Titta

UR Samtiden - En lektion om skolan

UR Samtiden - En lektion om skolan

Om UR Samtiden - En lektion om skolan

Föreläsningar från RBU:s konferens som vänder sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Till första programmet

UR Samtiden - En lektion om skolan : Skolans ansvar och arbete mot mobbningDela

 1. Finns det god kunskap
  i personalgruppen om funkofobi?

 2. Om normbrytande funktionsvariationer?

 3. Vad är det främjande och förebyggande
  arbetet? Varför behövs det?

 4. Jag ska låna Erica Franks ord
  när hon beskriver funkofobi.

 5. "Jag är trött på att konstant behöva
  försvara min existens, min kropp."

 6. "Jag är trött på att alltid vara redo
  för fight gällande mina rättigheter."

 7. "Att förvänta sig diskriminering"-

 8. -"och se alla andra handlingar som
  givmilda underverk tar kål på mig."

 9. Så här kan det kännas och vara
  i vardagen, i samhället och i skolan.

 10. Samtidigt kan vi läsa
  i skolans läroplan:

 11. "Ingen ska i skolan diskrimineras
  på grund av kön, etnicitet"-

 12. -"religion, könsöverskridande
  identitet eller uttryck"-

 13. -"sexuell läggning, ålder eller
  funktionsnedsättning eller kränkas."

 14. Skolan ska inte vara värdeneutral.
  Skolan ska aktivt ta ställning-

 15. -för alla barns lika värde, och göra
  alla barns lika värde hela tiden.

 16. Skolan ska motverka
  alla former av förtryck-

 17. -alla former av kränkande behandling,
  trakasserier och diskriminering.

 18. Vi ska bryta mönstret
  innan det uppstår.

 19. En vanlig missuppfattning är
  att skolan har två uppdrag.

 20. Ett kunskapsuppdrag
  och ett värdegrundsuppdrag.

 21. Men det är ett uppdrag. Skolan
  ska förmedla kunskap och värden.

 22. Det ska hänga ihop, inte var för sig.

 23. Det är inget som är
  högre prioriterat.

 24. Vi jobbar inte med kunskap nio till
  tre och värdegrunden när vi får tid-

 25. -utan det ska gå ihop
  och ske integrerat hela tiden.

 26. Det betyder också
  att alla barn ska bli utmanade.

 27. De ska få stöd för att utveckla
  sin fulla potential.

 28. Jag måste kunna gå till skolan utan
  att vara rädd för att bli kränkt-

 29. -känna mig mindre värd
  eller bli sämre behandlad.

 30. Från årskurs ett har vi skolplikt.
  Barnen måste gå till skolan.

 31. De kan inte välja. Jag kan välja
  att inte gå till jobbet-

 32. -om jag blir diskriminerad, men det
  kan inte barnen. De måste gå dit.

 33. Då har de också
  rätt att känna sig trygga.

 34. Skolan har ett tydligt ansvar
  när barnen har skolplikt.

 35. Skolan har i sin tur krav på sig
  att skapa trygghet-

 36. -och förutsättningar för personalen
  att göra alla barns lika värde-

 37. -varje dag, varje minut
  utan undantag.

 38. Gustavo Nazar
  formulerar det här väldigt bra.

 39. Samordnaren för normer och värden
  inom Malmös grundskoleförvaltning.

 40. Han säger så här: "Det är ju
  barnens skola, inte vuxnas skola."

 41. "Vi får betalt för att se till att de
  får allt som de har rätt till."

 42. "De ska inte bli diskriminerade."

 43. "Vi ska utgå från deras bästa och
  värna om deras liv och utveckling."

 44. "Det är principer
  som måste förkroppsligas av vuxna"-

 45. -"för vuxna har alltid större makt
  och ansvar för barn än tvärtom."

 46. Det handlar om rättigheter, och
  skolan ska vara en rättssäker plats.

 47. Jag har nämnt några begrepp nu-

 48. -så jag tänkte kort gå igenom
  vad vi menar med dem.

