Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Föreläsningar med fokus på språkstörning. Här presenteras den senaste forskningen inom området. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017 : Språkliga profiler hos barn med autismDela
 1. "Cinq? Un, deux, trois, quatre...
  Cinq!"

 2. Jag får bara ha fem plagg med mig
  in i provhytten.

 3. "Cinq? Five?" "Oui."
  Och så fick jag komma in.

 4. Jag jobbade i många år
  på Karolinska universitetssjukhuset.

 5. Nu är jag
  på Specialpedagogiska institutionen.

 6. Då har jag hamnat mellan två världar
  och två vetenskapstraditioner.

 7. Mellan olika språkbruk. Jag kommer
  i dag att... Jag är logoped i botten.

 8. Jag kommer att använda uttryck
  som språklig förmåga-

 9. -språkliga svårigheter
  och språkstörning.

 10. Jag kommer också att prata om
  att vara i svårigheter.

 11. Eller kanske
  att vara i språklig sårbarhet.

 12. Som kanske då på ett sätt är mer
  passande i en pedagogisk kontext.

 13. Men jag tror ändå att mötet här
  är det som är berikande.

 14. Den här dagen blir verkligen
  ett möte.

 15. Temat språkstörning kom upp, och det
  gick ut ett mejl på institutionen:

 16. "Vill nån prata? Vem vill anordna?"

 17. Då kände jag: "Det vill jag."

 18. För det här är viktigt för mig.

 19. I över tjugo år har jag mött barn,
  ungdomar och föräldrar...

 20. ...som har språkliga svårigheter,
  eller som är i språklig sårbarhet.

 21. Jag har mött många barn som
  har haft det ganska så tufft i livet.

 22. Förskolan och skolan är tuff för dem.
  Det kan vara svårt hemma också.

 23. Jag har också föreläst för
  många förskollärare och lärare-

 24. -som vill hjälpa, som vill stödja-

 25. -men som behöver mer kunskap och
  undrar: "Hur och vad ska vi göra?"

 26. Många föräldrar beskriver
  att ju mer skolan säger-

 27. -att det varit en bra dag för barnet-

 28. -desto större kaos är det hemma.
  Mer utbrott hemma.

 29. Det är tufft när de kommer hem.

 30. För det går mycket mental energi åt
  att förhålla sig till det språkliga-

 31. -i skolan och förskolan.

 32. Därför är jag här i dag.

 33. Jag kommer att berätta om en studie.
  Jag ska gå tillbaka till podiet.

 34. Då har jag en liten grej som... Där
  kom den. Jag är forskningsanknuten-

 35. -till enheten för logopedi vid KI
  och Gillbergcentrum vid GU.

 36. Där har det mesta av forskningen
  som jag kommer att berätta om skett.

 37. Vi har projektet Uppföljning
  av tidiga insatser för små barn-

 38. -med autismspektrumtillstånd (AST)
  som startades av Elisabeth Fernell.

 39. Jag hade förmånen
  att komma med i det projektet.

 40. Det var ungefär 200 barn i Stockholm-

 41. -som hade fått en diagnos inom
  autismspektrumet tidigt i livet.

 42. De blev inskrivna vid Autismcenter
  för små barn här i Stockholm-

 43. -där de fick olika insatser. Jag och
  min kollega Fritjof har ansvar för-

 44. -ett delprojekt
  i det stora projektet:

 45. Språklig och kommunikativ utveckling
  hos barn med AST.

 46. En delstudie i det projektet
  kommer jag att prata om i dag.

 47. Vi följer nu upp den här barngruppen-

 48. -i språklig och kommunikativ förmåga
  och läs- och skrivförmåga.

 49. Hos en delgrupp, ska jag säga.
  De barn som vid 4-6 års ålder-

 50. -inte hade en intellektuell
  funktionsnedsättning (IF).

 51. Delstudien
  som jag kommer att berätta om-

 52. -har skett i samarbete med Norrelgen,
  Fernell och Gillberg.

 53. Men vi får börja med bakgrunden.

 54. Väldigt kort och sammanfattat
  om språklig förmåga hos barn med AST.

 55. Ni vet säkert mycket redan. Alla som
  har en diagnos inom autismspektrumet-

 56. -har per definition svårt i nån
  utsträckning med att kommunicera.

