Titta

UR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

UR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Om UR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Föreläsningar och samtal med några av Sveriges främsta experter inom områden som präglar skolbibliotekariens yrkesvardag. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017 : Att skapa en läsareDela
 1. Man kan inte ställa en enda fråga
  utan att man positionerar nån.

 2. Utan att man visar
  en viss moralisk syn på världen.

 3. Hej! Trevligt att vara här.

 4. Jag heter Eva Nilsson och är forskare
  på Stockholms universitet.

 5. Jag doktorerade i våras, men är
  gammal svensk- och engelsklärare.

 6. Jag har skrivit en studie
  som jag kallar "Att skapa en läsare".

 7. "Läsarter
  och läsare av litterär text"-

 8. -"i svenskämnets nationella exami-
  nation på gymnasiet åren 1968-2013".

 9. En lång och jobbig titel, men den
  ramar in bra vad det här handlar om-

 10. -och vad jag ska prata om i dag.

 11. Det handlar om läsarter, läsare
  av litterär text i svenskämnet-

 12. -och om nationell examination.
  I det här fallet centralprov-

 13. -och nationella prov
  från 1968 till 2013.

 14. Det är alltså en historisk studie.

 15. Så här ser boken ut.
  Jag gör lite reklam.

 16. "Att skapa en läsare". Jag utgår från
  kursplanerna och ämnesplanerna-

 17. -i hur man formulerar syftet med
  att läsa skönlitteratur i skolan.

 18. Jag har mycket text
  på mina powerpoints.

 19. Men ni behöver inte läsa det.
  Jag plockar ut saker att lyfta fram.

 20. När vi motiverar och talar om syftet
  med att läsa skönlitteratur i skolan-

 21. -gör vi det utifrån att det ska vara
  en identitetsskapande aktivitet.

 22. Man ska förstå sig själv-

 23. -man ska stärka den personliga
  och kulturella identiteten-

 24. -och man ska lära känna sin omvärld
  och sig själv.

 25. Så det är stora mål man har med att
  läsa skönlitteratur i kursplanerna.

 26. Jag har plockat ut de här
  från 1970, Lpf 94-

 27. -och den nya kursplanen för gymnasiet
  som kom 2011.

 28. Jag undrade hur de här stora målen
  kan operationaliseras i skolan.

 29. Hur ska eleven läsa litteraturen och
  vad ska eleven kunna om litteratur?

 30. Vilka elever vill vi ha och vilka
  kompetenser vill vi att de ska ha-

 31. -när de läser skönlitteratur
  för att lära känna sig själva?

 32. Jag har fokuserat på nationell
  examination, som jag kallar det.

 33. Alltså centralprov
  och nationella prov-

 34. -som tog vid 1968 från den gamla
  studentexamen som fanns tidigare.

 35. Att jag väljer att forska om prov
  har att göra med att dessa ska...

 36. Det här är ju nånting
  som angår alla elever i skolan.

 37. Alla på gymnasiet
  har nationell examination.

 38. Det är inte en lärares val av
  uppgifter, utan nånting tvingande.

 39. Vi måste göra de här proven. Rektor
  och lärare tycker att det är viktigt.

 40. Eleverna tycker också det. Nu
  ska de även stärka betygen vi sätter.

 41. Nationella proven
  ska konkretisera kursplanerna.

 42. Man ska arbeta för likvärdighet.
  Vi har ett målrelaterat betygssystem.

 43. Det betyder att vi måste ha en slut-
  examination som är lika för alla.

 44. Vägen till målet kan se olika ut.

 45. Men när det kommer fram till det vi
  sätter betyg på, ska det vara samma.

 46. Proven ska också
  styra undervisningen.

 47. Vi måste ha undervisat så att de kan
  klara av kunskaperna som testas.

 48. Min forskning är inom
  det litteraturdidaktiska fältet.

 49. Men det är också bedömningsforskning,
  fast jag börjar i andra änden.

 50. Jag ska visa hur man kan se på detta.

 51. Att proven ska styra undervisningen
  har inte jag hittat på.

 52. Det är uttalat
  från dem som gör proven.

 53. Tor Hultman, som var provkonstruktör
  under de gamla centralproven menar:

 54. Också när man införde läsförståelse-
  testerna i svenska 1 på gymnasiet-

 55. -säger Anne Palmér,
  som är provkonstruktör för dessa:

 56. "Förhoppningsvis kan delprov B
  bidra till"-

 57. -"att fästa lärares och elevers
  uppmärksamhet på aspekter som krävs"-

 58. -"för att förstå och ta till sig
  skönlitteratur och sakprosa."

 59. Så det här är ett sätt för staten att
  styra det lärare gör i klassrummet.

 60. Vi har en demokratisk skola-

 61. -där alla ska ha samma möjligheter
  att nå de krav som vi ställer på dem.

