Titta

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Om UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Föreläsningar om språknedsättning hos barn. Forskare från Storbritannien, Finland och Sverige talar om aktuell forskning om allt från fem månaders bebisar till tonåringar med dyslexi, genforskning och språknedsättning hos hörselskadade. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling : Språkstörning och hörselnedsättning i skolanDela
 1. Jag ska prata om en grupp som utsätts
  för extra stora utmaningar.

 2. Nämligen barn med hörselnedsättning.

 3. Ett exempel på en utmaning i skolan-

 4. -kan vara att genomföra ett projekt
  tillsammans med en klasskamrat-

 5. -kring teman
  som vatten, skog eller hinduism.

 6. Vad krävs av individen för att den
  ska kunna bidra till arbetet-

 7. -och lära sig nåt av det?
  Ja, ganska mycket.

 8. Det krävs att man förstår vad temat
  innebär och instruktionerna man får.

 9. Det krävs
  att man kan söka information-

 10. -läsa den, förstå den,
  bearbeta och strukturera den-

 11. -till en redogörelse
  där man använder rätt ord.

 12. Alltså, det som Åsa och Viktoria
  har pratat om.

 13. Det krävs också att man kan
  kommunicera effektivt med de andra-

 14. -att man kan ta in vad de säger, och
  att man kan formulera vad man tycker.

 15. Det ställer höga krav
  på komplexa språkliga förmågor-

 16. -och på förmågan att kommunicera.

 17. Alla har inte goda förutsättningar
  att tillägna sig de kompetenserna.

 18. En riskgrupp är
  barn med hörselnedsättning.

 19. Ca 100 barn föds varje år i Sverige
  med en permanent hörselnedsättning.

 20. Till det kommer barn som tidigt i
  livet förvärvar en hörselnedsättning.

 21. Detta får naturligtvis konsekvenser
  för språkutvecklingen.

 22. Kontexten för språkutveckling,
  åtminstone i tidig ålder-

 23. -är samtal och interaktion med andra.

 24. Vi lär oss språk i samspel med andra-

 25. -och för att vi ska kunna interagera
  med andra.

 26. Talspråksutvecklingen bygger på
  att man kan uppfatta-

 27. -och dela in ljudsignalen
  som språkstimulansen består av-

 28. -att man kan skapa ljudbilder av ord-

 29. -och sen koppla dem
  till en betydelse.

 30. För att det ska gå bra måste det ske
  i meningsfulla kontexter.

 31. En hel del i det talade språket,
  den språkliga input barnet får-

 32. -är betonat
  och har en tydlig betydelse.

 33. Men vi har också korta,
  obetonade element som t.ex. ändelser.

 34. Man måste kunna förstå skillnaden
  mellan "leker" och "lekte".

 35. Vi har korta funktionsord
  som "på", "som", "att", "har"-

 36. -som är viktiga för att modifiera
  betydelsen hos de andra orden-

 37. -och för att markera samband...

 38. ...mellan de andra orden
  i meningar och texter.

 39. Det ställer krav på hörseln. Man
  måste kunna höra de här elementen.

 40. Det ställer krav på förmågan att be-
  arbeta auditiv, språklig information.

 41. Det är en utmaning att lära sig det
  här även utan en hörselnedsättning.

 42. Det är viktigt med tidig upptäckt
  och att man sätter in åtgärder-

 43. -t.ex. hörapparat eller
  cochleaimplantat i tidig ålder.

 44. Men även om barnet
  får hjälpmedel tidigt-

 45. -visar det sig
  att det inte finns nån garanti-

 46. -för att det blir
  en typisk språkutveckling.

 47. Vi har undersökt språk
  och språkutveckling-

 48. -hos barn med olika grad av hörsel-
  nedsättning sen slutet av 90-talet.

 49. Sen dess har förutsättningarna
  förbättrats för de här barnen-

 50. -både när det gäller teknik
  och tidiga åtgärder.

