tendens finns i fråga om
  hur välinformerade de tyckte de var.

 152. De som tyckte att var välinformerade
  tyckte att handledningen var bättre-

 153. -än dem som hade blivit sämre
  informerade.

 154. Det visar informationen kring
  det självständiga arbetes formalia.

 155. Vi hade fler exempel
  och de gav samma resultat.

 156. Det blev ett samspel
  mellan handledare och student.

 157. Tittar man på hur studenterna svarar
  på de öppna frågorna-

 158. -så är det tydligt att studenterna
  har olika behov av stöd-

 159. -och handledarna har olika
  förväntningar på självständighet.

 160. Det ligger till grund för samspelet
  som ser väldigt olika ut.

 161. Vi kan tänka oss en student
  med stort behov av stöd-

 162. -som möter en handledare
  med höga krav på självständighet.

 163. "Det här är ditt ansvar. Jag är
  tydlig med var jag hjälper till med."

 164. De studenterna känner sig lätt
  övergivna. Det är ingen bra kombo.

 165. Studenter med stort behov av stöd-

 166. -kan också möta handledare som har
  låga krav på självständighet.

 167. Jag har hört handledare som nästan
  tar över sina studenters ångest-

 168. -och går och grunnar på uppsatsen
  i väldigt hög grad.

 169. De här studenterna blir så att säga
  "lotsade" genom systemet.

 170. Studenter med litet behov av stöd-

 171. -med handledare med höga krav
  på självständighet, är självgående.

 172. Det är en populär variant av
  studenter inom många lärargrupper.

 173. Studenter som vill jobba själv-

 174. -som har litet behov av stöd
  kan känna sig påpassade-

 175. -om de möter en handledare-

 176. -som inte har
  den här typen av förväntningar-

 177. -och vill hålla koll
  på sina studenter.

 178. Jag såg din löda lapp.

 179. Jag rundar av
  med några empiriska exempel.

 180. Student
  som kan känna sig övergiven...

 181. "Kontakten med handledaren gick inte
  bra. Vi drog oss för att ha kontakt."

 182. "Det var bortkastad tid och fick höra
  att det var 'självständigt arbete'."

 183. Här är en student
  med helt annan handledarerfarenhet.

 184. "Handledningen var bra,
  tack vare handledaren."

 185. "Han lade nog ner mer tid
  än han var tvungen till på oss."

 186. "Med en annan handledare hade det
  kanske inte fungerat lika bra."

 187. En självgående student: "Att välja
  ämne fritt var motiverande."

 188. "Jag arbetar bra på egen hand
  och vill disponera min egen tid."

 189. "Kursens upplägg passade mig bra."

 190. Slutligen har vi några studenter
  som känner sig påpassade.

 191. De vill göra det själv men har
  en handledare som vill hålla koll.

 192. "Trots att vi låg bra till
  enligt planeringen"-

 193. -"blev vi ifrågasatta
  av handledaren."

 194. "Det behövs för många studenter men
  vi blev nästan enbart ifrågasatta."

 195. "Det var väldigt kontraproduktivt."

 196. Jag ska runda av.

 197. Undersökningen visar att det här har
  en fin potential inom utbildningen.

 198. Studenterna lär sig mycket
  genom det här.

 199. Tittar vi på det
  i relation till examen-

 200. -och bildningsperspektiv
  på högre utbildning-

 201. -så är det en väg mot självständig
  problemlösning och kritiskt tänkande.

 202. Det visar studiens resultat
  väldigt tydligt. Tack.

 203. Magnus Hellqvist
  från Uppsala Universitet.

 204. Tack för en intressant presentation.
  Det här är jätteviktigt.

 205. Jag tänker på självständigt arbete
  på kandidatnivå och generell examen.

 206. Har ni sett
  om studenterna är medvetna om-

 207. -vikten av att de måste bli klara?