 62. Det gör vi genom examination.

 63. Jag har tittat på alla prov
  från -68 till 2013.

 64. Centralprov hade man
  på tvååriga linjer i årskurs två.

 65. Man hade det på treåriga linjer
  i årskurs två och årskurs tre.

 66. Man hade nationella prov
  som kom 1996 fram till 2013.

 67. I svenska 1 som tog vid
  när det kom 2011...

 68. Man har det i svenska 1
  och svenska 3.

 69. Men svenska 3-provet året som jag
  tittade på är sekretessbelagt.

 70. Jag har bara kunnat använda ett prov
  från svenska 1.

 71. Och provet 2011 i svenska 3
  handlade inte om skönlitteratur.

 72. Och det är den litterära läsningen
  som jag är intresserad av.

 73. Det här blir ett stort material.
  Jättemånga prov.

 74. Men vad jag har gjort är...
  Här har vi ett prov.

 75. Så här kunde centralproven se ut.
  Det här från 1986 hade temat idrott.

 76. De här uppgifterna 1-6
  handlar inte om skönlitteratur.

 77. Utan då kan man diskutera
  om idrott är bra för...

 78. Ska kvinnor och män idrotta på lika
  villkor? Är det bra att idrotta?

 79. Men här nere kommer en uppgift som
  kan handla om att göra en stilanalys.

 80. Då kan det vara
  en litterär text man ska läsa.

 81. På så sätt blir det inte
  ett så jättestort material.

 82. Men jag har läst allihop.
  Det blev 152 skrivuppgifter-

 83. -och 64 läsuppgifter.
  Alltså läsförståelse eller läsprov.

 84. Syftet med min undersökning var:

 85. Det är väldigt akademiskt, men jag
  ska visa er hur det kan se ut.

 86. Jag utgår från konstruktionism
  och diskursanalys.

 87. Hur vi talar om nåt får betydelse för
  vad vi talar om.

 88. Därför blir talet om nånting
  viktigt och intressant att analysera.

 89. Positioneringsanalys
  och interpellation.

 90. Så som man tilltalar nån får
  betydelse för hur denna kan svara.

 91. Interpellationen styr
  vem man kan vara i sitt svar.

 92. Och hur man läser en text
  får betydelse för vad man läser.

 93. Jag ska gå igenom de här sakerna.

 94. De mest frekventa läsarterna är
  den teknisk-analytiska och faktiva-

 95. -tillsammans med metalitterär
  och värderingsorienterad läsart.

 96. Man ska leta efter
  en tydlig författarintention.

 97. Läsarens möjligheter blir begränsade.

 98. Uppgifterna blir längre över tid.

 99. Eleven går från
  att nästan alltid vara elev-

 100. -man tilltalas som elev-

 101. -till att vara skribent,
  till exempel i ett magasin.

 102. Det finns också en moralisk hållning
  till litteraturen och samhällsfrågor.

 103. Vi börjar med läsart.
  Vad är en läsart?

 104. Mikael Tengberg, som disputerade med
  avhandlingen "Samtalets möjligheter"-

 105. -definierar begreppet som:

 106. Tengberg har sex olika läsarter
  i sin avhandling.

 107. Men läsarter kom inte Tengberg på.
  Många forskare diskuterade det.

 108. Rosenblatt diskuterade redan 1938
  estetisk och efferent läsart.

 109. Den estetiska läsarten ska beröra.

 110. Den efferenta
  plockar ut nåt ur texten.

 111. Vi känner igen det i skolan.
  De får frågor till texterna.

 112. De ska hitta svar i texterna.
  Alltså plocka ut information.

 113. Skolan har väl också velat komma åt
  den estetiska läsupplevelsen-

 114. -eftersom litteraturen då
  kan få betydelse för oss.

 115. När jag går igenom det här materialet
  hittar jag en mängd läsarter.

 116. Jag har inspirerats
  av tidigare forskare.

 117. Jag kategoriserar
  alla de här frågorna i läsarter.

 118. Den största läsarten
  är den teknisk-analytiska läsarten.

 119. Den tar jag
  från Mehrstams avhandling.

 120. Då ska man läsa med fokus på form.
  Hur nåt är skildrat.

 121. Alltså göra en litterär analys.

 122. Faktiv och fiktiv läsart
  är taget från Steffensen.

 123. I den faktiva läsformen relaterar man
  det man läser till nåt ute i världen.

 124. Man kan diskutera ett samhällsproblem
  efter att man läst en novell.

 125. I den fiktiva läsarten
  måste man förstå texten-

 126. -utifrån de kunskaper man har
  av att läsa själva texten.

 127. Värderingsorienterad
  kommer från Tengberg.

 128. I den vill vi att eleven ska tala om
  vad den tycker om texten.

 129. I den metalitterära ställer man sig
  ovanför. Vad är läsning?

 130. Vad är litteraturens roll
  i samhället? Läsarens roll?

 131. Betydelseorienterad är som det låter.

 132. Hur kan vi förstå
  litterär gestaltning?

 133. Det ses ofta i läsförståelsetesterna.

 134. Jag ska illustrera med en massa text
  tre olika läsarter.

 135. Det här är från 1972 och har temat
  teater och teaterdebatt.

 136. 5, 6 och 7 efterfrågar
  olika läsarter. Den första:

 137. "Jämför 'Sandlådan'
  och 'Et dukkehjem'."

 138. "Analysera texternas verkningsmedel,
  t.ex. dialog, språk och stil."

 139. Då kan man göra en textanalys. Det är
  en tydlig teknisk-analytisk läsart.

 140. Med fokus på formen ska eleven
  ta sig an de här båda pjäserna.

 141. Dramerna ska man kanske säga.
  Den andra frågan:

 142. "Avgränsa och analysera
  ett samhällsproblem i 'Sandlådan'."

 143. "Belys problemet med egna erfaren-
  heter och texter i materialet."

 144. Här ser jag den faktiva läsarten-

 145. -där du ska plocka ut
  ett samhällsproblem och diskutera.

 146. Så du lämnar texten för att diskutera
  till exempel kvinnofrågan-

 147. -eller nåt sånt.

