Titta

UR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

UR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Om UR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Arbetet med att revitalisera de samiska språken går framåt med hjälp av nya digitala verktyg, nätverkande och samarbetsprojekt. En serie föreläsningar inspelade den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Till första programmet

UR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik : Giellagáldu - ett samiskt språksamarbeteDela
 1. På kartan kan man se
  att de samiska språkområdena–

 2. –inte följer riksgränserna
  men korsar dem.

 3. Goddag. Jag heter Marko Marjomaa
  och jag är projektchef på Giellagáldu.

 4. Och min arbetsgivare är
  sametinget i Finland.

 5. Mitt föredrag handlar om det
  samiska språksamarbetet i Norden.

 6. Det handlar också om Giellagáldu–

 7. –som nu fungerar som organ
  för det nordiska språksamarbetet.

 8. Varför behövs språksamarbete?

 9. Jag har en karta här
  där man har märkt ut...

 10. ...de traditionella
  samiska språkområdena.

 11. Och riksgränserna är också utmärkta.

 12. Nuförtiden talas samiska
  också utanför de här språkområdena.

 13. Speciellt i huvudstadsområdena
  finns många samisktalande.

 14. Syftet med kartan är att visa konkret–

 15. –varför det finns ett behov
  för språksamarbetet.

 16. På kartan kan man se
  att de samiska språkområdena–

 17. –inte följer riksgränserna,
  men korsar dem.

 18. Och det medför ju en hel del problem.

 19. Med på kartan finns nio samiska språk,
  och de talas i fyra länder.

 20. I Sverige, Norge, Finland
  och i Ryssland.

 21. De språk som korsar gränserna
  och som är med i vårt projekt–

 22. –är sydsamiska,
  lulesamiska, nordsamiska–

 23. –enaresamiska och skoltsamiska.

 24. Det enda språket i det här projektet
  som bara talas i ett enda land–

 25. –är enaresamiska
  som talas i Finland kring Enareträsk.

 26. Med i projektet
  finns också skoltsamiska–

 27. –vars traditionella språkområde
  går över till rysk sida.

 28. Därför finns det företrädare
  från rysk sida också i sektionen.

 29. Riksgränserna
  och andra förvaltningsgränser–

 30. –har en tendens att bli språkgränser.

 31. Därför har riksgränserna
  också påverkat de samiska språken.

 32. Svenskan, norskan och finskan
  som är majoritetsspråk påverkar–

 33. –de samiska språken.

 34. Det finns ett behov för samarbete
  också på den språkpolitiska nivån.

 35. Med det menar jag att det är bra
  att diskutera och jämföra–

 36. –språkens situation i de olika länderna.

 37. Exempelvis att man jämför situationen
  i Sverige med Finland eller Norge.

 38. Det är bra att diskutera och samtala
  om de samiska språkens situation.

 39. Och så kan man se om det finns
  goda lösningar i grannländerna–

 40. –och undersöka
  om de kan fungera i ens eget land.

 41. Sen finns det en praktisk,
  lingvistisk nivå i samarbetet.

 42. Det är det vi gör i Sámi Giellagáldu.

 43. Vi gör praktiskt språkarbete. Vi tar
  fram ny terminologi och normeringar.

 44. Man kan också be oss om hjälp–

 45. –om man har problem, till exempel
  när man skriver och så vidare.

 46. Jag har ett exempel på det.
  Jag tar upp den lite senare...

 47. Jag tog upp att samarbetet
  över riksgränserna är viktigt.

 48. Men samarbetet mellan de olika
  samiska språken är också viktigt.

 49. Om man tänker att det finns behov
  för att skapa nya ord–

 50. –är det lönt för nordsamiskan att titta
  på hur lulesamiskan har löst det–

 51. –och inte hoppa direkt till lösningen
  som finns på norska eller svenska.

 52. Där är det viktigt att det finns
  ett samarbete mellan samiska språk.

 53. Jag har ett bra exempel på det.

 54. Nyligen arbetade
  den nordsamiska språkavdelningen–

 55. –med benämningar
  på finska fiskarter.

 56. I samband med att avdelningen
  skulle behandla orden–

 57. –så tittade man på
  om det redan fanns namn på arterna–

 58. –på enare- och skoltsamiska,
  och det gjorde det.

