Titta

UR Samtiden - NU 2016

UR Samtiden - NU 2016

Om UR Samtiden - NU 2016

NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Till första programmet

UR Samtiden - NU 2016 : Framgångsfaktorer för examensarbetetDela
 1. Mitt namn är Jessica Lindblom, och
  jag är lektor i kognitionsvetenskap-

 2. -vid högskolan i Skövde.

 3. Jag har varit ämnesföreträdare
  för det här ämnet under fem år.

 4. Henrik Svensson, biträdande lektor
  i informationsteknologi.

 5. Jag har varit programansvarig för det
  kognitionsvetenskapliga programmet-

 6. -som det här examensarbetet
  handlar om.

 7. Och även programmet User Experience
  Design, som vi gjorde samma sak med.

 8. Vi tänkte i dag prata om vår
  exjobbsprocess på kandidatnivå-

 9. -som vi tycker fungerar väldigt väl.
  Den utvecklades inom lärarkollegiet-

 10. -sen flera decennier tillbaka-

 11. -där vi trycker på att studenten
  ska driva det här självständigt.

 12. Men i nära samarbete
  med handledare och examinator.

 13. Och vi känner oss nöjda med det,
  för vi får igenom våra studenter-

 14. -och de får igenom exjobbet under
  den termin de läser examensarbetet.

 15. Vi har inte så många överliggare.

 16. Vi vill också belysa
  att den här presentationen...

 17. Vi har jobbat en del med blandad
  campus- och distansundervisning-

 18. -och den här processen är identisk
  för båda genomförandeformerna.

 19. Skillnaden är att handledningen
  sker på distans för de bitarna.

 20. Men momenten vi tar upp här genomförs
  på campus för båda variationerna.

 21. Det här gäller alltså
  två kandidatprogram-

 22. -som heter Kognitionsvetenskapligt
  program och User Experience Design.

 23. Man kan välja att göra ett exjobb
  på 15 hp eller 30 hp.

 24. Båda går under samma tidsperiod, så
  man läser på helfart eller halvfart.

 25. Vi har samma deadline
  för båda kursvarianterna.

 26. Vi trycker hårt på att studenterna
  ska göra det här individuellt.

 27. Hela institutionen
  applicerar den principen.

 28. När man börjar exjobbet
  får man sin handledare-

 29. -och man får veta
  vem som kommer att vara examinator.

 30. Handledare och examinator
  är givetvis olika personer.

 31. Vi ska prata en del om att vi har tre
  separata examinationstillfällen-

 32. -på kursen.

 33. Vi kan kalla dem för
  examinationsprocessens checkpoints.

 34. Vi börjar med en delexamination-

 35. -i slutet på februari,
  början på mars-

 36. -där studenten formulerar en fråge-
  ställning med litteraturgenomgång.

 37. Här får studenten inga
  färdiga frågeställningar.

 38. De ska jobba med det själva-

 39. -eller i samverkan med externa
  företag och organisationer.

 40. Som stöd har vi
  i kursen före vårterminen-

 41. -en "trattuppgift", där man gör
  en lite enklare variant-

 42. -av vägen från problemområde till en
  frågeställning. En liten uppvärmning.

 43. Sen vi införde det har vi fått
  en lättare start i examensarbetet.

 44. För det här är en utmaning.
  Det var den första checkpointen.

 45. Den andra handlar om metod, genom-
  förande och preliminära resultat.

 46. Och sen har vi
  den tredje checkpointen, som är...

 47. Den andra ligger i början av maj
  och den tredje i slutet av maj.

 48. Man har en muntlig presentation av
  arbetet med tillhörande opponering.

 49. Ett par dagar senare lämnar man in
  den slutgiltiga rapporten-

 50. -så att man kan få med kommentarerna.
  Och det är denna som bedöms-

 51. -för den skriftliga delen. Så man har
  några dagar på sig att försköna den.

 52. Checkpoint ett och två genomförs
  på exakt samma sätt, egentligen.

 53. Det inleds med att
  hela klassen sitter i en sal-

 54. -och studenterna presenterar sina
  arbeten, så långt som de har kommit.

 55. Efter varje presentation inleder
  examinatorn med några frågor-

 56. -och sen får resten av auditoriet
  ställa frågor till studenten.

