Titta

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Föreläsningar och samtal från den nationella dricksvattenkonferensen 2017. Frågor som tas upp är bland annat vattenbrist, vattenförsörjning samt kemiska och mikrobiologiska risker. Inspelat den 26-27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Till första programmet

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017 : Att säkra dricksvattenförsörjningen i framtidens LinköpingDela
 1. Linköping är en växande stad. Vi
  måste öka våra vattenverks kapacitet-

 2. -för framtidens kapacitetsbehov.

 3. Jag ska berätta hur Linköpings
  framtida vattenförsörjning tryggas.

 4. Den resa vi har gjort
  från idé till färdigt projekt.

 5. Hoppas ni hänger med. Linköping
  är Sveriges femte största kommun.

 6. Vi har 155 000 invånare.

 7. Som många andra kommuner
  är vi en växande kommun.

 8. Vår stad
  har präglats av flygindustri-

 9. -i den nordöstra delen.

 10. Och historiskt av militärt
  övningsområde, i den södra delen.

 11. Så staden har fått en något avlång
  utbredning. Men det har luckrats upp-

 12. -nu när staden förtätas.
  Vår dricksvattenförsörjning...

 13. Vi får vårt dricksvatten
  från två stycken ytvattenverk.

 14. Råberga vattenverk,
  där vi tar råvatten från Stångån-

 15. -som rinner upp genom Östergötland
  från Småland. Den rinner norrut.

 16. Vi har också Berggårdens vattenverk
  i den nordvästra delen-

 17. -som är vårt huvudvattenverk.
  Där får vi vatten från Motala ström.

 18. I mitten ser vi också vattentornet
  som en röd prick.

 19. Båda vattenverken försörjer staden
  via ett gemensamt ledningsnät.

 20. Råberga vattenverk
  är vårt äldsta vattenverk.

 21. Ett gammalt vattenverk byggt 1917.

 22. Efter det har man gjort utbyggnader.

 23. 1948 och 1949
  byggde man bl.a. kemfällning-

 24. -och snabbfiltersal,
  och man utvidgade långsamfilterytan.

 25. Men Linköping expanderade
  väldigt kraftigt på 60- och 70-talen.

 26. Då beslutade man... Där har vi
  en bild från Råberga från 2010.

 27. Då beslutade man på 60- och 70-talen
  att bygga Berggårdens vattenverk-

 28. -som togs i drift 1968.

 29. I och med det fick man en trygg
  dricksvattenförsörjning i Linköping.

 30. Två separata vattenverk
  och två separata ytvattentäkter.

 31. Det har fungerat bra
  fram tills i dag.

 32. Lite om processerna, såsom de såg ut
  innan våra ombyggnationer.

 33. Berggårdens vattenverk
  är huvudvattenverket.

 34. Kapacitetsmässigt har det legat
  runt 32 000 kubikmeter per dygn.

 35. Det är ungefär
  vad vi har producerat på verket.

 36. Råvattnet tas från Motala ström via
  en 14 kilometer lång råvattenledning.

 37. Råvattnet håller en fin kvalitet.

 38. Det är Vätternvatten. Det som vållar
  lite bekymmer är alger och silt.

 39. Vi löste det med hjälp av mikrosilar
  som inledande reningssteg.

 40. Sen har vattnet
  snabbfiltrerats, långsamfiltrerats-

 41. -klorerats och alkaliserats, och
  därefter pumpats ut på ledningsnätet.

 42. Råberga vattenverk-

 43. -har kapacitetsmässigt legat
  något under Berggårdens vattenverk.

 44. Men man har bara producerat
  runt 10 000 kubikmeter per dygn.

 45. Det är vad som har krävts.

 46. Det är av produktionsekonomiska skäl
  som det har fungerat så.

 47. Nåt annat speciellt med verket är-

 48. -att vi tidigare har haft
  endast dagdrift där.

