Titta

UR Samtiden - Skolforum 2017

UR Samtiden - Skolforum 2017

Om UR Samtiden - Skolforum 2017

Föreläsningar från Skolforum 2017. Inspelat på Stockholmsmässan den 30-31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolforum 2017 : Flyktingskap, lärande och resiliensDela
 1. Man inser att de inte går vidare
  eller utvecklas.

 2. Det blir inte bättre
  av ett år till i förberedelseklass.

 3. Man måste hitta andra modeller.

 4. Hej! Välkomna till föreläsningen om
  flyktingskap, lärande och resiliens.

 5. Jag är Nihad Bunar, professor
  i barn- och ungdomsvetenskap vid SU.

 6. Jag har arbetat med migration
  och utbildning under ganska många år.

 7. Jag har arbetat som modersmålslärare-

 8. -och studiehandledare för nyanlända
  barn från Bosnien på 90-talet.

 9. Jag har praktiska erfarenheter
  av nyanlända flyktingbarn och skolan.

 10. Jag publicerade en forskningsrapport
  2010 om nyanlända och lärande.

 11. Jag sammanställde forskningskunskaper
  och vad vi i övrigt visste-

 12. -om nyanländas mottagande,
  inkludering och lärande i skolan.

 13. Jag insåg att vi visste väldigt lite
  om elevernas utbildningsvillkor.

 14. Det visade sig, när jag gick igenom
  utvecklingen under flera decennier-

 15. -att väldigt lite hade hänt i skolan-

 16. -när det gäller strukturer
  för inkludering och lärande.

 17. Vi hade i stort sett
  samma system som på 60-talet.

 18. De senaste tre, fyra åren har mycket
  hänt vad gäller nyanlända elever.

 19. Det kom en ny lagstiftning.

 20. Skolverket har fått flera uppdrag
  att stötta kommuner och skolor-

 21. -i deras uppdrag
  att inkludera nyanlända elever.

 22. Det är lite grann om det
  jag kommer att prata i dag.

 23. Jag inleder med en introduktion
  till det här nya systemet.

 24. Sverige har blivit
  det land i världen-

 25. -som har den mest genomarbetade
  modellen för mottagande av nyanlända.

 26. Det finns en rad bekymmer
  när det gäller implementeringen-

 27. -men vi har lagstiftning, regler,
  policyrekommendationer och liknande-

 28. -som följer rekommendationer från
  svensk och internationell forskning.

 29. Vi har också mycket starkare
  kunskapsbas om de här eleverna.

 30. Låt mig inledningsvis kort
  säga något om det här systemet.

 31. Väldigt övergripande.

 32. Så kallade
  positiva kontextuella faktorer-

 33. -påverkar skolors arbete
  med nyanlända.

 34. Vi har ett policyramverk
  som är förankrat i lagstiftningen.

 35. Det utgår från nationell nivå:

 36. Resurser, initiativ,
  Skolinspektionens kontroller m.m.

 37. Skolinspektionen har varit aktiv
  med att titta på olika aspekter-

 38. -av skolors och kommuners arbete
  med nyanlända elever-

 39. -och kommit med förhållandevis
  många rapporter de senaste åren.

 40. Ett policyramverk förankrat
  i lagstiftning är positivt.

 41. Då är det inte bara rekommendationer.

 42. Vissa saker tycker vissa skolor
  är viktiga - vissa inte.

 43. Då öppnar man policypaketet,
  och i slutändan blir det inte bra.

 44. Det här måste alla följa.

 45. Ett tydligt ansvar ligger på huvudmän
  och rektorer.

 46. Vi vet vem
  som ska ställas till svar.

 47. Vi har distans till lagen
  om barn med särskilda behov.

 48. Nyanlända är de som har kommit
  till en svensk skola.

 49. I upp till fyra år kan de betraktas
  som nyanlända elever.

 50. Vår begränsning är som sagt fyra år.

 51. Insatserna ska utgå från elevernas
  individuella förutsättningar.

 52. All forskning säger att vi måste utgå
  från elevernas förutsättningar.

 53. Den största risken för eleverna
  är den här kollektiva behandlingen.

 54. Att alla elever behandlas
  som om de hade en homogen bakgrund.

 55. Vi ser ansträngningar
  att inte exkludera nyanlända-

 56. -från sociala
  och pedagogiska sammanhang.

 57. Vi har begränsningar för hur länge
  elever kan vara i förberedelseklass-

 58. -eller under hur lång tid
  de kan få prioriterad timplan.

 59. Jag återkommer till det här.

 60. Vi ser också ett perspektivskifte-

 61. -i en del skrivningar
  i Skolverkets allmänna råd.

 62. Övergången till ordinarie klass-

 63. -villkoras inte bara
  av kunskaper i svenska-

 64. -utan av elevens möjlighet
  att tillgodogöra sig undervisningen.

 65. Länge handlade det om
  att man väntade man på-

 66. -att elever skulle lära sig svenska
  i förberedelseklass och mogna-

 67. -innan de fick plats
  i ordinarie klass.

 68. Nu säger lagstiftaren-

 69. -att det är viktigt
  med grunderna i svenska språket-

 70. -men att det också handlar om hur
  lärarna arbetar med de här eleverna.

 71. De är elever för alla lärare.

 72. Alla lärare
  ska kunna arbeta språkutvecklande.

 73. Det handlar inte bara
  om elevens svenska-

 74. -utan också om hur lärarna i olika
  ämnen utvecklar sin undervisning-

 75. -för att nå elever
  som inte fullt ut behärskar svenska.

 76. Det finns satsningar från regeringen,
  som lokala samordnare-

 77. -men också på utländska lärare-

 78. -genom Snabbspåret och ULV -
  Utländska lärares vidareutbildning.

 79. Det finns en positiv offentlig
  diskurs om nyanlända i utbildningen.

 80. I stort sett alla vill att
  de här eleverna ska lyckas i skolan.

 81. Det som är bra för de här eleverna
  är bra för hela skolan och samhället.

 82. De pedagogiska strukturer
  för nyanlända som vi har i landet-

 83. -är viktiga för eleverna.

 84. Det är kanske främst det här-

 85. -som kollegor utbildade
  i andra länder är intresserade av.

 86. "Vad gör ni inom skolan?"

 87. "Vilka pedagogiska strukturer
  har ni för nyanlända?"

 88. En viktig insats är strukturerad
  kartläggning för nyanlända elever.

 89. Det är obligatoriskt för grundskolan,
  och det finns material.

 90. Det har länge riktats kritik
  mot skolor.

 91. De betraktar nyanlända
  som oskrivna blad-

 92. -och bortser från kunskaper
  och erfarenheter.