 57. Och diagnoser är en konstruktion.

 58. Det handlar om kriterier
  när det gäller beteendediagnoser.

 59. Vi kan inte ta ett blodprov
  och säga "så här är det".

 60. Det är kriterier. De ändras över tid.
  Diagnossystemen är inte statiska.

 61. I kriterierna
  för diagnoserna inom AST-

 62. -finns svårigheter med kommunikation
  som ett kriterium.

 63. Det kan handla om
  situationsanpassad språkanvändning-

 64. -med olika personer
  och i olika miljöer.

 65. Det kan handla om kroppsspråket,
  ögonkontakten...

 66. ...gester, läsa av och tolka.

 67. Är ni med nu? Det är lite svårt här
  med så många och så långt upp.

 68. Förstås handlar det också om att få
  en röd tråd i det jag berättar.

 69. Att ge
  tillräckligt mycket information.

 70. Även personer
  med god språklig förmåga-

 71. -när det handlar om att använda ord,
  grammatik och uttalet-

 72. -kan ha svårt att förstå nyanser
  i språket.

 73. Här finns det mycket forskning.

 74. Det är vanligt med språkliga svårig-
  heter avseende ordförråd/begrepp-

 75. -och avseende grammatik och uttal.

 76. Jag kommer också att använda
  ett ord som heter fonologi sen.

 77. Uttal är inte bara fonologi,
  det handlar också om artikulation.

 78. Fonologi handlar om
  språkljudsystemet.

 79. Artikulation handlar mer om
  det motoriska.

 80. Jag gör en artificiell skillnad på
  kommunikation och språklig förmåga.

 81. Jag ska prata om språklig förmåga.
  Då menar jag ordförråd/begrepp-

 82. -grammatik - böjningar,
  ordföljd och meningsbyggnad-

 83. -och uttal, där jag också
  kommer att använda ordet fonologi.

 84. Man har sett i forskningen att här
  ofta finns svårigheter hos barn-

 85. -och barn med AST.

 86. Språkutvecklingen är ofta försenad
  och många utvecklar inget tal alls-

 87. -att kommunicera med.

 88. Eller bara lite grann.
  Man har sett en stark koppling-

 89. -mellan språkförmågan och förmågan
  att tänka och lösa problem.

 90. Svårigheterna kan vara expressiva
  - handla om språklig uttrycksförmåga-

 91. -och impressiva - språkförståelse.

 92. Vi har i vår studie en stor grupp.

 93. Vi följde upp den här stora gruppen
  om 200 barn när de var 4-6 år gamla.

 94. Då hade 25 % av gruppen inte nåt
  eller ett väldigt litet talat språk.

 95. De barn som inte hade nåt språk än
  hade också en IF vid 4-6 års ålder.

 96. Om man ska titta närmare på
  språklig förmåga-

 97. -ordförråd/begrepp, grammatik och
  uttal... Om vi tänker på de barn-

 98. -som inte har en IF
  samtidigt som sin AST-diagnos...

 99. ...har även här många expressiva
  och impressiva svårigheter.

 100. Men inte alla.

 101. Man har också sett de senaste
  femton åren forskning kring-

 102. -att en stor andel har svårigheter
  som liknar dem hos barn-

 103. -som har diagnosen språkstörning.

 104. När det gäller barn med AST-

 105. -som inte har en samtidig IF
  är det inte lika självklart-

 106. -att det förklaras med variationer i
  den generella kognitiva förmågan-

 107. -att man har svårigheter med språket.

 108. Sammanfattningsvis kan man säga
  att vi vet att många barn med AST-

 109. -har språkliga svårigheter. Men
  detaljerad kunskap om svårigheterna-

 110. -är fortfarande begränsad,
  trots all forskning som finns om AST.

 111. Det här gäller särskilt för gruppen
  som inte har en samtidig IF.

 112. Det ledde till studien
  som jag ska prata om:

 113. Språkliga profiler hos barn med AST
  utan IF, eller utvecklingsstörning.

 114. Syftet var att undersöka språkliga
  profiler hos barn med AST utan IF-

 115. -när de var 4-6 år gamla.
  Vi frågade oss hur stor andel-

 116. -som uppvisar språkliga svårigheter-

 117. -vilka språkliga profiler
  man kunde se-

 118. -och sambandet mellan språklig
  förmåga och teoretisk begåvning.