 51. Eftersom en bidragande orsak,
  eller orsaken-

 52. -till språkstörning
  hos barn med normal hörsel-

 53. -är problem med bearbetning
  av auditiv information, använde vi-

 54. -samma metoder i forskningen
  kring barn med hörselnedsättning-

 55. -som i forskning kring barn med
  språkstörning utan hörselnedsättning.

 56. Vi har fokuserat på såna förmågor-

 57. -som är särskilt sårbara
  hos barn med språkstörning-

 58. -som förmågan att repetera låtsasord-

 59. -som t.ex. "tukasen",
  "stölakap", "mäpa" och "skulpa".

 60. Vi har också tittat på förmågan
  att böja verb i dåtid-

 61. -som "lekte" och "sprang".

 62. Det är intressant att hitta på ord
  och se om barnen kan böja dem.

 63. T.ex. verbet "flipa", som inte finns.

 64. Båda de här förmågorna föreslås-

 65. -som kliniska markörer
  för språkstörning.

 66. Att repetera låtsasord prövar
  förmågan att minnas en ljudsekvens...

 67. ...tillräckligt länge för att skapa
  en ljudbild som man sen återger.

 68. Det är en grundläggande förmåga för
  att man ska kunna lära sig nya ord.

 69. Förmågan att böja verb representerar
  förmågan att skapa språkliga regler-

 70. -d.v.s. en aspekt
  av grammatisk förmåga.

 71. En annan förmåga som vi har
  fokuserat på är meningsförståelse-

 72. -eftersom nedsatt förståelse är
  ett tecken på allvarligare problem-

 73. -och sämre prognos vid språkstörning.

 74. Här får barnet höra en mening och
  ska sen peka på en av fyra bilder-

 75. -som passar ihop
  med meningens betydelse.

 76. Det representerar en komplex förmåga-

 77. -som bl.a. är beroende av korttids-
  minnet och grammatisk kunskap.

 78. Det ska mer till,
  men bland annat det.

 79. I en pågående studie undersöker vi
  15 döva barn med cochleaimplantat.

 80. De är 5-8 år gamla, och har fått
  sina implantat ganska tidigt-

 81. -mellan 8 månaders och 3,5 års ålder.

 82. När vi tittar på gruppnivå
  och jämför med matchade kontroller-

 83. -presterar de här barnen
  signifikant sämre på alla tre mått.

 84. Tittar vi på individnivå
  är det bara två av de femton barnen-

 85. -som presterar helt i nivå
  med jämnåriga på alla tre mått.

 86. De allra flesta har problem med
  uppgiften att repetera påhittade ord-

 87. -och ungefär hälften har problem
  med två eller alla tre mått.

 88. Det vill säga, de presterar i viss
  mån som barn med språkstörning.

 89. Den här andelen, ungefär hälften-

 90. -liknar det man har funnit
  i internationella studier-

 91. -och i våra studier av barn med mild
  hörselnedsättning och hörapparat.

 92. Om man går upp i ålder
  minskar andelen något-

 93. -men fler barn
  uppvisar problem med språket-

 94. -än barn med normal hörsel.

 95. Utöver detta fann vi att utvecklingen
  av ordförrådet kan vara svag.

 96. Studier tyder på att det gäller
  ordförståelse i högre grad-

 97. -än ordproduktion.
  Vi har också tittat på interaktion-

 98. -mellan barn med hörselnedsättning
  och jämnåriga kamrater-

 99. -och funnit att i samtal i en tyst
  miljö med en kamrat de känner väl-

 100. -d.v.s. under gynnsamma förhållanden,
  är barnen aktiva samtalspartner.

 101. De skiljer sig inte från kamraterna,
  men de har andra strategier-

 102. -och ett annat behov
  av visuell information-

 103. -d.v.s. att titta på den
  som de pratar med.

 104. Nu jämför vi barn
  med mild hörselnedsättning-

 105. -med barn med måttlig nedsättning.
  Båda grupperna har hörapparat.