 93. Vissa skolor och kommuner
  tog fram eget kartläggningsmaterial.

 94. Vissa hade ingenting.

 95. Sen 2016 har vi
  både material för kartläggning-

 96. -och lagstiftning
  som säger att alla måste göra det.

 97. Studiehandledning är den kanske
  viktigaste pedagogiska insatsen.

 98. Jag återkommer snart till det.

 99. Studiehandledning kan ges som
  extraanpassning - oftast ges det så-

 100. -men också som särskilt stöd.

 101. Särskilt stöd
  är en starkare stödform-

 102. -men det är få kommuner som ser
  studiehandledning som särskilt stöd.

 103. Här finns det annan lagstiftning om
  utredning, åtgärdsplan och liknande.

 104. Nyanlända har, precis som andra,
  rätt till ledning och stimulans-

 105. -inom ramen för den undervisning
  de befinner sig i.

 106. Angående andra pedagogiska strukturer
  så har vi prioriterad timplan.

 107. Skolor kan prioritera timmar
  från andra ämnen-

 108. -till förmån för svenska eller
  svenska som andraspråk under ett år.

 109. Det får dock inte påverka möjligheten
  att uppnå kunskapsmål i andra ämnen.

 110. Det här har skapat kanske
  allra mest förvirring i skolorna.

 111. Man hyvlar timmar från andra ämnen-

 112. -och ger förstärkt undervisning
  i svenska som andraspråk.

 113. Det här kan ges
  inom ramen för förberedelseklasserna.

 114. I vissa kommuner och skolor,
  visar Skolinspektionens rapporter-

 115. -blandar man ihop prioriterad timplan
  och anpassad studiegång.

 116. Man tar för mycket tid från andra
  ämnen och gör avsteg från timplanen.

 117. I praktiken har eleverna
  fått anpassad studiegång-

 118. -en form av stöd
  där åtgärdsplan måste tas fram.

 119. Det har många inte gjort och därför
  fått kritik av Skolinspektionen.

 120. Elever har rätt till ett garanterat
  antal undervisningstimmar.

 121. Lika många som alla andra.

 122. Det har varit ett problem
  inte minst på gymnasiet.

 123. Nyanlända har fått ett begränsat
  antal undervisningstimmar per vecka.

 124. I vissa kommuner 13-14 timmar.

 125. Det ska vara
  mellan 20 och 23 på gymnasienivå.

 126. Man kan diskutera förlängd skolplikt
  för nyanlända.

 127. De måste först och främst
  få det de har rätt till-

 128. -alltså lika mycket undervisning som
  andra under den återstående tiden.

 129. Svenska som andraspråk
  är viktigast inledningsvis-

 130. -men det finns ju andra ämnen.

 131. Elever måste behålla kopplingen
  till andra ämnen-

 132. -framför allt de som har
  ordentlig skolgång från hemländerna-

 133. -så att de inte tappar
  för mycket kunskap.

 134. Då blir det svårt
  att få betyg i slutet av årskurs 9-

 135. -och komma in på nationella
  eller individuella program.

 136. Det är viktigt
  med koppling till andra ämnen.

 137. Frågan har uppstått
  om vilka ämnen som ska prioriteras.

 138. Ska eleverna läsa alla sexton ämnen
  eller ska man göra prioriteringar-

 139. -och se till att de läser fem
  eller nio ämnen plus kärnämnena-

 140. -för att satsa på
  att de kommer in på-

 141. -ett nationellt program
  eller yrkesprogram på gymnasiet-

 142. -och undviker
  individuella programmet?

 143. Kommunerna har olika tolkningar av
  hur de här strukturerna ska hanteras.

 144. Det finns satsningar: fler timmar i
  svenska som andraspråk, lovskola m.m.

 145. Vi har sett satsningar på lärarnas
  och rektorernas fortbildning.

 146. Skolverket har fått i uppdrag-

 147. -att genomföra ett flertal
  av de här fortbildningarna.

 148. I utredningar framkommer det hela
  tiden från skolorna och huvudmännen-

 149. -att det finns ett stort behov
  av fortbildningar.

 150. De pedagogiska strukturerna
  är flexibla.

 151. Det skapar ibland förvirring.

 152. "Hur ska vi göra
  prioriterad timplan?"

 153. "Hur ska det förhållas
  till anpassad studiegång?"

 154. "Ska eleverna läsa alla ämnen
  eller ska vi välja vilka?"

 155. Det här öppnar, vill jag hävda, för
  lagstiftarens egentliga intention-

 156. -nämligen planering och uppföljning-

 157. -utifrån lärarnas bedömning
  och elevernas individuella behov.

 158. Skolorna erbjuds ett smörgåsbord,
  men med vissa fasta, yttre ramar.

 159. Vi återkommer ständigt
  till elevers individuella behov.

 160. "Så här kan man göra, men hur ni gör
  beror mycket på vilka elever ni har."

 161. Eleverna är så olika.

 162. Det finns en rad bekymmer,
  inte minst med implementeringen.

 163. Organisationsrelaterade problem.

 164. De som oftast tas upp
  i forskning och utvärderingar-

 165. -handlar om övergångar
  mellan olika organisatoriska enheter.

 166. I grundskolan anordnar många kommuner
  en första mottagning av nyanlända-

 167. -inom ramen
  för centrala mottagningsenheter.

 168. De kan heta Regnbågen, Perrongen,
  Välkomsten eller liknande.

 169. Där tillbringar eleverna
  från 2-3 dagar upp till åtta veckor.

 170. Det görs en inledande kartläggning,
  och skolhälsan är närvarande.

 171. Man informerar om utbildningsväsendet
  och gör den första kartläggningen.

 172. Den ska följa med eleverna
  när de kommer till sin skola.

 173. Där sitter lärarna
  och läser den här kartläggningen.

 174. Vissa gillar den inte och gör en ny.
  Eleven hamnar i förberedelseklass.

 175. När eleven ska in i ordinarie klass
  ska den här portföljen följa med.

 176. Dessutom flyttar eleverna rätt ofta,
  framför allt på gymnasienivå.

 177. Ensamkommande flyttar ofta.

 178. Den här portfolion
  tenderar att försvinna under vägen.

 179. Övergångar är det kritiska momentet
  för nyanlända.

 180. Det måste förberedas
  och finnas samverkan-

 181. -mellan mottagning, förberedelseklass
  och ordinarie undervisning-

 182. -och vidare till gymnasiet, om
  eleverna ankommer i årskurs 8 och 9.

 183. Ska de in på språkintroduktion
  eller något annat program?

 184. Vi såg problem med intern samverkan -
  barn hamnar mellan stolarna.

 185. Det handlar ofta om samverkan mellan
  studiehandledare och ämneslärare.

 186. Det måste uppmärksammas mer-

 187. -och det är rektors ansvar att olika
  yrkesgrupper samlas kring barnen.