 119. Här har vi först
  den ursprungliga gruppen.

 120. 208 barn hade fått en diagnos inom
  autismspektrumet före 4,5 års ålder.

 121. Efter två år hade vi en uppföljning.

 122. 198 barn var kvar. Några hade flyttat
  och nån ville inte vara med.

 123. Under den här uppföljningen gjordes
  olika tester och utredningar.

 124. Projektpsykologerna träffade barnen
  för att göra WPPSI.

 125. Ett begåvningstest eller IQ-test
  som psykologer brukar använda.

 126. Det testet ihop med information om
  hur barnet fungerade i vardagen...

 127. ...gjorde att vi såg att 101 barn-

 128. -inte hade en IF vid 4-6 års ålder.

 129. Av de här 101 barnen kunde 94 tänka
  sig att träffa mig eller Fritjof-

 130. -för att titta närmare på språket
  i detalj.

 131. Av de här 94 barnen hade 11
  inte svenska som sitt modersmål.

 132. I just den här studien har vi inte
  med dem, därför att det finns...

 133. Man ska vara försiktig med-

 134. -att använda
  norm- och referensvärden-

 135. -som inte är gjorda för barn
  som inte har svenska som modersmål.

 136. Det kan bli missvisande
  till deras nackdel.

 137. Därför är det i gruppen som jag
  kommer att prata om 83 barn-

 138. -med AST utan IF och med svenska
  som modersmål vid 4-6 års ålder.

 139. Där har ni gruppen igen.

 140. I den gruppen var det 8 flickor
  och 75 pojkar. Många fler pojkar.

 141. 9,4 pojkar per 1 flicka.

 142. Man kan jämföra med en studie
  av Selma Idring som kom 2014.

 143. Selma Idring är läkare
  och disputerade för inte så längesen.

 144. Hon har gjort en prevalensstudie
  av autism i Stockholmsområdet.

 145. Den har blivit lite omtalad.

 146. Hon såg att när man var 0-12 år
  i Stockholm-

 147. -var det 3,1 gånger vanligare
  med pojkar-

 148. -som hade fått en diagnos inom AST.

 149. Varför har vi fler pojkar?

 150. Jo, den här gruppen var representativ
  för barn som fått en diagnos tidigt.

 151. De var under 4,5 års ålder
  när de fick sin diagnos.

 152. Vi vet att det är vanligt-

 153. -att flickor
  med svårigheter med socialt samspel-

 154. -uppmärksammas och får sin diagnos
  senare än åldern i vår studiegrupp.

 155. Jag ska säga nåt om
  mellan 4 år och 6-8 år gamla.

 156. I den här gruppen om 83 barn-

 157. -var det följande...

 158. Här ser ni. Nej, ni ser ingenting.
  Så ska det vara.

 159. Vilken diagnos i autismspektrumet som
  de 83 barnen hade vid uppföljningen.

 160. Då tittade man igen på
  deras styrkor och svårigheter.

 161. Jag vet inte om ni har hört talas om
  autistiskt syndrom?

 162. Då måste man faktiskt ändå nämna-

 163. -de två diagnossystem
  som finns i världen.

 164. Å ena sidan har vi ICD-10.

 165. International Classification of
  Disorders som WHO står bakom.

 166. Det diagnossystemet lyder vi under
  när vi arbetar i sjukvården.

 167. Med det systemet
  skriver vi i journalen.

 168. Sen finns det andra systemet
  som heter DSM.

 169. Diagnostic and Statistical Manual.
  Det är den andra diagnosmanualen-

 170. -där fastställda diagnoser
  och kriterier finns beskrivna.

 171. I de olika systemen heter diagnoser
  inom autismspektrumet olika saker.

 172. Fast i de som varit...
  Dels fyran som fanns tills nyligen...

 173. Ni som sitter och väntar på
  "det där finns ju inte längre"-

 174. -håll den tanken lite.

 175. Under vår studie gällde DSM 4. Det
  systemet använder man i forskning.

 176. Då heter det autistiskt syndrom.

 177. Medan i ICD-10
  som vi använder i journalsystemet-

 178. -heter det autism i barndomen.