 49. Kränkande behandling är när en elevs
  eller ett barns värdighet kränks.

 50. När den känner sig ledsen,
  sårad eller mindre värd.

 51. Barnet har alltid tolkningsföreträde.

 52. Om jag känner mig kränkt
  eller mindre värd, då är det så.

 53. Om kränkningarna gäller nån
  av de sju diskrimineringsgrunderna-

 54. -så handlar det om trakasserier.
  Det här känner ni säkert till.

 55. Mobbning är när kränkningarna
  sker flera gånger.

 56. Diskriminering är att barn
  behandlas sämre eller missgynnas-

 57. -utifrån nån av de sju
  diskrimineringsgrunderna.

 58. Barn kan inte diskriminera
  andra barn. De kan trakassera.

 59. Ett barn kan diskrimineras av skolan
  eller en vuxen, men inte tvärtom.

 60. Det finns en maktaspekt som vi måste
  ta hänsyn till med diskriminering.

 61. Oavsett vad - kränkande behandling,
  trakasserier eller diskriminering-

 62. -så har skolans huvudman...

 63. Skolans ägare - i en privat skola -
  eller kommunen-

 64. -har det yttersta ansvaret-

 65. -att utreda det och se till
  att det inte händer igen.

 66. Skolans huvudman ska få kännedom om
  allt och ha det yttersta ansvaret.

 67. Var hämtar vi kunskap
  i vår lagstiftning?

 68. Kunskapen om kränkande behandling-

 69. -ser vi i skollagens kapitel 6.

 70. Ni har fått en resa
  i skollagens många kapitel-

 71. -men i kapitel 6 hittar vi det här.

 72. Skolan har krav på sig att utreda-

 73. -så fort skolan får kännedom om
  att en elev har blivit kränkt.

 74. Det räcker med en misstanke. Vid en
  misstanke att en elev har kränkts-

 75. -så ska man utreda det.

 76. Det ska anmälas till rektorn
  som ska anmäla det till huvudman.

 77. I skollagen står det att,
  men inte hur-

 78. -skolan ska arbeta för att förhindra
  kränkande behandling. Ni är viktiga.

 79. Ni och era barn har mycket kunskap om
  hur skolan kan bli en bättre plats-

 80. -för just dem. Hur ska skolan
  omvandla lagen i praktiken?

 81. Alla skolor ska upprätta en konkret
  plan mot kränkande behandling.

 82. Diskriminering och trakasserier
  hittar vi i diskrimineringslagen.

 83. Lagen finns för att samhället
  har identifierat strukturella hinder-

 84. -som gör att alla människor
  inte behandlas lika.

 85. Det ges olika förutsättningar
  och tillskrivs olika möjligheter-

 86. -för olika människor att få
  sina rättigheter tillgodosedda.

 87. Skolan, som är en del av samhället-

 88. -måste aktivt motverka
  att det här genomsyrar skolan-

 89. -att de strukturella ojämlikheterna
  får ett avtryck i skolan.

 90. Vi har de strukturella hindren,
  så skolan måste aktivt motverka dem-

 91. -så att skolan är
  en jämlik och trygg plats-

 92. -där diskriminering och trakasserier
  inte får grogrund.

 93. Skolans personal
  måste anmäla och utreda-

 94. -så fort de får veta att en elev har
  trakasserats eller diskriminerats.

 95. Det ska finnas
  i skriftlig dokumentation.

 96. Lagarna ställer väldigt höga krav
  på skolan och pedagogerna.

 97. Pedagogerna eller skolans personal
  måste få rätt förutsättningar-

 98. -kunskap om lagen
  och kraven på skolan-

 99. -och hur jag ska omsätta det i mitt
  klassrum, på rasterna och på fritids.

 100. Det genomsyrar
  hela vardagen för barnen i skolan.

 101. Ett obligatoriskt och framgångsrikt
  sätt att skapa förutsättningar-

 102. -för personalen och skolan generellt-

 103. -är att systematisera och organisera
  värdegrundsarbetet-

 104. -så att det ingår i skolans struktur.

