Titta

UR Samtiden - Spelproblem i fokus

UR Samtiden - Spelproblem i fokus

Om UR Samtiden - Spelproblem i fokus

Vad säger lagen, forskningen och praktiken? Föreläsningar om olika former av spelberoende. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Till första programmet

UR Samtiden - Spelproblem i fokus : Spelproblem och åtgärder i Västra GötalandsregionenDela
 1. Det handlar om att på nationell nivå
  dammsuga landet och regionerna.

 2. Vad finns det stöd för? En effektiv
  vårdkedja eller vårdprocess.

 3. Malin Camper, representerar
  Västra Götalandsregionen.

 4. Jag är på koncernkontoret och enheten
  kunskapsstöd för psykisk hälsa.

 5. Charlotta Wilhelmsson, Västkom,
  de fyra kommunalförbundens-

 6. -samorganisation i länet,
  som samordnar de 49 kommunerna.

 7. Jag är processledare inom arbetet
  med handlingsplan för psykisk hälsa.

 8. Ja. Vi ska göra en liten exposé
  över fyra delar, kan man säga.

 9. En ganska snabb genomgång,
  vi hinner inte med en fördjupning.

 10. Det vi har samlats för här i dag
  som berör spelberoende-

 11. -är ju en liten fråga
  inom allt arbete vi gör på länsnivå-

 12. -både inom regionen och inom
  kommunerna i området psykisk hälsa.

 13. Men det som är på tapeten nu är
  överenskommelsen vi behöver få till-

 14. -som reglerar ansvar och samverkan
  mellan kommun och region.

 15. Vi ska nämna kort ett arbete
  vi har jobbat med ett tag-

 16. -men som just nu är rykande hett,
  en handlingsplan för psykisk hälsa.

 17. Vi ska prata lite kort om regionalt
  resurscentrum för psykisk hälsa-

 18. -också ett rykande hett arbete.

 19. Och jag ska nämna nåt om det
  som det rört sig om på förmiddagen-

 20. -inrättandet av en regional
  specialistmottagning inom regionen-

 21. -för personer med spelproblematik.

 22. Jag ska kort nämna sjukvårdsavtalet.
  Vi har ett avtal sen 1999.

 23. Det omarbetas vart fjärde år, och vi
  har ett som gäller sen 1 april 2017.

 24. I revideringsprocessen gjorde vi
  ett stort omtag-

 25. -med politisk gruppering
  och ett nytt beslut-

 26. -och införde avtalet om samarbete
  kring psykisk funktionsnedsättning-

 27. -och missbruksproblematik som
  ett underavtal till sjukvårdsavtalet.

 28. Men det jag vill nämna särskilt är
  att vi haft avtalen under en period-

 29. -men de är ganska okända.
  Det är en viktig utgångspunkt-

 30. -nu när avtalet implementeras igen,
  och de delar som är nya-

 31. -det är den politiska samsynen
  som ändå rådde i grupperingen.

 32. Att individens behov och medborg-
  arens rätt till vård är det centrala.

 33. Det här går före
  skarpa ansvarsgränser.

 34. Vi kommer aldrig hitta den absoluta
  ansvarsgränsen mellan oss.

 35. Det vi har att hantera är att vi kan
  göra en överenskommelse på länsnivå-

 36. -men förutsättningarna att bedriva
  vård är där vi möter Kalle och Sara.

 37. Alltså måste vi hitta
  de lokala samverkansdialogerna-

 38. -och komma överens kring utförarna,
  vilka vårdcentraler finns det här?

 39. Hur stor är kommunen? Vilka resurser
  har kommunen i den här landsänden?

 40. Det vi kan komma överens om är det
  minsta beståndsdel politisk kan anta.

 41. Så det måste också göras ett arbete
  på lokal nivå.

 42. Ni ser inte, men så ser
  överenskommelsen om samarbete ut-

 43. -kring grupperingarna som vården och
  kommunerna måste samverka kring:

 44. Personer med psykisk funktions-
  nedsättning eller med missbruk.

 45. Och sen den 1 januari
  personer med spelproblematik.

 46. Utgångspunkten är inte att göra
  ett stort arbete igen kring avtalet-

 47. -utan vi har stämt av
  att vi kan göra ett tillägg-

 48. -kring de här delarna som rör
  personer med spelproblematik.

