Titta

UR Samtiden - Bokmässan 2016

UR Samtiden - Bokmässan 2016

Om UR Samtiden - Bokmässan 2016

Seminarier och intervjuer från Bokmässan i Göteborg. Inspelat 22-25 september 2016 på Svenska Mässan. Arrangör: Bok & Bibliotek i Norden AB.

Till första programmet

UR Samtiden - Bokmässan 2016 : Att skriva under hotDela
 1. Jag heter Ola Larsmo
  och är ordförande i Svenska PEN.

 2. Det här ämnet
  är centralt för vårt arbete.

 3. Vi vill skydda författare
  som använder det fria ordet-

 4. -för att berätta historier eller
  belysa sociala orättvisor och problem.

 5. Sveriges kulturminister
  Alice Bah Kuhnke ska inleda.

 6. -Välkommen.
  -Tack.

 7. Yttrandefriheten
  är kärnan i svensk kulturpolitik.

 8. Kulturen ska vara dynamisk,
  utmanande och oberoende-

 9. -en kraft som bygger på yttrandefrihet.

 10. Men på senare tid
  har vi sett alltför många exempel-

 11. -på hur yttrandefriheten för konstnärer
  och journalister begränsas i världen.

 12. Försök att tysta viktiga röster
  förekommer även i Sverige.

 13. Det är förstås oacceptabelt.

 14. Om röster tystas är det inte bara
  en tragedi på ett personligt plan-

 15. -i ett större perspektiv är det
  ett hot mot hållbara samhällen.

 16. En mångfald av röster behövs-

 17. -för att ställa nya frågor
  och komma med nya lösningar.

 18. Ett fritt och levande kulturliv är en
  förutsättning för en hållbar demokrati-

 19. -och vice versa.

 20. Att säkra demokratin och öka
  respekten för mänskliga rättigheter-

 21. -är en angelägenhet för oss alla.

 22. På många platser fråntas människor
  rätten till sin kultur och sitt språk.

 23. Därför är det viktigt
  att försvara yttrandefriheten-

 24. -även utanför vårt eget lands gränser.

 25. Ett sätt att skydda författare och
  konstnärer som inte får uttrycka sig-

 26. -är att verka för fler fristäder
  runtom i världen.

 27. I Sverige har Kulturrådet sen 2011-

 28. -regeringens uppdrag-

 29. -att verka för fler fristäder i Sverige
  för förföljda konstnärer-

 30. -inte bara för författare utan
  även för musiker och bildkonstnärer.

 31. Jag är mycket stolt
  över att Sverige har flest fristäder-

 32. -till skydd
  för hotade författare och konstnärer.

 33. Vi är världsbäst.

 34. Men det finns ett fortsatt behov
  av fler fristäder i världen-

 35. -för att skydda yttrandefriheten
  och den konstnärliga friheten.

 36. Det ger oss möjlighet
  att ta del av-

 37. -en mångfald uttryck
  för konstnärlighet och kreativitet-

 38. -när vi erbjuder detta skydd.

 39. När vi stärker yttrandefriheten
  och ger hotade konstnärer en fristad-

 40. -bidrar det till ett kulturklimat
  som berikar oss alla.

 41. Också i Sverige känner journalister,
  författare och konstnärer otrygghet.

 42. Forskning visar-

 43. -att en av fem författare i Sverige
  har utsatts för hot och trakasserier-

 44. -och en tredjedel av våra journalister
  har hotats de senaste tolv månaderna.

 45. För många av dem
  har det blivit en del av vardagen-

 46. -och det påverkar i viss mån
  beslut som de tar i sitt arbete.

 47. Det här är totalt oacceptabelt.

 48. En tystad röst
  är ett hot mot vår demokrati.

 49. Kampen mot hot som riktas
  mot konstnärer måste föras varje dag.

 50. Att prata om det här och verkligen
  försöka hitta en lösning är nödvändigt-

 51. -för att stärka den demokratiska
  dialogen för framtida generationer.

 52. År 2017, nästa år-

 53. -kommer regeringen att lansera
  ett handlingsprogram mot hot och hat.

 54. I ljuset av detta står det klart
  att vi inte gör tillräckligt i dag.

 55. Vi måste göra mer, och vi måste bli
  fler aktörer som gör mer.

 56. Det är uppenbart att mycket mer
  måste göras - här och globalt.

 57. Grunden i vårt demokratiska samhälle
  bygger på-

 58. -att vi medborgare tillsammans
  skapar den värld vi vill leva i.

 59. Tack.

 60. Jag vill ta upp två saker
  som du nämnde innan vi går vidare.

 61. Du nämnde
  ICORN:s program med fristäder.

 62. Alla i publiken
  är kanske inte bekanta med det-

 63. -men det är ett ytterst intressant sätt
  att försöka skydda författare.

 64. Stiftelsen ICORN, som har sitt säte
  i Stavanger i Norge, har under flera år-

 65. -sett till att författare som behöver
  skydd får komma till olika städer.

 66. De får bo där i ett eller två år. Två
  av våra gäster har erfarenhet av det.

 67. Det kan vara städer, kommuner
  eller till och med regioner.

 68. Vi är kreativa i Sverige,
  därför kan vi göra ännu mer.

 69. Som du nämnde är Sverige nu
  det land som har flest fristäder.

 70. Du nämnde också den ökande
  spridningen av hatåsikter i Sverige.

 71. Vi kanske ska upprepa siffran.

 72. En vetenskaplig studie har visat-

 73. -att cirka 20 % av
  alla svenska författare har upplevt hot.

