Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Om UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Sverige har det senaste decenniet tagit flera stora steg för att upprätthålla den stolta linneanska traditionen när det gäller att kartlägga den biologiska mångfalden. Mycket återstår att upptäcka och göra. Hur långt har vi egentligen kommit? Föreläsningar och samtal från Flora- och fauna-konferensen 2017. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017 : Att skydda och tillgängliggöra naturenDela
 1. Vi måste ta hand om naturen
  för att den ska kunna ta hand om oss.

 2. Hej!
  Så fantastiskt roligt att vara här-

 3. -och träffa kämparna i naturvården.

 4. Det är tradition sen många decennier
  att miljöministrar kommer till mötet.

 5. Jag vill tacka arrangörerna
  för att ni ihärdigt och sen länge-

 6. -arrangerar
  den här viktiga mötesplatsen.

 7. Jag tänkte säga några ord om det jag
  tog upp i min debattartikel i dag.

 8. Nämligen ekosystemtjänster.

 9. För välmående skogar,
  sjöar, ängsmarker och hav-

 10. -bidrar till samhällets utveckling
  och till människors välbefinnande.

 11. Naturens ekosystemtjänster
  som råvaror, rent vatten och luft-

 12. -är exempel på det
  vi människor får av naturen.

 13. Ett rikt växt- och djurliv
  garanterar ekosystemtjänsterna-

 14. -som är grunden för liv
  och för vårt välmående.

 15. Vi måste ta hand om naturen
  för att den ska kunna ta hand om oss.

 16. Jag tror att det är bra-

 17. -att vi som har naturvården
  nära om hjärtat-

 18. -också i ännu större utsträckning får
  metoder för att förklara sambanden-

 19. -så att fler får ögonen på-

 20. -och systematiskt förstår
  nyttan av naturvård.

 21. Där är ekosystemtjänster
  ett redskap, en metod-

 22. -för att göra detta
  begripligt för många.

 23. Att inkludera biologisk mångfald
  och ekosystemtjänster-

 24. -i samhällsplaneringen
  och i näringslivsutvecklingen-

 25. -är alltmer angeläget...

 26. ...i takt med minskningen
  av biologisk mångfald-

 27. -samtidigt som vi har
  en väldigt hög byggtakt i Sverige.

 28. För skyddar vi ekosystem
  stärker vi deras långsiktiga förmåga-

 29. -att bidra till robusta samhällen-

 30. -och det är viktigt inte minst
  i ljuset av klimatförändringarna.

 31. Naturvårdsverket ska öka förståelsen
  i samhället för ekosystemtjänsterna-

 32. -genom ett särskilt regeringsuppdrag.

 33. Den satsningen
  har fallit väldigt väl ut.

 34. Allt fler företag och kommuner börjar
  ta hänsyn till ekosystemtjänsterna.

 35. Boverket arbetar å sin sida med
  att få in det i planeringsverktygen-

 36. -översiktsplaner, detaljplaner
  och som grund för bygglov-

 37. -så att vi kan fatta
  mer välgrundade och kloka beslut.

 38. Bevarandet av ekosystem
  är grunden i miljöarbetet.

 39. Arbetet med att nå miljömålen
  och generationsmålet-

 40. -genomsyrar regeringens hela politik.

 41. Det är inte en fråga som är isolerad
  bara för mig som miljöminister.

 42. Även i mitt arbete är ekosystem-
  tjänster ett sätt att kommunicera-

 43. -nå mina kollegor inom regeringen-

 44. -och visa varför vi måste vara många
  som är delaktiga i arbetet.

 45. En annan del som är viktig i arbetet
  och som kan bli ett framgångsrecept-

 46. -är arbetet med grön infrastruktur.
  Att stärka de ekologiska sambanden-

 47. -har stor betydelse för biologisk
  mångfald och ekosystemtjänster.

 48. Därför vill vi att den gröna infra-
  strukturen utvecklas i hela landet.

 49. För att ekologiska funktioner
  och samband ska skyddas-

 50. -måste de sammanbindas
  med ekologiska korridorer-

 51. -och biotoper och habitat ska finnas
  med jämn spridning i landskapet.

 52. Som ett första steg vill vi
  från regeringen att varje län-

 53. -har regionala handlingsplaner
  för grön infrastruktur senast 2018.

 54. Här pågår
  ett väldigt intensivt arbete-

 55. -och efter detta kommer vi att gå in
  i en implementeringsfas.

 56. Vi har avsatt medel för detta
  från regeringens sida.

 57. Naturvårdsverket och länsstyrelserna
  ska köra i gång arbetet.

 58. Länen identifierar var i landskapet
  de olika viktiga naturtyperna finns.

 59. Man arbetar också med att involvera
  kommunerna i detta viktiga arbete.

 60. En annan viktig pusselbit är
  ekologisk kompensation.

 61. Det är ett sätt att kompensera-

 62. -där ingrepp i naturen
  inte går att förhindra.

 63. En utredning ska ge en effektivare
  tillämpning av detta verktyg.

 64. Utredningen kommer att redovisa
  sitt resultat i slutet av april.

 65. Vi har självklart också
  ett gemensamt och tydligt ansvar-

 66. -att skydda värdefull natur.

 67. Sverige har internationella åtaganden
  att skydda värdefulla naturområden-

 68. -som skogar, hav,
  fjäll, sjöar och våtmarker.

 69. Detta är ett ansvar som måste bäras
  av staten såväl som av markägare.

 70. Från regeringens sida genomför vi nu
  den största satsningen nånsin-

 71. -på skydd av värdefull natur
  och skyddade områden.

 72. Under mandatperioden är det en ökning
  med nästan 3,5 miljarder kronor.

 73. Det är fantastiskt att jag får åka ut
  till de nyligen skyddade områdena-

 74. -och prata med dem som är engagerade.

