Titta

UR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

UR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Om UR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Föreläsningar från NPF-skoldagarna som vänder sig till pedagoger, skolledare och personal i elevhälsan samt till andra professioner som samverkar med skolan kring elever med särskilda behov. Inspelat den 30-31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017 : Utbildningsministerns öppningstalDela
 1. När ansvars- och styrsystemet
  i skolan brister-

 2. -kan det som var tänkt
  att bli en inkludering leda till...

 3. ...att elever med funktionsned-
  sättningar fortsätter att exkluderas.

 4. Men nu i samma rum och sammanhang
  som sina andra klasskamrater.

 5. Stort tack
  för möjligheten att komma hit.

 6. Sverige ska bryta ojämlikheten
  i skolsystemet.

 7. Våra förutsättningar för
  fortsatt stigande kunskapsresultat-

 8. -vilar helt i att vi bygger ihop
  skolsystemet igen.

 9. Ett skolsystem som dras isär kan
  inte i längden få växande resultat.

 10. En viktig del i att bryta ojämlik-
  heten är att säkra att varje barn...

 11. ...i tid får det stöd man behöver-

 12. -för att nå de kunskaper man behöver.
  Arbetet för att ge stöd-

 13. -till elever med neuropsykiatriska
  funktionsnedsättningar, är avgörande-

 14. -för eleverna
  som har funktionsnedsättningar...

 15. ...och elever som arbetar med klass-
  kamrater med funktionsnedsättningar.

 16. Men kunskapen och kompetensen
  att kunna variera sin undervisning-

 17. -och nå fram till elever utifrån
  deras funktionsvariationer-

 18. -är också avgörande för skolan
  som helhet. Lyckas vi med detta-

 19. -kan vi bygga en starkare skola
  med bättre kunskapsresultat för alla.

 20. Det är populärt
  för personer i min bransch-

 21. -att tala om utmaningar.

 22. Så jag tänkte vara öppen och tala
  om problemen i svensk skola.

 23. Vi har ett par
  ganska tydliga problem.

 24. Elever med behov av stöd
  får det i dag alldeles för sent.

 25. Vi har en tonvikt på de flesta
  skolor, generellt i skolsystemet-

 26. -på att stödet
  kommer in mot åttonde, nionde klass.

 27. När vi studerar åtgärdsprogrammen
  i högstadiet-

 28. -ser vi att elever
  får insatser för att nå kunskapskrav-

 29. -som egentligen
  ligger för tredje klass-

 30. -trots att eleverna inte har fått ett
  dokumenterat särskilt stöd tidigare.

 31. Docent Ulf Fredriksson-

 32. -som för regeringen
  utredde behovet av en åtgärdsgaranti-

 33. -konstaterar att det i skolsystemet
  finns en "vänta och se"-attityd.

 34. En förhoppning om att svårigheter
  för eleven ska kunna lösas senare-

 35. -eller till och med växa bort.

 36. Men allt lärande kräver ansträngning-

 37. -och alla insatser som kan göras
  tidigt, har möjlighet att förebygga-

 38. -att små problem växer till stora
  hinder, så att eleven halkar efter-

 39. -med de problem för självkänslan
  som det kan innebära.

 40. Många föräldrar
  upplever att man behöver slåss-

 41. -för att elever ska få det stöd
  som man har rätt till.

 42. Anmälningar om brister i särskilt
  stöd ökar mest till skolinspektionen.

 43. Det blir nedbrytande för föräldrar
  och skolans relation med föräldrar-

 44. -och gör att vi riskerar att bygga
  upp ett ännu mer ojämlikt skolsystem-

 45. -där enbart den
  som slåss för sin rätt, får sin rätt.

 46. Skollagen säger inte att en elev vars
  föräldrar har förmåga att anmäla-

 47. -ska få det stöd man har rätt till.
  Den säger att alla elever-

 48. -ska få det stöd man har rätt till.
  Det tredje problemet är-

 49. -att trots en bred kunskap om
  vad skollagens skrivningar innebär-

 50. -så vittnar en stor andel
  specialpedagoger och rektorer-

 51. -i Skolverkets undersökningar,
  om att det krävs diagnos-

 52. -för att få ett mer avgörande
  specialpedagogiskt stöd.