 49. Det är inte fritt valt
  utan nåt vi måste göra.

 50. Om man tittar på syftet
  med överenskommelserna-

 51. -kommer vi inte hitta gränsen, bara
  vid ett tydligt ansvar för en part.

 52. Där är vi inte nu, enligt Larssons
  utredning kring missbruksvården.

 53. Vi måste hitta ansvarsformerna
  där vi båda har ett ansvar.

 54. Men det handlar också om att skapa
  en tillgänglighet tillsammans.

 55. Dels måste verktygslådan breddas-

 56. -alla utförare kan inte ha alla
  verktyg, utan vad kan vi göra ihop?

 57. Man kanske inte ens
  kan erbjuda alla insatser-

 58. -utan behöver sluta avtal och köpa
  den vården, det kan vi göra ihop.

 59. Så det finns flera delar
  som vi behöver utveckla tillsammans-

 60. -och att göra vården tillgänglig
  oavsett vilken huvudman vi har.

 61. Det är en utmaning, vi är som
  ett litet Sverige i miniatyr.

 62. Det är en stor stark region,
  men det finns massor av utförare-

 63. -och det är ibland oklart
  vilka vårdnivåer ska göra vad.

 64. Är det primärvårdsansvar eller
  specialistnivå? Var går gränsen?

 65. Vi har 49 väldigt olika stora
  kommuner.

 66. Den minsta har 5 000 invånare,
  medan den största är Göteborg.

 67. Överenskommelsen måste verkställas
  och implementeras lokalt.

 68. Jag är glad att både sjukvårdsavtalet
  och överenskommelsen har med-

 69. -att samordna en individuell plan.
  I mötet med brukaren gör vi vården-

 70. -när den enskilde får säga "det här
  behöver jag, det här önskar jag".

 71. När vi kommer till
  de lokala tillämpningarna-

 72. -handlar det om att även kunna
  sluta avtal med andra parter.

 73. Det finns ju andra aktörer,
  Försäkringskassan är en stor aktör.

 74. Vi har Kriminalvården
  och Arbetsförmedlingen-

 75. -och för unga är skolverksamheten
  och elevhälsan en jätteviktig part.

 76. Överenskommelsen är alltså ett golv,
  ni kan göra mer där ute.

 77. Sa jag rätt?

 78. Nu är vi glada att säga att vi har en
  länsgemensam plan för psykisk hälsa-

 79. -som började gälla 2018-

 80. -men jag tror att den ändå
  är väldigt känd redan nu.

 81. För vi har jobbat väldigt brett
  med att ta fram den-

 82. -med delaktighet och möjlighet
  att påverka längs vägen.

 83. Jag är här i min roll som process-
  ledare för kommunerna på Västkom-

 84. -där alla kommuner är med.

 85. Alla har bidragit rent ekonomiskt
  och givit Västkom uppdraget-

 86. -att tillsammans med regionerna
  jobba med handlingsplanen.

 87. Den har sin grund i en överens-
  kommelse mellan regeringen och SKL-

 88. -som började med Prio 2012,
  som många av er känner till.

 89. Vi har i det här arbetet
  en styrgrupp på länsnivå-

 90. -som är utsedda representanter-

 91. -från de delregionala
  vårdsamverkansarenorna-

 92. -där slutenvården, vårdcentralerna
  och kommunerna är representerade.

 93. Det har varit en engagerad styrgrupp
  som har jobbat med handlingsplanen-

 94. -och där vi också har adjungerat
  en brukarrepresentant-

 95. -och chefen för Avdelning folkhälsa
  inom regionen.

 96. Och den beslutades av styrgruppen
  i oktober 2017.

 97. Nu är det upp till... Alltså vissa
  saker ska vi göra på länsnivå-

 98. -där vi har satt i gång ett arbete,
  men det handlar också om-

 99. -att de delregionala
  och lokala vårdsamverkansgrupperna-

 100. -ska jobba med att bryta ner
  den här handlingsplanen.