 75. Länsstyrelser,
  föreningar och företag-

 76. -som arbetar i de skyddade områdena.

 77. Jag har varit i Östersund och sett en
  fantastisk entusiasm kring det här.

 78. Skogar och marina områden
  ligger i fokus här.

 79. Skogar tar en stor del av kakan
  i anspråk-

 80. -av den enkla förklaringen att det är
  kostsamt att köpa in och skydda skog.

 81. Regeringens ambition är att
  skyddsvärda skogar inte ska avverkas-

 82. -och att miljöhänsynen i skogsbruket
  ska öka.

 83. Det är en viktig del
  vid sidan av det formella skyddet.

 84. Länsstyrelserna arbetar med
  att inrätta naturreservat.

 85. Förra året ökade antalet beslut
  om nya reservat från 271...

 86. Till nästan 271
  jämfört med 154 året innan.

 87. En väldigt tydlig ökning.

 88. Vi har också i år satsat pengar för
  att stötta länsstyrelserna i arbetet.

 89. Vårt ersättningsmärke från Sveaskog
  håller på att gå mot sitt slut.

 90. Vi ser ett gott resultat från det.

 91. Hela 450 nya skogsreservat
  kan nu bildas-

 92. -med en areal om 100 000 hektar,
  och ca 60 000 är produktiv skogsmark.

 93. Området innehåller också
  värdefulla våtmarker.

 94. Många av skogarna är också
  av stort värde för friluftslivet.

 95. Om vi ska bevara den här höga takten
  i att skydda natur-

 96. -är det viktigt
  att vi också arbetar med-

 97. -att göra naturen tillgänglig
  för många människor.

 98. Att många människor kommer ut
  och får uppleva naturen.

 99. Det är så vi får en förståelse för
  varför den är så viktig att skydda.

 100. Sveriges natur bjuder
  på fantastiska upplevelser.

 101. Människor gör olika saker: plockar
  svamp, badar, klättrar i berg.

 102. Det är en ovärderlig förmån.

 103. Vi ser också att när man
  inom turistsektorn frågar-

 104. -varför utländska besökare
  söker sig till Sverige-

 105. -så är naturen det vanligaste svaret.

 106. Det är positivt
  och nåt vi ska ta till vara ännu mer.

 107. Jag ser en lysande framtid
  för svensk besöksnäring-

 108. -och att naturturism kommer att vara
  en väsentlig del av den utvecklingen.

 109. Nu när vi gör en ny strategi
  för besöksnäringen i Sverige-

 110. -så är Ekoturismföreningen
  otroligt viktig.

 111. Det här ska ligga nära
  arbetet med skydd av natur-

 112. -så att vi får ut
  positiva delar i det.

 113. Det finns också kunskap bland
  de här företagen som är värdefull-

 114. -när man gör handlingsplaner
  för den skyddade naturen.

 115. Vi ska göra en särskild satsning
  på naturguider från regeringens sida.

 116. Vi ser att vi har potential
  att öka den näringen-

 117. -men det har också funnits
  en väldigt märklig skillnad.

 118. I dag är det så-

 119. -att när man tittar på en älg
  på Skansen så är det låg moms på det-

 120. -men om man tittar på den i skogen
  med en guide är det högre moms.

 121. Det ska vi rätta till så att det blir
  samma låga moms för kultur och natur.

 122. Det har mottagits väldigt väl
  bland de företag som finns.

 123. Mycket livsstilsföretag. Människor
  som möjliggör ett liv nära naturen.

 124. Jag tror att vi kommer
  att se mer av det.

 125. Utländska besökare söker ju guidning
  och hjälp i den svenska naturen.

 126. Men i takt med
  att vi lever mer urbaniserat-

 127. -efterfrågar många människor
  guidningstjänster i naturen.

 128. Vi kan också koppla in
  nya sätt att komma ut-

 129. -vilket är viktigt
  för att få ut de unga.

 130. Det skadar ju inte om de har kul ute.
  De kan lära sig mycket samtidigt.

 131. Skyddsarbete är inte bara kvantitet.

 132. Vi ska också ta hand
  om den skyddade naturen.

 133. Vi har gjort tydliga förstärkningar
  av länsstyrelsernas arbete för det.

 134. Ett exempel är vandringslederna.

 135. Det statliga ledsystemet i fjällen
  är en högt prioriterad fråga.

 136. Åtgärderna
  för att öka skyddet av natur-

 137. -har lett till
  väldigt konkreta resultat i fjällen.

 138. Det höjda anslaget har möjliggjort
  att öka satsningarna på ledsystemet.

 139. Under 2016
  byttes 45 broar ut mot nya.

 140. 38 broar har renoverats.

 141. Totalt har 316 km leder röjts.

 142. 627 km leder har fått ny, förbättrad
  markering. 20 km spång har anlagts.

 143. 13 gamla rastplatser har ersatts
  och 18 har renoverats.

 144. Det är väldigt konkreta resultat som
  gör att naturen blir mer tillgänglig-

 145. -och att det är säkert
  att vistas i fjällvärlden.

 146. Jag hoppas och tror
  att spontanbesöken ökar-

 147. -och att det ger bra förutsättningar
  för naturturismen.

 148. Att vi kommer ut, många av oss-

 149. -är en viktig del
  för att öka förståelsen av naturen.

 150. Vi rör oss mindre och mindre
  i Sverige.

 151. Därför tror jag väldigt mycket på
  att stärka friluftslivet-

 152. -och stärka den pedagogiska
  verksamheten som finns ute.

