Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Föreläsningar med fokus på språkstörning. Här presenteras den senaste forskningen inom området. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017 : Behövs språkstöd i klassrummet?Dela
 1. I Storbritannien är tal-,
  språk- och kommunikationsproblem-

 2. -den vanligaste formen av
  funktionsnedsättning bland barn-

 3. -men förmodligen den minst erkända.

 4. Tack för inbjudan.
  Det är ett stort nöje att få vara här.

 5. Jag ber om ursäkt
  för min obefintliga svenska.

 6. Jag blir tyvärr tvungen
  att tala på engelska.

 7. Jag vill åstadkomma tre saker-

 8. -under den här presentationen.

 9. Den första är att försöka övertyga er-

 10. -om att talspråksstöd i klassrummet-

 11. -måste ses som en viktig dimension
  av undervisning-

 12. -oavsett om barnen
  är små eller lite äldre.

 13. Sen vill jag titta på vad det är
  som driver språkutvecklingen.

 14. Vad kan vi göra
  för att stötta barnens språkutveckling-

 15. -och förbättra deras förmåga
  att interagera och kommunicera?

 16. Det tredje jag vill försöka göra är att
  titta på hur det här påverkar praxis.

 17. Under min karriär har jag frustrerats av
  forskare som publicerar resultat-

 18. -men som sen inte funderar på
  hur de kan användas i klassrummet.

 19. Jag har försökt
  skapa länkar mellan forskningen-

 20. -och vad som händer
  praktiskt i klassrummet-

 21. -med en medvetenhet om vilka
  utmaningar som skolpersonalen möter-

 22. -och vilka utmaningar eleverna möter.

 23. Det är mitt mål - vi får se hur det går.

 24. Varför behöver vi det då?

 25. Mitt huvudargument för varför vi
  behöver fokusera på talspråk-

 26. -är att det är en nyckel
  för mycket av lärandet i klassrummet.

 27. Det handlar om saker
  som fonemförståelse-

 28. -läsflyt,
  utvecklingen av ordförrådet-

 29. -textförståelse och barnens förmåga
  att uttrycka sig skriftligt.

 30. Specifikt har talspråksförmågan
  bevisats stötta inlärandet.

 31. Det visar
  ett stort antal forskningsstudier.

 32. Och det handlar om
  tre breda områden.

 33. Vad gäller läskunnighet
  ger talspråksförmågan stöd-

 34. -till barns förmåga att avkoda ord,
  till deras läsförståelse-

 35. -deras stavning
  och deras skrivförmåga.

 36. Vad gäller social
  och känslomässig utveckling-

 37. -vet vi att språket är viktigt.

 38. Det påverkar förhållandet till
  de vuxna som barnet har kontakt med-

 39. -som föräldrar eller skolpersonal, och
  det påverkar förhållandet till kamrater.

 40. Barn som har språksvårigheter-

 41. -löper större risk att bli mobbade -
  men inte att mobba.

 42. Och de har generellt också
  sämre självförtroende.

 43. De värderar inte sig själva
  på samma sätt som sina kamrater.

 44. Vi vet att talspråket påverkar
  alla aspekter av inlärningen.

 45. Det kan ge sämre förståelse
  för matematik och naturvetenskap.

 46. Jag vill försöka analysera
  ett specifikt exempel-

 47. -även om jag inte
  kan gå in på alla detaljer.

 48. Jag vill ta upp ordförrådet,
  som är väldigt viktigt.

 49. Det finns en koppling mellan det
  och barnets prestation i skolan.

 50. Förmågan att avkoda ord,
  att tolka hur ett ord låter-

 51. -innebär inte tvunget
  att barnet förstår-

 52. -de texter som det läser.

 53. Däremot vet vi att
  ett utökat talspråkligt ordförråd-

 54. -är en förutsättning för läsförståelse.

 55. Om barn ska förstå text måste de ha
  ett högkvalitativt ordförråd-

 56. -som låter dem dra slutsatser utifrån
  olika idéer och ord-

 57. -som presenteras i texten.

 58. Vi vet att för yngre barn avgör
  ordförrådet läsförmågan just då-

 59. -och läsförståelsen i framtiden.
  För äldre barn-

 60. -påverkar ett bra ordförråd
  deras förmåga att känna igen ord-

 61. -och att förstå dem.

 62. Ordförrådet
  när barnen är ungefär sex år-

 63. -bidrar med 30 procent av
  läsförståelsen när barn är sexton.

 64. Det förklarar till stor del-

 65. -hur barnets läsförmåga utvecklas.

 66. Och ett brett ordförråd
  låter barn ta in obekanta ord-

 67. -och utveckla strategier
  för att dra paralleller mellan ord.

 68. Om barn har ett sämre språk
  när de börjar skolan-

 69. -svarar de sämre
  på bra läsundervisning.

 70. De hamnar i ett underläge.

 71. De tar i mindre utsträckning
  också till sig-

 72. -till allmän undervisning och läshjälp.

 73. Så de har svårare för allmän under-
  visning och riktade insatser.

 74. Barn med sämre talspråklig förmåga
  svarar sämre på det här.

 75. Jag ska lite snabbt försöka förklara
  varför språk kan vara viktigt-

 76. -för inlärning
  i klassrummet och framöver.

 77. Ni kanske undrar
  om det verkligen är ett problem.

 78. "Hur många barn
  har den här sortens språkproblem?"

 79. Jag har ett exempel från en blogg-

 80. -och det här är
  ett bra sätt att förklara det på.

 81. Det tar upp kommunikationsstörningar
  och skiljer på språk och tal.

 82. Vissa barn har problem med språket på
  grund av andra funktionsnedsättningar.

 83. Andra har inget
  som kan kopplas till problemet-

 84. -och det kommer vi strax in på.