 148. Och uppgift sju här.
  Den tredje frågan.

 149. "På Det Kongelige Teater i Köpenhamn
  kan man läsa 'Ej blot til Lyst'."

 150. "Tycker du att teaterns uppgift
  är att roa mer än att oroa?"

 151. Här är det den metalitterära. Vad har
  litteraturen för roll i samhället?

 152. Det här ska man diskutera.
  Det är intressant. Det är 1972.

 153. Artonåringar skriver de här proven.

 154. Jag tror inte att man skulle ha
  frågat om teaterns roll i dag.

 155. Jag ska visa de andra läsarterna
  utifrån de här frågorna.

 156. Hur man kan se de här skillnaderna.

 157. I det här provet...
  Det är sju frågor i detta prov.

 158. Då ska eleven välja en av dem.

 159. Så det blir väldigt olika
  vilken fråga man tar sig an.

 160. I den betydelseorienterade läsarten
  ska man kunna tolka litteraturen.

 161. Man ska kunna se
  vad en litterär gestaltning betyder.

 162. Det som gestaltas i texten.

 163. Det här är från "Begravningen"
  av Gerda Antti.

 164. Det handlar om en hotfull situation.
  En ung flicka kommer hem sent.

 165. Pappan är arg, mamman är rädd och
  arg, och så samspelet dem emellan.

 166. Man kan fråga: "Hur hade Sonja velat
  hindra fadern från att bli arg?"

 167. "På vilket sätt är modern enligt
  Sonja skyldig till situationen?"

 168. Man ska förstå vad som gestaltas i
  texten och vad det får för betydelse.

 169. Faktiv läsart såg vi när vi skulle
  diskutera "Et dukkehjem" och...

 170. ..."Sandlådan" 1972.

 171. Vi ser några fler här. De är vanliga.

 172. Här har jag tagit ett utdrag
  ur en uppgift från vårterminen 1998.

 173. Man utgår ifrån texten,
  och sen diskuterar man inlärning.

 174. Då tar man också med
  egna erfarenheter.

 175. Så den här texten är liksom
  ett avsteg, och sen lämnar vi den.

 176. Man kan känna igen
  att vi använder de här texterna.

 177. Speciellt när vi har det tematiska
  där vi ska jobba ämnesövergripande.

 178. Texten ska inte läsas som litteratur,
  utan som ett inlägg i...

 179. Det ska bredda textmaterialet.

 180. Den andra uppgiften från höstterminen
  -99 är också bara ett utdrag.

 181. "Diskutera hur resonemangen kring
  utbildning och yrkesval skildras."

 182. "Hur kan olika generationers synsätt
  påverka relationerna?"

 183. Där har man utgått från en novell.

 184. Sen ska man diskutera
  de olika resonemangen.

 185. "Den här skildringen"
  innebär en teknisk-analytisk läsart.

 186. Men man ska ändå reflektera över hur
  generationer hanterar ett problem.

 187. Den fiktiva läsarten är
  att vi stannar kvar i texten.

 188. Jag har tagit ett citat från
  Steffensen, som är dansk forskare.

 189. "Man försöker finna ut betydelsen av
  nåt och liknar det med förkunskap"-

 190. -"och försöker få textförståelsen
  och tolkningen att hänga samman."

 191. "Men den fiktiva läsformen kan man
  inte jämföra entydigt med nåt."

 192. I den fiktiva läsarten
  måste man förstå texten-

 193. -utifrån det som gestaltas i texten.

 194. I mitt material
  har jag främst sett den-

 195. -i texter där man ska transformera
  en genre till en annan.

 196. Här ska man läsa
  Nils Ferlins "John Boy" - en dikt-

 197. -och så ska man göra om detta
  till ett romankapitel.

 198. Vi är fortfarande inom fiktionen. Vi
  diskuterar inte i en debattartikel.

 199. Vi rör oss inom litteraturen.

 200. Även här måste eleven förstås ha
  en viss kompetens kring vad genre är-

 201. -och var det skiljer sig åt.
  Nån teknisk-analytisk kompetens.

 202. Men framför allt
  kan man inte lämna texten.

 203. I den värderingsorienterade läsarten
  skulle man värdera litteraturen.

 204. Är det här nåt bra eller nåt dåligt?

 205. I skolan ska vi alltid diskutera
  att litteraturen är bra och varför.

 206. Här har man gett tre texter. "Sagan
  om Frankenstein" av Danielsson-

 207. -och Hjalmar Gullbergs
  och Bodil Malmstens dikter.

 208. Och man ska berätta...
  "Ditt bidrag"... Nu ska vi se.

 209. "Beskriv texten så att läsaren
  förstår vad som gör den läsvärd"-

 210. -"i innehållet (handling och budskap)
  och formen (t.ex. språk och stil)."

 211. Det är tekniskt-analytiskt.

 212. Men jag menar att du framför allt
  ska värdera litteraturen.

 213. Litteraturen är läsvärd och du ska
  motivera varför den är det.

 214. Det var om hur man kan se läsarter
  i materialet.

 215. Den teknisk-analytiska och den
  faktiva läsarten var de vanligaste.

 216. I läsförståelsetester och läsprov ser
  man den betydelseorienterade mest.

 217. Litteratur, då.
  Vi ska diskutera litteratur i skolan.

 218. Lärare är utbildade i
  litteraturvetenskap.

 219. Vi har... Vi utgår från kunskapen
  som kommer från universitetet.

 220. Jag har tagit
  en kommunikationsmodell-

 221. -som tar upp tre, fyra viktiga
  positioner i litteraturvetenskapen.