 153. Att ta med barnen ut en helg
  är den bästa presenten vi kan ge dem.

 154. Men vi behöver också mer av den sorts
  fördjupade kunskap som vi får här.

 155. Det är en viktig del, och det är
  fantastiskt att följa framstegen-

 156. -som vi står för i Sverige. Att bidra
  med djup kunskap är viktigt för oss-

 157. -men vi gör också
  en insats för världen.

 158. Ni som arbetar med de här frågorna
  har intensiva år framför er, 2019-

 159. -inför flera stora leveranser.

 160. Det involverar också
  många av er som lyssnar.

 161. Alla som hjälper till att samla in
  kunskap. Men det är ett kärt arbete-

 162. -som erbjuder alla som är delaktiga
  möjligheter att komma ut i naturen.

 163. Och att vi gör detta tillsammans.

 164. Bygger kunskapen, men också praktiskt
  skyddar Sveriges fantastiska natur.

 165. Jag vill avsluta med att tacka
  alla er som på olika sätt-

 166. -bidrar till
  att öka kunskapen om svensk natur-

 167. -och bidrar till att vi skyddar det
  som är värt att skydda. Tack.

 168. Hej. Hjalmar Croneborg heter jag.
  Tack ska du ha, intressant!

 169. Vi ska inte prata partipolitik i dag,
  men jag måste konstatera-

 170. -att det är första gången det står
  en grön miljöminister här på golvet.

 171. -Ja, så är det.
  -Vi önskar dig lycka till framöver.

 172. Du... Min uppgift är
  att följa upp med lite frågor.

 173. Nu skakar humanisten här.

 174. Jag är i underläge här
  bland alla kloka naturvetare.

 175. Tänk tvärtom - vilket stöd du har!
  Ja, för sjutton.

 176. Jag tänkte att vi skulle börja i
  det stora perspektivet, lite globalt.

 177. Sen begreppet "planetens gränser"
  identifierades för åtta år sen-

 178. -har man utvecklat det vidare
  och konstaterat-

 179. -att förlust av biologisk mångfald
  är världens värsta miljöproblem.

 180. Värre än klimatpåverkan, havs-
  försurning och sötvattenförsörjning.

 181. Det stämmer till eftertanke, även om
  Sverige inte har några regnskogar.

 182. Vad säger det dig om prioriteringarna
  på ditt skrivbord i miljöarbetet?

 183. Där har vi en tydlig "mismatch"
  i det offentliga samtalet.

 184. Det är konsekvent svårt att få upp
  naturvård, bevarande av arter-

 185. -som en del
  av det politiska samtalet.

 186. Man får räkna med
  att det behöver göras-

 187. -utan att man får
  stor uppmärksamhet för det.

 188. Men den här regeringen har gjort en
  stor satsning på bevarandet av skydd-

 189. -samtidigt som vi också jobbar
  med andra miljöfrågor, självklart.

 190. Jag diskuterar väldigt mycket,
  bland annat med IUCN-

 191. -om varför det är fokus på klimat
  men inte på biologisk mångfald.

 192. En del är att vi tenderar att klara
  en stor fråga i taget i debatten-

 193. -och nu tar klimat det utrymmet.

 194. Men vi som jobbar med miljöfrågor
  brett måste se den här dynamiken-

 195. -och inte bara jobba med klimat.

 196. Vi måste ha ett stabilt arbete
  med biologisk mångfald-

 197. -trots att det inte ger
  stora rubriker.

 198. Men också att jobba med att förenkla.

 199. Ekosystemtjänster är ett sätt
  att förklara vad naturen gör-

 200. -som gör att den upplevs angelägen
  för fler professioner.

 201. Det är också jätteviktigt
  att vi gör naturen tillgänglig.

 202. Okej.

 203. Vi har de globala målen som ett golv
  i arbetet med naturvård i Sverige.

 204. Du vet, Nagoya och Aichimålen
  och allt vad det heter.

 205. De som är under konventionen för
  biologisk mångfald löper ut nu 2020-

 206. -och kommer att "växla över"
  i de här globala utvecklingsmålen.

 207. En punkt som har gett upphov till
  funderingar är områdesskyddmålen-

 208. -med 17 % på land och 10 % till havs.

 209. Men allt följer inte med,
  så vad händer efter 2020?

 210. Vad kommer det att ha för betydelse
  för ambitionsnivån som ska sättas?

 211. Jag uppfattar det som... Inom Agenda
  2030, de globala hållbarhetsmålen-

 212. -förutsätter man att internationella
  avtal, exempelvis Nagoyamålen-

 213. -ska uppfyllas, eller i den mån de
  inte uppfylls följas upp efter 2020.

 214. Man skriver inte nya,
  men man pekar på existerande avtal-

 215. -varav Nagoya är otroligt viktigt.

 216. Behovet av att ha siffersatta mål
  kommer ju inte att försvinna 2020.

 217. Jag tolkar det som
  att det ska fortsätta gälla.

 218. I stället för att definiera om det
  ser man Nagoya som grunden inom 2030.

 219. Så det kommer inte att holkas ur-

 220. -när det inte står på samma sätt
  i de kommande målen?

 221. Vi har mycket arbete framför oss.

 222. Att tolka om vårt arbete
  och se vad vi ska göra inom 2030.

 223. Stockholm Environment Institute gör
  en kartläggning av arbetet inom 2030-

 224. -jämfört med existerande.

 225. De ska identifiera gap så att det
  blir tydligt för oss politiskt-

 226. -mot New York och mot regeringen.