 106. Andelen barn som presterar lågt
  på både repetition av påhittade ord-

 107. -och meningsförståelse
  är lika stor i båda grupperna.

 108. Det tyder på
  att hörselnedsättningsgraden-

 109. -inte påverkar risken
  för språkstörning nämnvärt.

 110. Barnen med mild hörselnedsättning-

 111. -hade fått sin hörapparat senare
  än de med måttlig nedsättning-

 112. -vilket är nånting
  som man borde titta närmare på.

 113. Trots framstegen i teknisk kvalitet-

 114. -och att man får hjälpmedel tidigt,
  vilket förbättrar förutsättningarna-

 115. -får en hörselnedsättning
  ofta konsekvenser-

 116. -för språkutvecklingen
  och den kommunikativa förmågan.

 117. De här barnen har också en ökad risk
  för läs- och skrivsvårigheter.

 118. De kan använda mindre effektiva
  strategier än barn med normal hörsel.

 119. Detta får också konsekvenser för
  förutsättningarna för deras lärande.

 120. Inte i nån studie
  kan man hitta nån enskild faktor-

 121. -som kan förklara varför det går bra
  för vissa barn och sämre för andra.

 122. Liksom för barn med språkstörning
  utan hörselnedsättning-

 123. -är nog förklaringen multifaktoriell.

 124. Det handlar om ett samspel mellan
  svagheter och styrkor hos barnet-

 125. -där styrkorna kanske kan hjälpa till
  att kompensera.

 126. En sak som är viktig att tänka på är-

 127. -att hörseln inte blir normal
  med ett hörselhjälpmedel.

 128. Kvaliteten är annorlunda jämfört med
  om man inte har en hörselnedsättning.

 129. Man har undersökt många faktorer-

 130. -för att försöka se vad som skulle
  kunna predicera en bättre prognos.

 131. Man har tittat
  på grad av hörselnedsättning-

 132. -om de har hjälpmedel på båda öronen-

 133. -deras språkliga miljö, vilka
  pedagogiska insatser som har gjorts-

 134. -och barnets inneboende
  kognitiva förutsättningar.

 135. Men ingen av de här faktorerna
  kan helt...

 136. De kan bidra, men det finns
  väldigt mycket kvar att förklara.

 137. Den slutsats vi drar av det här är
  att vi inte kan nöja oss med-

 138. -att vi har tekniskt avancerade
  hjälpmedel som sätts in tidigt-

 139. -eller att barnen bara har
  en mild hörselnedsättning.

 140. Vi kan än så länge inte från början
  säga vilka som får problem.

 141. Vi vet bara att risken för språk-
  störning är högre i den här gruppen.

 142. Uppföljning av språkutvecklingen hos
  barn med nedsatt hörsel är viktig-

 143. -och det är viktigt att erbjuda stöd
  för språkutvecklingen-

 144. -för att ge
  så goda förutsättningar som möjligt.

 145. Barn med hörselnedsättning har
  ett försämrat lyssningsvillkor-

 146. -och det är viktigt att ta reda på-

 147. -hur yttre aspekter av
  lyssningsvillkor påverkar lärandet.

 148. Det ska vi få höra om strax. Tack.

 149. Tack så mycket!
  Det är två minuter kvar för frågor.

 150. Har ni tittat på bilaterala eller
  unilaterala hörselnedsättningar?

 151. Det är bara bilaterala sensorineurala
  som vi har tittat på-

 152. -men unilaterala är också viktigt
  att titta närmare på.

 153. En konklusion. När vi logopeder hör-

 154. -"Ju sämre barnet hör, desto sämre
  blir språket" ska vi protestera-

 155. -för så är det inte. Tack ska du ha!