 188. Vi har sett bristande kännedom
  om barnens rättigheter-

 189. -och lagstiftningen på området.

 190. Vid språkintroduktionen
  på gymnasienivå-

 191. -måste huvudmannen
  ta fram en utbildningsplan.

 192. Det är målet och visionen.
  Vad vill man med utbildningen?

 193. Eleverna får ingen programstruktur,
  utan individuella utbildningsplaner.

 194. Det här ska förhållas
  till huvudmannens utbildningsplan-

 195. -men många kommuner
  har inga utbildningsplaner.

 196. Sex år efter
  att språkintroduktionen tillkom-

 197. -har man ingen utbildningsplan.

 198. Eleverna får inget att jämföra sina
  resultat med, vilket är rättsosäkert.

 199. Då har man i kommunerna inte förstått
  att det här måste tas fram.

 200. Kommuner och skolor har påpekat
  att de har många nyanlända där.

 201. Dagens system, både på grundskolenivå
  och i gymnasiet-

 202. -är inte riggat för det stora antalet
  elever vi haft de senaste åren.

 203. Ungefär 100 000 barn
  har ansökt om asyl-

 204. -och de har samma rätt till
  utbildning som barn födda i Sverige.

 205. Alla barn har rätt till särskilt stöd
  om de behöver det.

 206. Man menar att systemet är
  för ambitiöst för de många nyanlända.

 207. I vissa skolor är upp till 30-40 %
  av eleverna i årskurs 8 nyanlända.

 208. Många menar att det är omöjligt att
  leva upp till lagstiftningens krav-

 209. -med så många elever.

 210. Man hänvisar till brist på lokaler
  och kvalificerad personal-

 211. -underdimensionerad elevhälsa och
  för få studie- och yrkesvägledare.

 212. "Vi villa göra allt som krävs
  men kan inte leverera"-

 213. -"eftersom vi saknar lokaler,
  personal och liknande."

 214. Då ställs frågan:
  Hur mycket får man improvisera-

 215. -med en ganska flexibel lagstiftning-

 216. -som samtidigt är väldigt krävande
  och omfattande?

 217. Med många nyanlända i systemet -
  hur mycket får man improvisera?

 218. Här ställs likvärdigheten på prov
  ute i kommunerna.

 219. Man kan improvisera ganska mycket-

 220. -men man måste ha en vision
  eller ledande principer.

 221. Det måste vara inkludering
  och lärande.

 222. Vi hade i princip ingen reglering
  fram till 2016 om nyanlända.

 223. Man använde skrivningar-

 224. -om elever i behov av särskilt stöd,
  särskilda undervisningsgrupper m.m.

 225. Vi såg väldigt stora skillnader
  i kommunerna.

 226. Man tyckte: "Det är ju flexibelt."

 227. Det är svårt
  att ställa folk till svars då.

 228. Man måste ha ledande principer.

 229. Inkludering och lärande.
  Du måste inkludera eleverna socialt-

 230. -så att de inte sitter
  i en barack någonstans-

 231. -isolerade
  från skolans sociala sammanhang.

 232. Allt vi gör med eleverna
  måste syfta till lärande-

 233. -men också skolframgång,
  där eleverna får betyg i årskurs 9.

 234. Hamnar de på språkintroduktionen
  så vet vi-

 235. -att väldigt få
  går vidare till nationella program-

 236. -och lämnar dem efter tre, fyra
  eller fem år med godkända betyg.

 237. Då försvinner barnen ur systemet.

 238. Vad gäller skillnader...

 239. Jag vill bara säga något
  om språkintroduktionen.

 240. Det sitter nog personer här
  som arbetar med språkintroduktionen.

 241. Det har uppstått stora skillnader
  i kommunernas språkintroduktioner.

 242. Det finns ett märkligt förhållande i
  systemet rörande språkintroduktionen.

 243. Vad handlar det om,
  och vad alstrar skillnaderna?

 244. Elever skickas dit-

 245. -med hänvisning till att de behöver
  utbildning med tyngdpunkt i svenska.

 246. I praktiken innebär det att de
  saknar svenska och ska bygga upp det.

 247. De förmodas få gå till andra program
  när de fått tillräckliga kunskaper.

 248. Det är kärnan i språkintroduktionen.

 249. Du följer inga program
  eller kursplaner.

 250. Du ska få
  en individuell utbildningsplan.

 251. När du bedöms ha tillräckligt bra
  svenska ska du in i andra program.

 252. Det finns krav
  när det gäller nationella program.

 253. Vad som är tillräckligt bra svenska
  är däremot inte reglerat.

 254. Här uppstår skillnader,
  och det urholkar likvärdigheten.

 255. Inget gemensamt bedömningsmaterial
  finns, utan skolorna bedömer själva-

 256. -när eleverna
  ska lämna språkintroduktionen.

 257. I vissa kommuner går eleverna över
  efter två månader.

 258. De skuggar nationella program,
  men utan att få betyg.

 259. Det finns inget förbud mot det.
  Huvudmannen och rektorn bestämmer.

 260. Man kan samarbeta
  med folkhögskolor, komvux-

 261. -eller de andra introduktions-
  programmen efter två månader-

 262. -så att de fortsätter läsa
  svenska som andraspråk-

 263. -och får studiehandledning
  och modersmålsundervisning.

 264. De är ute i verksamheterna,
  kommer i kontakt med andra elever-

 265. -och får undervisning
  av ämneslärarna.

 266. Det främjar både språk-
  och kunskapsutveckling.

 267. I andra kommuner tänker man: "Ett år
  räcker inte - vi kör ett till."

 268. Eleverna kan vara tre år
  på språkintroduktionen.

 269. Så är inte programmet tänkt att
  fungera, och här uppstår skillnader.

 270. Det handlar mindre om elevernas
  bakgrund än om språkintroduktionen.

 271. Det uppstår bristande likvärdighet
  i systemet.

 272. Enligt lagen ska språkutvecklingen
  kontinuerligt utvärderas-

 273. -men faktum kvarstår att alla
  får göra det utifrån egna principer.

 274. I forskningslitteraturen menar många-

 275. -att vi,
  både i Sverige och andra länder-

 276. -länge har uppmärksammat nyanlända
  elever i negativa sammanhang.

 277. Det har varit
  "Stackars elever med trauma"-

 278. -och elever som saknar skolbakgrund-

 279. -eller fick lämna skolan
  och har varit på flykt sen dess.

 280. Det är någon form av offerdiskurs.

 281. Barn har svårigheter, men vi
  lyfter fram deras resurser för lite.

 282. Vi pratar om att vi måste
  bygga vidare på elevernas resurser-

 283. -men vilka är de resurserna?