 208. De kanske ska gå vidare.

 209. Masterprogrammen kan ha kravet på
  att de ska bli färdiga.

 210. Det finns inga frihetsgrader till
  att sumpa chansen och hinna i tid.

 211. Det är ibland svårt att få dem att
  förstå att om man väntar för länge-

 212. -kan man bli stoppad från att komma
  in på det program man vill gå.

 213. Det är dessvärre inget vi belyser
  i studien.

 214. Jag har inget bra svar.

 215. Sara Berglund, Malmö högskola.

 216. Jag känner igen det här från mitt
  arbete som examensarbetesansvarig-

 217. -med 150 uppsatser varje år.

 218. De olika kategorierna,
  som jag själv inte hade satt ord på-

 219. -hjälpte mig mycket i mitt tänkande.

 220. Jag funderar på det du sa
  om hur förberedda de är.

 221. Det verkar vara en viktig faktor
  för hur de upplever det.

 222. Vad är det för typ av förberedelser?

 223. Handlar det om kursintroduktion
  eller under hela utbildningen?

 224. Eller är det en subjektiv uppfattning
  om vad förberedelse är?

 225. Vi belyser förberedelse
  utifrån olika dimensioner.

 226. Det handlar om teori, metod
  och att skriva vetenskapliga texter.

 227. Det finns några aspekter till.

 228. Det handlar om att bli förberedd på
  att genomföra hantverket...

 229. ...utifrån olika dimensioner.
  Det får samma utslag rakt igenom.

 230. Jag tror att man kan säga...

 231. Utifrån den här studien
  kan man säga-

 232. -att bra handledning kan kompensera
  dåliga kursstrukturer.

 233. Men dålig handledning kan inte
  kompenseras av en bra kursstruktur.

 234. Jag tror det är väldigt viktigt,
  precis som du säger.

 235. Hannah Smith,
  European University Associasion.

 236. Ni tittade på program
  med bristande kvalitet-

 237. -och program med hög kvalitet.

 238. Kom ni till nån konklusion
  hur det ser ut då?

 239. Frågan är hypotetiskt ställd
  och väldigt intressant.

 240. Det är inte så enkelt-

 241. -att de utbildningar
  som fick omdömet "bristande"-

 242. -har ett stort gäng
  missnöjda studenter-

 243. -som är omotiverade
  och inte intresserade av att forska.

 244. Det är svårt
  att se nåt tydligt mönster.

 245. Vi har inte en grön och en röd sida.

 246. Däremot så finns det vissa saker-

 247. -som sticker ut,
  även om det inte är entydigt.

 248. Generellt inte över alla linjer...

 249. Studenter som har genomfört arbete-

 250. -där omdömet var "hög kvalitet"-

 251. -är generellt nöjda med handledningen
  men det är inte entydigt.

 252. En annan sak vi kan anknyta till...

 253. Studenter som har läst-

 254. -andra studenters
  självständiga arbete innan-

 255. -befinner sig i högre grad-

 256. -inom utbildningar som har fått
  omdömet "mycket hög kvalitet".

 257. Jag kan ta fram det
  som en avslutande bild.

 258. Där är den. Det var det tydligaste.

 259. Man får lägga en egen tolkning
  på det här.

 260. Det bygger på en hypotesprövning.

 261. -Tack så hemskt mycket, Ola.
  -Tack.

 262. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att genomföra självständigt arbete

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ola Holmström, projektledare Lunds universitet, redogör för en enkätstudie på Lunds universitet som fokuserar på studenters erfarenheter av att genomföra ett självständigt arbete. Syftet är att belysa hur olika utbildningar lyckas förbereda studenterna för det självständiga arbetet, hur studiemomentet organiseras och hur olika upplägg kan tänkas påverka studenternas upplevelser och studieframgångar. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Högskolepedagogik
Ämnesord:
Högskolestuderande, Högskoleutbildning, Högskolor, Studieteknik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - NU 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Aktiv studentmedverkan

