Titta

UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Om UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Föreläsningar och samtal om förskolans utmaningar när det gäller att organisera det lekfulla lärandet och stimulera små barns intresse för naturvetenskap och teknik. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Till första programmet

UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande : Estetiska ämnen och lärandeDela
 1. Vi ser att hjärnan växer till. Det
  måste ju vara effekter av träningen!

 2. Vi blir förmodligen bättre-

 3. -på ditt och datt som vi använder
  de hjärnområdena till.

 4. Jag ska prata om-

 5. -hur träning i estetiska ämnen
  förhåller sig till lärande generellt.

 6. "Musik som modell", står det-

 7. -eftersom musik är det estetiska ämne
  där det finns mest forskning.

 8. Jag fokuserar på det-

 9. -men jag ska relatera till litteratur
  om andra estetiska ämnen på slutet.

 10. Som Gunnar sa
  är vi intresserade av expertis.

 11. Hur blir vi riktigt bra på nånting?

 12. Vi tittar på inlärning och träning,
  hur det påverkar hjärnan-

 13. -samspelet arv-miljö,
  kreativitet, motivationsfaktorer-

 14. -och även kopplingar
  mellan engagemang i estetiska ämnen-

 15. -och välbefinnande och hälsa.

 16. Jag tänkte börja med att sammanfatta
  huvudfynd från litteraturen-

 17. -om hur musikalisk träning
  påverkar hjärnan-

 18. -hur den musicerande hjärnan
  skiljer sig från andra hjärnor.

 19. Jag vill highlighta två viktiga
  nyckelfrågor som vi bör titta mer på:

 20. Kausalitet - vad beror effekterna på?

 21. Och det som vi är intresserade
  av här: transfer-effekter till annat.

 22. Utifrån det ska jag först prata
  om musik och kognitiva förmågor-

 23. -och sluta med nåt spännande
  att titta vidare på:

 24. Hur estetiska ämnen kopplar an till
  emotionella och sociala förmågor-

 25. -vilket också är viktigt
  i inlärningssammanhang.

 26. Ni har redan sett
  bilder på hjärnan i dag.

 27. I ett tvärsnitt av hjärnan
  ser vi alltså två typer av vävnad:

 28. Den grå substansen längs hjärnans
  kant och även i djupare regioner-

 29. -där nervcellernas cellkroppar,
  de små grå cellerna, är lokaliserade.

 30. I den vita substansen,
  som ligger djupare ner-

 31. -har vi kopplingar och förbindelser
  mellan hjärnområden.

 32. Vi ser effekter av musikalisk träning
  i både grå och vit substans.

 33. Här är en tidig studie
  från Gottfried Schlaugs grupp.

 34. Gottfried är en av pionjärerna.

 35. Man jämförde proffsmusiker, amatörer
  och folk som inte hade spelat alls.

 36. Man tittade på hjärnans anatomi
  i den grå substansen.

 37. De färgglada "blobbarna"
  visar områden i hjärnan-

 38. -som hade lokalt större volym
  hos de professionella musikerna.

 39. Man ser de här skillnaderna
  där man skulle vänta sig:

 40. I områden som är viktiga för motorik
  och i hörselområden.

 41. Men även i tinningloben-

 42. -och här ser vi Brocas område
  i nedre pannloben.

 43. Såna fynd har man replikerat
  ett stort antal gånger nu.

 44. De här effekterna
  verkar vara ganska specifika-

 45. -för olika musikalisk träning.

 46. Gottfrieds grupp
  jämförde pianister med stråkmusiker.

 47. Man fokuserade
  på handmotorområdet i pannloben-

 48. -som styr händernas rörelser.

 49. Pianister och stråkmusiker
  gör ju väldigt olika saker.

 50. Stråkmusikerna har vänster hand på
  strängarna, den högra för stråken.

 51. Pianister gör fingerrörelser med
  båda händerna - lite mer med höger.

 52. När man tittade i motorområdet
  fann man-

 53. -att hos stråkmusikerna
  var vänster sida mer välutvecklad.