 105. Ett systematiskt trygghetsarbete
  består av tre delar.

 106. Det ska vara
  ett akut och åtgärdande arbete.

 107. Det innebär att man ska stoppa-

 108. -hot, skadegörelse, trakasserier,
  kränkningar, diskriminering-

 109. -samt fysiskt och psykiskt våld.
  Det här ska stoppas.

 110. Det finns en till dimension
  i det här också.

 111. All personal ska ha förutsättningar
  att se de akuta händelserna.

 112. Om jag som jobbar i skolan inte har
  kunskap om rasistiska strukturer-

 113. -om funkofobi och om sexism-

 114. -så ser jag kanske inte det
  i min omgivning.

 115. Därför är det jätteviktigt
  att alla i skolan har den kunskapen.

 116. Jag möter väldigt många som upplever
  att de släcker mycket bränder.

 117. De lägger mycket tid och energi
  på det akuta och åtgärdande arbetet.

 118. "Vi släcker väldigt mycket bränder.
  Vi vill jobba på ett annat sätt."

 119. Skolan ska ha ett förebyggande
  arbete. Det ser vi i mitten.

 120. Vad betyder det, då? Det är det som
  är knutet till varje specifik skola.

 121. Varje skolas förutsättningar
  och problematik just nu.

 122. Vad har vi problem med just nu?

 123. Hur upplever eleverna
  sin skolsituation just nu?

 124. Hur är det att gå på den här skolan
  i den här kroppen? Hur blir det då?

 125. Vad utsätts jag för?

 126. Kunskapen som skolan får när man
  frågar alla elever på olika sätt...

 127. Man får mycket kunskap som också
  ligger i det förebyggande arbetet.

 128. Om det finns en risk att jag
  systematiskt utesluts, osynliggörs-

 129. -eller kränks på vissa platser-

 130. -på grund av att jag har den här
  kroppen, hudfärgen eller religionen-

 131. -ska skolan sätta in aktiva åtgärder-

 132. -så att det inte händer mig
  eller andra elever igen.

 133. Skolan ska också ha
  ett främjande arbete.

 134. Sist och minst på den här brädan.

 135. Skolan ska ha ett främjande arbete.

 136. Det främjande arbetet är grunden
  till arbetet mot diskriminering-

 137. -trakasserier och kränkningar.

 138. Lagen kräver ett främjande arbete,
  för strukturella problem i samhället-

 139. -gör att det finns vissa riskgrupper
  av barn som har en ökad utsatthet.

 140. De riskerar att bli utsatta.

 141. Det främjande arbetet ska alltid pågå
  utan förekommande anledning.

 142. Vi vet att vi har de här problemen.

 143. Skolans fördel är att de
  kan planera det flera år i förväg.

 144. Det främjande arbetet. Senare kommer
  jag att gå in på vad det kan vara.

 145. Det främjande arbetet finns framför
  allt för att motverka rasism, sexism-

 146. -homofobi och funkofobi.

 147. Jag ser att det främjande arbetet
  ofta är det första som dras in-

 148. -om det börjar bli kaotiskt
  på en skola.

 149. Det är för mycket bränder att släcka.

 150. Varför ligger de då på brädan?
  Det är ofta så här det ser ut-

 151. -om vi tänker på
  hur skolan fördelar tid och resurser.

 152. Den här bilden
  bekräftar också Skolverket.

 153. När de mäter elevers upplevelse av
  att bli kränkta upprepade gånger-

 154. -så ser man att 60 000 barn och unga
  utsätts för mobbning varje år.

 155. Siffran är konstant
  under åren som man har mätt.

 156. 60 000 barn utsätts för mobbning
  eller upprepade kränkningar varje år.

 157. 45 000 av de 60 000
  är inte det nästa år.

 158. Skolan lyckas alltså stoppa
  mobbningen inom ett år-

 159. -men nästa år är det 60 000 igen.

 160. Det här säger oss nånting.
  Det bekräftar den här bilden.

 161. Skolan har arbetat ganska mycket
  med det åtgärdande arbetet.

 162. Inte alla skolor, men många skolor
  är bra på det och lyckas stoppa det.

 163. Men vad händer om vi lägger större
  vikt på att arbeta mer främjande?

 164. Kan det bli så här i stället?

 165. Att vi till slut
  knappt har några hot-

 166. -fysiskt och psykiskt våld,
  trakasserier och kränkningar.