 57. Det som sker sen i pausen är att
  examinator, handledare och student-

 58. -träffas och diskuterar
  studentens prestationer.

 59. Det är dels en delexamination av
  arbetet, så långt som det har kommit-

 60. -så vi har betygskriterier för varje
  checkpoint, som man stämmer av-

 61. -och ser om studenten
  har uppnått de här kriterierna.

 62. Det är även ett formativt samtal, där
  examinator, handledare och student-

 63. -diskuterar vilken riktning
  arbetet ska ta.

 64. Har betygskriterierna inte uppnåtts
  så diskuteras hur detta ska ske.

 65. Så vi lägger stort fokus
  på de här formativa aspekterna.

 66. Hur ska vi ta examensarbetet framåt,
  och hur ska vi nå i mål?

 67. Att vi skapar en samsyn mellan
  alla tre i det här handledarteamet.

 68. Student, examinator och handledare.

 69. Det är samma förfarande
  vid den andra checkpointen-

 70. -med fokus på metod och preliminära
  resultat. Vid checkpoint tre...

 71. Studenten släpps inte vidare... Man
  får inte börja med sin undersökning-

 72. -om frågeställningen inte duger.

 73. Och det är ett levande dokument -
  man ska lägga till aktuella saker.

 74. Man är inte klar med första delen,
  utan den ska man jobba vidare med.

 75. Vid den slutgiltiga presentationen-

 76. -där man har ett komplett draft,
  så presenterar man allt i 20 minuter.

 77. Två studenter
  är utsedda att opponera.

 78. De skriver varsin opponeringsrapport,
  men de för ett akademiskt samtal-

 79. -med den de opponerar på.

 80. Examinatorn ställer sina frågor
  som vanligt.

 81. Diskussion i salen,
  trepartssamtalet genomförs.

 82. Och dessutom ska studenten
  opponera på två andra arbeten.

 83. Vi är noga med att man inte byter
  roll - "vi opponerar på varandra"-

 84. -utan vi roterar, så att man inte
  får några slags beroendesituationer.

 85. Man får feedback från två studenter,
  från handledare och examinator-

 86. -och sen har man fyra, fem dagar
  på sig att lämna in sin rapport-

 87. -och den bedöms enbart summativt, för
  man har redan fått en massa feedback.

 88. Det har fungerat väl. Ibland bjuder
  man också in familjemedlemmar-

 89. -företagsrepresentanter
  och organisationer.

 90. Vi brukar alltid sluta
  med fika med tårta-

 91. -för att fira en inofficiell examen.

 92. Okej, då har vi försökt sammanfatta
  vad vi tror-

 93. -är framgångsfaktorerna
  för att skapa bra examensarbeten-

 94. -och vad som krävs
  för att studenterna ska lyckas.

 95. Vi har nämnt
  många av sakerna tidigare-

 96. -men vi vill särskilt betona
  de här trepartssamtalen-

 97. -mellan examinator, handledare
  och student efter varje checkpoint.

 98. Det skapar en samsyn om projektet,
  och det är en trygghet för studenten-

 99. -att veta vad examinatorn tycker.
  Det kan ju vara ett problem annars.

 100. Handledaren kanske också är osäker på
  om det är tillräckligt bra-

 101. -men genom de här samtalen så får man
  en samsyn om vad som krävs-

 102. -och vilka
  de egentliga kraven på exjobbet är.

 103. Handledaren och examinatorn pratar
  med varandra under resans gång-

 104. -informellt i korridorerna, så man
  är förberedd inför trepartssamtalet.

 105. Så att studenten inte dras i olika
  riktningar. Man har gått igenom det.

 106. Så två förberedda lärare möter
  studenten i en konstruktiv dialog.

 107. Och det hör till en senare punkt-

 108. -att det krävs att man har
  ett samkalibrerat lärarkollegium.

 109. Att man känner varandra, att man
  vågar prata om de här sakerna.

 110. Vilka kriterier som ska gälla
  och hur det går för studenterna.

 111. Det är också viktigt att vi ser
  det här som ett levande dokument.

 112. Nåt som studenten
  arbetar kontinuerligt med.

 113. Att man ständigt jobbar med rapport-
  skrivandet och examensprocessen-

 114. -så att man inte väntar för länge
  med att skriva.