 53. Det är självklart så att medicinska
  diagnoser kan ge stor kunskap-

 54. -om vilket stöd som kan vara
  mest framgångsrikt för eleven.

 55. Bättre utbyte mellan den medicinska
  och pedagogiska världen-

 56. -kan vara avgörande
  för att ge rätt stöd till elever.

 57. Men det ska inte vara så
  att det krävs en viss diagnos-

 58. -med den ofta ganska långa väntetid
  och process som det innebär-

 59. -för att du ska få stöd. Och stödet
  ska ju vila i en god kunskap-

 60. -om vad som pedagogiskt
  kan göra mest skillnad.

 61. Därför blir det så fel
  när möjligheten till stöd-

 62. -blir så starkt knuten
  till att du har fått en diagnos.

 63. Det fjärde och mest komplexa
  problemet i svensk skola-

 64. -är att vi fortsätter
  att se en exkludering-

 65. -av elever med neuropsykiatrisk
  funktionsnedsättning.

 66. Vi har haft
  en i huvudsak positiv utveckling-

 67. -kopplad till inställningen
  och övertygelsen-

 68. -om att en ökad inkludering
  är bra för alla elever.

 69. Men vi kan se att när begreppet
  inkludering missförstås-

 70. -och när insatserna
  som är kopplade till inkludering-

 71. -ska genomföras av skolpersonal
  som inte fått rätt förutsättningar-

 72. -vare sig resurser, kompetens
  eller tid i sitt arbete...

 73. Och när ansvars- och styrsystemet
  i skolan brister-

 74. -kan det som var tänkt
  att bli en inkludering leda till...

 75. ...att elever med funktionsned-
  sättningar fortsätter att exkluderas.

 76. Men nu i samma rum och sammanhang
  som sina andra klasskamrater.

 77. Och det riskerar
  att bli en exkludering-

 78. -som fråntar eleven de tidigare
  trygga sammanhang och strukturer-

 79. -som eleven behövt. Det leder till
  den mest omfattande exkluderingen-

 80. -nämligen långvarig skolfrånvaro.
  Det är därför helt avgörande-

 81. -att vi säkrar att de stödformer som
  finns i skollagen kan användas rätt-

 82. -och att man har förutsättningar för
  att arbeta med verklig inkludering-

 83. -där du kan vara både i sammanhang
  med andra och i mindre sammanhang-

 84. -och där du säkrar att du,
  oavsett sammanhang-

 85. -får det stöd som krävs
  för att du ska nå kunskapskraven.

 86. För det finns lösningar
  på de problem vi identifierar.

 87. Vi vet det, vi ser det, vi har de
  exemplen i det svenska skolsystemet.

 88. Många av er som är här kan vittna
  om arbetet när det är framgångsrikt.

 89. Vi behöver bli bättre
  på att sprida det. Lösningarna vilar-

 90. -på en stark grund
  av en stark och kunnig profession-

 91. -som lyckas bryta den samvetsstress
  lärare ofta upplever-

 92. -när man saknar resurser
  och kompetens att ge rätt insatser.

 93. Med kunskap-

 94. -och rätt rutiner för att möta
  en elev i behov av särskilt stöd.

 95. Den starka grunden
  byggs med tillräckligt med lärare.

 96. Vi examinerar nu
  fler lärare än på många år.

 97. Lärare är beredda att stanna i yrket
  i högre grad än tidigare.

 98. Vi ser faktiskt att fler lärare som
  gjort annat återvänder till skolan.

 99. Tillräckligt med lärare är det mest
  avgörande för den starka grunden.

 100. Tillräckligt med lärare
  som får rätt förutsättningar-

 101. -för att fokusera på sitt arbete.
  Varje huvudman måste rensa-

 102. -i de arbetsuppgifter
  som läggs på läraren.

 103. När en lärare identifierar ett område
  som man behöver mer kunskap om-

 104. -så ska läraren ha rätt
  att få den kompetensutvecklingen.

 105. Lärare behöver ha tillgång
  till en stark elevhälsa.

 106. Statliga insatser gör nu
  att Sverige bygger ut elevhälsan.

 107. Vi anställer också de yrkeskategorier
  som trots att de finns i skollagen-

 108. -har saknats i stor utsträckning,
  till exempel skolpsykologer.