 101. Det har vi också försökt
  att skapa förutsättningar för.

 102. Det är, vill jag påstå, inget
  dokument, ingen hyllvärmare-

 103. -på länsnivå, men den skapar
  förutsättningar och legitimitet.

 104. Vi vet, vi har fångat de områden
  där det skaver-

 105. -och jag ska visa en bild
  på det snart.

 106. I den här formen,
  jag sa att det började med Prio 2012-

 107. -så var det i början
  upp till varje huvudman-

 108. -att jobba med överenskommelsen
  mellan regeringen och SKL-

 109. -men sen 2016 förutsattes
  det här gemensamma arbetet-

 110. -som har lett fram
  till den här handlingsplanen.

 111. Och det finns faktiskt en hel del
  pengar i det här arbetet.

 112. Varje huvudman får pengar-

 113. -och överenskommelsen för 2018-

 114. -ger mer pengar
  både till kommuner och landsting.

 115. Det ger förutsättningar för att man
  ska, med stöd av handlingsplanen-

 116. -kunna fundera på
  vilka delar i handlingsplanen-

 117. -behöver vi jobba med delregionalt
  och lokalt.

 118. Regeringen har avsatt extra pengar
  till kommunerna, 100 miljoner kr-

 119. -för att jobba förebyggande
  med psykisk ohälsa.

 120. Sen ska man ha personal också,
  men förutsättningarna finns-

 121. -vilket ju är positivt.

 122. Som jag sa vet vi att det skaver,
  och det skaver olika på olika håll-

 123. -ute i delregionerna
  och lokalt ibland.

 124. Men vi tycker att vi har fångat
  områden där vi behöver jobba ihop.

 125. Sen har varje huvudman
  ett eget arbete.

 126. Det finns handlingsplaner
  och olika typer av dokument-

 127. -som stödjer det som varje kommun
  måste göra för sina invånare-

 128. -och likaså för regionen med sina
  barn- och ungaspår och vuxenspår-

 129. -som jag vet
  att ni har gjort väldigt bra.

 130. Men det här handlar
  om det vi behöver göra tillsammans.

 131. Vi behöver dra åt samma håll,
  alla behöver bidra.

 132. Regeringen pekade ut
  fem fokusområden-

 133. -och styrgruppen som vi jobbar emot-

 134. -sa väldigt tidigt
  "vi vill ha i alla fall ett mål"-

 135. -"kopplat vill varje fokusområde".
  Och det har vi.

 136. Det var även svårt att avgränsa,
  nåt område har mer än ett mål.

 137. Vi har också valt att dela in
  den här handlingsplanen-

 138. -i å ena sidan barn och unga,
  å andra sidan vuxna.

 139. Det känns naturligt, för så jobbar
  man ofta delregionalt och lokalt-

 140. -så att det ska bli lätt
  att jobba med handlingsplanen.

 141. Jag ska visa
  - ni kommer få bildspelet-

 142. -och givetvis finns handlingsplanen
  på Västkoms hemsida-

 143. -men även på vårdgivarwebben.
  Hoppas ni vill grotta ner er i den.

 144. Vi ska inte gå igenom alla,
  men jag ska koppla till ämnet i dag.

 145. Det är ett länsgemensamt arbete-

 146. -som vi precis har påbörjat-

 147. -vilket är att ta fram en gemensam
  handlingsplan för suicidprevention.

 148. Suicidprevention och spel har vi hört
  i dag har en stark koppling.

 149. Det arbetet är initierat
  och ska rulla i gång.

 150. Vi har samsjuklighetsproblematiken
  som också kopplar an väldigt mycket.

 151. Då tänker vi... Vi är kanske lite mer
  vana vid att tänka missbruk-

 152. -och psykisk ohälsa, men givetvis
  kommer spelproblematiken in här med.