 74. Ja, nu har vi siffror.
  Det hade vi inte för några år sen.

 75. En av våra myndigheter
  har tagit fram dem.

 76. Vi har också gett flera myndigheter
  olika uppdrag:

 77. Brå - Brottsförebyggande rådet -
  SKL och andra.

 78. De ska ta fram fakta, så att när vårt
  handlingsprogram lanseras nästa år-

 79. -kan vi ge uppdrag
  och förändra strukturerna-

 80. -för då ser vi de blinda fläckarna
  där vi inte har agerat.

 81. Vi måste agera,
  och vi måste se över lagen.

 82. De här tre grupperna som jag pratade
  om och som vi tydligt kan identifiera-

 83. -konstnärer, författare, journalister-

 84. -och även politiker,
  särskilt lokalpolitiker-

 85. -det är extra allvarligt
  när de blir hotade-

 86. -för de är summan av alla idéer, och de
  lägger fram idéer och diskuterar dem.

 87. Det är viktigt
  att de är fria att säga sin mening.

 88. Det har kommit nya siffror,
  och det här känner vi redan till-

 89. -att många personer,
  inte minst unga kvinnliga bloggare-

 90. -är...mycket...

 91. De hamnar också i skottlinjen
  för det här.

 92. I kommentarsfälten på deras bloggar-

 93. -hatet, sexismen och rasismen där
  är fruktansvärd och oacceptabel.

 94. Vi måste se hur vi kan skydda unga
  i ett land, speciellt unga kvinnor-

 95. -så att de inte blir tysta och slutar-

 96. -för att de inte har styrkan
  att fortsätta - det skulle ingen ha.

 97. Vi måste göra nåt.
  Det räcker inte att bara prata om det.

 98. Det krävs konkreta handlingar också.

 99. Utan tvekan.

 100. Innan mr Engida får ordet, vill jag säga
  att för en svensk i min generation-

 101. -var FN
  hoppets ledstjärna under kalla kriget.

 102. Speciellt Unesco
  var välkänt i Sverige.

 103. De flesta svenskar betraktar Unesco-

 104. -som FN:s främsta organ,
  om man ser till insatserna för världen.

 105. Jag vet att ni har många tankar-

 106. -om spridandet av hatåsikter
  och andra hot mot författare i världen.

 107. Vi vill gärna höra vad Unesco gör
  för hotade författare och journalister.

 108. Berätta vad ni arbetar med just nu.

 109. Tack så mycket.

 110. Fru minister, det är alltid ett nöje
  att besöka Sverige.

 111. Jag fick frågan i förväg,
  så jag gjorde några anteckningar.

 112. Det har sagts många gånger:
  yttrandefriheten i världen är hotad.

 113. Det är förmodligen en underdrift.

 114. Det är en enorm utmaning för alla oss
  som vill ha demokrati och fred-

 115. -och tolerans.

 116. Många av problemen hänger samman
  med censur, attacker, våld-

 117. -övervakning, trakasserier på nätet,
  och hatåsikter.

 118. Det är hinder för den grundläggande
  rätten att uttrycka sig-

 119. -och söka information, oavsett vilken.

 120. Hot förekommer inte bara i vissa
  länder eller regioner utan överallt-

 121. -så de måste bemötas
  av det internationella samfundet.

 122. Det fria ordet kan förstås missbrukas-

 123. -men det stora problemet
  är frånvaron av yttrandefrihet-

 124. -och kränkningar av yttrandefriheten
  i alltför många delar av världen.

 125. Var och en av oss
  har rätt att uttrycka sig-

 126. -och några som gör det-

 127. -är journalister, medieanställda,
  konstnärer och författare.

 128. Speciellt medierna möter svårigheter
  när de vill informera allmänheten.

 129. Var femte dag dödas en journalist-

 130. -för att han eller hon
  gör sitt jobb som journalist.

 131. Det är den yttersta formen av censur
  och tystar informationskällan för gott-

 132. -och slår mot själva kärnan i
  demokrati, fred och hållbar utveckling.

 133. Och ännu mer oroande: i nio fall av tio
  när journalister dödas-

 134. -blir de skyldiga aldrig gripna
  och ställda inför rätta.

 135. Det är oacceptabelt
  att de ska få gå fria.

 136. Sådan straffrihet
  kan ses som det största hindret-

 137. -för rätten att uttrycka sig
  utan rädsla eller repressalier.

 138. Det blir en våldsspiral, för gärnings-
  männen uppmuntras till nya attacker-

 139. -oavsett om de agerar
  på statens vägnar eller inte.

 140. Journalisterna får lida
  men även samhället.

 141. När lagen inte upprätthålls-

 142. -får det en otäck konsekvens:
  ett samhälle med självcensur.

 143. När folk fruktar för sina liv vågar de
  inte säga sin mening i viktiga frågor.

 144. Samhället blir tyst
  och information stoppas.

 145. Rädsla förhindrar
  framsteg och utveckling.

 146. Yttrandefriheten är en drivkraft-

 147. -för demokrati, öppen dialog
  och god samhällsstyrning.

 148. Om man inte främjar transparens,
  öppenhet och medborgardeltagande-

 149. -kan ingen klara
  dagens eller framtidens utmaningar.

 150. Säkerheten för journalister
  och dem som uttrycker sina åsikter-

 151. -är ytterst viktig för oss alla.

 152. Efter det ökande antalet
  dödade journalister-

 153. -har Unesco fått i uppdrag
  att samordna FN:s handlingsplan-

 154. -för att öka journalisters säkerhet
  och förhindra att förövare går fria.

 155. Vi har arbetat med det här sen 2012.

 156. De här komplexa frågorna
  är så omfattande-

 157. -så Unesco
  kan inte ensamt lösa problemen.