 179. Det är när man fyller kriterier
  fullt ut, som vi brukar säga.

 180. Man fyller kriterier
  för diagnosen autism.

 181. Sen finns det en mildare grad
  som kallas autismliknande tillstånd.

 182. Om vi pratar enligt DSM 4.

 183. Det kallas atypisk autism
  om man pratar ICD-10.

 184. Jag säger det här-

 185. -bara för att vi ska förstå
  vad det handlar om.

 186. Aspbergers syndrom heter lika
  i både ICD-10 och i DSM 4-

 187. -som gällde tills nyligen, och som vi
  hade som forskningsdiagnos i studien.

 188. Sen ser ni en grupp som heter
  "autistiska drag".

 189. Det används ibland,
  men det är faktiskt ingen diagnos.

 190. Det är ett sätt att beskriva vissa
  svårigheter inom socialt samspel.

 191. Men inte så stora svårigheter
  att det påverkar i den grad-

 192. -att det uppfyller kriterier
  för några diagnoser.

 193. Och då var det så att i uppföljningen
  4-6 år gamla var det en grupp barn-

 194. -som inte längre uppfyllde kriterier.

 195. Men de hade haft en diagnos som små.

 196. Då har vi kallat det
  att de hade autistiska drag.

 197. Barnen träffade mig eller Fritjof.

 198. Vi gjorde språktester i ungefär
  en och en halv timme, med pauser.

 199. Vi var fascinerade över
  hur bra barnen genomförde testerna.

 200. Naturligtvis fick vi ha pauser
  och föräldrarna hade med fika.

 201. De kunde använda förstärkning om det
  var det som de hade jobbat med.

 202. De kanske fick nån grej under tiden.

 203. Vi tittade på sex språkliga mått.

 204. "Implicit förmåga" har jag skrivit.
  Hörförståelse använder ni kanske.

 205. Hur man tar in och tolkar information
  via det talade språket.

 206. SPIQ är ett gammalt test
  som handlar om ordförståelse.

 207. Barnen fick titta på ett ark
  med fyra bilder och höra ord.

 208. Man fick hitta vilken bild
  som passade med ordet.

 209. Enkla ord som "boll"
  till abstrakta ord som "fridfull".

 210. Reynell Developmental
  Langauge Scales-

 211. -tittar på
  hur barnet förstår meningar.

 212. Det blir lite mer komplext.
  Föremål och så bilder.

 213. "Lägg äpplet på sängen."
  Det brukar man inte göra.

 214. Man måste förstå orden
  och hur man utför det.

 215. Eller så ska barnet peka på
  rätt bild. Man säger:

 216. "Tjuren blir jagad av mannen."

 217. Då finns det även en bild
  där mannen blir jagad av tjuren.

 218. Av fyra ska barnet välja det rätta.
  Sen blir det ökad svårighetsgrad-

 219. -på de här olika meningarna.

 220. På expressiv förmåga använder vi
  auditiva analogier ur ITPA.

 221. En del av er har kanske använt ITPA.

 222. Auditiv analogi
  handlar om ordrelationer.

 223. Det är inte bara att kunna namnet på
  ett ord, utan hur orden hänger ihop.

 224. "Bröd kan vi äta, mjölk kan vi..."

 225. Då ska barnet svara "dricka".

 226. Processabilitetstestet är
  en forskningsversion av ett test-

 227. -som nu har kommit ut
  som tittar på grammatisk förmåga.

 228. Det bygger på teorin att grammatisk
  utveckling sker i olika steg.

 229. Och så var det olika grammatiska
  konstruktioner som prövades-

 230. -på fem utvecklingsnivåer.
  T.ex. ordböjningar.

 231. Hur man kan böja i plural.
  "Titta, här är en hund."

 232. Med en bild på två hundar
  förväntas barnet säga "hundar".

 233. "Vad gör flickan? Hon..." Målar.
  Det är bilder till.

 234. Sen en bild
  där dörren är färdigmålad.

 235. "Nu är dörren röd. Varför det? Jo,
  hon..." "Har målat" vill man ha fram.