 284. Med vår forskning
  inom ramen för olika projekt-

 285. -där vi har intervjuat elever
  på gymnasiet och i grundskolan-

 286. -och utifrån
  andra forskares resultat-

 287. -kan vi säga att nyanlända barns
  viktigaste resurser är fem faktorer.

 288. Jag ska prata kort om - det är rentav
  sex faktorer - de fyra första-

 289. -för att sen fokusera lite mer-

 290. -på det här med interaktioner
  och modersmålets betydelse-

 291. -inte minst
  med hjälp av studiehandledning.

 292. Ambition är en viktig resurs
  som nyanlända har med sig.

 293. Det framträder i forskarnas resultat
  och empiriska underlag-

 294. -hur ambitiösa de är.

 295. Ibland är de lite för ambitiösa
  och har för stora drömmar.

 296. Det presenteras som ett problem.

 297. Eleverna vill lära sig svenska
  och lyckas bra i den svenska skolan.

 298. De vet att det är en förutsättning
  för att lyckas i samhället.

 299. Det finns väldigt mycket kapital
  i utgångsläget att bygga vidare på.

 300. Eleverna är ambitiösa
  och vill lära sig.

 301. I litteraturen pratas det
  om att främst ensamkommande barn-

 302. -är väldigt resilienta.

 303. Med "resiliens"
  menas "motståndskraft".

 304. Det byggs upp under uppväxten
  under svåra omständigheter-

 305. -i t.ex. Afghanistan eller Somalia.

 306. Länder som har varit krigsdrabbade
  under flera decennier.

 307. Inte minst under flykten...

 308. När vi läser om
  vad barn har varit med om...

 309. Resor kan ta upp till
  fyra, fem månader eller flera år.

 310. Barnet bodde i Pakistan eller Iran
  för att sen ta sig till Europa.

 311. Under uppväxten och flykten
  utvecklar barnen olika strategier-

 312. -för att handskas
  med de förändrade omständigheterna.

 313. När resiliensen kommer till uttryck
  i Sverige så handlar det mycket om-

 314. -vilka interaktioner barnen har med
  de formellt skyddande kontexterna:

 315. Socialtjänsten, god man, lärare,
  juridiskt biträde...

 316. Det institutionella nätverket
  omkring barnen.

 317. Även om nätverken formellt
  har en skyddande roll-

 318. -så blir de inte skyddande
  utan goda interaktioner-

 319. -mellan barnen och kontexterna.

 320. Vi vet att ensamkommande barn ofta är
  kritiska mot hur de blir behandlade-

 321. -av personal på boendena.

 322. En del är kritiska
  mot hur deras gode män fungerar.

 323. Man vänder sig till socialtjänsten
  men får ingen hjälp.

 324. Då känner man sig förtryckt
  och förminskad.

 325. Det blir inte
  att man bekräftar barn som aktörer-

 326. -utan att man fråntar dem
  den här viktiga rollen-

 327. -och urholkar deras resiliens.

 328. Resiliensen är viktig
  för att barnen ska klara sig-

 329. -men den kan också leda
  till konflikter och tjafs-

 330. -som det avfärdas som av vuxna.

 331. Kunskaper och erfarenheter
  handlar om kartläggningen-

 332. -och observationer och samtal
  med elever och vårdnadshavare-

 333. -om inte bara vad eleverna lärt sig,
  utan också om hur.

 334. Vi vet också
  att en del av barnens ambition-

 335. -kommer från att familjer projicerar
  utbildningsambitioner på dem.

 336. Många anser att trycket är för stort
  och att studie- och yrkesvägledare-

 337. -måste fostra fram självständiga val
  hos de här barnen.

 338. Det finns starka
  utbildningsambitioner i familjerna.

 339. Vi såg under 90-talet, med
  stora invandrargrupper från Balkan-

 340. -hur familjernas ambitioner får
  barnen att plugga och klara sig bra.

 341. Det ser vi också hos de grupper
  som har kommit de senaste åren.

 342. Angående interaktion som kapital
  och modersmål ska jag säga mer.

 343. Vad gäller interaktioner i skolan
  vill jag hävda...

 344. Jag förespråkar väldigt starkt
  integration i skolan-

 345. -och att vi med alla medel
  måste bekämpa segregationen.

 346. Det är något
  som enbart har negativa effekter.

 347. Inte bara för barnen
  och deras utbildningsambitioner-

 348. -utan också för samhället som helhet.

 349. Varför är integration viktigt?

 350. Ett citat
  av forskaren Gloria Ladson-Billings-

 351. -sätter fingret på integration.

 352. Inte bara som något politiskt korrekt
  - vi måste bli kompisar-

 353. -utan något mer påtagligt
  för grupper som har mindre makt.

 354. Exemplet handlar
  om vita och svarta i USA.

 355. "Jag hävdar inte att
  integrerade skolor är goda i sig."

 356. "I stället vill jag understryka
  segregationens skadliga effekter."

 357. Det här måste vi bekämpa.
  "Svarta innerstadsföräldrar"-

 358. -"kämpar inte för att deras barn
  ska sitta bredvid vita barn"-

 359. -"i tron att integration automatiskt
  skapar likvärdig utbildning."

 360. "De har dock förstått
  att resurser följer vita barn."

 361. "Om deras barn ska få ta del av dessa
  fördelar måste de gå i vita skolor."

 362. Det handlar i det svenska systemet-

 363. -om besattheten
  av skolor med många svenskar.

 364. Man väljer bort förortsskolor
  med många invandrare.

 365. Det handlar kanske inte om resurser
  i form av pengar-

 366. - om skolan har mer eller mindre
  pengar - utan om andra resurser.

 367. Det handlar om organisationens
  kvalitet, lärarnas skicklighet-

 368. -läraromsättning,
  andra elevers prestationer-

 369. -och vilka krav
  deras föräldrar ställer på skolan.

 370. Det handlar om elevomsättning
  och inte minst skolans rykte.

 371. Hur omgivningen betraktar-

 372. -stigmatiserade områden och skolor
  och barnen som går där.

 373. Barn säger: "Vi måste hela tiden
  bevisa att vi talar bra svenska"-

 374. -"och inte bränner bilar
  bara för att vi bor där."

 375. Det handlar om sådana resurser,
  som integrationen tar med sig-

 376. -därför att vita medeklassföräldrar
  ställer högre krav på skolan-

 377. -och har metoder och kanaler
  för att påverka skolan.

 378. Vilken är den viktigaste outnyttjade
  resursen gällande barns utveckling-

 379. -eller integration?

 380. När vi tänker på integration
  och inkludering-

 381. -hävdar jag att det är andra elever
  och barn i kontexter utanför skolan.

 382. Det använder vi alldeles för lite
  i skolan som en resurs.

 383. Av någon anledning vill vi hålla
  nyanlända barn från resten av skolan-

 384. -under ganska lång tid.