 85. Vissa barn har störningar
  som är kopplade till talspråket.

 86. Jag vet att man i Sverige ofta ser
  fonologi som ett språkproblem.

 87. Så det finns en koppling
  mellan hur tal och språk samspelar.

 88. Det ryms inom diskussionen
  kring kommunikation.

 89. Hur många barn?

 90. Vi vet att många elever har förseningar
  i talspråket när de börjar skolan.

 91. Jag säger inte
  att det är ett funktionshinder.

 92. Så deras språknivåer ligger inte på
  samma nivå som deras kamraters.

 93. I Storbritannien är tal-,
  språk- och kommunikationsproblem-

 94. -den vanligaste formen av
  funktionsnedsättning bland barn-

 95. -men förmodligen den minst erkända.

 96. Runt tio procent
  av alla barn som börjar skolan-

 97. -har
  specifika problem med tal och språk.

 98. En stor andel av de här-

 99. -kommer att ha fortsatta behov
  av särskild hjälp.

 100. Det är ofta de här
  som sägs ha en "språkstörning".

 101. I Sverige
  utgör den här begränsade gruppen-

 102. -mellan 2 och 6 procent
  av svenska barn i förskolan.

 103. De flesta av barnen upptäcks
  i screeningar som tydligen utförs...

 104. ...men barnen fortsätter
  att uppleva problem när de är sex.

 105. Så upp till 6 procent har så allvarliga
  problem att vi kallar det språkstörning.

 106. Siffrorna varierar beroende på hur man
  mäter och när man upptäcker det-

 107. -men vissa barn i ens klass-

 108. -kommer att ha problem
  med språkinlärningen.

 109. Och det finns
  en stor variation bland eleverna.

 110. Fler som inte har svenska
  som modersmål drabbas.

 111. Färre kommer
  att få diagnosen språkstörning-

 112. -för även om screeningar upptäcker
  vissa barn när de är två eller fyra-

 113. -visar andra barn inga tecken
  på problem förrän senare.

 114. Så de kommer att ha missats
  vid den initiala screeningen.

 115. Det finns ytterligare en dimension
  att tänka på-

 116. -när vi funderar kring språksvårigheter-

 117. -och det är
  att det finns språkojämlikheter.

 118. Ojämlikheterna handlar om
  ett antal olika variabler.

 119. Och det är fall där barn löper
  oproportionerligt stor risk-

 120. -att drabbas av
  språkförseningar eller -problem.

 121. Den första handlar om
  en ofördelaktig social bakgrund-

 122. -och ni ska få se lite data som vi har.

 123. Modersmålet är viktigt. I Storbritannien
  har barn som lär sig engelska-

 124. -oftast en nackdel i skolan-

 125. -vad gäller
  språkutvecklingen i engelska-

 126. -trots att de har bott i landet länge.
  Pojkar löper större risk-

 127. -liksom barn med andra problem-

 128. -som hörselnedsättning
  eller utvecklingssvårigheter.

 129. Jag ska visa vad jag menar
  med oproportionerligt större risk-

 130. -genom att ta upp brittiska data.

 131. Det här är från en storskalig studie
  kallad "The Millennium Cohort Study"-

 132. -som studerade
  tusentals barn födda 2000.

 133. Jag vill titta på hur en ofördelaktig
  bakgrund, som fattigdom-

 134. -påverkar, i det här fallet,
  deras förmåga att benämna föremål.

 135. Brittiska studier tyder på att upp till
  50 procent av barn i fattiga områden-

 136. -har olika sorters språkproblem.

 137. Den socioekonomiska bakgrunden
  påverkar risken.

 138. I den här grafen,
  på Y-axeln, som går uppåt-

 139. -ser man hur barnen presterade
  när de skulle benämna föremål.

 140. Den röda linjen är snittet-

 141. -och det är där man vill
  att barnen ska ligga.

 142. Längs X-axeln på botten-

 143. -har datan brutits ner i femtedelar
  efter vilken bakgrund barnen hade.

 144. Det här är barnen
  som är fattigast och har det svårast-

 145. -och det här är de barn i Storbritannien
  som har det bäst.

 146. Vad man ser om man tittar på genom-
  snittsresultaten, de mörka strecken-

 147. -är att när man rör sig upp
  i de sociala skikten-

 148. -ökar barnens förmåga
  att korrekt benämna föremål.

 149. De fattigaste barnen
  ligger lägre än förväntat-

 150. -och barnen från högre sociala skikt
  ligger högre.

 151. De här linjerna visar på variationen.
  Och den är stor.

 152. Men variationen ner mot botten-

 153. -är för barnen
  från de fattigaste områdena.

 154. Vissa klarar sig bra,
  men många ligger nära botten.

 155. Och vissa av barnen från
  bra områden klarar sig sämre.

 156. Så det är ett exempel på
  den socioekonomiska gradienten-

 157. -vad gäller förmågan att benämna
  föremål när barnen är fem-

 158. -som en riskfaktor
  när de börjar i skolan.

 159. Det handlar om många barn, och
  resultaten är delvis anonymiserade.

 160. Jag vill även visa data
  som vi samlat in från klassrum-

 161. -när vi försökte hjälpa lärarna
  utveckla stöd för talspråksutveckling.

 162. Datan gäller genomsnittlig
  meningslängd hos barnen.

 163. På engelska
  förväntar man sig att en femåring-

 164. -i snitt producerar
  en mening med runt fem ord.

 165. På Y-axeln ser vi här
  genomsnittlig meningslängd.

 166. Vi kan förvänta oss
  att en typisk femåring ligger här.

 167. Den första gruppen jag vill titta på
  är barn som utvecklas typiskt-

 168. -som är 43 månader gamla,
  och deras snitt.

 169. Det här är barn som utvecklas typiskt
  i de olika miljöerna som vi tittade på.

 170. För barn som bodde i innerstäder
  och var enspråkiga-

 171. -som hade engelska som modersmål
  men kom från fattiga områden-

 172. -var snittmeningen
  ett helt ord kortare.

 173. Man kan säga
  att det handlar om ett års försening.

 174. Vi hade även barn-

 175. -som kom från fattiga områden men
  inte hade engelska som modersmål.

 176. Alla de här barnen hade gått två år
  på engelska förskolor.

 177. Så de hade tillbringat mycket tid
  på engelskspråkiga förskolor.

 178. Innan de började skolan,
  vilket man gör vid fem i England-

 179. -var deras snittmening
  kortare än ett ord.