 49. Det har inneburit problem, då vi
  har haft vissa insvängningsproblem.

 50. Det blir bekymmer när man
  tar en process i och ur drift.

 51. Råvattnet togs och tas fortfarande
  från Stångån.

 52. Det är ett sämre råvatten
  än vattnet i Motala ström.

 53. Därmed är också, eller var,
  reningen...

 54. ...på Råberga vattenverk
  mer omfattande.

 55. Som första steg
  hade vi en kemisk fällning.

 56. Fällningsslammet därifrån
  släpptes direkt ut i Stångån.

 57. Därefter så var processen
  väldigt snarlik Berggårdens process.

 58. Två mikrobiologiska barriärer
  på Berggården-

 59. -och tre på Råberga.

 60. Som dricksvattenproducent
  är man väldigt intresserad av-

 61. -att trygga
  den framtida vattenförsörjningen-

 62. -där man jobbar och har ansvar.
  Flera olika faktorer spelade in här.

 63. Råberga vattenverk var väldigt
  gammalt och slitet, byggt 1917.

 64. Det uppfyllde inte de krav
  som ställs på ett modernt vattenverk.

 65. Vi hade kvalitetsproblem
  från Råberga vattenverk-

 66. -som hängde samman med dagdriften.

 67. Linköping växer. Vi måste öka
  kapaciteten på våra vattenverk-

 68. -för det kapacitetsbehov
  som finns i framtiden.

 69. Dessutom saknade råvattentäkten
  Stångån ett formellt vattenskydd.

 70. Alla faktorerna gjorde
  att vi ville ta ett helhetsgrepp-

 71. -kring Linköpings framtida vatten-
  försörjning, namnet på den förstudie-

 72. -som ledde fram till de ombyggnads-
  projekt som genomförts i Linköping.

 73. Våra mål. Hög driftsäkerhet och hög
  tillgänglighet är viktiga aspekter.

 74. Alternativt råvatten, redundans, är
  viktiga aspekter som kommer in också.

 75. Vi ville säkra kapaciteten
  både nu och för framtiden.

 76. Vår ansats
  var att ta höjd för det tillfälle-

 77. -då vi når 200 000 invånare
  i Linköping.

 78. Då vill vi att vår vattenproduktion
  ska klara ett medeldygn.

 79. Dricksvattenkvaliteten
  var också central.

 80. Vi hade kvalitetsproblem
  kopplat till Råberga vattenverk.

 81. Vi såg behov av att förstärka våra
  mikrobiologiska barriärer på verken.

 82. Produktionen måste vara flexibel,
  både på kort och längre sikt.

 83. Och det finns en rimlighet i vad våra
  kunder får betala för dricksvattnet.

 84. En fråga som blev tidigt
  väldigt central i vårt projekt var:

 85. Hur ska vi göra
  med Råberga vattenverk?

 86. Verket hade
  ett väldigt stort behov av åtgärder.

 87. Ett första alternativ
  var att lägga ner Råberga vattenverk-

 88. -som ni ser till höger i bild här-

 89. -och bygga oss ett nytt vattenverk,
  uppströms Råberga vattenverk.

 90. Söder om det gamla vattenverket,
  i de södra delarna av stan.

 91. Det visade sig att det blev
  ett väldigt kostsamt alternativ.

 92. Genomförandetiden skulle bli lång.

 93. Fördelarna hade varit redundans, och
  vi hade sluppit dagvattenpåverkan-

 94. -som vi i dag ser
  i vårt råvatten till Råberga.

 95. Ett annat alternativ
  var att också lägga ner Råberga-

 96. -men att bygga ett nytt,
  redundant verk på Berggården.

 97. Vi skulle kunna nyttja ett vattendrag
  som heter Svartån som råvattentäkt.

 98. Tyvärr var Svartåns kvalitet dålig,
  så det förslaget fick vi förkasta.

 99. Det sista alternativet
  var att renovera Råberga.

 100. Antingen med samma processlösning
  eller se oss om efter nya lösningar.

 101. Vi beslutade oss för att ta vara på
  de förutsättningar vi har-

 102. -med två separata verk
  och två separata vattentäkter.

 103. Genom att göra insatser
  på båda vattenverk-

 104. -kunde vi ta höjd för den framtida
  kapacitetsökningen som vi önskade.