 158. FN:s handlingsplan samlar alla aktörer-

 159. -allt ifrån regeringar
  till FN-organ och civilsamhället-

 160. -för att de gemensamt
  ska komma fram till en policy.

 161. Det här samarbetet syftar till
  att skapa ett tryggt, fritt medieklimat-

 162. -som ska stärka fred, demokrati
  och utveckling över hela världen.

 163. Inom detta FN-ramverk
  samarbetar Unesco och Sverige-

 164. -i arbetet med att stärka lokala aktörer
  i till exempel arabregionen-

 165. -och man kartlägger yttrandefriheten
  och medieutvecklingen globalt.

 166. Vi måste vända på alla stenar och
  agera på alla nivåer inom alla områden.

 167. Endast då kan vi få yttrandefrihet
  för alla samhällsmedborgare.

 168. Dessutom
  har det internationella samfundet-

 169. -ett internationellt program för
  utveckling av kommunikation, IPDC-

 170. -ett multilateralt forum
  där FN-familjen främjar-

 171. -medieutveckling, säkerhet
  och yttrandefrihet i utvecklingsländer.

 172. Man finansierar projekt
  åt lokala medier och organisationer.

 173. Det ger lokalt kapacitetsbyggande
  på effektivast möjliga sätt.

 174. Sverige stödde även
  Unescos forskning om Internet-

 175. -inför vår konferens
  "CONNECTing the dots" förra året.

 176. Det ledde till ett dokument
  med riktlinjer för en Internetpolicy.

 177. Som jag sa i morse ska det vara fritt,
  tillgängligt och med flera aktörer.

 178. Jag uppmanar publiken att gå till
  vår webbplats och läsa dokumentet.

 179. Dokumentet ger en tydlig inblick
  i yttrandefriheten på nätet och utanför.

 180. De här principerna sammanfattas
  med bokstäverna ROAM-

 181. -vilket står för: rättigheter, öppenhet,
  tillgänglighet och flera aktörer.

 182. Det här måste förstärkas om Internet
  ska vara relevant för 2000-talet.

 183. De här internationella
  ansträngningarna visar vägen-

 184. -och ger oss ett ramverk som gör
  att nationella insatser kan samordnas.

 185. Det finns ett stort antal hot
  mot yttrandefriheten.

 186. En enda aktör eller en enda åtgärd
  kan inte bekämpa dessa hot.

 187. Alla aktörer måste
  sitta med vid förhandlingsbordet.

 188. I dag har vi med oss
  två framstående författare.

 189. De var tvungna att fly från sina länder
  på grund av det de skrev.

 190. Deras säkerhet hotades-

 191. -men tack vare olika organisationer
  kan de tala här - fritt och utan rädsla.

 192. Så här borde det vara överallt.
  Det här borde vara det normala.

 193. Yttrandefrihet är
  en grundläggande mänsklig rättighet-

 194. -och måste upprätthållas
  av alla, överallt och i alla lägen.

 195. En utmaning för yttrandefriheten
  är hat och hot-

 196. -men grundinställningen är
  att vi har yttrande- och åsiktsfrihet.

 197. Vi måste gemensamt
  bekämpa sådana saker-

 198. -men censur kommer inte
  att stoppa att hatåsikter sprids.

 199. Restriktiva lagar kan inte stoppa hat,
  men det kan kunskap.

 200. Det är vad Unesco förespråkar.

 201. Det blir en svår kamp, men jag tror
  att förnuftet kommer att segra.

 202. Hat och intolerans kommer att
  förpassas till soptunnan, hoppas jag.

 203. -Tack så mycket.
  -Tack.

 204. Jag vill fråga en sak.

 205. Hur ser Unesco på det förändrade
  samhällsklimatet i världen?

 206. Ni nämnde de många hoten
  mot författare och journalister.

 207. Vi har sett
  under de senaste femton åren-

 208. -att journalistyrket
  har blivit farligare.

 209. Vi har ett exempel på en känd svensk
  journalist som dödades ute på fältet.

 210. Vad har förändrats? Tidigare
  respekterades journalister i krigszoner-

 211. -till exempel under andra världskriget
  och Vietnamkriget.

 212. -Vad har förändrats internationellt?
  -Det finns många orsaker.

 213. Den främsta, om jag ska vara ärlig-

 214. -är att engagemanget hos våra politiska
  ledare inte är lika starkt som förut.

 215. FN:s förklaring om de allmänna
  mänskliga rättigheterna antogs 1948-

 216. -för nästan 70 år sen.

 217. Artikel 19 uttrycker tydligt rätten till
  yttrandefrihet och informationsfrihet.

 218. Vi har sett att många organisationer
  jobbar med demokrati- och fredsfrågor.

 219. Unesco bildades efter ett förödande
  krig - efter andra världskriget.

 220. Men under årens lopp
  har folk på nåt sätt...

 221. De som anser att journalister
  är neutrala ses tyvärr som fiender.

 222. Antingen är man statens fiende, eller
  fiende till dem som slåss mot staten.

 223. I båda fallen blir man en måltavla.

 224. Den organiserade brottsligheten
  vill inte ha undersökande journalistik-

 225. -som avslöjar korruption
  och ställer folk till svars.

 226. Internationellt sett
  har villkoren förändrats.

 227. Och vissa som tar demokratin för given
  verkar inte kämpa emot.

 228. Det här är inte en kamp
  enbart för Unesco utan för oss alla.

 229. Enskilt och gemensamt
  måste vi återigen stå upp-

 230. -för de grundläggande värderingarna
  som vi delar.

