Titta

UR Samtiden - Påvebesöket i Lund

UR Samtiden - Påvebesöket i Lund : Påvebesöket i LundDela
 1. Är påvebesöket i Lund
  ett tecken i tiden?

 2. Är det som skedde i Lund och senare
  samma dag i Malmö ett tecken på-

 3. -att 500 års splittring
  håller på att överbryggas?

 4. Påvens besök i Lund för några
  veckor sen var en historisk händelse.

 5. Måndagen den 31 oktober
  började det 500:e året-

 6. -av den lutherska reformationen.
  Det verkliga jubileet är nästa höst.

 7. Att den högste företrädaren för den
  kyrka som den protestantiska kyrkan-

 8. -med sina lutherska, reformerta och
  andra samfund brutit sig loss från-

 9. -kom för att delta i minneshögtiden,
  är sannerligen unikt.

 10. Och att allt firande började i Lund
  är också remarkabelt.

 11. Nån av Lutherorterna i Tyskland var
  kanske en mer naturlig mötesplats.

 12. Men enligt ryktet
  kunde man på tyskt håll inte enas-

 13. -var man skulle träffas
  för att inleda jubileumsåret-

 14. -och då fick man hitta en annan ort.
  Det blev Lund.

 15. Och just i Lund kunde man inleda ett
  annat jubileum, som infaller 2017.

 16. För det var i Lund som Luterska
  världsförbundet bildades 1947.

 17. Så man har två jubileer att fira.
  Ett på 70 år och ett på 500 år.

 18. Och Lund blev då en bra plats
  att börja firandet på.

 19. Att katolska kyrkan lät sig repre-
  senteras av sin högste företrädare-

 20. -är naturligtvis uppseendeväckande,
  men det är ett kraftfullt uttryck-

 21. -för att relationerna
  mellan de lutherska kyrkorna-

 22. -och den romersk-katolska kyrkan
  har tagit en historisk vändning.

 23. Speciellt under de senaste 50 åren.

 24. Så när det om 500 år
  är dags att fira 1000-årsminnet-

 25. -av Martin Luthers 95 teser på dörren
  till slottskyrkan i Wittenberg-

 26. -är det kanske inte längre två kyrkor
  som är inblandade, utan en enda.

 27. Påvebesöket i Lund,
  är det ett tecken i tiden?

 28. Är det som skedde i Lund och senare
  samma dag i Malmö ett tecken på-

 29. -att 500 års splittring
  håller på att överbryggas?

 30. Det var två jubileumsår
  på den lutherska sidan som började-

 31. -men de som inbjöd
  var dels Lutherska världsförbundet-

 32. -och dels den romersk-katolska kyrkan
  och Vatikanen.

 33. Är det en global uppvärmning
  i det ekumeniska klimatet-

 34. -mellan de katolska och de lutherska
  kyrkofamiljerna som vi bevittnar?

 35. Hur ska vi tolka påvens deltagande
  i ceremonierna?

 36. Är det en försoningsgest
  eller är det en provokativ utmaning?

 37. Lite tillspetsat kan man säga
  att påvens närvaro-

 38. -till stor del stal föreställningen
  från det lutherska firandet.

 39. Hur står det till med det katolsk-
  lutherska ekumeniska klimatet-

 40. -och dialogen
  ute i världen och här i Sverige?

 41. Var står man i de grundläggande
  frågorna som länge varit stridsämnen-

 42. -och skiljt kyrkorna åt?
  Har man kommit varandra närmare?

 43. Och står man inte som kristna kyrkor
  inför samma gemensamma utmaningar-

 44. -oavsett hur det går
  med det ekumeniska samtalet?

 45. Det är såna frågor
  som jag tänkte börja med.

 46. Jag tänkte börja med att ge en
  överblick över de katolsk-lutherska-

 47. -ekumeniska relationerna, både
  internationellt och här i Sverige.

 48. Sen vill jag kommentera några av de
  områden som är särskilt känsliga-

 49. -i den katolsk-lutherska ekumeniska
  dialogen, speciellt med tanke på-

 50. -de teologiska och kyrkopolitiska
  kontroversiella punkterna.

 51. För visst finns det gott om
  utmaningar i det ekumeniska arbetet.

 52. Och man inte glömma bort att ekumenik
  har så många olika ansikten-

 53. -och försiggår
  på så många olika plan.

 54. En sak är det officiella samtalet
  mellan kyrkor och deras företrädare-

 55. -på nationell
  och internationell nivå.

 56. En annan sak är vad som händer på
  lokalplanet, i vanliga församlingar-

 57. -och i olika slags organisationer
  där man samarbetar-

 58. -kring konkreta, angelägna ämnen.

 59. På familjenivå kan det handla om-

 60. -hur man klarar det praktiska livet
  i blandäktenskap-

 61. -där det inom samma familj
  kan finnas olika kyrkotillhörighet.

 62. Och vid sidan om
  den officiella ekumeniken-

 63. -som ägnar sig åt frågor
  om troslära och organisation-

 64. -finns det också en andlig ekumenik.

 65. Den kan ta sig helt andra vägar.

 66. Och den kan föra samman kristna från
  de mest skilda och oväntade håll.

 67. Som här i Sverige.

 68. Biskopen Anders Arborelius och
  pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin-

 69. -fann varandra
  kring Jesusmanifestet härom året.

 70. Men allra först
  en personlig information.

 71. Strax efter år 2000
  så blev jag inbjuden-

 72. -att som exeget och bibelforskare-

 73. -delta i en regional
  katolsk-luthersk dialog.