 227. Det blir ett viktigt verktyg,
  för vi ska inte tappa bort nånting.

 228. Poängen med de globala hållbarhets-
  målen är att det är en helhet.

 229. Men det är en svårighet, eftersom
  man ska hantera en enorm massa.

 230. Stockholm Environment Institute ska
  se till att vi har en karta i handen.

 231. Det låter som om du ser det an
  med visst förtroende.

 232. Jag upplever verkligen att Agenda
  2030 är ett väldigt gott ramverk-

 233. -för ett bra arbete framåt.

 234. Om man tittar på EU
  finns det ännu mer kvantifierade mål-

 235. -och mätvärden på hur det går.

 236. Du har ju nämnt områdesskydds-
  satsningarna sen förra valet-

 237. -och det är en fantastisk framgång.

 238. Samtidigt har vi utvärderingarna
  gentemot EU som säger oss-

 239. -att bevarandestatusen inte är
  nåt vidare för nästan alla habitat.

 240. Det är problematiskt.

 241. Hur ska man se på områdesskydd
  kontra helheten?

 242. EU-rapporteringarna
  gäller ju hela Sverige-

 243. -medan områdesskydd är
  pluttar i landskapet.

 244. Arbetet måste vara en helhet.

 245. Skydd fyller sin uppgift, men vi
  måste också ha ett helhetsarbete.

 246. Hållbarheten i både skogsbruk
  och jordbruk behöver öka.

 247. Både i Sverige och i hela EU,
  och i världen, självklart.

 248. Där kommer de svårare delarna,
  men regeringens politik är tydlig.

 249. Biologisk mångfald rör helheten.
  Hållbarheten i skogsbruket måste öka.

 250. Vi behöver hållbarare brukmetoder
  i de delar vi vill bruka.

 251. Vi behöver skogen.
  Den gör fantastiskt mycket nytta.

 252. Vi ser möjligheten att få fler nyttor
  av skogen. Inte genom mer kvantitet-

 253. -utan genom en smartare användning
  av det som skogen producerar.

 254. Ett annat sätt att titta på helheten
  är de svenska miljökvalitetsmålen.

 255. Naturvårdsverket kom med en rapport.
  Det var väl nu häromveckan? Nyligen.

 256. Mars 2017 står det på den, tror jag.

 257. Det är en likartad läsning
  som tidigare miljömålsuppföljningar.

 258. Det är inte röda, gula och gröna
  gubbar, men det är samma budskap.

 259. Det säger mig att områdesskydd är
  en sak, men hur gör vi med helheten?

 260. Vi arbetar ju på marginalen ibland.

 261. Den stora hela bilden
  fortsätter att peka fel.

 262. Hur ska man kunna
  förhålla sig till det?

 263. Jag har hunnit titta på förstasidan,
  och det var ungefär samma läsning.

 264. Ett kommer vi att klara, ett kanske
  vi klarar men alla andra går nedåt.

 265. Det stämmer till eftertanke och
  påminner om allvaret i vårt arbete.

 266. Jag hoppas att vi om några år ska se
  effekter av det utökade skyddet.

 267. Det märks inte på en gång-

 268. -utan vi ska ha mätbara effekter
  av det utökade skyddet om några år.

 269. Väldigt mycket återstår, men vi har
  kunskaper om vad som behöver göras.

 270. Vi behöver ha hållbarare brukmetoder
  i både skog och mark-

 271. -och minska utsläpp
  som vi känner till.

 272. Om vi tittar på miljömålssystemet
  som helhet-

 273. -återstår mest arbete
  som rör transporter.

 274. Det har både Naturvårdsverket
  och EU-kommissionen konstaterat-

 275. -för några månader sen. Också OECD,
  som granskar vår miljöpolitik-

 276. -pekar på att transportsektorn
  har mest kvar att göra.

 277. Därför är det i regeringens fokus
  att komma med nya styrmedel-

 278. -och ta tag i frågor kring transport,
  för de har varit politiskt känsliga.

 279. Där behövs tydligt ledarskap
  och en tydlig politik.

 280. "Go for it!" säger jag.
  Sen är det ju så att...

 281. Om man tittar på miljömålen så ser
  det värst ut för de gröna miljömålen.

 282. Sen -95 har vi ju
  ett så kallat sektorsansvar.

 283. Jordbruksverket har sitt,
  och så vidare.

 284. Men du har på ditt bord
  det här med rikt växt- och djurliv.

 285. Inom naturvård och biologisk mångfald
  blir det ett paraply-

 286. -som ska härbärgera problematiken
  via de här andra.

 287. Hur ser du på din roll där?
  Jag tänker på regeringskansliet.

 288. Man funderar ju över frågan. Du kan
  ju inte nå målet som är ditt ansvar-

 289. -med mindre än att de andra lyckas.

 290. De gröna målen,
  om vi ska kalla dem det...

 291. De sträcker sig över hela och är en
  bas för arbetet med alla miljömålen-

 292. -för de går inte att nå
  utan att vi har det på plats.

 293. Därför är det så viktigt,
  som jag poängterade i mitt tal-

 294. -att arbetet med att nå miljömålen
  är en uppgift för hela regeringen.

 295. Det är också tydligt i vårt arbete.

 296. Men det blir ju ofta min roll
  att jaga på och påminna-

 297. -och identifiera när man faktiskt
  håller på att gå i fel riktning.

 298. Det finns ju en massa tryck,
  en massa politik på borden.

 299. Ibland föreslår man enkla vägar
  som kan hamna snett.

 300. Men det är hela regeringens arbete.

 301. Återigen ser jag optimistiskt
  på Agenda 2030.

 302. Inom ramen för Agenda 2030
  kan vi bättre än tidigare lyckas med-

 303. -att involvera flera sektorer, inom
  regeringskansliet flera departement-

 304. -i arbetet med hållbarhet.

 305. I Agenda 2030
  blir kopplingarna väldigt tydliga.

 306. Det är tydligt från regeringens sida-

 307. -att alla statliga myndigheter
  är involverade.