 231. Och allt som vi gör för
  hållbar utveckling, fred och så vidare-

 232. -måste bygga på grundläggande
  mänskliga fri- och rättigheter.

 233. Annars blir det värre
  innan det blir bättre.

 234. Jag är rädd för att det stämmer...
  - En kommentar.

 235. Det är viktigt att vi ser hela bilden,
  för det här är väldigt komplext.

 236. Just nu finns det...

 237. Vi är till exempel medvetna om
  den fruktansvärda situationen i Syrien.

 238. Vi trodde att man hade inlett en freds-
  process, men den respekteras inte.

 239. Vi ser så många regler brytas,
  som vi trodde att man skulle följa.

 240. Så vi kan inte bara fokusera på en sak.

 241. Vi måste använda hela verktygslådan
  och vara beslutsamma-

 242. -så därför
  har Sverige ökat sitt stöd till Unesco.

 243. Vi ser det som ett viktigt verktyg.

 244. Vi arbetar också inom EU-

 245. -och sen har vi vårt eget bistånd
  genom SIDA och Svenska institutet.

 246. Som vi ser det handlar det inte bara
  om Syrien och Iran-

 247. -utan om hela världen. Vi vill ha
  en fri värld med yttrandefrihet.

 248. Jag har träffat många svenskar
  som inte känner till det här.

 249. "Hur arbetar Unesco? Varför hör vi till
  dem som ger störst stöd till Unesco?"

 250. Jag berättar varför. Det är viktigt
  att vi är stolta över det-

 251. -och att vi pratar
  om vad vi svenskar gör i världen.

 252. Nu är vi med i FN:s säkerhetsråd
  också. Vi anstränger oss verkligen.

 253. Och i år firar vi ju dessutom att vår
  tryckfrihetsförordning fyller 250 år.

 254. Det är rätt tidpunkt
  att satsa på Unescos arbete.

 255. Om vi vänder oss till våra författare.
  - Parvin, jag har följt ditt skrivande.

 256. Du var redan en känd författare i Iran.
  Du skrev om kvinnors rättigheter.

 257. Du var i Malmö som en av ICORN:s
  fristadsförfattare under två år.

 258. Du har upplevt hur det är att skriva
  under hot. Man har försök tysta dig.

 259. Vill du berätta lite
  om dina upplevelser?

 260. Att arbeta i exempelvis...
  Jag ska förstås prata om yttrandefrihet-

 261. -men jag vill säga
  att vi kan se på det här på två sätt.

 262. Man kan ha ett globalt fokus när man
  pratar om yttrandefrihet, som vi hörde-

 263. -eller titta lokalt, exempelvis på Iran.

 264. I dag hänger de här två sakerna
  intimt samman. Till exempel...

 265. I Iran till exempel
  lever journalisterna under stort hot.

 266. Enligt reportrar utan gränser-

 267. -hamnar Iran på plats 169
  av 180 länder-

 268. -när de rankar pressfriheten.

 269. Så sent som förra veckan
  greps flera journalister-

 270. -efter att ha rapporterat
  om landets ekonomiska situation.

 271. Efter det nya avtalet
  om kärnkraftsprogrammet i Iran-

 272. -och efter att man har öppnat dörrarna
  för omvärlden och marknaden-

 273. -ser vi att de ekonomiska dörrarna
  har öppnats-

 274. -men andra dörrar förblir stängda:
  inga fångar har släppts.

 275. Fängelsedörrarna har inte öppnats.

 276. Och vi ser en tystnad i världen.

 277. Jag vill säga att de två aspekterna
  hänger intimt samman.

 278. ICORN arbetar lokalt med individer
  och med nätverk-

 279. -för att kommunicera
  och nå ut i världen-

 280. -och för att försvara yttrandefriheten.

 281. Vad beträffar länder, deras politik
  och deras politiska överenskommelser-

 282. -borde man ta upp yttrandefriheten
  i större utsträckning-

 283. -och ta reda på vad som händer.

 284. Å ena sidan skyddar vi journalister,
  å andra sidan tiger myndigheterna-

 285. -om vad som händer i olika länder,
  lokalt och regionalt.

 286. Så det du säger, Parvin, är alltså-

 287. -att när Iran välkomnades
  in i det internationella samfundet igen-

 288. -såg vi inte nåt stöd för yttrande-
  friheten i Iran. Undviker vi frågan?

 289. Ja, det tror jag.

 290. Därför är det som sagt
  viktigt att använda hela verktygslådan.

 291. Jag vet att-

 292. -Sveriges utrikesdepartement
  tittar på olika länders behov.

 293. Hur kan vi göra skillnad?

 294. I vissa länder
  stöttar vi det civila samhället.

 295. Det är ett stort mål när vi använder
  våra skattepengar i utvecklingsländer-

 296. -att se till att röster blir hörda.

 297. Ofta måste vi arbeta under radarn,
  så att regeringar inte ser vad vi gör-

 298. -men vi vet att vi gör strategiskt rätt.

 299. Det märks inte genast, men vi bygger
  upp länder, precis som vi gjorde här.

 300. Tänk bara på
  hur Sverige såg ut för 150 år sen!

 301. Genom att stärka det civila samhället
  blev vi ett av världens rikaste länder.

 302. Vi ska återvända till frågan
  om varför författare blir måltavlor.

 303. Det låter som en naiv fråga, men
  det är så tydligt ur PEN:s perspektiv:

 304. Efter en militärkupp eller
  när totalitära krafter växer sig starka-

 305. -blir författare alltid måltavlor.
  - Ni två har erfarenhet av det.