 167. Hur gör man då
  för att gå från det här till det här?

 168. Det krävs nästan ett eget seminarium-

 169. -men väldigt kortfattat kan man säga-

 170. -att det handlar om systematik-

 171. -och målinriktat arbete
  som drivs av skolledningen.

 172. För att prata mer om hur vi gör det-

 173. -så kan vi stoppa in den här modellen
  i en annan modell från Skolverket.

 174. Systematiskt värdegrundsarbete, eller
  som vi på Friends säger: "hjulet".

 175. Men till att börja med...
  Om vi befinner oss där... Var är vi?

 176. Till att börja med måste skolan
  ta reda på hur stort problem en har.

 177. Om jag har den här kroppen och är den
  här personen, hur är min skolvardag?

 178. Skolan kartlägger elevernas egna
  upplevelser. Trygghet och trivsel-

 179. -kränkande behandling, trakasserier,
  inflytande och delaktighet.

 180. Det kan de göra
  genom enkäter, intervjuer-

 181. -trygghetsvandringar
  och en mängd olika sätt.

 182. Man tar reda på vad eleverna tänker
  och känner kring sin skolsituation.

 183. När vi har all den kunskapen
  måste vi analysera den.

 184. Många gånger ser jag att skolorna
  springer förbi det till lösningar.

 185. Man vill snabbt till lösningarna.

 186. Men vad händer om vi stannar
  i analysen och låter det ta tid?

 187. Vi ställer oss frågor som varför.
  Varför händer det här hos oss?

 188. Har det hänt flera gånger? Händer det
  bara de personerna eller andra också?

 189. Är det kopplat till normer?

 190. Normer som skolan kanske är med
  och reproducerar, begränsande normer.

 191. Om vi stannar i analysen
  har vi större chans att hitta-

 192. -tydligare, mer träffsäkra
  åtgärder och insatser-

 193. -för att bryta mönster
  så att det inte händer igen.

 194. Det här behöver vi göra med barnen.
  De har ju väldigt mycket kunskap där.

 195. Med utgångspunkt
  i kartläggningarna, i analysen-

 196. -behöver skolan ta fram kortsiktiga
  och långsiktiga mål och åtgärder.

 197. De här åtgärderna ska vara
  akuta, förebyggande och främjande.

 198. Det sista steget, återkoppling, är
  jätteviktigt även i det här hjulet.

 199. En återkopplande uppföljning
  där vi reviderar det vi har gjort.

 200. Fick det önskade effekter? Upphörde
  kränkningarna eller trakasserierna?

 201. Om inte måste vi kanske titta igen.
  "Gjorde vi en tillräcklig analys?"

 202. "Vi får nog testa andra åtgärder."

 203. De här fyra stegen
  kan en skola använda långsiktigt-

 204. -men också i varje enskilt akut fall
  med en specifik elev eller person.

 205. Titta på vad det är som har hänt
  och utreda det.

 206. Varför har det här hänt? Hur ofta?

 207. Ta fram kortsiktiga och långsiktiga
  mål så att det här inte händer igen.

 208. Skolan måste ha ett främjande arbete.

 209. De måste ha ett förebyggande arbete.
  Det där vippbrädet som jag visade...

 210. Den stora klumpen ska vara det
  främjande, inte att släcka bränder.

 211. Vad är då främjande arbete?

 212. Det ska vara systematiskt,
  kontinuerligt och målinriktat.

 213. Det ska integreras i undervisningen
  och genomsyra skolans verksamhet-

 214. -på raster och fritids också.

 215. Man kan tänka att motsatsen
  till temadagar är främjande arbete.

 216. Det är inte: "Nu har vi en temadag
  om rasism eller en temadag om..."

 217. "...kamratskap." Det fixar ju inget.

 218. Det här måste ske hela tiden,
  varje dag.

 219. En del i det främjande arbetet-

 220. -en väldigt framgångsrik
  och viktig insats-

 221. -är att skolan vänder blicken inåt,
  dels mot sig själv som organisation-

 222. -men också att alla som jobbar
  på skolan vågar vända blicken inåt.