 109. Som används strategiskt.

 110. Elevhälsan får inte
  vara en satellit i verksamheten-

 111. -utan ska användas strategiskt
  så att varje elev, oavsett lärare-

 112. -blir identifierad och får
  de insatser som kan göra skillnad.

 113. Där byggs grunden.
  Tillräckligt med lärare-

 114. -som får fokusera på sitt arbete,
  har rätt att utvecklas-

 115. -och har tillgång
  till en stark elevhälsa.

 116. På den grunden
  kan man sen göra specifika insatser.

 117. Det handlar så klart om fler
  speciallärare och specialpedagoger.

 118. Vi har brutit den utveckling där det
  länge blev färre specialpedagoger-

 119. -i svensk skola. Det är
  den lärarutbildning som växer mest-

 120. -och som det
  finns störst intresse av att läsa.

 121. Vi har förbättrat förutsättningarna
  för att bli specialpedagog-

 122. -inom lärarlyftet,
  både för enskilda lärare-

 123. -och för huvudmannen att låta
  vidareutbilda befintliga lärare.

 124. För att verkligen säkra
  att kompetensen finns tillgänglig-

 125. -måste vi göra ett kulturskifte
  i rekryteringen.

 126. Jag möter många rektorer och huvudmän
  som beskriver-

 127. -att de har annonserat,
  men inte fått några sökande-

 128. -men som inte har ett svar
  på motfrågan-

 129. -"Vem i din befintliga personal
  skulle du vilja vidareutbilda?"

 130. "Och hur ger du hen
  rätt förutsättningar?"

 131. Staten ger resurser för
  just den typen av vidareutbildning-

 132. -och det är så man bör rekrytera
  när man inte får externa sökande.

 133. Fler specialpedagoger, men också
  fler verktyg hos varje lärare.

 134. Vi bygger ut kunskapen om neuropsyki-
  atriska funktionsnedsättningar...

 135. ...i de specialpedagogiska
  utbildningarna.

 136. Det bör bli ett naturligt inslag
  i varje lärarutbildning.

 137. Vi bygger upp
  ett stort fortbildningsprogram-

 138. -för befintliga lärare, efter
  modellen matematik- och läslyftet-

 139. -där man kan ta del av verktyg
  från sina kolleger.

 140. I uppdraget
  till Skolverket har vi understrukit-

 141. -att programmet bör innehålla inslag
  som ger kompetens-

 142. -om neuropsykiatriska
  funktionsnedsättningar.

 143. Det behövs hos många lärare
  och på många skolor.

 144. Fler specialpedagoger, mer
  specialpedagogiska verktyg hos alla.

 145. Men sen behövs det också
  tydliga rutiner för att säkra-

 146. -att de insatser som finns på skolan
  når fram till varje elev.

 147. Det är grunden
  till Ulf Fredrikssons förslag-

 148. -om en lagreglerad åtgärdsgaranti
  i förskoleklass till lågstadiet.

 149. Vi har de senaste åren fokuserat
  mycket på nya mätpunkter i skolan.

 150. Fler nationella prov, obligatoriska
  bedömningsstöd i årskurs ett.

 151. Det kan vara bra, om det används
  för att identifiera elever med behov-

 152. -och om läraren har mandat att säkra
  att elever med särskilda behov-

 153. -också får det stöd man behöver.

 154. Men att bara mäta, och sen
  inte koppla mätningen till insats-

 155. -det riskerar för eleven
  att upplevas som ett dubbelt svek.

 156. Därför fokuserar åtgärdsgarantin
  inte på fler mätpunkter-

 157. -utan på att säkra att läraren
  har mandat att sätta in stöd.

 158. Både själv, tillsammans
  med specialpedagogisk kompetens-

 159. -och i rutiner hos den enskilda
  huvudmannen, på den enskilda skolan.

 160. Denna s.k. läsa-skriva-räkna-garanti-

 161. -innebär ett systemskifte
  i skollagen.

 162. Från mått och rättigheter till att
  säkra att rutinerna finns på plats-

 163. -för att måtten ska användas så
  att rättigheterna blir tillgodosedda.

 164. Ett nödvändigt systemskifte.
  Det är särskilt viktigt-

 165. -för att sätta basen i det särskilda
  stödet under de tidiga åren-

 166. -i grundskolan. Att säkra
  att de elever som har behov-

 167. -ska kunna få behoven mötta
  redan i förskoleklass.