 308. Vi har gett uppdrag till alla
  att identifiera vilken roll de har.

 309. Det är ett väldigt intensivt arbete.

 310. Vi är det land som har kommit i gång
  bäst med att införa 2030.

 311. Vi fokuserar på naturvård, biologisk
  mångfald, rikt växt- och djurliv.

 312. Där finns en dynamik i hur man styr.

 313. Är du trygg med att du kan hålla
  ditt mål tack vare andras arbete?

 314. Inte genom att sitta
  och rulla tummarna.

 315. Mycket eftersom utvecklingen
  till vissa delar går åt fel håll.

 316. Men det är inte så
  att det står en stark allmänhet-

 317. -och att journalister frågar
  mina kollegor hur det går.

 318. Vi från miljösidan behöver stå
  för trycket, men också för metoderna.

 319. Vi kan inte bara peka på problem,
  vi behöver också peka på lösningar.

 320. Ekosystemtjänster är
  ett sånt verktyg-

 321. -som jag kan visa mina minister-
  kollegor som ett sätt att nå framåt.

 322. Som att bygga mycket, men bygga bra.
  Det byggs mycket i Sverige framöver.

 323. Vi måste se till
  att det byggs på ett klokt sätt.

 324. Okej. I stora, breda sammanhang
  är det lättare att vara överens.

 325. I mer detaljerade frågor
  blir det mer motsättningar.

 326. Jag dyker ner
  under allmänna perspektivet-

 327. -och ställer fler frågor kring
  mer specifika saker, som Sveaskog.

 328. Många undrar om regeringen avser att
  ge förändrade direktiv till Sveaskog-

 329. -så att vi slipper se fler
  "fulhyggen" på deras markinnehav.

 330. Det är oerhört allvarligt att de får
  de anmärkningar som de har fått.

 331. Som de fick relatera till
  från stratifieringsorganisationer.

 332. Deras uppdrag är tydligt. Det där är
  inte i närheten av uppdraget de har.

 333. Vi har en aktiv ägarstyrning
  för våra bolag.

 334. Det är tydligt att Sveaskog
  ska ha ett hållbart skogsbruk-

 335. -och vara ett föredöme i den frågan.

 336. Att utveckla metoder
  för hållbart skogsbruk.

 337. I det finns inte utrymme för
  såna snedsteg som verkar föreligga.

 338. -Det har vi gjort tydligt för dem.
  -Hoppas att du kan skruva åt där.

 339. Det hände saker senast på norra Öland
  som gör oss klart bekymrade.

 340. Ni har ögonen på dem i alla fall. Det
  kommer ni att behöva fortsätta ha.

 341. Nyckelbiotopinventeringen i Norrland-

 342. -har du kommenterat i ATL eller Land,
  så den är lite given här i dag.

 343. Den har ju fått ganska många här
  att börja skära tänder-

 344. -om jag uttrycker mig diplomatiskt.

 345. Fortsatta kunskapsunderlag behövs
  för fortsatt arbete med områdesskydd.

 346. Hur ska vi styra det här? Vem har
  ansvaret att få ordning på detta?

 347. Apropå ditt mål kontra andra miljömål
  och departement.

 348. Hur ska vi hantera det här nu?

 349. Man kan konstatera lite olika saker.
  En är att lagen är väldigt tydlig.

 350. Det är markägaren som ska identifiera
  och anmäla i avverkningsanmälningar-

 351. -om det finns naturvärden. De ska
  veta vilka naturvärden som finns-

 352. -och om det finns störningar
  ska det ingå i anmälningarna.

 353. Det är helt oberoende av
  hur myndigheterna agerar.

 354. Sen har också Skogsstyrelsen ett
  tydligt och kontinuerligt uppdrag-

 355. -att också ha kunskap
  och bistå och kunna reagera-

 356. -och läsa informationen de ser,
  och se om det fattas uppgifter i det.

 357. Hur de gör det
  är faktiskt deras eget ansvar.

 358. Att nyckelbiotopsarbetet inte har
  fungerat helt i hela landet...

 359. Där finns konsensus, så en
  arbetsgrupp har tittat just på det.

 360. Det som oroar mig är
  om samverkan störs-

 361. -och miljöorganisationer är tveksamma
  till att fortsätta samverka-

 362. -för det kan inte fungera
  utan att en samverkan finns på plats.

 363. Där behöver vi agera och se till att
  få på plats den samverkan som krävs-

 364. -för att utveckla nya metoder och
  få det här att fungera i praktiken.

 365. Kan du inte säga nåt mer om hur du
  och din ministerkollega ska agera-

 366. -med stackars Herman Sundqvist?

 367. Jag kan säga att myndigheternas
  ansvar är kontinuerligt.

 368. -Det är inte pausbart.
  -Det är bra. Det är klart.

 369. Ligg på där, tycker vi.

 370. Jag har nog alla här inne med mig
  i den här frågan.

 371. Nyckelbiotopinventeringen
  kan ju bli bättre-

 372. -men det är hemskt om det slutar med
  att hela samrådet avbryts.

 373. Vi får se hur det avlöper. Regeringen
  har sagt, och du nämnde det också-

 374. -att inga fler skyddsvärda skogar
  ska avverkas. Det ligger väl fast?

 375. -Ja, det ligger fast.
  -Lycka till.

 376. Okej. Vi har en annan aspekt
  på skog också, som är skogsdikningar.

 377. Man har ju dikat ut
  ungefär en miljon hektar i Sverige-

 378. -för att öka skogsproduktionen i
  surdråg och sumphål. Det är historia.