 153. Sen har vi också, som ni ser här-

 154. -det här med SIP som har funnits
  i lagstiftningen sen 2010-

 155. -men som vi inte är
  tillräckligt bra på ännu-

 156. -men det är ett verktyg som är
  väldigt användbart i många områden-

 157. -och för olika åldrar. Det finns
  också på Västkoms hemsida-

 158. -en riktlinje som vi har jobbat fram
  i samverkan i vårt län-

 159. -med en mall för att använda.
  Det finns utbildningsmaterial också-

 160. -som är jättebra,
  det är bara att hämta.

 161. Ja, det var för vuxna. Här har vi på
  motsvarande sätt för barn och unga.

 162. Handlingsplanen för suicidprevention
  gäller ju alla målgrupper.

 163. Man kan ibland tänka
  att vissa områden i planen-

 164. -som ensamkommande barn
  och unga, till exempel-

 165. -där vi har haft mycket uppmärk-
  samhet kring den psykiska ohälsan-

 166. -och suicidproblematiken.

 167. Men här har vi inte utnämnt
  en speciell målgrupp-

 168. -utan den ska täcka alla områden
  är det tänkt.

 169. Sen har vi också förstärkt, det är
  roligt att i vårt tillväxtprogram-

 170. -har vi det här med fullföljda
  studier och att klara skolan-

 171. -som ju är ett väldigt viktigt mål
  ur väldigt många aspekter-

 172. -att klara sig i vuxenlivet
  och den psykiska ohälsan och allt.

 173. Det har vi med i vår handlingsplan
  och där kommer ju också spelandet-

 174. -både det egna och föräldrars,
  in som nåt vi kan jobba med.

 175. Givetvis har vi SIP här också där vi
  nu reviderar Västbus riktlinjer-

 176. -som jag hoppas och tror
  är kända för de flesta av er.

 177. Regionala resurscentrum
  för psykiska hälsa.

 178. Det här stod i överenskommelsen
  mellan SKL och regeringen 2017.

 179. Inte nån klart utpekad aktör,
  men att det skulle skapas max sex-

 180. -nån gång under 2017, och för det
  fanns det också statsbidrag.

 181. Vi var ganska heta där i början 2017-

 182. -både från kommun- och regionsidan
  och hade ett möte med SKL i mars-

 183. -tillsammans med brukarorganisationer
  och gick igenom utvecklingsområden-

 184. -och "skavsåren" om jag fortsätter
  använda det begreppet.

 185. Här ser vi gemensamma
  utvecklingsbehov-

 186. -och vi skulle kunna bli
  ett regionalt resurscentrum.

 187. Samtidigt pågick en utredning-

 188. -Mats Bojestig, regiondirektör
  i Jönköping, tror jag det är-

 189. -kring sjukvårdens
  nationella kunskapsstyrning.

 190. Där ser man att det skiljer sig
  för mycket åt i landet-

 191. -vilken vård invånarna får.
  Det är alltså...

 192. Det beror på var du bor vilken vård
  du får tillgång till och hur snabbt.

 193. Man har ett förslag om hur organi-
  sationen för sjukvård ska se ut.

 194. Landstings- och sjukvårdsdirektörerna
  har beslutat om hur man ska jobba.

 195. Så det är två processer
  som har blivit en, kan man säga.

 196. Vi som jobbar med etableringen
  av regionalt resurscentrum-

 197. -jobbar även med regionala program
  för psykiatri eller psykisk ohälsa.

 198. Nu har jag nämnt båda begreppen,
  så att alla känner sig bekväma.

 199. Förlagan till denna konstruktion är
  arbetet på regionala cancercentrum.

 200. Det finns sex såna i landet där man
  infört standardiserade vårdförlopp-

 201. -och vårdprocesser för att garantera
  att cancervården blir lika i landet.

 202. Så tänker man inom flera områden,
  ett av dem är psykisk ohälsa.

 203. Det finns ögon, diabetes, 16-17 olika
  områden som man ska jobba med.

 204. Vi är lite grann försökskaniner
  här i Västra Götaland.

 205. I Västra sjukvårdsregionen
  ska vi samverka med 49 kommuner-

 206. -men också sex kommuner i Halland
  och Region Halland.