 54. Förlåt,
  höger sida, som styr vänster hand.

 55. Hos pianisterna såg man det omvända.

 56. Den motorik som man använder när
  man spelar avspeglas i hjärnanatomin.

 57. Tvärsnittsstudier är vanligast - då
  man samlar in data vid ett tillfälle-

 58. -men det finns en bra longitudinell
  studie, som är gjord av Krista Hyde.

 59. Då har man följt
  två grupper med barn.

 60. Den ena gruppen valde att spela ett
  instrument och tränade i 15 månader.

 61. Kontrollgruppen gjorde inte det.

 62. Man skannade deras hjärnor
  före och efter de femton månaderna-

 63. -och fann då att man kunde replikera
  flera av de här effekterna.

 64. Man hade en grupp x tid-interaktion:

 65. Vissa områden växte till sig
  i den musiktränande gruppen över tid.

 66. Till exempel såg man en större volym
  i motoriska områden här.

 67. Man kan fråga sig om såna här makro-
  anatomiska effekter är bra för nåt.

 68. Är ett större hjärnområde bättre?
  Det kan man inte säga generellt-

 69. -men i de här aktuella områdena visar
  flera studier på statiska samband.

 70. Det här är från Peter Schneiders
  arbeten på hörselbarken.

 71. Den axeln visar
  storleken på hörselområden i hjärnan-

 72. -och här är hur bra försöks-
  personerna klarade ett gehörstest.

 73. Varje symbol är en försöksperson.
  Det var både musiker och ickemusiker.

 74. Man fann en korrelation-

 75. -mellan storlek på hörselområdena
  och prestation på testet.

 76. Vi var tidigt intresserade av
  om man kunde se likartade effekter-

 77. -i den vita substansen, där vi har
  förbindelser mellan hjärnområden.

 78. Vi jämförde en grupp konsertpianister
  med en kontrollgrupp.

 79. Det var konsertaktiva pianister.

 80. Vi fann-

 81. -att flera förbindelser i hjärnan
  var mer välutvecklade hos musikerna.

 82. Det kanske viktigaste fyndet
  i den studien ser ni här.

 83. De mjölkvita stråken här
  är det som kallas pyramidbanan.

 84. Det är en förbindelse från hjärnan
  ner till hjärnstammen och ryggmärgen-

 85. -för kontroll av fingerrörelser.

 86. Pianisterna
  hade mer välutvecklade fibrer-

 87. -och det stod i relation till hur
  mycket de hade tränat i barndomen.

 88. Och även förbindelser i den vita
  substansen växer eller förändras-

 89. -över tid när barn tränar musik.

 90. Ännu en bild från Krista Hydes studie
  där hon jämför två grupper av barn.

 91. Hon fann
  att hos barnen som tränade musik-

 92. -blev förbindelser i corpus callosum,
  förbindelsen mellan hjärnhalvorna-

 93. -mer välutvecklade.

 94. För att avrunda detta
  ska man väl också påpeka-

 95. -att den här typen av fynd
  inte är unika för musikalisk träning.

 96. Musiker är välstuderade, men det
  finns studier på andra beteenden:

 97. Dans, bildkonst, jonglering,
  taxi-körning och andra experter.

 98. Naturligtvis ser man effekterna
  i olika delar av hjärnan.

 99. Det finns olika typer
  av expertisrelationer-

 100. -mellan träning och hjärnanatomi.

 101. Träning i musik och andra estetiska
  ämnen är kopplat till hjärnanatomi.

 102. Vi ser det här både i den grå
  och den vita substansen.

 103. Skillnader i regional anatomi
  är också kopplad till prestation-

 104. -till exempel
  hörsel och motoriska förmågor.

 105. Detta var tänkt som en bakgrund.
  Jag vill stanna upp här.

 106. Såna här fynd gör lätt
  att man drabbas av naiv optimism.

 107. Vi ser att hjärnan växer till. Det
  måste ju vara effekter av träningen!

 108. Vi blir förmodligen bättre-

 109. -på ditt och datt som vi använder
  de hjärnområdena till.