 59. En del ord lånades från skoltsamiska
  och speciellt från enaresamiska.

 60. Och ibland gjorde språkavdelningen
  helt nya ord.

 61. Men det var ett bra exempel på–

 62. –hur samiska språk kan stötta varann.

 63. Man behöver inte alltid låna
  terminologi från andra språk.

 64. Här har vi ett annat exempel.

 65. Vi fick en förfrågan om
  att ta fram ett nytt ord.

 66. Vi skulle skapa ett ord
  för nettbrett, surfplatta och tabletti.

 67. Nettbrett heter det i Norge, surfplatta
  i Sverige och tabletti i Finland.

 68. Som man kan se så är ordet
  inte likadant i majoritetsspråken.

 69. Hur gör man då?

 70. Det hade väckt intressanta tankar
  om man skriver på nordsamiska–

 71. –att det används mycket tabletter
  i undervisningen i Finland.

 72. För ordet har inte samma betydelse
  på norska sidan som på finska sidan.

 73. Så då måste man hitta lösningar.
  Språkavdelningen skapade det här:

 74. Dihtorduolbbus (=datorplatta).

 75. Varför behövs ett språksamarbete?

 76. Ett språksamarbete
  är inget nytt fenomen.

 77. En samisk språknämnd inrättades
  redan på 70-talet.

 78. Den ansvarade för språksamarbete
  och arbete med terminologi.

 79. Men den samiska språknämnden
  hade inte tillräckligt med resurser.

 80. Man hade bara två anställda.

 81. Giellagáldu hade ju nio anställda.
  Språknämnden saknade helt resurser.

 82. Därför tog
  Samiskt parlamentariskt råd, SPR...

 83. De beslutade
  att förnya språksamarbetet.

 84. Därför satte man igång
  en förnyelseprocess 2008.

 85. Så då pågick
  pilotprojektet SÁFÁ till 2011.

 86. Resultatet av pilotprojektet var–

 87. –att projektet SÁFÁ2 startades
  som finansierade Giellagáldu.

 88. SÁFÁ2 startades 2013–

 89. –och den avslutades i juni 2014.

 90. Projektet var ett Interreg-projekt.

 91. Just nu bedriver vi projektet
  Giellagáldu som jag berättar om nu.

 92. Instiutionen Giellagáldu är ett samiskt
  kompetens- och resurscentrum.

 93. Det är projektet Giellagáldu
  som finansierar vår verksamhet.

 94. Projektet har flera olika finansiärer.

 95. Interreg V Nord är en finansiär.

 96. Sametingen i Norge, Sverige
  och Finland.

 97. På finsk sida finns Lapplands förbund
  och i Norge Troms fylkeskommun.

 98. De är våra finansiärer.

 99. Eftersom det är ett projekt
  så har den ett slut.

 100. Vårt projekt avslutas i år i maj.

 101. Den startades 1 augusti 2015.

 102. Projektet har pågått i nästan tre år.

 103. Vad är då syftet med projektet?

 104. Som jag berättade nyss
  var det den samiska språknämnden–

 105. –som ansvarade för
  det nordiska språksamarbetet.

 106. Men det fungerade inte så bra–

 107. –på grund av resursbrist
  och organisatoriska orsaker.

 108. Syftet med Giellagáldu är att stärka
  och främja nordiskt språksamarbete.

 109. Man måste komma ihåg
  att det är ett nordiskt samarbete.

 110. Det finns en praktisk orsak till varför
  inga samiska språk i Ryssland är med.

 111. Det är ett Interreg-projekt, och det
  fanns inga ryska samarbetspartners.

 112. Projektets syfte är också att stärka
  och främja de samiska språken.

 113. Och att berika de samiska språken
  och säkerställa deras framtid.

 114. En av de viktigaste frågorna är–

 115. –att göra Giellagáldu permanent
  under projekttiden.

 116. Tyvärr verkar det vara så att den
  fasta finansieringen inte är löst ännu.

 117. När det här projektet är slut
  kan det bli ett avbrott i verksamheten.

 118. SPR, Samiskt parlamentariskt råd
  har gett–

 119. –Giellagáldu i uppgift–

 120. –att ha det största ansvaret
  för samiskt språksamarbete–

 121. –och ge stöd till samisktalande. Det
  mandatet har SPR gett till Giellagáldu.