Johan Gärdebo är doktorand i teknikhistoria vid Kungliga tekniska högskolan och har arbetat intensivt med studenters och lärares delaktighet för att möjliggöra aktiv studentmedverkan. Gärdebo berättar om hur arbetet med aktiv studentmedverkan har fortsatt att utvecklas vid Uppsala universitet och hur det nu sker i tydlig dialog med andra initiativ både i Sverige och internationellt. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Bedömning med casemetodik

Gudrun Edgren, professor vid medicinska fakulteten i Lund, presenterar en studie som har följt studenters progression i tre yrkesutbildningar bedömda med casemetodik. I yrkesförberedande utbildningar är det av intresse att följa studenternas progression till det framtida yrket, men examination sker på kursnivå och ger därför ingen upplysning om studenternas progression. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Att iscensätta det akademiska samtalet

Kristina Von Hausswolff, universitetsadjunkt i datavetenskap, berättar om upplägget av kursen Etik och IT hur man kan praktisera muntlig examination. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Hur sätter vi betyg i högskolan?

En paneldebatt med Sveriges universitets- och högskoleförbunds rapport om betygssystem i högskolan som utgångspunkt. Hur säkerställer lärosätena att lärarna är överens om hur betygsskalan ska användas? Medverkande: Emelie Johansson, Studentkåren i Borås, Åsa Lindberg-Sand, Lunds universitet, Silvana Naredi, Göteborgs universitet, Charlotta Tjärdahl, Sveriges förenade studentkårer och Kalle Tryggvesson, Stockholms universitet. Moderatorer: Fredrik Oldsjö och Karin Kjellgren. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Att genomföra självständigt arbete

Ola Holmström, projektledare Lunds universitet, redogör för en enkätstudie på Lunds universitet som fokuserar på studenters erfarenheter av att genomföra ett självständigt arbete. Syftet är att belysa hur olika utbildningar lyckas förbereda studenterna för det självständiga arbetet, hur studiemomentet organiseras och hur olika upplägg kan tänkas påverka studenternas upplevelser och studieframgångar. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framgångsfaktorer för examensarbetet

Jessica Lindblom, lektor i kognitionsvetenskap och Henrik Svensson, lektor i informationsteknologi, presenterar några framgångsfaktorer för examensarbetets genomförande och resultat vid Högskolan i Skövde. Framgångsfaktorerna är främst lärar- och studentsamverkan, konstruktiv länkning och uttalat studentansvar, som kan appliceras både vid campus- och nätbaserad undervisning. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framgångsfaktorer i internationella studier

Jonas Christensen, lektor i samhällsvetenskap och pedagogik och Maria Hjortsjö, lektor vid institutionen för socialt arbete, Malmö högskola, föreläser om framgångsfaktorer i internationell utbildning. Deras studie visar på ett samband mellan utveckling av lärarnas medvetande om studenternas skrivande och kvalitet i högre utbildning. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framtidens lärandemiljöer

Svenska lärosäten genomgår stora förändringar. Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsatte 2014 en arbetsgrupp för att ta fram underlag om framtidens lärandemiljöer i högskolan. Här redovisas och diskuteras resultatet. Medverkande: Anders Fällström, ordförande SUHF och prorektor vid Umeå universitet, Klara Bolander Laksov, forskare i pedagogik vid Karolinska institutet, Stefan Rodheim, chef NGL-centrum vid Högskolan Dalarna, Johan Alvfors, vice ordförande SFS, Åsa Lindberg-Sand, docent i utbildningsvetenskap och avdelningschef för högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet och Marianne Granfelt, generalsekreterare SUHF. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Upptäcka våldsutsatta barn

Nästan var sjunde barn uppger att de blivit slagna någon gång. Tre procent blir slagna ofta eller vid upprepade tillfällen enligt Karin Blomgren från Rädda Barnen som här presenterar en ny rapport för hur man bättre kan upptäcka våldsutsatta barn i skolan. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.