 74. Jag är katolik, och det är utifrån
  mina erfarenheter från den dialogen-

 75. -som jag kan kommentera betydelsen av
  att påven nu besökte Sverige.

 76. Det blir en del
  personliga reflektioner-

 77. -men huvudvikten
  kommer att ligga på en historik-

 78. -över den officiella katolsk-
  lutherska ekumeniska dialogen-

 79. -både internationellt
  och här hemma i Sverige.

 80. Och så ska jag kommentera
  några särskilt känsliga områden-

 81. -som är kvar som utmaningar
  för de ekumeniska relationerna.

 82. Jag ska också poängtera att det är
  grundläggande inrättningar-

 83. -och grundläggande funktioner inom
  kyrkan som jag ska fokusera på.

 84. Inte några teologiskt grundade
  värderingar på olika etiska frågor-

 85. -som också är angelägna att ta upp,
  men som rör andra områden.

 86. Där finns det många kontroverspunkter
  mellan kyrkorna-

 87. -där de har helt olika uppfattningar,
  men där finns ofta skiljelinjen-

 88. -inne i kyrkorna,
  och inte bara mellan dem.

 89. Det större sammanhanget
  kring de katolsk-lutherska-

 90. -ekumeniska relationerna,
  och den ekumeniska dialogen.

 91. Vi vet alla
  hur reformationen splittrade Europa-

 92. -och hur splittringen spreds ut
  i världen med kolonialismen.

 93. Den konfessionella splittringen
  i Europa blev ännu tydligare-

 94. -under 1800-talets
  nationalromantiska strömningar.

 95. Banden till staten var starka,
  särskilt på protestantiskt håll.

 96. Frankrike är det katolska undantaget-

 97. -genom sin strikta åtskillnad mellan
  kyrkan och staten från kring år 1900.

 98. Det är ett arv
  från den franska revolutionen.

 99. Det första världskriget
  för ca 100 år sen-

 100. -var en både mänsklig
  och andlig katastrof-

 101. -då det stod mellan kristna stater.

 102. När man efter kriget skulle skapa
  förutsättningar för en varaktig fred-

 103. -så blev Nationernas förbund
  ett forum för konflikthantering-

 104. -och fredsarbete
  på det politiska planet.

 105. På det kyrkliga planet
  startades ett motsvarande forum-

 106. -för fredliga samtal över
  samfunds- och konfessionsgränser.

 107. Det inleddes i och med
  det ekumeniska mötet i Uppsala 1925.

 108. Som sammankallades genom initiativ-

 109. -från vår ärkebiskop
  Nathan Söderblom.

 110. Redan före första världskriget
  hade en del trevare kommit igång-

 111. -inte minst genom samarbete
  bland bibelsällskapen.

 112. Det var ändå samma bibel
  man skulle översätta.

 113. Men ambitionen var större,
  och visionerna djärvare-

 114. -för mötet
  som Söderblom sammankallade.

 115. Det kom inte bara
  protestantiska kyrkors företrädare-

 116. -utan också ortodoxa kyrkoledare.

 117. Men det kom inga representanter
  från den katolska kyrkan.

 118. Man hade uppfattningen
  att man ensam företrädde-

 119. -Kristus synliga kyrka på jorden.

 120. Startskotten för ekumeniken 1925-

 121. -följdes upp två år senare, 1927-

 122. -då organisationen
  Faith and Order bildades.

 123. Den har till uppgift
  att föra teologiska samtal-

 124. -om hur medlemskyrkorna
  kunde närma sig varandra-

 125. -form av lära och organisation.

 126. En tid senare bildades organisationen
  Life and Work-

 127. -som arbetar
  med sociala och diakonala frågor.

 128. Vi går vidare i tiden.
  Efter andra världskrigets fasor-

 129. -ersattes Nationernas
  förbund av Förenta nationerna-

 130. -och på ekumenikens område så ser vi
  hur Kyrkornas världsråd bildas 1948.

 131. Där samarbetade de protestantiska
  och de ortodoxa kyrkofamiljerna-

 132. -men inte heller denna gång anslöt
  sig den romersk-katolska kyrkan.

 133. Däremot gick man efter ett tag
  med i organisationen Faith and Order-

 134. -och det är ett begynnande tecken
  på insikt-

 135. -att man måste kunna samtala
  med andra kristna.

 136. Men den stora förändringen
  i attityd till ekumenik-

 137. -kom i den katolska kyrkan först
  i och med det andra Vatikankonciliet-

 138. -som pågick mellan 1962 och 1965.

 139. Det kan inte nog understrykas
  hur viktigt det konciliet var-

 140. -för den katolska kyrkans
  "aggiornamento"-

 141. -som betyder "modernisering".

 142. På många områden skedde i och med
  konciliet en nödvändig uppgörelse-

 143. -med föråldrade positioner
  och traditioner.

 144. Och ett brott med en polemik och en
  överlägsenhet gentemot andra kyrkor-

 145. -som tidigare
  hade präglat den katolska kyrkan.

 146. I samband med konciliet inrättades
  Sekretariatet för kristen enhet-

 147. -som ett särskilt organ för dialogen
  mellan Vatikanen och andra kyrkor.

 148. Ett uttryck för öppenheten
  är att man inbjöd till konciliet-

 149. -observatörer
  från flera andra kyrkor att vara med.