 110. Två viktiga kritiska frågor
  har vi inte adresserat.

 111. Den första är:
  vad orsakar de här effekterna?

 112. Det är lätt hänt,
  och det finns en bias i litteraturen:

 113. När vi tittar på relationen
  mellan träning och färdighet-

 114. -eller träning och
  anatomi i ett hjärnområde som tränas-

 115. -så tänker vi att träningen förändrar
  vår hjärna och ökar vår prestation.

 116. Men då det är tvärsnittsdata
  i de flesta studier-

 117. -och långtidsstudierna
  baseras på självselekterade grupper-

 118. -där barnen själva
  har valt om de ska träna-

 119. -så kan vi inte utesluta
  konstitutionella skillnader-

 120. -som gör
  att man har lättare för musik.

 121. En tredje möjlighet
  är givetvis en tredje faktor-

 122. -som påverkar tendensen
  att träna och hjärnans funktion.

 123. I tvärsnittsdata har vi
  ingen möjlighet att skilja dem åt.

 124. En utmaning här är att vi tittar på
  väldigt stora träningsdoser.

 125. Om man ska bli expert
  tränar man i flera år.

 126. Det blir svårt att lägga upp studier
  som randomiserade interventioner-

 127. -där man slumpmässigt bestämmer
  vilka försökspersoner som får träna.

 128. Det är annars "golden standard"
  för att analysera en kausal effekt.

 129. Men det är ju i princip omöjligt
  att få personer att träna i åratal-

 130. -om de har slumpats till det.

 131. Ett alternativt sätt,
  som vi har använt oss av-

 132. -är att titta på enäggstvillingar.

 133. Ser vi de här skillnaderna
  inom par av enäggstvillingar?

 134. Enäggstvillingar delar gener, och
  i det här fallet även uppväxtmiljö.

 135. Om vi antar att det är träningen som
  orsakar den här effekten på hjärnan-

 136. -att den påverkar förmågan-

 137. -då skulle vi förvänta oss att
  effekterna kvarstår inom tvillingpar.

 138. En skillnad i träning
  skulle ge en skillnad i förmåga.

 139. Tvillingen som tränat mer
  skulle ha bättre förmåga-

 140. -än sitt tvillingsyskon, om det är
  en kausal effekt av träning.

 141. Och bara för att illustrera-

 142. -att de här problemen som jag nämnde
  är realiteter i de här sammanhanget-

 143. -vill jag visa två exempel.

 144. Det första
  är ett väldigt välbekant samband:

 145. Relationen
  mellan musikalisk träning och gehör.

 146. Folk som håller på med musik
  har bättre gehör-

 147. -bättre uppfattningsförmåga
  för musikaliska ljud.

 148. Det är lätt att tro
  att det är en kausal träningseffekt.

 149. Vi tittade på det sambandet
  i en kohort av tvillingar.

 150. Det var drygt 11 000 försökspersoner.
  Vi mätte deras gehör över Internet-

 151. -och hade
  data på deras musikaliska träning.

 152. Miriam Mosing tittade om sambandet
  kvarstår inom enäggstvillingsgruppen.

 153. Hon fann att sambandet
  kollapsade till en nollrelation.

 154. Det verkade i huvudsak
  vara drivet av genetiska faktorer.

 155. För just detta samband var det här
  den dominerande mekanismen.

 156. Det är inte hela storyn. Örjan
  de Manzano har avslutat en studie-

 157. -där vi ur vår stora tvillingdatabas
  bjöd in tio enäggstvillingpar-

 158. -som hade extremt stor skillnad i
  hur mycket piano de hade spelat.

 159. När vi tittade på anatomin
  i deras hjärnor fann Örjan-

 160. -att framför allt områden som
  har med hörsel och motorik att göra-

 161. -var signifikant mer välutvecklade
  hos de spelande tvillingarna-

 162. -trots att paren
  delar genetik och uppväxtmiljö.