 180. Man kan fråga sig
  hur ett barn ska kunna-

 181. -tillgodogöra sig en läroplan
  och bidra till vad som sägs-

 182. -om de knappt
  kan uttrycka sig språkligt.

 183. Om man ser på barn
  som är femton månader äldre-

 184. -uppvisar typiska barn en förväntad
  utveckling på ett ord mer.

 185. Och den här gången vill jag jämföra
  datan med barn i samma klass-

 186. -som har språkförseningar
  eller -störningar.

 187. Och de här barnen
  presterade i genomsnitt...

 188. ...runt tre ord mindre i sina meningar.

 189. Deras genomsnittliga mening
  bestod av ungefär tre ord.

 190. Det var hälften jämfört med
  deras klasskamrater.

 191. Vi vet att de här barnen
  har sämre förutsättningar-

 192. -att ta till sig det som
  erbjuds inom läroplanen.

 193. Frågan blir då hur man stöttar
  den talspråkliga utvecklingen-

 194. -när det gäller ett stort antal barn.

 195. Vi vet att barn
  från socialt utsatta områden-

 196. -får väldigt skiftande mängd
  talspråklig input.

 197. Mödrar från
  socioekonomiskt utsatta områden-

 198. -säger färre saker per timme
  till sina barn.

 199. De talar
  under kortare tid med sina barn.

 200. De reagerar mer sällan på
  vad barnen säger-

 201. -och använder mer exakta repetitioner
  av vad barnen säger.

 202. Och jag ska förklara varför det är
  viktigt att i stället utveckla dialogen.

 203. Förra veckan publicerades ett paper-

 204. -där det anfördes att ett bra sätt
  att hitta barn i riskzonen-

 205. -var att utvärdera femton minuter av
  samtal mellan mor och barn-

 206. -och se vilka möjligheter barnet fick
  vid de här tillfällena.

 207. Okej...

 208. Varför är det då viktigt att identifiera
  och stötta de här barnen?

 209. Jag hoppas att jag har visat
  att språk är viktigt för inlärning-

 210. -och att det finns en risk
  att ha i åtanke.

 211. Mycket av den data jag har talat om
  kommer från England.

 212. Vi ser liknande mönster
  i data från USA-

 213. -och svenska data tyder på-

 214. -att upp till sex procent av barnen
  kan ha språkstörningar.

 215. Vi tittar på datan och funderar på vad
  det innebär när man börjar skolan.

 216. I England ger vi barnen
  hemskt många prov-

 217. -men det ger forskarna
  bra data att titta på.

 218. 19 procent av elever med tal-,
  språk- och kommunikationsproblem-

 219. -uppfyller läskunnighetsmålen
  när de är elva.

 220. 80 procent uppfyller alltså inte målen.

 221. Om man tittar på sextonåringar,
  året då man går ut skolan i England-

 222. -och ska ha tagit examen-

 223. -så har bara 6 procent av
  de här eleverna uppfyllt målen.

 224. 94 procent gör det alltså inte.

 225. Det här är en utmaning inför framtiden
  och hur man utbildar barn.

 226. Vi ser liknande resultat
  i USA och Australien.

 227. Jag känner inte till svenska studier,
  men det kan vara värt att titta på.

 228. De här barnen
  tenderar att underskatta problemet-

 229. -eftersom vi är dåliga på
  att identifiera dem.

 230. Vi är sämre på att identifiera
  i populationer i riskzonen.

 231. Vi hittar mer sällan
  barn med språksvårigheter-

 232. -när de kommer från
  socialt utsatta områden.

 233. Jag har pratat om språk-

 234. -och många av oss tror
  att språk utvecklas av sig själv.

 235. För många år sen
  antog engelska lärare-

 236. -att femåringar alltid talar
  och förstår språket flytande.

 237. Men det kan vara nyttigt
  att ta ett steg tillbaka-

 238. -och inse att språkinlärning
  kan innebära stora utmaningar.

 239. Det är en väldigt komplex process-

 240. -och jag ska visa
  ett enkelt exempel för att belysa det:

 241. Hur man lär sig ordet hund.

 242. Hund är inte
  ett särskilt komplext ord.

 243. När man tänker på hund
  har man ett semantiskt nätverk.

 244. En hund har ben - oftast fyra.

 245. En bulldogg är en sorts hund,
  precis som en pekines.

 246. En hund är en sorts däggdjur, som
  är en sorts djur, och djur är levande.

 247. Så ordet hund
  innebär en massa olika saker.

 248. Men... Vänta lite.

 249. Det här är min hund Clarence,
  som har tre ben. Är han en hund?

 250. För jag sa att en hund har fyra ben.

 251. Det här är en annan hund.
  Den lever inte - är det ändå en hund?

 252. Min poäng är att nåt så enkelt
  som att lära sig ordet hund-

 253. -innebär att barnet
  måste göra ett antal antaganden-

 254. -för att förstå vad ordet betyder.

 255. Och det här hjälper med
  förståelsen och kommunikationen.

 256. Jag uttrycker mig lite lättvindigt-

 257. -men ordförrådet
  kan innebära ett utmaning.

 258. Och det gör det svårt för oss
  att förse barnet med rätt miljö-

 259. -att lära sig språk i.

 260. Jag ska ta upp vad det är
  som driver språkutvecklingen.

 261. Vad är det som spelar roll?

 262. Det första jag vill ta upp
  är hur stor exponeringen är.

 263. Hur mycket föräldrar
  pratar med sina barn-

 264. -säger mycket om hur ordförrådet
  kommer att utvecklas.

 265. Jag pratar inte längre
  om sociala nackdelar-

 266. -som jag inte tror
  orsakar språkproblem.

 267. Jag vill reda ut
  vad det är i språksystemet-

 268. -och vilken information det är
  som driver utvecklingen.

 269. Hur mycket föräldrarna pratar
  är viktigt.

 270. Barn till pratsamma föräldrar
  blir starkare språkligt.

 271. Men hur mycket föräldrarna pratar
  med sina barn varierar enormt mycket.

 272. Det här är från
  en australisk webbplats för föräldrar-

 273. -och jag gillar grafen, för den
  pratar om "pratsamma familjer"-

 274. -"mindre pratsamma familjer"
  och "inte alls pratsamma familjer".