 306. Vad säger du, Parvin? Varför
  fick inte du skriva det du ville i Iran?

 307. Det handlar om ansvar.

 308. Om man känner ett ansvar
  för samhället man lever i-

 309. -måste man göra det man kan.

 310. Man kan agera eller skriva. Man kan
  förmedla sin reaktion på olika sätt.

 311. Det var alla de sakerna...

 312. Varje författare och journalist
  känner så, man vill inte sluta skriva.

 313. Man bär ett ansvar på sina axlar,
  så man kan inte gå med på att tiga.

 314. Det är en drivkraft
  som ger en energi att fortsätta arbeta.

 315. Man vet förstås att det finns ett hot-

 316. -så man försöker undvika det hotet.

 317. Jag arbetade under femton år
  i mitt land. Sen kom jag hit.

 318. När förtrycket ökade
  i samband med upproret efter valet-

 319. -tyckte jag att det var bäst
  att stanna här ett tag till.

 320. Det beror på vilken situation
  man befinner sig i.

 321. Det betyder inte att de har stoppat mig.

 322. När man byter kontext
  hamnar man längre bort-

 323. -men ens ansvar är oförändrat.

 324. Jag respekterar yttrandefriheten här
  och även i Iran.

 325. Jag tänker inte hejda mig bara för att
  jag till exempel inte är infödd svensk.

 326. Som ICORN:s fristadsförfattare
  i Malmö påverkade du Malmö.

 327. Du var synlig, du skrev krönikor
  och skapade utställningar.

 328. Du har verkligen bidragit med mycket
  till din nya hemstad, tycker jag.

 329. Housam, du kom nyligen hit som
  ICORN:s fristadsförfattare i Linköping.

 330. Du är precis ny här,
  men Parvin har varit två år i Malmö.

 331. Vad hoppas du kunna åstadkomma
  under dina två år här?

 332. Först av allt vill jag säga tack.

 333. Den här diskussionen
  som vi har här nu-

 334. -om vi var i Syrien
  skulle vi bli fängslade allihop-

 335. -till och med svenskarna. Tyvärr.

 336. Så det här är en jättebra möjlighet,
  bara att få diskutera.

 337. Även om det inte leder nån vart
  är det bra att få diskutera.

 338. När jag kom hit till Sverige
  fick jag frågan-

 339. -om jag ville vara osynlig eller inte.

 340. Jag sa: "Om jag ville vara osynlig
  hade jag stannat i mitt land."

 341. Jag flydde från mitt hemland
  för att kunna vara offentlig.

 342. Som Parvin sa måste man ta ansvar.
  Man skriver om vad som händer.

 343. Man avslöjar vägen mot diktatur-

 344. -i Mellanöstern.

 345. Situationen i Syrien
  är väldigt komplicerad.

 346. Alla har sina åsikter.

 347. Det började som en revolution-

 348. -och de första sex månaderna sa alla-

 349. -att det var en folklig revolution
  för fred och demokrati.

 350. Efter fem år ser vi hur det
  internationella samfundet ingriper.

 351. Vi vill vara en del
  av det internationella samfundet-

 352. -och det vill stå för
  det goda i världen.

 353. Men det är en del av vår värld.
  Det neutraliserar inte konflikten.

 354. Det har valt sida, som The Guardian
  rapporterade om för en månad sen.

 355. Du frågade om de två år
  som jag kommer att vara i Linköping.

 356. Jag vill berätta om vad som händer
  i Syrien för svenska folket.

 357. Som ministern sa-

 358. -finns det fortfarande människor som
  inte vet vad som händer i de länderna.

 359. De får nyheter om IS
  och andra terrorgrupper-

 360. -men de vet inte
  vad som händer där-

 361. -och varför det finns fundamentalister-

 362. -i ett land med
  så framstående kultur som Syrien.

 363. Vi fokuserar på utsidan,
  ingen intresserar sig för insidan.

 364. Ingen intresserar sig för vad som
  händer med ekonomin till exempel-

 365. -eller med länder
  som har intressen i Mellanöstern.

 366. Jag vill berätta det här
  för alla i Sverige.

 367. När jag möter folk på gatan
  vill jag diskutera det här.

 368. Jag känner ett ansvar.
  Det här är min uppgift i Sverige.

 369. Men jag är förstås här
  för min egen säkerhets skull.

 370. Min familj
  får fortfarande ta emot hot i Syrien.

 371. Varje gång det läcker information
  från säkerhetstjänsten-

 372. -står mitt namn överst på deras lista
  över efterlysta personer.

 373. Men jag vet inte
  var det kommer att sluta.

 374. Nu sitter vi här och pratar-

 375. -men till slut kommer man till en punkt
  då man måste skrida till handling.

 376. Men vilken sorts handlingar?
  Sådana här konferenser eller...?

 377. Hur världen ser ut
  kommer att förändras-

 378. -beroende på vad som händer
  i Mellanöstern. Världen vacklar just nu.

 379. Ja, vi har lärt oss att det som händer
  i Mellanöstern påverkar hela världen.

 380. Jag vill bara fråga dig...
  Du är poet till yrket.

 381. Varför är poesi farligt?
  Varför väckte din poesi missnöje?

 382. Det var inte bara det. Jag jobbade
  också som researcher och journalist-

 383. -och jag har också varit programledare
  på tv under de senaste åren.

 384. Jag jobbade inom många områden
  inom kultur och skrivande.

 385. Och när det gäller politik,
  även om man skriver poesi om det...

 386. Som jag sa tidigare, får man inte
  prata om det som kallas politik.

 387. Ordet "politik" i neutral betydelse
  är farligt att använda i Syrien.

 388. Så när man pratar om politik i Syrien
  säger folk ofta:

 389. "Väggarna har öron."