 385. Vi håller dem i förberedelseklasser.

 386. De ska skyddas där och lära sig,
  och sen ska de bli integrerade.

 387. Andra elever är den största resursen.

 388. Det förutsätter att nyanlända
  och andra vistas i samma byggnader-

 389. -och att skolpersonalen hjälper till.

 390. Det handlar inte bara
  om fysisk integration.

 391. "Vi slänger in nyanlända i ordinarie
  klassrum - gud, vad vi är bra."

 392. Kommuner har lagt ner förberedelse-
  klasser och slängt in nyanlända-

 393. -utan att följa beslutet
  med nödvändiga resurser.

 394. Studiehandledning, stöd åt barnen...

 395. De hänger inte med
  när de inte förstår språket.

 396. Motivationen och ambitionerna
  sjunker.

 397. En studiehandledare
  20 minuter i veckan räcker inte.

 398. Det handlar både om
  fysisk integration och inkludering.

 399. Vi måste, med lite social ingenjörs-
  konst, hjälpa till i interaktionerna.

 400. Det handlar om insatser
  som skapar tillfällen i skolvardagen-

 401. -där interaktion mellan nyanlända
  och majoriteten möjliggörs.

 402. Interaktioner stärker nyanländas
  sociala och kulturella kapital-

 403. -men det leder också till
  något större - nämligen empowerment.

 404. Man pratar om
  att "spaces of inclusion"-

 405. -per automatik är "spaces of
  empowerment" för nyanlända elever.

 406. Här handlar det om tillägnande
  av språk, självförtroende-

 407. -kommunikationsförmåga och
  avmystifiering av kulturella koder.

 408. Det viktigaste är relationer
  mellan nyanlända och majoriteten-

 409. -samt känslan av att
  "vi är välkomna, och de bryr sig"-

 410. -eller ett samhällskontrakt
  som bygger på erkännande-

 411. -ömsesidiga förväntningar och tillit.

 412. Det mångkulturella samhälle
  vi säger oss vilja ha-

 413. -skapas och utvecklas via
  interaktioner och samhällskontrakt.

 414. Inte genom välmenande
  politisk-retoriska deklarationer.

 415. Vi är världsbäst på deklarationer,
  men det måste leva i praktiken.

 416. Det mångkulturella samhället
  skapas i just de här relationerna.

 417. Flyktingmottagande och integration
  kan inte reduceras-

 418. -till att inte utvisa asylsökande
  och säga: "Nu blir det bra".

 419. Det kräver andra insatser
  från samhället.

 420. När det gäller interaktioner
  och olika organisatoriska modeller...

 421. Låt mig redovisa
  en studie från Norge.

 422. Deras system liknar vårt, med
  förberedelseklasser och övergångar.

 423. Jag vill göra en poäng som jag vet-

 424. -att många
  kanske inte tänkt på tidigare.

 425. Vi är vana vid
  att tänka på ett visst sätt.

 426. "Eleverna
  med svagast utbildningsbakgrund"-

 427. -"behöver mest tid
  i de segregerande skolformerna."

 428. Vi kan ha tänkt fel.

 429. Så här säger forskaren Hilt:

 430. "Förberedelseklasser
  bromsar interaktionen."

 431. Det är ju ganska logiskt.
  Det blir två olika kontexter.

 432. Nyanlända går i sin klass -
  majoriteten i sin.

 433. Nyanlända i avancerade förberedelse-
  klasser utvecklar relationer-

 434. -i den egna språkgruppen
  och över gränserna.

 435. Både norska och engelska används
  - språkutvecklingen främjas.

 436. De går till en avancerad grupp
  och ska sen in i ordinarie klassrum.

 437. Vissa tenderar dock att bli kvar
  i förberedelseklasser för nybörjare.

 438. De är mestadels
  polsk- och arabisktalande.

 439. De uppfattas av lärare och elever
  stå längst ner i skolans hierarki.

 440. De har främst relationer
  inom sin språkgrupp.

 441. De tenderar att under lektionerna
  sinsemellan prata på sitt modersmål.

 442. Lärarna skyller på motivationen.
  "Polska barn vill hem."

 443. "Arabisktalande har svag skolbakgrund
  och missbrukar friheten."

 444. Språkutvecklingen bromsas.

 445. Man inser att det inte
  går så bra för dem-

 446. -och håller kvar dem
  i förberedelseklass på basic-nivå.

 447. Andra får gå vidare.

 448. Man säger: "Det är för deras skull.
  De behöver lite mer tid."

 449. Poängen är:
  "In educational policy it is argued"-

 450. -"that exceptions from the principles
  are temporary."

 451. "Introductory classes will increase
  minority language students' ability"-

 452. -"to be included in the longer run."

 453. "For the most marginalized students,
  however"-

 454. -"one can question
  whether this is realistic."

 455. Vi har lärt oss
  att de elever som har störst behov...

 456. Språket utvecklas dåligt
  och skolbakgrunden är inte så djup.

 457. Dem ska vi hålla kvar i separerade
  skolformer under längre tid.

 458. De ska stärkas och sen kunna
  integreras i ordinarie klassrum.

 459. Frågan är om det fungerar.
  Har vi tänkt fel?

 460. Kanske behöver de eleverna, när man
  inser att de inte går vidare...

 461. Det blir inte bättre av att hålla dem
  ett år till i förberedelseklass.

 462. Man måste hitta andra modeller-

 463. -inom ramen
  för den ordinarie undervisningen-

 464. -med studiehandledning,
  specialpedagog och andra elever.

 465. Man måste se över vilka resurser
  man har att koppla upp eleverna på.

 466. Inte hålla kvar dem.

 467. Det finns inte så stark pedagogik där
  som kan ge eleverna vad de behöver.

 468. Den sista av elevernas resurser
  är studiehandledning.

 469. Det sägs i en nyligen publicerad
  offentlig utredning-

 470. -att studiehandledning
  ska ges på modersmålet vid behov.

 471. Väldigt enkelt, klart och koncist.

 472. Det är en stödinsats
  i grundskolan och motsvarande former-

 473. -i gymnasiet och gymnasiesärskolan.
  Det är det formella juridiska.

 474. Det finns i skolorna
  mycket förvirring kring det här.

 475. "Är det här modersmålsundervisning?
  Beställer föräldrarna det?"

 476. "Hur ska studiehandledarna arbeta?
  Är det verkligen effektivt?"

 477. Jag vill förtydliga
  studiehandledarnas roll-

 478. -utifrån den forskning
  som vi och andra bedrivit.