 163. Här har vi ganska starka belägg-

 164. -för en genuin träningseffekt
  av musik på hjärnan.

 165. Så vi kan tänka oss
  olika orsaksmekanismer.

 166. Det är viktigt att reda ut detta
  och inte bara anta-

 167. -att det är kausala träningseffekter.

 168. Den andra viktiga frågan är:

 169. Hjärnan förändrar sig,
  vad betyder det för andra förmågor?

 170. Det är ju klart att...

 171. De här anatomiska effekterna
  har till stor del att göra med-

 172. -att hjärnan specialiserar sig
  för att bli bättre på det vi tränar.

 173. Detta är ju frågan om transfer,
  som vi säger inom psykologin-

 174. -när träning av en uppgift påverkar
  en annan prestation eller förmåga.

 175. "Near transfer" - då tittar vi
  på likartade uppgifter.

 176. Om jag har övat piano blir jag bättre
  på orgel, cembalo och dragspel.

 177. Om man har övat improvisationsteater
  blir man bättre på att spela pjäser.

 178. Mer intressant ur praktisk synvinkel
  är "far/broad transfer"-

 179. -där man ser överföringseffekter
  på annorlunda uppgifter-

 180. -en mer generell höjning av förmåga.

 181. "Far transfer" och musikalisk träning
  har diskuterats mycket-

 182. -för det finns
  en rätt så stor litteratur som visar-

 183. -samband mellan musikalisk träning
  och prestation på andra uppgifter.

 184. Det gäller musikaliska uppgifter-

 185. -men också språkliga uppgifter,
  läsning och uppfattning av tal-

 186. -visuospatiala och matematiska
  uppgifter, och prestation på IQ-test.

 187. Musikaliskt aktiva barn tenderar
  att prestera bättre över hela fältet.

 188. Men det är klart att samma
  nyckelfråga infinner sig även här.

 189. Det är mest tvärsnittsdata-

 190. -så flera scenarion är möjliga
  även för transfer-effekter.

 191. Här har det gjorts
  en del randomiserande interventioner-

 192. -där slumpen avgör vilka försöks-
  personer som får hålla på med musik.

 193. Den här studien av Glenn Schellenberg
  från Kanada är den mest kända.

 194. Han hade 144 barn från början,
  som han delade in i fyra grupper.

 195. De fick antingen extralektioner
  i piano, sång, drama eller ingenting.

 196. Detta ägde rum under ett år.

 197. Han mätte deras kognitiva förmåga,
  deras IQ, före och efter perioden.

 198. Staplarna visar hur mycket bättre
  barnen skrev den andra gången.

 199. Alla har förbättrat sig, för de är
  mer vana vid testet och är äldre.

 200. Nyckelfyndet var att de två musik-
  grupperna gjorde bättre ifrån sig.

 201. Här har man
  så fina belägg man kan få-

 202. -för en kausal spridningseffekt
  av musikalisk träning.

 203. Men om man tittar
  på hela litteraturen-

 204. -är inte helhetsbilden lika klar.

 205. Ni kan fokusera
  på den blå och den röda kolumnen.

 206. Varje rad är en studie,
  en randomiserad intervention-

 207. -där man har använt musik.

 208. Blå kolumn visar
  vilka signifikanta effekter man fann.

 209. I den röda är det tester där man inte
  fann nån skillnad efter träning.

 210. Poängen är
  att helhetsbilden är ganska rörig.

 211. Ibland har man positiva fynd, men
  ganska ofta har man negativa fynd.

 212. Vi tittade även på transfer till
  generell förmåga i våra tvillingdata-

 213. -med samma logik som jag visade nyss
  för sambandet med gehör.

 214. I enlighet med tidigare litteratur
  fann vi ett svagt positivt samband-

 215. -en korrelation på 0,15
  mellan träning och IQ.

 216. Men även här försvann sambandet helt
  inom enäggstvillingarna.

 217. Det var väsentligen
  drivet av pleiotropi-

 218. -gemensamma genetiska influenser.