 168. På det sättet kan man identifiera
  elever som kommer att ha behov-

 169. -men också möta
  elever med ett mindre problem-

 170. -innan det problemet
  växer till hinder i många ämnen.

 171. På det sättet kan man ha större
  kvalitet även på stödet i högstadiet.

 172. Just nu är åtgärdsgarantin
  överlämnad till riksdagen.

 173. En majoritet av riksdagens partier
  har ställt sig tveksamma till den.

 174. Jag uppmanar er,
  och vill avsluta med det-

 175. -att utifrån
  er professionella kunskap-

 176. -engagera er i den debatten.
  Politik, inte minst skolpolitik-

 177. -blir betydligt bättre
  om den professionella kunskapen-

 178. -får en större tyngd i debatten.
  Jag är övertygad-

 179. -om att en sån tyngd kan göra det
  möjligt för garantin att få ett stöd-

 180. -i Sveriges riksdag. Tack.

 181. Tusen tack. Det finns några frågor.

 182. Den första frågan kommer från
  mig själv och vår egen forskning.

 183. Vi har sett
  att det är väldigt många lärare-

 184. -både i grundskolan och på gymnasiet-

 185. -som inte känner sig väl rustade
  när de börjar arbeta med barn-

 186. -med funktionsnedsättningar. Du
  nämnde att det blir högskolekurser-

 187. -för speciallärare, men
  den stora gruppen lärare i skolan-

 188. -vad ska de få i framtiden
  för utbildning för den här gruppen?

 189. Det är anledningen,
  dels till det väldigt starka stöd-

 190. -som specialpedagogiska
  skolmyndigheten ska ge till skolor.

 191. Men också till det
  fortbildningsprogram jag nämnde:

 192. Specialpedagogik för lärande.

 193. På samma sätt som matematiklyftet och
  läslyftet innebär att lärare får tid-

 194. -alltså, skolorna får statliga medel
  för att ge lärare tid-

 195. -att dela kompetens med varandra.
  En lärare-

 196. -företrädelsevis en speciallärare-

 197. -får djupare kunskap
  i att utveckla sin kompetens-

 198. -i att handleda sina kolleger
  enligt speciella moduler...

 199. ...där en del handlar om neuro-
  psykiatriska funktionsnedsättningar.

 200. I dag beräknas ungefär 12 000 lärare
  i Sverige-

 201. -kunna ta del av fortbildningen.
  Vårt mål är-

 202. -att den ska ha samma omfattning som
  matematiklyftet hade. Det innebar-

 203. -att modern didaktik i hur man
  arbetar med matematikkunskaper-

 204. -nådde ut till en mycket stor del
  av de verksamma lärarna.

 205. En stor del av lärarkåren
  känner ett stort behov-

 206. -av att få del av modern kompetens
  kring funktionsnedsättningar.

 207. Vilka insatser kan jag göra?
  Hur arbetar jag med en speciallärare?

 208. Nästa fråga: Autism- och
  Aspergerförbundet och Attention-

 209. -har gjort en stor undersökning
  bland medlemmar i Stockholm.

 210. Det handlade om problematisk
  skolfrånvaro och hemmasittande.

 211. De kunde se att många föräldrar
  berättar att det finns orsaker-

 212. -som ligger direkt i skolan, t.ex.
  att barn har det väldigt jobbigt-

 213. -före och efter undervisningen.

 214. De tycker att det är fruktansvärt
  på rasterna och i matsalen-

 215. -där det är trångt och mycket ljud.
  Därför går många inte till skolan.

 216. Det känns mycket angeläget att ändra.
  Vad säger du?

 217. Det är en väldigt
  korrekt beskrivning.

 218. Den återkommer också
  i kunskapsunderlaget-

 219. -för Malin Gren Landells
  utredning "Saknad".

 220. Experter vid våra myndigheter
  beskriver-

 221. -att när man uppmärksammar en elev-

 222. -som har drabbats
  av långvarig skolfrånvaro-

 223. -och det finns
  ett underliggande hot om vite-

 224. -så är vanligen huvudmannens svar:
  "Vi har ju gjort allt."