 150. De fick vara med om överläggningarna
  och allt som skedde däremellan.

 151. Ortodoxa, anglikaner,
  lutheraner, reformerta-

 152. -både teologer
  och icke-teologer var med.

 153. Naturligtvis medverkade det positivt-

 154. -till ett nytt ekumeniskt klimat.

 155. Hela världen kunde se hur den
  förut så stelbenta katolska kyrkan-

 156. -öppnade sig för en ny tid.

 157. Några ytterst viktiga skrifter
  producerades i samband med konciliet.

 158. Det är på grundval av dem som den
  katolska kyrkan kunnat ansluta sig-

 159. -till den världsvida
  ekumeniska dialogen i stort.

 160. Det grundläggande
  är dokumentet om kyrkans väsen.

 161. "Lumen Gentium", som det hette
  på latin. Alla officiella texter-

 162. -har ett namn som är de första orden
  på latin i dokumentet.

 163. Sen kan dokumentet
  ha skrivits på ett annat språk-

 164. -men språket det ska bevaras på
  brukar vara latin.

 165. Ett annat dokument är det ekumeniska
  dekretet "Unitatis Redintegratio".

 166. Deklarationen om religionsfrihet,
  "Dignitatis Humanae"-

 167. -och den dogmatiska konstitutionen-

 168. -om den gudomliga uppenbarelsen,
  "Dei verbum".

 169. De här fyra, och det finns fler,
  är inga skrifter för lekmän.

 170. Det rör sig om teologi på hög nivå-

 171. -men det har fått stora konsekvenser-

 172. -för hur den katolska kyrkan
  ser på sig själv och sin omvärld.

 173. Inte minst gäller det ekumenik.

 174. Visserligen slår man fast-

 175. -att Kristi kyrka förverkligas
  i den katolska kyrkan-

 176. -men samtidigt erkänner man
  att det finns många drag av-

 177. -"helighet och sanning
  utanför hennes synliga gränser".

 178. "Dessa gåvor tillhör Kristi kyrka och
  är en drivkraft till katolsk enhet.

 179. Så står det i "Lumen Gentium".

 180. Det gemensamma
  med andra kyrkor framhävs.

 181. Trosbekännelserna,
  dopet och skrifterna.

 182. Man bejakar uttryckligen
  den kyrkliga gemenskapen.

 183. Katoliker står i en verklig,
  om än ofullkomlig, gemenskap-

 184. -med alla som bekänner Jesus Kristus,
  och som är döpta.

 185. Med andra Vatikankonciliet och de här
  skrifterna som läromässig grund-

 186. -har det därefter inletts
  flera fruktbara dialoger-

 187. -mellan den katolska kyrkan
  och andra kyrkor och kyrkofamiljer.

 188. Med ortodoxa, anglikaner, lutheraner,
  reformerta, baptister, o.s.v.

 189. Så påvens besök i Sverige och den
  ekumeniska manifestationen i Lund-

 190. -måste därför också
  ses mot bakgrund av det drivs-

 191. -andra bilaterala dialoger.

 192. Relationerna till den lutherska
  kyrkan är inte de enda att vårda-

 193. -utifrån
  den katolska kyrkans perspektiv.

 194. Men påvens närvaro
  vid det lutherska reformationsminnet-

 195. -skickar en viktig signal
  om prioritering.

 196. Beroende på vem den andra parten
  är så ser möjlighet till framgång-

 197. -och på sikt förverkliga
  den synliga enheten olika ut-

 198. -med olika kyrkor och samfund.

 199. Så är det även med Svenska kyrkans
  ekumeniska samtal-

 200. -med andra samfund i Sverige.

 201. Här bedrivs också ekumeniska samtal
  med andra kyrkor och samfund.

 202. Så ekumeniken
  är spretig till sitt väsen.

 203. När två kyrkor närmar sig varandra
  så kanske man fjärmar sig från andra.

 204. Så vilken dialog prioriterar man?
  Vilket närmande känns viktigast?

 205. Talar en och samma kyrka
  med samma röst i de olika dialogerna?

 206. Inte minst på den lutherska sidan-

 207. -som består av många olika nationella
  och självständiga medlemskyrkor-

 208. -där företrädare i dialoggrupperna
  ibland har en tendens-

 209. -att driva egna teologiska agendor.

 210. Nu till en översikt över dokumenten
  inom den katolsk-lutherska dialogen-

 211. -efter andra Vatikankonciliet.
  Först den internationella dialogen.

 212. Ni ska få se vilket imponerande
  arbete som har utförts-

 213. -genom de här senaste dryga 50 åren.

 214. Det finns på högsta nivå inrättat
  en enhetskommission.

 215. En internationell kommission
  av kardinaler, biskopar-

 216. -välrenommerade teologiprofessorer
  och präster.

 217. De har arbetat, med utbyte av
  personer efter hand, i olika faser.

 218. Några av de här texterna
  som framför allt ska lyftas fram-

 219. -finns i de här faserna.

 220. I början på arbetet
  så studerade man särskilt-

 221. -det kristna evangeliets roll
  som grunden för kyrkan.

 222. Den så kallade Maltarapporten
  från 1972.

 223. Man fortsatte i nästa fas med
  att titta mer på verksamheter-

 224. -de centrala elementen
  i kyrkans väsen och vardag.

 225. Det är den andra fasen, som sträckte
  sig in på mitten av 80-talet.

 226. Som till exempel handlar om
  sakramentet. Nattvardens sakrament.

 227. Dopet - "Vägar till gemenskap".

 228. "Det andliga ämbetet i kyrkan."
  Martin Luther var en punkt.