 207. Syftet är att skapa en jämlik,
  effektiv och kunskapsbaserad vård.

 208. Vi har ett avtal mellan SKL och får
  statsbidrag för att etablera oss.

 209. De har vi hämtat hem, och avtalat
  med Västkom att etablera arbetet.

 210. Vi har goda grunder
  och en god konsensus i länet.

 211. Vi har jobbat i flera år för att
  skapa samsyn kring det vi vill göra.

 212. Vi vill erbjuda våra medborgare
  en kunskapsbaserad och jämlik vård-

 213. -även om jämlikhetsbegreppet är mer
  bekvämt i vården än i kommunerna-

 214. -men likvärdig vård, i vart fall.

 215. Vi har jobbat i åratal för att skapa
  samverkan med brukarorganisationer.

 216. I handlingsplansarbetet är det främst
  Nationell samling för psykisk hälsa-

 217. -som vi har jobbat med. Men även med
  Brukarrådet i missbruksfrågor-

 218. -och vi... Jag återkommer till hur vi
  jobbat med Spelberoendes förening.

 219. Vi är ganska överens
  om vilka behov vi har.

 220. Det handlar inte om att bygga nytt
  hus, utan nätverk på de resurser-

 221. -och de personer som redan finns i
  länet. Vi har jättemycket kompetens-

 222. -men hur bygger vi de nätverken
  och tar del av allas kunskap?

 223. Och hur kan vi hjälpa varandra
  med sånt som analys och uppföljning?

 224. Annars blir det lätt små öar
  och man får inte en helhetsbild.

 225. Det är ett frågetecken kring Halland,
  för det är en pågående process-

 226. -huruvida de är med i Västra
  sjukvårdsregionen eller inte.

 227. Men vi hoppas och tror,
  och jag försöker vara inbjudande.

 228. Det är inte ett fritt val vad vi ska
  göra i de regionala resurscentrumen.

 229. Det första är att ta fram nationella
  vårdprogram - kliniska riktlinjer.

 230. Vi har nationella riktlinjer
  för psykisk hälsa, demens-

 231. -missbruks- och beroenderiktlinjer,
  schizofreni, ångest och depression.

 232. De riktar sig till ledningsfunktioner
  för att styra resurser-

 233. -men hur gör vi sen då? Ni som läst
  dem vet att de inte är så konkreta.

 234. De lämnar mycket till tolkning,
  så hur ska vi göra rent praktiskt?

 235. Det handlar om att på nationell nivå
  dammsuga landet och regionerna.

 236. Vad finns det stöd för? En effektiv
  vårdkedja eller vårdprocess.

 237. Och hur beskriva det för funktioner
  som är i kontakt med individen?

 238. Det handlar inte bara om primärvården
  eller socialtjänsten-

 239. -utan det är individer
  som finns på samhällsnivå.

 240. De är i skolan, träffar elevhälsan.
  Vilken kunskap behövs i min roll?

 241. Först ut är arbete med att ta fram
  material om schizofreni och ADHD-

 242. -men det går i rasande takt,
  ska jag säga.

 243. Det ska bli spännande att se
  det nationella materialet-

 244. -som vi sen ska implementera
  på regional och lokal nivå.

 245. Vi har redan identifierat
  ett antal behov.

 246. Vi vet rätt bra att missbruks-
  och beroendevården-

 247. -ser ojämlik ut i det här länet och
  vi har att sopa framför egen dörr-

 248. -när det gäller sjukvårdens insatser,
  likväl som kommunerna har.

 249. Och sen behöver vi
  göra mer tillsammans.

 250. Vi är överens om att ha brukaren
  i fokus och inte organisationen.

 251. Det är lätt att säga det och svårt
  att göra, men att ändå försöka.

 252. Vi pratade tidigt om att det här nya
  som inte är nytt egentligen-

 253. -men spelproblem och missbruks-
  problematik i det här området-

 254. -är nåt vi behöver veta mer om
  och utveckla tillsammans.