 379. Men en väldigt stor andel, kring
  en fjärdedel, har helt misslyckats.

 380. Det blev inte bättre skogsproduktion-

 381. -och det blev sämre för gallmyggorna.
  Du kastades ju rakt in i dem här.

 382. Kommer ni att göra nåt för att lägga
  igen de där och återvinna mångfalden-

 383. -eftersom produktionen inte vann nåt?
  Det är ju lågt hängande frukt.

 384. Jag håller med om att vi har gjort
  stora utdikningar i svenska marker.

 385. Ibland har det gett ökad produktion,
  men i många fall har det inte det-

 386. -utan det har bara lett
  till lägre biologiska värden.

 387. Det finns en potential i
  att restaurera såna våtmarker-

 388. -och få tillbaka ekosystemtjänster
  som kolbindning och vattenrening.

 389. Hur det skulle gå till praktiskt
  har jag inga svar på.

 390. -Men det finns en potential.
  -Okej, vi får se hur det går.

 391. Jag är också tvungen att ta upp
  odlingslandskap, ängs- och hagmarker.

 392. Det är ett pågående arbete-

 393. -att utveckla ersättningssystem
  och rådgivningsinsatser.

 394. Men faktum kvarstår att det nästan
  inte är lönsamt att vara jordbrukare.

 395. Allt färre är jordbrukare. Vem ska ni
  vända er till med alla ersättningar?

 396. Det är ett problem som står i direkt
  konflikt med miljömålets uppfyllelse.

 397. Det räcker inte att höja ersättningen
  med en hundring. Det är uppenbart.

 398. Vad tänker du
  kring den här delen av problematiken?

 399. Här finns en möjlighet till en
  "win-win" från olika politikområden.

 400. Det finns
  av väldigt många anledningar-

 401. -väldigt goda skäl att öka
  livsmedelsproduktionen i Sverige.

 402. Det finns säkerhetspolitiska skäl.

 403. Att vi är beroende av stark import
  är ett skört system.

 404. Det finns näringspolitiska,
  landsbygdspolitiska och miljöskäl.

 405. Genom en ökad livsmedelsproduktion
  har vi också möjlighet-

 406. -att få fler
  exempelvis betade marker.

 407. I handlingsplanen jag har presenterat
  tillsammans med lantbruksministern-

 408. -är en punkt
  att öka antalet djur som betar.

 409. Det är livsmedelsproduktion, men jag
  ser en "win-win" för naturvården där.

 410. -Om djuren går på rätt marker.
  -Ja, det finns alltid en...

 411. Men jag tror ändå att man kan säga
  att generellt i Sverige vore det bra.

 412. Dels att det inte minskar,
  men även om det faktiskt kunde öka.

 413. Det är en åtgärd där jag
  och lantbruksministern arbetar ihop-

 414. -och funderar på hur det ska göras.

 415. Bidrag är en del, men det är alltid
  en begränsad politisk...

 416. Att vara beroende av bidrag är skört,
  så det är bättre att öka efterfrågan-

 417. -så att de får sälja kött eller mjölk
  från betade hagar och ängar.

 418. Det är det som strategin siktar till.

 419. Det är lika mycket näringspolitik
  som naturvård.

 420. Bidrag är bara en del och inte den
  mest robusta delen av en sån politik.

 421. Jordbruksverket har föreslagit grejer
  för att komma till rätta med det här.

 422. Bland annat en höjning
  av ersättningen.

 423. 700 miljoner gånger en och en halv.
  380 extra eller nåt sånt där.

 424. Vissa tycker att det borde vara
  en nolla till på slutet.

 425. Varenda bonde säger: "Ge mig betalt
  för det jag producerar i stället."

 426. Men många pekar på ersättningarna...

 427. Upp med dem rejält,
  så händer det grejer. Hur tänker du?

 428. Det finns skäl för det allmänna att
  ge ersättning för de här tjänsterna-

 429. -men det är värt att komma ihåg
  att det finns...

 430. Det är inte
  det mest långsiktiga sättet-

 431. -att skapa stabilitet i produktionen
  att vara alltför beroende av stöd.

 432. Politik förändras,
  ekonomi går upp och ner-

 433. -så det är farligt
  att förlita sig bara på det.

 434. Men jag kan se
  att det finns skäl att bidra-

 435. -för allmänheten får tydliga nyttor
  av att det betas mer.

 436. Ett problem är att få folk att vilja
  flytta ut på landet och skaffa djur.

 437. Det börjar ju bli ont om dem.
  Vi ska komma in på en annan sak:

 438. Översynen av artskyddsförordningen,
  som du har på ditt bord i nån form.

 439. Det har kommit upp som ärende
  i det här med skogsavverkning.

 440. Hänvisningar
  till artskyddsförordningen.

 441. Att man får avstå från avverkning om
  det finns en förordningsskyddad art.

 442. Hur ska det hanteras?
  Det har ju slagit åt olika håll.

 443. Du har själv yttrat att det inte är
  en lätt översyn, men den behövs väl?

 444. Jag vet
  att artskyddsförordningen debatteras.

 445. En del är ju
  i pågående rättsprövningar.

 446. Vi har fått nåt mål, och det har
  genom våra myndigheter bidragit till-

 447. -att ge lite klarhet eller
  att vi har tagit ett steg framåt.

 448. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen
  har nya riktlinjer efter ett domslut.

 449. Men flera pågår i domstolarna,
  och dem kan jag ju inte kommentera.

 450. Det handlar fortfarande om att följa
  det som händer i domstolarna.

 451. Regeringens roll är att avvakta det-

 452. -och låta ansvariga myndigheter
  tolka de domar som kommer.