 229. Och sen en skrift om olika modeller
  och former och faser-

 230. -för den katolsk-lutherska
  kyrkogemenskapen-

 231. -där man pekade på
  vad som behövde göras.

 232. Det finns en tredje fas, och då
  är vi framme vid början på 90-talet.

 233. I den tredje fasen så tog man sig an
  en så pass central fråga-

 234. -som frågan om rättfärdiggörelsen-

 235. -som en gång var en stridsfråga
  som satte igång reformationen-

 236. -för 500 år sen.

 237. Under den fjärde fasen, i slutet
  på 90-talet och in i vårt årtusende-

 238. -så var skriften
  om kyrkans apostolicitet-

 239. -d.v.s. budskapet ut i världen,
  från 2006 ett av verken man skrev-

 240. -men det viktigaste var egentligen
  det jag satte upp kronologiskt här-

 241. -nämligen den gemensamma
  deklarationen om rättfärdiggörelsen.

 242. Den skrevs under av de högsta repre-
  sentanterna för den katolska kyrkan-

 243. -respektive Lutherska världsförbundet
  den sista oktober 1999.

 244. Av alla dokumenten i dialogen
  så är det det viktigaste-

 245. -eftersom det har fått ett officiellt
  erkännande från kyrkoledningarna.

 246. Även andra samfund, som
  Metodistkyrkan, har instämt i det.

 247. Det är verkligen inte
  alla dialogdokument som har fått-

 248. -samma grad av konsensus på högsta
  nivå, teologiskt och organisatoriskt.

 249. Och inte heller
  har de fått samma genomslagskraft-

 250. -bland katoliker och lutheraner.
  Så det är ett historiskt dokument.

 251. I och med det förklarade de högsta
  företrädarna för respektive kyrka-

 252. -att det som en gång i tiden gjorde
  att kyrkorna splittrades-

 253. -i fråga om synen på rättfärdig-
  görelsen, inte längre skiljer dem åt.

 254. Att de ömsesidiga fördömanden som
  man en gång uttalade mot varandra-

 255. -inte längre är giltiga
  i den här lärofrågan.

 256. Man är också ense om att man kan leva
  med de olika formuleringar-

 257. -som har vuxit fram på bägge håll,
  för att teologiskt uttrycka-

 258. -den här tron på rättfärdiggörelsen.
  För visst det nyansskillnader-

 259. -och historiskt framvuxna traditioner
  i fromheten-

 260. -som är typiskt lutherska och typiskt
  katolska på olika håll i världen.

 261. Samtidigt som man har kommit fram
  till en enhet på högsta nivå-

 262. -så understryker man att det nu
  kommer an på lokala kyrkor-

 263. -att, som det heter inom ekumeniken,
  recipiera det man kommit överens om.

 264. Ta emot och implementera i vardagen.

 265. Att följa upp de praktiska
  implikationerna av detta.

 266. Vad betyder det att man är överens
  om synen på rättfärdiggörelsen?

 267. Vad betyder det
  i kyrkans och hennes medlemmars liv?

 268. En annan sak
  som alltid har efterlysts-

 269. -när man har diskuterat saker
  på den där högsta nivån-

 270. -på den internationella
  enhetskommissionsnivån-

 271. -är att den internationella dialogen
  måste följas upp på nationell nivå.

 272. Det har också skett
  genom olika samtalsgrupper-

 273. -som har arbetat
  på uppdrag av kyrkoledningarna.

 274. Här i Sverige har det avverkats
  flera såna samtalsrundor-

 275. -och det har resulterat i flera doku-
  ment från den officiella dialogen.

 276. De som har producerats ser vi här.

 277. Från 80-talet
  fram till vårt decennium-

 278. -så har det handlat om äktenskapet,
  om dopet och kyrkotillhörigheten-

 279. -om biskopsämbetet,
  om kyrkans sakramentala karaktär-

 280. -och om rättfärdiggörelsen
  i kyrkans liv.

 281. Det är ett dokument från 2010,
  och det ser ut så här.

 282. Det är i den dialogen som jag själv
  har medverkat. Den startade 2002-

 283. -och omfattade de lutherska och kato-
  lska kyrkorna i Sverige och Finland.

 284. Från början inbjöds även danskar och
  norrmän från de lutherska kyrkorna-

 285. -men de avböjde - ett uttryck
  för att det ekumeniska klimatet-

 286. -mellan de lutherska kyrkorna
  i Norden ser lite olika ut.

 287. I synnerhet gäller det
  Den Danske Folkekirke.

 288. Som synes
  är det ett omfattande arbete-

 289. -med de här skrifterna och de
  jag visade på de förra bilderna.

 290. Många olika aspekter av kristen tro
  och kristet liv har behandlats-

 291. -och på flera punkter
  har man kunnat märka en stor enhet.

 292. Sen har historiska traditioner vuxit
  fram som kan skymma sikten.

 293. På andra områden
  har man kommit varandra närmare-

 294. -men man måste på en del konstatera
  att man fortfarande inte är överens-

 295. -och att
  fortsatt teologiskt arbete behövs.

 296. I den senaste samtalsomgången
  var vi från början eniga om-

 297. -att ska vi komma nån vart så måste
  vi skriva en gemensam text-

 298. -om den historia
  som både förenar oss och skiljer oss.