 390. Så om man pratar politik
  i sitt eget sovrum-

 391. -är man rädd för att säkerhetsstyrkorna
  ska gripa en.

 392. Det är en intressant sak med det här.

 393. Jag får ibland frågan:
  "Varför ska vi skydda författare?"

 394. Jag menar att författare har som yrke
  att klä människors tankar i ord.

 395. De hjälper folk att förstå samhället.
  Därför blir just författare måltavlor.

 396. Både minister Kuhnke och mr Engida
  vill kommentera.

 397. Det är så fantastiskt att ni är här.

 398. Och trots att jag skröt om
  att Sverige är världsbäst-

 399. -när det gäller att ge
  förföljda konstnärer en fristad-

 400. -så har vi ju bara
  nitton sådana fristäder.

 401. Vi har 290 kommuner, så jag ser
  möjligheter... Jag försöker passa på!

 402. Jag har träffat många av er
  i de här nitton fristäderna-

 403. -och även representanter och politiker
  från de här städerna.

 404. De berättar hur mycket
  ni har berikat deras kommun.

 405. När ni träffar skolelever, skriver
  i tidningen eller blir intervjuade...

 406. Det är förstås viktigt för er
  att få möjlighet att komma hit-

 407. -men det är också viktigt för Sverige.
  Vi växer. Vi blir mer upplysta.

 408. Det här är jättebra, så jag hoppas
  att ni skriver till era lokalpolitiker-

 409. -och föreslår att ni ska ta emot
  en konstnär i er kommun.

 410. Det är så bra att ni är här. Tack.

 411. Tack för de orden.

 412. Jag vill tacka Malmö, som gav mig
  möjlighet att göra många saker-

 413. -men jag har inte besökt
  alla Sveriges städer.

 414. Hela tiden tänkte jag-

 415. -att vi tänker på skydd som
  nåt man ger den som behöver det-

 416. -men när det gäller yttrandefrihet-

 417. -skyddar man sig själv
  när man ger nån annan skydd-

 418. -för man försöker lyssna på dem-

 419. -och förändra sitt samhälle
  så att många röster får höras.

 420. Man ser tydligare vad som händer
  i världen när världen kommer hit.

 421. Det är bra att veta hur man
  kan påverka andra länder i världen.

 422. Så jag tänker-

 423. -att ICORN:s nätverk
  med författare och olika orter-

 424. -hade en mycket stor effekt-

 425. -på det svenska samhället också.

 426. Så tack för att du tog upp det.

 427. Mr Engida?

 428. Det är viktigt att vi lär oss
  av erfarenheterna från Mellanöstern.

 429. Det är en fruktansvärd situation.

 430. Och det är uppenbart
  varför olika grupper attackerar-

 431. -till exempel poeter och journalister-

 432. -för de säger direkt eller indirekt
  sanningen till makthavarna.

 433. Det är sånt
  som diktatorer inte vill se och höra.

 434. De vill använda massmedierna
  för sina egna syften.

 435. Det här är inte bara deras problem.
  Det här är vårt problem.

 436. Ministern nämnde tidigare varför
  Sverige satsar så mycket på Unesco-

 437. -jämfört med stöd till annat.

 438. Det här ligger i Sveriges eget intresse.

 439. Man ser långsiktigt.

 440. Om George Orwell hade skrivit "1984"
  i Moskva under Stalins tid-

 441. -hade han blivit avrättad, utan tvivel.

 442. Många författare har avrättats
  i många andra länder-

 443. -för att de har visat sanningen-

 444. -nåt som diktatorer och även olika
  intressegrupper tycker är oacceptabelt.

 445. Problemet vi har just nu är inte bara
  motståndarna till demokrati-

 446. -auktoritära regimer
  och våldsamma grupper-

 447. -utan också
  att demokratiska länder tiger.

 448. Då förvärrar man oavsiktligt problemet.

 449. Vi lever i en värld-

 450. -där politiker och ekonomiska
  institutioner handlar kortsiktigt.

 451. Nästa val eller nästa kvartalsrapport
  blir det viktiga.

 452. Investeringar i ett hållbart,
  demokratiskt samhälle är långsiktiga.

 453. Man arbetar inom olika institutioner,
  och resultatet kan dröja 50 år.

 454. Man måste vara konsekvent.

 455. Om man inte gör så
  betraktar man demokrati-

 456. -som nåt trevligt, som dock går att
  undvara bara man inte själv drabbas.

 457. Den attityden måste bekämpas.

 458. Majoriteten kan inte tiga längre-

 459. -när det gäller diktaturer, hatåsikter
  och liknande runtom i världen.

 460. Ni har förstås helt rätt.

 461. Det är därför spridning av hatåsikter
  är ett hot mot demokratin-

 462. -för det undergräver möjligheten
  att prata om sånt här.

 463. Om man upplever rädsla
  fastän man bor i en demokrati-

 464. -har civilsamhället förändrats
  i grunden, och det är ett stort problem.

 465. Nu har vi bara några minuter kvar.

 466. En fråga som uppstår
  när jag hör er tala är den här:

 467. Alla de här problemen
  hänger förstås ihop.

 468. Vi lever
  i en alltmer internationell värld.

 469. Kan var och en säga nåt kort om vad
  vi kan bidra med i den här situationen-

 470. -som civilsamhälle, demokratisk stat
  eller som organisation, som PEN?

 471. Jag tycker att var och en av oss
  borde interagera mer med andra-

 472. -och verkligen ta tillfällena i akt.