 255. Som sagt, vi ska inte bygga ett hus
  utan hitta de resurser som finns.

 256. Vi har CERA som är en jätteviktig
  part, likaväl som länsstyrelsen-

 257. -och vi har ett gott samarbetsklimat
  på länsnivå i de här frågorna.

 258. Ja, då ska jag nämna kort-

 259. -det som har hörts lite grann här
  under dagen.

 260. En regional enhet för vård till
  spelberoende barn, unga och vuxna.

 261. Det står "gambling" och "gaming"
  inom parentes.

 262. I dag har det främst handlat om
  hasardspel och spel om pengar-

 263. -som är det
  som är diagnosklassificerat.

 264. Men när regionen har närmat sig
  den här frågan-

 265. -så omfattar det också dataspels-
  beroende, alltså gamingproblematik-

 266. -för det kommer att komma,
  om inte nästa år, så inom kort.

 267. Ett ord som används i utvecklings-
  arbetet är ytterligare ett begrepp-

 268. -som ingen har nämnt i dag:
  skärmhälsa.

 269. Det blir diskriminerande
  att bara prata dataspelsberoende-

 270. -för jag har en tonårsdotter hemma
  där skärmen är som fastlimmad.

 271. Hon spelar inte dataspel, utan det är
  social interaktion och allt annat.

 272. Ett utvecklingsområde där det är
  viktigt att rensa i terminologin.

 273. Samsjuklighetsproblematiken
  går jag inte in på-

 274. -men det här handlar om insatser på
  specialistnivå, specialistpsykiatrin-

 275. -och det pågår ett ganska stort
  arbete inom vården.

 276. Ni har säkert hört "omställningen i
  vården" som omfattar förflyttningar-

 277. -som behöver göras för att förbättra
  tillgängligheten och kvaliteten.

 278. Dels att utveckla den nära vården,
  på vårdcentraler och i primärvården-

 279. -nära medborgarna, men också att
  utveckla den specialiserade vården-

 280. -utifrån kvalitet
  och att volym ger kvalitet.

 281. Vad finns det behov
  av att koncentrera vård nånstans?

 282. Just i frågan om att behandla spel-
  beroende inom specialistpsykiatrin-

 283. -där har man beslutat att koncentrera
  vården till en regional enhet.

 284. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
  beslutade i december att inrätta...

 285. Att tillskjuta medel för att inrätta
  en enhet här i Västra Götaland.

 286. Uppdraget har gått till Sahlgrenska
  och verksamhetsområdet Beroende-

 287. -att bedriva en öppenvårdsverksamhet
  på specialistnivå.

 288. Man tar emot patienter i alla åldrar,
  från sex år-

 289. -jag tittar på Anna nu.
  - Du kanske ska ställa dig upp?

 290. Anna Söderpalm leder arbetet
  med att få mottagningen till stånd.

 291. Kanske från sex år och uppåt.

 292. De minsta får vi hoppas inte har
  den uttalade skärmproblematiken-

 293. -men det är en åldersövergripande
  verksamhet.

 294. Viktigt är att hitta samverkansformer
  med andra psykiatriska kliniker-

 295. -och kommuner runtom i länet.

 296. Att utveckla former för samverkan
  med er inom spelberoendes förening.

 297. Att erbjuda de här, vad vi vet,
  effektiva metoderna.

 298. Men också att utveckla möjligheterna
  till internetförmedlade insatser-

 299. -både för att nå dem som har
  en hemmasittandeproblematik-

 300. -eller social fobi,
  men också för att nå...

 301. Länet är stort, så för att göra det
  möjligt att vara en regional enhet.

 302. Den läkarkompetens som behövs
  är både vuxenpsykiatrisk kompetens-

 303. -och barn- och ungdomspsykiatrisk
  kompetens.

 304. Man har använt "peer support" - att
  anställa folk med egen erfarenhet.

 305. Det har använts i psykosvården
  med goda resultat.

 306. Det handlar om att anställa personal
  som deltar i verksamheten-

 307. -och i verksamhetsutvecklingen,
  och som kan ge stöd.