 222. Främst de tre första:
  författare, text och läsare.

 223. Det är ungefär det man pratar om
  i den här vetenskapen.

 224. Inom litteraturvetenskapen
  talar man om att författaren är död.

 225. Läsaren ger liv åt texten,
  inte författaren.

 226. Beardsley och Wimsatt sa på 50-talet
  att det intentionella felslutet...

 227. Läser vi med fokus på vad författaren
  har för intention med sin text-

 228. -så kan vi tolka texten helt fel.

 229. Dessutom har vi sällan tillgång till
  författaren. Men vi har texten.

 230. Den måste kunna tala för sig själv.

 231. Jag har försökt reda ut text.
  Jag pratar om skönlitterär text.

 232. Vad är litterär text
  och vad är fiktion?

 233. Det som kallas litteratur
  har med kvaliteter att göra.

 234. Fiktion är om det är sant eller inte.
  Det blir svårt för mig att använda-

 235. -när jag mejslar ut
  hur man läser skönlitteratur.

 236. Så jag har gått på de genrer som
  skolan talar om som skönlitterära.

 237. Roman, novell, lyrik och drama.
  Jag har också tagit med fabel.

 238. Läsare är det jag vill få fram. Vad
  är det för läsare som skolan vill ha?

 239. Teorier om läsare kan vi se
  i Isers prat om tomrummet.

 240. Tomrummet är den del där läsaren
  kommer in och kan ge sin tolkning av-

 241. -göra nåt med och förstå texten.
  I tomrummet blir läsaren medskapare.

 242. Jag har försökt titta på hur man kan
  se på dessa positioner i uppgifterna.

 243. Jag har också försökt
  kontextualisera den här bilden-

 244. -där själva frågorna ligger inbäddade
  i de här uppgifterna.

 245. Om vi börjar på författare,
  hur ser det ut i provuppgifterna-

 246. -när det handlar om författar-
  intentionen? I skolan är den levande.

 247. Vi ska försöka förstå texten
  utifrån författarens intention.

 248. Vt -70.
  Temat var "Familjen och äktenskapet".

 249. Eleven ska göra en jämförande analys
  av Hildebrands och Åkessons dikter.

 250. "Deras syn på äktenskapet ställs i
  relation till det övriga materialet."

 251. I dikterna har vi Hildebrands
  och Åkessons syn på äktenskapet.

 252. Inte vad texten har för syn,
  utan det är författarens syn.

 253. 1976. Temat var människans framtid.

 254. "Välj ut en av texterna
  och undersök vad författaren vill"-

 255. -"till vilka han främst vänder sig"-

 256. -"och vilka språkliga medel
  han använder för att nå sitt syfte."

 257. Så vi har texten för att luska ut
  vad författaren har sagt.

 258. Det går tillbaka till det romantiska
  idealet om författaren som geni.

 259. Det är texten vi har
  för att få fatt i vad författaren sa.

 260. Det här är äldre uppgifter.
  Även i dem längre fram-

 261. -är författarintentionen synlig.

 262. I texthäftet från vårterminen -87...
  Temat är "Tiden".

 263. "Litterära författare och konstnärer
  förhåller sig till tiden."

 264. "Välj ut några texter och bilder och
  försök tolka hur de ser på tiden."

 265. Vi ska inte tolka vad texten säger
  om tiden, utan författarnas syn.

 266. Vt -90 är temat "Resor".

 267. "Skildringar av resor kan bli olika
  beroende på tid och genre."

 268. "Dessutom
  sätter författaren sin prägel."

 269. "I häftet beskrivs på olika sätt
  en resa."

 270. "Välj ett par texter och jämför hur
  författarna beskriver sina intryck."

 271. "Behandla innehåll
  och framställningssätt."

 272. Man ska diskutera texternas läsvärde.

 273. Här ser vi teknisk-analytisk
  och värderingsorienterad läsart.

 274. Man ska diskutera läsvärdet.

 275. "Jämför hur författarna beskriver
  sina intryck."

 276. Då blir det att det nästan blir lite
  biografiskt eller självbiografiskt.

 277. Man kan se det här med Iser.

 278. Men jag har främst arbetat med
  positioneringsanalys-

 279. -interpellation
  och subjektspositioner.

 280. Ett sätt att prata om positionerings-
  analys är att titta i varje fråga.

 281. Vem efterfrågas och utifrån
  vilka kompetenser ska man svara?

 282. "Hur tänker du om utbyggnaden av
  Stockholms tunnelbanenät som kvinna"-

 283. -"pensionär eller småbarnsförälder?"

 284. Det gör man ju
  utifrån de kompetenser man har.

 285. Jag svarar antagligen olika beroende
  på hur jag positioneras i frågan.

 286. Frågorna är viktiga för
  hur vi kan svara.

 287. Frågorna är styrande. De styr
  subjektet in till en viss position.

 288. De subjektspositioner som jag har
  sett är tydliga i materialet-

 289. -och då tänker jag den läsare som man
  efterfrågar - de är tre kategorier.