 223. Man internaliserar kunskapen.
  Vi lär oss av varandra på skolan.

 224. Vi har olika kunskaper
  och kompetenser.

 225. Vi delar den kunskapen, men vi
  måste också våga granska oss själva.

 226. Är jag som pedagog
  kanske med och reproducerar-

 227. -vissa normer som begränsar elever?

 228. Reproducerar jag
  strukturer som sätter hinder för-

 229. -att eleverna får ta till sig den
  undervisning som de har rätt till?

 230. Finns det en god kunskap
  i personalgruppen om funkofobi?

 231. Om normbrytande funktionsvariationer?

 232. Annars är det lätt
  att de missar vissa bränder-

 233. -eller att de inte ser hur de är
  en del i att förstärka utanförskap-

 234. -i klassrummet eller på fritids.

 235. Våga vända blicken inåt - mot sig
  själv, men också hela organisationen.

 236. Är vi som skola med och förstärker-

 237. -ett utanförskap för vissa elever?

 238. Ta hänsyn till flera olika nivåer.
  Ta inte bara funktionsnedsättning-

 239. -sen etnicitet, sen religion
  och sen sexuell läggning.

 240. Se vad som händer när det kombineras.

 241. Det kan vara en person med mörk hud-

 242. -som har en normbrytande
  funktionsvariation och är muslim.

 243. Vad riskerar jag då för förtryck
  på skolan?

 244. Sammankopplat med det här
  är en normkritisk pedagogik-

 245. -som genomsyrar skolan.
  Det är ett framgångsrikt sätt-

 246. -att förekomma trakasserier
  och kränkande behandling.

 247. Personalen ska kunskapshöja sig själv
  men också göra det med eleverna.

 248. De ska utmana begränsande normer-

 249. -med eleverna i sin undervisning, så
  att inte stereotypa föreställningar-

 250. -om funktionsvariationer och kroppar
  förstärks.

 251. Man vänder blicken mot normen.

 252. Varför anses det här vara normalt,
  och vad ger det mig för privilegier?

 253. Kopplat till det här är också
  att skolan kan se över-

 254. -sina bilder.

 255. Bilder i läromaterial,
  begrepp, berättelser...

 256. Finns det en bred representation,
  eller är det risk att nån som jag-

 257. -aldrig kan spegla mig
  i skolans material?

 258. Så att jag känner att jag finns
  på skolan, och jag kan se förebilder.

 259. Jag kan också drömma. Jag ser att man
  lyfter personer som ser ut som jag-

 260. -som framgångsrika personligheter
  som har lyckats med olika saker.

 261. Man visar det i sin undervisning,
  en bred representation.

 262. Det främjande arbetet handlar om
  att skapa tillitsfulla relationer-

 263. -mellan vuxna i skolan och barnen.

 264. Barnen ska känna: "Jag finns."

 265. "Jag är nån här,
  och jag har en massa kompetenser."

 266. "Jag är inte bara en nyanländ",
  till exempel.

 267. "Jag kommer med mycket kompetenser,
  många identiteter."

 268. "Jag får ta plats."

 269. Det kan också handla om fysisk...

 270. Det kan handla om pedagogisk
  och fysisk tillgänglighet.

 271. Att se olika alternativ
  för att stärka elevers delaktighet.

 272. Social tillgänglighet, arbete
  med stereotypa föreställningar-

 273. -attityder och normer
  kopplat till funktionsförmåga.

 274. En elev sa: "Jag kan inte gå
  genom stängda dörrar."

 275. "Jag kan inte inkludera mig själv.
  Det krävs nåt av mina klasskamrater."

 276. De måste också få förutsättningar
  att luckra upp sina föreställningar-

 277. -och sina bilder,
  för då kanske de lättare inkluderar-

 278. -och utmanar de föreställningar
  och bilder som de har.