 453. Okej. Jag tänkte också återkomma
  till ekosystemtjänster.

 454. Det är en viktig pusselbit.

 455. Dagens tema var
  "Många syns inte men finns ändå".

 456. Ju mindre man är-

 457. -desto större betydelse har man
  för ekosystemtjänster.

 458. Bakterierna gör det största jobbet,
  och sen uppåt via mikroorganismer.

 459. Naturligtvis har stora rovdjur
  också stor betydelse.

 460. Hur ser du på insikten-

 461. -om små kryps och mikroorganismers
  betydelse för ekosystemtjänster?

 462. Vad betyder det för naturvården, som
  brukar jobba med fåglar och växter?

 463. Det är en otroligt viktig kunskap-

 464. -som behöver integreras och
  infiltreras in i våra beslutssystem.

 465. Inte minst i samhällsplaneringen-

 466. -där vi ju bestämmer vad vi ska göra
  med jord, mark och vatten.

 467. För att kunna få
  de beslutsunderlag som behövs-

 468. -behöver vi
  väldigt många typer av experter.

 469. Deras kunskap behöver komma in.

 470. Återigen är ekosystemtjänstbegreppet
  ett sätt att tratta in detta-

 471. -till begripbar kunskap-

 472. -som bas för beslut om man exempelvis
  ska bygga eller inte bygga.

 473. Genom myndighetsarbetet som sker nu
  i Naturvårdsverket och i Boverket...

 474. Det handlar om att skapa metoder för
  att göra komplex information-

 475. -till en del av beslutsunderlag,
  till exempel i översiktsplaner.

 476. Det kan vara komplex information
  om jordar, vatten och arter-

 477. -där man kan komma förbi
  det här förenklade.

 478. Att skydda arter som vi ser, och
  hellre det som är gulligt än läskigt.

 479. Att systematisera det är metoden-

 480. -för att få
  mer evidensbaserade beslut.

 481. Du hörde nog slutet av gallmyggorna.
  Det finns otroligt mycket att göra.

 482. De kanske har väldigt stor betydelse-

 483. -om de nu är kungen av småkryp,
  som vi fick intrycket av.

 484. Man får fundera på
  vad naturvården borde jobba med.

 485. En annan aspekt på det här är
  åtgärdsprogrammen för hotade arter.

 486. Där finns en konkret fråga:
  Varför ska bara Naturvårdsverket-

 487. -och Havs- och vattenmyndigheten
  jobba med det, inte Jordbruksverket?

 488. Naturvårdsverket är
  förvaltningsmyndighet-

 489. -och Havs- och vattenmyndigheten
  tar ansvar för hav och vatten-

 490. -i att bestämma planerna. Men
  i genomförandet är många involverade.

 491. Trafikverket och Skogsstyrelsen
  är ansvariga för delåtgärder-

 492. -i åtgärdsarbetet.

 493. Det är sällan lyckat att sprida ut
  åtgärdsansvaret på många myndigheter.

 494. Det är ofta bättre
  att ha det tydligt centrerat.

 495. Men de ansvarar inte för
  att genomföra det.

 496. De ansvarar för att det blir åtgärds-
  planer som håller god kvalitet.

 497. Okej. Vi börjar närma oss
  slutet av tidsutrymmet.

 498. Jag måste göra en reflektion här.

 499. Vi ska inte prata partipolitik,
  men nästa höst kan det hända grejer.

 500. Jag vill skicka med dig-

 501. -att du har en historisk chans
  att sopa till här i budgeten.

 502. "Kom igen!" säger jag.

 503. Jag vet, det känns så.
  Men det är faktiskt så.

 504. Det är bubblet underifrån till dig.

 505. Ja.

 506. Min vanligaste kommentar
  när jag gick på för ett år sen var-

 507. -att jag är otroligt ödmjuk
  inför uppgiften.

 508. Att stå som grön miljöminister
  i en regering.

 509. Och jag känner trycket
  och förväntningarna-

 510. -från Miljö-Sverige,
  från Naturskydds-Sverige och så.

 511. För att göra det enkelt...
  Det här har jag inte sagt till många.

 512. När jag träffade Per Gahrton första
  gången efter att jag blev utnämnd-

 513. -gav han mig den enkla uppgiften
  och sa: "Allt hänger på dig."

 514. -Den vacklar lite där.
  -Den ligger här.

 515. Men tänk på att du står
  på alla de här människornas axlar.

 516. Det är ju verkligen så att
  miljöarbetet är en kollektiv uppgift.

 517. Jag tycker fortfarande...
  Det finns en så fantastiskt fin bild-

 518. -inom Agenda 21-arbetet där en man
  skrubbar jordens yta med en borste.

 519. Sen står det: "Inte på en dag,
  och inte ensam." Och så är det ju.

 520. Miljöarbetet är väldigt mycket
  ett gemensamt arbete.

 521. Jag har tillgång till pengar
  som jag genererar arbete med.

 522. Inte minst på länsstyrelserna,
  där man sliter hårt nu-

 523. -för att leverera mycket beslut
  i naturskyddet i Sverige-

 524. -och leverera på det ökade
  naturskyddet. Det händer jättemycket.

 525. Jag hinner inte åka runt
  och titta på allt.

 526. Sverige har aldrig haft en så grön
  statsbudget som de senaste två åren.

 527. Jag har 73 % mer pengar
  än nån tidigare miljöminister.

 528. Och ni satsar på områdesskydd.
  I vinter kommer kanske sista chansen.

 529. "Sopa till!" säger jag. Lägg på
  lite nollor åt oss. Nej, jag skojar.