 290. Sen har jag en del underkategorier.

 291. Jag ska visa hur man kan se detta
  i materialet.

 292. Det litterära, det psykologiska
  och det politiska subjektet.

 293. I det litterära subjektet ska man
  kunna visa litterär formkompetens.

 294. Det ligger nära de här läsarterna.

 295. I formkompetensen ska man analysera
  litteraturen med fokus på form.

 296. Man ska också kunna skriva litterärt.

 297. Man ska transformera
  en genre till en annan.

 298. Och man ska framför allt
  vara litteraturintresserad.

 299. Det psykologiska subjektet. Man ska
  förstå sig själv genom litteraturen.

 300. Man ska relatera litteraturen
  till sig själv.

 301. Man ska förstå gestaltandet
  av andras känslor.

 302. Man ska också psykologiskt förstå-

 303. -olika motiv till att läsa olika
  litteratur. Genrer, framför allt.

 304. Sen det politiska subjektet.
  Kulturdebattören.

 305. Man ska kunna diskutera
  och debattera kultur.

 306. Man ska också kunna debattera
  samhällsfrågor.

 307. De här positionerna
  är tydliga i materialet.

 308. Jag ska visa hur det kan se ut.

 309. Litterär formkompetens har vi sett
  i den teknisk-analytiska läsarten.

 310. Ska man göra de här uppgifterna,
  måste man ha kunskap om...

 311. ...innehåll, komposition, menings-
  byggnad, ordval, bildspråk och rim.

 312. I den här uppgiften från -75
  hjälper man eleven...

 313. ...med vilka stilistiska verknings-
  medel man ska använda i sin analys.

 314. Men det kan också se ut som i den här
  från -82:

 315. "Jämför och kommentera
  innehåll och språk."

 316. Då måste man ha i bakhuvudet hur man
  ska göra när man analyserar dikter.

 317. Att det blir längre uppgifter
  kan vi se i en uppgift från -98.

 318. Då är vi framme på
  de nationella proven.

 319. Här är temat utveckling.
  Här har vi ganska mycket information.

 320. Men när vi tittar på det fetstilta
  här nere är det ungefär samma saker.

 321. Analysera, jämför och kommentera.

 322. Men vi har en hel berättelse innan.
  Vi ska titta mer på denna senare.

 323. När läsförståelseproven i svenska 1
  kommer 2011-

 324. -då ingår att kunna göra
  en litterär formanalys-

 325. -även i läsförståelsetesterna.

 326. Här är en fråga där man ska tolka
  en dikt bokstavligt och bildligt.

 327. Kan man inte de här begreppen,
  kan man inte göra uppgiften.

 328. Det fick jättestor kraft i skolan
  när de här proven kom.

 329. För som lärare tänkte man...
  Jag var själv lärare 2011-

 330. -och hade en klass som skulle skriva
  nationellt prov våren 2012.

 331. Jag tänkte att jag måste lära
  mina elever alla begrepp som finns.

 332. För det är jätteviktigt om de får
  en fråga om bokstavligt och bildligt.

 333. Annars har jag inte undervisat mina
  elever så att de klarar ett test.

 334. En sextonåring ska inte få en sån
  fråga utan att ha alla verktyg.

 335. Så det blev mycket fokus på
  att kunna analysera lyrik.

 336. Man ska kunna skriva litterärt.

 337. Det litterära subjektet
  måste kunna skriva...

 338. ...skönlitterärt om den ska ta sig an
  den här uppgiften.

 339. De här läsförståelsefrågorna
  måste man göra.

 340. De är i ett häfte
  där man testar läsförståelse.

 341. En sån här uppgift behöver man inte
  göra om man inte kan skriva.

 342. Du ska vara ett läsande subjekt.

 343. Ska man diskutera skönlitteratur
  på examinationen, ska du läsa.

 344. För du ska kunna ta
  ur din egen erfarenhet.

 345. Vi ser på det fetstilta. "Resonera om
  när, var, hur och varför du läser."

 346. "Diskutera
  vad läsandet betyder för dig."

 347. "Ge exempel på stora läsupplevelser."

 348. Utan detta
  kan man inte ta sig an uppgiften.

 349. Man förutsätter att man har stora
  läsupplevelser att berätta om.

 350. Man förutsätter också att man kan
  diskutera vad läsandet betyder.

 351. Man kan inte säga:
  "Läsandet betyder inget för mig."

 352. Den är på så sätt ganska styrande.

 353. -83. "Vi och vår litteratur".
  Då står det så här:

 354. Här måste man argumentera för
  bokens fördelar.

 355. Trots att många inte tycker
  att boken har de här fördelarna-

 356. -ska eleven skrivas ut från dessa
  och stå upp som läsambassadör.

 357. Det är intressant
  att man måste tycka om litteratur.

 358. Så kom jag på en uppgift.
  Den här är från -83.

 359. Den har faktiskt rubriken
  "därför läser jag inte".

 360. Det finns en lucka
  där man kan säga: "Jag läser inte."

 361. Men vi får ha det i tanken
  att det här är inom parentes.

 362. Att inte läsa är nåt man sätter inom
  parentes. "Okej, vi går med på det."

 363. Det står dock: "I litteraturen lär
  man känna människor och miljöer."

 364. "Man kan få avkoppling och spänning.
  Somliga deklarerar ändå"-

 365. -"att de klarar sig bra
  utan skönlitteratur."

 366. Om du inte läser, vill du kanske inte
  lära känna människor och miljöer.

 367. Du behöver inte få några idéer
  eller problem lösta.

 368. Inte heller avkoppling och spänning.
  På så sätt positioneras eleven-

 369. -att faktiskt argumentera för
  bokens fördelar.

 370. Så det är det litterära subjektet.

 371. Form, kunna skriva själv
  och vara intresserad av litteratur.

 372. Det psykologiska subjektet. Man ska
  läsa för att förstå sig själv.

 373. Därför finns det många frågor där man
  ska jämföra den här upplevelsen-

 374. -med en egen upplevelse.