 299. Här och i Finland - vi har ju haft
  en långvarig gemensam historia.

 300. Detta som en förutsättning och
  som en hjälp för att komma vidare-

 301. -i de återstående
  kontroverspunkterna.

 302. Vad nedärvda och ingrodda
  föreställningar om "den andre"-

 303. -kan ställa till med har vi ju sett
  alldeles för många exempel på.

 304. Både nu och i historien.

 305. I vårt slutdokument finns en
  skissartad kyrkohistorisk översikt-

 306. -över vad som hände i våra länder
  under medeltid, reformationstid-

 307. -och under århundradena efteråt,
  fram till dagens ekumeniska dialog.

 308. Det finns både likheter och olikheter
  mellan länder och konfessioner-

 309. -men att se tillbaka på en förfluten
  tid kan vara en helande process.

 310. Ett sätt att bearbeta det som varit
  konfliktfullt, och söka försoning.

 311. Vi uppfattade det
  som ett minnets rening-

 312. -för att använda en term
  från påven Johannes Paulus II.

 313. En minnets rening av det förflutna,
  och en grund-

 314. -för en större enhet i framtiden.

 315. Just detta anknöt påven till, och
  arrangörerna av det ekumeniska mötet-

 316. -i Lund och Malmö för några veckor
  sen. Men historien går vidare.

 317. Föga förvånande har det föreståendet
  jubileet för reformationen-

 318. -föranlett den här internationella
  kommissionen att skriva ännu en text.

 319. År 2013 publicerades
  på tyska och engelska-

 320. -ett dokument som i svensk version
  heter "Från konflikt till gemenskap".

 321. "Gemensamt luterskt-katolskt
  högtidlighållande"-

 322. -"av reformationen 2017."

 323. Den svenska översättningen
  kom först i år, ska jag säga.

 324. Det här dokumentet
  kan man betrakta som en summering av-

 325. -var den ekumeniska dialogen mellan
  katoliker och lutheraner står i dag.

 326. Den mynnar ut
  i fem ekumeniska imperativ-

 327. -som ni kanske minns från
  tv-sändningarna från Lunds domkyrka-

 328. -där de lästes upp högtidligt.

 329. De ekumeniska imperativen handlar
  framför allt om att kyrkorna-

 330. -behöver förändra inställningen
  man har till varandra.

 331. Från toppnivån till "the bottom".
  Hela vägen.

 332. Arbetet med de konkreta punkterna
  i lära och organisation-

 333. -som skiljer kyrkorna åt,
  är inte själva huvudsaken.

 334. Utan stor vikt ligger
  på en gemensamhistorieskrivning-

 335. -och de gemensamma uppgifter
  vi står inför i världen i dag.

 336. Den gemensamma historieskrivningen
  tyckte vi i vår svensk-finska dialog-

 337. -var viktigt att börja med. Här sam-
  manfattar lutheraner och katoliker-

 338. -tillsammans de nya perspektiven
  på Luther och hans teologi-

 339. -i dess samtida förankring,
  alltså på Luthers egen tid-

 340. -som modern forskning, oavsett
  konfession, har bidragit med.

 341. Man går igenom reformationens his-
  toria och den katolska responsen-

 342. -i form av motreformationen.
  Sen ställer man de centrala frågorna-

 343. -om hur grundläggande element
  i Luthers teologi nu kan förstås-

 344. -i ljuset av
  de luthersk-katolska dialogerna.

 345. Samma metodiska upplägg som
  ordföranden i vår nordiska grupp-

 346. -biskop Eero Huovinen från
  den lutherska sidan, genomdrev-

 347. -när vi skulle börja vårt arbete.

 348. Biskop Eero Huovinen ingick redan då-

 349. -i den internationella
  enhetskommissionen som ordförande.

 350. Inte så konstigt, alltså. Och det var
  en väldigt konstruktiv arbetsgång-

 351. -vi fick i vår samtalsgrupp.

 352. I inledningen till enhets-
  kommissionens text från 2013 betonas-

 353. -att båda parter
  behöver en självkritisk blick.

 354. Inte bara historiskt, utan också
  där man befinner sig i dag.

 355. De kristna har inte alltid
  varit trogna evangeliet, utan ofta-

 356. -blivit konforma med samhället
  i sitt sätt att tänka och handla.

 357. Man beklagar i dokumentet att kampen
  om evangeliets sanning på 1500-talet-

 358. -ledde till att enheten gick förlorad
  i den västliga kristenheten.

 359. Man bekänner att det hör till
  kyrkohistoriens mörka sidor.

 360. Minnesåret 2017 ställer alltså
  kyrkorna inför utmaningarna-

 361. -att rena och hela sina minnen, och
  att återställa den kristna enheten.

 362. Enhetskommissionen koncentrerar
  den teologiska diskussionen-

 363. -till fyra centrala områden
  i lutersk teologi.

 364. Samtliga är av stor vikt för kyrkans
  liv, men de har även varit-

 365. -kontroverspunkter
  genom århundradena.

 366. Det är frågorna
  om rättfärdiggörelsen-

 367. -om nattvarden, eller eukaristin,
  som det heter på katolskt håll-

 368. -om ämbetet
  samt om skriften och traditionen.

 369. Man arbetar på tre sätt i dokumentet.

 370. Först ger man Luthers syn
  på vart och ett av dessa fyra teman.

 371. Därefter kommer några katolska,
  kritiska frågor kring ämnet.

 372. Sen kommer en sammanfattning av
  hur de båda sidornas teologi-

 373. -luthersk och katolsk, har kunnat
  bringas i dialog med varandra.