 479. De ska utifrån sina goda kunskaper
  i svenska och ett språk eleven kan-

 480. -och om hemlandets
  och det svenska utbildningsväsendets-

 481. -organisatoriska
  och pedagogiska strukturer-

 482. -hjälpa till vid kartläggningen-

 483. -samt hjälpa elever att tillägna sig
  ämnesinnehåll på ett språk de kan.

 484. Ute på skolorna gör studiehandledarna
  allt från att agera tolk-

 485. -till kulturlänk
  mellan skolan och hemmet-

 486. -men kärnuppdraget under den
  korta tid de är i skolan är det här.

 487. Rollen är också att stötta och främja
  utvecklingen av nyanländas modersmål-

 488. -genom successivt införande
  av nya begrepp och fördjupning.

 489. Det handlar inte
  om ämnesundervisning på modersmål-

 490. -eller om att handleda på svenska.

 491. Det är att handleda på modersmålet
  om ämnesinnehållet.

 492. Studiehandledare är inte enbart
  ämneslärarens passiva instrument-

 493. -utan en aktiv utvecklare av elevens
  språk- och studiekunskaper.

 494. Skolorna måste se till att studie-
  handledarna handleds av ämneslärarna.

 495. Vad är det för kompetens
  som studiehandledarna ska ha?

 496. Vi vill ha dem med lärarutbildning
  som pratar svenska och arabiska-

 497. -helst dari också -
  och kan alla ämnen.

 498. De jobbar inte som studiehandledare-

 499. -men vi kan stötta studiehandledarna
  och deras samarbete med lärarna.

 500. Lärarna handleder studiehandledarna
  om de inte förstår t.ex. fysik.

 501. När jag var studiehandledare skulle
  jag översätta prov till eleverna.

 502. Jag förstod inte hälften - det var
  längesen jag hade läst fysik.

 503. Jag satte mig med läraren,
  som handledde mig i 20-30 minuter.

 504. Då kan jag förklara för mina elever.

 505. Då får de studiehandledning.

 506. Handledarna behöver tid, resurser,
  samverkan och uppskattning.

 507. Vilka pedagogiska principer vilar
  stödåtgärden på? Vem har insyn?

 508. Ska elevernas svagaste
  eller starkaste ämnen prioriteras?

 509. Hur arbetar lärarna?
  Vem kontrollerar dem?

 510. Det finns en rad hinder
  kring studiehandledning.

 511. Jag ska inte läsa upp allt,
  men vi har berört en del av det här.

 512. Poängen är att om handledarna
  ska kunna utföra sitt arbete-

 513. -måste skolan
  få dem att samarbeta med lärarna.

 514. De samarbetar bra med lärare
  i svenska som andraspråk-

 515. -men när det gäller resten av skolan
  är det bristfälligt.

 516. Avslutningsvis: Vad utmärker en
  lärare som arbetar bra med nyanlända?

 517. "Vilka goda praktiker ser ni?"

 518. Jag har letat världen runt
  efter goda praktiker för nyanlända.

 519. Alla frågar:

 520. "Vad har ni för goda praktiker
  i Sverige att förmedla till oss?"

 521. Goda praktiker måste anpassas
  till lokala förutsättningar-

 522. -och elevernas individuella behov.

 523. Ofta pratar vi om strukturer vi inte
  förstår, resursbrist och liknande.

 524. Vad utmärker en lärare som
  kan påverka saker i sitt klassrum?

 525. Lite halvteoretiskt:

 526. Förmågan att erkänna barns bakgrund
  och flyktingerfarenheter-

 527. -utmärker en bra lärare.

 528. De här erfarenheterna
  finns där och påverkar eleverna-

 529. -förmodligen resten av livet.

 530. Man ska erkänna
  att alla inte är lika.

 531. Barnen har erfarenheter
  som påverkar deras vardag.

 532. Samtidigt ska man kunna se
  bortom den bakgrunden.

 533. Man ska inte reducera nyanlända
  till bara nyanlända-

 534. -eller bara irakier, syrier
  eller muslimer.

 535. De är så mycket annat också.

 536. När allt sätts tillsammans
  framstår komplexiteten-

 537. -i barnens erfarenheter
  och identiteter.

 538. Vad innebär det i praktiken?

 539. Några områden med störst inverkan
  på nyanländas utbildningsframgång:

 540. Individuell approach
  till varje nyanländ elev.

 541. Vi måste alltid komma tillbaka
  till individualiseringen.

 542. Se till att eleven inkluderas
  i interaktioner-

 543. -som både möjliggör och förutsätter
  språkanvändningen.

 544. Nyanlända lär sig inte bara
  ett nytt språk, utan alla skolämnen.

 545. "Not just language learners,
  but first and foremost learners."

 546. Bekräfta eleverna och visa intresse.
  De ska känna sig viktiga.

 547. Uppmuntra dem.
  Visa på positiva förebilder.

 548. Ställ kunskapskrav.

 549. Att säga "Du ska få mindre att läsa,
  för du kan ha något trauma" är fel.

 550. Eleverna vill bli utmanade,
  men de måste samtidigt få stöd.

 551. Ta hjälp av andra för att förstå
  dina elevers inlärningstekniker-

 552. -för att förbereda material och
  genomföra och utvärdera undervisning.

 553. Var kritisk till råd av typen
  "sådana är de".

 554. Det kan tyvärr förekomma
  från dem som anser sig veta-

 555. -hur de som kommer
  från just den delen av det landet är.

 556. Ta hjälp av specialpedagog
  hellre än att kulturalisera.

 557. Det finns teorier om kulturcentrerade
  och individcentrerade personligheter-

 558. -som vi använde på 60-talet.

 559. Det handlar om individer
  i en globaliserad värld.

 560. Få till stånd ärlig kommunikation
  med vårdnadshavarna.

 561. Föräldrarna vill att det går bra,
  och de kräver inte mycket.

 562. Vi intervjuade nyanlända föräldrar
  som pratade varmt om en lärare.

 563. Jag tänkte att läraren
  måste besöka familjen varje dag.

 564. Det visade sig att de får en lapp
  en gång per vecka med någon mening.

 565. "Det går bra för Fatima."

 566. Föräldrarna känner sig involverade.

 567. De vill framstå som goda föräldrar.

 568. Vissa lärare betraktar dem inte så,
  och det gör ont.

 569. "Vi kanske inte kan språket, men vi
  vill att det går bra för våra barn."

 570. De är måna om
  att svenska lärare ska förstå det.

 571. Följ området med hjälp av forskning,
  seminarier och kollegialt lärande.

 572. Om ni bara lyssnar på mig i 50
  minuter så händer det inte så mycket.

 573. "Det var ju bra."
  Det handlar om kollegialt lärande.

 574. Det ni plockar upp på konferenser
  och läser om forskningen...

 575. Diskutera med era kollegor.

 576. "Hur anpassar vi den kunskapen
  till vår verksamhet och våra elever?"