 375. Eller sätta sig själv
  i relation till litteraturen.

 376. Man ska förstå
  gestaltandet av känslor.

 377. Den gick jag igenom under
  den betydelseorienterade läsarten.

 378. Jag tar samma exempel här.

 379. Det handlar om att man ska förstå
  hur modern påverkas av faderns ilska.

 380. Man måste ha psykologisk kunskap
  för att svara på de här sakerna.

 381. Man ska också förstå de psykologiska
  motiv som finns till läsning.

 382. Speciellt när det gäller genrer. Här
  är en uppgift om verklighetsflykt.

 383. "Ibland föredrar man fiktiva världar.
  Kanske är verkligheten för svår."

 384. "Vissa tycker att litteraturen är
  sannare än realistiska skildringar."

 385. "Många uppskattar fantasy och science
  fiction eller deltar i rollspel."

 386. Motivet till att man läser
  är inte längre rationellt.

 387. Utan man flyr. Det är emotionellt.

 388. Man ska förstå
  varför den här känslan tar över.

 389. Det kan vara
  att man har det lite jobbigt.

 390. Eller också för att man tycker
  att det är så bra litteratur.

 391. "Serietidningar och annan s.k. kiosk-
  litteratur innehåller ofta våld."

 392. "Varför är denna läsning så omtyckt?
  Varför gillar man att läsa om våld?"

 393. Här efterfrågas också
  psykologisk kompetens.

 394. Sen har jag tagit upp
  det politiska subjektet.

 395. Till exempel en kulturdebattör.

 396. Man ska kunna diskutera litteraturen-

 397. -eller i det här fallet
  vad vi ska ha teatern till.

 398. Och så samhällsdebattören.
  Det är de uppgifter som jag...

 399. De subjektspositionerna blir tydliga
  givet hur man efterfrågar saker.

 400. Jag sa ju att uppgifterna blev
  längre och längre.

 401. Det är väldigt tydligt.
  Centralprovens uppgifter var korta.

 402. "Välj två eller flera texter. Jämför
  och kommentera innehåll och språk."

 403. Det är inte så mycket mer.
  Det är väldigt kort information.

 404. På nåt sätt förutsätter man
  en kunskap som eleven har.

 405. Kommer vi fram till proven
  som gavs mellan -96 och 2013-

 406. -alltså nationella proven-

 407. -är det samma sak som eleven ska
  göra, men det är mycket information.

 408. Vi ska titta på den här berättelsen.

 409. När man snävar in eleverna att ta sig
  an litteraturen på ett visst sätt-

 410. -blir det ganska tydligt.

 411. "I häftet finns dikter från olika
  tider om utveckling inom samhället."

 412. Här har man talat om vad temat är.
  Det behöver inte eleven fundera på.

 413. "Strindberg, Diktonius,
  Martinson och Szymborska"-

 414. -"har kommenterat
  samhället de lever i."

 415. Man talar om
  att de kommenterat samhället.

 416. Sen sätter man in eleven
  i en fiktiv, autentisk situation.

 417. Den ska ge ett undervisningsunderlag.

 418. "Under en temadag
  om samhällsutveckling"-

 419. -"får du i uppdrag att undersöka
  hur dikter skildrar det."

 420. "Är författarna positiva"-

 421. -"eller uttalar de varningar för
  vad som kan komma?"

 422. Här finns två positioner
  som författarna kan inta.

 423. De kan vara positiva eller kritiska.
  Vi ser igen författarintentionen.

 424. Författarna framför i sina dikter sin
  egen kritik mot ett visst samhälle.

 425. Antingen är man positiv
  eller kritisk.

 426. "Din text ska ingå i ett häfte som
  blir resultatet av elevernas arbete."

 427. "Analysera och jämför hur samhälls-
  utvecklingen skildras i dikterna."

 428. Det är det som skildras i dikterna.

 429. "Likheter och skillnader i innehåll.
  Kommentera formen (t.ex. språk)"-

 430. -"som betyder mycket för
  hur vi uppfattar innehållet."

 431. Inte "det kan betyda mycket"-

 432. -eller: "Tycker du att det påverkar
  hur du uppfattar innehållet?"

 433. Utan "det betyder mycket".
  Det är en fast position.

 434. Man ska belysa sina iakttagelser
  med citatet.

 435. Jag pratade om läsaren.
  Eleven kan fylla i tomrummet.

 436. Men det är ganska lite man kan fylla
  i för att instruktionen är så lång.

 437. Det lämnas inte så mycket
  till eleven.

 438. Det kan ses som hjälp till eleven.

 439. Eleven får en massa information
  som den kan använda i sina svar.

 440. Men det är också väldigt styrande
  för hur man kan se på litteraturen.

 441. När jag som gymnasielärare
  och ämnesutvecklare på min skola-

 442. -gick till alla elever
  som skrev proven-

 443. -fick jag många gånger säga:
  "Gör det fetstilta."

 444. För här kan man göra en massa saker.
  Man blir "lost" i detta.

 445. Det här ska du göra.
  Det ska jag bedöma.

 446. På så sätt kan man se
  att det är samma sak-

 447. -men man har mycket mer stöttning
  eller styrning-

 448. -beroende på hur man ser på det.

 449. Man kan också se
  att eleven på centralproven-

 450. -nästan uteslutande var elev.
  Man tilltalades som elev.

 451. "Jämför två dikter."
  Inte "du ska göra", utan "gör".