 115. Det är det som de här avstämnings-
  punkterna bidrar mycket till.

 116. Att man synliggör för studenterna-

 117. -att vi har tydliga deadlines - du
  måste jobba med rapporten hela tiden.

 118. Men det är givetvis så att bara för
  att man är godkänd på en delrapport-

 119. -så betyder inte det att man inte
  måste jobba med den delen också.

 120. Utan allt är en helhet. Rapporten
  ska ses som ett levande dokument.

 121. Har jag glömt nånting?

 122. På de första checkpointsen
  kan man bara få U eller G.

 123. Vi vill inte...
  Ambitiösa studenter tänker ibland-

 124. -att det är kört att få VG
  om de bara får ett G där.

 125. Så vi har bara U och G, för att ha
  den här moroten. Vill man ha ett VG-

 126. -så är det det levande dokumentet
  som gäller.

 127. Därför kommer VG-nivån i slutet.

 128. Man kan få indikationer på hur det
  går, men man håller ändå lågan uppe.

 129. Och den andra checkpointen
  är vi ensamma om på institutionen.

 130. Man tycker att det är dyrt, men det
  är väldigt bra att träffas mitt i-

 131. -och stämma av. Vart är man på väg,
  hur går det med preliminära resultat?

 132. Det är väldigt värdeskapande,
  så vi vill behålla checkpoint två.

 133. De här checkpointsen är också väldigt
  bra för högpresterande studenter.

 134. Vi hörde Golnaz i går, som pratade
  om det här stora bekräftelsebehovet.

 135. När de här högpresterande studenterna
  kommer till presentationerna-

 136. -så är de jättenervösa.
  "Tror ni att jag är sämst?"

 137. När de ser sig i jämförelse med andra
  inser de att de ligger bra till-

 138. -och kan slappna av lite.

 139. Så de får också ut
  väldigt mycket av det här.

 140. Det är inte bara att vi säkerställer
  progressionen hos de lite svagare-

 141. -utan även de högpresterande får ut
  nånting av de här deadlinesen.

 142. Lite kort då. Det kanske är
  resurskrävande med dessa checkpoints-

 143. -men det är väl värt det. Vi har
  ett samkalibrerat lärarkollegium-

 144. -och det är också kvalitetssäkrande,
  då fler ger reflektioner på arbetet.

 145. Vi är måna om att betygskriterier,
  checkpoints och tidpunkter-

 146. -är på plats vid kursens start, och
  vi vill ha den här bedömande tonen-

 147. -och inte en dömande ton i samtalet.

 148. Det ger en hög närvaro - studenterna
  lyssnar på varandras arbeten.

 149. De gör ju individuella arbeten, så de
  behöver träffas och prata av sig.

 150. Vi brukar ha en gemensam middag
  efter de här dagarna.

 151. De på distansprogrammet upplevde
  det här som väldigt positivt.

 152. Att få komma till Skövde.
  Trots att de fick resa långt ibland-

 153. -ibland från andra länder - så ville
  de komma hit och träffa de andra.

 154. De här trepartssamtalen, då... Att
  det är olika personer får den här...

 155. De lär sig peer review-processen...

 156. Som handledare läser man in det man
  vet - det blir en kvalitetssäkring.

 157. När den processen fungerar bra så
  blir det en värdeskapande aktivitet.

 158. Och examinatorn är ju rollmodeller
  när de ställer sina inledande frågor.

 159. De ska inte vara dömande. Svårare
  frågor tar man i trepartssamtalet.

 160. Man tar de generella frågorna, och då
  vågar övriga studenter också fråga-

 161. -och man ser att de har förstått vad
  en akademisk utbildning handlar om.

 162. Och där blir de förebilder. Sen
  så har många av våra examensarbeten-

 163. -blivit vetenskapliga publikationer
  på internationella konferenser.

 164. Det är vi nöjda över,
  och vi visar gärna upp dem.

 165. "Den här studenten har gjort det här
  på den konferensen."

 166. Vi vill tacka för er uppmärksamhet.
  Här är en bild på några av de-

 167. -som hade examination nu den 30 maj.

 168. Några av studenterna och kollegorna.

 169. De ska ut i arbetslivet, och några
  ska gå vidare till högre studier.

 170. -Tack för oss.
  -Tack så mycket.