 577. Det finna inga silver bullets.
  Använd dina lärarerfarenheter.

 578. Lita på din förmåga som lärare.

 579. Kunskap och utbildning
  när du möter nyanlända-

 580. -tillsammans med punkterna ovan
  och stöd från huvudmän-

 581. -kommer du långt med.

 582. Det var det jag hade att berätta.

 583. Tack för uppmärksamheten.

 584. Jag vet inte om det går
  att ställa frågor. Hur är det tänkt?

 585. Skulle vi kunna få bilderna?

 586. Absolut.
  Ni såg min mejladress inledningsvis.

 587. Det är bara att mejla
  så får ni det här...

 588. ...redan i kväll.

 589. Där.

 590. Mejla mig och fråga om bilderna
  så får ni dem.

 591. Det här bygger som sagt
  på en sammanställning av forskning.

 592. Vissa saker bearbetas nu-

 593. -men om ni googlar så hittar ni
  materialet som är tillgängligt-

 594. -som jag och mina kollegor
  har skrivit.

 595. Man ska alltså inte vara
  i förberedelseklass för länge.

 596. Man ska ut i klasserna, och lärarna
  ska tro på sin professionalitet.

 597. Är det något slags sammanfattning?

 598. Jag menar ju att det...

 599. Tidigare var problemet att det
  saknades en ram för skolornas arbete.

 600. Det var mycket praxis,
  som med förberedelseklasser.

 601. I lagstiftningen fanns
  bara särskilda undervisningsgrupper.

 602. Vissa använde det så, andra inte.

 603. Det är en stor förändring
  att vi har den här ramen nu.

 604. Vi måste utgå
  från elevernas individuella behov.

 605. Flexibiliteten är stor,
  för att undvika fällan-

 606. -att nedprioritera
  arbete med nyanlända.

 607. Det finns så mycket annat,
  och då blir det Vilda Västern.

 608. Det måste finnas en vision, och för
  mig är det inkludering och lärande.

 609. Det vi gör ska inkludera nyanlända -
  de ska vara med de andra eleverna.

 610. Det vi gör - prioriterad timplan
  och anpassad studiegång...

 611. Ska vi ha studiehandledning som stöd
  eller ledning och stimulans-

 612. -eller extraanpassningar?
  På vilket sätt främjar det lärande?

 613. Jag är mot separerade skolformer
  och skolor bara för nyanlända.

 614. Forskningen stöder inte
  att skulle vara positivt-

 615. -men vissa elever kan inledningsvis
  behöva tid i egna klasser.

 616. De får inte vara där hela tiden,
  och gärna så kort tid som möjligt.

 617. De ska vara i klassrummet
  med andra elever-

 618. -och undervisas av de professionella,
  alltså ämneslärarna.

 619. En fråga till:
  På 60- och 70-talen-

 620. -satte man nyanlända elever
  i ett par årskurser tidigare.

 621. De fick börja
  i kanske två klasser tidigare-

 622. -för att komma in i svenska språket.
  Vad säger du om det?

 623. Den möjligheten finns i dag också.

 624. Det är upp till rektorn att utifrån
  kartläggningen och sociala faktorer-

 625. -fatta beslut om i vilken årskurs
  och grupp eleven ska placeras.

 626. "Grupp" gäller förberedelseklass
  eller ordinarie klass.

 627. Rektor fattar beslut om
  i vilken klass...

 628. Man sätter dem väl i den klass
  de ska vara i?

 629. Det handlar mycket om sociala skäl.

 630. Föräldrar är emot att deras barn
  sätts i lägre årskurser än...

 631. Om många gjorde så
  skulle man ju inte tänka så.

 632. Det är stigmatiserande i vissa länder
  att gå om en årskurs.

 633. Det uppfattas som att du är lite dum
  och inte har lärt dig ordentligt.

 634. Många har redan tappat en hel del
  i skolan.

 635. Man vill inte tappa mer.

 636. Har jag gått årskurs 8 i mitt hemland
  och sätts med ett år yngre elever-

 637. -så förlorar jag ett år.

 638. Man diskuterar förlängd skolplikt,
  och jag förstår inte det.

 639. Nyanlända vill gå i skolan-

 640. -men många lämnar gymnasiet
  utan att ha fått något certifikat-

 641. -eller gått vidare
  till nationella program.

 642. Vi måste se över hur vi ser till att
  eleverna inte tappar motivationen.

 643. Det är ett instrument
  man ska handskas med ganska varsamt.

 644. Årskurserna.

 645. Det ska alltid förankras
  med vårdnadshavarna.

 646. På 90-talet, när jag var tolk
  och studiehandledare-

 647. -var problemkälla nummer ett-

 648. -att man ville sätta
  bosniska 14-åringar i årskurs 7.

 649. Det blev ramaskri.
  "Mina barn är inte dumma."

 650. Nyanlända elever som kommit
  till Sverige de senaste åren-

 651. -är från Asien och Afrika.

 652. De största grupperna är från Somalia,
  Eritrea, Irak och Syrien.

 653. Genomsnittsåldern är ungefär tio.

 654. Barn från övriga Norden och Europa
  ligger på 7,5 år.

 655. Barnen med tuffast förutsättningar
  har också kortast tid kvar i skolan.

 656. Man kan inom ramen för skolans
  uppdrag och tid hitta möjligheter-

 657. -att ge barn lovskola,
  längre skoldagar och liknande.

 658. Det har man gjort,
  med lite skiftande resultat.

 659. Svenska som andraspråk - 105 timmar.
  Det har varit skiftande resultat.

 660. Lovskola vet jag
  att regeringen tittar på.

 661. Obligatorisk lovskola.

 662. Det går man med på.

 663. Fritid är en viktig resurs - fritids
  för dem som har rätt till det.

 664. I vissa kommuner får inte barn
  upp till årskurs 3 gå på fritids.

 665. De äldre får gå hem
  när skolan är slut.

 666. Det är fel. Barn ska vara
  i de miljöer där majoriteten finns.

 667. Det finns möjligheter att inom skolan
  bereda mer plats för eleverna-

 668. -och kanske inte
  sätta dem i lägre årskurser-

 669. -eller förlänga skolplikten
  i första taget.