 275. Man tittar på åldern
  sett till månader, längst ner-

 276. -från 10 månader
  ända upp till 34 månader.

 277. Det här är ordförrådets storlek.

 278. Ett barn i en inte alls pratsam familj-

 279. -har vid 36 månaders ålder
  ett ordförråd på runt 600 ord-

 280. -medan ett barn i en pratsam familj-

 281. -har ett ordförråd på drygt 1 000 ord.

 282. Det fina med datan är
  att man får den andra sidan av myntet-

 283. -när man tittar på förhållandet mellan
  hur mycket språk barnet har hört.

 284. Studier har spelat in föräldrars samtal
  med sina barn under dagen.

 285. På X-axeln ser man här-

 286. -är barn mellan 12 och 48 månader.

 287. Den mörka linjen
  är pratsamma familjer-

 288. -och den prickade
  inte alls pratsamma familjer.

 289. Barn i pratsamma familjer
  kommer när de är 48 månader-

 290. -att ha exponerats för 50 miljoner ord-

 291. -och barn i inte alls pratsamma familjer
  för 12 miljoner ord.

 292. När den senare gruppen barn
  börjar skolan kan de få det svårt.

 293. Vi vet att mödrar som pratar mycket
  med sina barn när de är 18 månader...

 294. Redan då kunde de fler ord-

 295. -och lärde sig snabbare känna igen ord
  när de var 24 månader.

 296. Så föräldrarnas insats-

 297. -hjälper barnen att lära sig snabbare.

 298. De exponeras för fler ord
  och lär sig därmed snabbare.

 299. De här faktorerna samverkar-

 300. -och stöttar barnens förmåga
  att ta till sig information-

 301. -vilket hjälper dem
  att lära sig språk effektivt.

 302. Jag har pratat om exponeringen-

 303. -men att bara höra en massa ord-

 304. -fyller inte glappet i barns ordförråd
  när de börjar i skolan.

 305. Alla som har försökt lära sig
  ett nytt språk som vuxen-

 306. -vet att man inte blir en god talare
  bara av att lyssna på ett band.

 307. Barn behöver få möjlighet
  att använda sitt ordförråd-

 308. -och svara på frågor som vuxna ställer.

 309. Och vuxna måste skapa möjligheter
  för barn att prata.

 310. De måste ge feedback till barnen-

 311. -och låta dem använda nya ord många
  gånger i meningsfulla sammanhang.

 312. Många gånger är viktigt.

 313. I data som jag samlade in
  med en doktorand-

 314. -där hon tittade på femåringar
  som går i skolan i England-

 315. -och naturvetenskapslektioner
  där lärare introducerade-

 316. -ganska komplexa idéer
  och ord som "transparens".

 317. Sen förväntades barnen lära sig det
  ordet efter att ha hört det en gång.

 318. Upprepning är väldigt viktigt.

 319. Men vi vet också att det finns
  variationer i exponeringen i skolan.

 320. Inte bara min doktorand insåg det här.

 321. Litteratur visar
  att i amerikanska förskolor-

 322. -har personalen övningar
  för att utveckla barnens ordförråd-

 323. -men de upprepar sällan orden,
  förklarar dem kortfattat-

 324. -och de väljer inte ut
  orden systematiskt.

 325. Och de förankrar dem inte
  i natur- eller samhällsvetenskap-

 326. -där man kan utveckla
  ett rikare ordförråd.

 327. Min poäng är att man
  måste göra det mer än en gång-

 328. -och man måste fokusera på
  vad det är barnet inte vet-

 329. -och utveckla det ordförrådet.

 330. Men jag nämnde ju tidigare-

 331. -att barn med en ofördelaktig bakgrund
  har sämre ordförråd.

 332. Man skulle kunna tro att deras lärare
  jobbar extra mycket med språkstöd-

 333. -men enligt amerikanska data-

 334. -är det lärare
  i ekonomiskt välbärgade områden-

 335. -som förklarar ord
  och använder svårare ord-

 336. -snarare än lärare i utsatta områden.

 337. Jag vill stoppa in en anekdot här.

 338. Det är förståeligt att det händer.

 339. Om man har jobbat med barn
  med väldigt svagt talspråk-

 340. -vet man hur svårt det är
  att stötta deras språkinlärning.

 341. Man måste fundera mycket på
  hur man går till väga.

 342. Man kanske har en femåring med
  kognitiv förmåga för sin ålder-

 343. -men en tvåårings språk.
  Då krävs en skicklig lärare-

 344. -som kan använda särskilda miljöer
  för att stötta språkutvecklingen.

 345. Ett sätt att göra det på
  är att använda små grupper.

 346. Små grupper
  underlättar språkinlärning-

 347. -och det här arbetet
  har utförts av en annan doktorand.

 348. Men även i små grupper-

 349. -insåg Sarah att det var samma barn
  som inledde samtal-

 350. -och besvarades och svarade.

 351. Så vi har ett problem som inte
  kan lösas genom att göra mer.

 352. Vi måste förändra situationerna
  för att stötta barns språkinlärning.

 353. Vi måste även fundera på
  hur exponeringen sker.

 354. En sak som jag pratar mycket om
  är att tala med barn.

 355. Och om man tittar på
  nåt så enkelt som fonologi-

 356. -ser man att småbarn lär sig fonologi
  med hjälp av social interaktion.

 357. Språk handlar om kommunikation,
  och att interagera med barn-

 358. -och förse dem med
  en utökad språklig input.

 359. Man använder och förklarar
  rätt avancerade ord-

 360. -och gör dem
  till en del av barnens miljö.

 361. Det här gäller särskilt barn
  från utsatta områden.

 362. En assistent i en av skolorna
  som vi jobbade med-

 363. -hade en otrolig aktivitet
  som hon själv hade kommit på.

 364. Leken kallas
  Så gå vi runt om ett enerissnår-

 365. -och man rör sig ute på gården-

 366. -och vi vet att såna utomhusaktiviteter
  inte lämpar sig för språkinlärning.