 225. "Allt" betyder då ofta
  de olika insatser-

 226. -som man har hört om eller sett,
  eller som staten har erbjudit.

 227. Men att göra allt innebär inte alltid
  att man har gjort rätt.

 228. Ofta, visar det sig, har man inte
  gjort en grundlig analys-

 229. -av vilka svårigheter just den här
  eleven hade, som ledde till frånvaro-

 230. -och gjort insatser för att möta
  de svårigheterna specifikt.

 231. Det blir tydligt
  när skolinspektionen kan visa-

 232. -att det
  har funnits ganska många hot om vite-

 233. -för att elever inte
  fått sin skolplikt uppfylld.

 234. Men det har behövt utdömas
  ganska få viten.

 235. För när hotet har gjort att frågan
  har hamnat överst på dagordningen-

 236. -så har man hittat
  den där insatsen som gör-

 237. -att eleven sakta men säkert
  börjar komma tillbaka.

 238. Nånstans i det egna skolsystemet
  fanns kunskapen-

 239. -men man hade inte utgått från den
  från början.

 240. Det är så klart inte historien i alla
  sammanhang och på alla skolor.

 241. Men det finns där som en generell
  situation. Man har gjort "allt"-

 242. -men inte alltid rätt utifrån
  en analys av den specifika eleven.

 243. Det kan ju handla om raster
  eller situationen i matsalen-

 244. -eller en situation kopplad
  till en viss del av undervisningen.

 245. -Har vi tid för en fråga till?
  -För mig, absolut.

 246. Vi är ju på Karolinska Institutet.

 247. Hur får vi in mer forskningsbaserad
  kunskap i praktiken?

 248. Här ser vi två fantastiska
  utvecklingar i svensk skola.

 249. Det ena är att vi ser
  hur praktiknära forskning-

 250. -alltmer uppvärderas och får en
  större del av forskningsanslagen.

 251. Vi har också
  särskilda anslag för det-

 252. -för efterfrågan från lärarkåren
  är så stor.

 253. Den här veckan släpps
  en stor forskningsöversikt-

 254. -som ger lärare
  precis den typen av stöd-

 255. -i hur forskning kan användas
  i undervisningssituationen.

 256. Den andra utvecklingen är att lärar-
  kåren går från att bli forskad på...

 257. ...till att alltmer bli en kår av
  personer som beforskar sin praktik.

 258. Steget till praktiknära forskning
  betyder också att fler lärare-

 259. -själva blir verksamma i forskning.

 260. Och det är två nyttiga steg
  som vi understödjer, både med medel-

 261. -och genom skolforskningsinstitutet,
  men också på andra sätt.

 262. Tusen tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Utbildningsministerns öppningstal

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ger regeringens syn på hur skolan bör stöttas i arbetet för en jämlik skola. Skolledare och pedagoger måste ha de rätta resurserna och tillämpa dem på ett sätt som passar eleven med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 30 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Elever med särskilda behov, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Utbildningsministerns öppningstal

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ger regeringens syn på hur skolan bör stöttas i arbetet för en jämlik skola. Skolledare och pedagoger måste ha de rätta resurserna och tillämpa dem på ett sätt som passar eleven med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 30 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Tillämpningen av lågaffektivt bemötande, del 1

Andrew McDonnell, doktor i klinisk psykologi, föreläser om hur man hanterar konfliktsituationer i skolans värld genom att använda lågaffektivt bemötande. Det är ett synsätt med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Vi behöver ha förståelse för varför man tar till problemskapande beteende, menar han. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd eller kraftig stress. Den första delen är en uppvärmning och en introduktion av metoden. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 30 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 1 av 4.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Tillämpningen av lågaffektivt bemötande, del 2

Andrew McDonnell, doktor i klinisk psykologi, föreläser om hur man hanterar konfliktsituationer i skolans värld genom att använda lågaffektivt bemötande. Det är ett synsätt med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Vi behöver ha förståelse för varför man tar till problemskapande beteende, menar han. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd eller kraftig stress. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 30 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 2 av 4.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Tillämpningen av lågaffektivt bemötande, del 3

Andrew McDonnell, doktor i klinisk psykologi, föreläser om hur man hanterar konfliktsituationer i skolans värld genom att använda lågaffektivt bemötande. Det är ett synsätt med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Vi behöver ha förståelse för varför man tar till problemskapande beteende, menar han. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd eller kraftig stress. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 30 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 3 av 4.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Tillämpningen av lågaffektivt bemötande, del 4