 473. Det är mörka tider på många sätt
  i världen-

 474. -så vi måste bli mer modiga-

 475. -och lägga oss i när vi råkar höra
  ett samtal på bussen: "Vet du vad?"

 476. -Vara modiga och inte sitta tysta.
  -Säga vår mening.

 477. Säg din mening. Klockan är fem i tolv,
  så säg din mening var du än är.

 478. Mr Engida?

 479. Jag vill säga på Unescos vägnar-

 480. -att Unesco inte bara är en institution,
  ett byråkratiskt maskineri.

 481. Det tillhör samhället,
  var och en av oss.

 482. Vi står upp med kraft
  för yttrandefriheten-

 483. -och för journalisters rätt
  att göra sitt jobb utan att bli hotade.

 484. Jag uppmanar er att i likhet med
  Sveriges regering stödja vårt arbete.

 485. Och säg er mening, som ministern sa.
  Säg sanningen till makthavarna. Tack.

 486. Housam?

 487. Jag vill berätta om nåt som
  jag var med om för en månad sen.

 488. Jag besökte Milano
  och torget Piazza del Duomo.

 489. Vi satt där, och vi var kanske
  1 000 personer på torget.

 490. Plötsligt såg alla på Facebook
  eller Twitter vad som hade hänt i Nice-

 491. -tragedin som hade hänt där.

 492. Jag satt och tänkte
  på alla människor där.

 493. Plöstligt började de
  söka sig mot väggarna.

 494. Det var
  som om vi hade ett gemensamt språk.

 495. Man säger
  att musik är ett internationellt språk.

 496. Nu har rädslan för terrorism
  blivit vårt internationella språk.

 497. Vi måste bekämpa den här rädslan.

 498. Vi måste ta bort själva roten
  - terrorismen.

 499. Då kommer rädslan att försvinna.

 500. Helt rätt.

 501. Parvin, du får sista ordet. Berätta
  på 20 sekunder vad vi ska göra.

 502. Under åren som jag har varit i Sverige
  har jag sett att...

 503. Jag respekterar yttrandefriheten
  i Sverige, men jag ser att...

 504. Förut hörde vi bara "maktens röst"-

 505. -men nu blir det alltmer en mångfald
  av röster i samhället. Det är positivt.

 506. Att fler röster hörs är viktigt,
  och det är en del av yttrandefriheten.

 507. Utmärkta slutord.

 508. Tack, minister Kuhnke.
  - Tack, mr Engida.

 509. Tack, Housam. - Tack, Parvin.

 510. Textning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att skriva under hot

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Panelsamtal om åsikts- och yttrandefrihet. Hur hanterar författare och konstnärer situationen i länder där yttrandefriheten är satt under stark press? Vad kan Sverige göra? Medverkande: Getachew Engida, vice generalsekreterare, Unesco; Housam Al-Mosilli, poet från Syrien; Parvin Ardalan, författare från Iran; Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister. Moderator: Ola Larsmo. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Svenska Unescorådet, Global free speech vid Göteborgs universitet, ICORN och Svenska PEN.

Ämnen:
Samhällskunskap > Demokratiska fri- och rättigheter, Samhällskunskap > Mänskliga rättigheter, Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Andra länders politik och statsskick
Ämnesord:
Författare, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bokmässan 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Made by Sweden?

Ett panelsamtal om hur svenskt debattklimat och svensk öppenhet sett ut historiskt och vilka möjligheter och hot står vi inför. 1766 infördes offentlighetsprincipen tillsammans med Sveriges första tryckfrihetsförordning. Båda beskrivs ofta som världsunika, men stämmer detta? Medverkande: Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt, Mohammad Fazlhashemi professor i islamisk teologi och filosofi, Cecilia Rosengren, docent i idéhistoria, och Folke Tersman, professor i filosofi. Moderatorer: Henrik Berggren, Lotta Gröning och Jonas Nordin. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Kungliga biblioteket och Kulturrådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Att skriva under hot

Panelsamtal om åsikts- och yttrandefrihet. Hur hanterar författare och konstnärer situationen i länder där yttrandefriheten är satt under stark press? Vad kan Sverige göra? Medverkande: Getachew Engida, vice generalsekreterare, Unesco; Housam Al-Mosilli, poet från Syrien; Parvin Ardalan, författare från Iran; Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister. Moderator: Ola Larsmo. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Svenska Unescorådet, Global free speech vid Göteborgs universitet, ICORN och Svenska PEN.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Ska det vara så svårt att vara människa?

Seminarium med den brittiske författaren Matt Haig. Han har bland annat skrivit självbiografiska "Skäl att fortsätta leva" och romanen "Människorna". I dem tar han sig an svåra ämnen som sin egen depression och människosläktets sätt att leva utifrån ett utomjordiskt perspektiv. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Massolit.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Livet, konsten och kärleken enligt Patti Smith

Samtal mellan artisten och författaren Patti Smith och ärkebiskop emeritus K. G. Hammar om Dag Hammarskjöld. De har ett gemensamt intresse för hans författarskap och samtalar här om det, livet och litteraturen. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Svenska kyrkan och Brombergs förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Så kan du hjälpa din hjärna att bli smartare

Vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom samtalar med Åsa Nilsonne, psykiater och författare, och Anders Hansen, läkare och författare, om den senaste forskningen kring hur träning påverkar hjärnan och hur mindfulness kan bidra till nya upptäckter inom modern neuropsykologi. Forskningen visar till exempel att barn som rör på sig är mycket bättre på matte och svenska, och att äldre som håller igång har större motståndskraft mot demens och alzheimer. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Bonnier Fakta och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Universum - vackrare än någonsin