 452. "Jämför två av materialets dikter.
  Visa på likheter och olikheter."

 453. Det är en elev som ska göra den.
  Eleven ska ha en viss formkompetens.

 454. När vi går in på
  de nationella proven-

 455. -då har eleven alltid
  en skribentroll.

 456. Det kunde vara
  att man ska göra ett elevunderlag-

 457. -eller ett undervisningsunderlag
  till en lektion.

 458. "Skriv nåt som man kan använda där."

 459. Men eleven ger sig också ofta ut på
  en marknad.

 460. "Du arbetar
  som praktikant på ett månadsmagasin."

 461. "Redaktören planerar
  ett nummer om kriminalberättelser."

 462. "Du ska skriva om hur kriminal-
  berättelser kan vara skrivna."

 463. Det här är ett sätt få eleven
  att skriva mottagaranpassat.

 464. Ibland blir det här problematiskt.

 465. För det är bara läraren
  som läser det här.

 466. Inte kan en elev i gymnasieskolan-

 467. -skriva en litterär analys
  i ett månadsmagasin.

 468. Vi kan inte heller bedöma det på det
  sättet, men så skriver man fram det.

 469. En uppsats är inte bara en uppsats.
  Det är artiklar, debattartiklar-

 470. -och större skribentuppdrag.

 471. Eleven vet egentligen att...
  Mycket av de här instruktionerna...

 472. Även om man är ute på en marknad
  och skriver en artikel-

 473. -är instruktionen egentligen
  att man ska skriva en uppsats.

 474. För gör man det som står, blir det
  ungefär samma text som uppsatsen.

 475. Det här är också nånting som man har
  uppmärksammat i tidigare forskning.

 476. Jag skrev en lic-uppsats
  om hur elever skriver en krönika.

 477. Då läste jag 113 elevtexter.

 478. Ingen av dem var en krönika.
  En krönika är svår att skriva.

 479. Jag tittade på instruktionen.
  Den ledde inte fram till en krönika.

 480. Den ledde fram till en uppsats.
  Det skrev eleverna.

 481. Man ska ha källhänvisningar.
  Det har man sällan i en krönika.

 482. Men skolan vill testa det här.

 483. Så det kan vara problematiskt
  att man är ute på en marknad.

 484. Jag pratade också om att man ska ha
  en viss moralisk hållning.

 485. Det ska man ha till litteraturen
  och samhällsfrågor.

 486. Om vi tittar på litteraturen
  skulle man vara läsambassadör.

 487. Man tycker om litteratur om man tar
  sig an de här uppgifterna. Ht 2000.

 488. Uppgift 1. "För barnboken".

 489. Barnboken är alltså god.

 490. Barnboken leder till att du får
  utveckla språk, tanke och fantasi.

 491. Eleven ska vara
  en slags ambassadör för barnboken.

 492. Den skulle ju inte vara en ambassadör
  för så kallad kiosklitteratur.

 493. Man läser science fiction eller går
  ut i cybervärlden för att man flyr.

 494. Man kanske flyr för att man har det
  tråkigt. Men barnboken är god.

 495. Ändå läser barn och ungdomar
  inte de här böckerna.

 496. Då måste eleven... Eleven läser.

 497. Här är i och för sig en modifiering.
  "Du har kanske själv barnboksminnen."

 498. Men om vi tittar
  längre ner i uppgiften:

 499. "Bjud på goda läsminnen
  från din egen erfarenhet."

 500. Här positioneras eleven
  som en läsande elev-

 501. -som inte är som de andra, utan som
  vi i skolan vill att den ska vara.

 502. När vi pratar om den faktiva
  läsarten, kan vi också se-

 503. -att när vi ska ta oss an samhället
  där ute med hjälp av litteraturen-

 504. -påbjuds vi också
  ett visst sätt att se på saker.

 505. "Den 'heliga' familjen" har vi här.

 506. Citattecken kring den "heliga"-

 507. -betyder att det är väldigt svårt
  att skriva att familjen är helig.

 508. Om vi också utgår ifrån
  "Romeo och Julia"-

 509. -så får man också...

 510. Då leds man in i att diskutera
  att familjen inte kan vara helig.

 511. Då skulle man inte ha satt
  "Den 'heliga' familjen".

 512. Och rubriken är ändå
  den rubrik du ska använda.

 513. Läsprov vt 1989. Det är ett utdrag
  ur romanen "Dansen genom sommaren"-

 514. -av Boo Green Jensen.

 515. Det handlar om en campingsituation.
  Det kommer ett gäng: Dark Angels.

 516. Ett knuttegäng.
  De sätter skräck i de här camparna.

 517. Eleven ska ge två tydliga exempel-

 518. -på handlingar som inte vanliga
  campare skulle utföra.

 519. Här måste man ha
  nån samhällsförståelse-

 520. -och man måste kunna skilja på
  vad en vanlig campare gör-

 521. -och en campare som är hotfull.

 522. Vi går över till läsförståelseprovet
  2011. Vi har den fiktiva läsarten.

 523. Vi har... Eller förlåt.
  Den faktiva läsarten.

 524. Vi har det i ett läsförståelseprov.

 525. Det här är ett utdrag ur
  Marguerite Duras "Älskaren"-

 526. -som handlar om...en flicka.

 527. Hon benämns som flicka i texten.

 528. Hon träffar en man.

 529. "Texten visar att det finns
  vissa viktiga skillnader"-

 530. -"som försvårar ett förhållande
  för dem. En är att han är äldre."