 236. Sen hade vi fonologisk förmåga.
  Språkljudsförmåga.

 237. Det var dels en fonologibedömning
  där vi lyssnade på inspelat material-

 238. -och strukturerat gick igenom-

 239. -vilka fonologiska svårigheter som
  fanns och delade in dem i grupper.

 240. Inga, lite lätta eller
  tydliga fonologiska svårigheter.

 241. Sen en uppgift som handlar om
  repetition av nonsensord.

 242. T.ex. att barnet får säga efter
  "glyvå".

 243. "Lebosuf". Eller "mustrefalj".

 244. Det här är också fonologisk förmåga.
  Det handlar om att tolka, bearbeta-

 245. -minnas, lagra in och plocka fram
  språkljud och språkljudssekvenser.

 246. Det är viktigt. Det är en markör
  för språkliga svårigheter överlag.

 247. Det finns också en koppling till
  avkodning när det gäller läsning-

 248. -och till stavning.

 249. Ni ser "gräns för svårigheter".

 250. Barnen gjorde de här testerna,
  och när vi ska analysera det här-

 251. -vad ska vi räkna som svårigheter
  på den här förmågan-

 252. -som det här testet ska pröva?
  Ni ser stanine och percentil.

 253. Här nere ser ni SD,
  som betyder standardavvikelse.

 254. Det är olika standardiserade värden.
  Ni är kanske vana vid stanine.

 255. Här står det under stanine 3.
  Det handlar om stanine 1 och 2.

 256. Ni som inte är bekanta med värdena
  kan tänka att man alltid jämför med-

 257. -hur en grupp barn i samma ålder
  som inte har svårigheter presterar.

 258. Då hamnar det som vi kallar för
  gräns för svårighet-

 259. -att det var de 10 % om en grupp barn
  i samma ålder hade gjort testet.

 260. De 10 % som hade lägst resultat-

 261. -där har vi lagt gränsen för
  vad vi kallar för svårighet.

 262. Det som är under stanine 3 och
  percentil 10 motsvarar ungefär samma.

 263. För processabilitetstestet-

 264. -ska ett barn på 3,5 år klara nivå 5.

 265. Då sa vi att om man har under nivå 5
  har man svårigheter.

 266. När det gällde uttalet: Om man hade
  tydliga uttalssvårigheter-

 267. -sa vi att det är
  gränsen för svårigheter.

 268. Så här blev det.

 269. Grönt betyder inga svårigheter.

 270. 17 % av barnen hade inga svårigheter
  på de språkliga mått som vi använde.

 271. Men de kan ändå ha svårigheter. Vi
  har inte prövat mer komplext språk-

 272. -som att berätta.

 273. Men grundläggande förmågor
  på det vi prövar fungerar bra. 17 %.

 274. Gult står för... Då menar jag inga
  svårigheter på nåt av de sex måtten.

 275. 24 % handlar om de barn som hade
  svårigheter att hamna i området-

 276. -för att ha svårigheter på nåt av de
  sex måtten. Så ett test eller mått-

 277. -fanns det svårigheter på. 24 %.

 278. Rött står för
  tydliga språkliga svårigheter.

 279. Man hade
  en prestation som låg så pass lågt-

 280. -på två eller fler av de sex måtten.
  Där har vi majoriteten. 59 %.

 281. Tittar man på den gröna tårtbiten,
  som inte hade svårigheter på testen-

 282. -ser ni hur det fördelade sig
  mellan de olika klassifikationerna-

 283. -eftersom "autistiska drag" inte är
  en diagnos. Många har aspberger.

 284. Fem av tolv. Men inte alla.
  Ett kriterium för aspberger-

 285. -är att man inte ska ha haft
  stora språkliga svårigheter.

 286. Men det finns kanske
  en del svårigheter ändå.

 287. Den gula tårtbiten,
  svårigheter på ett mått-

 288. -där återfinns en del barn. Bl.a.
  sex stycken med diagnosen aspberger.

 289. Det var främst satsförståelse,
  att förstå muntliga instruktioner-

 290. -som de hade svårt med.

 291. I tårtbiten med stora svårigheter
  på två eller flera av de här måtten-

 292. -hamnade de flesta, däribland
  många med autismliknande tillstånd.