 105. När det gäller kapacitet då...

 106. Vi ville ta höjd-

 107. -för det tillfälle
  då Linköping når 200 000 invånare.

 108. Medeldygnsförbrukningen då. Genom
  beräkningsmodeller räknade vi ut-

 109. -att varje verk behöver kunna
  producera 45 000 kubikmeter/dygn.

 110. Hur vet man var man ska göra
  insatserna i verken?

 111. För att ta reda på det
  genomförde vi belastningstester.

 112. Vi högbelastade våra processer.

 113. Var hade vi flaskhalsar eller
  trånga sektioner i vår produktion?

 114. Det gav oss väldigt bra insikter i-

 115. -var vi ville lägga våra insatser för
  att nå det önskade kapacitetsbehovet-

 116. -på 45 000 kubikmeter/dygn
  på båda verken.

 117. Hur skulle vi då veta
  vilka tekniker vi skulle välja?

 118. När det gäller teknikval så finns det
  väldigt många olika alternativ.

 119. Man kan tänka
  kvalitet, säkerhet, flexibilitet...

 120. Kostnader
  är också en jätteviktig faktor.

 121. Vi har gjort mängder av utredningar
  och många pilotförsök på egen hand.

 122. Vi har också anlitat konsulter
  för ekonomiska bedömningar.

 123. Det har varit bra att behålla
  och få kunskap inom vår verksamhet.

 124. Vi har besökt
  andra dricksvattenproducenter-

 125. -för att se hur andra kommuner
  har löst sin vattenförsörjning.

 126. Tidigt anordnade vi
  ett riskseminarium.

 127. En konsult, som var specialiserad
  på riskbedömningar, ledde det.

 128. Vi tittade på möjliga risker
  från råvatten till kund-

 129. -och distributionsnät
  genom hela beredningskedjan.

 130. Vi fick en åtgärdslista
  som vi kunde beta av.

 131. Vi anordnade två seminarier-

 132. -i syfte att få "second opinions"
  på våra tankar och idéer.

 133. Det tyckte vi var värdefullt. Vi bjöd
  in personer från konsultbranschen-

 134. -och personer som har lång erfarenhet
  inom dricksvattenbranschen i Sverige.

 135. Det tyckte vi var väldigt givande.

 136. En annan fråga
  som också blev väldigt central-

 137. -var hur man ska säkra
  sin dricksvattenproduktion-

 138. -när man har
  en pågående ombyggnation av verken.

 139. Vi tänkte så att vi bygger ut
  Berggårdens vattenverk först-

 140. -så att det ensamt kan klara
  kapaciteten då Råberga byggs om.

 141. Första delen av NYVA-projektet,
  som det fick heta-

 142. -skedde på Berggårdens vattenverk
  2012-2014.

 143. Nästa etapp
  skedde på Råberga 2013-2016.

 144. Totalt hade vi en budget
  på 200 miljoner kronor för projektet.

 145. Ekonomiska medel som vi hade fonderat
  specifikt för ändamålet.

 146. Vad hände då på vattenverken?

 147. På Berggårdens vattenverk
  bytte vi våra mikrosilar-

 148. -till skivfilter
  med högre kapacitet än tidigare.

 149. Vi byggde ut våra snabbfilter-

 150. -och kom upp i 45 000 kubikmeter/dygn
  kapacitetsmässigt.

 151. Vi installerade UV-ljus
  i befintlig långsamfilterkulvert-

 152. -och ökade våra mikrobiologiska
  barriärer från två till tre stycken.

 153. På Råberga vattenverk
  tittade vi på nytt teknikval.

 154. Vi installerade kontinuerliga
  kontaktfilter i en ny byggnad.

 155. Väldigt yteffektiva och flexibla
  ur produktionssynpunkt.

 156. Det gav oss flexibilitet på Råberga.

 157. Vi bytte sanden i våra snabbfilter
  till kol.

 158. Vi fick
  en bättre lukt- och smakreduktion.

 159. Vi installerade även UV-aggregat
  i en ny långsamfilterkulvert-

 160. -och ökade därmed på
  våra mikrobiologiska barriärer.