 367. Men hon brukade leka
  med barnen när det var rast-

 368. -och hon introducerade nya ord i leken
  som de sen fick illustrera.

 369. Så de gjorde det som en del av leken,
  vilket var ett fantastiskt knep-

 370. -för då fick det en anknytning
  till den riktiga världen.

 371. Vi måste tänka på vilken typ av språk
  lärare använder med barn-

 372. -och vilka möjligheter
  som erbjuds barn-

 373. -antingen genom böcker eller
  lekar som den jag nyss nämnde.

 374. Det är även viktigt
  att vara medveten om-

 375. -vilken språknivå
  ett visst barn ligger på.

 376. Med små barn använder man prosodin
  för att understryka meningen.

 377. Det hjälper dem
  att förstå språkets system.

 378. För lite äldre barn bör man använda
  nåt som kallas barnriktat tal.

 379. Det innebär att man
  omformulerar det barnet säger.

 380. Man rättar inte barnet,
  utan ändrar meningen lite.

 381. Om barnet säger
  "Jag springde till parken"-

 382. -svarar man
  "Vad hände när du sprang till parken?".

 383. Man ändrar bara lite det barnet säger.

 384. Så man är väldigt diskret-

 385. -när man anpassar budskapet
  efter barnets kognitiva förmåga.

 386. Jag har pratat om
  att fattiga barn aldrig kommer i kapp.

 387. Och i vissa av de här miljöerna
  får de inte chansen.

 388. Det här kallas i forskningslitteraturen
  för Mattheweffekten.

 389. Den går ut på att de rika blir rikare.

 390. Det här är ett bra exempel
  på Mattheweffekten.

 391. På Y-axeln har vi barnets läsålder.

 392. Det är inte väldigt tydligt.
  Där har vi Y-axeln.

 393. Den
  kronologiska åldern ser vi på botten.

 394. Den kronologiska åldern
  går från 5 till 16-

 395. -och likadant vad gäller läsålder.

 396. När de börjar vid sex
  är de här två grupperna av barn-

 397. -de med låg talspråklig nivå
  på förskolan och de med hög-

 398. -rätt jämbördiga vad gäller läsförmåga.

 399. Men när de är sju
  börjar vi se en skillnad.

 400. Skillnaden ökar,
  och när de är fjorton år gamla-

 401. -skiljer det fem år
  i läsnivå mellan grupperna.

 402. Så det känns för mig-

 403. -särskilt när det handlar om
  att öka barnens möjligheter-

 404. -som att vi måste göra nåt
  för att ta itu med Mattheweffekten.

 405. Och en del av det handlar om att förstå
  vad som orsakar skillnaden-

 406. -och en sak
  som vi har börjat titta på lite mer-

 407. -är det faktum att när barn börjar i
  skolan vid fem med språkförseningar-

 408. -blir skillnaden större
  än när de var yngre.

 409. Det tyder på att barnen
  har svårt för det avancerade språk-

 410. -som de möter i klassrummet-

 411. -och inte klarar av
  en liknande språkutveckling.

 412. Vi analyserade lite data som vi har-

 413. -och tittade på barns
  förmåga att skapa meningar.

 414. På Y-axeln ser vi poängen,
  från 0 till 35.

 415. Jag ska ta upp tre grupper av barn:
  såna med språkförseningar-

 416. -såna som håller en typisk nivå
  för sin ålder-

 417. -till exempel typiska åttaåringar-

 418. -och sen tittar jag på barn utan språk-
  problem som ligger på samma nivå.

 419. Och det är intressant. Här ser vi
  barnen med språkförseningar.

 420. Över de arton månaderna
  gjorde de framsteg.

 421. De här är barnen
  som är typiska för sin ålder.

 422. De är bättre,
  och deras tillväxtkurva är brantare.

 423. Hur är det med barnen
  som ligger på samma språkålder?

 424. Deras tillväxtkurva liknar den
  för de typiska barnen-

 425. -och när perioden är över
  har de haft samma tillväxt.

 426. Men barnen med språkförseningar
  har fortfarande problem.

 427. De har inte fått chans
  att utvecklas på samma sätt.

 428. Det finns sex principer
  för språkutveckling-

 429. -och om ni ska ta med er nånting
  från den här föreläsningen-

 430. -får det gärna vara de här.

 431. Den första är
  att barn lär sig vad de hör mest.

 432. Exponering är nödvändig.

 433. De lär sig ord
  om sånt som intresserar dem.

 434. Det viktiga är inte vad jag vill lära
  ut. I en klass jag besökte-

 435. -hade en lärare en fantastisk
  utställning om insekter.

 436. Men det vara bara en liten flicka
  som var intresserad av den.

 437. Så den uppfyllde inte önskat syfte.

 438. Språkinlärning handlar om
  att prata med nån annan-

 439. -och det måste ske
  i meningsfulla sammanhang.

 440. Så barn måste höra många olika ord-

 441. -och exempel på språkstrukturer.

 442. Och kopplingen mellan ordförråd
  och grammatik går åt båda håll.

 443. När man utvecklar ordförrådet
  får man chansen-

 444. -att skapa mer komplexa meningar.

 445. Och det ger i sin tur stöd
  till utökandet av ordförrådet.

 446. De här sex principerna-

 447. -kan kopplas till nåt som jag kallar
  "språkutvecklingens formbarhet".

 448. Språk är inte nåt statiskt.

 449. Vi måste inte anta att barn med
  förseningar alltid kommer ha problem.

 450. Vi kan göra skillnad.

 451. Frågan är bara hur vi gör skillnad
  och driver utvecklingen framåt.

 452. Det första jag vill prata om
  är kvalitetsinriktad undervisning.

 453. Det handlar om lärare som lär ut ord...

 454. ...som kommer från samma område
  varje vecka...

 455. ...och utforskar
  hur orden kan användas.

 456. Det gör att barnen lär sig
  ett ord per dag.

 457. Men då måste man som lärare
  fundera på hur man lägger upp det.

 458. Om man läser för barn
  och förklarar ord-

 459. -man pratar alltså
  om det som man läser-

 460. -kan ge upp till tre nya ord per dag.
  Det här gäller nioåringar.