 219. Så vad gäller kognitiva uppgifter
  är det inget tvekan-

 220. -att de statistiska sambanden delvis
  är drivna av genetisk konstitution.

 221. För generell IQ är evidensen svag
  för kausala effekter av träning.

 222. Det finns en gigantisk psykologisk
  litteratur från 1900-talet som visar-

 223. -att det är svårt att få effekter
  på IQ med träningsinterventioner.

 224. Men för verbala förmågor
  verkar sambanden dock lite starkare.

 225. Ett samband mellan musikalisk träning
  och prestation på verbala tester-

 226. -kvarstår
  när man kontrollerar för IQ.

 227. Det finns flera interventionsstudier
  som visar effekter-

 228. -på ordförråd
  och "phonological awareness".

 229. Det är teoretiskt ganska attraktivt-

 230. -eftersom både språk och musik
  är kommunikationssystem.

 231. De har vissa likheter:
  grammatisk struktur och sekvenser.

 232. Och de delar delvis hjärnsubstrat.

 233. Det är ett mer lovande "case"
  än generell IQ.

 234. Större delen av litteraturen
  har fokuserat på kognitiva förmågor.

 235. En annan typ av transfer-effekter,
  som är spännande att titta vidare på-

 236. -är relationen
  mellan engagemang i estetiska ämnen-

 237. -och sociala och
  emotionella förmågor.

 238. Det behövs fler studier,
  men det finns ett antal studier-

 239. -som finner samband
  och även effekter av interventioner-

 240. -när man tittar på sympati
  gentemot andra, i barngrupper-

 241. -prosocialt beteende,
  om man är hjälpsam-

 242. -och även emotionell kompetens.

 243. Det har man sett
  både för musik och drama.

 244. I synnerhet
  när det handlar om gruppinteraktion-

 245. -ser man den här typen av effekter.

 246. Jag har redan nämnt
  Schellenbergs studie på IQ-

 247. -med 144 barn i en randomiserad
  interventionsstudie.

 248. Ett intressant sidofynd, faktiskt det
  mest signifikanta fyndet i studien-

 249. -det är att i dramagruppen,
  jämfört med de andra grupperna-

 250. -fann man bättre sociala färdigheter-

 251. -och mindre
  hyperaktivitet och aggressivitet.

 252. Det var föräldrarna
  som fick rejta det här för sina barn.

 253. Schellenberg har sen dess tittat
  på musicerande i grupp hos barn-

 254. -om det kan påverka
  den här typen av beteenden.

 255. I det fallet hade han 84 barn.

 256. Barnen i musikgruppen fick extra
  gruppundervisning i musik i skolan.

 257. Han tittade på flera saker,
  bland annat mått på sympati-

 258. -hur mycket barnen
  visade medkänsla för andra barn.

 259. Och prosocialt beteende: om de
  hjälper andra, om de försöker medla.

 260. Han mätte förstås
  före och efter träningsperioden.

 261. Han fann effekter
  när han jämförde grupperna-

 262. -men bara för de barn
  som låg lågt när studien började.

 263. Grå staplar är efter träningen.
  Vita staplar är före träningen.

 264. Här ser vi en effekt av musikalisk
  träning - men då för "low scorers".

 265. Hos dem som låg bra från början
  fann man ingen effekt av träningen.

 266. Även när det gäller samband mellan
  estetisk träning och sociala utfall-

 267. -är det troligt
  att vi finner gen-miljöinteraktion-

 268. -som när det gäller kognition och
  alla andra samband som vi tittar på.

 269. Med Töres Theorell
  har vi tittat i tvillingkohorten-

 270. -på samband mellan musikalisk träning
  och det som kallas alexitymi-

 271. -som är en aspekt
  av emotionell kompetens.

 272. Alexitymi innebär en nedsatt förmåga
  att uppfatta och prata om känslor.

 273. Detta har ett negativt samband
  med musikaliskt engagemang.

 274. Vi fann-

 275. -att sambandet var starkare hos dem
  som hade musicerat ihop med andra-

 276. -och att genetiska faktorer
  var ganska viktiga.