 308. Det är ett nytt beslut, det kommer
  att ske en successiv start.

 309. Vi letar efter lokal
  för att sen anställa personal.

 310. Är man nyfiken och vill veta mer
  så är Anna Söderpalm kontaktperson.

 311. Så... Då tackar vi för oss.

 312. Text: Martin Garat
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Spelproblem och åtgärder i Västra Götalandsregionen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Charlotta Wilhelmsson, processledare vid Västkom, och Malin Camper, regionutvecklare inom kunskapsstöd för psykisk hälsa vid Västra Götalandsregionen, berättar här om regionala överenskommelser och om det aktuella arbetet inom spelproblem i Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa
Ämnesord:
Impulskontrollstörningar, Psykiatri, Psykiatriska syndrom, Psykiska sjukdomar, Spelberoende
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Spelproblem i fokus

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Vad är spelberoende?

Anders Håkansson, läkare och professor i beroendemedicin med inriktning på spelberoende, är forskargruppsledare vid Beroendecentrum i Malmö och Lunds universitet. Här talar han om spelforskningen som forskargruppen fokuserar på med förebyggande insatser, tidiga tecken och särskilda riskgrupper avseende spel om pengar, men också om behandling, samsjuklighet och sekundärprevention vid spelberoende. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Hjälpa spelberoende

Jimmy Nilsson, ordförande i Spelberoendes förening Göteborg, talar här tillsammans med Patrik Axelsson som har tjugo års erfarenhet av spelproblematiken om hur föreningen hjälper spelare och anhöriga. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Överdrivet dataspelande

Tarja Larsson, beteendevetare och certifierad professionell coach, berättar om arbetet med överdrivet dataspelande. Hon delar med sig av sina erfarenheter kring problematiken och vad hon anser man behöver arbeta vidare med inom ämnet för att få resultat. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Behandling vid spelproblem

Kristina Wennerstrand, legitimerad psykolog och anställd hos Spelberoendeteamet Göteborg, berättar om arbetet med rådgivning och behandling vid spelproblem och spelberoende och stöd till anhöriga. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Att förebygga spelproblem

Jessika Spångberg arbetar som utredare kring spel om pengar på Folkhälsomyndigheten och har skrivit en avhandling om genus och spel om pengar ur ett folkhälsoperspektiv. Här talar hon om vilket förebyggande arbete som kan tillämpas på lokal och regional nivå inom detta område. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Kunskapsstöd om spelmissbruk och spelberoende

Charlotta Rehnman Wigstad, Christina Högblom och Malin Bruce från Socialstyrelsen talar om stöd och behandling av spelmissbruk och spelberoende om pengar. De berättar om sitt arbete, om hälso- och sjukvårdens ansvarsområde inom spelmissbruk och spelberoende samt rekommendationer i kunskapsstödet. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Om CERA

Claudia Fahlke är legitimerad psykolog och professor i hälsopsykologi och forskar bland annat om bio-psyko-sociala riskfaktorer för utveckling av beroende och om behandlingsutfall. Här berättar hon om CERA (Center for education and research on addiction), ett kunskapscentrum för forskning och utbildning i ANDTS-frågor. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Spelproblem och åtgärder i Västra Götalandsregionen

Charlotta Wilhelmsson, processledare vid Västkom, och Malin Camper, regionutvecklare inom kunskapsstöd för psykisk hälsa vid Västra Götalandsregionen, berättar här om regionala överenskommelser och om det aktuella arbetet inom spelproblem i Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna

Bo Blåvarg är terapeut som i sin yrkesroll träffar många unga vuxna. Han arbetar på Ersta vändpunkten, ett behandlingshem för anhöriga till missbrukare. Här berättar han om grundläggande begrepp och människosyn inom existentiell psykologi och terapi. Existentiell terapi handlar människans förhållande till livets givna omständigheter: döden, osäkerheten i tillvaron, friheten att välja och en hotande meningslöshet. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Kåt hela livet

Sex mellan äldre ses som något äckligt, säger före detta RFSU-basen Margo Ingvardsson. Numera kämpar hon för äldres rätt till sin sexualitet. Forskningen visar att passionen och driften finns kvar, även när man har blivit gammal och skröplig.