 122. Nu ska jag berätta lite om
  hur Giellagáldu är organiserad.

 123. Som jag sa nyss så är vi ett organ
  som är underställt SPR.

 124. De tar det slutliga besluten
  om det samiska språksamarbetet.

 125. Giellagáldu har fem språkavdelningar.

 126. Den har avdelningar för syd-, lule-,
  nord-, enare-, och skoltsamiska.

 127. Vi hade också
  en umesamisk arbetsgrupp–

 128. –som skulle anta
  en umesamisk ortografi.

 129. Där ser ni en bild på när dokumentet
  undertecknades i Lycksele.

 130. Det var den sjätte april 2016.

 131. Det har varit
  ett resultat under projekttiden–

 132. –som är extra minnesvärt
  och väldigt viktigt.

 133. Det har varit en viktig del i projektet.

 134. Vi har ju nio anställda.

 135. Vi har en anställd för sydsamiska
  och lulesamiska från vartdera land–

 136. –så att en anställd är från norsk sida
  och en från svensk sida.

 137. För nordsamiska har vi tre anställda,
  en från Norge, Sverige och Finland.

 138. Och för enare- och skoltsamiska
  har vi en anställd vardera.

 139. Det är för att det nordiska...

 140. Man har anställda från de olika
  nordiska länderna där språket talas–

 141. –för att man ska få med
  det nordiska perspektivet.

 142. Att det inte blir så att språkarbetare
  i Sverige skapar ny terminologi–

 143. –utan att kunna spegla
  hur det funkar i Finland till exempel.

 144. Om samisktalande i Finland kan
  förstå och använda det ordet.

 145. Tre personer arbetar
  med administration.

 146. Jag som projektledare ska koordinera
  språkarbetarnas arbete i tre länder.

 147. Så har vi en administratör.

 148. Titeln berättar ingenting
  om vad tjänsten går ut på.

 149. Administratören ansvarar för vår sajt,
  information och budgeten i Norge.

 150. Sen har vi en projektsekreterare.

 151. Giellagáldus viktigaste arbete är det–

 152. –som avdelningarna gör, de behandlar
  normeringar och terminologi.

 153. Ledamöterna har utsetts av SPR–

 154. –efter förslag från sametingen
  i Norge, Sverige och Finland.

 155. Deras mandat är på tre år.

 156. Ett krav är att ledamöterna ska ha
  särskild kompetens i språk.

 157. De ska ha goda kunskaper i språket–

 158. –för att kunna arbeta
  med normeringar och terminologi.

 159. Jobbet kräver
  att man behärskar språket väl.

 160. Avdelningarna har en ordförande
  och en vice ordförande.

 161. Ordförande och vice får aldrig vara
  från samma land.

 162. Språkarbetarna fungerar
  som sekreterare och handläggare.

 163. Det innebär att till exempel
  när vi får olika ordlistor–

 164. –så förbereder språkarbetarna
  frågorna till avdelningarna.

 165. De är handläggare och sekreterare.

 166. Om de är flera än en språkarbetare
  så delar de på uppgifterna.

 167. De delar upp det så att nån är
  sekreterare och nån är handläggare.

 168. Ett av Giellagáldus praktiska arbeten
  är språkbevarande.

 169. Här nere har vi www.giella.org
  och vi har också en facebook-sida.

 170. Man kan också mejla eller ringa oss
  för att fråga om råd.

 171. Och...

 172. Man kan fråga oss direkt.
  Många har kontaktat oss på Facebook.

 173. Det är ett lätt sätt
  att ställa frågor till oss.

 174. Att utveckla språken är också
  en av våra uppgifter.

 175. I praktiken innebär det att vi...

 176. Att vi gör normeringarna och tar fram
  terminologi som utveckla språken.

 177. Och så lägger vi upp
  vårt material på vår sajt.

 178. Vi har också försökt samla
  användbara länkar där–

 179. –som språkanvändarna kan använda.

 180. Där kan man ta del av vårt arbete
  med normeringar och terminologi.

 181. Arbetet med normeringar
  och terminologi är också viktigt–

 182. –för att Giellatekno och Divvun
  behöver dem.