 277. Precis som för kognitiva utfall-

 278. -så måste vi tänka
  i termer av gen-miljöinteraktioner.

 279. Estetiska ämnens positiva effekt
  på sociala och emotionella förmågor-

 280. -kan översättas
  även i bra skolresultat.

 281. Det finns en storskalig studie
  av Maria Spychiger från Schweiz.

 282. Man tittade då på 52 skolklasser.

 283. Vissa klasser valdes ut slumpmässigt
  och fick extra musikundervisning.

 284. Man följde dem under tre år
  och gjorde upprepade mätningar.

 285. Det blev en bättre social samman-
  hållning i de musicerande klasserna.

 286. De hade mindre tid för matematik och
  språk, för timantalet var lika stort-

 287. -men låg ändå
  på samma prestationsnivå i de ämnena.

 288. Jag tycker att litteraturen-

 289. -på sociala och emotionella korrelat
  till estetiska ämnen-

 290. -den är inte så stor, men intressant.

 291. Det är också
  en evolutionärt sett rimlig tanke.

 292. Det finns många idéer om
  varför vi håller på med musik.

 293. En är att musikens adaptiva funktion
  är att stimulera-

 294. -social sammanhållning
  och social kohesion inom gruppen.

 295. En som har drivet den tesen
  är Robin Dunbar.

 296. Det finns studier
  som pekar på tänkbara mekanismer.

 297. När vi utför musik eller dans
  synkroniserat rytmiskt tillsammans-

 298. -ökar viljan till samarbete hos barn-

 299. -och smärtkänsligheten minskar. Det
  tyder på att det frisätts endorfiner.

 300. Det är neuropeptider
  som är viktiga för smärtkontroll-

 301. -men också för social anknytning.

 302. Och musiklyssning och aktiva sång-
  lektioner kan öka nivån av oxytocin-

 303. -som också
  är inblandat i "social bonding".

 304. En svensk studie,
  också med Töres Theorell, visar-

 305. -hur barn som hade
  extra musikundervisning-

 306. -fick lägre nivåer av kortisol,
  vilket tyder på en lägre stressnivå.

 307. Det finns intressanta neuroendokrina
  hypoteser att titta vidare på.

 308. Där är det väl dags att runda av.

 309. Musik och andra estetiska ämnen
  är centrala.

 310. Man finner det här i alla kulturer
  och så långt bak som vi har data.

 311. Det tar tid och resurser
  - och pengar numera.

 312. Ändå gör vi det, så nåt måste komma
  ut ur det ur evolutionär synvinkel-

 313. -bortsett från det stora egenvärdet,
  som jag vill betona.

 314. Vi gör ju konsterna för deras egen
  skull också, för de berikar livet.

 315. Elever med extra musikundervisning
  presterar bra i andra ämnen.

 316. Vi måste titta närmare på sambanden.

 317. För samband med kognitiva förmågor
  är konstitutionella faktorer viktiga-

 318. -men beträffande språkliga förmågor
  kan det nog finnas kausala effekter.

 319. Det kan ju finnas ovanpå så att säga.

 320. Sambanden
  med social och emotionell förmåga-

 321. -där visar studier effekter
  som har praktisk betydelse-

 322. -särskilt när det handlar
  om estetiska gruppaktiviteter-

 323. -att man spelar med andra
  och sysslar med drama med andra.

 324. Jag vill tacka mina medarbetare.

 325. Miriam Mosing och Karin Verij
  är tvillingmodellerare.

 326. Örjan de Manzano
  har gjort imaging-studierna.

 327. Vi är tacksamma för forskningsstöd-

 328. -från Riksbankens Jubileumsfond-

 329. -Hjärnfonden, Sven Saléns stiftelse
  och Anders Walls stiftelse.