 293. Om man tittar på profiler,
  vad var det för typ av svårigheter?

 294. Det här är ett venndiagram. Det är
  de olika områdena som jag pratade om.

 295. Impressiva, expressiva
  och fonologiska svårigheter-

 296. -och överlappet mellan dem.

 297. Här borta har vi dem
  som hade inga svårigheter.

 298. För att komma i fråga här var det så-

 299. -att om man hamnade i området
  för att ha svårigheter-

 300. -på ett av testen
  i det här området...

 301. ...t.ex. impressiva svårigheter
  - språkförståelse-

 302. -då fick man utfall
  på den förmågan eller faktorn.

 303. Det här blir kanske lite tekniskt.
  Men så var det. Så här:

 304. 46 % av de här 83 barnen i studien
  hade en kombination av-

 305. -impressiva och expressiva svårig-
  heter. Både med språkförståelsen-

 306. -och med uttrycksförmågan.

 307. +/- fonologiska har jag skrivit.

 308. Många av dem hade också
  fonologiska svårigheter.

 309. Det här är komplexa och breda
  svårigheter. Det påverkar vardagen.

 310. Jag ska prata kort om konsekvenser.

 311. Språkförståelse är viktigt. Här måste
  vi skilja på situationsförståelse-

 312. -och språkförståelse
  som är frikopplad från situationen.

 313. Jag har med mig en kofta.

 314. Den symboliserar
  hur jag med god situationsförståelse-

 315. -har fått
  en kofta som jag använt i många år.

 316. För det var så att jag var
  i Frankrike med min man.

 317. Han är jättebra på franska. Det är
  inte jag. Jag var själv en stund-

 318. -och gick in i en klädaffär. Jag kom
  med många plagg på min arm så här.

 319. Jag skulle gå fram till provbåsen.

 320. Det står en fransk, äldre dam där.

 321. Hon säger "non" och en lång harang.
  Jag är inte bra på fransk intonation.

 322. Vi skulle ha haft
  Helene och Camilla här.

 323. "Can I try these on?"
  "Non" och så en lång harang.

 324. "Do you speak English?"
  "Non...cinq..."

 325. "Cinq? Un, deux, trois, quatre...
  Cinq!"

 326. Jag får bara ha fem plagg
  med mig in i provhytten.

 327. "Cinq? Five?" "Oui."
  Och så fick jag komma in.

 328. Jag förstod, men hur många ord
  hade jag egentligen förstått?

 329. Jag har använt den här metaforen
  ganska länge.

 330. Två ord. Jag förstod "non"
  - man uttalar det lite nasalt-

 331. -och sen förstod jag "cinq".

 332. Två ord. Men hon sa många fler,
  ska jag lova er. Två ord.

 333. Jag hade situationsförståelse.
  Jag kunde ta in vad som hände-

 334. -och koppla nyckelorden
  till vad de betydde.

 335. Är det så att ha språkförståelse-
  svårigheter för de barn som ni möter?

 336. Eller som finns i era verksamheter?

 337. Ja, så kan det vara.
  Så är det för många av dem.

 338. Man hör och plockar nyckelord och
  försöker skapa sig ett sammanhang.

 339. Men egentligen
  har man inte förstått det på djupet.

 340. Vad kan det expressiva handla om?

 341. Det kan vara svårt att hitta ord
  och formulera det man vill säga.

 342. Det kan ta tid.
  Det blir inget flyt i det man säger.

 343. Har man också uttalssvårigheter,
  är det svårt att bli förstådd.

 344. Eller svårt att tolka
  den här språkljudsinformationen.

 345. 24 % hade expressiva svårigheter och
  eventuellt fonologiska svårigheter.

 346. Det är kanske inte lika svårt.

 347. Man förstår det som sägs. Men man har
  fortfarande svårt att uttrycka sig.

 348. Det kan ställa till svårigheter
  på förskolan och i skolsammanhang.

 349. Framför allt också med kamrater.

 350. 10 % hade språkförståelsesvårigheter
  samt möjliga fonologiska svårigheter.

 351. Här hamnade många
  med Aspbergers syndrom.

 352. De fonologiska svårigheterna
  var att tolka språkljudsinformation.

 353. Ingen där hade uttalssvårigheter.

 354. Här har vi en jätteviktig grupp
  som vi ofta missar.

 355. Om det inte hörs när jag pratar
  att jag har svårt med språket-

 356. -eller är i språklig sårbarhet,
  kallar vi det för tysta språkproblem.