 183. Børre Gaup kommer ju
  att berätta om Divvun här.

 184. De verktygen använder våra
  normeringer och vår terminologi.

 185. Vi har den typen av ett samarbete.

 186. Arbetet med ortnamn
  har också utsetts.

 187. Men det är lite svårt att driva det.

 188. Varje land
  har nämligen olika lagar och regler–

 189. –vilka gör att vi inte kan ha ortnamn
  som en normeringsfråga.

 190. Språksamarbetet
  har ju sina utmaningar.

 191. En utmaning är
  att få ett projekt permanent.

 192. Behovet av nya ord och ny terminologi
  växer hela tiden.

 193. Det arbetet borde bedrivas permanent
  och få tillräckligt med resurser.

 194. Jag har hela tiden talat om
  ett nordiskt språksamarbete.

 195. Men samiska talas också
  utanför Norden.

 196. Det borde vara möjligt för andra
  samiska språk att delta i samarbetet.

 197. Här ser ni länkar där ni kan hitta våra
  normeringar och vår terminologi–

 198. –och skicka frågor till oss. Tack!

 199. Översättning: Lea Simma
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Giellagáldu - ett samiskt språksamarbete

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Språkgränserna inom Sápmi finns egentligen inte, exempelvis talas det nordsamiska på många ställen. Därför är det nordiska språksamarbetet Giellagáldu extra viktigt, menar Marko Marjomaa som leder projektet. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Samiska, Svenska > Språkbruk > Nationella minoritetsspråk
Ämnesord:
Samiska språk, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Så främjas de samiska språken

Hur ser situationen för de samiska språken ut idag och vad gör Sametinget för att främja dem? Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd, inledningstalar på nordsamiska vid språkkonferensen #DigiGiella18. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Sametingets ordboksapp

Nu finns Sametingets ordböcker som app för mobiler och surfplattor. Appen är gratis och när den väl är nedladdad funkar den också utan telefontäckning och internetuppkoppling. Än så länge finns den på sydsamiska och lulesamiska. Anders Östergren från Samiskt språkcentrum visar hur appen fungerar och berättar om arbetet med att revitalisera de samiska språken. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Samiska ur ett arvspråksperspektiv

Hur håller man ett ickedominant språk vitalt? Mikael Vinka, professor i samiska, reder ut begreppen kring minoritetsspråk och deras villkor. Han beskriver också hur små barn lär sig språk och hur viktigt det är att barn exponeras mycket inför det språk man vill föra vidare. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Samiskt språknav

Umeå kommun har förändrat sitt sätt att arbeta med samiska som modersmål i både förskola och skola. Bland annat erbjuder man fler undervisningstimmar och nya möjligheter för de elever som läser samiska att träffas och använda språket. Marie Karling, chef för Samiskt språknav, berättar. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Giellagáldu - ett samiskt språksamarbete

Språkgränserna inom Sápmi finns egentligen inte, exempelvis talas det nordsamiska på många ställen. Därför är det nordiska språksamarbetet Giellagáldu extra viktigt, menar Marko Marjomaa som leder projektet. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Språkteknologi i vardagen

Børre Gaup och Elena Junie Paulsen arbetar på Institutet för språk och kultur i Tromsø. Båda är en del av projektet Divvun. Här demonstrerar de en rad nya digitala verktyg som erbjuder bland annat grammatikkontroll, substantiv- och verbböjning samt stavningskontroll för sex olika samiska språk. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Raja - Gränsen

Första sms-romanen på meänkieli

Resan fortsätter. I Tornedalen kommer Markus Fagervall och Tony Björkenvall över en roman som är den första i sitt slag. Man ställer sig också frågan hur ortsnamn som inte finns utsatta på kartor ska kunna leva kvar.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Dekolonisering av Sápmi

Dekolonisering av Sápmi

Vilken syn har makthavare, media och svenskar i allmänhet på samer? Ol-Johán Sikku har drivit samiska frågor på olika sätt ända sedan ungdomen - i föreningslivet, näringslivet och inom politiken. Han ser att det överallt saknas kunskap om det samiska samhället. Idag rannsakar han sig själv och anser att han och den samiska befolkningen har varit med och bidragit till koloniseringen, genom att följa strömmen och acceptera majoritetssamhällets normer. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under den samiska festivalveckan Staare 2018. Arrangör: Praedtieh, sydsamiskt nätverk.