 461. Att hjälpa barn analysera ord,
  leka ordskaparlekar-

 462. -och få dem att fundera på
  hur ord passar ihop-

 463. -är viktigt vad gäller språkutveckling.

 464. Ett exempel som jag ofta använder när
  jag undervisar mina mastersstudenter-

 465. -är ordet strawberry. Jag frågar
  hur man ska analysera det ordet.

 466. Jag frågar
  hur jordgubben fick sitt namn.

 467. Och ni kanske vet det i Sverige-

 468. -men ursprungligen odlades de på
  halm så att de inte skulle ruttna.

 469. Och barn älskar
  att fundera kring ords uppbyggnad.

 470. Man sammanfattar studier
  i nåt som kallas metaanalyser-

 471. -där man sammanställer data för att se
  hur man kan förbättra undervisningen.

 472. Och det man kan göra
  vad gäller ordförrådet-

 473. -är att flytta barn
  från den 50:e percentilen-

 474. -till den 83:e.
  Man kan faktiskt göra skillnad.

 475. Men vi behöver
  ett strategiskt tillvägagångssätt.

 476. En aspekt av det är lektioner
  där kvaliteten står i fokus.

 477. Jag vet att Christian
  har talat om svenska data-

 478. -och att de har använt det verktyg
  som vi tog fram i Storbritannien-

 479. -och som delas in i olika dimensioner
  av språkinlärningsmiljöerna.

 480. Och det som vi har försökt fånga-

 481. -genom att titta på
  högkvalitativa verbala input-

 482. -är god interaktion
  mellan lärare och elever-

 483. -som avgörs av fem olika aspekter:

 484. Bra exponering, avsikt, upprepning-

 485. -högkvalitativ input
  och vuxnas reaktioner.

 486. Jag antar att Christian
  har förklarat skalan för er-

 487. -så jag berättar i stället lite
  om våra engelska data.

 488. Vi tittade på data
  från 102 olika miljöer-

 489. -när vi gjorde pilotstudien,
  och vi summerade inlärningsmiljön-

 490. -inlärningsmöjligheterna
  och inlärningsinteraktionen.

 491. Och jag vill att ni funderar på-

 492. -hur Christians data skiljer sig
  från vad vi upptäckte i England.

 493. I våra klasser fann vi...
  Till vänster ser ni proportionerna-

 494. -och jag presenterar data
  för 5-, 6- och 7-åringar.

 495. Den mörkblå stapeln är 5-åringar,
  den ljusblå 6-åringar-

 496. -och den vita är 7-åringar.

 497. Om vi tittar på miljöerna
  så är de riktigt bra.

 498. Det finns en viss variation,
  men det var väntat.

 499. Jag har försökt påpeka att miljön
  måste anpassas efter klassens behov.

 500. Jag förväntar mig inte att sjuåringar
  har en utklädningshörna-

 501. -men däremot att femåringar har det.

 502. Men vi var nöjda med klassmiljöerna-

 503. -och ofta hade man lagt ner mycket
  jobb på att göra dem bra för alla.

 504. Med möjligheterna var vi inte nöjda,
  för barn kan inte utveckla språket-

 505. -om de inte får möjlighet att göra det.

 506. Våra poäng för möjligheterna
  var låga för alla tre åldersgrupper.

 507. Barnen fick till exempel inte jobba
  i små grupper om de behövde det.

 508. Interaktionen är en väldigt viktig
  faktor för utvecklingen.

 509. Det handlar om hur vuxna
  och barn pratar med varandra-

 510. -och det driver språkinlärningen framåt.

 511. Det viktiga är inte den lilla, lugna
  gruppen utan vad som sker där.

 512. Interaktionerna var okej.

 513. Det varierade mycket,
  men på det stora hela var det okej.

 514. Vi fick fundera på vad de var som
  saknades inom de här områdena.

 515. Vi analyserar språkinlärnings-
  möjligheterna mer noggrant.

 516. Så vad gäller möjligheterna
  har vi i våra engelska data-

 517. -fem olika dimensioner.

 518. Små grupper, interaktiv bokläsning-

 519. -strukturerade samtal
  mellan barn och vuxna-

 520. -strukturerade samtal mellan barn
  och inkluderande av alla barn i samtal.

 521. I England blandas oftast barn med
  olika behov och bakgrund.

 522. Det innebär en utmaning för lärarna,
  men så ser det ut.

 523. Vi hade en skala från 0 till 5-

 524. -under observationsperioden.

 525. Och skillnaden var stora.
  Strecken här är viktiga.

 526. För i vissa klasser för femåringar
  jobbade man knappt alls i smågrupper-

 527. -medan man i andra gjorde det mycket.

 528. Men sett till snittet
  var det inte så vanligt.

 529. Interaktiv bokläsning
  är den viktigaste faktorn-

 530. -för barns språk
  när de är mellan fyra och sju.

 531. Men det såg vi väldigt lite av.

 532. Ibland läste man för hela klassen
  och ibland för små grupper-

 533. -men ingen interaktiv läsning
  där man diskuterade vad som pågick.

 534. Strukturerade samtal med vuxna
  förekom i viss utsträckning-

 535. -och vi såg den nedtrappning
  som vi förväntade oss i England.

 536. De yngre barnen
  hade fler samtal med vuxna-

 537. -och färre när de blev sju år.

 538. Och det var tvärtom för
  strukturerade samtal barn emellan.

 539. Dessa var vanligare för sjuåringar.

 540. Men det som verkligen var nedslående-

 541. -var inkluderandet
  av alla barn i samtal.

 542. I vissa klasser
  skedde det här inte alls.

 543. Så om vi går tillbaka till min
  diskussion kring Mattheweffekten-

 544. -så hjälpte vissa av de här 102
  klasserna inte barnen alls här.

 545. Jag ska ta upp lite som vi inte
  såg mycket av i interaktionen.

 546. Det här inkluderade tjugo
  evidensbaserade interaktioner.

 547. Vi visste vad som borde påverka
  språkutvecklingen positivt-

 548. -och vi kunde notera det fem gånger
  under 45 minuters observation.