 161. En annan förändring på Råberga var-

 162. -att gå från dagdrift
  till dygnet runt-drift.

 163. Vattenkvalitetsmässigt gav det
  väldigt stora fördelar för oss.

 164. Om man ska summera lite då...

 165. Med facit i hand fick vi
  den kapacitetsökning vi önskade.

 166. Vi fick en bättre vattenkvalitet.

 167. Vi höll vår budget
  på 200 miljoner kronor.

 168. Vi fick mycket för pengarna. Både
  lite tur och skicklighet, kanske.

 169. En positiv sak som har skett är-

 170. -att vi har fått besked om att vi får
  ett vattenskyddsområde för Stångån-

 171. -från och med 1 juli 2017.

 172. Efter fyra års handläggandetid.

 173. Det är ett föredrag i sig kring
  vattenskyddsområdesprocessen.

 174. -Det var det jag tänkte säga. Tack.
  -Tack, Helena. Spännande projekt.

 175. Det känns väldigt väl genomarbetat.

 176. Jag funderade på risker och så.

 177. Ni hade riskseminarium. Att ni gick
  igenom risker låter väldigt klokt.

 178. Era mål var
  tillgänglighet, kapacitet, kvalitet.

 179. Kvalitet kan man koppla
  till hälsomässiga risker.

 180. Gjorde ni några såna
  hälsomässiga riskanalyser?

 181. Ja, vi tittade på
  god desinfektionspraxis och MRA.

 182. De metoder som finns för att bedöma
  de riskerna. Så det har vi gjort.

 183. Det var endast en liten del av
  riskbedömningarna jag berättade om.

 184. Vi gör riskbedömningar inom verk-
  samheten när vi förändrar processer.

 185. -På många olika sätt.
  -Spännande.

 186. Hur stort kan Linköping bli
  innan ni behöver en ny utredning-

 187. -för ytterligare verk
  eller kapacitetshöjning?

 188. Vi tittade på ett scenario
  där vi har 200 000 invånare.

 189. Då räknar vi med 15-20 år framöver.

 190. Nu har vi två redundanta verk
  som kan täcka upp för varandra.

 191. Men då hamnar vi i samma läge igen
  att kanske titta på möjligheterna-

 192. -om man vill ha två redundanta verk.
  Tack.

 193. Textning: Helena Lindén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att säkra dricksvattenförsörjningen i framtidens Linköping

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur möter man en kommuns behov av att kunna växa? Helena Stavklint från Tekniska verken i Linköping berättar om hur man säkrat framtidens vattenförsörjning. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Ämnen:
Teknik > Vatten och avlopp
Ämnesord:
Dricksvatten, Teknik, Teknisk hygien, Vattenförsörjning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om Svenskt Vatten

Vad har spagetti med vattenrening att göra, och hur många varv runt jordklotet räcker ledningarna i det svenska vattennätet? Henrik Kant från Kretslopp och vatten i Göteborgs stad och Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten berättar. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt

Vad krävs för att säkra dricksvattenförsörjningen? Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten svarar på frågan genom att titta på statistik och analyser utifrån hållbarhetsindex. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra Gävles vattenförsörjning

Vilka utmaningar står man för i Gävle när det gäller att säkra vattenförsörjningen? Karolina Stenroth från Gästrike Vatten berättar om detta arbete, där man titt som tätt stöter på patrull i form av allt från dieselläckage till sjunkande grundvattennivåer. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Skellefteås framtida dricksvattenförsörjning

Står vattenförsörjning i vägen för kommuners strävan att växa? I Skellefteå vill man växa från 72000 till 80000 invånare till år 2030. Stefan Johansson, avdelningschef vid Vatten & Avfall i Skellefteå kommun, redogör för arbetet med att säkra dricksvattnet för dessa människor och regionens framtid. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Vad gör Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofsgruppen?