 156. Textning: Maria Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Språkstörning och hörselnedsättning i skolan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Att drabbas av både språkstörning och hörselnedsättning är svårt, och det är viktigt att upptäcka det så tidigt som möjligt. Kristina Hansson berättar här om forskning inom detta område och hur man kan hantera svårigheterna. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Allmän medicin, Hörselskadade, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Språkstörningar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Finns det någon specifik språkstörning?

Det är svårt att få pengar för forskning kring språkstörningar, berättar Courtenay Norbury, professor vid University College London. Det finns så många benämningar och de syns för lite i medierna. Norbury har gjort en stor undersökning i England med tusentals barn och identifierar både problem och lösningar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tidig ordinlärning

Vad händer i hjärnan när 1,5-åringen lär sig ord? Kristina Borgström och Janne von Koss Torkildsen berättar om en svensk-norsk studie där de med hjälp av elektroder på barnets huvud lyckats mäta hur hjärnan bearbetar ord. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och flerspråkighet

Att vara flerspråkig och samtidigt ha en språkstörning innebär stora utmaningar. De specialkunskaper man har som flerspråkig kan dock innebära många fördelar. Ketty Holmström och Annika Andersson, lektor respektive språkforskare, berättar här om hur mångspråkighet fungerar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Smartare lek- och lärspel för barn

Barn känner väldigt tidigt att de "inte kan", men det är ofta på helt felaktiga grunder. Med lek- och lärspel kan man både angripa detta problem och lära barnen att förstå språk. Agneta Gulz berättar här om sin forskning kring barn mellan 3 och 6 år och hur de kan lära sig genom att lära andra. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning i familjen

Ärftligheten av språkstörningar blir starkare ju starkare språkstörningen är. Forskaren Nelli Kalnak berättar här om olika gener för språkstörning hos barn och reder ut riskfaktorer inom olika diagnoser. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tryckfel i generna

Juha Kere, professor i molekylärbiologi, presenterar ny forskning om generna hos människor med dyslexi. Hur ser hjärnstrukturen ut, och skiljer det sig mellan vuxna och barn? Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Behandla barn med språkstörning

Olof Sandgren, logoped och lektor vid Malmö högskola, berättar om forskningsläget vad gäller intervention för barn med språkstörning. Screeningar fångar upp många som klarar sig utan insatser, och att skicka dessa barn till logoped är kanske inte det mest kostnadseffektiva, menar Sandgren. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Observera andra och skriv bättre

Att kunna berätta en historia är svårt om man har språksvårigheter. Ett sätt att jobba med detta är genom observation. Victoria Johansson, språkforskare, och Åsa Wengelin, lektor i svenska, berättar här om en studie där mellanstadieelever fick skriva en historia medan deras klasskompisar studerade dem. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och hörselnedsättning i skolan

Att drabbas av både språkstörning och hörselnedsättning är svårt, och det är viktigt att upptäcka det så tidigt som möjligt. Kristina Hansson berättar här om forskning inom detta område och hur man kan hantera svårigheterna. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Hesa lärarröster och språksvaga barn

Det finns mycket som kan påverka barns förmåga att förstå språk. Värme, luft, buller och, inte minst, en lärares hesa röst. Den som lyssnar på en hes röst påverkas negativt i sitt lärande. Jonas Christensson, konceptutvecklare Ecophon, och Viveka Lyberg Åhlander, forskare logopedi, berättar hur vi skapar optimala förutsättningar i klassrummet. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Ojämlikhet i tidig kommunikation

Julie Dockrell, professor vid University College London, berättar om de stora ojämlikheterna inom språklärande. Ojämlikheterna är inte nödvändigtvis kopplade till sociala förhållanden, enligt forskningen. De som halkar efter reagerar dåligt även på den allra bästa utbildningen. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Upptäcka våldsutsatta barn

Nästan var sjunde barn uppger att de blivit slagna någon gång. Tre procent blir slagna ofta eller vid upprepade tillfällen enligt Karin Blomgren från Rädda Barnen som här presenterar en ny rapport för hur man bättre kan upptäcka våldsutsatta barn i skolan. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.