 531. "Skriv två andra skillnader
  i de tomma rutorna."

 532. Om man benämner nån som flicka
  och man, säger det nånting.

 533. Men att detta försvårar förhållandet
  kan man inte utläsa av texten.

 534. Det måste man utläsa av
  att man själv tycker det-

 535. -eller att samhället tycker det.

 536. I bedömningsanvisningarna
  kan man också skriva:

 537. "Han är rik, hon fattig."
  Det kan försvåra förhållanden.

 538. Det är också en moralisk ståndpunkt.
  Det behöver det inte göra.

 539. Det här tas av kunskap
  som vi har utanför texten.

 540. I texten står det bara
  att han är kines.

 541. Det ser han som ett problem
  för förhållandet.

 542. Men det tas inte upp här, förstås.

 543. Så. Min sammanfattning blir:

 544. Det finns historiska skillnader,
  främst i uppgifternas omfång.

 545. Eleven är elev i den gamla skolan.
  I dag har den en roll utanför skolan.

 546. Det finns också en moralisk hållning.
  Man ska tycka om litteraturen.

 547. Man kan också säga att det finns en
  styrning in i en specifik hållning-

 548. -även om frågor
  som faktiskt är utanför texten.

 549. Det finns
  en tydlig författarintention-

 550. -även om litteraturvetenskapen
  släppt den.

 551. Tolkningsmöjligheterna för eleven
  är ofta ganska snäv.

 552. Med detta sagt kan man inte ställa en
  enda fråga utan att positionera nån.

 553. Utan att man visar
  en viss moralisk syn.

 554. Detta är inte att kritisera
  dem som gör uppgifterna.

 555. Så fort man säger nånting eller
  främst när man inte säger nånting-

 556. -säger man också nånting.
  Det finns ingen neutral plats.

 557. Min tanke med att undersöka det här-

 558. -är att visa hur uppgifterna är
  när man gör en närläsning.

 559. Då ser man saker
  som man inte alltid ser.

 560. Det kan kanske också vara av vits
  att börja fundera lite på-

 561. -om vi kanske är lite för moraliska
  kring skönlitteraturen-

 562. -och att det också kan skrämma bort
  dem som vill göra revolt.

 563. Då kan texten bli nånting
  som snävar in de här möjligheterna.

 564. Det var det!

 565. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att skapa en läsare

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur skapar man en läsare? Vad behöver eleven kunna för att bedömas som en läsare? Bland annat handlar det om läsarter, menar Eva Nilsson, doktorand i språkdidaktik som forskat på samtliga nationella prov från 1968 till 2013. Här berättar hon mer om sin forskning. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor, Svenska > Läsning
Ämnesord:
Böcker och läsning, Folkbildning, Litteratursociologi, Litteraturvetenskap, Läsning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Skolbibliotekariens roll

Kan man skapa en magkänsla hos elever när det gäller källkritik på nätet? Det menar Magdalena Paulsson, skolbibliotekarie i Trelleborg. Här berättar hon om sitt arbete med att få kollegor och chefer att se på skolbibliotekarien med andra ögon samt om arbetet att tillsammans med eleverna kritiskt söka information på nätet. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Lära ut källkritik

Hur kan man höja kvaliteten i undervisning i informationssökning och källkritik? Sten Ivarsson berättar om hur man som skolbibliotekarie kan bli en effektiv resurs för både elever och lärare. Dels genom att öka och stärka samarbeten, dels hitta nya vägar för möten. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Från skolbibliotek till mediatek

Hur har den digitala samhällsutvecklingen sett ut de senaste åren och hur påverkar den skolbiblioteket? Cissi Andersson, IKT-pedagog, och Elisabet Niskakari, skolbibliotekarie, berättar om sitt arbete med att utveckla undervisningen och hitta nya sätt att motivera och inspirera elever med hjälp av digitala verktyg. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Att skapa en läsare

Hur skapar man en läsare? Vad behöver eleven kunna för att bedömas som en läsare? Bland annat handlar det om läsarter, menar Eva Nilsson, doktorand i språkdidaktik som forskat på samtliga nationella prov från 1968 till 2013. Här berättar hon mer om sin forskning. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Att arbeta läsfrämjande

Hur kan man locka barn till läsning? Skolbibliotekarien kan spela en central roll i detta, menar Anne-Marie Körling, författare, lärare och Sveriges läsambassadör 2015-17. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Det mångspråkiga biblioteket

Hur skapar man ett mångspråkigt skolbibliotek? Här berättar tre skolbibliotekarier från Gävle om ett kommunövergripande projekt med att hantera eventuella kommunikationssvårigheter med eleven. Vad är viktigt att tänka på för ett bra bemötande och hur kan man som bibliotekarie arbeta för att den nyanlända ska känna sig välkommen och bekväm på biblioteket? Medverkande: Brita Sjögren, Sara Gagge och Diana Hedin. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Skolbibliotekens roll för elevers lärande

Hur kan skolbiblioteken integrera aktuell forskning i sin praktiska verksamhet? Louise Limberg, senior professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, berättar om sitt forskningsintresse: samspelet mellan informationssökning och lärande, där frågor om informationskompetens utgör ett nav. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Forskningscirklar och design som lärande

Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov, problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer och system. Vi måste också våga utforska idéer som inte fungerar idag men som skulle kunna fungera om vi påverkar strukturer högre upp. Hur löser vi problem och hur håller vi fast vid nya idéer utan att falla in i rådande strukturer? Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.