 279. En viktig del i det främjande arbetet
  är elevdelaktighet, elevinflytande.

 280. Att eleverna får ha en tydlig röst.

 281. Minns ni att jag citerade
  Gustavo Nazar? Det är barnens skola.

 282. Det är deras arbetsplats. De har
  mycket kompetenser och kunskaper.

 283. De ska också få ta plats, lyssnas på,
  ha inflytande och känna sig viktiga.

 284. Om de känner sig respekterade kommer
  de att använda det i sin omgivning.

 285. Respekt in, respekt ut. Om jag känner
  mig lyssnad på och blir respekterad-

 286. -så kommer jag lättare att lyssna på
  andra och respektera min omgivning.

 287. Sen ser man
  att elever får bättre betyg-

 288. -och att kränkningar och trakasserier
  går ner-

 289. -när elever
  får ett rejält inflytande.

 290. Samverkan mellan hem och skola
  är viktigt.

 291. Att dialogen mellan vårdnadshavare
  och skola fungerar.

 292. Att skolan ser vårdnadshavarna
  som en viktig främjande insats.

 293. Att vi kan samarbeta
  med vår värdegrund.

 294. Att vi har hjälp
  av föräldrarna eller vårdnadshavarna.

 295. Och att ni känner att ni kan komma
  till skolan och bli lyssnade på.

 296. Man skulle kunna rabbla upp
  en massa insatser.

 297. Jag skulle kunna behöva ett helt
  seminarium, men jag stannar där.

 298. Ett framgångsrikt främjande arbete
  verkar också förebyggande-

 299. -men jag tänkte kort gå igenom
  vad förebyggande arbete kan vara.

 300. Syftet är att avvärja risker
  för kränkningar och diskriminering.

 301. Det sätts in på förekommen anledning-

 302. -till exempel för att kartläggningen
  har visat på risker och problem.

 303. Om jag går till en skola i Solna och
  tittar på deras förebyggande arbete-

 304. -och sen till en skola i Sundbyberg,
  så ser det nog inte likadant ut-

 305. -för de har olika problematik
  just nu, olika förutsättningar.

 306. Det ska vara kopplat till
  varje skolas unika situation-

 307. -och det som händer just nu.
  Det här ska vara väldigt levande.

 308. En viktig del är-

 309. -att skolan ser över
  rutiner, regler och arbetssätt.

 310. Finns det strukturer
  som bidrar till diskriminering?

 311. Till exempel när man schemalägger.

 312. För vissa elever tar det längre tid
  att ta sig mellan lektioner.

 313. När vi planerar friluftsdagar-

 314. -ska alla kunna vara med
  på ett inkluderande sätt.

 315. Eller att man har ordningsregler.
  "Här ska man inte ha nån huvudbonad."

 316. Är det risk att man diskriminerar-

 317. -personer som av religiösa skäl
  har olika huvudbonader?

 318. Det kan också handla om språkbruk.
  Det är inte helt ovanligt.

 319. Det ska finnas en total nolltolerans-

 320. -mot kränkande ord och ord kopplade
  till diskrimineringsgrunderna.

 321. En diskussion i personalgruppen.

 322. Vilka begrepp och vilket språk
  använder vi?

 323. Hur formulerar vi oss
  kopplat till vissa grupper?

 324. Får vissa vara grupper
  och andra individer?

 325. Talar vi alltid om särskolan
  som en grupp-

 326. -när andra elever får vara individer?

 327. Pratar vi alltid om "invandrar-
  killarna"? Vilka effekter kan det få?

 328. Eller de nyanlända eleverna. Hur ofta
  eller hur länge är man "nyanländ"?

 329. Vad reproducerar skolan
  i språk och begrepp-

 330. -men också rutiner,
  regler och arbetssätt?

 331. Ofta kan det handla om
  att titta på otrygga platser.

 332. Man tittar på den fysiska miljön.

 333. Det framkommer ofta i kartläggningar.
  Kränkningar kopplade till en plats.

 334. Skolgården eller omklädningsrummet
  är otrygga platser.

 335. Kanske specifikt för vissa elever.
  Vad händer just där?

 336. Behöver vi ha tydligare uppstyrning
  och aktiviteter även på rasterna?

 337. Så att elever känner sig inkluderade.

 338. Man jobbar med relationsträning
  och empatiträning även i klassrummen.

 339. Vi pratar om hur vi är mot varandra.
  Hur gör vi allas lika värde?

 340. Genom övningar, samtal, case,
  filmer och så vidare.

 341. Även här:
  elevdelaktighet, elevinflytande.