 357. Och fonologiska svårigheter. Ja, det
  var inte så många som bara hade det.

 358. Men här finns en risk för
  läs- och skrivsvårigheter.

 359. 17 % hade inga svårigheter.

 360. Det fanns inget stort samband med
  icke-språklig teoretisk begåvning.

 361. Det förklarade endast en liten del av
  barnens prestationer på måtten.

 362. Språklig teoretisk begåvning
  förklarade mer.

 363. Det är skillnad på hur man mäter
  språket med ett psykologiskt test-

 364. -och med andra språkliga mått.

 365. Man kan ha bra resultat på psykolog-
  tester men ändå ha svårigheter.

 366. Tydliga språkliga svårigheter
  hos 59 %.

 367. Inga språkliga svårigheter hos 17 %.
  Varierande profiler var det.

 368. Språkförståelsesvårigheter
  och uttrycksförmåga-

 369. -i kombination med fonologiska
  svårigheter eventuellt var vanligast.

 370. Satsförståelse var svårt
  för barn med Aspbergers syndrom.

 371. Ickespråklig teoretisk förmåga
  förklarar inte språksvårigheterna.

 372. Språkstörning vid AST. Kan vi säga
  att barnen hade språkstörning?

 373. Ja, det hade många. Men en diagnos?
  Ja, det är en konstruktion.

 374. För att ställa en diagnos behövs
  en bakgrundshistoria-

 375. -och det ska finnas
  en påverkan i vardagen.

 376. Språkstörning som diagnos i dag
  kan ställas om barnet inte har en IF.

 377. De två diagnossystemen är ICD-10
  och DSM 4 som fanns tidigare.

 378. Man säger att språkstörning och
  autism inte ska kunna ställas.

 379. Men ibland
  har de kanske ställs samtidigt ändå.

 380. Men nu har forskningen visat
  att det finns barn med AST utan IF-

 381. -med språkliga svårigheter som liknar
  dem hos barn med språkstörning.

 382. Den nya DSM 5-manualen säger-

 383. -att språkstörning ska specificeras
  vid autism och är associerat med AST.

 384. I DSM 5 har man inte med
  underdiagnoserna inom AST.

 385. Man pratar om
  "autism spectrum disorder".

 386. Att det är ett och samma,
  fast det finns olika typer av det.

 387. DSM 4 och ICD-10 gick att överföra
  i hur man ställde autismdiagnoser.

 388. DSM 5 är en skillnad.

 389. Det kanske är så att vi väntar på
  ICD-11 som kommer så småningom.

 390. Kanske blir det så då att språk-
  störning kan ställas som diagnos.

 391. Vi lever i en värld där forskningen
  säger att de här svårigheterna finns-

 392. -och att man ibland får diagnosen
  språkstörning samtidigt som AST-

 393. -medan man i andra fall vill vänta
  på vad Socialstyrelsen säger-

 394. -och ett nationellt konsensusarbete
  som pågår kring detta.

 395. Det är en komplex diagnos.

 396. Bubblorna jag visade kan vara olika
  grader och typer av svårigheter.

 397. Många barn i studien skulle nog kunna
  få diagnosen språkstörning-

 398. -av typen generell. Både impressiva
  och expressiva svårigheter.

 399. Det är
  en väldigt vanlig missuppfattning-

 400. -att en generell språkstörning inte
  är så stora svårigheter. Tvärtom.

 401. Generell språkstörning
  är stora svårigheter.

 402. Hur ska vi tänka kring pedagogiska
  implikationer vid språklig sårbarhet?

 403. Jag har lånat begrepp från "Språklig
  sårbarhet i förskola och skola".

 404. Oavsett vad vi kallar
  de här svårigheterna-

 405. -behöver ni inte tänka kring
  diagnoser, utan funktionsvariationer.

 406. Att det påverkar
  kunskapandet hos barnet.

 407. Ni som träffar äldre elever:
  De här svårigheterna finns kvar.

 408. Uttals- eller grammatiksvårigheterna
  hörs inte upp i åldrarna-

 409. -men de finns där ändå
  och påverkar läs- och skriv.