I takt med att bilden av vårt universums mörka och okända sida sakta börjar klarna får vi också en helt ny kunskap om vår egen existens och mänsklighetens framtid. Astrofysikerna Ulf Danielsson och Christophe Galfard guidar genom svarta hål och bortom döende solar och förklarar fysikens häpnadsväckande nya upptäckter. Universums skönhet har aldrig varit större. Moderator: Karin Bojs, vetenskapsjournalist. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Volante och Fri tanke förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Läslust som bränsle för kunskapssamhället

Att barn och unga känner sig trygga med det skrivna ordet är en förutsättning för att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet, men vad behövs för att det ska ske? Ett samtal om hur vi väcker läslust och gör litteraturen tillgänglig för alla. Medverkande: Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet, Petter Askergren, artist, och Johan Unenge, författare. Moderator: Daniel Sjölin. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Bonnierförlagen och Berättarministeriet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Varför krigar människan?

Är människan fredlig till sin natur eller är hon alltid benägen att ta till våld om tillfälle ges? Hur kommer det sig i så fall att 90 procent av soldaterna valde att inte avfyra sina vapen under ett av världshistoriens blodigaste slag? Frågor och svar om krigets ursprung och människans primitiva drivkrafter delar forskarvärlden. Björn Hagberg och Martin Widman berättar om sin reportagebok "Att döda en människa" där de diskuterar den historiska och antropologiska forskningens syn på vårt innersta väsen och sökandet efter krigets ursprung. Moderator: Karin Bojs. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Norstedts förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

När vi var unga

I Jan Guillous roman "Äkta amerikanska jeans" växer Erik upp i Saltsjöbaden på 1950-talet. Det är en tid när grunden för det svenska folkhemmet och välståndet läggs och en ny ungdomskultur föds. Tre decennier senare växer de två pojkarna i Johan Ripås debutroman "Forever young" upp i ett område inte långt från Saltsjöbaden. Folkhemmet håller successivt på att demonteras och nya ungdomskulturer växer fram. I detta samtal med journalisten Görrel Espelund berättar Guillou och Ripås om hur de förhåller sig till sina uppväxtminnen och gör fiktion av det. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Piratförlaget.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Kulturmannen synas i kavajsömmarna

Panelsamtal om "kulturmannen" och vilken innebörd begreppet kan ha. Åsa Beckman skrev våren 2014 en krönika i Dagens Nyheter som ledde till en intensiv debatt i media. Finns "kulturmannen" fortfarande? Medverkande: Åsa Beckman, kulturjournalist; Lena Andersson, författare; Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap. Moderator: Rakel Chukri, kulturchef på Sydsvenskan. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Norstedts och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Poetens blick på den arabiska kulturen

Om poeten Adonis diktning i boken "Våld och islam" som behandlar teman som religion, radikalisering, den arabiska våren och intellektuellas engagemang. Medverkande: Adonis, poet; Houria Abdelouahed, översättare och författare; Akho Ioussef, tolk. Moderator: Cecilia Uddén, Mellanösternkorrespondent för SR. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Volantes.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Intellektuellt liv under diktaturen

Nobelpristagaren Herta Müller i samtal med förläggaren Svante Weyler. En rumänsk filosof sa en gång att för ett intellektuellt liv är dåliga omständigheter bra och bra omständigheter dåliga. Men kan man fungera normalt i en så onormal omgivning som en diktatur? Är intellektuellt liv överhuvudtaget möjligt i en diktatur och, om ja, till vilket pris? I tider av förtryck ställs också frågan om de intellektuella har ett ansvar. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Rumänska kulturinstitutet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Tre decennier med Horace Engdahl

Trettio år har gått sedan Horace Engdahl debuterade som författare och han har sedan dess satt sin tydliga prägel på svenskt kulturliv. I "Den sista grisen" samlar Engdahl aforismer, längre funderingar och plötsliga infall. Det är texter som många gånger är provocerande, men också utlämnande och personliga. Hur ser Horace Engdahls bokslut över de senaste tre decenniernas verksamhet ut? Här samtalar han med litteratur- och konstkritikern Sinziana Ravini. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Albert Bonniers förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Ebba Grön i bilder

Lars Sundestrands fanzine Funtime var nystartat när han första gången kom i kontakt med Ebba Grön. En spelning i den lilla lokalen Sprängkullen blev början på en livslång vänskap. Under ett par intensiva år i slutet av 1970- och början av 1980-talet följde Sundestrand Ebba Grön och dokumenterade deras liv och musik. I fotoboken "Station Rågsved" finns en aldrig tidigare berättad historia om den svenska punkvågen och ett band som kom att lämna ett avgörande avtryck i svensk musik för all framtid. Jan Gradvall samtalar här med Lars Sundestrand och Ebba Grön-medlemmen Gurra Ljungstedt. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Albert Bonniers förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Mitt fosterland var en äppelkärna

Nobelpristagaren Herta Müller berättar för Maria Schottenius om sin bok "Mitt fosterland var en äppelkärna" som utgörs av ett samtal med den österrikiska redaktören Angelika Klammer. Med en fri associationsteknik formas samtalet i boken till en spännande och annorlunda biografi över författarens liv. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Rumänska kulturinstitutet och Wahlström & Widstrand.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Att bli en lycklig 85-åring

Vad är det som får människor att göra saker som lyckas? Nina Åkestam är reklamforskare på Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare varit sjukskriven på grund av stress. Här berättar hon om hur man lyckas utan att bränna ut sig. Inspelat 19 augusti 2015 på Slagthuset Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Stress

Vad gör dig stressad? Hur gör du för att motarbeta stressen? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.