 549. Om det skedde fem gånger
  verkade det ske naturligt-

 550. -och då hade vi inget behov av
  att räkna mer.

 551. Vad såg vi då? Jo, i de flesta klasser-

 552. -använde man barnens namn.

 553. Vi vet att det är ett bra språkstöd,
  för det fokuserar barnen.

 554. Det är inget jätteavancerat knep,
  men det är positivt.

 555. Vad vi inte såg
  var uppmuntran till att turas om-

 556. -att ge stöd till förmågan att lyssna,
  att efterlikna bra språk-

 557. -och att hjälpa barnen att välja.

 558. Det är saker som jag tagit upp-

 559. -och som underlättar
  barns språkinlärning.

 560. Men man kan
  utveckla strategier för det här-

 561. -genom att hjälpa lärare
  att utvärdera sina klasser-

 562. -och sen få in de tekniker
  som vi inte såg, så att vi gör skillnad.

 563. Om vi tittar på
  professionell utveckling-

 564. -kan man öka antalet
  turordningsbaserade samtal-

 565. -och samtal initierade av barnen-

 566. -genom att hjälpa dem använda det
  som de ser i det egna klassrummet.

 567. Det är lönlöst att säga
  att de ska göra på ett visst sätt-

 568. -utan man måste ha miljön i åtanke.

 569. Om man gör det tenderar det
  att utveckla barnets ordförråd-

 570. -deras förmåga att skapa meningar-

 571. -och producera berättande text,
  vilket är viktigt.

 572. Jag vill prata lite om
  interaktiv bokläsning.

 573. Det handlar om att läsa böcker
  med barnen på ett sätt som ger dem-

 574. -många möjligheter att prata om texten.

 575. Ibland läser man inte ens boken
  innan man pratar om handlingen.

 576. Det som händer är
  att den vuxna blir en aktiv lyssnare-

 577. -som ställer frågor
  och lägger till information-

 578. -för att ha en diskussion
  kring vad som händer i klasserna.

 579. Man kan även skapa kringaktiviteter-

 580. -för att stötta
  barnets användning av språket.

 581. Det låter ju lätt
  och som en fantastisk åtgärd.

 582. Men en stor studie i USA-

 583. -tyder på att barn i förskolan,
  4- och 5-åringar-

 584. -i genomsnitt har mindre
  än åtta minuters läsning per dag.

 585. Det gäller alltså all form av läsning.

 586. Så, interaktiv bokläsning
  involverar tre viktiga aspekter:

 587. Det händer ofta, och läskvaliteten
  är hög liksom interaktionskvaliteten.

 588. Kanske är det nu läge att fundera över-

 589. -hur ens arbetsmiljö ser ut-

 590. -när man arbetar med barn,
  som kanske har det svårare-

 591. -eller inte
  har svenska som modersmål-

 592. -och fundera på hur ofta
  man läser böcker för barnen.

 593. Fick barnen vänliga definitioner
  av obekanta ord-

 594. -före, efter och under bokläsningen?

 595. Hur ofta får man möjlighet
  att samtala om orden-

 596. -och de olika sorternas språk
  som används i boken?

 597. Lyckas man återkomma till orden
  och aktiviteterna under skoldagen?

 598. Är det möjligt?
  Får barnen återberätta aktiviteterna?

 599. Kan de återberätta historien
  för vuxna eller andra barn?

 600. Det finns ett fint exempel
  som jag vill ta upp.

 601. Det kommer från några logopeder-

 602. -som jobbar i Hackney,
  som är ett utsatt område i London.

 603. Stephen Parsons och Anna Branagan
  kom på nåt de kallar för Word Aware.

 604. I varje klass fick en lärare välja...

 605. ...ett ord som passade
  just den klassen den veckan.

 606. Sen fick barnen små klistermärken
  med det ordet.

 607. För en klass sjuåringar
  var ordet kanske inbillad.

 608. De hade ett klistermärke på sig
  där det stod "inbillad".

 609. När de åt lunch kunde personalen i
  matsalen prata om det ordet med dem.

 610. När de gick hem från skolan kunde den
  som hämtade dem prata om ordet.

 611. I England har vi vuxna skolpoliser-

 612. -som ser till att barnen
  kan gå över vägen säkert.

 613. Och till och med skolpoliser
  diskuterade orden med barnen.

 614. Det blir väldigt enkelt
  en naturlig del av dagen.

 615. Barnet hör inte bara
  ordet i klassrummet-

 616. -utan får förklara det för andra, så
  det blir en del av inlärningsprocessen.

 617. Utmaningen för lärarna
  blir att utveckla det här...

 618. ...och se till att det passar...

 619. ...en klass
  där elevernas förmågor varierar.

 620. Vi har utvecklat nåt
  som vi kallar för Talking Time-

 621. -vilket är en koordinerad åtgärd som
  kan användas i såna här miljöer.

 622. Den går in på ordförråd,
  muntligt berättande och förståelse.

 623. Det handlar inte bara om att lyssna
  utan även om passiv förståelse.

 624. Vi tog fram en väldigt enkel manual-

 625. -och material
  som kunde miljöanpassas.

 626. Ett av mina jobb är att vara
  Falklandsöarnas skolpsykolog.

 627. Där finns bara
  en grundskola och ett gymnasium.

 628. Falklandsöarna
  skiljer sig mycket från England-

 629. -och därför har materialet anpassats.
  Det innehåller mycket pingviner.

 630. Det passar in i barnets miljö.

 631. Vi har sett att det påverkar
  barnens språknivåer mycket-

 632. -när de börjar skolan.

 633. En av sakerna är anpassade gloslistor.

 634. Miljöerna avgöra vilka ord
  som är nödvändiga för barnen.

 635. Det här är en lek som heter
  huvud, axlar, knä och tå.

 636. Den började användas
  när ett antal barn i klassen-

 637. -skulle börja skolan nästa höst men
  inte kunde peka ut kroppsdelarna.