 374. Och i den tredje delen så belyser man
  vad man har kunnat bejaka gemensamt-

 375. -och man identifierar
  olikheter som står kvar.

 376. Jag ska inte sammanfatta resonemanget
  om de fyra centrala ämnena-

 377. -men väldigt kort kan det sägas
  att par av dem, faktiskt merparten-

 378. -knappast är några avgörande
  teologiska hinder för ett närmande.

 379. Inom rättfärdiggörelseläran finns ju
  redan en gemensam deklaration.

 380. Den från 1999.

 381. Vad gäller nattvarden, eukaristin,
  så är teologerna egentligen överens-

 382. -om vad nattvarden betyder,
  innehållsligt.

 383. På det teoretiska planet är man
  överens, men praktiskt och konkret-

 384. -så har man bara sett hur uttrycks-
  formerna i handling och liturgi-

 385. -skiljer sig åt genom historiska
  omständigheter som har vuxit fram.

 386. Sak samma gäller förhållandet
  mellan skrift och tradition.

 387. Ytters handlar det om synen
  på auktoritet inom kyrkan.

 388. Lite tillspetsat: Är Bibeln,
  som lutheranerna kan sägas hävda-

 389. -sin egen uttolkare och ensam den
  högsta auktoriteten och läronormen?

 390. Eller är det fråga om en samverkan
  mellan skriften och traditionen?

 391. Kyrkans samlade tolkningstradition.

 392. Så som man förenklat skulle kunna
  sammanfatta den katolska synen.

 393. Tyvärr finns det slentrian-
  föreställningar på bägge håll-

 394. -som ibland blir till rena
  karikatyrerna av den andra parten.

 395. Men det har visat sig
  i de ekumeniska samtalen-

 396. -att de teologiska motsättningarna
  egentligen inte är så skarpa.

 397. Man är rätt överens om att
  det är ett både och-

 398. -snarare än ett antingen eller,
  vad gäller skriften och traditionen.

 399. Så de stora stötestenarna-

 400. -finns i de principiellt avgörande
  frågorna väsen och karaktär.

 401. Det hänger samman med synen
  på kyrkans ämbeten.

 402. Det framgår också i skriften
  "Från konflikt till gemenskap"-

 403. -i slutet av delen om kyrkornas lära.

 404. Man slår fast
  att man är överens i långa drag-

 405. -men att det behövs fortsatta samtal
  om vad kyrkan är och borde vara.

 406. I konkret och andlig mening.

 407. Man behöver diskutera
  kyrkans sakramentala karaktär-

 408. -och hennes vigningsämbeten,
  särskilt när det gäller biskoparna.

 409. Mycket arbete har gjorts,
  men det finns fortfarande punkter-

 410. -som man måste fortsätta samtala om,
  då man ju tillsammans bekänner tron-

 411. -på en allmännelig
  katolsk och apostolisk kyrka.

 412. De här olösta frågorna
  märks också här hemma i Sverige.

 413. Det finns även en påtaglig olikhet-

 414. -om vad som är mål och vad som är
  medel för den ekumeniska dialogen.

 415. Nåt som blivit särskilt tydligt
  när interkommunion har kommit på tal.

 416. Alltså att man går
  till varandras nattvarder.

 417. För den lutherska sidan
  så har nattvardsgemenskapen-

 418. -kommit att framstå som ett medel
  på vägen mot kyrkornas synliga enhet.

 419. Men på katolskt håll är det
  gemensamma nattvardsfirandet-

 420. -själva målet, och vara ett uttryck-

 421. -för att man har uppnått
  den synliga kyrkogemenskapen.

 422. Ifrån bägge håll kan den andra sidans
  hållning upplevas som besvärlig-

 423. -och kanske svår att förstå,
  och många lider av-

 424. -att inte fullt ut kunna dela
  gemenskapen kring nattvardsbordet.

 425. Även om det nu börjar talas
  om en mer ekumenisk gästfrihet-

 426. -i vissa
  teologiska uttolkares jargong.

 427. En gästfrihet som innebär tillfälliga
  öppningar, men inte en permanent-

 428. -och saklig sett grundad gemenskap.

 429. Samtidigt har den ekumeniska dialogen
  bara varat i 50 år.

 430. Splittringen har 500 år på nacken.

 431. Så tar man de teologiska frågorna på
  allvar så är det tålamod som gäller.

 432. Man har ju
  kommit en bra bit på vägen-

 433. -under den här
  korta tiden av närmande-

 434. -efter så många år
  av fiendskap och oförståelse.

 435. En person som ifrån katolskt håll
  har spelat en viktig roll-

 436. -under lång tid i de svenska
  och nordiska ekumeniska samtalen-

 437. -är franciskanparten Henrik Roelvink.

 438. Han bodde här i Linköping fram till
  sin pensionering för några år sen.

 439. Här är hans memoarbok från 2012.

 440. "Låt mig avlägga räkenskap - om
  mitt liv som franciskan och präst."

 441. Där sätter han fingret på vad han
  som katolik ser som problematiskt-

 442. -när det gäller fortsatta framsteg
  i den ekumeniska dialogen i Sverige.

 443. Det främsta problemet enligt honom
  är just organisationen.

 444. Direkt kan man relatera detta till
  synen på ämbetet eller ämbetena-

 445. -och funktionen de har
  inom organisationen-

 446. -eftersom kyrkans organisation
  sätter ramarna för ämbetet.