 342. Att eleverna får vara med
  och äga sin skolsituation-

 343. -och delta i planeringen av arbetet.

 344. Jag vill också avsluta med...

 345. Vi har pratat mycket om kunskapslyft,
  läslyft och kunskap inom skolan.

 346. Friends påverkar beslutsfattarna
  så att trygghet ska få ta plats.

 347. Vi trycker på för trygghetslyft
  i skolan som ett konkret förslag.

 348. Om man vill ställa frågor
  i ett annat forum än det här-

 349. -och veta mer eller kommentera,
  så kan man även mejla till mig.

 350. emilia.pettersson@friends.se

 351. Tack så mycket.

 352. Textning: Staffan Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Skolans ansvar och arbete mot mobbning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Många skolor hinner inte jobba förebyggande mot kränkande behandling, säger Emilia Pettersson från barnrättsorganisationen Friends. Genom att höja kunskapen om funkofobi kan arbetet bli mycket mer effektivt, menar hon. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Sociala relationer, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning, Värdegrund > Mobbning
Ämnesord:
Barn med funktionsnedsättning, Mobbning, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Skolans socialpsykologi, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - En lektion om skolan

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En lektion om skolan

Hur ska skolan bli tillgänglig för alla?

Erik Nilsson (S), statssekreterare på Utbildningsdepartementet, talar om hur man jobbar med att göra skolan tillgänglig för alla barn och vilka mål som finns. Inledningstal av Maria Persdotter, ordförande för RBU. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En lektion om skolan

Vad menar skolan med stöd?

Wern Palmius, rådgivare på Specialpedagogiska myndigheten, berättar om vägar till och vikten av rätt stöd i skolan för barn med funktionsnedsättning. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En lektion om skolan

Skolans ansvar och arbete mot mobbning

Många skolor hinner inte jobba förebyggande mot kränkande behandling, säger Emilia Pettersson från barnrättsorganisationen Friends. Genom att höja kunskapen om funkofobi kan arbetet bli mycket mer effektivt, menar hon. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En lektion om skolan

Arbetsgången med anmälningsärenden

Christian Floer från Skolinspektionen berättar var man ska vända sig ifall ett barn råkar ut för kränkande behandling i skolan och hur och vem som kan anmäla. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En lektion om skolan

Att få vara en i mängden

Emelie Brännström är lågstadielärare på en skola i Kungsbacka. Här berättar hon om vardagen och arbetet med och för eleven Wilma som har en muskelsjukdom. Om vikten av kommunikation, samarbete och lyhördhet mellan skola, föräldrar och Wilma själv. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Blyga och ängsliga elever i skolan

Blyghet och rädsla är vanligt hos barn och kan vara hindrande i skolan, berättar psykologen Malin Gren- Landell. Det kan handla om att inte våga räcka upp handen eller vara blyg och känna oro för kompisrelationer. Hur kan man som pedagog upptäcka de här besvären hos eleverna och vad kan man göra för att stötta? Vi får också råd om när man ska vända sig till BUP och vad man som förälder kan göra. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

En skola för rätt och fel

När skoldagen är slut och klasskamraterna går hem fortsätter Rayan och Maryam till sin andra skola. Det är Al Salam-föreningen som driver skolverksamhet efter skoltid för barn i Malmö med ursprung i arabvärlden. Skolan startades av Iman Fakhro och hennes systrar när de såg att barnen i området där de bodde betedde sig illa mot varandra. Bara i Malmö finns ett fyrtiotal komplementära skolor, berättar forskaren och läraren Laid Bouakaz, som har kartlagt fenomenet. Skolorna drivs av frivilliga krafter, ofta av föreningar med rötter i andra länder. Vad får eleverna i de här skolorna som de inte får i den vanliga skolan?