Andrew McDonnell, doktor i klinisk psykologi, föreläser om hur man hanterar konfliktsituationer i skolans värld genom att använda lågaffektivt bemötande. Det är ett synsätt med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Vi behöver ha förståelse för varför man tar till problemskapande beteende, menar han. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd eller kraftig stress. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 30 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 4 av 4.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Från hjärnforskning till pedagogik, del 1

Kenth Hedevåg, med lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam, delar här med sig av sin kunskap. Forskningen om hjärnans sätt att ta emot och processa information gör stora framsteg och skolan behöver översätta forskningsresultaten till pedagogik. Fler och fler barn och ungdomar uppvisar svårigheter i skolsituationen. En del har diagnoser som adhd eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men ändå stora svårigheter i skolan. Hur kan vi hjälpa dessa elever på bästa sätt? Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 1 av 2.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Från hjärnforskning till pedagogik, del 2

Kenth Hedevåg, med lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam, delar här med sig av sin kunskap. Forskningen om hjärnans sätt att ta emot och processa information gör stora framsteg och skolan behöver översätta forskningsresultaten till pedagogik. Fler och fler barn och ungdomar uppvisar svårigheter i skolsituationen. En del har diagnoser som adhd eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men ändå stora svårigheter i skolan. Hur kan vi hjälpa dessa elever på bästa sätt? Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 2 av 2.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Kognition, affektion och relation, del 1

Nåkkve Balldin, socionom och utbildare, föreläser om tekniker för att kartlägga och förstå affektpåslag och känsloreaktioner. Personer med kognitiva och affektiva funktionsskillnader uppvisar ofta ett relationsutmanande beteende. Om omgivningen inte har förståelse för orsakerna bakom deras beteende och kunskap om hur detta påverkar samspel samt verktyg för att bemöta riskerar det att leda till att personer med relationsutmanande beteende exkluderas. Hur ska vi bemöta elever i hög affekt och stress? Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 1 av 2.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Kognition, affektion och relation, del 2

Nåkkve Balldin, socionom och utbildare, föreläser om tekniker för att kartlägga och förstå affektpåslag och känsloreaktioner. Personer med kognitiva och affektiva funktionsskillnader uppvisar ofta ett relationsutmanande beteende. Om omgivningen inte har förståelse för orsakerna bakom deras beteende och kunskap om hur detta påverkar samspel samt verktyg för att bemöta riskerar det att leda till att personer med relationsutmanande beteende exkluderas. Hur ska vi bemöta elever i hög affekt och stress? Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 2 av 2.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Osynlighetsprojektet

Hélène Benno, generalsekreterare på Min Stora Dag, berättar om Osynlighetsprojektet som vill förändra allmänhetens kunskap och attityder till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Enligt forskare har två till tre barn i varje svensk skolklass någon form av neuropsykiatrisk diagnos. Det kan handla om adhd, autism, språkstörningar, inlärningssvårigheter eller motoriska störningar. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Vad gör Hjärnfonden?

Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin berättar om den ideella insamlingsstiftelsen som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Skolverket ansvarar för kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper. Nyanlända delas in i två grupper: de som inte kan läsa eller skriva och de som kan läsa och skriva på ett eller flera språk. Här ges handfasta råd hur lärare ska kartlägga elevens kunskaper och på så vis placera eleven i rätt årskurs. Medverkande: Pille Pensa Hedström, undervisningsråd på Skolverket, Heléne Sandström, projektansvarig och Maria Nordlund, projektledare i PRIM-gruppen. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Den svenska patienten

Christine Holst och Riikka Tilja är lärare på sfa-medicin i Södertälje. Det är en intensivutbildning i yrkessvenska för personer med utländsk akademisk examen i medicinska yrken. Flera tusen personer från länder utanför EU har en examen från någon vårdutbildning och vill börja jobba i Sverige. Ett viktigt led i processen är att lära sig språket. Men det handlar inte bara om det - många av diskussionerna i klassrummet berör också samhälleliga normer och svensk sjukvårdskultur. Vad behöver man veta om svenskar för att kunna möta dem som patienter?