 447. Då är det speciellt biskopens ämbete
  och läroämbetet som kommer i fokus.

 448. Roelvink påpekar att Svenska kyrkan-

 449. -har blivit mer kongregationalistisk,
  alltså församlingsstyrd-

 450. -och dominerad av ett
  församlingsperspektiv på senare år.

 451. I synnerhet efter skiljandet
  från staten år 2000.

 452. Kyrkan blev inte så fri
  från politikers styrning-

 453. -som många hade hoppats.

 454. Efter många år av utredningar
  så beslöt sig Sveriges riksdag-

 455. -år 1998 att stifta en särskild lag
  om Svenska kyrkan.

 456. Den här lagen är speciell, då den
  särbehandlar ett visst trossamfund-

 457. -genom att den reglerar Svenska
  kyrkans konfessionella karaktär.

 458. Den anger ramarna
  för hur den ska fungera internt.

 459. Samtidigt stiftade man en lag
  om andra trossamfund-

 460. -och den säger ingenting
  om samfundens lära-

 461. -eller deras organisation, utan bara
  hur staten ser på dessa samfund-

 462. -från ett juridiskt
  och administrativt perspektiv.

 463. Så här stiftas en särlag
  för Svenska kyrkan av politikerna.

 464. Särskilt stötande
  är det att lärofrågor-

 465. -i den ordning
  som politikerna lagt fast ska gälla-

 466. -det vill säga kyrkomötet som högsta
  beslutande organ för Svenska kyrkan.

 467. I detta kyrkomöte beslutats
  lärofrågorna av representanter-

 468. -som ofta valts på politiska grunder.

 469. Biskoparna har inte
  per automatik rösträtt-

 470. -vilket blir anmärkningsvärt
  när det handlar om lärofrågor-

 471. -eftersom de innehar ett läroämbete.

 472. Det här tillsammans innebär ju
  ett steg tillbaka, menar Roelvink-

 473. -ifrån vad som verkade vara på gång
  en gång i de ekumeniska samtalen-

 474. -efter andra Vatikankonciliet.

 475. På motsvarande sätt
  har på stiftsplanet och lokalplanet-

 476. -de vigda ämbetsbärarna
  marginaliserats.

 477. Man har infört en mer
  kongregationalistisk styrmodell-

 478. -och gett makten till stiftsråd,
  stiftsstyrelser och kyrkoråd.

 479. Det innebär förvisso
  en demokratisk styrning-

 480. -men samtidigt innebär det att beslut
  i centrala, teologiska frågor-

 481. -kommer att hamna på ordförandena
  och ledamöterna i de här styrelserna-

 482. -där förut biskopar och kyrkoherdar
  hade ett större inflytande.

 483. Det är församlingarna
  som anställer sina präster numer-

 484. -medan domkapitlet är bortkopplat
  från det ansvaret.

 485. Där har alltså Svenska kyrkan rört
  sig bort från vad som kunde skymtas-

 486. -i tidigare ekumeniska dialoger,
  som den om biskopsämbetet 1988.

 487. Steget bort från en episkopal ordning
  till en mer kongregationalistisk-

 488. -sätter en käpp i hjulet för de
  fortsatta framstegen i dialogen.

 489. Det hjälper inte att det finns
  yttre likheter vad gäller ämbete-

 490. -med olika pastoral och diakonal
  funktion - biskop, präst och diakon-

 491. -när maktfördelningen både lokalt
  och nationellt skiljer sig åt.

 492. Det här handlar inte
  om de kvinnliga prästerna-

 493. -som är så massmedialt intressant,
  utan om det principiella planet.

 494. Om ämbetenas funktioner
  och vilka kompetensområden man har.

 495. Det kan vara ett positivt tecken att
  vissa lutherska teologer på sistone-

 496. -har börjat instämma i att påven,
  om han ses som i en kollegial roll-

 497. -som biskopen av Rom, i kretsen
  av den världsvida kyrkan-

 498. -kan ses som den främste före-
  trädaren för den universella kyrkan.

 499. Varje gudstjänstfirande församling
  är ju en del av den.

 500. I enhetskommissionens text från 2013
  uttrycker man samma grundproblematik-

 501. -i ämbets- och organisationsfrågan,
  fast på ett mer teologiskt språk.

 502. Man använder ett latinskt uttryck-

 503. -för hindret för att kyrkan
  ska erkänna de lutherska ämbetena.

 504. De här ämbetena har på latin
  en "defectus sacramenti ordinis".

 505. Det betyder en brist i fråga
  om den sakramentala vigningen.

 506. En brist i den sakramentala
  vigningen. Jag citerar ur dokumentet:

 507. "Ur katolsk synvinkel har
  lutherska ämbetsvigningar brister"-

 508. -"i det sakramentala tecknet."

 509. "Enligt katolsk lära
  är den apostoliska successionen"-

 510. -"och det tredelade ämbetet
  en del av kyrkans helhetsstruktur."

 511. "Denna succession förverkligas
  på ett gemensamt sätt"-

 512. -"när biskoparna tas upp i biskops-
  kollegiet och får makt att ordinera."

 513. "Det är därför också katolsk lära"-

 514. -"att vigningssakramentets
  sakramentala tecken"-

 515. -"inte finns i de lutherska kyrkorna
  eftersom vigningsförrättarna"-

 516. -"inte agerar i gemenskap
  med det katolska biskopskollegiet."