 330. Tackar.

 331. Textning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Estetiska ämnen och lärande

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Förändrar estetisk utövning våra hjärnor? Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid och konsertpianist, har tittat på enäggstvillingar för att se om det finns samband mellan musikalisk träning och inlärningsförmåga. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen
Ämnesord:
Allmän medicin, Hjärna, Inlärning, Medicin, Musik, Musikalitet, Musikpsykologi, Nervsystemet, Neurologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Näringslivet, förskolan och kompetensförsörjningen

Vad har näringslivet med små barns hjärnors lekfulla lärande att göra? Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv, menar att tidiga insatser kan vara grunden till vår framtida kompetensförsörjning. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Så kan hjärnforskningen bidra till en bättre skola

Kan jävlar anamma, eller grit, vara en faktor som förklarar varför vissa barn förbättrar sin inlärning mer än andra? Det menar Torkel Klingberg, professor vid Karolinska institutet. Här talar han om vad den moderna hjärnforskningen vet om små barns hjärnor. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Naturvetenskap i förskolan

Vilka föreställningar tar förskolepedagogen med sig in i sitt arbete, och hur påverkar det barns möjligheter till en likvärdig skola? Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, och Susanne Thulin, universitetslektor i pedagogik, samtalar om hur lekfullt lärande öppnar nya dörrar för små barn. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Lekfullt lärande utan hinder

Hur kan problem med barns självstyrning sätta käppar i hjulet för det lekfulla lärandet? Gunilla Carlsson Kendall, legitimerad psykolog, berättar om arbetet med neurologiska hinder för komplexa lärprocesser. Hon poängterar vikten av att barn känner sig trygga för att kunna lära sig saker. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Utan språk förstår man ingenting

Vilken roll spelar den första tiden i ett barns liv? Katti Hoflin, ordförande Läsdelegationen, menar att redan här läggs grunden till läsförståelse. Hon propagerar för vikten av att våga vara. Hoflin menar att allt leder till läsning, även matlagning. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Spelar det någon roll hur vi börjar med matten?

Hur kan man få in matematiken på ett bra sätt i förskolan? Hanna Palmér, universitetslektor i matematikdidaktik, berättar om sitt arbete med förskolepedagoger. Genom att arbeta med problemlösning i en förskoleklass kan man bredda uppfattningen om vad som är matematik. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Digitalisering i förskolan

Hänger de vuxna med i hur barn använder de digitala hjälpmedlen? Idag producerar barn hellre än att konsumera, vilket ställer nya krav på förskolepedagoger. Om vi vill utmana barn måste vi ta del av deras kultur, vilket idag är svårare än förut då det räckte med att se Bolibompa för att ha koll, säger Susanne Kjällander, lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Estetiska ämnen och lärande

Förändrar estetisk utövning våra hjärnor? Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid och konsertpianist, har tittat på enäggstvillingar för att se om det finns samband mellan musikalisk träning och inlärningsförmåga. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Förskolans roll för ökad kunskap och kompetensförsörjning

Vad kan göras för att utveckla samarbetet med föräldrar och barnens närmiljö? Ett panelsamtal om förskolans roll för ökad kunskap och kompetensförsörjning. Medverkande: Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M), Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, Peter Larsson, Sveriges ingenjörer, Pia Rizell, Lärarförbundet, och Johan Weigelt, IVA. Moderator: Gunnar Bjursell. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

William C. Campbell, medicin

Forskaren William C. Campbell är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Han berättar om hur han byggt vidare på den japanske forskaren Omuras upptäckter och arbetat fram mediciner som är verksamma mot flodblindhet och elefantiasis. Medicinerna är relativt billiga eftersom upptäckten saknar patent och de stora läkemedelsbolagen har gjort undantag från sin vanliga strävan att skydda upphovsrätten till sina produkter. Inspelat den 10 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Sex? Nej tack!

Asexualitet handlar inte om sexualdriften, utan om en oförmåga att känna sexuell attraktion. Vi möter Jenny som efter flera års relation fick ett ord för sin läggning via en blogg. Docent Lars Gösta Dahlöf har forskat kring hur den uppstår.