 530. Jag ska runda av här. Jag tänkte bara
  ställa en mer informell fråga.

 531. Ni minns Arne Weises famösa yttrande:
  "Naturen är bäst på tv."

 532. Så sa han faktiskt. Men var hittar vi
  Karolina när hon är ute i naturen?

 533. Jag är ju havspräglad.
  Jag är uppväxt vid kust.

 534. Vid ostkusten.

 535. Så för mig finns det inget annat som
  stressar av och får mig att må bra-

 536. -som en öppen horisont.
  Jag paddlar gärna havskajak.

 537. Att vara nära vattnet,
  höra vattnet och känna dofterna.

 538. Då går jag ner till lugn och harmoni.

 539. Mina damer och herrar, Karolina Skog.

 540. Textning: Lena Edh
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att skydda och tillgängliggöra naturen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vi måste skydda naturen för att den ska kunna ta hand om oss. Detta budskap vill miljöminister Karolina Skog (MP) sprida till allmänheten. Välmående skogar, ängsmarker och sjöar bidrar både till ett samhälles utveckling och till människors välbefinnande, menar hon. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur, Miljö
Ämnesord:
Faunavård, Floravård, Miljöfrågor, Miljöpolitik, Naturskydd, Naturvetenskap, Naturvård
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Du tror inte på det här, eller hur!?

Det svenska artprojektet är världsunikt i sitt slag med syfte att identifiera och beskriva Sveriges alla flercelliga organismer, berättar professor Per Alström från Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet. Carl von Linné kände till ungefär 1 500 arter av insekter i vår natur. Idag känner vi till över 27 000 insekter bara i Sverige. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Svenska malaisefälleprojektet

Med 80 miljoner insamlade insekter mellan åren 2003 och 2006 i så kallade malaisefällor utgör den här samlingen världens största, berättar Dave Karlsson, projektledare och platschef för Station Linné på Öland. Här har 2 000 nya arter kunnat kartläggas. Minst hälften av de här arterna är nya också för vetenskapen. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Forskning pågår om trådingar

År 2004 började forskaren Ellen Larsson intressera sig för trådingar, så kallade små och medelstora skivlingar. Då kände man till 88 vetenskapligt beskrivna arter i Sverige och Norden. Idag har den siffran stigit till 232 arter varav cirka 20 skivlingsarter är helt nya för vetenskapen. Här berättar Ellen Larsson om hur vi med ökad kunskap om trådingarna och deras utbredning och ekologi kan få ett bra grepp om deras betydelse för vårt ekosystem. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Forskningsnytt om gallmyggor

Av jordens tio miljoner arter av insekter räknas över två miljoner höra till arten gallmygga, berättar forskaren och entomologen Mathias Jashhof som ägnat mer än 25 års forskning åt dessa myggor. Gallmyggor hör med andra ord till den största familjen bland insekterna, och de finns spridda över jordens alla hörn. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

De finns i Artfakta

Många syns inte men finns ändå i tjänsten Artfakta, berättar Artur Larsson som arbetar med att ta fram fakta och information om arter för publicering i Artfakta. Här finns till exempel namn på olika organismer, deras släktskap, viktiga kännetecken, bilder, deras utbredning, om de är rödlistade med mera. Den här typen av beskrivningar behöver vi för att effektivt kunna kommunicera med varandra och rapportera olika observationer i naturen, berättar han. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Att skydda och tillgängliggöra naturen

Vi måste skydda naturen för att den ska kunna ta hand om oss. Detta budskap vill miljöminister Karolina Skog (MP) sprida till allmänheten. Välmående skogar, ängsmarker och sjöar bidrar både till ett samhälles utveckling och till människors välbefinnande, menar hon. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Det norska artprojektet

Under 2017 har över 70 olika projekt i Norge arbetat med att dokumentera nya arter. Bara i år har man funnit 2 400 nya arter, berättar Ingrid Erthus Mathisen från den norska artdatabanken. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Med blick för nakensnäckor

Kennet Lundin, docent och vetenskaplig intendent vid Göteborgs naturhistoriska museum, berättar om sitt arbete med att synliggöra den marina mångfalden vid den svenska västkusten. Det handlar både om att upptäcka nya arter och att skydda och bevara redan tidigare dokumenterade arter. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Även för själva fruntimren

Mariette Manktelow, vice ordförande i Linnésällskapet, berättar om hur det var att vara kvinna och intresserad av botanik på 1700-talet och vad Carl von Linné hade för betydelse för kvinnornas botaniska intresse. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Dna-baserad artbestämning i teori och praktik

Malin Strand, forskare och marin samordnare, har tillsammans med sin kollega Maria Kahlert testat dna-baserade metoder på marina bottenprover för att se om tekniken fungerar samt vad den faktiska kostnaden för den nya metoden blir i slutändan. Om vi tänker oss dna-baserade verktyg för framtida miljöövervakning kommer det att krävas en ny typ av organisation och möjligen en nationell infrastruktur, menar de. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Arterna skönheten och hjärtats oro

Redan som 13-åring började Mikael Sörensson skriva upp och dokumentera olika arter utifrån de insektsböcker som fanns i föräldrarnas bokhylla. Intresset finns kvar, speciellt för mycket små skalbaggar och gamla insektsböcker, berättar Mikael Sörensson som är entomolog. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Behovet av artfakta inom naturvården

Ett panelsamtal om hur artfakta egentligen används. Medverkande: Linda Strand, ordförande Sveriges entomologiska förening, Anders Haglund, växtekolog, och Karl Ingvarson, naturvårdare länsstyrelsen i Sörmland. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Du har miljontals bakterier i munnen

Är bakterier i munnen bra eller dåligt? Forskaren och tandläkaren Daniel Jönsson talar om hur munnen påverkas av vanor, kost, gener och hälsa. Bakterierna i munnen gör att det blir svårare för andra bakterier, virus och svampar att angripa. Vad händer om vi inte sköter munhygienen och placket växer? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.