 171. Hej. Margareta Melin,
  K3, Malmö högskola.

 172. Malmö universitet
  kanske man snart ska säga.

 173. Tack för en väldigt
  inspirerande presentation.

 174. Och i mångt så liknar det-

 175. -det som jag och min kollega
  presenterade i går.

 176. Fast ni drar det lite längre.
  Och en sak som jag funderar på-

 177. -är det där med pengar. Ja.

 178. Man kan ju tänka sig... Examinatorer
  som kommer in kostar mycket pengar.

 179. Hur ser balansen mellan examinatorns
  timmar - det där hemska ordet-

 180. -och handledarens timmar ut?

 181. Och har examinatorn fått timmar av
  handledningen, eller hur ser det ut?

 182. Vi har uppmärksammat frågan,
  men tog inte upp det här.

 183. För ett arbete på 30 hp
  så har examinatorn 15 timmar totalt-

 184. -och handledaren har 20 eller 25.

 185. -Vi har fem och sju timmar.
  -Det är en väldigt omdiskuterad...

 186. Vi har länge på institutionen
  för informationsteknologi-

 187. -lagt mycket krut på exjobbet genom
  alla år, och det har fått kosta.

 188. Kurserna går back, men det
  kompenserar man på de andra kurserna.

 189. Det har betalat sig - vi har kommit
  väl ut i de här UKÄ-utvärderingarna.

 190. Vad man än tycker om dem. Men
  så här har vi haft det sen 80-talet-

 191. -så vi är tacksamma över
  att vara i en sån kultur.

 192. Tack för er utmärkta presentation.

 193. Anna Wärnsby, Malmö högskola.

 194. Det var intressant att höra hur ni
  upphöjde det vetenskapliga samtalet-

 195. -i det arbetet. Det är allmänt
  föredömligt i sammanhanget.

 196. Jag har en fråga
  som ni inte har berört.

 197. Det finns ju en väldigt stark empiri
  vad gäller...

 198. ...anonyma examinatorer.

 199. När examinatorn inte har en relation
  till den som examineras-

 200. -så brukar betygen se annorlunda ut-

 201. -än när det finns en sån relation.

 202. Har ni haft oberoende examinatorer
  för att kolla-

 203. -att betygen för uppsatserna stämmer
  överens, eller ligger nånstans...?

 204. Nej, alltså... Vi är väldigt samkörda
  inom kollegiet, på gott och ont.

 205. En kollega inom dataspelsprogrammen-

 206. -som har fler studenter, har jobbat
  hårt med examinationsseminarier-

 207. -för att hitta en kalibreringsnivå.

 208. Men det vi tror har varit nyttigt,
  och som vi såg som en positiv aspekt-

 209. -när vi utvärderades av UKÄ... Vi
  fick hög kvalitet på vår utbildning-

 210. -för vi är måna om att studentens
  tankegångar ska synas i exjobbet.

 211. Hur har de tänkt och reflekterat? Det
  kanske handlar om skrivsättet ibland.

 212. Här blir inte examinatorn anonym-

 213. -men man försöker ändå
  distansera sig.

 214. Jag är handledare åt en student
  men examinator åt en annan.

 215. Vi har hittat en bra fördelning där.

 216. Vi testade mer anonyma examinationer,
  men vi såg ingen större skillnad.

 217. Det kan vara kollegiet som fixar det.
  Dataspelsutbildningen jobbade hårt-

 218. -för att hitta kalibreringsnivån. En
  lägre studentvolym kan ju underlätta.

 219. -Men det är en intressant fråga.
  -Då får vi tacka er.