Hur övar man inför en vattenkris? Christina Nordenstam från Livsmedelsverket berättar om vilka åtgärder och planer Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA) genomför för att förbereda kommuner på eventuella vattenkriser. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen i framtidens Linköping

Hur möter man en kommuns behov av att kunna växa? Helena Stavklint från Tekniska verken i Linköping berättar om hur man säkrat framtidens vattenförsörjning. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Kommunikation om vattenbrist

Hur kommunicerar man när människor måste spara på vatten? Tillgången till vatten är något som de flesta i Sverige tar för givet. Jenny Holmgren från Kalmar Vatten berättar om det arbete man gjorde när vattenbristen på Öland var akut 2016. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Hur kunde PFAS-skandalen i Ronneby hända?

Vem bär ansvaret när alla skyller på varandra? Johanna Alkan Olsson, lektor i miljövetenskap vid Lunds universitet, har tittat närmare på miljögiftskandalen i Ronneby. Hur många år medborgarna i Ronneby druckit förorenat vatten håller man fortfarande på att undersöka. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Norovirus i vatten - vad vet vi?

Elisabeth Hallin från Folkhälsomyndigheten berättar om hur det forskas för fullt för att ta fram sätt att kontrollera virus i vårt dricksvatten. Norovirus är viruset som orsakar det vi kallar vinterkräksjukan. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Reviderade dricksvattenföreskrifter

Agneta Tollin från Livsmedelsverket går grundligt igenom det förslag på revidering av dricksvattenföreskrifterna som Livsmedelsverket lägger fram våren 2017. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Riskbaserat beslutsstöd

Hur kan man bedöma vad som blir mest samhällsekonomiskt: kostnader för sjukskrivningar eller säkerhetshöjande åtgärder för vårt dricksvatten? Viktor Bergion från Chalmers berättar om ett forskningsprojekt för att ta fram ett beslutsstöd för denna fråga. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Mikrobiologisk riskbedömning av dricksvattenförsörjning

Hur riskbedömer man mikrobakterier i ytvattnet? Thomas Pettersson från Chalmers går igenom QMRA-verktyget för att analysera mikrobiologiska risker i dricksvattenförsörjningen. Detta verktyg ger dricksvattenproducenter möjlighet att laborera med olika scenarier, allt ifrån det aktuella läget till att det värsta tänkbara händer. Inspelat den 2 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Risken för magsjuka vid problem med ledningsnätet

Kan man bli magsjuk av dricksvatten? Melle Säve Söderbergh från Livsmedelsverket presenterar resultat från en färsk studie om hur störningar på våra ledningsnät påverkar mikrobakteriella förekomster i dricksvattnet. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fantastiska membran - och hur man använder dem

Vad kan moderna membran filtrera bort ur vårt dricksvatten? Angelica Lidén från Lunds tekniska högskola och Sydvatten AB berättar om det senaste inom membrantekniken. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fällning över ultrafibermembran

Alexander Keucken från Vatten & Miljö i Väst AB berättar hur de stora vattenburna sjukdomsutbrotten i norra Sverige gav oväntad hjälp när ett forskarlag skulle kommunicera acceptabel risk inom dricksvattenförsörjning. Han förklarar hur ett ultrafibermembran är konstruerat och hur man har gått från ett forskningsprojekt till en fullskalig vattenreningsanläggning med ultrafibermembran. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

När roboten tar över

Kommer roboten att bli smartare än människan? Hur ska vi agera om en superintelligens tar över jorden? Är det ren science fiction eller ett tänkbart scenario? Anders Sandberg, forskare vid Future of Humanity Institute vid University of Oxford berättar om hur intelligenta robotarna kan bli. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Var inte rädd

Vad kommer att hända med jobb, utbildning och arbetsliv i framtiden? Vilken påverkan har robotiseringen och digitaliseringen på arbetsmarknaden? Maja Fjaestad, statssekretare i Regeringskansliet, talar om digitaliseringens demokratiserande funktion. Som exempel tar hon möjligheten att via smartphones och appar starta företag, oavsett var du bor i världen. I mindre demokratiserade länder har teknikutvecklingen varit viktig då människor har fått tillgång till utbildning, upplysning och nyheter via internet. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.