 638. Det var en grupp
  med varierande förmågor.

 639. Den andra dimensionen är prat
  om berättelser. Här ser ni läraren-

 640. -som inte läser för barnen
  utan pratar om bilderna i boken-

 641. -och frågar vad de tror kommer hända
  och varför nånting hände.

 642. Hon använder sig av öppna frågor.

 643. Den sista dimensionen
  är utvecklandet av berättandet.

 644. Det här är en rad sexkantiga kort
  som har skapats-

 645. -för att berätta historier
  som passar ens miljö.

 646. Här tror jag det handlar om
  att gå till läkaren.

 647. De går igenom korta berättelser-

 648. -anpassade
  efter barnens förmågor och ålder.

 649. Plötsligt vaknar grodan som har sovit,
  och så vill han höra vad han missat.

 650. Det är inga invecklade historier, och
  det handlar inte om att lära ut språk-

 651. -utan om
  att skapa strukturer för möjligheter-

 652. -så att vi kan lyfta fram
  de här språkstödsfunktionerna-

 653. -som ordförrådsutveckling-

 654. -och hjälpa dem få en bättre förståelse
  för sammanhanget.

 655. Det hjälper barn
  att utveckla sin grammatik-

 656. -genom att återupprepa
  vad de säger med små förändringar.

 657. Och de får möjlighet
  att utveckla sitt berättande-

 658. -vilket blir viktigt senare i skolan-

 659. -så att de kan besvara öppna frågor-

 660. -beskriva aktiviteter
  och prata med sina klasskamrater.

 661. Så...jag hoppas ha övertygat er om-

 662. -att det finns ojämlikheter
  inom språkutvecklingen.

 663. Och det finns en rad orsaker.
  Vissa är utvecklingsrelaterade-

 664. -vissa handlar om
  en ojämlik språkexponering-

 665. -och vissa handlar om exponering
  som inte passar barnets behov.

 666. Men vi kan göra skillnad-

 667. -genom att finjustera
  vår interaktion med barnen-

 668. -och komma på sätt
  att införa klassrumsinteraktion-

 669. -som kan åtgärda de här skillnaderna.

 670. Det finns resurser
  som man kan använda sig av-

 671. -och en som jag vill nämna-

 672. -är What Works för tal och språk.

 673. Det är en del av frivilligorganisationen
  Communication Trust.

 674. Och vad den här databasen har
  är evidensbaserade-

 675. -de är alltså bevisligen effektiva-

 676. -sätt att stötta barns språkutveckling.
  Och det finns för olika nivåer.

 677. Det är helt gratis.
  Man registrerar sig bara-

 678. -och sen kan man söka i databasen.
  Det finns information om utbildning.

 679. Det är ingen poäng att lyssna på mig-

 680. -utan i den senaste utvärderingen
  sa en specialpedagog att-

 681. -"det är en utmärkt källa för
  evidensbaserade åtgärder".

 682. En rektor sa:

 683. "Jag kan vara säker på..."

 684. "...att jag väljer åtgärder som fungerar
  och är evidensbaserade."

 685. "De kommer att göra skillnad
  för barnen i min skola."

 686. Tack så mycket för att ni lyssnade.

 687. Översättning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Behövs språkstöd i klassrummet?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Språkförståelse är kärnan i allt lärande som sker i ett klassrum, säger Julie Dockrell som är professor vid London University Collage. Förmågan till språk och kommunikation är den vanligaste funktionsnedsättningen hos barn i skolåldern i Storbritannien - och troligtvis det minst uppmärksammade. Julie Dockrell berättar att det har blivit hennes mission att skapa en länk mellan den pedagogiska forskning och praktiken i klassrummet. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Pedagogisk forskning , Specialundervisning , Språkinlärning, Språkstörningar, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Från kuvös till skola

Professor Ulrika Ådén forskar på utvecklingen av hjärnan hos det riktigt lilla barnet och särskilt hos barn som av olika anledningar fått en tuff start i livet. Här har pedagoger och hjärnforskare mycket att lära av varandra då språkstörningar ofta förekommer hos barn som är för tidigt födda, berättar hon. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Språkliga profiler hos barn med autism

Logopeden och forskaren Liselotte Kjellmer har i över 20 års tid mött barn med språksvårigheter som har det tufft i skolan. Ofta finns det personer i skolan som vill hjälpa, men det saknas ofta kunskap om hur man angriper problemet förklarar hon. De här barnen kan också ha problem när de kommer hem med oförklarliga utbrott av ilska och kaos även om skoldagen varit bra. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Lärarstöd till elever med språkstörning

Antalet frågor kring språksvårigheter ökar ständigt, berättar Pia Rehn som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. För att svara mot det stora behovet av stöd görs nu en kartläggning och dokumentation av de vanligaste frågorna. En rapport kommer att publiceras i maj 2017. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Språkutvecklande undervisning

Forskaren Christian Waldmann från Linnéuniversitetet berättar om verktyget "Det kommunikationsstödjande klassrummet". Det kan användas av lärare för att utveckla elevers språklärande i fem- till sju-årsåldern. Alla delar i verktyget har testats noga och grundar sig på aktuell forskning. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Behövs språkstöd i klassrummet?

Språkförståelse är kärnan i allt lärande som sker i ett klassrum, säger Julie Dockrell som är professor vid London University Collage. Förmågan till språk och kommunikation är den vanligaste funktionsnedsättningen hos barn i skolåldern i Storbritannien - och troligtvis det minst uppmärksammade. Julie Dockrell berättar att det har blivit hennes mission att skapa en länk mellan den pedagogiska forskning och praktiken i klassrummet. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Estetik för alla

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Myter om flerspråkighet

Det finns många missförstånd kring flerspråkighet och hur det påverkar möjligheten för en elev att nå kunskapsmålen, säger Sara Persson, lärare i svenska som andraspåk i Västervik. Hon menar att det trots att det finns bra forskning inte alltid är det som styr hur rektorer, lärare och politiker formar skolan. Här avlivar Sara Persson flera myter och berättar hur man bör jobba för att bygga undervisning på vetenskaplig grund. Hon påpekar att alla på en skola inte kan veta allt utan att varje lärare i svenska som andraspråk bör jobba med att sprida kunskapen i organisationen.