 410. De påverkar förmågan att kunskapa.

 411. Att ta in, lära och uttrycka sig.

 412. "Det finns en bok som heter
  'Ibland låtsas jag att jag förstår'"-

 413. -som en elvaåring med språkstörning
  uttryckt det. Så är det för många.

 414. Det går åt mycket mental energi
  och de blir jättetrötta.

 415. Det påverkar också vänskapandet.
  En viktig uppgift i skolans uppdrag.

 416. Vad kan vi göra? Där tänker jag-

 417. -att med ökad kunskap och förståelse
  för individens förutsättningar-

 418. -där kan vi möta, komma
  och anpassa miljön på bästa sätt-

 419. -för att möta varje individs behov.
  Vi kan lära av varandra.

 420. Tänk kring språkligt tillgänglig lär-
  miljö och språkstödjande pedagogik-

 421. -för ofta hamnar man där.
  Så det handlar om nyfikenhet-

 422. -om kunskap och framför allt
  oss själva. Vi är verktyg.

 423. Är vi modiga att vara flexibla?
  Att kunna anpassa vårt språk-

 424. -och språkande till de barn vi möter
  som har olika behov?

 425. Tack för mig!

 426. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Språkliga profiler hos barn med autism

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Logopeden och forskaren Liselotte Kjellmer har i över 20 års tid mött barn med språksvårigheter som har det tufft i skolan. Ofta finns det personer i skolan som vill hjälpa, men det saknas ofta kunskap om hur man angriper problemet förklarar hon. De här barnen kan också ha problem när de kommer hem med oförklarliga utbrott av ilska och kaos även om skoldagen varit bra. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Autism, Autismspektrumstörningar, Barn med autism , Elever med särskilda behov, Språkstörningar, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Från kuvös till skola

Professor Ulrika Ådén forskar på utvecklingen av hjärnan hos det riktigt lilla barnet och särskilt hos barn som av olika anledningar fått en tuff start i livet. Här har pedagoger och hjärnforskare mycket att lära av varandra då språkstörningar ofta förekommer hos barn som är för tidigt födda, berättar hon. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Språkliga profiler hos barn med autism

Logopeden och forskaren Liselotte Kjellmer har i över 20 års tid mött barn med språksvårigheter som har det tufft i skolan. Ofta finns det personer i skolan som vill hjälpa, men det saknas ofta kunskap om hur man angriper problemet förklarar hon. De här barnen kan också ha problem när de kommer hem med oförklarliga utbrott av ilska och kaos även om skoldagen varit bra. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Lärarstöd till elever med språkstörning

Antalet frågor kring språksvårigheter ökar ständigt, berättar Pia Rehn som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. För att svara mot det stora behovet av stöd görs nu en kartläggning och dokumentation av de vanligaste frågorna. En rapport kommer att publiceras i maj 2017. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Språkutvecklande undervisning

Forskaren Christian Waldmann från Linnéuniversitetet berättar om verktyget "Det kommunikationsstödjande klassrummet". Det kan användas av lärare för att utveckla elevers språklärande i fem- till sju-årsåldern. Alla delar i verktyget har testats noga och grundar sig på aktuell forskning. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Behövs språkstöd i klassrummet?

Språkförståelse är kärnan i allt lärande som sker i ett klassrum, säger Julie Dockrell som är professor vid London University Collage. Förmågan till språk och kommunikation är den vanligaste funktionsnedsättningen hos barn i skolåldern i Storbritannien - och troligtvis det minst uppmärksammade. Julie Dockrell berättar att det har blivit hennes mission att skapa en länk mellan den pedagogiska forskning och praktiken i klassrummet. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Estetiska lärprocesser

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Varför är vi inte nöjda med skolmaten?

När en gymnasieskola i Nyköping började att servera helvegetarisk mat på onsdagar hösten 2013, ledde det till protester i form av hamburgergrillning utanför skolan. Sedan dess har vegetarisk mat blivit vanligare, men förändringar i skolmaten väcker alltjämt starka känslor i de breda folkdjupen. Trots att Sverige är ett av få länder i världen där elever serveras varm mat avgiftsfritt, så kännetecknas vår inställning till skolmaten av individuella krav och allmänt missnöje. Varför är det så?