 517. Slut på citatet.

 518. Lite tillspetsat så handlar det inte
  om den apostoliska successionen-

 519. -i form av en obruten kedja av
  vigningar av biskopar och präster-

 520. -från katolsk till luthersk tid,
  utan mer om biskopsämbetets roll-

 521. -för att gestalta lokalkyrkans gemen-
  skap med hela den universella kyrkan.

 522. Det handlar om hur vignings-
  sakramentet hänger samman med-

 523. -vad kyrkan lär om Kristi präst-
  ämbete, enligt katolsk uppfattning.

 524. Sen kommer frågan om påvens roll som
  överhuvud för den världsvida kyrkan.

 525. Han är ju i egenskap av påve
  biskop av Rom-

 526. -och har enligt katolsk uppfattning-

 527. -den högsta och den
  universella makten över kyrkan.

 528. Men det är en funktion som påven har
  tillsammans med biskopskollegiet-

 529. -i hela den världsvida kyrkan.

 530. Frågan till lutheranerna
  är om man skulle kunna se på påven-

 531. -som en företrädare
  för den kollektiva ledningen-

 532. -vad gäller
  kyrkans ordningar och lära.

 533. Kanske det finns olika öppningar
  som kan öppnas här-

 534. -samtidigt som det finns
  olika uppfattningar.

 535. Jag börjar närma mig slutet,
  och man kan konstatera-

 536. -att ämbets- och organisationsfrågor
  är de största hindren-

 537. -för att de katolska och lutherska
  kyrkorna ska komma närmare varandra-

 538. -i fråga om den synliga enheten.

 539. Det betyder inte att man inte
  ska arbeta för en gemenskap-

 540. -men den synliga enheten
  i sakramenten är nåt annat.

 541. Det betyder också
  att om man vill komma varandra nära-

 542. -så skulle man genom
  ett genombrott på de här punkterna-

 543. -kunna komma i rätt riktning
  i avgörande mening.

 544. Den internationella kommissionens
  text från 2013-

 545. -öppnar för möjligheten att erkänna
  varandra ömsesidigt i ämbetena-

 546. -genom den heliga andes verkan.

 547. Kanske är det ett önsketänkande,
  men det får tiden utvisa.

 548. Det påven vill understryka när han
  kommer till reformationsminnet-

 549. -är att det finns mycket mer
  som förenar-

 550. -än vad som skiljer kyrkorna åt. Och
  kyrkorna kan göra mycket tillsammans-

 551. -för att möta tidens utmaningar.

 552. För att avrunda...

 553. Närma sig varandra har lutheraner
  och katoliker gjort på många sätt-

 554. -de senaste 50 åren. Påvens närvaro
  vid det lutherska firandet-

 555. -är ett tydligt tecken på att han
  prioriterar en gemensam väg framåt-

 556. -tillsammans med lutheraner.

 557. Både i officiella och i privata sam-
  manhang så har vi de senaste 50 åren-

 558. -gått från nedärvda konflikter
  till allt mer av gemenskap.

 559. Och det i en tid av utmaningar
  som inte gör skillnad på lärorna.

 560. Det kan gälla miljön, migrationen-

 561. -eller förföljelse för att
  man är kristen på fel ställe.

 562. Men om än målet för vägen ännu inte
  är nått så är det kanske stort nog-

 563. -att man är överens om
  att man är på en gemensam väg-

 564. -så som man förpliktigar sig till
  i de fem ekumeniska imperativen-

 565. -i "Från konflikt till gemenskap".

 566. För den gemensamma vägen
  är redan i sig ett mål.

 567. Om organisations- och ämbetsfrågorna
  är de svåraste stötestenarna-

 568. -som behöver undanröjas på vägen mot
  kyrkornas enhet, finns det i dag mod-

 569. -att ta upp dem
  på den ekumeniska agendan?

 570. Eller ska frågan om makten över
  och i kyrkan-

 571. -hindra fortsatta framsteg?

 572. Man kan fråga sig
  vad Jesus skulle ha sagt.

 573. Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Påvebesöket i Lund

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Professor i religionsvetenskap Håkan Ulfgård berättar om påvens besök i Sverige i samband med 500-årsminnet av den lutherska reformationen. Hur ser det ekumeniska klimatet mellan katoliker och lutheraner ut i idag? Håller den 500 år långa splittringen på att överbryggas? Inspelat den 31 oktober 2016 i Linköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Religionskunskap > Kristendom, Religionskunskap > Religion och samhälle
Ämnesord:
Ekumenik, Katolicism, Kristendom, Kristendomen, Praktisk teologi, Protestantism, Reformationen, Religion
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Sekter och livet efter

Vård för före detta sektmedlemmar

Panelsamtal där de medverkande berättar om sina upplevelser i sekter och om vården de fick i samband med sina avhopp från Jehovas vittnen och Södermalmskyrkan. Medverkande: Madeleine Brink, Lena-Maria Busk, Susanna Boldizar och Christina Avara. Moderator: Noomi Andemark. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Hjälpkällan.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - feminist och troende

I kyrkan kan jag vara riktigt revolutionär

I kölvattnet efter pedofilskandalerna inom katolska kyrkan tar sig motståndet mot kyrkans manliga dominans allt mer högljudda uttryck. Dominikansystern Madeleine Fredell är en av dem som opponerar sig. Hon visar runt i kommuniteten i Vasastan och berättar hur det går ihop att vara feminist och samtidigt inordna sig en av de mest patriarkala strukturerna i vår tid.