 220. Jessica Lindblom och Henrik Svensson.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Framgångsfaktorer för examensarbetet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Jessica Lindblom, lektor i kognitionsvetenskap och Henrik Svensson, lektor i informationsteknologi, presenterar några framgångsfaktorer för examensarbetets genomförande och resultat vid Högskolan i Skövde. Framgångsfaktorerna är främst lärar- och studentsamverkan, konstruktiv länkning och uttalat studentansvar, som kan appliceras både vid campus- och nätbaserad undervisning. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Högskolepedagogik
Ämnesord:
Akademiska examina, Högskoleutbildning, Högskolor, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - NU 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Aktiv studentmedverkan

Johan Gärdebo är doktorand i teknikhistoria vid Kungliga tekniska högskolan och har arbetat intensivt med studenters och lärares delaktighet för att möjliggöra aktiv studentmedverkan. Gärdebo berättar om hur arbetet med aktiv studentmedverkan har fortsatt att utvecklas vid Uppsala universitet och hur det nu sker i tydlig dialog med andra initiativ både i Sverige och internationellt. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Bedömning med casemetodik

Gudrun Edgren, professor vid medicinska fakulteten i Lund, presenterar en studie som har följt studenters progression i tre yrkesutbildningar bedömda med casemetodik. I yrkesförberedande utbildningar är det av intresse att följa studenternas progression till det framtida yrket, men examination sker på kursnivå och ger därför ingen upplysning om studenternas progression. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Att iscensätta det akademiska samtalet

Kristina Von Hausswolff, universitetsadjunkt i datavetenskap, berättar om upplägget av kursen Etik och IT hur man kan praktisera muntlig examination. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Hur sätter vi betyg i högskolan?

En paneldebatt med Sveriges universitets- och högskoleförbunds rapport om betygssystem i högskolan som utgångspunkt. Hur säkerställer lärosätena att lärarna är överens om hur betygsskalan ska användas? Medverkande: Emelie Johansson, Studentkåren i Borås, Åsa Lindberg-Sand, Lunds universitet, Silvana Naredi, Göteborgs universitet, Charlotta Tjärdahl, Sveriges förenade studentkårer och Kalle Tryggvesson, Stockholms universitet. Moderatorer: Fredrik Oldsjö och Karin Kjellgren. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Att genomföra självständigt arbete

Ola Holmström, projektledare Lunds universitet, redogör för en enkätstudie på Lunds universitet som fokuserar på studenters erfarenheter av att genomföra ett självständigt arbete. Syftet är att belysa hur olika utbildningar lyckas förbereda studenterna för det självständiga arbetet, hur studiemomentet organiseras och hur olika upplägg kan tänkas påverka studenternas upplevelser och studieframgångar. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framgångsfaktorer för examensarbetet

Jessica Lindblom, lektor i kognitionsvetenskap och Henrik Svensson, lektor i informationsteknologi, presenterar några framgångsfaktorer för examensarbetets genomförande och resultat vid Högskolan i Skövde. Framgångsfaktorerna är främst lärar- och studentsamverkan, konstruktiv länkning och uttalat studentansvar, som kan appliceras både vid campus- och nätbaserad undervisning. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framgångsfaktorer i internationella studier

Jonas Christensen, lektor i samhällsvetenskap och pedagogik och Maria Hjortsjö, lektor vid institutionen för socialt arbete, Malmö högskola, föreläser om framgångsfaktorer i internationell utbildning. Deras studie visar på ett samband mellan utveckling av lärarnas medvetande om studenternas skrivande och kvalitet i högre utbildning. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framtidens lärandemiljöer

Svenska lärosäten genomgår stora förändringar. Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsatte 2014 en arbetsgrupp för att ta fram underlag om framtidens lärandemiljöer i högskolan. Här redovisas och diskuteras resultatet. Medverkande: Anders Fällström, ordförande SUHF och prorektor vid Umeå universitet, Klara Bolander Laksov, forskare i pedagogik vid Karolinska institutet, Stefan Rodheim, chef NGL-centrum vid Högskolan Dalarna, Johan Alvfors, vice ordförande SFS, Åsa Lindberg-Sand, docent i utbildningsvetenskap och avdelningschef för högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet och Marianne Granfelt, generalsekreterare SUHF. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Perspektiv och erfarenhet av entreprenöriellt lärande

Hur blir man rustad för ett samhälle i ständig förändring och hur ska man översätta skolkunskap i praktiken? Representanter från både högskola och näringsliv diskuterar vad utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande är och vilka de viktigaste drivkrafterna är för kunskapsbildning. Medverkande: Susan Wahlgren Persson, Ung Företagsamhet, Johan Riseborn, rektor, Magnus Carstam, Drivhuset, Olof Eriksson, Coompanion, Pär Widén, forskare. Moderatorer: Jonas Christensen och Balli Lelinge. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.