 670. Tack ska ni ha. Vi ses.

 671. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Flyktingskap, lärande och resiliens

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Nihad Bunar är professor i barn- och ungdomsvetenskap och föreläser om villkor för inkludering av och lärande för nyanlända barn. Både ensamkommande och barn i familj berörs. Hur kan man förbättra villkoren för lärande och inkludering? Och hur skapar man möjliggörande kontexter kring barnen? Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Immigration
Ämnesord:
Inkluderande utbildning, Invandrarbarn, Invandrarelever, Pedagogisk metodik, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolforum 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Empatisk nyfikenhet

Hur växer olika våldsutövande identiteter fram? Vilken övertygelse har personer med en sådan identitet? Identitet, det egna jaget, uppstår inte av sig själv inifrån individen. Det finns alltid ett sammanhang och ett samhälle omkring. Hur kan vi hantera det? Christer Mattsson är tillförordnad föreståndare för Segerstedtinstitutet och föreläser om vad som är att föredra av empatisk nyfikenhet eller konfrontation. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Nyanlända i klassrummet

Elevens drömmar, kunskaper och erfarenheter är ofta dolda för oss när vi inte kan kommunicera med henne eller honom. Hur kan vi genom ett öppet och inkluderande förhållningssätt arbeta effektivt och se alla nyanlända elever som resurser i klassrummet? Vad säger forskningen om hur nyanlända lär sig språk och hur bör det påverka undervisningen? Camilla Jönsson, förstelärare på introduktionsprogrammet på Hässleholms gymnasium, föreläser. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Textsamtal och bildpromenader

Texter och bilder finns överallt - i undervisningen är de i centrum. Skönlitteratur och faktatexter, konstverk och dokumentära bilder bjuder in till fördjupande samtal. Samtalen kan beröra det mesta: grammatik, ordförråd, berättarteknik och genre. De bidrar till ett rikt och nyanserat språk. Anne-Marie Körling är lärare, författare och tidigare läsambassadör. Hon ger konkreta tips på hur man ställer frågor och berättar om vad de viktiga följdfrågorna bidrar till. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Hjärnkunskap för en likvärdig skola

Att få sina elever motiverade, engagerade och fokuserade kan vara en utmaning. Genom att kombinera pedagogik med hjärnforskning kan man hitta nya vägar och se nya möjligheter. Kunskap om kognitiv och affektiv neurovetenskap ger ökad förståelse för inlärningssvårigheter i form av bland annat motivations-, uppmärksamhets- och koncentrationsproblem. Sådan kunskap synliggör också vilka utmaningar elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möter. Åke Pålshammar, neuropsykolog, och Anna Nygren, livsstilspedagog, föreläser. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Läraren och den stökiga eleven

Emil Häggbom hamnade tidigt i utanförskap kantat av kriminalitet och missbruk. Skolan förknippade han med oro och ångest. Han var sällan på lektionerna, men det fanns en lärare vars lektioner han hade full närvaro på. Det var Katarina Åkerman Gustafssons lektioner. Hon och Emil föreläser tillsammans om dyslexi, adhd och om vad som fick Emil att gå på hennes lektioner. Emil utbildar sig till socialpedagog och har under några år arbetat med ungdomar med problematik av missbruk och kriminalitet. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Grejen med grammatik

Grammatik är kärnan i människors kommunikation. Hur kan man förmedla det till sina elever på ett sätt som stärker deras språk? Och hur kan man som lärare ta sig an grammatiken om man känner sig osäker? Sara Lövestam, sfi-lärare, språkvetare och författare, föreläser i syfte att inspirera och motivera lärare. Hon ger tips kring metodik och pedagogiska ingångar till ämnet grammatik. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Flyktingskap, lärande och resiliens

Nihad Bunar är professor i barn- och ungdomsvetenskap och föreläser om villkor för inkludering av och lärande för nyanlända barn. Både ensamkommande och barn i familj berörs. Hur kan man förbättra villkoren för lärande och inkludering? Och hur skapar man möjliggörande kontexter kring barnen? Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Efter diagnosen

Vi får ofta höra att individuella anpassningar krävs för elever med funktionsvariationer men får sällan veta hur det ska gå till. Mängden elever som får diagnoser som dyslexi, autism, språkstörning och adhd ökar. Men en utredning som leder till diagnos är bara ett första steg, avsett att peka ut en riktning. Logopeden Anna-Karin Arnald reder ut begreppen träning, anpassningar, hjälpmedel och särskilt stöd. Utifrån den senaste forskningen ger hon handfasta tips. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

NPF-säkrad skola

Många av de elever som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upplever sin skolgång som problematisk. Det kan leda till utanförskap och uppgivenhet. Elinor Kennerö Tonner är grundskollärare i svenska och engelska och har länge arbetat med att NPF-säkra en grundskola i Huddinge. Hon ger exempel på hur du som pedagog kan skapa en mer tillgänglig skola som alla elever gynnas av. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Hjärna i förskolan

Ett barns handlingar styrs av erfarenheter, förmågor, färdigheter och de krav som ställs. Hjärnan reglerar handlingarna, men också tankar och känslor. Psykologen David Edfelt beskriver barnets och hjärnans utveckling. Anknytning, socialt samspel, känslor, lek, lärande och stress är viktiga begrepp i föreläsningen. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Makerspace i skolan

Vad är makerkultur och makerspaces och hur knyter det an till lärande? Vad innebär det för skolan att skapa med både analoga och digitala material och verktyg? Carl Heath som är senior forskare vid RISE Interactive föreläser om de här frågorna. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Aktiv läskraft

Barbro Westlund är lektor i läs- och skrivutveckling och föreläser om hur man kan arbeta med konceptet aktiv läskraft. Konceptet bygger på forskning om läsförståelse. Hur kan du anpassa metoder och modeller så att de passar din elevgrupp? Westlund utgår ifrån begreppen mångfald, inkludering, likvärdighet, engagemang och ansträngning. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Entreprenöriellt lärande i fritidshem

Genom exemplet Legotown visar forskare och pedagoger hur de skapar en meningsfull fritid och rustar eleverna för en osäker framtid med en föränderlig arbetsmarknad. Jonas Berggren och Per-Ola Friman är fritidspedagoger och föreläser om entreprenöriellt lärande. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Forskningsnytt om formativ bedömning

Åsa Hirsh, forskare i pedagogik, talar här om begreppet formativ bedömning, ett begrepp som används flitigt i svensk och internationell forskning. Hon anser att det behövs en mer kritisk hållning till begreppet. Frågor som är viktiga att ställa är exempelvis: Hur påverkas elevers lärande och välmående av formativa metoder? Hur används formativ bedömning i syfte att analysera och förändra undervisningen? Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Snabbspår och långspår

Det sitter en bildlärare och kör taxi på Stockholms gator. Och i Kista galleria står en geografilärare och skakar en påse med sallad. Det snabbspår för nyanlända med lärarexamen som nyligen lanserades är tänkt att ge kortare vägar till jobb och samtidigt bidra till att lösa lärarbristen i Sverige. Men hur bra har vi varit på att ta till vara den lärarkompetens som finns bland de många människor som kommit till Sverige under lång tid? Vi hör tre berättelser som handlar om hinder på vägen, slocknade drömmar och om mödan och tålamodet som krävs av den som ändå lyckas ta sig fram.